Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3

2 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 11. april PFS/NJD/KD/PEL/MSG Rabatruter i Midttrafik Den nuværende byrdefordeling I 2006 blev der vedtaget byrdefordelingsprincipper for Midttrafiks fællesaktiviteter og personalerelaterede omkostninger, som indebar at: - Udgifter knyttet til bestemte ruter finansieres via disse ruter. Dette gælder eksempelvis drift af billetteringsudstyr som finansieres af den bestiller på hvis rute det benyttes. Omkostninger til rutebilstationer finansieres af de ruter, der betjener den pågældende rutebilstation. - Generelle udgifter fordeles via køreplantimer. Dette gælder eksempelvis lønudgifter i Midttrafik, som således finansieres efter hvor mange køreplantimer, den enkelte bestiller har dog bortset fra visse lønudgifter, der vedrører visse specifikke aktiviteter (fx X-bus og privatbaner af Regionen, billetkontrol i Århus Kommune af kommunen) - Ved opgørelsen af hver bestillers køreplantimer vejer åbne skoleruter (rabatruter) kun 50% Rabatruterne har følgende centrale kendetegn: Ruten er tilrettelagt efter skolernes behov og køreplanen følger skolernes ringetider og ferieplan Ingen billetindtægter eller yderst minimale billetindtægter fra andre kundegrupper end skolebørn Baggrunden for, at rabatruteprincippet blev indført var især, at det kunne øge udbuddet af kollektiv trafik i Midttrafiks område, således at også andre kunder end skolebørn kan bruge disse ruter. Alternativet vil være lukkede skolebusruter for, som ifølge loven kun må bruges af skolebørn og alene administreres af kommunerne. Det blev i 2006 desuden besluttet, at byrdefordelingsprincipperne skal revurderes i 2007 for 2008 og fremefter. Det foreslås nu, at det eksisterende byrdefordelingsprincip fastholdes for 2008, dog således at der sker en præcisering af, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at en rute kan karakteriseres som en rabatrute. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt erfaringer, som præcist kan angive, hvordan Midttrafiks fællesomkostninger mest retfærdigt kan fordeles mellem bestillerne. Midttrafik forventer at indføre et time- og sagsstyringssystem, som kan bruges til at fordele omkostningerne ud fra den faktiske anvendelse af administrationens ressourcer. Systemet planlægges indført midt i 2007, og hvis erfaringerne er gode, vil det i slutningen af 2007 blive forelagt bestyrelsen, hvordan dette system skal anvendes til byrdefordeling mellem bestillerne. Det er således en mulighed, at time- og sagsstyringssystem allerede i 2008 anvendes til at fordele personalerelaterede omkostninger mellem bestillerne.

3 Justering af principperne for rabatruter På baggrund af erfaringer fra de første måneder af 2007 har administrationen udarbejdet forslag til reviderede retningslinier for, hvilke ruter der kan opfattes som rabatruter. Hensigten hermed er først og fremmest at sikre, at fællesaktiviteterne og personalerelaterede omkostninger fordeles på en måde, hvor rabatruter og ikke-rabatruter hver pålægges et bidrag til administrationen, som svarer til det ressourceforbrug, som de to rutetyper reelt medfører. For nogle kommuner vil de nye retningslinier stort set svare til dagens opgavefordeling i forhold til Midttrafik, for andre vil de betyde, at kommunerne må påtage sig flere opgaver eller lade rabatruter overgå til at være normale ruter. I 2007 er der i Midttrafik i alt 249 rabatruter. I det vedlagte bilag findes en nærmere oversigt over rabatruterne. Det fremgår, at en meget stor del af lokalruterne på nuværende tidspunkt er rabatruter. Det er Midttrafiks forventning, at de nye retningslinier medfører, at færre lokalruter fra 2008 er rabatruter. Det er efter Midttrafiks opfattelse en forudsætning for, at potentialet i at kombinere skoletransport med øvrige lokale transportbehov kan realiseres. Det bør også indgå i overvejelserne, at det i nogle tilfælde kan være en fordel at lukke visse ruter for almindelige passagerer, hvis den pågældende rutes potentiale som egentlig kollektiv trafikrute er helt ubetydeligt. For Midttrafik vil det samlet set være en fordel, hvis administrationen i højere grad kan koncentrere medarbejdernes ressourcer på de ruter, hvor der er et reelt potentiale for at tiltrække kunder og effektivisere kørslen. I den forbindelse skal det bemærkes, at Midttrafik ikke fra kommunerne i Århus og Ringkøbing amter har fået overført medarbejdereressourcer, som modsvarer opgaver forbundet med lokal bustrafik i disse områder. En medvirkende årsag til, at retningslinierne for hvilke ruter, der kan være rabatruter, bør strammes, er, at nogle opgaver er omtrent lige ressourcekrævende uanset, om der er tale om en rute med mange køreplantimer eller en rute med få. Midttrafik har undersøgt byrdefordelingen i andre trafikselskaber. I NT anvendes også et rabatprincip på 50%. Her gives rabatten til ruter, der drives på grundlag af såkaldte B- kontrakter og telebuskontrakter. Det betyder, at hovedparten af lokalruterne i NT er rabatruter. I NT arbejdes der for tiden på et forslag til revideret brydefordelingsprincip. Ved Fynbus og Sydtrafik har man ikke et rabatprincip, idet fællesudgifter som udgangspunkt fordeles efter køreplantimer. I den konkrete budgetlægning vil det være kommunerne, som anmoder om, at en rute karakteriseres som rabatrute. Denne beslutning skal tages i rimelig tid inden vedtagelse af budgettet, hvilket vil sige inden ca. 1. august. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at samtlige karakteristika angivet i dette notat for en rabatrute er opfyldt. Hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, kan en rute dog karakteriseres som en rabatrute, selv om ruten på enkelte punkter ikke opfylder betingelserne. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor der er historiske grunde til, at en rabatrute ikke opfylder alle kriterierne. Det er dog under alle omstændigheder en forudsætning, at ruter har karakter af at være en skolebusrute, der også er åben for andre kunder. Lokalruter eller oplandsruter, som ikke har transport af skoleelever som hovedformål, vil således ikke kunne være rabatruter. I forbindelse med strukturreformen har de tidligere kommuner i Århus og Ringkøbing amter overdraget mange lokale ruter til Midttrafik. Typisk kører disse lokale ruter næsten udelukkende tilpasset én eller flere skoler. Det er allerede aftalt med flere kommuner, at den kollektive trafik skal analyses med henblik på at skabe egentlige lokale ruter, som både kan tilgodese transport af skoleelever, men også andre kundegrupper. Analyserne tager bl.a. udgangspunkt i de nye muligheder og behov som følger af kommunesammenlægningerne. En konsekvens af disse analyser kan være, at lokalruterne får mere kørsel og oprettes i Trapeze trafiksystemet og kan fremsøges på rejseplanen. Disse ruter vil således ikke længere kunne opnå rabat på fællesomkostninger. Den tilbageblevne kørsel/evt. supplerende kørsel til skolerne, vil fortsat være omfattet af reglerne om rabatruter eller overgå til speciel rutekørsel. 2

4 For rabatruter vil Midttrafiks opgaver særligt vedrøre gennemførelse af udbud og efterfølgende kontraktopfølgning. Rabatruterne indgår i indtægtsdelingen, og i en vis udstrækning i den overordnede trafikplanlægning og i Midttrafiks informationsindsats. For ikkerabatruter påtager Midttrafik klart mere omfattende opgaver, som bl.a. angivet i det afsluttende skema i dette notat. Økonomiske konsekvenser Budgettet for 2007 opererer med et samlet bidrag til fællesomkostninger på i alt ca. 110,6 mio. kr. Heraf vedrører de ca. 71,7 mio. kroner den del af bidraget som er omfattet af rabatordningen (d.v.s. den del der fordeles efter køreplantimer). Rabatten er rent teknisk indregnet på den måde, at en rabattime svarer til ½ normaltime med andre ord så går der 2 rabattimer på én normaltime. Ud af det samlede antal køreplantimer for busdriften på timer er knap 8 % omfattet af rabatordningen, nærmere betegnet drejer det sig om timer, der gives 50 % rabat på. Det samlede antal normaltimer (med korrektion for rabattimer) bliver i 2007 på timer, hvilket betyder: en normal køreplanstime giver et bidrag til fællesomkostninger på 34,47 kroner en rabat-køreplanstime giver et bidrag til fællesomkostninger på 17,23 kroner I tabellen herunder er som eksempel beregnet økonomiske konsekvenser for tre tilfældige rabatruter, hvis disse overgår til at være almindelige ruter. Eksemplet er beregnet ud fra eksisterende bidragssatser. I realiteten vil bidragssatsen for normal-timer falde, hvis flere ruter bliver normal-ruter. Køreplantimer bidrag før rabat (kr.) bidrag inkl. rabat (kr.) Eksempler på enkeltruter Skanderborg rute 2 "Ry-Gl.Rye- Emborg-Ry" Ikast-Brande rute 606 "Ejstrupholm-Hygild- Ejstrupholm" Odder - rute 1004 "Odder-Assedrup--Nølev- Hov-Odder"

5 Opgavefordeling mellem kommuner og Midttrafik I det følgende gennemgås vilkår for rabatruter inden for følgende områder: 1. Takster og billetteringsudstyr 2. Omstigninger mellem rabatruter og ikke rabatruter 3. Kontraktadministration 4. Udbud 5. Indtægtsfordelingsmodel 6. Kvalitetsopfølgning og billetkontrol 7. Markedsføring og generel information 8. Køreplaner distribution og information 9. Kundehenvendelser 10. Driftsforstyrrelser 11. Trafikplan 12. Køreplanlægning 13. Rejseplanen og stoppesteder.dk Takster og billetteringsudstyr Takster En rabatrute skal som udgangspunkt enten have 0-takst eller simpel takst (garderobebilletter). 0-takst indebærer i sagens natur, at transport er gratis for såvel skoleelever som øvrige kunder. Simpel takst (garderobe billetter) gælder for medtagelse af andre kunder end skolebørn. Garderobebilletter er en kontantbillet og forsynes ikke med tid, zone, dato eller pris. Takster for garderobe billetter fastsættes af kommunen. Rabatruter, hvor der hidtil har været elektronisk billetteringsudstyr, vil også fremover kunne benytte dette udstyr. Det vil således ikke være et krav, at det elektroniske billetudstyr fjernes, for at ruten kan være en rabatrute. Skolekort Udstedelse af skolekort til rabatruter foretages af kommunerne. Det er muligt at lade kommunerne selv fremstille formularer, men det er også muligt at lade Midttrafik fremstille en standard skolekortformular som udsendes til kommunerne, som dernæst udsteder skolekortet til eleverne. Billetteringsudstyr På rabatruter med 0-takst skal der ikke fremstilles og distribueres billetter/kort. På rabatruter med garderobe billetter overlades det til kommunerne selv at stå for fremstilling og distribution til busselskaberne. Kommunerne forestår selv opgaven med at indkøbe og vedligeholde billetteringsudstyret. Omstigninger mellem rabatruter og ikke rabatruter Fra rabatrute til ikke rabatrute: Rabatruter er ikke udstyret med fuldt billetteringsudstyr. Konsekvenserne for øvrige betalende kunder, der påbegynder en rejse på en rabatrute, er, at der ikke vil være samme omstigningsmulighed mellem rabatrute og øvrige ruter, som der er for omstigninger mellem to ordinære ruter. Garderobebilletter kan således ikke bruges til omstigning til andre ruter. Fra ikke rabatrute til rabatrute: Kunder fra ordinære ruter kan foretage omstigninger til rabatruter. I det omfang, kunderne er billetteret på den ordinære rute, og billetteringen dækker hele rejsen (også rejsen på rabatruten), skal der ikke foretages ny billettering på rabatruten. Mod forevisning af billet/kort vil kunden blive medtaget uden fornyet billettering. Kontraktadministration Det er Midttrafiks ansvar at forestå kontraktafregning af den udførte kørsel i offentlig servicetrafik. Opgaven omfatter også den kørsel, der udføres på rabatruter. På nuværende 4

6 tidspunkt er den normale administration af kontraktbetalingen til busselskaberne tilrettelagt således, at Midttrafik foretager en beregning af kontraktbetalingen (omvendt fakturering) og sender betalingen til busselskaberne. Da det forudsættes, at rabatruter ikke indlægges i Midttrafiks IT-systemer, betyder det også, at kontraktbetalingen ikke kan beregnes med den normale fremgangsmåde. Det er tillige relativt mere ressourcekrævende set i forhold til antal køreplantimer at inddatere/vedligeholde data for mindre lokalruter end for bybusruter og regionale ruter. Da busselskaberne i forvejen opgør sin produktion vil kravet om, at busselskaberne skal fakturere Midttrafik for den præcise produktion, kun indebære meget begrænsede meromkostninger for busselskaberne. I en del af de kontrakter, som Midttrafik har overtaget fra de gamle kommuner og trafikselskaber, er det Midttrafik, der skal opgøre det præcise afregningsbeløb. Midttrafik vil drøfte ændring af denne praksis med de relevante vognmænd. Busselskaberne for rabatruter skal således fremsende månedlige fakturaer for kørslen. Midttrafik skal administrativt tilse og kontrollere, at busselskaberne ikke foretager overfakturering. Udbud Midttrafik planlægger og gennemfører udbud af buskørsel på rabatruter. Udbud af rabatruter vil som oftest ske efter en simpel kontraktform svarende til den nuværende B-kontrakt (standardkontrakt, der typisk anvendes på lokalruter) eller en mere forenklet kontrakt, men arbejdsdelingen mellem kommunen og Midttrafik i forbindelse med selve udbudsprocessen vil være den samme, uanset om der udbydes rabatruter eller ikke-rabatruter. Kommunerne bidrager med konkrete køreplaner for rabatruter. Hvis rabatruterne, som skal i udbud, indgår i Midttrafiks arbejdsprogram for større projekter og analyser, udarbejder Midttrafik og kommunerne i samarbejde et projekt/analyse for den fremtidige rutestruktur samt konkrete køreplaner, som efter godkendelse i kommunen danner grundlag for udbuddet. Indtægtsfordelingsmodel Det følger af det foranstående, at billetindtægterne på en rabatrute i det væsentligste består af garderobe billetter og skolekort. Der vil forekomme situationer, hvor kunder fra ikke-rabatruter stiger om til en rabatrute og foretager en kortere rejse på en rabatrute. Der vil også være rejser foretaget på Midttrafiks uddannelseskort på en rabatrute. Rabatruterne vil indgå i indtægtsfordelingen i en mere forenklet form, hvor chaufførerne på rabatruterne foretager en tælling af øvrige rejser end skolerejser. På grundlag heraf foretages en tildeling af indtægter til ruten efter principper fastlagt af COWI, som på Midttrafiks vegne har udformet indtægtsfordelingsmodellen. Kvalitetsopfølgning og billetkontrol For rabatruter forventes mere lempelige kvalitetskrav til busmateriel mv. som f.eks. til bussens alder. For både rabatruter og ikke-rabatruter gælder dog, at kvalitetskrav fastlægges generelt af Midttrafik og kommunerne/regionen i fællesskab. Midttrafiks trafikkontrollører vil som udgangspunkt ikke udføre kvalitetskontrol på rabatruter, men Midttrafik vil dog i samarbejde med kommunen sikre, at vognmænd, der betjener rabatruter også på disse ruter leverer den kvalitet, som de er forpligtet til. Samme vilkår vil være gældende for billetkontrol. Rabatruterne kører hovedsageligt med skolebørn, og der laves derfor ingen billetkontrol udover den billetkontrol der gennemføres af chaufføren. Markedsføring og generel information Rabatruterne indgår ikke i Midttrafiks generelle markedsføringsprogram, der bl.a. omfatter generel information og kampagner, som normalt bliver distribueret gennem foldere, hængeskilte og bannere på bagrude. Kommunerne og Midttrafik kan i fællesskab aftale en lokal markedsføring, hvor Midttrafik kan tilbyde faglig rådgivning, men hvor kommunen har ansvaret. 5

7 Køreplaner distribution og information For rabatruter er det kommunens opgave at trykke og distribuere køreplaner. Midttrafik udarbejder skabeloner til køreplaner for rabatruter, aftaler tidsplan med kommunerne og offentliggør køreplaner for rabatruterne på Midttrafiks hjemmeside. Kundeservice fra Midttrafiks salgssteder omkring rabatruterne omfatter udelukkende information, som fremgår af køreplanen. Kundehenvendelser Alle kundehenvendelser og klager vedrørende rabatruterne omkring serviceniveau, chauffører, forsinkelser, busmateriel mv., sagsbehandles af kommunerne. Kommunen sender f.eks. kvartalsvis kopi af relevante kundehenvendelser til Midttrafik. Midttrafik kan rådgive omkring principielle henvendelser. Henvendelser, der også berører Midttrafiks øvrige trafik, behandles af Midttrafik med kommunens bemærkninger. Driftsforstyrrelser I Midttrafik indberettes driftsforstyrrelser indtil videre fra entreprenørerne på telefon til en central. Det vil kræve mange ressourcer at have et stående beredskab til at kunne modtage indberetninger fra samtlige ruter, f.eks. i tilfælde af snestorm eller strejke, og videregive oplysninger til relevante modtagere - skoler, radio mv. På rabatruterne sker indberetningen af driftsforstyrrelser som udgangspunkt gennem lokale aftaler mellem kommunen og entreprenøren. I forbindelse med udviklingen af Midttrafiks generelle systemer til håndtering af driftsforstyrrelser, skal det overvejes, i hvilken udstrækning informationer om driftsforstyrrelser på rabatruter også kan indgå eksempelvis på Midttrafiks hjemmeside. Trafikplan Trafikplanen skal udarbejdes af Midttrafik i samarbejde med Regionen og kommunerne. Her skal alle ruter indgå, og rabatruterne er en del af den samlede trafikplan. Kommunerne skal indmelde deres planer og service mål for rabatruterne i forbindelse med udarbejdelse af trafikplanen. I forbindelse med udmøntning af Trafikplanen er det kommunens ansvar, at de opsatte mål for rabatruterne opfyldes i arbejdet med køreplanlægningen. I trafikplanen kan f.eks. angives antallet af ture, en skole (rute) kan have pr. dag, eller afstandskriterier eller maksimal køretid for elever. Køreplanlægning Kommunen har ansvaret for udarbejdelse af køreplaner for rabatruterne. Midttrafik inddrages i det omfang ændringer kan have indflydelse på kontraktmæssige forhold. Her skal kommunen være opmærksom på tidsfristerne i de enkelte kontrakter med entreprenørerne. Kommunen har kontakten med skoler og uddannelsesinstitutioner og ansvaret for, at bemærkninger og ønsker til køreplanerne indarbejdes. Rabatruterne oprettes/vedligeholdes ikke i Trapeze-trafiksystemet i Midttrafik. Midttrafik udarbejder en tidsplan for køreplanlægning forud for et køreplanskifte. Der udarbejdes en generel tidsplan for rabatruter og en særlig tidsplan for rabatruter, der skal i udbud. Tidsplanen for rabatruterne indgår i Midttrafiks samlede årlige tidsplan for køreplanlægning for øvrige ruter. Kommunen har pligt til skriftligt at meddele ændringer i køreplaner til Midttrafik ved at fremsende nye køreplaner - tidsmæssigt senest 2 uger før den angivne frist for ændringer i den pågældende kontrakt med entreprenøren. Da kommunen har ansvaret for udarbejdelse af køreplanerne for rabatruterne, er det ligeledes kommunens opgave at samle forslag til køreplanændringer for disse ruter. Det er kommunens ansvar at samle bemærkninger for skolerne og prioritere mellem disse for alle ruter uanset om der er tale om rabatruter eller ruter, hvor der betales fuldt bidrag til fællesomkostninger, samt være opdateret med hensyn til ringetiderne på skolerne både af hensyn til egen og Midttrafiks køreplanlægning. Kommunen skal endvidere sørge for at indsamle relevante bemærkninger vedr. køreplanerne fra chauffører og vognmænd. 6

8 Kommunen skal sikre, at der etableres korrespondancer til andre ruter, herunder de regionale ruter, hvis dette er aftalt med Midttrafik. For rabatruter vil kommunerne selv skulle stå for at tilvejebringe oplysninger om passagertal. Retningslinjer herfor udarbejdes med Midttrafik. Rejseplanen og stoppesteder.dk Køreplanerne for rabatruterne udarbejdes af kommunerne i regneark i et design udarbejdet af Midttrafik. Midttrafik opretter ikke disse ruter i Trapeze-trafiksystemet. Som udgangspunkt kan køreplaner og stoppestederne for rabatruter derfor ikke fremsøges på og da køreplanerne for disse ruter ikke er indtastet i IT-systemet Trapeze. I tilfælde hvor en kommune har et ønske om, at en rabatrute er tilgængelig på rejseplanen, kan det drøftes med Midttrafik og Rejseplanen A/S, om der kan findes en teknisk løsning, som det i givet fald vil være kommunernes anliggende at gennemføre. Sammenfatning Takster Udstedelse af Skolekort Køb og vedligeholdelse af billetteringsudstyr Fremstilling og distribution af billetter og kort Indgår i Indtægtsfordelingsmodel Kvalitetsopfølgning billetkontrol Udbudsform Kontraktadministration Distribution af køreplaner Trafikplan Indsamling af forslag til køreplaner Køreplanlægningen Indgår ruten på Rejseplanen og stoppesteder.dk Rabatruter Fastsættes af kommunen som 0-takst eller Garderobebilletter Kommunen Kommunen Kommunen Ja- stikprøvebaseret tælling foretaget af chauffører Passiv kvalitetskontrol. Billetkontrol foretages af chauffør Simpel kontraktform B kontrakt el. lign. Elektronisk fakturering til Midttrafik Kommunen trykker og distribuerer køreplaner Kommunen fastlægger trafikale servicemål Kommunen Kommunen laver køreplaner (dog i samarbejde med Midttrafik ved større projekter) Nej Regionalruter, X-Bus ruter, Bybusser, Lokalruter Fastsættes af Midttrafik Midttrafik Midttrafik Midttrafik Ja stikprøvebaseret tælling foretaget af tællekorps (samt evt. af chauffører) Midttrafik. Billetkontrol foretages af chauffør (dog ikke Århus Kommune) kombineret med stikprøvebaseret billetkontrol varetaget af kontrollørkorps A kontrakter og B kontrakter Omvendt fakturering (Midttrafik afregner via IT-systemet Trapeze) Midttrafik trykker og distribuerer køreplaner Midttrafik fastlægger trafikale servicemål i samarbejde med bestillerne Midttrafik Midttrafik laver køreplaner Ja 7

9 Antal rabatruter pr. kommune Kommune Antal ruter Favrskov 19 Hedensted 13 Herning 31 Holstebro 22 Horsens 17 Ikast-Brande 20 Lemvig 11 Norddjurs 7 Odder 7 Randers 10 Ringk/Skjern 23 Silkeborg 18 Skanderborg 10 Skive 3 Struer 9 Syddjurs 13 Viborg 15 I alt 248 Kommunalt fordelte rabatruter Kommune Rute Strækning Favrskov 2 Hadsten-Hadbjerg-Ødum-Hadsten Favrskov 3 Hadbjerg-Voldum-Hadbjerg Favrskov 4 Hadsten-Vivild-Volstrup-Hadsten Favrskov 11 Lerbjerg-Vissing-Galten-Hadsten Favrskov 12 Svejstrup Hede-Lerbjerg-Hadsten Favrskov 1 Skolerute Favrskov 2 Skolerute Favrskov Svømmekørsel Favrskov A (1) Skolerute Favrskov B (2) Skolerute Favrskov C (3) Skolerute Favrskov D (4) Skolerute Favrskov E (5) Skolerute Favrskov 1 Lokalrute Favrskov 2 Lokalrute Favrskov 3 Lokalrute Favrskov 1 Skolerute Favrskov 2 Skolerute Favrskov 2 Lokalrute - delt ml. Randers/Favrskov Hedensted 660 Lindved-Grejs-Holtum-Lindved Hedensted 661 Rask Mølle-Hornborg-Rask Mølle Hedensted 662 Rask Mølle-Flemming-Rask Mølle Hedensted 690 Merring-Korning-Hedensted Hedensted 691 Løsning-Kragelund-Løsning Hedensted 692 Hedensted-Øster Snede-Hedensted Hedensted 693 Hedensted-Urlev-Hedensted Hedensted 694 Hedensted-Ørum-Daugård Hedensted 698 Løsning-Ølsted-Bottrup-Eriknauer Hedensted 701 Stouby-Hornum-Belle-Stouby Hedensted 702 Stouby-Barrit-Stouby Hedensted 703 Rårup-Skjold-Bisholt-Rårup Side 1 af 5

10 Kommunalt fordelte rabatruter Kommune Rute Strækning Hedensted 704 Rårup-Bjerre-Hornsyld-Rårup Herning 1 Lokalrute Herning 2 Lokalrute Herning 3 Lokalrute Herning 4 Lokalrute Herning 5 Lokalrute Herning 6 Lokalrute Herning 1 Kølkær-Fasterholt-Arnborg Herning 2 Lind-Højgård Herning 3 Hammerum Herning 4 Sunds Herning 5 Ilskov-Sunds Herning 6 Simmelkjær-Sunds Herning 7 Sinding-Tjørring Herning 8 Snejbjerg-Tanderupkær-Studsgård Herning 9 Snejbjerg-Haunstrup Herning 10 Engbjerg-Studsgård Herning 11 Engbjerg-Haunstrup Herning 12 Gjellerup Herning 1 Ørnhøj-Fejgsø-Ørnhøj Herning 2 Ørnhøj-Abildå Herning 3 Ørnhøj-Vind-Sørvad Herning 4 Vind-Stråsø-Vind Herning 5 Sørvad-Vejvad-Løgagervej Herning 6 +7 Vildbjerg-Rødding-Merrild Herning 8 Vildbjerg-Timring-Lundager Herning 9 Vildbjerg-Skibbild-Timring Herning 1 Lokalrute Herning 2 Lokalrute Herning 3 Lokalrute Herning 4 Lokalrute Herning 5 Lokalrute Holstebro 241 Linde-Sir-Naur-Holstebro Holstebro 252 Holstebro-Idom-Råsted-Holstebro Holstebro 281 Holstebro-Mejrup-Skave-Hogager Holstebro 282 Mejrup-Hornshøj-Mejrup Holstebro 283 Holstebro-Borbjerg-Skave-Hogager Holstebro 284 Skave-Borgbjerg-Skave Holstebro 291 Mejdal-Tvis-Nr. Felding Holstebro 292 Tvis-Gedbo-Tvis Holstebro 293 Nr. Felding Holstebro Svømmekørsel Holstebro Ulfborg-Ulfborg Kirkeby Holstebro Gørding-Vemb Holstebro Bur-Råsted-Vemb Holstebro Staby-Ulborg-Madum-Staby Holstebro Bur-Vemb-Ulfborg Holstebro 1 Vinderup-Sevel-Mogenstrup-Vinderup Holstebro 3 Vinderup-Ryde-Herrup-Vinderup Holstebro 4 Vinderup-Sevel-Sahl-Vinderup Holstebro 5 Vinderup-Handbjerg-Ryde-Vinderup Holstebro 7 Vinderup-Egebjerg-Vinderup Holstebro 8 Vinderup-Geddal-Ejsing-Vinderup Holstebro 10 Vinderup-Handbjerg-Struer Horsens 118 Horsens-Træden-Brædstrup Horsens 620 Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup Side 2 af 5

11 Kommunalt fordelte rabatruter Kommune Rute Strækning Horsens 621 Brædstrup-Tyrsting-Hårup-Brædstrup Horsens 622 Brædstup-Grædstrup-Davding-Brædstrup Horsens 623 Nim-Træden-Gammelstrup Horsens 624 (Brædstrup)-Nim-Sdr. Vissing Horsens 630 Vestbirk-Gedved-Østbirk Horsens 631 Østbirk-Yding-Vestbirk Horsens 633 Hovedgård-Søvind-Hovedgård Horsens 635 Hovedgård-Gangsted-Grumstrup Horsens 670 Kørup-Molger-Lund-Egebjerg Horsens 673 Dallerup-Sejet-Tyrsted Horsens 674 Bleld-Nebel-Stensballe Horsens 851 Horsens-Stensballe Horsens 854 Horsens-Egebjerg-Hovedgård-Søvind Horsens 870 Horsens-Brædstrup Horsens 871 Horsens-Stensballe Ikast-Brande 792 Lokalrute Ikast-Brande 793 Lokalrute Ikast-Brande 794 Ungdomsskoleruten Ikast-Brande 795 Lokalrute Ikast-Brande 796 Lokalrute Ikast-Brande 171 Ikast - Faurholt - Ikast Ikast-Brande 172 Bording - Munklinde - Bording Ikast-Brande 173 Bording - Christianshede - Bording Ikast-Brande 174 Engesvang - Pårup - Skygge - Engesvang Ikast-Brande 175 Ikast - Bording - Engesvang - Ikast Ikast-Brande 176 Bording - Kærshovedgård - Bording Ikast-Brande 177 Bording - Engesvang - Bording Ikast-Brande 178 Ikast - Munklinde - Bording - Faurholt - Ikast Ikast-Brande 179 Ikast - Isenvad - Bording - Ikast Ikast-Brande 180 Ikast - Isenvad - Ikast Ikast-Brande 600 Ejstrupholm-Nr. Snede-Ejstrupholm Ikast-Brande 601 Klovborg-Boest-Nr. Snede Ikast-Brande 604 Klovborg-Nr. Snede-Klovborg Ikast-Brande 605 Ejstrupholm-Gludsted-Ejstrupholm Ikast-Brande 606 Ejstrupholm-Hygild-Ejstrupholm Lemvig 490 Lemvig-Rom Lemvig 491 Lemvig-Bøvling Lemvig 492 Klinkby-Tørring Lemvig 494 Lomborg-Bonnet-Klinkby Lemvig 495 Ramme-Dybe-Klinkby Lemvig 496 Bøvling-Nees-Bøvling Lemvig 497 Møborg-Bøvling Lemvig 498 Lemvig-Nr. Nissum Lemvig 499 Gudum-Remmerstrand-Gudum Lemvig 498A Lemvig-Nr. Nissum-Remmerstrand Lemvig 393 Harboøre-Engbjerg Norddjurs Skolekørsel Norddjurs Dagcenter-, specialskolekørsel mv. Norddjurs 1 Lokalrute Norddjurs 2 Lokalrute Norddjurs 3 Lokalrute Norddjurs 4 Lokalrute Norddjurs Skolekørsel - Auning skoledistrikt Odder 108 Odder-Hov-Odder Odder 1002 Odder-Snærild-Fensholt-Odder Odder 1003 Odder-Rørth-Boulstrup-Randlev-Odder Side 3 af 5

12 Kommunalt fordelte rabatruter Kommune Rute Strækning Odder 1004 Odder-Assedrup-Nølev-Hov-Odder Odder 1005 Odder-Oldrup-Hundslund-Ørting-Odder Odder 1006 Odder-Hundslund-Trustrup-Odder Odder 1007 Odder-Ørting-Gylling-Alrø-Odder Randers 1 Lokalrute Randers 2 Lokalrute - delt ml. Randers/Favrskov Randers 6 Lokalrute Randers Entreprenørkontrakt Randers tillægskontrakt Randers Bjerregrav Skole Randers Asferg, Fårup og Blicherskolen Randers 13 Rytterskolen-Skelvangen-Rytterskolen Randers Svømmekørsel Randers Skolekørsel - Assentoft skoledistrikt Ringk/Skjern 307 Lokalrute Ringk/Skjern 671 Ådum Ringk/Skjern 672 Hoven Ringk/Skjern 691 Lønborg-Vostrup Ringk/Skjern 692 Sdr. Vium-Hemmet Ringk/Skjern 693 Bork-Hemmet Ringk/Skjern 672A Lokalrute Ringk/Skjern 581 Ringkøbing-Søndervig-Ringkøbing Ringk/Skjern 515 Vedersø-Tim-Ringkøbing Ringk/Skjern 516 Hee-Muldbjerg Ringk/Skjern 517 Stadil-Tim Ringk/Skjern 518 Thorsted-Tim Ringk/Skjern 561 Ringkøbing-Lem-Ølstrup Ringk/Skjern 562 Ølstrup-Højmark-Lem Ringk/Skjern 651 Lokalrute Ringk/Skjern 661 Lokalrute Ringk/Skjern 1 Grønbjerg-Spjald Ringk/Skjern 2 Spjald-Opsund-Vesterbæk Ringk/Skjern 3 Videbæk-Vorgod-Spjald Ringk/Skjern 4 Vorgod-Friskolen Ringk/Skjern 5 Herborg-Videbæk-Fjelstervang Ringk/Skjern 6 Nr. Vium-Skærbæk-Fjelstervang Ringk/Skjern 7 Videbæk-Herborg-Troldhede Silkeborg 1 Lokalrute Silkeborg 2 Lokalrute Silkeborg 3 Lokalrute Silkeborg 4 Lokalrute Silkeborg 5 Lokalrute Silkeborg 6 Lokalrute Silkeborg Lynbussen Silkeborg Svømmekørsel mm. Silkeborg Ungdomsskoleruten Silkeborg 34 Sejs Skole-Laven Silkeborg 35 Funder Skole-Frederiksdal Silkeborg 36 Funder Skærkær-Gymnasiet Silkeborg 37 Hvinningdal-Balle-Gymnasiet Silkeborg Svømmekørsel Silkeborg Skolebuskørsel Silkeborg Hjøllund ruten - minibus Silkeborg 803 Kjellerup-Mausing-Vinderslev Silkeborg 804 Kjellerup-Sjørslev-Demstrup Skanderborg Skolebuskørsel - 13 ruter Side 4 af 5

13 Kommunalt fordelte rabatruter Kommune Rute Strækning Skanderborg 3 lokalrute Skanderborg 1 Ry-Alken-Ry Skanderborg 2 Ry-Gl.Rye-Emborg-Ry Skanderborg 3 Låsby-Alling-Låsby Skanderborg 4 Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry Skanderborg 5 Byruten Skanderborg 1 L1 Skanderborg 2 L2 Skanderborg 3 L3 Skive 312 Højslev-Lundø Skive 402 Breum-Jebjerg-Lyby Skive 451 Balling-Oddense-Rødding Struer 232 Struer-Sdr. Hjerm-Struer Struer 233 Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby Struer 242 Struer-Linde Struer 243 Langhøjskolen-Vejrumstad Struer 341 Resen-Bremdal-Struer Struer 1 Lokalrute Struer 2 Lokalrute Struer 3 Lokalrute Struer 4 Lokalrute Syddjurs 3 Lokalrute Syddjurs 1 Kolind-Nimtofte-Kolind Syddjurs 2 Tjerrild-Ryomgård Syddjurs 3 Kolind-Nødager-Pederstrup-Kolind Syddjurs 4 Ryomgård-Nimtofte-Ryomgård Syddjurs 5 Ryomgård-Kolind-Ryomgård Syddjurs 6 Pindstrup-Kolind, ungdomsskolekørsel Syddjurs 7 Ryomgård-Kolind, ungdomsskolekørsel Syddjurs 3 Lokalrute Syddjurs 5 Lokalrute Syddjurs 6 Lokalrute Syddjurs 7 Lokalrute Syddjurs Svømmekørsel Viborg Mammen-ruten Viborg Rødkærsbro-Højbjerg-ruten Viborg Sahl-ruten Viborg Skjern-Ruten Viborg 601 Skolebus Viborg 602 Skolebus Viborg 603 Skolebus Viborg 501 Vridsted-Iglsø-Fly Viborg 503 Vridsted-Resen-Kjeldbjerg Viborg 601 Skals-Nr. Rind-Ulbjerg Viborg 652 Hammershøj-Vorning-Hvidding Viborg 654 Ørum-Foulum-Rødding Viborg 713 Hald Ege-Lysgård-Almind Viborg 781 Frederiks-Havredal-Grønhøj Viborg Løgstrup-Hjarbæk Side 5 af 5

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Svendborg Kommune om udførelse af kollektiv trafik

Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Svendborg Kommune om udførelse af kollektiv trafik Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Svendborg Kommune om udførelse af kollektiv trafik 2011 Samarbejds- og serviceaftalens forudsætninger FynBus er etableret i henhold til lov nr. 582 af 24.

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 26. januar 2007 kl. 09:30 i Søren Nymarks Vej 3

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 26. januar 2007 kl. 09:30 i Søren Nymarks Vej 3 1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 26. januar 2007 kl. 09:30 i Søren Nymarks Vej 3 2 Pkt. Tekst Side 1 Nogle initiativer til at realisere målsætninger i virksomhedsgrundlaget i 2007.

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010 Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland Dato 12. maj 2009 Journalnummer 1-30-75-1-23-07 Kontaktperson Poul Masud Høring om projektkatalog 2010 Midttrafik fremsender hermed forslag til

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune NOTAT Oprettet: 01/09/14 Senest revideret: 27/10/14 Ref.: AF/GC Modtager: Frederikshavn Kommune Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune Indledning: Der er som kommune mulighed

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og : Ruteoversigt for

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14-11-2014 06.31.00 1-00-3-10 Per Elbæk pel@midttrafik.dk 87 40 83 28 Referat fra Fagligt Forum Mødetids punkt Sted Mødedel tagere Afbud Dagsorden 29. oktober

Læs mere

Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Faaborg-Midtfyn Kommune om udførelse af kollektiv trafik

Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Faaborg-Midtfyn Kommune om udførelse af kollektiv trafik Samarbejds- og serviceaftale mellem FynBus og Faaborg-Midtfyn Kommune om udførelse af kollektiv trafik 2011 Samarbejds- og serviceaftalens forudsætninger FynBus er etableret i henhold til lov nr. 582 af

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2011 1-00-2-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012

REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 REPRÆSENTANTSKABET FOR MIDTTRAFIK 2. NOVEMBER 2012 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik 2 PUNKT 2 - ORIENTERING OM BUDGETTER 2013 02-11-2012 Repræsentantskabet for Midttrafik - punkt

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

2. Trafikselskabets budget 2011

2. Trafikselskabets budget 2011 3 1-21-3-09 2. ets budget 2011 Resumé ets budget til administration og fællesaktiviteter for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010. Set i lyset af krav om nulvækst og effektiviseringer

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Fortsat god og stabil drift

Fortsat god og stabil drift Fortsat god og stabil drift Busserne kører til tiden og få klager Fortsat fremgang i indtægterne: 2% over i forhold til 10 (hvor der var 10 % fremgang) Fly Highog God tur skal løfte servicen -fokus fra

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Godkendelse

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet April 2010 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - april 2010 1 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Indhold Indledning og

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommunerne og Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommunerne og Region Midtjylland Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommunerne og Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 7 Regionshuset Viborg Midttrafik Søren

Læs mere

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Nordjyllands Trafikselskab 27. august 2007/OS Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Aftalen indgås mellem Brønderslev Kommune og NT og omfatter analyse

Læs mere

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region.

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Konference om kollektiv trafik efter kommunalreformen 1.marts 2006 på Munkebjerg, Vejle. HCB indlæg Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Mit indlæg i formiddag skal være et bud på

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere