Pædagogisk og didaktiske målsætninger i henhold til AH s strategi :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk og didaktiske målsætninger i henhold til AH s strategi 2012-2017:"

Transkript

1 Pædagogisk og didaktiske målsætninger i henhold til AH s strategi : Den attraktive skole: AH ønsker at gøre skolen til såvel et lære- som et værested. For at tiltrække og fastholde elever er det af stor betydning, at såvel undervisningsfaciliteter som det sociale rum er up-to-date og at AH er på forkant med moderne undervisningsprincipper. Konkret betyder det, at det faglige og sociale skal kombineres, så AH både kan danne rammerne for et kreativt/innovativt læringsmiljø og samtidig skabe plads til en række sociale arrangementer, som kan styrke elevernes sammenhold. Endelig er det vigtigt med et fortsat fokus på AH som en attraktiv arbejdsplads, hvor lærerne har mulighed for at udvikle sig, og hvor den anerkendende kultur skal danne basis for et godt arbejdsmiljø. - Aalborg Handelsskole skal altid tiltrække og fastholde elever på de merkantile ungdomsuddannelser der vil og kan. - Aalborg Handelsskole skal sikre nuværende og fremtidige medarbejdere en attraktiv arbejdsplads - Vores værdier (SHARE) skal indarbejdes i pædagogik og dagligdagen - Faglige og pædagogiske succeshistorier skal bringes i fokus Den digitale skole: På AH ønsker vi at styrke skolen i en digital retning, så der i højere grad bliver gennemført og løbende igangsat nye initiativer rent it-mæssigt inden for såvel undervisningen som administrationen. Undervisningsmæssigt betyder det et løbende fokus på nye læringsprincipper med inddragelse af IT, så vi er på forkant med udviklingen, og så vi skaber det bedste læringsmiljø for eleverne - Etablere beredskab til at igangsætte/implementere nyttige it-anvendelser i administration og undervisning - Implementering af en del-strategi rettet mod digitalisering af undervisningsmaterialer - Udvikle et bredt kompetenceudviklingsprogram rettet mod it-tiltag - Skolen anvender it som det naturlige redskab i dagligdagen ud fra tesen work smarter not harder Den internationale skole: På AH ønsker vi at styrke og øge de internationale tilbud, således at både skolens elever og medarbejdere får rig mulighed for at få international erfaring. Som en internationalt orienteret skole skal vi sikre, at eleverne får de kompetencer, der skal bruges i den globaliserede verden. Internationaliseringen skal ske qua elevernes undervisning og via internationale aktiviteter, hvor eleverne kan få et fagligt, personligt, kulturelt og sprogligt udbytte. Af aktiviteter kan være studieture, udvekslingsprogrammer, erhvervspraktik i udlandet, studieophold, netværk til udenlandske skoler/elever etc. Også skolens medarbejdere skal have mulighed for at udvide de internationale erfaringer gennem f.eks. studiebesøg i udlandet, jobswop, sprogkurser etc. - Integrering af internationaliseringen i undervisningen via gæstelærere, videokonference, og andre itbaserede medier. - Udsende og modtage elever i internationale udvekslingsprogrammer, herunder PIU Erhvervslivets skole: AH ønsker at positionere sig i forhold til de øvrige uddannelsesinstitutioner som en attraktiv erhvervsrettet uddannelsesinstitution, som udbyder uddannelser, der både tilgodeser arbejdsmarkedets behov og forbereder eleverne til de videregående uddannelser. Samtidig skal AH være en interessant samarbejdspartner set med virksomhedernes øjne det gælder både i forhold til at skabe forskellige samarbejder og projekter i samarbejde med 1

2 ungdomsuddannelserne, men også i forhold til kursusafdelingen, hvor kursusudbuddet skal tilpasses virksomhedernes behov og efterspørgsel. - At vores elever opnår viden og indsigt om erhvervslivet og virksomhedsdrift - At medarbejderne opnår ny aktuel viden og inspiration om erhvervslivet SHARE værdierne: Samarbejde Handlekraft Ansvarlighed Respekt Engagement Centrale mål for arbejdet på EUD og EUX - Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen - Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse - Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle unge så de bliver så dygtige, som de kan - Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes Teamstruktur og organisering af læringsfællesskaber: På AH er lærerne organiseret i: Storteams: 8-10 medarbejdere der især underviser alle klasser på f.eks. en fagretning eller en årgang. For hvert storteam udpeges en Teamkoordinator. Opgaven er her den overordnede planlægning af forløb, særlige events, emneuger etc. Koordinering af arbejdsopgaver og praktisk tilrettelæggelse er ofte i centrum. Klasseteams / læringsfællesskaber: Betegnelsen for den gruppe af lærere der arbejder sammen om en klasse eller et hold (de primære lærere). Opgaven er her at have fokus på den daglige undervisning, elevernes læring og trivsel samt at bruge hinanden til at udvikle den fælles pædagogiske og didaktiske kompetence. I den pædagogiske litteratur omtales lærerteams som professionelle læringsfællesskaber i betydningen: - Professionelle: hvor samarbejdet mellem lærere i forhold til forbedringer og beslutninger bygger på professionel erfaring og aktuel forskning om læring. - Lærings: Teamet er stedet, hvor der er fokus på den kollektive forpligtelse til at forbedre elevers læring, trivsel og præstationer. Forudsætningen for dette er at øge teamets fælles kompetence. - Fællesskaber: Lærere der arbejder i grupper, hvor de er forpligtet på at forbedre praksis i forhold til et kollektivt pædagogisk formål, samt at respektere og drage omsorg for hinanden som professionelle og som mennesker. 2

3 Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag for AH EUD og EUX Lærerkompetencer: Handlinger Nyansatte lærere får en tutor. Tutors opgaver og vejledning findes på (link..) Alle nyansatte får pædagogisk introduktion inden start på DEP Alle nyansatte lærere gennemfører Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Der arbejdes med praksisnær kompetenceudvikling på bl.a. følgende måder: - Eksperimenter i klasserne / i teams på baggrund af relevante udfordringer. - Pædagogisk samarbejde i teams professionelle læringsfællesskaber. - Sidemandsoplæring læring på arbejdspladsen. - Deltagelse i pædagogiske dage. - Deltagelse i udviklingsarbejde. - Observation mellem kolleger og ledelse-medarbejdere. - Lærerne deltager i faglig opkvalificering inden for undervisningsfag, udvikler og fastholder relationer til erhvervslivet. Ledelsen prioriterer og afsætter tid og ressourcer til udvikling af lærerkompetencer. 3

4 Forberedelse og tilrettelæggelse af undervisningen Handlinger Lærernes samarbejde tager udgangspunkt i SHARE-værdierne, så det er præget af Samarbejde, Handlekraft, Ansvarlighed, Respekt og Engagement Lærerne arbejder ud fra konsensus om relevante fælles regler og rammer i enten storteams eller klasseteams. Overordnede regler fastsættes af ledelsen. Best practise deles i alle relevante fællesskaber (EUD, afdelingen, teamet, faggruppen, klasseteamet) Samarbejdet om den fælles planlægning skemasættes. Storteams planlægger det overordnede undervisningsforløb i fællesskab Klasseteams planlægger klassens årshjul i fællesskab (tværfaglige temaer, projekter, koordinerer afleveringer o.l.) Storteam/klasseteams koordinerer det faglige indhold i fagene. Klasseteams samarbejder om at finde de bedste pædagogiske metoder til den enkelte klasse, og udvikle nye metoder og redskaber. I forskellige læringsfælleskaber sker udvikling af undervisningsmaterialer med udgangspunkt i forskellige elevforudsætninger Faggrupper udarbejder i fællesskab anderledes materiale til undervisningen, samt ekstra materiale til de fagligt dygtige. Undervisningsmateriale til såvel fag som profilaktiviteter og projekter deles på / elevplan / moodle Materialer skal i høj grad være tilgængeligt for eleverne, også uden for skoletiden. Undervisningens praksis - undervisningsledelse SHARE værdierne danner baggrund for vores undervisning og for den måde vi møder eleverne. Vi tilstræber i vores daglige undervisning af synliggøre og implementer SHARE værdierne. Grundlaget for samværet mellem elever og lærerne er faglighed, læring og trivsel. Dette er skolens kerneydelse, og undervisningens praksis skal altid tilrettelægges med dette formål. På AH forstår vi undervisningens praksis som undervisningsledelse, da læreren er den enkeltfaktor der har størst betydning for elevens læring. Undervisningsledelse er f.eks.: Lærerens rammesætning af elevens faglige læring. Læreren har et stort ansvar for skabe rammefaktorer der stimulerer til størst mulig læring for den enkelte elev. Ledelse af lærerens kommunikation med eleverne om noget. 4

5 Lærerens pædagogiske og didaktiske valg På AH forstås undervisningsledelse og undervisningskvalitet som integrerede størrelser. Undervisningsledelsen har 3 vigtige grene: Undervisningsledelse som adfærdsledelse: Læreren / lærerteamet skaber rum for læring og trivsel, ved at etablere og håndhæve tydelige regler og rammer for samværet i læringsrummet. Regler og rammer tager afsæt i SHARE værdierne og det adfærdskodeks der f.eks. er på en arbejdsplads. Eleverne involveres i udformningen og opretholdelse af reglerne. Eleverne skal opleve fairness og forstå Spillets regler. Læreren /lærerteamet sikrer Klarhed og struktur, tydelige mål for undervisningsforløb og den enkelte lektion. Smidige overgange mellem undervisningens faser. Maksimal tid til læringsaktiviteter. Aktiverende og motiverende læringsaktiviteter. Fælles opstart, fælles løbende opsamlinger, feedback og fælles afslutning. Progression og logisk forbindelse mellem nyt stof og tidligere indlært stof review. Undervisningsledelse som ledelse af trivsel og relationer: Læreren skaber et positivt, motiverende og ambitiøst læringsmiljø der fremmer deltagelse, læring og trivsel. Der udvikles omsorgsfulde og støttende relationer til elever som fundament og forudsætning for at stille krav til eleverne. Relationen er præget af indlevelse, gensidig respekt og tillid. På AH har vi høje og positive forventninger til alle elever og sætter ambitiøse mål for den enkelte elev. Lærerne vurderer og sætter krav om progression i elevens læring. Der stilles passende krav til eleven om deltagelse og læring, i forhold til elevens udgangspunkt og de mål der sættes. Læreren / lærerteamet lægger vægt på at udvikle elevernes evne til selvregulering, så eleverne viser respekt og tager medansvar for hvad der foregår i gruppesammenhænge, på klassen og i undervisningen både fagligt og socialt. Undervisningsledelse som didaktisk ledelse Lærerne er instruerende, påvirkende, omsorgsfulde og engagerede i undervisningen og i den enkelte elevs læring. Alle skal blive så dygtige som muligt. Læreren sætter elevernes opfyldelse af læringsmål i centrum som udgangspunkt for valg af aktiviteter, stof og pensum. Læreren inddrager eleverne i valg af emner, metoder og arbejdsformer når det vurderes hensigtsmæssigt. Differentiering: Læreren / lærerteamet tilpasser undervisningen i forhold til de enkelte elevgrupper. Vi viser faglig respekt for 5

6 elevens forudsætninger, interesser og behov gennem faglig, metodisk og læringsdifferentierende undervisning. På AH anvendes 4 former for differentiering: Organisatorisk differentiering: Eleverne opdeles efter undervisningens krav, f.eks. niveaudeling, holddeling, EUX spor mv. Der kan også være tale om forskellige læringsmål/ niveauer og holddannelse i samme klasse. Pædagogisk differentiering: Tilpasning af undervisningen til læringsrelevante forskelle mellem eleverne. Her er læringsmålene/ niveauerne de samme men undervisningsmetoder og læringsstile varieres, så de enkelte elevgrupper får størst mulig læringsfremskridt. Tilpasning af undervisning og materialer til forskellige læringsmuligheder hos eleverne f.eks. differentierede mål: Minimumsmål, gennemsnitsmål, mål for de stærke elever, ekstra materialer til stærke elever, Tilbud om ekstra læringsaktiviteter f.eks.: Talent Entreprenørskab, incubator - iværksætteri FVU Den enkelte lærer / lærerteamet fastlægger den konkrete differentieringsmetodik i forhold til den konkrete elevgruppe og i samarbejde med eksempelvis vejledere, elevcoaches og SPS lærere. Varierende arbejdsformer i undervisningen: Læreren råder over en værktøjskasse med mange forskellige metodiske og organisatoriske tilgange til tilrettelæggelse af undervisningen. Som merkantil erhvervsskole vil vi især fremme arbejdsformer og metoder, som i særlig grad kan understøtte opfyldelse af de erhvervsfaglige læringsmål eleverne skal opnå. I forhold til fremtidig arbejdspladstilknytning og skolens SHARE værdier skal eleverne bl.a. arbejde med: Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning På AH tilrettelægges undervisning hvor der skabes sammenhæng til den praksis der er inden for de merkantile erhverv. Undervisningen gøres motiverende ved at være relevant og nødvendig i forhold til de problemstillinger der skal løses i den efterfølgende praksis. Anvendelsesorienteret undervisning På AH uddanner vi kompetente elever. Undervisningen skal give eleverne kompetencer ved at de anvender både de teoretiske og praktiske videns- og færdighedsområder, f.eks. i tværfaglige, samfundsmæssige eller erhvervsmæssige sammenhænge. Eleverne når frem til en forståelse der rækker ud over selve undervisningen f.eks. til arbejds- og voksenlivet. Kollaborativ undervisning - praksisfællesskaber AH tilrettelægger en del af undervisningen som kollaborativ undervisning der træner eleven i at samarbejde, udtænke nye idéer og beslutte løsninger. Der tilrettelægges opgaver og projekter hvor eleverne er er afhængige af hinanden i arbejdsprocessen. Eleverne arbejder sammen mod et fælles mål, hvor videndeling og kommunikation er vigtige elementer i praksisfællesskabet. Eleverne skal opleve fælles ansvar for at målet bliver nået. Inddragelse af IT og brug af digitale materiale På AH digitaliserer vi undervisningen og inddrager IT i det omfang, det giver mening for elevens faglighed og 6

7 læring, herunder bl.a. hensyn til differentiering, variation og støtte til særlige elevgrupper. Digitale materialer, opgaver og feed back mv. skal i høj grad være tilgængelige for eleverne. Vi bruger I og E-bøger i det omfang, det giver mening og fagligt løft til undervisningen. Alle elever får installeret CD-Ord og kan få relevante støtteprogrammer installeret. Vi orienterer os løbende i digitale tips til undervisningen her: Evaluering og feedback Handlinger summativ evaluering Der udarbejdes bedømmelsesplaner i alle uddannelser, og lærerne orienterer om og inddrager så vidt muligt, elevernes ønsker i arbejdet med bedømmelsesplanens virkeliggørelse. Underviseren/teamet laver en plan, der fortæller eleverne om, hvornår de bliver evalueret, hvad de evalueres i forhold til og hvordan denne evaluering foregår. Underviseren informerer om eventuelle konsekvenser af en summativ evaluering slutevaluering. Handlinger formativ evaluering Underviseren og teamet arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på opgaven/produktet, processen og elevernes selvregulering i forhold til egne læreprocesser. Eleverne skal have en viden om, hvor de er gode, og hvor der skal arbejdes hårdere. Den formative feedback skal kunne svare på: - Hvor er jeg på vej hen Feed Up - Hvordan klarer jeg mig Feed Back - Hvad skal jeg gøre herfra Feed Forward Lærerteamet skal arbejde med metoder der giver viden om hvorvidt eleven når sine læringsmål dvs. svar på ovenstående spørgsmål. Faglige mål, krav og forventninger skal være synlige for den enkelte elev. Eleverne involveres i at give feedback til hinanden Evaluering af undervisere og undervisningen Der vil løbende være supervision af undervisere enten fra kolleger eller pædagogisk ledelse. Læreren søger feed-back fra elever om undervisningen, valg af metoder og arbejdsformer og udvikler på den baggrund undervisningen. Der laves årligt ETU undersøgelser som følges på klasseteamniveau. Anden systematisk evaluering anvendes på alle undervisningsforløb. 7

8 Erhvervsdidaktik Handlinger Med udgangspunkt i SHARE værdierne arbejdes der med de værdier og betingelser, der er nødvendige både på skolen og i erhvervslivet. Med afsæt i SHARE værdierne skabes en kultur som er direkte transparent til den kultur som eleverne møder i erhvervslivet. Erhvervslivet skal opleves som en naturlig del af undervisningen gennem en tæt kobling mellem teori og praksis Læreren bruger systematisk eksempler målrettet det erhvervsliv som eleverne skal uddannes til. Dette gøres ved; at eksemplificere, anvende cases, samarbejde, besøge eller have besøg af forskellige virksomheder. Et samarbejde med en virksomhed tager altid udgangspunkt i et eller flere læringsmål. I grundfagene tager eksamen sit afsæt i en case virksomhed. Eleverne arbejder før eksamen, på flere niveauer og i forskellige fag, med kendskab til case virksomheden. Med udgangspunkt i SIMU virksomheder bygges der bro mellem teori og praksis, og vi arbejder med forskellige simuleringsværktøjer. SIMU butik anvendes til de elever, der ønsker at arbejde inden for detail. Business game anvendes til de elever, der ønsker at komme inden for handel. På de særlige talentspor etableres der et længerevarende samarbejde mellem den enkelte elev og virksomheden. Lærerne skal som minimum i praktik, i en undervisnings relevant virksomhed, en gang om året. Lærerne besøger elever i praktik Gennem et øget samarbejde med hovedforløbet skabes en bedre kobling mellem skole og praktik. Trivsel og relationer Handlinger Vores tilgang til vores elever er præget af SHARE værdierne. Vi møder dem med en anerkende tilgang, hvor vi viser, at vi tror på deres potentiale og at vi forventer det samme af dem. Vi arbejder med at bevidstgøre eleverne omkring egne styrker og talenter, så de får indsigt i hvad de skal arbejde med for at nå læringsmålene Dette gøres ud fra definerede arbejdsmetoder og mål via coaching og vejledning. Feedback skal være en naturlig del af undervisningsforløbet, så eleverne har en forståelse for, hvor de står fagligt i forhold til de opstillede mål. Denne feedback gives som en del af vores kontakt og kommunikation med den enkelte elev og som en dialog hvor eleven også føler sig hørt. Forventningerne skal være positive og realistiske, men skal altid tage udgangspunkt i uddannelsens mål og formål. Som uddannelsesinstitution skal vi fortsat sikre at eleverne får den nødvendige hjælp fra de professionelle samarbejdsparter der er tilknyttet skolen. Brug af coaches, misbrugskonsulent, psykologer og andre relevante støttepersoner er en vigtig del af vores opbakning til eleverne, der anerkendes af os. Skolen opfordrer evt. til dannelse af studiegrupper blandt eleverne hvis dette vurderes at være fremmende for elevernes trivsel og læring. Der arbejdes med elevdemokrati bl.a. gennem etablering af elevråd. 8

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Gruppe A. Differentiering:

Gruppe A. Differentiering: Gruppe A Differentiering: Differentiering i tegneundervisning normalt seende/ farveblinde (specielt i 3D tegning) Udfordring: Støttefag afvikling, struktur, indhold At have flere elever fra forskellige

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan.

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG Pædagogisk-didaktisk grundlag øget anvendelse af IKT og medier eleven i centrum social ansvarlighed et attraktivt læringsmiljø styrket differentiering

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Folkeskolereformen Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Glostrup Skole Skolen i skolen Involveringsprocessen Forankret i den strategiske ledelse & udviklingsenheden Afdelingslederne procesagenter

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Pædagogisk ledelse, it og differentiering. Marianne Riis, NCE

Pædagogisk ledelse, it og differentiering. Marianne Riis, NCE + Pædagogisk ledelse, it og differentiering Marianne Riis, NCE + Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser? Øget fokus på både it og undervisningsdifferentiering n It som grundlæggende færdighed digital

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Hotel- & Restaurantskolen Opfølgningsplan 2016

Hotel- & Restaurantskolen Opfølgningsplan 2016 Der udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2015 (ESB tilfredshedsmåling, HF Q-målinger, Audit, Fokusgruppeinterview,

Læs mere

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del VELKOMMEN Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del Program Varighed: 1 time Kl. 12:45 Kl. 13:05 Kl. 13:30 Kl. 13:45 Oplæg om helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Implementering af Moodle på SOSU STV. ved SOSU STV S v. Jens Kolstrup, direktør og Gitte Jensen, vicedirektør

Implementering af Moodle på SOSU STV. ved SOSU STV S v. Jens Kolstrup, direktør og Gitte Jensen, vicedirektør Implementering af Moodle på SOSU STV ved SOSU STV S v. Jens Kolstrup, direktør og Gitte Jensen, vicedirektør WORKSHOP FOKUS Implementering af Learning Managementsystemet Moodle på SOSU STV. - hvordan bliver

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Skolen ved Bülowsvej Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Værdier Menneskesyn: Vi er anerkendende, troværdige og lyttende og skaber et forpligtende og inkluderende

Læs mere

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 De 4 ministermål i EUD reformen 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse (25 % i 2020 og 30% i 2025) 2. Flere skal fuldføre

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING

ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING DCUM anbefaler elevinddragende undervisning, fordi medansvar og tillid kan øge motivation, trivsel og læring. På Skolecenter Jetsmark har de gode erfaringer med elevinddragelse

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Den Digitale Erhvervsskole løfter udfordringer og imødekommer uddannelsespolitiske målsætninger ved at integrere it-værktøjer i undervisningspraksis på de erhvervsrettede

Læs mere

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Introduktion I nedslag 1 har I arbejdet med målpilen, som et værktøj til læringsmålstyret undervisning. Målpilen er bygget

Læs mere

Kvalitetsvinde. Vibe Aarkrog MBU 4. april, 2013. 05-04-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Kvalitetsvinde. Vibe Aarkrog MBU 4. april, 2013. 05-04-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Kvalitetsvinde Vibe Aarkrog MBU 4. april, 2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad er kvalitet? Bestanddel, egenskab, bestemmelse af bestanddele i et stof Modsætning til kvantitet

Læs mere

Pædagogiske principper på Tech College Aalborg

Pædagogiske principper på Tech College Aalborg Pædagogiske principper på Tech College Aalborg Introduktion og formål Den nye erhvervsuddannelsesreform er en pædagogisk reform, som retter sig mod erhvervsskolens kerneydelse, undervisningen. Reformens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

epuc.dk Korte metodekurser epuc erhvervspædagogisk udviklingscenter

epuc.dk Korte metodekurser epuc erhvervspædagogisk udviklingscenter epuc.dk Korte metodekurser epuc erhvervspædagogisk udviklingscenter Korte metodekurser Mange skoler har efterlyst udvikling af metoder og principper i undervisningen. EPUC har udviklet en række kortere

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Projekttitel Skole Projektleder og projektdeltagere Håndværk og design - nyt fag med ny didaktik Skolen ved Bülowsvej Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Ekstern

Læs mere

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Plan for målfastsættelse og evaluering Afsæt 2012 14 Lokale strategiplaner

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Kontoruddannelsen med speciale EU-Business Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder ! Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder Dokumentnr.: 727-2015-137306 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Saksild Skole og børnehus - Odder Kultur og særkende: Sidst redigeret

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum 2. praktik. Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til

Læs mere

Virksomhedsplan. UU-Aalborg 2012/13

Virksomhedsplan. UU-Aalborg 2012/13 Virksomhedsplan UU-Aalborg 2012/13 01-02-2012 Vision: Værdier Visionen er organisationens ledestjerne. Visionen består af 2-5 statements, som beskriver vores forståelse af formålet med organisationen samt

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis

Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis Uddannelsesforbundets fyraftensmøde Københavns Tekniske Skole 8. Oktober 2015 Adjunkt, ph.d., Arnt Louw (avl@learning.aau.dk) Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Forslag om EUD10 Aarhus

Forslag om EUD10 Aarhus Forslag om EUD10 Aarhus 12. maj 2015 Erhvervsskolernes forslag til EUD10 i Aarhus Kommune /aku Erhvervsskolerne i Aarhus foreslår, at den erhvervsrettede linje i 10. klasse - EUD10 - fra skoleåret 2016

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Side 1 af 7. Skolepolitik. Børn og Skole

Side 1 af 7. Skolepolitik. Børn og Skole Side 1 af 7 Skolepolitik Børn og Skole Godkendt i kommunalbestyrelsen 28. juni 2012 Side 2 af 7 Den bornholmske folkeskole er attraktiv, fordi skolerne lægger vægt på: 1. Fællesskab, relationer og samarbejde.

Læs mere

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg KBH 1 praktikdag i Malmø Eller som en praktikuge, i et tæt på land. hvad med - EUREKA! PIU kontorer Materiale omkring i verden - Det kunne bemandes med

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Ledelse af læringsmiljøer

Ledelse af læringsmiljøer Ledelse af læringsmiljøer Rikke Lawsen, Ledelse & Organisation/ KLEO RILA@ucc.dk 4189 Rasmus Anker Bendtsen, Program for Inklusion og Integration RAB@ucc.dk 41898173 1 Mål Når vi slutter har vi: Identificeret

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere