Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed."

Transkript

1 Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladserne. Ekspropriationskommissionen har besluttet, at at beboerne ved metroarbejdspladser, hvor der arbejdes i døgndrift, har krav på erstatning, hvis det gennemsnitlige udendørs støjniveau i den udvidede arbejdstid er højere end 55 db (A), og beboerne ved metroarbejdspladser, hvor der arbejdes om aftenen på hverdage og i dagtimerne på lørdage, har krav på erstatning, hvis det gennemsnitlige udendørs støjniveau i den udvidede arbejdstid er højere end 60 db (A). Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Herudover har Ekspropriationskommissionen udtalt, at når støjniveauet ligger over 55 db (A) i aftentimerne, har beboerne krav på at benytte sig af de aflastningsordninger, Metroselskabet vil stille til rådighed. Aflastningstilbuddene gælder dog ikke de beboere, der får fuld erstatning. Ifølge Ekspropriationskommissionen skal Metroselskabet betale følgende månedlige erstatning: DØGNARBEJDE Marmorkirken, Øster Søgade og Nørrebroparken Erstatning pr. måned: Værelser 55 <db <db <db <db <db kr.* kr.* kr kr kr kr.* kr.* kr kr kr kr.* kr.* kr kr kr kr.* kr.* kr kr kr. Over kr.* kr.* kr kr kr. * Beboerne i disse lejligheder er tillige berettiget til at benytte de af Metroselskabet tilbudte fælles aflastningsordninger. CR X Version 1.0 Side 1 af 6

2 AFTEN OG LØRDAGSARBEJDE Alle øvrige arbejdspladser Erstatning pr. måned: Værelser 55<dB <db <db <db <db 1 0 kr. * kr.* kr.* kr. * kr. 2 0 kr. * kr. * kr. * kr. * kr. 3 0 kr. * kr. * kr. * kr. * kr. 4 0 kr. * kr. * kr. * kr. * kr. Over 4 0 kr. * kr. * kr. * kr. * kr. * Beboerne i disse lejligheder er tillige berettiget til at benytte de af Metroselskabet tilbudte fælles aflastningsordninger. Der sondres således ved erstatningsfastsættelsen mellem a) døgnarbejde og b) aften og lørdagsarbejde, og de berørte beboere får erstatning efter enten a) eller b). Ekspropriationskommissionen har besluttet, at Metroselskabet desuden skal betale kr. i godtgørelse for flytteudgifter, hvis beboerne opfylder én af følgende betingelser: 1. Beboerne er udsat for døgnarbejde, og det gennemsnitlige udendørs støjniveau i den udvidede arbejdstid er højere end 65 db (A). 2. Beboerne er udsat for aftenarbejde på hverdage og dagarbejde på lørdage, og det gennemsnitlige udendørs støjniveau i den udvidede arbejdstid er højere end 75 db (A). Beboerne skal dokumentere flytningen fx ved fremlæggelse af underskrevet lejekontrakt, kvittering for flytteudgifter el.lign. for at modtage godtgørelsen for flytteudgifter på kr. Metroselskabet har besluttet at følge Ekspropriationskommissionens principbeslutning og tilbyde beboerne erstatning i overensstemmelse hermed. Metroselskabet er af den opfattelse, at du har krav på erstatning. Det er baggrunden for, at du modtager dette brev. Hvem skal have erstatning? Det er beboerne ved metroarbejdspladserne, der er omfattet af Ekspropriationskommissionens principbeslutning og har krav på erstatning i henhold til denne ordning. Beboerne er de personer, der har folkeregisteradresse og bor i lejligheden. Erhvervsdrivende er ikke omfattet, men kan indbringe deres sag for Ekspropriationskommissionen, jf. kontaktoplysningerne nedenfor. Hver husstand har krav på én erstatning. En husstand omfatter samtlige personer på en adresse, uanset relationerne mellem dem. CR X Version 1.0 Side 2 af 6

3 Hvorfra har Metroselskabet fået oplysninger om beboerne i lejligheden? Metroselskabet har anvendt CPR registret for at få oplysninger om beboerne i lejligheden. Hvis der er fejl i CPR registret, skal du kontakte kommunen for at få ændret registreringen. Når kommunen har rettet fejlen, og de rigtige beboere fremgår af CPR registret, skal du orientere Metroselskabet, så Metroselskabet kan regulere erstatningen. I henhold til lov om det centrale personregister kan offentlige myndigheder indhente oplysninger, som er registreret i CPR registret, hvis de har brug for oplysningerne. Når Metroselskabet som dataansvarlig indhenter personoplysninger fra CPR registret, har selskabet pligt til at informere de personer, som der indhentes oplysninger om. Du skal derfor bl.a. oplyses om identiteten på den dataansvarlige, formålet med den behandling hvortil oplysningerne er bestemt, hvilken type oplysninger det drejer sig om, kategorier af eventuelle modtagere samt reglerne om indsigt i og berigtigelse af oplysninger vedrørende den registrerede (dig), jf. persondatalovens 29, stk. 1. Formålet med at indhente oplysningerne er at identificere de personer, der bliver påvirket af den udvidede arbejdstid på metroarbejdspladserne. Metroselskabet har indhentet følgende oplysninger fra CPR registret: Fornavn og efternavn på de beboere, som er registreret på adressen Oplysninger om beboernes CPR nummer Beboernes CPR nummer er indhentet for, at Metroselskabet kan udbetale erstatning til beboernes NemKonto. CPR nummeret videregives ikke til de øvrige beboere på adressen, men anvendes udelukkende til at identificere de enkelte beboeres NemKonto. De oplysninger, som Metroselskabet har indhentet fra CPR registret, vil ikke blive behandlet til andre formål af Metroselskabet, herunder vil oplysningerne ikke blive sammenstillet med andre personoplysninger, som Metroselskabet er i besiddelse af. Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til andre parter. Oplysningerne slettes senest i forbindelse med ophør af anlægget af metrostationerne. Du har ret til at henvende dig til Metroselskabet for at få at vide, hvilke oplysninger selskabet behandler om dig. Hvordan er støjniveauet beregnet? Metroselskabet har beregnet det gennemsnitlige udendørs støjniveau for lejligheden i den udvidede arbejdstid. Det er alene den luftbårne støj udendørs på facaden, der er beregnet. Metroselskabet har herefter udarbejdet støjudbredelseskort, hvor man kan se, hvilken støjzone lejligheden ligger i, dvs. hvilken støj lejligheden vil blive påført. Hvis din lejlighed er beliggende i flere støjzoner, får du erstatning efter støjzonen med det højeste støjniveau. Hvis lejligheden er afskærmet af nabolejlighederne i forhold til metroarbejdspladsen det er fx tilfældet, når lejligheden er beliggende på adressen midt for fastsættes erstatningen ud fra CR X Version 1.0 Side 3 af 6

4 nabolejlighedernes ( til højre og til venstre ) støjzoner, idet beboerne dog kun er berettiget til halvdelen af erstatningen i henhold til den støjzone, der har det højeste støjniveau. Der bliver udført forskellige anlægsarbejder i den udvidede arbejdstid. Da støjen kan variere, er der foretaget en beregning for hver arbejdstype. Det er baggrunden for, at erstatningen kan være forskellig fra måned til måned. Du kan se støjudbredelseskortene for alle metroarbejdspladserne på Metroselskabets hjemmeside (www.m.dk). Hvad hvis støjniveauet ændrer sig? Metroselskabet vil løbende foretage en måling af det egentlige støjniveau. Der vil ske en efterregulering af erstatningsbeløbene, såfremt støjbelastningen på baggrund af støjmålingerne klart har overskredet det pågældende støjinterval med en gennemsnitsværdi på mere end 5 db(a) (dvs. svarende til næste erstatningskategori), og der er tale om væsentlige og gentagne overskridelser. Hvordan er erstatningen fastsat? Det er Ekspropriationskommissionen, der har fastsat retningslinjerne for erstatningsniveauet. Udover støjniveauet, jf. ovenfor, afhænger erstatningen af antallet af værelser i lejligheden, og Metroselskabet har fået disse oplysninger fra Bygnings og Boligregistret (BBR). Hvis der er fejl i BBR, skal ejeren af lejligheden kontakte kommunen for at få ændret registreringen. På Den Offentlige Informationsserver (OIS) vises ejendomsoplysninger fra fx BBR, men det er kommunen, som er ansvarlig for opdatering af registret. Bliver der rettet i data om ejendommen, vil du efter få dage kunne se de nye oplysninger på OIS. Yderligere oplysninger fås på Når kommunen har rettet fejlen, og det rigtige værelsesantal fremgår af BBR eller OIS, skal du orientere Metroselskabet, så Metroselskabet kan regulere erstatningen. Der kan være særlige tilfælde, hvor der er et misforhold mellem antallet af værelser og lejlighedens størrelse. Hvis du mener, at din lejligheds boligareal afviger væsentligt fra, hvad der er typisk for en lejlighed med det angivne antal værelser, kan du anmode Metroselskabet om at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt lejligheden kan rykke op i en højere erstatningskategori. Hvem skal underskrive aftalen? Aftalen skal underskrives af alle husstandsmedlemmer, der er myndige på underskrivelsestidspunktet, dvs. over 18 år. Hvis lejlighedens beboerkreds ændres ved, at en beboer fylder 18 år eller en ny beboer over 18 år flytter ind, efter aftalen er indgået, skal du kontakte Metroselskabet, således at beboeren kan tiltræde aftalen. Tiltrædelsen sker ved at beboeren og de øvrige husstandsmedlemmer underskriver et tillæg til aftalen. Hvis tillægget ikke underskrives og beboeren indbringer sagen om erstatning for gener forbundet med udvidet arbejdstid for Ekspropriationskommissionen, betragter Metroselskabet dette som en klage fra husstanden som helhed. Ingen af beboerne vil herefter få udbetalt erstatning i henhold til aftalen, og Metroselskabet vil i stedet afvente Ekspropriationskommissionens afgørelse. CR X Version 1.0 Side 4 af 6

5 Hvad indebærer det, hvis du underskriver aftalen? Hvis du underskriver aftalen om erstatning for afhjælpningsforanstaltninger for støjgener m.v., indgår du en aftale med Metroselskabet om Metroselskabets erstatningsforpligtelse over for din husstand i forbindelse med arbejdet i den udvidede arbejdstid på metroarbejdspladsen nær din lejlighed. Aftalen betyder, at du modtager erstatning for generne forbundet med arbejdet i den udvidede arbejdstid, selvom du ikke har klaget til Ekspropriationskommissionen. Samtidig indebærer underskrivelse af aftalen, at du ikke kan klage over gener forbundet med arbejdet i den udvidede arbejdstid til Ekspropriationskommissionen med henblik på at modtage yderligere erstatning, genhusning eller lignende. Du kan dog fremsætte krav om genhusning eller lignende, hvis dine personlige forhold ændres væsentligt i perioden. Det gælder også de øvrige medlemmer af din husstand. Det er i givet fald Ekspropriationskommissionen, der vurderer, om kravet skal imødekommes. Du har dog altid mulighed for at klage over arbejdet til miljømyndigheden (kommunen) og Metroselskabet. Når Metroselskabet har modtaget den underskrevne aftale, og Ekspropriationskommissionen har godkendt aftalen, udbetales erstatningen. De første 3 måneders erstatning udbetales på én gang, når anlægsarbejdet i den udvidede arbejdstid er påbegyndt, og Ekspropriationskommissionen har godkendt aftalen. Den resterende del af erstatningen vil fra den 4. måned med udvidet arbejdstid blive udbetalt hver den 15. i måneden i den periode, hvor der arbejdes med udvidet arbejdstid. Du kan have behov for at få udbetalt et større engangsbeløb fx til dækning af udgifter forbundet med afværgeforanstaltninger (støjdæmpende vinduer, ombygning af lejlighed el.lign.) eller til dækning af betalt depositum i den bolig, som du eventuelt flytter til, mens der arbejdes med udvidet arbejdstid. Du skal i givet fald kontakte Metroselskabet med henblik på at drøfte dette nærmere. Ønsker du et engangsbeløb til dækning af udgifter forbundet med afværgeforanstaltninger, skal du dokumentere, at beløbet er betalt fx ved fremsendelse af en faktura. Derudover er det en betingelse for udbetalingen, at afværgeforanstaltningerne bliver i lejligheden, hvis du flytter, mens der arbejdes med udvidet arbejdstid. Ønsker du et engangsbeløb til dækning af betalt depositum, skal du dokumentere, at beløbet er betalt fx ved fremsendelse af en faktura, underskrevet lejekontrakt el.lign. Hvis Metroselskabet betaler et engangsbeløb til dækning af udgifter forbundet med afværgeforanstaltninger fx 6 måneders erstatning forud får du først udbetalt erstatning månedsvis forud igen, når de 6 måneder er gået. Hvis Metroselskabet forudbetaler en del af den samlede erstatning til dækning af betalt depositum, fortsætter Metroselskabet med at betale erstatning månedsvis forud, således at du kan betale leje i den bolig, som du flytter til. Det gælder dog ikke de sidste måneder af perioden med udvidet arbejdstid. Her fratrækkes det forudbetalte beløb. Hvis du under en midlertidig fraflytning af din lejlighed udlejer/fremlejer lejligheden, skal Metroselskabet orienteres, således at Metroselskabet kan fratrække den oppebårne lejeindtægt i din månedlige erstatning. CR X Version 1.0 Side 5 af 6

6 På nogle metroarbejdspladser er anlægsarbejdet inddelt i 3 arbejdstyper. Dette betyder, at der kan være tilfælde, hvor beboerne er berettiget til fuld erstatning i perioderne med den første og sidste arbejdstype, men ikke i den mellemliggende periode med en anden type af arbejde. Hvis dette er tilfældet, og du flytter midlertidigt i hele perioden med den udvidede arbejdstid, kan du kontakte Metroselskabet med henblik på også at få fuld erstatning i den mellemliggende periode, selvom du som udgangspunkt ud fra støjniveauet at bedømme ikke er berettiget hertil. Hvad sker der, hvis du ikke underskriver aftalen? Hvis du ikke underskriver aftalen om erstatning for afhjælpningsforanstaltninger for støjgener m.v., vil du ikke modtage erstatning. I dette tilfælde kan du på sædvanlig vis klage til Ekspropriationskommissionen, der herefter foretager en konkret vurdering af, om du er berettiget til erstatning for generne forbundet med arbejdet i den udvidede arbejdstid. Hvis du ikke vil indgå aftale med Metroselskabet, bedes du underskrive den vedlagte blanket Afslag på indgåelse af en aftale om erstatning for afhjælpningsforanstaltninger for støjgener m.v. og returnere den til Metroselskabet i den vedlagte svarkuvert. Hvordan klager du? Hvis du ønsker at få din sag behandlet af Ekspropriationskommissionen, skal du kontakte Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne. Du kan finde yderligere oplysninger på Ekspropriationskommissionens hjemmeside (www.komoe.dk). Hvor får du yderligere oplysninger? Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Metroselskabet: Metroselskabet I/S Metrovej København S Telefon: E mail: Du bedes i henvendelsen til Metroselskabet angive det løbenr., der fremgår af brevets overskrift. CR X Version 1.0 Side 6 af 6

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere