Bilag til Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015"

Transkript

1 Bilag til Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Skolestrukturen og skolernes omfang... 3 Folkeskoler... 3 Specialskoler/-afdelinger... 3 Inddeling i skoledistrikter... 3 Kommende distriktsjusteringer... 5 Antal klassetrin på skolerne... 5 Kapitel 2: Indskrivning og optagelse af elever samt valg af skole... 5 Indskrivning til børnehaveklasse... 5 Valg af skole frit skolevalg... 5 Kapitel 3: Undervisningens ordning og skoleledelse... 7 Tildeling af ressourcer til undervisningen... 7 Skolens ledelse... 7 Ledelsen på den enkelte skole, herunder fordelingen indenfor de forskellige ledelsesmæssige fagområder og fordelingen heraf på årsværk, sammensættes af den enkelte skoleleder på baggrund af den årlige budgetmæssige tildeling af ledelsestid til skolen Kapitel 4: Specialundervisning og specialpæda-gogisk bistand... 7 Specialundervisning... 7 Specialklasser/specialskoler... 8 Kapitel 5: Skolefritidsordninger (SFO) og ungdoms-klubtilbud... 8 Generelle bestemmelser vedr. SFO... 8 Åbningstider/lukkedage... 9 Indmeldelse... 9 Udmeldelse... 9 Pris Ungdomsklubtilbud i Skoleudvalgets regi Kapitel 6: Pædagogiske foranstaltninger og tilbud Skole, Familierådgivning og Politi (SSP) Kapitel 7: 10. klasse Almindelig 10. klasse Side 1 / 15

2 EUD Kapitel 8: Andre forhold Konfirmationsforberedelse Svømning Uddannelsesvejledning i skolen Erhvervspraktik og præsentationskurser Individuelle uddannelsesparathedstilbud efter 7. klassetrin Lejrskoler og ekskursioner Skolernes lokaler Læseplaner og beskrivelser Ferieplan Antal skoledage Pædagogiske læringscentre Venskabsbysamarbejde Overenskomster indgået med andre kommuner/region Sjælland Overenskomst med dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder Side 2/15

3 Kapitel 1: Skolestrukturen og skolernes omfang Folkeskoler Køge Kommune har 14 folkeskoler og et fælles 10. klassetilbud. Til hver skole (undtagen 10. Klasse Campus Køge) er tilknyttet en skolefritidsordning (SFO). Derud over er der etableret en juniorklub med målgruppen 4-7 klasse. Alkestrupskolen Asgård Skole Borup Skole Ejby Skole Ellemarkskolen Hastrupskolen Herfølge Skole Holmebækskolen Højelse Skole Kirstinedalsskolen Sct. Nicolai Skole Skovboskolen Søndre Skole Vemmedrupskolen 10. Klasse Campus Køge Specialskoler/-afdelinger Ellebækskolen Selvstændig specialskole for elever med særlige behov. Undervisningen tilrettelægges som vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand målrettet elever, som befinder sig i vanskeligheder indenfor autismespektret. En del elever kan samtidig have andre udviklingsforstyrrelser og fysiske handicap. Holmehus Specialskoleafdeling tilknyttet Holmebækskolen som tilbyder en særlig tilrettelagt undervisning for børn og unge i emotionelle og sociale/familiemæssige vanskeligheder. Inddeling i skoledistrikter Til hver folkeskole knytter sig et skoledistrikt. Kort over skoledistrikter findes bagerst i dette bilag. Specialskolerne optager elever fra alle folkeskolerne. Folkeskolernes distrikter er fastlagt således: ALKESTRUPSKOLEN: Sædder sogn og den del af Turebyholm sogn, der ligger i Køge Kommune. Side 3/15

4 ASGÅRD SKOLE: Området afgrænset af: Ølby by - Syrenvej - Smedevænget (inkl.) - Nylandsvej (inkl. Vestsiden til Smedevænget/ulige numre) - Lille Lyngvej (inkl. vestsiden) - Lyngvej - Værftsvej - nord for Ellebæk - Københavnsvej (inkl. vestsiden/ulige numre) - Stadionområdet/Nørremarkens Plejehjem (inkl.)- Ølbyvej. BORUP SKOLE: Borup, Kimmerslev og Nr. Dalby sogne. EJBY SKOLE: Ejby sogn nord for motorvejen. ELLEMARKSKOLEN: Området afgrænset af: Området syd for Køge Å - Ringvej - Vordingborgvej (inkl. vestsiden/lige numre)- Klemmenstrupvej (inkl. nordsiden/lige numre)- Sandholmgård nord - Vasebækvej (inkl. Vasebækgård) - Søsvinget (inkl. lige numre og ulige numre indtil nr. 69 (inkl.) samt områderne Lellinge Østermark og Krageskovbakken beliggende øst for motorvejen. HASTRUPSKOLEN: Området afgrænset af: Vordingborgvej - Lidemarksvej Klemmenstrupvej (inkl. sydsiden/ulige numre)- Sandholmgård syd - Åshøj by - Åshøjvej til Langagergård (inkl.) - Søsvinget (inkl. ulige numre fra nr. 71 (inkl.)). HERFØLGE SKOLE: Området afgrænses af: Herfølge (nord for Møllebækvej)- Søllerup - Svansbjerg - Vedskølle. HOLMEBÆKSKOLEN: Herfølge (syd for Møllebækvej). HØJELSE SKOLE: Højelse - Ll. Skensved - Assendrup - Vilkestrup - St. Salby - Ll. Salby. KIRSTINEDALSSKOLEN: Området afgrænses af: Ølsemagle - Ølsemagle Strand - Lyngvej (inkl. nordsiden)- Lille Lyngvej (inkl. østsiden) - Klematisvej (inkl.) - Kirstinedalsvej (inkl.) - Nylandsvej (inkl. Østsiden fra Smedevænget /lige numre). CT. NICOLAI SKOLE: Området afgrænset af: Nord for Køge Å - Motorvej E55 - Motorvej E20 - Ølbyvej - Zoffmannsvej - Havrevej - Flindts Vænge - Frihedsvej - Københavnsvej (inkl. øst/lige numre) - syd for Ellebæk. SKOVBOSKOLEN: Lidemark, Bjæverskov, Gørslev og Vollerslev sogne minus Vemmedrup skoledistrikt. SØNDRE SKOLE: Området afgrænset af: Køge Å - Ringvej - Vordingborgvej (inkl. øst/ulige numre) til Gl. Hastrupvej - Gl. Hastrup Egøje. VEMMEDRUPSKOLEN: Samtlige ejendomme i Bjæverskov sogn, som ligger syd for motorvejen og øst for Vindegårdsvej, inkl. følgende ejendomme i yderkanter: Ringstedsvej nr C og Vindegårdsvej nr. 2 og 1 13 samt Ejbyvej nr Hele Lellinge (vest for mortorvejen). Distrikterne danner grundlag for indskrivningen. Større distriktsændringer kan besluttes af Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Mindre justeringer af distrikterne i forb. m. indskrivningen til børnehaveklasse kan besluttes af Skoleudvalget. Sådanne justeringer kan foretages for at sikre en hensigtsmæssig klassedannelse. Justeringerne sker efter høring i de involverede skolebestyrelser. Side 4/15

5 Kommende distriktsjusteringer Som følge af Byrådets beslutning på mødet den 23. september 2014 skal der i de kommende år arbejdes med at optimere klassedannelsen ved dannelse af nye børnehaveklasser ved justering af grænsen mellem følgende distrikter: i skoleåret 2016/2017 og 2017/2018 ved Ellemarkskolen Hastrupskolen i skoleåret 2017/2018 og 2018/2019 ved Sct. Nicolai Skole Søndre Skole Forslag til justering af distriktsgrænserne der sendes i høring i berørte skolebestyrelser. Antal klassetrin på skolerne Folkeskolerne i Køge Kommune omfatter børnehaveklasse - 9. klassetrin. Undtaget herfra er Alkestrupskolen, der har børnehaveklasse - 6. klassetrin. Derefter overføres eleverne til Herfølge Skole. 10. Klasse Campus Køge (10KCK) er fælles 10. klasse center for alle kommunens elever. Kapitel 2: Indskrivning og optagelse af elever samt valg af skole Indskrivning til børnehaveklasse Alle børn, der bor i en skoles distrikt, har ved indskrivning til børnehaveklasse ret til at blive optaget som elever på denne skole. Indskrivningen til børnehaveklasse foregår digitalt ved brug af KMDskoleindskrivning 1. Indskrivning afvikles normalt i november måned. Samtidig kan der foretages indskrivning af børn til SFO. Indskrivning i SFO foretages altid digitalt. Indskrivning til andre klassetrin og uden for den generelle indskrivningsperiode sker ved henvendelse til de enkelte skoler. Valg af skole frit skolevalg Forældre har efter folkeskoleloven krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, som den enkelte kommune har fastsat derom. Det samme gælder, hvis forældrene ønsker, at barnet skifter skole under skoleforløbet, herunder tilbage til den oprindelige distriktsskole. 1 Side 5/15

6 Køge Kommunes rammer for det frie skolevalg indebærer, at elever fra andre skoledistrikter/andre kommuner kan optages, såfremt det gennemsnitlige elevtal på det aktuelle klassetrin ikke derved kommer til at overstige 24. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelsen efter nedenstående retningslinjer: 1. Søskendekriteriet: Børn fra familier, der allerede har børn gående på den ønskede skole, optages først. 2. Afstandskriteriet: Børn med adresse tættere på skolen optages før børn med adresse længere væk. 3. Fordelingskriteriet: Der tilstræbes en jævn fordeling af børn med forskellig etnisk herkomst. 4. Sociale hensyn: I særlige tilfælde kan sociale hensyn hvad angår såvel den enkelte elev som skolens elevsammensætning under ét indgå i vurderingen. Procedure vedr. valg af anden skole i forbindelse med skolestart Forældrene skal fremsætte ønsket i forbindelse med den digitale indskrivning. Den efterfølgende administration af ønsket, herunder tilbagemeldingen til forældrene om, hvorvidt der er plads på ønskede skole, foretages af distriktsskolen i samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen. Procedure ved efterfølgende valg af anden skole end distriktsskolen, herunder en skole uden for Køge Kommune Forældrene skal selv rette henvendelse til den skole, hvor de ønsker barnet indskrevet mhp. at afklare, om det er muligt at få barnet optaget på denne skole. Ved skoleskift inden for kommunen orienterer den af forældrene valgte skole efterfølgende den afgivende skole. Såfremt barnet ønskes optaget på en skole i en anden kommune, skal forældrene sikre, at modtagende skole meddeler skoleskift til afgivende skole. OBS! Ved skolevalg uden for skoledistriktet tilbydes ikke kommunal befordring til og fra skole. Samtidig bortfalder retten jf. folkeskoleloven til indskrivning på distriktsskolen, såfremt man på et senere tidspunkt skulle fortryde det frie skolevalg Side 6/15

7 Kapitel 3: Undervisningens ordning og skoleledelse Tildeling af ressourcer til undervisningen Tildelingen af ressourcer udarbejdes på baggrund af bestemmelserne i Lov om folkeskolen samt de af Byrådet vedtagne budgetter. Elevtallet pr. 5. september danner baggrund for den endelige tildeling i det pågældende skoleår. Undtaget herfra er ressourcetildelingen til 10. klasse, der tildeles på baggrund af tilmeldte elever pr. 30. juni. Inden for disse rammer og under henvisning til Køge Kommunes regler om mål- og rammestyring godkender skolebestyrelsen efter indstilling fra skolens ledelse den konkrete fordeling af skolens budget. Det bemærkes, at budget til lederløn er undtaget rammetildelingen. Skolen kan således ikke disponere med resurser til ledelse ud over det tildelte budget. Skolens ledelse Ledelsen på den enkelte skole, herunder fordelingen indenfor de forskellige ledelsesmæssige fagområder og fordelingen heraf på årsværk, sammensættes af den enkelte skoleleder på baggrund af den årlige budgetmæssige tildeling af ledelsestid til skolen. Kapitel 4: Specialundervisning og specialpædagogisk bistand Specialundervisning Specialundervisning gives til elever, hvis udvikling kræver særlig støtte, jf. folkeskolelovens 3, stk. 2 samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014, om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Endvidere gives specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegang jf. Lov om folkeskolen, 4 samt Bekendtgørelse nr. 999 af 15. september 2014 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Vi ekskluderer ikke Specialundervisningen i Køge Kommune baserer sig på værdierne i UNESCOs Salamancaerklæring, som Danmark tiltrådte i 1994, og hvori det bl.a. hedder: Alle børn, der har særlige behov, skal have adgang til de almindelige skoler. Uddannelsessystemet og uddannelsesforløb skal indrettes, så de tager hensyn til forskellige behov. Side 7/15

8 Skoler og uddannelser er det mest effektive middel til at bekæmpe diskrimination og skabe fællesskaber. I tråd med Salamancaerklæringen har Køge Kommune som mål at tilbyde en inkluderende og rummelig folkeskole, hvor målsætningen er, at flest mulige elever inkluderes i undervisningen i den kommunale skole. Skolens ledelse skal derfor understøtte medarbejderne i bestræbelserne på at skabe en inkluderende undervisning, der rummer udfordringer og opgaver, der tilgodeser behov hos elever med meget forskellige forudsætninger. Det sker bl.a. ved at benytte bestemmelserne i lov om folkeskolen, 25a om holddannelse inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin. Specialklasser/specialskoler Elever, hvis udvikling kræver en støtte, der ikke i tilstrækkeligt omfang kan tilgodeses inden for rammerne af den almindelige undervisning, herunder ved hjælp af inkluderende tiltag, kan henvises til optagelse i en specialklasse eller på en specialskole, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni Oprettelse af en specialklasse skal ske med målsætning om den størst mulige pædagogiske sammenhæng med undervisningen i skolens øvrige klasser på trinet. Dette skal sikre, at specialklassen fungerer som en pædagogisk relevant udmøntning af inklusionen i folkeskolen. Kompetencen til at oprette specialklasser samt til at henvise elever til specialklasser eller specialskoler er henlagt til Visitationsudvalget vedr. specialundervisning. Kapitel 5: Skolefritidsordninger (SFO) og ungdoms-klubtilbud Generelle bestemmelser vedr. SFO Ved alle skoler i Køge Kommune er der oprettet skolefritidsordninger (SFO) jf. folkeskolelovens 3, stk. 7. Skolefritidsordningernes virksomhed er reguleret af Folkeskolelovens 1, Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets regler om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelserne. I Køge Kommune er beslutning vedr. indholdet af mål- og indholdsbeskrivelserne delegeret til den enkelte skolebestyrelse. Aktiviteterne i SFO tager sigte på at udvikle børnenes kompetencer i samarbejde med den øvrige del af skolen. SFOerne opdeles i SFO 0.-1, SFO og SFO og Juniorklub for elever fra 4. klasse. SFOen ligger så vidt muligt enten på skolen eller i nærhed af skolen. Side 8/15

9 SFO og SFO er et tilbud, hvor børnenes fremmøde hver dag kontrolleres af pædagogerne. Det betyder, at der er kontrol med, at børnene er i SFOen, indtil de bliver hentet, eller indtil det er aftalt mellem SFOen og forældrene, at de evt. selv skal gå hjem. SFO er et tilbud, hvor børnenes fremmøde er baseret på en aftale mellem børn og forældre. SFO registrerer børnenes fremmøde. Juniorklub er et fritidstilbud med begrænset åbningstid. Åbningstiden placeres efter principper fastlagt af skolebestyrelsen Der er pladsgaranti for alle skolebørn fra distriktsskolens SFO. Børn, der går på anden skole end distriktsskolen, kan optages på denne skoles SFO, hvis der er plads. De børn, der skal begynde i børnehaveklasse, og som i den forbindelse også er tilmeldt SFO, overflyttes normalt fra børnehaven til SFO den 1. april samme år, som de begynder i børnehaveklassen. Åbningstider/lukkedage SFOens åbningstid placeres før og efter undervisningstiden. De præcise åbningstider for den enkelte SFO bestemmes lokalt af skolebestyrelsen inden for de af Byrådet udstukne rammer. Åbningstiderne fastlægges til gavn for børnene, forældrenes mulighed for planlægning og med henblik på bedst udnyttelse af ressourcerne. Alle SFO er holder lukket på helligdage. Byrådet beslutter derudover principperne for lukkedage. I den 3. og 4. uge af elevernes sommerferie og i uge 42 er der fem SFOer, der holder åbent, mens de øvrige SFOer holder lukket. Tilmelding til deltagelse i SFO-tilbuddet i de nævnte uger sker i barnets egen SFO. (Undtaget fra disse bestemmelser er SFO på Ellebækskolen samt Holmehus, som er åben i alle elevferier.) Indmeldelse Tilmelding til SFO kan ske på et vilkårligt tidspunkt ved henvendelse til skolen. Hvis indskrivningen sker i forbindelse med tilmelding til børnehaveklassen, skal indmeldelsen ske elektronisk på minpladsanvisning.dk Udmeldelse Udmeldelse af SFO og Juniorklub skal ske elektronisk på minpladsanvisning.dk Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Side 9/15

10 Pris Takster for forældrebetalingen fremgår af takstbladet, som offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside. Ungdomsklubtilbud i Skoleudvalgets regi Ungdomsklubtilbuddet gælder for unge fra de går i 7. klasse og frem til de fylder 18 år. Klubtilbud relaterer sig til Lov om Folkeskolen, Dagstilbudsloven, Ungdomsskoleloven samt Lov om Social service. Formålet for ungdomsklubtilbud er (Jf. Børn og Unge- politikken) at fremme venskaber, netværk og fællesskaber blandt børn og unge tydeliggøre værdier, samspilsregler og traditioner, så de bliver kendte og respekteret af alle. arbejde for, at børn og unge undgår fællesskaber, der bygger på tvang, undertrykkelse og kriminelle handlinger. I Køge Kommune findes der 13 ungdomsklubber under Skoleudvalget: Alkestrup Skoles Ungdomsklub Asgård Skoles Ungdomsklub Borup Skoles Ungdomsklub Ejby Skoles Ungdomsklub Ellebækskolens Ungdomsklub (special) Ellemarkskolens Ungdomsklub Hastrupskolens Ungdomsklub Herfølge Skoles Ungdomsklub Højelse Skoles Ungdomsklub Holmebækskolens Ungdomsklub Kirstinedalsskolens Ungdomsklub Skovboskolens Ungdomsklub Søndre Skoles Ungdomsklub Vemmedrupskolens Ungdomsklub Ungdomsklubberne har åbent to til fire gange om ugen á tre timer i 48 uger årligt. Skolebestyrelsen for de enkelte klubber fastlægger selv de præcise åbningstider. Unge kan blive medlemmer af klubber fra 7. klassetrin til de fylder 18 år. Det er gratis at være medlem af en ungdomsklub. Ungdomsklubben registrerer de unges fremmøde. Side 10/15

11 Kapitel 6: Pædagogiske foranstaltninger og tilbud Skole, Familierådgivning og Politi (SSP) SSP er et lokalt tværgående samarbejde mellem folkeskolerne, Familiecenter Køge og politiet. Der er SSP-medarbejdere på alle kommunens skoler. Formålet er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge og medvirke til et positivt børneog ungdomsmiljø i Køge Kommune. Skolelederen afsætter den nødvendige tid til SSP-arbejdet. De enkelte skoler er tilknyttet forebyggende rådgivere fra Familiecenter Køge. Undervisning af tosprogede elever Modersmålsundervisning Jf. lov om folkeskolen, 5, stk. 6 samt bekendtgørelse nr. 689 af 20/06/2014 tilbyder Køge Kommune modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Samarbejdsområde samt fra Færøerne og Grønland. Dansk som andetsprog Undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn gives som fastlagt i lov om folkeskolen, 5, stk. 6 samt bekendtgørelse nr. 690 af 20/06/2014. Der tildeles særlige resurser til varetagelse af denne opgave til skoler mere end 10% tosprogede elever. Nytilflyttede ikke-dansktalende elever I henhold til Folkeskolelovens 5, stk. 7 samt bekendtgørelse nr. 690 af 20/06/2014 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog oprettes på Hastrupskolen samt på Asgård Skole modtagelsesklasser med henblik på at varetage den første undervisning for nytilflyttede elever, der ikke tidligere har gået i dansk skole. Her undervises eleverne og familien introduceres til det danske skolesystem. Eleverne udsluses successivt til distriktsskolen, når det skønnes, at de sprogligt set er i stand til det. Kapitel 7: 10. klasse Almindelig 10. klasse 10. klasse er primært et tilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Side 11/15

12 Køge Kommune har ét fælles 10. klasse tilbud, 10. Klasse Campus Køge (10 KCK), som optager elever fra alle kommunens folkeskoler samt fra øvrige skoler både i og uden for kommunen, såfremt der er plads i klasserne. Alle elever deltager i et to ugers obligatorisk brobygningsforløb på to forskellige ungdomsuddannelser. Derudover deltager eleverne i op til fire ugers brobygningsforløb, der planlægges som fælles undervisningsforløb mellem 10 KCK og ungdomsuddannelserne på Campus Køge. I samarbejde med UUV kan der tilrettelægges særlige undervisningsforløb for enkelte elever med ulønnet praktik og yderligere brobygning jf. folkeskolelovens 19 e. EUD 10 EUD 10 er primært målrettet elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil, jf. lov om erhvervsuddannelser, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Forløbet er kombineret af 28 ugers 10. klasseundervisning og 12 ugers brobygning på erhvervsskolerne på Campus Køge: SOSU, EUCSJ, Køge Handelsskole samt relevante erhvervsskoler uden for Campus Køge. EUD 10 tilbuddet er etableret i samarbejde med Greve og Stevns Kommuner. Kapitel 8: Andre forhold Konfirmationsforberedelse Bestemmelserne om tiden til konfirmationsforberedelse er fastsat i folkeskolelovens 53. Konfirmationsforberedelsen er ikke en del af folkeskolens undervisning og indgår ikke i skoletiden eller skolens tilbud i øvrigt, men der skal tages højde for konfirmationsforberedelsen i skolernes planlægning af skoletiden. Tiden til konfirmationsforberedelsen fastsættes gennem forhandling mellem ledelsen/bestyrelsen på den enkelte skole og den lokale præst. Konfirmationsforberedelsen skal finde sted inden for rammerne af, hvad der svarer til normal skoletid, svarende til tidsrummet mellem kl. ca. 8 og 16. Såfremt der ikke opnås enighed om placeringen, er der aftalt en tilbagefaldsregel mellem forvaltningen og provstiet. For Borup Skole, Ejby Skole, Skovboskolen samt Vemmedrupskolen gennemføres konfirmationsforberedelsen på 7. klassetrin. På kommunens øvrige skoler gives den på 8. klassetrin. Side 12/15

13 Der undervises ikke i kristendomskundskab på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen er placeret. Tiden til konfirmationsforberedelse indgår ikke i opgørelsen af den samlede undervisningstid. Svømning Mindst en af idrætstimerne på 4. og 5. klassetrin skal anvendes til svømning. Herudover kan den enkelte skole tilrettelægge svømmeundervisning og andre praktisk/fysiske fag og forløb for grupper af elever, hvor skolen vurderer, at det kan have betydning for indlæringen. Uddannelsesvejledning i skolen Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV) for Greve, Solrød, Stevns og Køge kommuner står for vejledning til elever i Køge Kommunes grundskoler. Erhvervspraktik og præsentationskurser Der gennemføres 1 uges introduktionskursus til ungdomsuddannelserne i 8. klasse med besøg på to forskellige ungdomsuddannelser af 2 dages varighed og med 1 dags opsamling og evaluering med klasselæreren. Besøget introduceres af UUV vejlederen mens klasselæreren forestår det praktiske omkring elevernes valg af uddannelsesretning. Introkurserne koordineres af UUV vejlederen Der gennemføres 1 uges erhvervspraktik for eleverne i 9. Klasse. Erhvervspraktikken introduceres af UUV vejlederen, eleverne finder selv praktikpladser i samarbejde med klasselæreren. Erhvervspraktikken formidles og koordineres af UUV vejlederen. Skolernes deltagelse i introuge, erhvervspraktik og brobygningsforløb koordineres og aftales mellem skole og UUV vejleder. Undervisning i det obligatoriske emne; Uddannelse og Job varetages i samarbejde med UUV og har som formål, at eleverne skal opnå generelt samfundskendskab og en større forståelse for arbejdsmarkedet. Derudover skal emnet være med til at udfordre elevernes uddannelsesvalg, så de i højere grad end i dag overvejer alle uddannelsesmuligheder. Individuelle uddannelsesparathedstilbud efter 7. klassetrin I forbindelse med forberedelse af elevernes valg af ungdomsuddannelse og gennemførsel af samme, kan UUV vejlederen i samarbejde med skolen iværksætte individuelle erhvervspraktikforløb, frivillig brobygning eller forløb jf. folkeskolelovens 9 stk. 4 og 33. stk. 3, 4 og 5. Lejrskoler og ekskursioner Skolebestyrelsen planlægger således, at samtlige elever får mindst et lejrskoleophold i skoleforløbet. Skolens beslutter selv, hvornår lejrskoler lægges. Skolebestyrelsen tager på grundlag af indstilling fra skolelederen beslutning om plan for lejrskoler og ekskur-sioner. Side 13/15

14 Skolebestyrelsen udarbejder endvidere principper for evt. koloniophold i SFOen. Skolernes lokaler Den enkelte skole har de lokaler til rådighed, som er nødvendige for skolens drift. Skolens leder og skolebestyrelse kan kun med Ejendoms- og Driftsudvalgets samtykke foretage bygningsmæssige ændringer, der forhindrer anvendelsen til almindelige undervisningsformål. De af Teknisk Forvaltning udarbejdede vedligeholdelsesplaner danner udgangspunkt for skolebestyrelsens principper omkring vedligeholdelse af skolens bygninger og lokaler. Ejendoms- og Driftsudvalget træffer beslutning om fordeling af midler til renovering og genopretning af skoler og institutioner. Læseplaner og beskrivelser På baggrund af de af Undervisningsministeriet udsendte trin- og slutmål for de enkelte fag udarbejder skolelederen et forslag til læseplaner og beskrivelser af udviklingen af undervisningen frem mod trin- og slutmål. Forslagene forelægges for skolebestyrelsen. Ferieplan Der er en fælles ferieplan i Køge Kommunes skolevæsen. Den fælles ferieplan udarbejdes af forvaltningen for en toårig periode på baggrund af gældende Vejledning om placering af ferier og fridage i folkeskolen samt de af Byrådet vedtagne lukkedage i SFO erne. Ferieplanen skal udarbejdes således, at den omfatter 200 skoledage, og at efterårsferien falder i uge 42, mens vinterferien holdes i uge 8. Ferieplanen sendes til høring i skolebestyrelserne, således at ferieplanen på baggrund af høringssvarene kan godkendes af Skoleudvalget. Antal skoledage I Køge Kommune planlægges skoleåret på alle skoler med 200 undervisningsdage. Pædagogiske læringscentre Der findes Pædagogiske læringscentre (PLC) på samtlige skoler, jf. lov om folkeskolen, 19 samt bekendtgørelse nr. 687 af 20/06/2014. PLCerne skal fremme elevernes læring og trivsel ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater. Det er i lovgivningen endvidere fastsat, at PLCrne skal medvirke til at: understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen, formidle kulturtilbud til børn og unge, Side 14/15

15 sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner. Venskabsbysamarbejde Med henblik på at fremme skoleklassers kendskab til sprog, levevilkår og kultur i Køge Kommunes venskabsbyer afsætter Byrådet en årlig bevilling, hvor skolerne kan søge om tilskud til besøg og genbesøg fra venskabsbyerne. Venskabsbyerne for skolerne er følgende: Kristianstad i Sverige, Kongsberg i Norge, Esbo i Finland, Sauðárkrókur på Island, Tritau ved Hamburg og Klaipėda i Litauen. Overenskomster indgået med andre kommuner/region Sjælland Der er indgået overenskomst med Stevns Kommune om varetagelse af 10. klassetilbuddet for kommunens elever. Der er indgået overenskomst med Greve og Stevns Kommuner om oprettelse af et fælles EUD 10 tilbud på 10. Klasse Campus Køge. Overenskomst med dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder Der er indgået undervisningsoverenskomst med Københavns Kommunes skolehjem Spanager. Side 15/15

Styrelsesvedtægt inkl. bilag for Køge Kommunes Skolevæsen 2011

Styrelsesvedtægt inkl. bilag for Køge Kommunes Skolevæsen 2011 Styrelsesvedtægt inkl. bilag for Køge Kommunes Skolevæsen 2011 Børne- og Ungeforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Skoleafdelingen 23-08-2011 2010-25645 2011-148415 Indhold Styrelsesvedtægt for

Læs mere

Indskrivning på skolerne i Køge Kommune, skoleåret 2008/2009

Indskrivning på skolerne i Køge Kommune, skoleåret 2008/2009 Indskrivning på skolerne i Køge Kommune, skoleåret 2008/2009 - Skoledistrikter og tidspunkter Alkestrupskolen: Skolens distrikt: Sædder sogn og den del af Turebyholm sogn, der ligger i Køge Kommune. Skolen

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indhold Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen

Indhold Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt inkl. bilag for Køge Kommunes Skolevæsen 2011 Børne- og Ungeforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Skoleafdelingen 23-08-2011 2010-25645 2011-148415 Indhold Styrelsesvedtægt for

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

April 2010. Egedal Kommune Skolecentret. Indholdsfortegnelse

April 2010. Egedal Kommune Skolecentret. Indholdsfortegnelse April 2010 Skolecentret Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kommunabestyrelsen.. side 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsen side 4 Kapitel 3: Skolens leder.. side 6 Kapitel 4: Pædagogisk Råd.side 7 Kapitel 5: Elevråd...side

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Godkendt O/U d. 4/10-2010 (tilrettet den 13/7 2011) Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND: Byvangskolen Falkenborgskolen Ferslev

Læs mere

Referat af Skoleudvalgets møde den 09.04.2015 kl. 08:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Referat af Skoleudvalgets møde den 09.04.2015 kl. 08:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt Referat af Skoleudvalgets møde den 09.04.2015 kl. 08:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt Tilstedeværende: Helle Poulsen (V) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem Paul Christensen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen x Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen Vedtaget i Byrådet den 6. juni 2012 Forord Ishøj Kommune er, på linje med alle andre danske kommuner, forpligtet til at have en styrelsesvedtægt for det

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Udkast til Styrelsesvedtægt. Et fælles skolevæsen. Redelighed Mulighed Helhed

Udkast til Styrelsesvedtægt. Et fælles skolevæsen. Redelighed Mulighed Helhed Udkast til Styrelsesvedtægt Et fælles skolevæsen Redelighed Mulighed Helhed Halsnæs Kommunes skolevæsen 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 2: Pædagogisk råd... 3 Kapitel

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen 3. udkast 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 SKOLESTRUKTUREN... 4 1.1 Skoledistrikter...4 1.2 Specialskoler...4 1.3 Undervisning af tosprogede...5 1.4 Skolefritidsordning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen. Godkendt af kommunalbestyrelsen den XXX

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen. Godkendt af kommunalbestyrelsen den XXX Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen Godkendt af kommunalbestyrelsen den XXX 1 Indholdsfortegnelse 1.0 SKOLESTRUKTUREN... 4 1.1 Skoledistrikter... 4 1.2 Specialskoler... 4 1.3. Specialklasserækker

Læs mere

Bilag til vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen

Bilag til vedtægt for Styrelsen af Albertslund Kommunes Skolevæsen BILAG 1: SKOLESTRUKTUR 1 A. SKOLERNES DISTRIKTSOPDELING, KLASSETRIN OG OMFANG Note: Kommunalbestyrelsen kan foretage mindre omlægninger af skoledistrikterne i forbindelse med den årlige indskrivning af

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune

Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune Styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune Kapitel 1 - Indledning Følgende styrelsesvedtægt for folkeskolen i Brøndby Kommune er fastsat i henhold til folkeskoleloven (LBK nr. 665 af 20. juni 2014).

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

NOTAT. Oprettelse af fælleskommunalt EUD10 på Campus Køge - beslutningsgrundlag

NOTAT. Oprettelse af fælleskommunalt EUD10 på Campus Køge - beslutningsgrundlag NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen 4. februar 2015 2014-7514-47 Oprettelse af fælleskommunalt EUD10 på Campus Køge - beslutningsgrundlag Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette notat danner

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge 1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen opretter og driver et særligt tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave OPFØLGNING VED SKIFT OPFØLGNING Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave Besøg i personale Ad hoc inddragelse af sundhedsplejerske, talehørekonsulenter mv. i enkelte sager Pædagogisk leder i

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 KVALITETSRAPPORT Skåde Skole INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 RESPEKT FOR GRÆNSER 4 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB 5 VÆRDIREGELSÆT OG ORDENSREGLER 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune

Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014. Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune Uddannelsesudvalget 02.06.2014 Revideret 18.06.2014 Bilag 1 til Skolestyrelsesvedtægt for Frederikssund kommune 1: Skolestrukturen 1.1 - KOMMUNALE SKOLER I FRDERIKSSUND OG KLASSETRIN SKOLE Byvangskolen

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt Skolerne i Skanderborg Kommune 2014

Bilag til Styrelsesvedtægt Skolerne i Skanderborg Kommune 2014 Bilag til Styrelsesvedtægt Skolerne i Skanderborg Kommune 2014 1 Indhold Bilag 1... 3 Oversigt over skolerne med tilhørende distrikter. Ordning og omfang.... 3 Skoledistrikter... 3 Bakkeskolen... 3 Bjedstrup

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 Lisbjergskolen INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 UDVIKLING AF UDSKOLINGEN 4 PÆDAGOGISK IT 5 FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO 8 INKLUSION - FOLKESKOLENS

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalgsmøde Den 2. november 2015 Indhold Organisering af undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune.... 2 Baggrunden for arbejdet... 2 Folkeskolelovens

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse.

Fremtidig organisering af 10. klasse. Punkt 4. Fremtidig organisering af 10. klasse. 2014-35882. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse forskellige modeller for fremtidig organisering af 10. klasse med henblik på stillingtagen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog 11. maj 2010 Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Århus Kommune har siden 2006 henvist skolebegyndere med dansk som andetsprog og med et ikke uvæsentligt

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk Sammen om opgaveløsning UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk UngSyds klubafdeling Forankret i ungdomsskolen UngSyd i Odense ca. 50 faste

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18

Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18 Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18 Tradium Vester Allé 26 8900 Randers C CVR-nr.: 32 80 68 72 Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov.

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. Lov om folkeskolen 26. juni 1975 KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE Skoleindskrivning 2015 Information om regler - samt praktiske oplysninger GENTOFTE KOMMUNE www.gentofte.dk/skolestart EN NY ÅRGANG BØRN STÅR NU KLAR TIL AT BEGYNDE I BØRNE- HAVEKLASSE I AUGUST 2015 At

Læs mere

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. maj 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 251330 Brevid. 1855419 NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet 26. februar 2014 Skole- og Børneudvalget besluttede på mødet den

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere