Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S"

Transkript

1 Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S 1. Vilkårenes omfang 1.1. Vilkårene regulerer forholdet mellem parterne Nets A/S (herefter kaldet Leverandøren) og lejer af terminaler og serviceydelser fra Leverandøren (herefter kaldet Kunden). Det fremgår af ordrebekræftelsen fra Leverandøren, hvilken terminal Kunden har lejet og hvilke serviceydelser Kunden har valgt at abonnere på. Ordrebekræftelsen udgør, sammen med nærværende vilkår, den samlede aftale mellem Kunden og Leverandøren om leje af terminal og serviceydelser. Indholdet af de enkelte supportaftaler er nærmere beskrevet i bilag Disse vilkår dækker stand-alone terminaler, som alle er godkendt til opkobling mod Nets A/S I vilkårene benyttes følgende begreber: Gateway Hverdag PSAM Software Gatewayen dækker overførsel af datatrafik (transaktioner) fra terminalen til indløser via et sikkert netværk. Ved hverdage forstås mandag til fredag, med undtagelse af følgende: Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag, 24. december, 1. og 2. juledag, 31. december samt 1. Nytårsdag. PSAM- kortet (Purchase Secure Application Module) er et sikkerhedsmodul, som kan sammenlignes med et SIM-kort i en mobiltelefon. PSAM kortet sikrer alle data mellem forretningen og indløser. PSAM kortet er samtidig det der giver terminalen sin identitet og kobler terminalens og forretningens oplysninger sammen. Terminalen indeholder software, som er nødvendigt for at terminalen kan anvendes. 2. Rettigheder 2.1. Rettigheder til terminalen Leverandøren har ejendomsretten til den lejede terminal. Kunden må ikke udlåne, udleje, sælge eller på anden måde overlade terminalen til tredjemand Hverken Kunden eller tredjemand må foretage indgreb i terminalen Immaterielle rettigheder Leverandøren og/eller tredjemand har ophavsret og alle øvrige immaterielle rettigheder til den software, som benyttes i terminalen Hverken Kunden eller tredjemand må foretage indgreb i den installerede software. Kunden må på ingen måde fremstille kopi af eller distribuere den installerede software. 3. Kundens generelle forpligtelser 3.1. Kunden må kun bruge terminalen i overensstemmelse med den gældende brugervejledning for terminalen, som Kunden modtager fra Leverandøren sammen med terminalen Kunden er forpligtet til at tage passende vare på terminalen og betale den aftalte leje mv Kunden er forpligtet til at have terminalen forsikret mod enhver skade Kunden er forpligtet til at opdatere softwaren og/eller udskifte PSAM i terminalen, når Leverandøren og/eller tredjemand frigiver en ny version, som kræver opdatering af softwaren og/eller udskiftning af PSAM. Kunden vil modtage besked om opdatering, som kræver Kundens involvering. p. 1-6

2 4. Priser og betaling 4.1. Betaling sker kvartalsvis forud. Første opkrævning udgør forholdsmæssig opkrævning for indeværende kvartal Betaling sker via LeverandørService Ved for sen betaling betales renter efter rentelovens regler. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve et rykkergebyr, jf. Leverandørens til enhver tid gældende prisliste på Alle betalinger opkræves i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende prisliste på Alle priser er eksklusiv moms Priserne indeksreguleres automatisk med differencen på Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra august året før, til august det aktuelle år med virkning fra 1. januar året efter. De opdaterede priser gøres tilgængelige på Efter indeksregulering afrundes priserne efter gældende regler Bortset fra som angivet i pkt. 4.5 kan Leverandøren ændre priserne med 1 måneds varsel Ved tidsbegrænset leje (korttidsleje), fremgår den specifikke lejeperiode af ordrebekræftelsen, og alle omkostninger betales forud. Ved korttidsleje opkræves et depositum. 5. Fejl og mangler 5.1. Hvis Kunden konstaterer fejl/mangler ved terminalen, reparerer eller ombytter Leverandøren terminalen. Reparation eller ombytning sker ved, at Kunden indsender den defekte terminal til en af Leverandøren oplyst adresse, hvorefter Leverandøren vil sørge for, at den reparerede terminal eller en funktionsdygtig terminal i tilsvarende stand sendes til Kunden inden for 10 hverdage efter at terminalen er modtaget hos Leverandøren. Forretninger i Grønland og på Færøerne må forvente noget længere leveringstid. Kunden afholder selv alle omkostninger til fremsendelse af terminalen til reparation. Leverandøren betaler omkostningerne ved returnering. Hvis Kunden konstaterer fejl/mangler ved det SIM-kort, som Kunden abonnerer på hos Leverandøren, ombytter Leverandøren SIM-kortet for Kunden. Hvis fejlen/manglen ved SIMkortet skyldes forhold, som kan henføres til Kunden eller tredjemand, vil Kunden blive faktureret for et nyt SIM-kort jf. Leverandørens til enhver tid gældende prisliste på Uanset pkt. 5.1 er Leverandøren dog i intet tilfælde ansvarlig for fejl/ mangler ved terminalen, som skyldes Kundens eller tredjemands forhold herunder fejlbehandling/betjening af terminalen, unormal brug af terminalen, tab af terminalen, væske spildt i eller på terminalen, hærværk, indgreb og ændringer af enhver art i terminalen, brand, kortslutning/lynnedslag eller forhold som kan henføres til Kundens fysiske miljø herunder statisk elektricitet, tilsidesættelse af krav til driftsmiljø eller fejl på kabler, netværksforbindelser, strømforsyning, telekommunikationsforbindelser eller lignende Leverandørens ansvar for fejl/mangler, herunder reparation/ombytning, forudsætter, at Kunden har overholdt sine forpligtelser, og at fejlen/manglen ikke kan henføres til de i pkt nævnte omstændigheder eller øvrige forhold, som Kunden eller tredjemand er helt eller delvist ansvarlig for. Her afholder Kunden selv alle omkostninger til reparation/ombytning samt forsendelse af terminalen. 6. Ansvar og ansvarsbegrænsning 6.1. Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler dog med de begrænsninger, der fremgår af denne aftale, herunder dette pkt. 6. Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S August

3 Leverandøren skal alene være ansvarlig for egne ydelser og forhold. Leverandøren skal således under ingen omstændigheder være ansvarlig for nogen fejl/mangler eller forsinkelser eller i øvrigt for manglende opfyldelse af aftalen, i det omfang dette skyldes Kundens eller tredjemands forhold herunder Kundens misligholdelse eller uforsvarlige adfærd, Kundens brugerfejl, kommunikationsinfrastruktur eller andet maskinel, virus fra anden kilde end Leverandøren, Kundens ændringer af eller indgreb i terminalen, fejl eller mangler i data indtastet eller leveret af Kunden (eller Kundens kunder/leverandører), sådanne øvrige forhold som angivet i pkt. 5.2 og lignende Leverandøren skal endvidere under ingen omstændigheder være ansvarlig for noget indirekte tab herunder tab af goodwill, tabt fortjeneste, driftstab, driftsforstyrrelser, tab af data, rentetab og lignende Leverandøren er ansvarlig for produktansvar i henhold til dansk rets almindelige regler Leverandørens samlede erstatningsansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset, idet Kundens samlede krav på erstatning i denne aftales løbetid er maksimeret til et samlet beløb svarende til det af Kunden erlagte vederlag i de første 12 måneder af aftalens løbetid. Den beløbsmæssige erstatningsbegrænsning omfatter alle former for ansvar og krav herunder erstatning i og udenfor kontrakt, objektivt ansvar, garantiansvar, bod samt krav om tilbagebetaling af modtagne vederlag. 7. Force majeure 7.1. Ingen part kan ifalde ansvar overfor den anden part, for forhold, der ligger udenfor den pågældende parts kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning eller undgået, herunder arbejdskonflikter (strejke og lockout), uarbejdsdygtighed hos nøglepersoner, krig, terrorhandlinger, indre uroligheder, naturkatastrofer, ildsvåde, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud samt afbrydelse af den almindelige samhandel eller nedbrud/afbrydelser i infrastruktur, telekommunikationslinjer, netværk, internetforbindelser, strømforsyning eller anden energiforsyning. Det forannævnte gælder også tilsvarende force majeure hos relevante underleverandører. 8. Ændringer i priser og vilkår 8.1. Leverandøren kan ændre vilkårene for aftalen med tre måneders varsel, herunder vilkår for supportaftaler. Den til enhver tid gældende prisliste på kan dog ændres med 1 måneds varsel jf. punkt 4.6. Ændringer af vilkår og priser mv. publiceres på Hvis Kunden har oplyst en -adresse, kan ændringer blive varslet elektronisk. Kunden har pligt til at meddele eventuelle ændringer i Kundens adresse og -adresse til Leverandøren, og Kunden bærer selv ansvaret for, at Kunden ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis Kunden ikke har meddelt - eller adresseændring. 9. Ophør og opsigelse 9.1. Lejeaftalen løber minimum 24 måneder. Herefter løber aftalen til den opsiges eller ophæves af én af parterne Kunden kan skriftligt opsige lejeaftalen med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Eventuel forudbetalt betaling tilbagebetales ikke. Hvis Kunden opsiger aftalen inden 24 måneder, vil Kunden modtage en faktura for den resterende periode op til 24 måneder Leverandøren kan skriftligt opsige lejeaftalen med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal Begge parter kan ophæve lejeaftalen i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse af aftalen. Kundens manglende rettidige betaling af ethvert skyldigt beløb betragtes altid som væsentlig misligholdelse, som berettiger Leverandøren til at ophæve lejeaftalen uden varsel. Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S August

4 Leverandøren kan opsige lejeaftalen øjeblikkeligt og uden varsel, hvis Kunden ophører med at drive forretning på grund af konkurs, betalingsstandsning eller lignende Ved salg af Kundens forretning, hvor terminalen benyttes, ophører lejeaftalen og eventuelle supportaftaler automatisk. Eventuel forudbetalt leje og betaling for supportaftale tilbagebetales ikke Ved lejeaftalens ophør er Kunden forpligtet til straks og for egen regning at returnere terminalen, al tilhørende dokumentation, samt det tilbehør der blev leveret sammen med terminalen, til Leverandøren. Hvis terminalen ikke indsendes til Leverandøren senest 10 dage efter lejeaftalens ophør, vil Leverandøren enten sende Kunden en faktura på terminalen og/eller evt. tilbehør eller kræve terminalen udleveret Ved lejeaftalens ophør eller ved Kundens manglende betaling er Leverandøren berettiget til uden varsel at spærre for brug af terminalen. 10. Overdragelse Leverandøren er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser ifølge lejeaftalen Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser, som følger af lejeaftalen Der skal foretages ejerskifte ved ændring i selskabsform, overtagelse af forretning med eksisterende terminal, når der tildeles nyt forretningsnummer eller cvr-nummer. Ejerskifte skal meddeles af Kunden til Leverandøren på en ejerskifteblanket, som kan hentes på Ved ejerskifte skal ny ejer indgå særskilt aftale med leverandøren. Ved ejerskifte betales et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste på 11. Flytning Hvis Kundens forretning flytter til en anden adresse, skal Kunden meddele dette skriftligt til Leverandøren. 12. Lovvalg og værneting Aftalen er undergivet dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser, som ikke kan løses ved forhandling, kan indbringes for de danske domstole. Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S August

5 Bilag 1: Vilkår for og beskrivelse af Leverandørens supportaftaler Supportaftaler Supportaftale tegnes for hver terminal. Hvis Kunden har mere end en terminal skal der tegnes samme type supportaftale for alle terminalerne. Der er tre typer supportaftale: 24-timers Telefonsupport Ombytningssupport On-site support Vilkår for 24-timers Telefonsupport 24-timers Telefonsupport er inkluderet i lejeprisen. 24-timers Telefonsupport indebærer, at Kunden 24 timer i døgnet året rundt kan få telefonisk support hos Leverandøren. Vilkår for Ombytningssupport Ombytningssupport er inkluderet i lejeprisen dog ikke for forretninger i Grønland og på Færøerne. Ombytningssupport indebærer, at Kunden får en ombytningsterminal, såfremt fejlen/manglen ikke kan afhjælpes ved telefonisk support fra Leverandøren. Hvis Kundens henvendelse til Leverandøren sker på hverdage inden kl og Leverandøren konstaterer fejl/mangler ved terminalen, som ikke kan afhjælpes ved telefonisk support, bliver ombytningsterminalen afsendt til Kunden fra Leverandøren den følgende hverdag, så vidt dette er muligt. Ved henvendelse efter kl på hverdage samt på lørdage, søn- og helligdage vil ombytningsterminalen blive afsendt fra Leverandøren 2 hverdage efter Kundens henvendelse, så vidt dette er muligt. Kunden skal sende den defekte terminal til en af Leverandøren oplyst adresse. Det er Kundens ansvar, at terminalen bliver sendt i forsvarlig emballage, så den er beskyttet under transporten. Kunden afholder alle omkostninger til returnering af terminalen. Hvis der konstateres fejl/mangler i henhold til vilkårenes pkt. 5.2 forbeholder Leverandøren sig ret til at fakturere Kunden for ombytningsterminalen og den ydede service/forsendelse i henhold til den gældende prisliste på også selv om det sker inden for 24 måneder. Hvis Leverandøren ikke modtager den defekte terminal senest 10 hverdage fra Leverandørens afsendelse af ombytningsterminalen, forbeholder Leverandøren sig ret til at opkræve betaling for software for den defekte terminal og ombytningsterminalen, samt prisen for ombytningsterminalen. Vilkår for On-site support On-site support indebærer, udover de vilkår som gælder for Ombytningssupport, levering af ombytningsterminal i henhold til følgende procedure. On-site support dækker levering af ombytningsterminal, forudsat Leverandøren konstaterer fejl/mangler ved terminalen, som ikke kan afhjælpes ved telefonisk support. Levering sker indenfor 4 timer på hverdage regnet fra konstatering af at fejl/mangler ikke kan afhjælpes ved telefonisk support til ankomst hos Kunden. Hvis Kundens henvendelse sker senere end kl på hverdage ankommer tekniker fra serviceafdelingen senest kl den efterfølgende hverdag inkl. lørdage eller efter aftale med kunden. On-site support kan ikke benyttes i forbindelse med software opdatering eller ændringer. Der ydes ikke on-site support på øer uden brofast forbindelse til Jylland, Fyn eller Sjælland. Det samme gælder i Grønland og på Færøerne. Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S August

6 Leverandørens supportaftaler omfatter ikke Leverandørens supportaftaler omfatter ikke: Installation af terminalen. Service på PSAM, SIM-kort og tilbehør såsom kabler, ladere til mobile terminaler, stik mv. Vilkår for abonnement på SIM-kort Til mobile terminaler kan Kunden abonnere på et SIM-kort til overførsel af data til og fra indløser. Prisen inkluderer SIM-kort samt ubegrænset datatrafik. SIM-kortet i terminaler fra Leverandøren må kun benyttes til datatrafik tilknyttet betalingstransaktioner. GPRS dækningen kan variere afhængig af hvor terminalen benyttes og teleudbyderen. Leverandøren er ikke ansvarlig for den eventuelle manglende dækning og de konsekvenser dette måtte medføre. Abonnementet kan kun benyttes inden for Danmarks grænser. Ved svigt i telekommunikation mv., henvises til reglerne i pkt Ved opsigelse af SIM-kort, henvises til reglerne i pkt. 9.2 Vilkår for software-abonnement Softwareabonnement er obligatorisk. Abonnementet sikrer at Kunden får adgang til opdateringer af softwaren i terminalen. Vilkår for Gateway-abonnement Med et abonnement på Gateway overføres dine transaktioner fra terminalen til indløser via et sikkert netværk. Ændring fra leje til køb Det er muligt at ændre aftalen fra leje til køb. Kunden kan indhente et tilbud fra Leverandøren. Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S August

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere