Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3

2 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 11. april PFS/NJD/KD/PEL/MSG Rabatruter i Midttrafik Den nuværende byrdefordeling I 2006 blev der vedtaget byrdefordelingsprincipper for Midttrafiks fællesaktiviteter og personalerelaterede omkostninger, som indebar at: - Udgifter knyttet til bestemte ruter finansieres via disse ruter. Dette gælder eksempelvis drift af billetteringsudstyr som finansieres af den bestiller på hvis rute det benyttes. Omkostninger til rutebilstationer finansieres af de ruter, der betjener den pågældende rutebilstation. - Generelle udgifter fordeles via køreplantimer. Dette gælder eksempelvis lønudgifter i Midttrafik, som således finansieres efter hvor mange køreplantimer, den enkelte bestiller har dog bortset fra visse lønudgifter, der vedrører visse specifikke aktiviteter (fx X-bus og privatbaner af Regionen, billetkontrol i Århus Kommune af kommunen) - Ved opgørelsen af hver bestillers køreplantimer vejer åbne skoleruter (rabatruter) kun 50% Rabatruterne har følgende centrale kendetegn: Ruten er tilrettelagt efter skolernes behov og køreplanen følger skolernes ringetider og ferieplan Ingen billetindtægter eller yderst minimale billetindtægter fra andre kundegrupper end skolebørn Baggrunden for, at rabatruteprincippet blev indført var især, at det kunne øge udbuddet af kollektiv trafik i Midttrafiks område, således at også andre kunder end skolebørn kan bruge disse ruter. Alternativet vil være lukkede skolebusruter for, som ifølge loven kun må bruges af skolebørn og alene administreres af kommunerne. Det blev i 2006 desuden besluttet, at byrdefordelingsprincipperne skal revurderes i 2007 for 2008 og fremefter. Det foreslås nu, at det eksisterende byrdefordelingsprincip fastholdes for 2008, dog således at der sker en præcisering af, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at en rute kan karakteriseres som en rabatrute. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt erfaringer, som præcist kan angive, hvordan Midttrafiks fællesomkostninger mest retfærdigt kan fordeles mellem bestillerne. Midttrafik forventer at indføre et time- og sagsstyringssystem, som kan bruges til at fordele omkostningerne ud fra den faktiske anvendelse af administrationens ressourcer. Systemet planlægges indført midt i 2007, og hvis erfaringerne er gode, vil det i slutningen af 2007 blive forelagt bestyrelsen, hvordan dette system skal anvendes til byrdefordeling mellem bestillerne. Det er således en mulighed, at time- og sagsstyringssystem allerede i 2008 anvendes til at fordele personalerelaterede omkostninger mellem bestillerne.

3 Justering af principperne for rabatruter På baggrund af erfaringer fra de første måneder af 2007 har administrationen udarbejdet forslag til reviderede retningslinier for, hvilke ruter der kan opfattes som rabatruter. Hensigten hermed er først og fremmest at sikre, at fællesaktiviteterne og personalerelaterede omkostninger fordeles på en måde, hvor rabatruter og ikke-rabatruter hver pålægges et bidrag til administrationen, som svarer til det ressourceforbrug, som de to rutetyper reelt medfører. For nogle kommuner vil de nye retningslinier stort set svare til dagens opgavefordeling i forhold til Midttrafik, for andre vil de betyde, at kommunerne må påtage sig flere opgaver eller lade rabatruter overgå til at være normale ruter. I 2007 er der i Midttrafik i alt 249 rabatruter. I det vedlagte bilag findes en nærmere oversigt over rabatruterne. Det fremgår, at en meget stor del af lokalruterne på nuværende tidspunkt er rabatruter. Det er Midttrafiks forventning, at de nye retningslinier medfører, at færre lokalruter fra 2008 er rabatruter. Det er efter Midttrafiks opfattelse en forudsætning for, at potentialet i at kombinere skoletransport med øvrige lokale transportbehov kan realiseres. Det bør også indgå i overvejelserne, at det i nogle tilfælde kan være en fordel at lukke visse ruter for almindelige passagerer, hvis den pågældende rutes potentiale som egentlig kollektiv trafikrute er helt ubetydeligt. For Midttrafik vil det samlet set være en fordel, hvis administrationen i højere grad kan koncentrere medarbejdernes ressourcer på de ruter, hvor der er et reelt potentiale for at tiltrække kunder og effektivisere kørslen. I den forbindelse skal det bemærkes, at Midttrafik ikke fra kommunerne i Århus og Ringkøbing amter har fået overført medarbejdereressourcer, som modsvarer opgaver forbundet med lokal bustrafik i disse områder. En medvirkende årsag til, at retningslinierne for hvilke ruter, der kan være rabatruter, bør strammes, er, at nogle opgaver er omtrent lige ressourcekrævende uanset, om der er tale om en rute med mange køreplantimer eller en rute med få. Midttrafik har undersøgt byrdefordelingen i andre trafikselskaber. I NT anvendes også et rabatprincip på 50%. Her gives rabatten til ruter, der drives på grundlag af såkaldte B- kontrakter og telebuskontrakter. Det betyder, at hovedparten af lokalruterne i NT er rabatruter. I NT arbejdes der for tiden på et forslag til revideret brydefordelingsprincip. Ved Fynbus og Sydtrafik har man ikke et rabatprincip, idet fællesudgifter som udgangspunkt fordeles efter køreplantimer. I den konkrete budgetlægning vil det være kommunerne, som anmoder om, at en rute karakteriseres som rabatrute. Denne beslutning skal tages i rimelig tid inden vedtagelse af budgettet, hvilket vil sige inden ca. 1. august. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at samtlige karakteristika angivet i dette notat for en rabatrute er opfyldt. Hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, kan en rute dog karakteriseres som en rabatrute, selv om ruten på enkelte punkter ikke opfylder betingelserne. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor der er historiske grunde til, at en rabatrute ikke opfylder alle kriterierne. Det er dog under alle omstændigheder en forudsætning, at ruter har karakter af at være en skolebusrute, der også er åben for andre kunder. Lokalruter eller oplandsruter, som ikke har transport af skoleelever som hovedformål, vil således ikke kunne være rabatruter. I forbindelse med strukturreformen har de tidligere kommuner i Århus og Ringkøbing amter overdraget mange lokale ruter til Midttrafik. Typisk kører disse lokale ruter næsten udelukkende tilpasset én eller flere skoler. Det er allerede aftalt med flere kommuner, at den kollektive trafik skal analyses med henblik på at skabe egentlige lokale ruter, som både kan tilgodese transport af skoleelever, men også andre kundegrupper. Analyserne tager bl.a. udgangspunkt i de nye muligheder og behov som følger af kommunesammenlægningerne. En konsekvens af disse analyser kan være, at lokalruterne får mere kørsel og oprettes i Trapeze trafiksystemet og kan fremsøges på rejseplanen. Disse ruter vil således ikke længere kunne opnå rabat på fællesomkostninger. Den tilbageblevne kørsel/evt. supplerende kørsel til skolerne, vil fortsat være omfattet af reglerne om rabatruter eller overgå til speciel rutekørsel. 2

4 For rabatruter vil Midttrafiks opgaver særligt vedrøre gennemførelse af udbud og efterfølgende kontraktopfølgning. Rabatruterne indgår i indtægtsdelingen, og i en vis udstrækning i den overordnede trafikplanlægning og i Midttrafiks informationsindsats. For ikkerabatruter påtager Midttrafik klart mere omfattende opgaver, som bl.a. angivet i det afsluttende skema i dette notat. Økonomiske konsekvenser Budgettet for 2007 opererer med et samlet bidrag til fællesomkostninger på i alt ca. 110,6 mio. kr. Heraf vedrører de ca. 71,7 mio. kroner den del af bidraget som er omfattet af rabatordningen (d.v.s. den del der fordeles efter køreplantimer). Rabatten er rent teknisk indregnet på den måde, at en rabattime svarer til ½ normaltime med andre ord så går der 2 rabattimer på én normaltime. Ud af det samlede antal køreplantimer for busdriften på timer er knap 8 % omfattet af rabatordningen, nærmere betegnet drejer det sig om timer, der gives 50 % rabat på. Det samlede antal normaltimer (med korrektion for rabattimer) bliver i 2007 på timer, hvilket betyder: en normal køreplanstime giver et bidrag til fællesomkostninger på 34,47 kroner en rabat-køreplanstime giver et bidrag til fællesomkostninger på 17,23 kroner I tabellen herunder er som eksempel beregnet økonomiske konsekvenser for tre tilfældige rabatruter, hvis disse overgår til at være almindelige ruter. Eksemplet er beregnet ud fra eksisterende bidragssatser. I realiteten vil bidragssatsen for normal-timer falde, hvis flere ruter bliver normal-ruter. Køreplantimer bidrag før rabat (kr.) bidrag inkl. rabat (kr.) Eksempler på enkeltruter Skanderborg rute 2 "Ry-Gl.Rye- Emborg-Ry" Ikast-Brande rute 606 "Ejstrupholm-Hygild- Ejstrupholm" Odder - rute 1004 "Odder-Assedrup--Nølev- Hov-Odder"

5 Opgavefordeling mellem kommuner og Midttrafik I det følgende gennemgås vilkår for rabatruter inden for følgende områder: 1. Takster og billetteringsudstyr 2. Omstigninger mellem rabatruter og ikke rabatruter 3. Kontraktadministration 4. Udbud 5. Indtægtsfordelingsmodel 6. Kvalitetsopfølgning og billetkontrol 7. Markedsføring og generel information 8. Køreplaner distribution og information 9. Kundehenvendelser 10. Driftsforstyrrelser 11. Trafikplan 12. Køreplanlægning 13. Rejseplanen og stoppesteder.dk Takster og billetteringsudstyr Takster En rabatrute skal som udgangspunkt enten have 0-takst eller simpel takst (garderobebilletter). 0-takst indebærer i sagens natur, at transport er gratis for såvel skoleelever som øvrige kunder. Simpel takst (garderobe billetter) gælder for medtagelse af andre kunder end skolebørn. Garderobebilletter er en kontantbillet og forsynes ikke med tid, zone, dato eller pris. Takster for garderobe billetter fastsættes af kommunen. Rabatruter, hvor der hidtil har været elektronisk billetteringsudstyr, vil også fremover kunne benytte dette udstyr. Det vil således ikke være et krav, at det elektroniske billetudstyr fjernes, for at ruten kan være en rabatrute. Skolekort Udstedelse af skolekort til rabatruter foretages af kommunerne. Det er muligt at lade kommunerne selv fremstille formularer, men det er også muligt at lade Midttrafik fremstille en standard skolekortformular som udsendes til kommunerne, som dernæst udsteder skolekortet til eleverne. Billetteringsudstyr På rabatruter med 0-takst skal der ikke fremstilles og distribueres billetter/kort. På rabatruter med garderobe billetter overlades det til kommunerne selv at stå for fremstilling og distribution til busselskaberne. Kommunerne forestår selv opgaven med at indkøbe og vedligeholde billetteringsudstyret. Omstigninger mellem rabatruter og ikke rabatruter Fra rabatrute til ikke rabatrute: Rabatruter er ikke udstyret med fuldt billetteringsudstyr. Konsekvenserne for øvrige betalende kunder, der påbegynder en rejse på en rabatrute, er, at der ikke vil være samme omstigningsmulighed mellem rabatrute og øvrige ruter, som der er for omstigninger mellem to ordinære ruter. Garderobebilletter kan således ikke bruges til omstigning til andre ruter. Fra ikke rabatrute til rabatrute: Kunder fra ordinære ruter kan foretage omstigninger til rabatruter. I det omfang, kunderne er billetteret på den ordinære rute, og billetteringen dækker hele rejsen (også rejsen på rabatruten), skal der ikke foretages ny billettering på rabatruten. Mod forevisning af billet/kort vil kunden blive medtaget uden fornyet billettering. Kontraktadministration Det er Midttrafiks ansvar at forestå kontraktafregning af den udførte kørsel i offentlig servicetrafik. Opgaven omfatter også den kørsel, der udføres på rabatruter. På nuværende 4

6 tidspunkt er den normale administration af kontraktbetalingen til busselskaberne tilrettelagt således, at Midttrafik foretager en beregning af kontraktbetalingen (omvendt fakturering) og sender betalingen til busselskaberne. Da det forudsættes, at rabatruter ikke indlægges i Midttrafiks IT-systemer, betyder det også, at kontraktbetalingen ikke kan beregnes med den normale fremgangsmåde. Det er tillige relativt mere ressourcekrævende set i forhold til antal køreplantimer at inddatere/vedligeholde data for mindre lokalruter end for bybusruter og regionale ruter. Da busselskaberne i forvejen opgør sin produktion vil kravet om, at busselskaberne skal fakturere Midttrafik for den præcise produktion, kun indebære meget begrænsede meromkostninger for busselskaberne. I en del af de kontrakter, som Midttrafik har overtaget fra de gamle kommuner og trafikselskaber, er det Midttrafik, der skal opgøre det præcise afregningsbeløb. Midttrafik vil drøfte ændring af denne praksis med de relevante vognmænd. Busselskaberne for rabatruter skal således fremsende månedlige fakturaer for kørslen. Midttrafik skal administrativt tilse og kontrollere, at busselskaberne ikke foretager overfakturering. Udbud Midttrafik planlægger og gennemfører udbud af buskørsel på rabatruter. Udbud af rabatruter vil som oftest ske efter en simpel kontraktform svarende til den nuværende B-kontrakt (standardkontrakt, der typisk anvendes på lokalruter) eller en mere forenklet kontrakt, men arbejdsdelingen mellem kommunen og Midttrafik i forbindelse med selve udbudsprocessen vil være den samme, uanset om der udbydes rabatruter eller ikke-rabatruter. Kommunerne bidrager med konkrete køreplaner for rabatruter. Hvis rabatruterne, som skal i udbud, indgår i Midttrafiks arbejdsprogram for større projekter og analyser, udarbejder Midttrafik og kommunerne i samarbejde et projekt/analyse for den fremtidige rutestruktur samt konkrete køreplaner, som efter godkendelse i kommunen danner grundlag for udbuddet. Indtægtsfordelingsmodel Det følger af det foranstående, at billetindtægterne på en rabatrute i det væsentligste består af garderobe billetter og skolekort. Der vil forekomme situationer, hvor kunder fra ikke-rabatruter stiger om til en rabatrute og foretager en kortere rejse på en rabatrute. Der vil også være rejser foretaget på Midttrafiks uddannelseskort på en rabatrute. Rabatruterne vil indgå i indtægtsfordelingen i en mere forenklet form, hvor chaufførerne på rabatruterne foretager en tælling af øvrige rejser end skolerejser. På grundlag heraf foretages en tildeling af indtægter til ruten efter principper fastlagt af COWI, som på Midttrafiks vegne har udformet indtægtsfordelingsmodellen. Kvalitetsopfølgning og billetkontrol For rabatruter forventes mere lempelige kvalitetskrav til busmateriel mv. som f.eks. til bussens alder. For både rabatruter og ikke-rabatruter gælder dog, at kvalitetskrav fastlægges generelt af Midttrafik og kommunerne/regionen i fællesskab. Midttrafiks trafikkontrollører vil som udgangspunkt ikke udføre kvalitetskontrol på rabatruter, men Midttrafik vil dog i samarbejde med kommunen sikre, at vognmænd, der betjener rabatruter også på disse ruter leverer den kvalitet, som de er forpligtet til. Samme vilkår vil være gældende for billetkontrol. Rabatruterne kører hovedsageligt med skolebørn, og der laves derfor ingen billetkontrol udover den billetkontrol der gennemføres af chaufføren. Markedsføring og generel information Rabatruterne indgår ikke i Midttrafiks generelle markedsføringsprogram, der bl.a. omfatter generel information og kampagner, som normalt bliver distribueret gennem foldere, hængeskilte og bannere på bagrude. Kommunerne og Midttrafik kan i fællesskab aftale en lokal markedsføring, hvor Midttrafik kan tilbyde faglig rådgivning, men hvor kommunen har ansvaret. 5

7 Køreplaner distribution og information For rabatruter er det kommunens opgave at trykke og distribuere køreplaner. Midttrafik udarbejder skabeloner til køreplaner for rabatruter, aftaler tidsplan med kommunerne og offentliggør køreplaner for rabatruterne på Midttrafiks hjemmeside. Kundeservice fra Midttrafiks salgssteder omkring rabatruterne omfatter udelukkende information, som fremgår af køreplanen. Kundehenvendelser Alle kundehenvendelser og klager vedrørende rabatruterne omkring serviceniveau, chauffører, forsinkelser, busmateriel mv., sagsbehandles af kommunerne. Kommunen sender f.eks. kvartalsvis kopi af relevante kundehenvendelser til Midttrafik. Midttrafik kan rådgive omkring principielle henvendelser. Henvendelser, der også berører Midttrafiks øvrige trafik, behandles af Midttrafik med kommunens bemærkninger. Driftsforstyrrelser I Midttrafik indberettes driftsforstyrrelser indtil videre fra entreprenørerne på telefon til en central. Det vil kræve mange ressourcer at have et stående beredskab til at kunne modtage indberetninger fra samtlige ruter, f.eks. i tilfælde af snestorm eller strejke, og videregive oplysninger til relevante modtagere - skoler, radio mv. På rabatruterne sker indberetningen af driftsforstyrrelser som udgangspunkt gennem lokale aftaler mellem kommunen og entreprenøren. I forbindelse med udviklingen af Midttrafiks generelle systemer til håndtering af driftsforstyrrelser, skal det overvejes, i hvilken udstrækning informationer om driftsforstyrrelser på rabatruter også kan indgå eksempelvis på Midttrafiks hjemmeside. Trafikplan Trafikplanen skal udarbejdes af Midttrafik i samarbejde med Regionen og kommunerne. Her skal alle ruter indgå, og rabatruterne er en del af den samlede trafikplan. Kommunerne skal indmelde deres planer og service mål for rabatruterne i forbindelse med udarbejdelse af trafikplanen. I forbindelse med udmøntning af Trafikplanen er det kommunens ansvar, at de opsatte mål for rabatruterne opfyldes i arbejdet med køreplanlægningen. I trafikplanen kan f.eks. angives antallet af ture, en skole (rute) kan have pr. dag, eller afstandskriterier eller maksimal køretid for elever. Køreplanlægning Kommunen har ansvaret for udarbejdelse af køreplaner for rabatruterne. Midttrafik inddrages i det omfang ændringer kan have indflydelse på kontraktmæssige forhold. Her skal kommunen være opmærksom på tidsfristerne i de enkelte kontrakter med entreprenørerne. Kommunen har kontakten med skoler og uddannelsesinstitutioner og ansvaret for, at bemærkninger og ønsker til køreplanerne indarbejdes. Rabatruterne oprettes/vedligeholdes ikke i Trapeze-trafiksystemet i Midttrafik. Midttrafik udarbejder en tidsplan for køreplanlægning forud for et køreplanskifte. Der udarbejdes en generel tidsplan for rabatruter og en særlig tidsplan for rabatruter, der skal i udbud. Tidsplanen for rabatruterne indgår i Midttrafiks samlede årlige tidsplan for køreplanlægning for øvrige ruter. Kommunen har pligt til skriftligt at meddele ændringer i køreplaner til Midttrafik ved at fremsende nye køreplaner - tidsmæssigt senest 2 uger før den angivne frist for ændringer i den pågældende kontrakt med entreprenøren. Da kommunen har ansvaret for udarbejdelse af køreplanerne for rabatruterne, er det ligeledes kommunens opgave at samle forslag til køreplanændringer for disse ruter. Det er kommunens ansvar at samle bemærkninger for skolerne og prioritere mellem disse for alle ruter uanset om der er tale om rabatruter eller ruter, hvor der betales fuldt bidrag til fællesomkostninger, samt være opdateret med hensyn til ringetiderne på skolerne både af hensyn til egen og Midttrafiks køreplanlægning. Kommunen skal endvidere sørge for at indsamle relevante bemærkninger vedr. køreplanerne fra chauffører og vognmænd. 6

8 Kommunen skal sikre, at der etableres korrespondancer til andre ruter, herunder de regionale ruter, hvis dette er aftalt med Midttrafik. For rabatruter vil kommunerne selv skulle stå for at tilvejebringe oplysninger om passagertal. Retningslinjer herfor udarbejdes med Midttrafik. Rejseplanen og stoppesteder.dk Køreplanerne for rabatruterne udarbejdes af kommunerne i regneark i et design udarbejdet af Midttrafik. Midttrafik opretter ikke disse ruter i Trapeze-trafiksystemet. Som udgangspunkt kan køreplaner og stoppestederne for rabatruter derfor ikke fremsøges på og da køreplanerne for disse ruter ikke er indtastet i IT-systemet Trapeze. I tilfælde hvor en kommune har et ønske om, at en rabatrute er tilgængelig på rejseplanen, kan det drøftes med Midttrafik og Rejseplanen A/S, om der kan findes en teknisk løsning, som det i givet fald vil være kommunernes anliggende at gennemføre. Sammenfatning Takster Udstedelse af Skolekort Køb og vedligeholdelse af billetteringsudstyr Fremstilling og distribution af billetter og kort Indgår i Indtægtsfordelingsmodel Kvalitetsopfølgning billetkontrol Udbudsform Kontraktadministration Distribution af køreplaner Trafikplan Indsamling af forslag til køreplaner Køreplanlægningen Indgår ruten på Rejseplanen og stoppesteder.dk Rabatruter Fastsættes af kommunen som 0-takst eller Garderobebilletter Kommunen Kommunen Kommunen Ja- stikprøvebaseret tælling foretaget af chauffører Passiv kvalitetskontrol. Billetkontrol foretages af chauffør Simpel kontraktform B kontrakt el. lign. Elektronisk fakturering til Midttrafik Kommunen trykker og distribuerer køreplaner Kommunen fastlægger trafikale servicemål Kommunen Kommunen laver køreplaner (dog i samarbejde med Midttrafik ved større projekter) Nej Regionalruter, X-Bus ruter, Bybusser, Lokalruter Fastsættes af Midttrafik Midttrafik Midttrafik Midttrafik Ja stikprøvebaseret tælling foretaget af tællekorps (samt evt. af chauffører) Midttrafik. Billetkontrol foretages af chauffør (dog ikke Århus Kommune) kombineret med stikprøvebaseret billetkontrol varetaget af kontrollørkorps A kontrakter og B kontrakter Omvendt fakturering (Midttrafik afregner via IT-systemet Trapeze) Midttrafik trykker og distribuerer køreplaner Midttrafik fastlægger trafikale servicemål i samarbejde med bestillerne Midttrafik Midttrafik laver køreplaner Ja 7

9 Antal rabatruter pr. kommune Kommune Antal ruter Favrskov 19 Hedensted 13 Herning 31 Holstebro 22 Horsens 17 Ikast-Brande 20 Lemvig 11 Norddjurs 7 Odder 7 Randers 10 Ringk/Skjern 23 Silkeborg 18 Skanderborg 10 Skive 3 Struer 9 Syddjurs 13 Viborg 15 I alt 248 Kommunalt fordelte rabatruter Kommune Rute Strækning Favrskov 2 Hadsten-Hadbjerg-Ødum-Hadsten Favrskov 3 Hadbjerg-Voldum-Hadbjerg Favrskov 4 Hadsten-Vivild-Volstrup-Hadsten Favrskov 11 Lerbjerg-Vissing-Galten-Hadsten Favrskov 12 Svejstrup Hede-Lerbjerg-Hadsten Favrskov 1 Skolerute Favrskov 2 Skolerute Favrskov Svømmekørsel Favrskov A (1) Skolerute Favrskov B (2) Skolerute Favrskov C (3) Skolerute Favrskov D (4) Skolerute Favrskov E (5) Skolerute Favrskov 1 Lokalrute Favrskov 2 Lokalrute Favrskov 3 Lokalrute Favrskov 1 Skolerute Favrskov 2 Skolerute Favrskov 2 Lokalrute - delt ml. Randers/Favrskov Hedensted 660 Lindved-Grejs-Holtum-Lindved Hedensted 661 Rask Mølle-Hornborg-Rask Mølle Hedensted 662 Rask Mølle-Flemming-Rask Mølle Hedensted 690 Merring-Korning-Hedensted Hedensted 691 Løsning-Kragelund-Løsning Hedensted 692 Hedensted-Øster Snede-Hedensted Hedensted 693 Hedensted-Urlev-Hedensted Hedensted 694 Hedensted-Ørum-Daugård Hedensted 698 Løsning-Ølsted-Bottrup-Eriknauer Hedensted 701 Stouby-Hornum-Belle-Stouby Hedensted 702 Stouby-Barrit-Stouby Hedensted 703 Rårup-Skjold-Bisholt-Rårup Side 1 af 5

10 Kommunalt fordelte rabatruter Kommune Rute Strækning Hedensted 704 Rårup-Bjerre-Hornsyld-Rårup Herning 1 Lokalrute Herning 2 Lokalrute Herning 3 Lokalrute Herning 4 Lokalrute Herning 5 Lokalrute Herning 6 Lokalrute Herning 1 Kølkær-Fasterholt-Arnborg Herning 2 Lind-Højgård Herning 3 Hammerum Herning 4 Sunds Herning 5 Ilskov-Sunds Herning 6 Simmelkjær-Sunds Herning 7 Sinding-Tjørring Herning 8 Snejbjerg-Tanderupkær-Studsgård Herning 9 Snejbjerg-Haunstrup Herning 10 Engbjerg-Studsgård Herning 11 Engbjerg-Haunstrup Herning 12 Gjellerup Herning 1 Ørnhøj-Fejgsø-Ørnhøj Herning 2 Ørnhøj-Abildå Herning 3 Ørnhøj-Vind-Sørvad Herning 4 Vind-Stråsø-Vind Herning 5 Sørvad-Vejvad-Løgagervej Herning 6 +7 Vildbjerg-Rødding-Merrild Herning 8 Vildbjerg-Timring-Lundager Herning 9 Vildbjerg-Skibbild-Timring Herning 1 Lokalrute Herning 2 Lokalrute Herning 3 Lokalrute Herning 4 Lokalrute Herning 5 Lokalrute Holstebro 241 Linde-Sir-Naur-Holstebro Holstebro 252 Holstebro-Idom-Råsted-Holstebro Holstebro 281 Holstebro-Mejrup-Skave-Hogager Holstebro 282 Mejrup-Hornshøj-Mejrup Holstebro 283 Holstebro-Borbjerg-Skave-Hogager Holstebro 284 Skave-Borgbjerg-Skave Holstebro 291 Mejdal-Tvis-Nr. Felding Holstebro 292 Tvis-Gedbo-Tvis Holstebro 293 Nr. Felding Holstebro Svømmekørsel Holstebro Ulfborg-Ulfborg Kirkeby Holstebro Gørding-Vemb Holstebro Bur-Råsted-Vemb Holstebro Staby-Ulborg-Madum-Staby Holstebro Bur-Vemb-Ulfborg Holstebro 1 Vinderup-Sevel-Mogenstrup-Vinderup Holstebro 3 Vinderup-Ryde-Herrup-Vinderup Holstebro 4 Vinderup-Sevel-Sahl-Vinderup Holstebro 5 Vinderup-Handbjerg-Ryde-Vinderup Holstebro 7 Vinderup-Egebjerg-Vinderup Holstebro 8 Vinderup-Geddal-Ejsing-Vinderup Holstebro 10 Vinderup-Handbjerg-Struer Horsens 118 Horsens-Træden-Brædstrup Horsens 620 Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup Side 2 af 5

11 Kommunalt fordelte rabatruter Kommune Rute Strækning Horsens 621 Brædstrup-Tyrsting-Hårup-Brædstrup Horsens 622 Brædstup-Grædstrup-Davding-Brædstrup Horsens 623 Nim-Træden-Gammelstrup Horsens 624 (Brædstrup)-Nim-Sdr. Vissing Horsens 630 Vestbirk-Gedved-Østbirk Horsens 631 Østbirk-Yding-Vestbirk Horsens 633 Hovedgård-Søvind-Hovedgård Horsens 635 Hovedgård-Gangsted-Grumstrup Horsens 670 Kørup-Molger-Lund-Egebjerg Horsens 673 Dallerup-Sejet-Tyrsted Horsens 674 Bleld-Nebel-Stensballe Horsens 851 Horsens-Stensballe Horsens 854 Horsens-Egebjerg-Hovedgård-Søvind Horsens 870 Horsens-Brædstrup Horsens 871 Horsens-Stensballe Ikast-Brande 792 Lokalrute Ikast-Brande 793 Lokalrute Ikast-Brande 794 Ungdomsskoleruten Ikast-Brande 795 Lokalrute Ikast-Brande 796 Lokalrute Ikast-Brande 171 Ikast - Faurholt - Ikast Ikast-Brande 172 Bording - Munklinde - Bording Ikast-Brande 173 Bording - Christianshede - Bording Ikast-Brande 174 Engesvang - Pårup - Skygge - Engesvang Ikast-Brande 175 Ikast - Bording - Engesvang - Ikast Ikast-Brande 176 Bording - Kærshovedgård - Bording Ikast-Brande 177 Bording - Engesvang - Bording Ikast-Brande 178 Ikast - Munklinde - Bording - Faurholt - Ikast Ikast-Brande 179 Ikast - Isenvad - Bording - Ikast Ikast-Brande 180 Ikast - Isenvad - Ikast Ikast-Brande 600 Ejstrupholm-Nr. Snede-Ejstrupholm Ikast-Brande 601 Klovborg-Boest-Nr. Snede Ikast-Brande 604 Klovborg-Nr. Snede-Klovborg Ikast-Brande 605 Ejstrupholm-Gludsted-Ejstrupholm Ikast-Brande 606 Ejstrupholm-Hygild-Ejstrupholm Lemvig 490 Lemvig-Rom Lemvig 491 Lemvig-Bøvling Lemvig 492 Klinkby-Tørring Lemvig 494 Lomborg-Bonnet-Klinkby Lemvig 495 Ramme-Dybe-Klinkby Lemvig 496 Bøvling-Nees-Bøvling Lemvig 497 Møborg-Bøvling Lemvig 498 Lemvig-Nr. Nissum Lemvig 499 Gudum-Remmerstrand-Gudum Lemvig 498A Lemvig-Nr. Nissum-Remmerstrand Lemvig 393 Harboøre-Engbjerg Norddjurs Skolekørsel Norddjurs Dagcenter-, specialskolekørsel mv. Norddjurs 1 Lokalrute Norddjurs 2 Lokalrute Norddjurs 3 Lokalrute Norddjurs 4 Lokalrute Norddjurs Skolekørsel - Auning skoledistrikt Odder 108 Odder-Hov-Odder Odder 1002 Odder-Snærild-Fensholt-Odder Odder 1003 Odder-Rørth-Boulstrup-Randlev-Odder Side 3 af 5

12 Kommunalt fordelte rabatruter Kommune Rute Strækning Odder 1004 Odder-Assedrup-Nølev-Hov-Odder Odder 1005 Odder-Oldrup-Hundslund-Ørting-Odder Odder 1006 Odder-Hundslund-Trustrup-Odder Odder 1007 Odder-Ørting-Gylling-Alrø-Odder Randers 1 Lokalrute Randers 2 Lokalrute - delt ml. Randers/Favrskov Randers 6 Lokalrute Randers Entreprenørkontrakt Randers tillægskontrakt Randers Bjerregrav Skole Randers Asferg, Fårup og Blicherskolen Randers 13 Rytterskolen-Skelvangen-Rytterskolen Randers Svømmekørsel Randers Skolekørsel - Assentoft skoledistrikt Ringk/Skjern 307 Lokalrute Ringk/Skjern 671 Ådum Ringk/Skjern 672 Hoven Ringk/Skjern 691 Lønborg-Vostrup Ringk/Skjern 692 Sdr. Vium-Hemmet Ringk/Skjern 693 Bork-Hemmet Ringk/Skjern 672A Lokalrute Ringk/Skjern 581 Ringkøbing-Søndervig-Ringkøbing Ringk/Skjern 515 Vedersø-Tim-Ringkøbing Ringk/Skjern 516 Hee-Muldbjerg Ringk/Skjern 517 Stadil-Tim Ringk/Skjern 518 Thorsted-Tim Ringk/Skjern 561 Ringkøbing-Lem-Ølstrup Ringk/Skjern 562 Ølstrup-Højmark-Lem Ringk/Skjern 651 Lokalrute Ringk/Skjern 661 Lokalrute Ringk/Skjern 1 Grønbjerg-Spjald Ringk/Skjern 2 Spjald-Opsund-Vesterbæk Ringk/Skjern 3 Videbæk-Vorgod-Spjald Ringk/Skjern 4 Vorgod-Friskolen Ringk/Skjern 5 Herborg-Videbæk-Fjelstervang Ringk/Skjern 6 Nr. Vium-Skærbæk-Fjelstervang Ringk/Skjern 7 Videbæk-Herborg-Troldhede Silkeborg 1 Lokalrute Silkeborg 2 Lokalrute Silkeborg 3 Lokalrute Silkeborg 4 Lokalrute Silkeborg 5 Lokalrute Silkeborg 6 Lokalrute Silkeborg Lynbussen Silkeborg Svømmekørsel mm. Silkeborg Ungdomsskoleruten Silkeborg 34 Sejs Skole-Laven Silkeborg 35 Funder Skole-Frederiksdal Silkeborg 36 Funder Skærkær-Gymnasiet Silkeborg 37 Hvinningdal-Balle-Gymnasiet Silkeborg Svømmekørsel Silkeborg Skolebuskørsel Silkeborg Hjøllund ruten - minibus Silkeborg 803 Kjellerup-Mausing-Vinderslev Silkeborg 804 Kjellerup-Sjørslev-Demstrup Skanderborg Skolebuskørsel - 13 ruter Side 4 af 5

13 Kommunalt fordelte rabatruter Kommune Rute Strækning Skanderborg 3 lokalrute Skanderborg 1 Ry-Alken-Ry Skanderborg 2 Ry-Gl.Rye-Emborg-Ry Skanderborg 3 Låsby-Alling-Låsby Skanderborg 4 Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry Skanderborg 5 Byruten Skanderborg 1 L1 Skanderborg 2 L2 Skanderborg 3 L3 Skive 312 Højslev-Lundø Skive 402 Breum-Jebjerg-Lyby Skive 451 Balling-Oddense-Rødding Struer 232 Struer-Sdr. Hjerm-Struer Struer 233 Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby Struer 242 Struer-Linde Struer 243 Langhøjskolen-Vejrumstad Struer 341 Resen-Bremdal-Struer Struer 1 Lokalrute Struer 2 Lokalrute Struer 3 Lokalrute Struer 4 Lokalrute Syddjurs 3 Lokalrute Syddjurs 1 Kolind-Nimtofte-Kolind Syddjurs 2 Tjerrild-Ryomgård Syddjurs 3 Kolind-Nødager-Pederstrup-Kolind Syddjurs 4 Ryomgård-Nimtofte-Ryomgård Syddjurs 5 Ryomgård-Kolind-Ryomgård Syddjurs 6 Pindstrup-Kolind, ungdomsskolekørsel Syddjurs 7 Ryomgård-Kolind, ungdomsskolekørsel Syddjurs 3 Lokalrute Syddjurs 5 Lokalrute Syddjurs 6 Lokalrute Syddjurs 7 Lokalrute Syddjurs Svømmekørsel Viborg Mammen-ruten Viborg Rødkærsbro-Højbjerg-ruten Viborg Sahl-ruten Viborg Skjern-Ruten Viborg 601 Skolebus Viborg 602 Skolebus Viborg 603 Skolebus Viborg 501 Vridsted-Iglsø-Fly Viborg 503 Vridsted-Resen-Kjeldbjerg Viborg 601 Skals-Nr. Rind-Ulbjerg Viborg 652 Hammershøj-Vorning-Hvidding Viborg 654 Ørum-Foulum-Rødding Viborg 713 Hald Ege-Lysgård-Almind Viborg 781 Frederiks-Havredal-Grønhøj Viborg Løgstrup-Hjarbæk Side 5 af 5

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Herning KOMMUNE Herning Kommune Visioner og servicemål for Herning Kommune Dette afsnit beskriver kommunens visioner og servicemål, som der arbejdes efter i de kommende 4 år for den kollektive

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2008

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Midttrafiks influenza beredskab. Situationen lige nu

Midttrafiks influenza beredskab. Situationen lige nu Midttrafiks influenza beredskab Situationen lige nu Midttrafiks influenza beredskab Beredskabsgruppe Træffer beslutning og kommunikere på Midttrafiks vegne i forhold til en evt. pandemi - Overvåger udviklingen

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. september 2012 1-00-3-10 Peter Lundtofte plu@midttrafik.dk 8740 8207 Referat fra Fagligt Forum Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Referat 4. september

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

Version af 14. marts 2008. UDKAST til Trafikplan for Midttrafik 2008-2012

Version af 14. marts 2008. UDKAST til Trafikplan for Midttrafik 2008-2012 Version af 14. marts 2008 UDKAST til Trafikplan for Midttrafik 2008-2012 Indholdsfortegnelse: 0 Indledning...4 1 Visioner for den kollektive trafik, der rækker ud over planperioden...5 1.1 Den kollektive

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

5 Foreløbigt program for workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder

5 Foreløbigt program for workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder Bilagsoversigt Pkt Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2011/2012 1 Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2011/2012

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel FynBus 3. juni 2013-1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ Notat Fælles koncept for telekørsel Baggrund for forslag til fælles koncept Rutekørsel med bus i de tyndt befolkede områder har oprindeligt udgangspunkt i

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Flere tilfredse kunder. - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline

Flere tilfredse kunder. - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline Flere tilfredse kunder - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline Flere veje til flere kunder Tiltrække nye kunder Fastholde eksisterende kunder - lidt længere

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

KVALITETS- UDVALGSMØDE

KVALITETS- UDVALGSMØDE 17-03-2015 KVALITETS- UDVALGSMØDE 10. marts 2015 17-03-2015 2 ØKONOMISKE UDFORDRINGER Faldende dieselpris betyder ca. 30 mio. kr. mindreudgifter det glæder bestillerne Godt regnskabsresultat for 2014:

Læs mere