Konference om børn i plejefamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference om børn i plejefamilier"

Transkript

1 Konference om børn i plejefamilier Hotel Hans Egede, Conni Gregersen

2 Tavshedspligt i gruppen Alle forpligter sig til ikke at tale om personligt stof, de måtte høre om på kurset, andre steder end i gruppen

3 Robuste børn bliver skabt - ikke født! Fra Eva Hildebrand & Pernille Thorup, aug. 2011

4 GU frafald procent af en ungdomsårgang mistrives og oplever trivselsproblemer i sådan en grad, at der kan tales om egentlige psykiske problemer. For nogle bunder sårbarheden i tidlige oplevelser. En del sårbare unge kommer fra hjem, hvor omsorgssvigt og overgreb har præget dagligdagen. Andre sårbare unge har oplevet faglige nederlag tidligt i deres skolegang eller social marginalisering og udstødelse i form af mobning og ensomhed. Fra: jeg kommer heller ikke i dag

5 Beskyttelses-faktorer og belastnings-faktorer i barnets liv

6 Qasapermiut Uddannelse Definition på omsorgssvigt: Med omsorgssvigt forstås, at forældre eller de personer, der har omsorgen for barnet, påfører det fysisk eller psykisk skade eller forsømmer det så alvorligt, at barnets fysiske og/eller psykiske sundhed og udvikling er i fare (Kempe, 1979).

7 Qasapermiut Uddannelse Omsorgssvigt (glidende overgange fra normal til svær omsorgssvigt) Normal omsorg Utilstrækkelig omsorg Omsorgssvigt, der truer Omsorgssvigt i form af handlinger(vold, seksuelt barnets udvikling overgreb)

8 Qasapermiut Uddannelse Konsekvenser af omsorgssvigt: Psykiske lidelser (posttraumatisk stress forstyrrelse, personlighedsforstyrrelser, depression, angst, spiseforstyrrelser, seksuelle problemer). Dissociative forstyrrelser. Større risiko for at blive både krænkere og ofre (kriminalitet, krænke andre, grænsesøgning, vold, prostitution). Koncentrationsproblemer (dårlig skolegang, ej konkurrence-minded) Suicidal adfærd. Lav selvfølelse. Rusmiddelproblemer. M.v. ELSE POULSEN

9 Konsekvenserne af tidligt relationelt traume Toth & Cicchetti, 1998; van der Kolk, 2003; Shore, 2001 Den mest signifikante konsekvens af tidlig relationel traume er manglende evne til emotionel selv-regulering, der kommer til udtryk i manglende evne til at regulere intensiteten og udholde affektive følelser.

10 Udvikler af tilknytningsteorien revolutionerende for sin tid: John Bowlby, Opvokset i London som nr. 4 af 6 søskende med barnepiger senere Børnepsykiater & psykoanalytiker

11 I en pause fra studierne arbejdede Bowlby som lærer for utilpassede børn og blev optaget af disse børns iver efter IKKE at knytte sig til andre mennesker

12 Tilknytningsteorien: Barnet fødes med tilbøjelighed til at udvise tilknytningsadfærd, dvs. søge beskyttelse hos voksne/større & stærkere individer Mennesket er fra fødsel socialt og kommunikerende Tilknytning er en drivkraft i udviklingen

13 Tilknytning er et medfødt adfærdssystem, som både motiverer og sætter barnet i stand til at indgå i nære relationer Tilknytning er en egenskab, som sætter barnet i stand til hele tiden at have bevågenhed på omsorgspersonens tilgængelighed

14 Tilknytningsadfærd vises overfor en, der kan give beskyttelse og sikkerhed, det er ikke knyttet til at give mad

15 På baggrund af relationen danner barnet indre repræsentationer indre arbejdsmodeller af sine erfaringer med tilknytningspersonen/omsorgspersonen Barnets forventninger til omsorgspersonen har indflydelse på arbejdsmodellens udformning Arbejdsmodellen er en indre konstruktion Skaber individualitet Styrer barnets forståelse af verden Styrer, hvordan barnet vil knytte sig til andre mennesker

16 Arbejdsmodellen er temmelig stabil Ændrer sig langsomt med nye erfaringer De tidlige erfaringer former arbejdsmodellen generaliseres og overføres til andre Derfor er vi mennesker tilbøjelige til at opsøge mennesker og miljøer, der virker genkendelige hvilket som regel er positivt for udviklingen.

17 men når der er modstrid mellem det, barnet oplever inde i sig selv, og det, der formidles fra den ydre verden, Kan der udvikles to uforenelige arbejdsmodeller Hvoraf den ene udelukkes fra bevidstheden Ofte bliver de personlige erindringer udelukket, og oplevelserne fra de ydre begivenheder skaber den arbejdsmodel, barnet anvender

18 Dette kan føre til, at barnet mister/ikke får udviklet sin egen selvstændige dømmekraft Jf. Winnicotts teori om det falske selv

19 Når der er modstrid ml. de to, udelukkes det ene Oftest selvbiografien og det.

20 skaber udviklingsforstyrrelser: Defensivt udelukkede erindringer integreres ikke i den semantiske hukommelse Det betyder, at personen ikke ad tankens eller viljens vej har adgang til disse erindringer OG SAMTIDIG kan episoder dukke op aktiveret af følelser eller sansninger det skaber forvirring, idet det føles/virker udenfor sammenhæng

21 John Bowlby studerede børns reaktioner Samarbejdede med Mary Ainswotht, Hun observerede og beskrev særlige mønstre i børns måde at relatere sig på.

22 Ainsworth udviklede en test på tilknytning: FREMMEDSITUATIONEN: Mor, barn + en fremmed ind i lokalet Den fremmede går ud mor tager ikke initiativ til kontakt Den fremmede kommer ind snakker til mor, nærmer sig barnet, viser legetøj Mor forlader stille rummet Den fremmede lader barnet lege, trøster evt. Mor kommer tilbage venter i døren på barnets reaktion. Den fremmede forlader Samtidig rummet

23 FREMMEDSITUATIONEN(2): Når barnet leger godt, siger mor farvel og forlader mor rummet Barnet er alene i rummet ca. 2-3 minutter Den fremmede kommer ind, prøver at gøre barnet interesseret i legetøj evt. trøster Mor kommer ind den fremmede går ud Situationen afsluttes, når man har set barnets adfærd ved genforeningen med mor

24 Fremmedsituationen viste Mors fravær aktiverer forskellig tilknytningsadfærd Barnets udforskningstrang hang sammen med mors tilstedeværelse :

25 Ainsworth identificerede tre forskellige adfærdsmønstre, som var stabile og sammenhængende nok til, at barnet kan opbygge en stabil indre struktur Desuden observeres nogle børn uden genkendelige strategier i deres tilknytning uden mønster kaotisk/ desorganiseret tilknytning

26 Mary AINSWORTH beskrev hhv. tryg og utryg tilknytning og så to former for utryg tilknytningsmønster: 1) Tryg tilknytning % af børn 2) Undvigende tilknytning % af børn 3) Ambivalent tilknytning. 5 15% af børn

27 Nogle børn udviste ikke et egentligt mønster i deres tilknytning, men virkede forvirrede, kaotiske, desorganiserede i tilgangen til andre mennesker. Vi taler om dog 4 tilknytningsmønstre (selv om det 4. ikke er et egentligt mønster ) 4) Forvirret/desorganiseret tilknytning % af børn. (Blandt børn udsat for mishandling i hjemmet optræder forvirret tilknytning hos op til 80%).

28 Desorganiseret tilknytning - et biologisk paradoks Det er ikke muligt at vende sig til et sammenhængende jeg, idet der er det paradoks mellem tilknytning og angst hos omsorgspersonen. Biologisk paradoks i hjernen hvorfor emotionel selvregulering er nærmest umulig at opnå. Angst og tilknytning hænger sammen

29 Desorganiseret tilknytning Forekommer i familier med alvorlige overgreb, psykisk sygdom Hvor barnets udtryk bliver misforstået og fejlfortolket - mødt med fjendtlighed, aggressivitet eller angst. -barnet kan ikke opbygge stabile indre arbejdsmodeller

30 Mary Ainsworth undersøgte tilknytning i London, Uganda og Baltimore hun fandt Følsomme mødre, interesseret i kommunikation med børnene havde trygt tilknyttede børn Mindre følsomme mødre ofte fik utrygt tilknyttede børn

31 Tryg tilknytning giver høj selvtillid, selvstændighed og parathed til at møde verdens udfordringer Tryg tilknytning afsætter en sikker base i barnets indre Tryg tilknytning afføder tiltro til andre mennesker og verden Tilpasning og god brug af evner

32 Den inter-generationelle transmission af usikkerhed Det er påfaldende, hvordan børn som lider af deprivation vokser op og bliver forældre med manglende evne for at tage vare på deres børn, og hvordan voksne som mangler denne evne ofte er de som led af deprivation som børn. Bowlby 1951

33 Tilknytningsmønsteret bliver en indre arbejdsmodel den ubevidste selvfølgelige måde at opfatte sig selv og sine medmennesker på

34 Tilknytningsmønsteret er foranderligt livet igennem mest fleksibel hos trygt tilknyttede, mindre hos utrygt tilknyttede Stabile relationer stabiliserer tilknytningsmønsteret på en konstruktiv måde

35 Tab eller traumer kan belaste fleksibiliteten i tilknytningsmønstrene Børn med desorganiseret tilknytning er i risiko for at udvikle udviklingsforstyrrelser

36 Patogene faktorer Faktorer, som har tendens til at lukke tilknytningssystemet ned Der er mange mulige faktorer.

37 Truslen om ikke at elske barnet Truslen om at forlade barnet Truslen om at begå selvmord Forældres benægtelse af egen adfæd Faktiske overgreb voksne børn

38 Om angst Angst udløser tilknytningsadfærd Separationsangsten fremmer overlevelsen Bowlby skelner mellem de betingelser, der udløser angst (signalet til fare ) og angstens funktion

39 Barnets tilknytningsmønster har sammenhæng med, hvordan separationsangsten håndteres Børn u/ ca. 3 år har ustabile indre arbejdsmodeller og er afhængige af tryghedspersonens tilstedeværelse, når angst skal overvindes Senere kan de stabile indre arbejdsmodeller bruges tryghedsskabende Hvis de bliver udviklet

40 børn med desorganiseret tilknytning udvikler ikke stabile strategier til at håndtere angsten med Børn med desorganiseret tilknytning er særligt sårbare overfor angstfyldte situationer også når de er store

41 Qasapermiut Uddannelse I den tidligeudvikling, arbejder forældrenes sind på at ændre den øjeblikkelige tilstand i barnets hjerne, i retning af at barnet kan regulere sig selv på stigende sofistikerede måder efterhånden som barnet modnes. Forældreopførsel som producerer desorganisering i barnets sind, kan således skabe ikke alene ødelæggelser i funktionsniveauet på det givne tidspunkt, men, hvis det bliver gentaget, en tendens til at desintegrere i fremtiden. En sådan form for selv-des-regulering kan være selve hjertet i dissociering. Daniel Siegel1996 Fra: Eva hildebrand & Pernille Thorup, aug. 2011

42 Om vrede Vrede udløser tilknytningsadfærd har til formål f.eks. at forhindre tilknytningspersonen i at gå I utrygge relationer kan vreden fortrænges eller forskydes fra relationen til barnet selv det skaber da ængstelighed for at vise vrede, sætter sig som lavt selvværd, tristhed

43 Bowlby lavede undersøgelser af moderfravær Protest Fortvivlelse Frakobling Vendte tilbage til disse efter udviklingen af tilknytningsteorien og udviklede en Teori om sorg

44 Teori om sorg Protest hos barnet svarer til fornægtelse af det skete hos voksne Fortvivlelse hos barnet svarer til længsel efter/savn af den fraværende + tristhed hos voksne Frakobling svarer til/modsvarer den voksnes indre forandring med accept af det skete

45 Sund og patologisk sorg Ved patologisk sorg sker frakobling for hurtigt Uden udtryk for protest og/eller forvirring Ved patologisk sorg mangler evnen til at give udtryk for trangen til at genvinde det mistede - skælde ud Der er flydende overgange mellem sund og patologisk sorg

46 Sund og patologisk sorg (2) Ved sund sorg giver barnet udtryk for sin vrede får relevante aktioner og indser med tiden virkeligheden: den mistede er mistet forsøgene på at genvinde den mistede opgives Ved patologisk sorg accelererer sorgprocessen, barnet bliver ved med at prøve at genvinde den mistede, og bliver fastholde fikseret i denne proces. Barnet vedbliver ubevidst - at være bundet til personen Andre relationsdannelser hæmmes

47 Bowlby så en sammenhæng mellem tidlige oplevelser af adskillelse og fejludvikling eller besværligheder i udviklingen Bowlby så tab af moderlig omsorg som en patogen agent, dvs. noget, der fremmer risikoen for udvikling af psykiske forstyrrelser

48 Processerne er komplicerede f.eks.: Ved en forælders død er ikke kun tabet af den afdøde en belastning Sorgprocessen kan forstyrres af, at barnet opretholder sin identifikation med den afdøde Og af, at den overlevende forælder selv er i sorg med nedsat overskud til barnet

49 GU frafald Dissociering: En mådeat organisere information på, ved hjælp af adskillelse/ compartmentalization. van derkolk& McFarlane, 1996

50 at kan GU frafald Dissociering - tre defensive kategorier Adfærdsautomatisering: Evnen til automatisk at udføre en adfærd samtidigt med man retter sin opmærksomhed mod en anden opgave Opdeling i en affektiv og en informativ sektor En manglende integration af affekt og/eller viden, som påvises via glemsel af en sådan affekt eller viden Identitetsforandring / depersonalisation De måder, personen kan være ude af stand til at få adgang til en del af sin identitet, og/eller føler sig adskilt fra sig selv og sine kognitioner og/eller affekter Fra: Noel Larson - Eva hildebrand & Pernille Thorup, 2011

51 GU frafald Dissociering eller delt opmærksomhed Daniel Siegel (2008) Massiv frigivelse af stresshormoner lukker Hippocampus midlertidigt ned Kobler den eksplicitte hukommelse fra Neurologisk aktivitet der ikke foregår i forbundne mønstre, kan oversvømme os senere Der findes ingen ren, objektiv sansning

52 Qasapermiut Uddannelse Hukommelsesskabelonen Hukommelsesskabelonen er så tidligt opstået, at den kognitive hjerne ignorerer den. Man handler automatisk helt udenom tanker og bevidsthed. Hjernen sammenligner hele tiden de nutidige mønstre med tidligere opbevarede skabeloner og associationer. Følelser er kraftfulde markører af kontekst følelserne sætter konteksten i gang så snart de opstår. Fra: Eva hildebrand & Pernille Thorup, aug. 2011

53 Hjernen er et historisk organ det indeholder vores personlige historie Vi er afhængige af hjernens kapacitet til at skabe og opretholde gensidigt givende forhold Gensidigt givende forhold fører til lavere hjerterytme og lavere blodtryk, hvilket betyder at stress systemet er tavstle

54 Qasapermiut Uddannelse Hvis det er hysterisk er det historisk

55 GU frafald Tillært hjælpeløshed Den aggression og impulsivitet som kamp-flugt respons provokerer kan ligne modstand eller oppositionalitet, men er rent faktisk en afspejling af en tidligere traumatisk reaktion som personen ubevidst genkalder sig. Den stivnen personen her ender i (the frozenrespons), er kroppens stressrespons, og personen kan helt bogstaveligt ikke reagere adækvat på beskeder/henstillinger

56 GU frafald Et traume behøver ikke være en livstidsdom. Af alle de dårligdomme som angriber den menneskelige organisme, kan et traume i sidste ende ses som gavnligt. Jeg siger dette fordi der i helingen af traumer finder en transformation sted en som kan forbedre livskvaliteten. Peter Levine, 1997 Eva Hildebrand & Pernille Thorup, aug. 2011

57 Qasapermiut Uddannelse Hvordan skal man møde traumatiserede Børn? Der skal være forudsigelighed, rutiner, en følelse af kontrol og stabile forhold til støttende mennesker Nogle mennesker søger kontrol ved at gentage det kaos som er bekendt for dem, og andre ved at fremprovokere den traumatiske hændelse for derved at få kontrol over den når den foregår.

58 Qasapermiut Uddannelse Hvordan skal man møde traumatiserede Børn? Derefter skal der gentagne genkald af små doser af følelserne forbundet med traumet, sammen med en kontrolsituation, til for at hele. Personen skal altid være i kontrol af de situationer, hvor traumet bliver aktiveret.

59 Qasapermiut Uddannelse Hvordan skal man møde traumatiserede børn? Man skal ikke skynde sig med at lave traume debriefing det kan i virkeligheden være skadeligt, hvis det blot gentager historien. Det kan ofte være bedre med små minutter af terapeutiske oplevelser i begyndelsen. Mennesker - ikke teorier kan forandre mennesker. Fra: Eva Hildebrand & Pernille Thorup, aug. 2011

60 Spædbørneterapi Conni oplært af Psykoterapeut Inger Poulsen, leder af Familiehuset i Horsens & Cand. psych. Inger Thormann, Skodsborg Observations- og behandlingshjem

61 Spædbørneterapi v/ Conni Lad aldrig barnets smerte blive glemt

62 Alt usagt binder energi Spædbørneterapi v/ Conni

63 Spædbørneterapi v/ Conni Barnet bærer forældrene i sig Fysisk og psykisk Vi må aldrig gøre forældrene forkerte

64 Erfaringer fra behandlingsarbejde Tidligere: Ressourcer i familien Nu: ofte manglende ressourcer i familien

65 Tværfag indsats er der gode erfaringer med I det tværfaglige forum bliver problemerne belyst fra flere sider og Der udvælges forskellige personer til at arbejde med de forskellige aspekter af familiens problematik, som så Koordinerer indsatsen

66 Drømme om fremtiden

67 MIANERNARTOQ AKIUUSSINNAASSUSERLU Sårbarhed og modstandskraft Mine erfaringer Der er interesse og engagement Forståelse for nødvendigheden af tidlig indsats OG Det er svært at identificere sig med barnet se barnets smerte Det er svært at prioritere tværfagligt team-arbejde som model (ikke kun som kriseintervention)

68 MIANERNARTOQ AKIUUSSINNAASSUSERLU Sårbarhed og modstandskraft Mine erfaringer Der er stadigvæk børn, som bliver flyttet alt for mange gange, f.eks. Akutanbragt forskellige steder adskillige gange Vi mangler spædbørnehjem for at kunne effektivisere tidlig indsats for de mest sårbare børn Vi mangler erfaring i langtidsplanlægning Måske mangler vi også mod til det? Tro på, at samarbejdet med familien vil lykkes?

69 MIANERNARTOQ AKIUUSSINNAASSUSERLU Sårbarhed og modstandskraft anbefalinger Tidlig opsporing og planlægning Særlige steder til akutanbringelser, så børnene kommer samme sted, hvis flere akut anbringelser bliver nødvendigt Etablering af spædbørnehjem for de mest sårbare børn Langtidsplanlægning v/ risiko og/eller vanskelige vilkår Vedtagelse af en faglig linie, som teamet værner om, så nye medarbejdere ikke uden videre kan omgøre igangværende arbejde med en familie

70 Grundbogen

71 At være plejeforældre Spørgsmål til plejeforældre HHE Plejebørn er meget forskellige Plejefamilier er meget forskellige Nogle plejebørn og plejefamilier passer godt sammen Nogle plejebørn og plejefamilier passer mindre godt sammen Nogle gange er der for mange traumer til, at det kan rummes i en familie

72 At være plejeforældre Det er mit håb, at I vil bruge de kommende spørgsmål som inspiration til at tale om det, der ligger jer på sinde. Og huske på, at jeres udsagn er vigtige De kan hjælpe både kommuner og Selvstyret til den bedst mulige opbakning om det kæmpestore arbejde, I gør for de anbragte børn

73 At være plejeforældre Hvad er det bedste ved at være plejeforældre? Det er min erfaring, at mange plejeforældre holder rigtig meget af deres plejebørn og gerne vil hjælpe dem til et godt liv. De anstrenger sig virkelig for at forstå plejebarnet, men det viser sig undertiden at være så svært og ubegribeligt

74 At være plejeforældre Hvad var din/jeres forventninger til plejebarnet eller det at være plejeforældre på forhånd? Det er min erfaring, at mange plejeforældre er uforberedte på plejebarnets dybe prægning af det liv, det tidligere har levet, og Kan blive skuffede over, at det ikke bare kan vise taknemmelighed overfor alt det, plejeforældrene gør for det

75 At være plej forældre I hvor høj grad er de oprindelige forventninger blevet indfriet? Det er min erfaring, at mange plejeforældre bliver skuffede over, at de mønstre i adfærd og holdninger, som barnet er præget med hjemmefra, kan være virkelig vanskelige at ændre på

76 At være plejeforældre Hvad er det sværeste ved at være plejeforældre? Det er min erfaring, at mange plejeforældre undertiden har lyst til at opgive plejeforholdet og nogen gør det også. Men mange holder ud,

77 At være plejeforældre Hvorfor har du/i stadigvæk plejebørn?

78 Tak for jeres opmærksomhed

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Når tilknytningen svigter! 1

Når tilknytningen svigter! 1 1 Når tilknytningen svigter! 1 Mennesker i alle aldre synes at være mest lykkelige og bedst i stand til at udvikle deres talenter, når de lever i den trygge forvisning om, at de har en eller flere personer

Læs mere

JOHN BOWLBY - TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER

JOHN BOWLBY - TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER JOHN BOWLBY - TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER Det er med Bowlbys teori, at det rationelle aspekt tillægges en kolossal betydning for barnets tidlige udvikling, derfor inddrages Bowlbys teori om den tidlige tilknytning

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Uledsagede flygtninge og trauma Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Hvad er særligt kendetegnende for uledsagede flygtningebørn? En sårbar gruppe Rejser uden deres forældrer

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Parforhold og tilknytning

Parforhold og tilknytning Parforhold og tilknytning Denne artikel er skrevet af Inge Holm. Hun er privatpraktiserende psykoterapeut (MPF), mindfulnessinstruktør (MBSR) og organisationskonsulent. Inge er oprindelig uddannet cand.

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Indhold. Psykolog Christina Schlander KTCÅ

Indhold. Psykolog Christina Schlander KTCÅ Indhold Præsentation samt afgrænsning af emne og formål Cases Hjernens udviklingsprincipper Sensitive udviklingsperioder Informationsstrømme det implicitte og eksplicitte hukommelsessystem Udviklingsfaser

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Praksis

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Sansepåvirkning, der kan stresse

Sansepåvirkning, der kan stresse Sansepåvirkning, der kan stresse Autismeforeningen, Region Østjylland Onsdag d. 18. september 2013 Kirsten Bundgaard og Inge Moody Frier Opfattelse af verden Når hjernen skal skabe en relevant virkelighedsopfattelse,

Læs mere

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Neuroaffektiv udviklingspsykologi Neuroaffektiv udviklingspsykologi Her er en meget kort sammenfatning af, hvad neuroaffektiv udviklingspsykologi er. Bagerst er en liste med ordforklaringer, samt lidt om nogle af de nævnte personer. Neuroaffektiv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Psykologi niveau c Tina Ovesen Hh12psy11123 Materiale:

Læs mere

Børn skal være børn! Yannik Noah Næsby. Pædagoguddannelsen UCC Storkøbenhavn Skovlunde Udarbejdet: Vinteren 2014/2015 Antal anslag: 71.

Børn skal være børn! Yannik Noah Næsby. Pædagoguddannelsen UCC Storkøbenhavn Skovlunde Udarbejdet: Vinteren 2014/2015 Antal anslag: 71. Børn skal være børn! Navn: Yannik Noah Næsby Studienummer: SK11219 Vejleder: Eva Fuchs Wilkinson Uddannelsessted: Pædagoguddannelsen UCC Storkøbenhavn Skovlunde Udarbejdet: Vinteren 2014/2015 Antal anslag:

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Personlig rådgivning Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015 Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Dette indlægs Vigtige punkter: Hvor kan talsmanden hente

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Tilknytning, udviklingstraumer og stress

Tilknytning, udviklingstraumer og stress Tilknytning, udviklingstraumer og stress Denne artikel er skrevet af Inge Holm. Hun er privatpraktiserende psykoterapeut (MPF), mindfulnessinstruktør (MBSR) og organisationskonsulent. Inge er oprindelig

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Børn i flygtningefamilier

Børn i flygtningefamilier 6.6.2013 Side 1 Børn i flygtningefamilier Arbejdet med flygtningefamilier I praksis Side 2 Problemstillinger > Ofte fokus på den praktiske hjælp, mindre fokus på den psykosociale hjælp. > Lidt eller ingen

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

P æ d a g o g e n s a r b e j d e m e d o m s o r g s s v i g t e d e b ø r n s p s y k i s k e u d v i k l i n g

P æ d a g o g e n s a r b e j d e m e d o m s o r g s s v i g t e d e b ø r n s p s y k i s k e u d v i k l i n g P æ d a g o g e n s a r b e j d e m e d o m s o r g s s v i g t e d e b ø r n s p s y k i s k e u d v i k l i n g Udarbejdet af: Louise Beu (22111155) & Stéphanie Bjerg-Holm (22111156) Vejleder: Samantha

Læs mere

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Kontaktinformationer: Børnehjemmet Uummannaq Postboks 99 3961 Uummannaq Mail: bhjumq@greennet.gl Telefoner: 951539 / 951238 / 951236 Fax: 951639 Forstander: Souschef:

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley at vågne af forhekselsen Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med traf jeg første gang, da hun var i Danmark for et par år siden for at holde foredrag om afhængighed. Det gjorde mig nysgerrig,

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Tilknytningens betydning for udviklingen

Tilknytningens betydning for udviklingen Tilknytningens betydning for udviklingen Bachelorprojekt VIA university collage Campus Horsens, pædagoguddannelsen Anslag: 79.965 Afleveret: 7. juni 2013 Indhold Abstrakt:... 2 Emnebegrundelse:... 2 Emneafgrænsning:...

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

TVÆRFAG INDSATS ER DER GODE ERFARINGER MED

TVÆRFAG INDSATS ER DER GODE ERFARINGER MED TVÆRFAG INDSATS ER DER GODE ERFARINGER MED I det tværfaglige forum bliver problemerne belyst fra flere sider og Der udvælges forskellige personer til at arbejde med de forskellige aspekter af familiens

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Navn: Tanya Treu Jensen 11.500 & Stine Munthe Persson 11.701 Hold:

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Fra tidlig relationsdannelse til udvikling af tilknytningsadfærd.

Fra tidlig relationsdannelse til udvikling af tilknytningsadfærd. Anna Rosenbeck Cand Psych. Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com. Fra tidlig relationsdannelse til udvikling af

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid Jette Thulin jette.thulin@gmail.com De fleste børn som vokser op i hjem med traumer, vokser op med Uforudsigelighed kognitivt moralsk

Læs mere

En overlevendes beretninger

En overlevendes beretninger En overlevendes beretninger Forord til Kirsten Kallesøe: "Lige om lidt " af Finn Skårderud 1 Kirsten Kallesøe har været med i krigen. Og hun har skrevet rapport derfra. Det er denne bog. Det er ikke krigen

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Formiddagens program Kort præsentation af oplægsholdere Kort intro til Studio III Stress

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere