Vejledning til at skrive bachelorafhandling på HA(jur.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til at skrive bachelorafhandling på HA(jur.)"

Transkript

1 Oktober 2014 Vejledning til at skrive bachelorafhandling på HA(jur.) På 6. semester på HA(jur.)-studiet skal I skrive bachelorafhandling. Det er den største opgave, I skal skrive på jeres bachelorstudie, og det kan derfor være svært at vide, hvordan I bedst griber opgaven an. I kan læse om de formelle krav til bachelorafhandlingen i fagbeskrivelsen. 1 Denne vejledning er et supplement til fagbeskrivelsen og giver en række gode råd til, hvordan I får et godt projektforløb. De første overvejelser Torsdag i uge 41 afholder studievejledningen et informationsmøde om bachelorafhandlingen. Her har I mulighed for at høre mere om afhandlingen fra vejledere og studerende, der har skrevet bachelorafhandling tidligere, og I får mere at vide om de formelle rammer, herunder de frister I skal være opmærksomme på. Valg af emne Som noget af det første skal I overveje, hvilket emne I vil skrive om. I har meget stor frihed til at vælge jeres emne. Emnet skal ligge inden for et fagområde, som er relevant for HA(jur.)-studiet, men det behøver ikke være noget, som I direkte har fået undervisning i. Der kan være mange indgangsvinkler til at finde et emne. Er I stødt på en problemstilling i undervisningen, som var spændende? Har en faglig relevant diskussion i medierne fanget jeres interesse? Kender I en virksomhed, som har et problem, de gerne vil have behandlet? Emnet kan også udspringe af teorier eller modeller, som I er blevet undervist i. I skal arbejde med emnet i lang tid, så vær sikker på, at det noget, I synes, er spændende. I skal også overveje, hvordan I vil arbejde med emnet. Afhandlingen kan enten være en teoretisk opgave, hvor I behandler et mere abstrakt teoretisk problem, eller den kan tage udgangspunkt i et konkret problem (dvs. et problem, der konkret er opstået i en virksomhed, en organisation eller andetsteds). Den kan også inddrage cases til belysning af teoretiske problemstillinger. En del studerende synes, det er svært at finde et emne. Men I får uden tvivl det bedste resultat, når I selv har valgt det emne, I vil skrive om. I skal derfor ikke forvente, at vejlederen vil hjælpe jer med at finde emnet. Det er derfor jer, der skal komme med forslag til emnet, men en vejleder vil kunne hjælpe med at få afgrænset emnet. I skal også huske, at I ikke kan skifte emne senere i processen. Der er dog en vis frihed til indenfor den overordnede opgavetitel at ændre fokus undervejs. I skal også overveje, om emnet er egnet til en bachelorafhandling. For det første skal jeres bachelorafhandling være tværfaglig. Det vil sige, at I skal behandle både de juridiske og de økonomiske aspekter af emnet. Skal en eller flere af jer læse cand.merc. eller cand.merc.aud. er der særlige krav til, hvilke erhvervsøkonomiske fagområder I skal inddrage. Skal I læse cand.merc.(jur.), kan I vælge blandt de erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske fagområder, der indgår i studiet. 2 For det andet skal I overveje, om jeres emne er slidt op, og der allerede er så mange, der har skrevet om det, at det ikke er 1 afhandling/fagbeskrivelse_ba_ha_jur.pdf 2 Det kan I læse mere om i fagbeskrivelsen. afhandling/fagbeskrivelse_ba_ha_jur.pdf 1

2 muligt at opfylde eksamensmålsbeskrivelsen på en hensigtsmæssig måde. Overvej omvendt, om emnet er så nyt, at det kan være vanskeligt at finde tilstrækkeligt med litteratur, da det er essentielt, at I kan finde retskilder, teorier og/eller empiri, der kan understøtte opgaven. Endelig skal I overveje, om emnet kan bære en bachelorafhandling. Det vil vejlederen også kunne hjælpe jer med at vurdere. Pas på, at I ikke får formuleret emnet for bredt. Det kan resultere i, at afhandlingen bliver for generel, og at I ikke kommer i dybden med problemstillingen. Det vil ofte være bedre at starte lidt snævrere, end I tror. På studieportalen er der en række forslag til, hvordan I kan få inspiration til valg af emne. 3 Gruppe eller på egne ben? Bachelorafhandlingen kan skrives alene, eller I kan skrive i en gruppe på maks. 4 studerende. Der er ingen tvivl om, at de bedste afhandlinger ofte er udarbejdet af en gruppe. Det kan være en fordel at arbejde i en gruppe, fordi det kan lette arbejdet på det praktiske plan, men den store fordel ligger i, at I løbende kan bruge hinanden til sparring, til at diskutere og til at vende teorier og idéer med. Men en bachelorafhandling er et stort arbejde, og det betyder oftest, at I kommer til at tilbringe mange timer sammen i gruppen, og at I hver især til tider vil skulle gå på kompromis for at få arbejdet i gruppen til at fungere. Det er derfor vigtigt, at gruppen fungerer fagligt godt sammen, men også at I fungerer godt sammen socialt. Inden I endeligt beslutter jer for at skrive sammen, er det derfor en god idé, at I afstemmer jeres forventninger til hinanden og jeres samarbejde, og at I sikrer, at I alle har samme mål med opgaven, særligt ambitionsniveauet. Det er nemlig ikke muligt at skifte gruppe undervejs i forløbet. 4 Skriver du alene, skal du ikke regne med, at dine medstuderende har tid til at forholde sig til din opgave, og det er heller ikke vejleders rolle at fungere som medlem af din gruppe. Skriver du alene, skal du altså regne med at være alene med opgaven. Det er der selvfølgelig også nogle, der foretrækker, og arbejder du bedst alene, er det måske den bedste løsning for dig. Selv om du skriver bachelorafhandlingen som del af en gruppe, er forsvaret individuelt, og I får individuelle karakterer. Du skal forvente at skulle kunne gøre rede for hele afhandlingen til det mundtlige forsvar, og du kan altså ikke nøjes med at henvise til, at det er en af de andre, der har skrevet afsnittet, der spørges ind til. Vejledningen I skal have en hovedvejleder og en bivejleder tilknyttet jeres afhandling. Det er jeres ansvar at kontakte de relevante vejledere og få lavet en aftale om vejledning. I kan se lister over mulige vejledere på studieportalen. 5 Enkelte vejledere vil kunne vejlede både ift. den juridiske og den erhvervsøkonomiske del. Hvis vejlederen accepterer at være enevejleder, kan I nøjes med at have én vejleder. Når I tilmelder jer bachelorafhandlingen, skal I angive en opgavetitel, og hvem der skal være jeres vejleder(e). I behøver ikke holde et møde med vejleder før tilmeldingen, såfremt I bliver enige om emnet og den overordnede problemstilling. Tilmeldingen skal afleveres 1. december, men for de fleste starter det reelle arbejde med afhandlingen først, når vintereksamen er overstået. Det kan dog være en god idé at holde et tidligt indledende møde med vejlederen, hvor I har fokus på, hvordan jeres problemformulering skal skæres til. Derved kan I så småt begynde at indsamle materiale, overveje struktur mv. Jo længere I er i processen inden semesterstart, jo mere tid har I til det reelle arbejde, når I først går rigtigt i gang Læs evt. mere om gruppearbejde her: Ea Feldfos Læsegrupper i Peter Stray Jørgensen og Lotte Rienecker Studiehåndbogen - for studiestartere på videregående uddannelser (2009) s

3 Når I for alvor går i gang, kan det været en god idé at holde et opstartsmøde med både hoved- og bivejleder. Her kan I hver især få afklaret jeres forventninger, og I kan sikre jer, at begge vejledere er enige om den retning, afhandlingen skal tage. Til brug for dette bør I lave et oplæg indeholdende: En nærmere beskrivelse af emnet og præcisering af, hvad der ligger i det (en indledende problemformulering). Herunder skal der være en begrundelse for emnevalget og problemafgrænsningen. En grov disposition for afhandlingen, herunder med kort angivelse af hvad der tænkes behandlet i dennes enkelte dele, redegørelse for de faglige synsvinkler, der tænkes anlagt, og de metoder, der vil blive anvendt. Dispositionen skal lægge op til en fremadskridende, logisk redegørelse. Foreløbig oversigt over de kilder og det materiale, der søges inddraget. I skal være opmærksomme på, at en tværfaglig afhandling stiller særlige krav til anvendelsen af teori, metode, indsamling af materiale og empiri. Forskellige fagområder stiller forskellige krav til bl.a. teori og metode. Det er derfor væsentligt, at I igennem jeres afhandlingsforløb løbende bruger begge vejledere til at sikre jer, at de valg, I foretager jer i forhold til teori, metode og empiri, er i overensstemmelse med fagområdets tradition. Møderne med jeres vejledere Brug det første møde til at få afklaret, hvad I kan forvente jer af jeres vejleder(e). Nogle vejledere har et vejlederbrev, som beskriver vejledningsprocessen. I de fleste tilfælde vil det være jer, der tager kontakt til jeres vejleder, når I har behov for det. Vejlederene har et begrænset antal timer til hver gruppe. I skal derfor sikre jer, at I får mest muligt ud af møderne. Sørg derfor at være godt forberedt til møderne med vejlederne og send gerne skriftligt oplæg inden mødet. Vejlederens opgave Vejlederne der skal godkende emnet er en slags konsulent for jer under udarbejdelsen af jeres afhandling. Vejledernes opgave er herunder at bistå med de mange små og store spørgsmål, der opstår omkring arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse. Herunder skal vejlederne hjælpe med at sikre, at I ikke "kører af sporet". Endelig er det vejlederne, der forestår den mundtlige eksamination på grundlag af den skriftlige besvarelse (forsvaret). Vejlederne vil ud fra deres erfaring kunne give gode råd om, hvordan tingene bør gribes an. F.eks. kan I diskutere problemformuleringen, systematik, kildesøgning og metodeproblemer ved undersøgelsen med jeres vejledere. I kan endvidere "spille bolden op ad" jeres vejleder(e) for at efterprøve jeres egne ideer, argumentation og teser på de afgørende punkter. Men der er grænser for, hvor megen hjælp og hvilken slags hjælp jeres vejledere må give. Afhandlingen skal i sidste ende være udtryk for jeres arbejdsindsats, og I kan ikke forvente, at vejlederne vil fortælle, fx hvordan systematikken i jeres afhandling bør være, eller om det, I har skrevet, er rigtigt eller forkert. Vejlederne skal derfor heller ikke læse afhandlingen på forhånd og "sige god" for det, I har skrevet. Vejlederne vil normalt kun læse det, der er nødvendigt for at forstå de tekniske spørgsmål, der bliver stillet undervejs, og for at kunne vurdere, om sprog, struktur og fremstillingsteknik er acceptabel. Normalt vil en vejleder i denne forbindelse læse enkelte dele af afhandlingen, men stadig kun en mindre del (fx ca. 10 % eller 5-6 sider). For at I får noget ud af en sådan tilbagemelding, er det vigtigt, at I fx gør vejleder opmærksom på, om afsnittet er færdigt, men at der ikke er læst korrektur/sat kommaer, eller om det kun er tænkt som et udkast. I skal også sikre jer, at I har tid til at rette opgaven til på grundlag af den tilbagemelding, I får. I må ikke tage tilbagemeldingen som en forhåndsgodkendelse af det læste, da det alene er et udsnit af en tekst, som vejlederen læser løsrevet fra konteksten. Utilfredshed med vejledningen Er I ikke tilfredse med vejledningen, bør I give udtryk herfor over for vejlederen evt. institutlederen straks. Kun på den måde kan eventuelle mangler eller misforståelser blive afhjulpet. 3

4 I kan ikke klage over vejledningen i forbindelse med en eksamensklage, som er en klage over karakteren, heller ikke selv om I mener, det skyldes dårlig vejledning. Det er altså for sent at klage over vejledningen, når afhandlingen er indleveret og bedømt. Hvis I er utilfredse med den vejledning, der gives, må I tage det op med det samme, så der kan gøres noget ved det evt. således at der findes en ny vejleder. Arbejdsplanen I vil sandsynligvis opleve, at tiden går alt for hurtigt, når I skriver afhandlingen. Det er derfor vigtigt, at I allerede fra starten gør jer nogle overvejelser om det arbejde, I har foran jer. Det betyder, at I bevidst skal tage stilling til, hvordan I bedst tilrettelægger arbejdet på det praktiske plan, og at I på forhånd overvejer de problemer, der kan forventes at dukke op undervejs. I skal også lægge en realistisk tidsplan, som I så vidt muligt skal overholde. Her skal I tage højde for, at de forskellige dele af arbejdet kan tage meget forskellig tid. I den indledende fase vil I kunne opleve, at I bruger meget tid på at indsamle litteratur og få oparbejdet en grundlæggende viden om emnet. Mange oplever derfor, at de får skrevet forholdsvis lidt i starten, hvilket kan være frustrerende. Skal I have fat i en virksomhed, skal I være opmærksomme på, at det kan tage tid, hvis I ikke har kontakten på forhånd. Empiriske undersøgelser tager også forholdsvis lang tid. Sørg for, at I har tilstrækkelig tid til at få bearbejdet de indsamlede data. Jo længere I kommer i processen, jo bedre forståelse får I for jeres problemstilling. I skal derfor være forberedte på, at I vil skulle ændre i jeres problemformulering, den valgte systematik og jeres tidsplan undervejs. Metode Afhandlingen skal indeholde et metodeafsnit. Valg af metode er et spørgsmål om at vælge de værktøjer, I vil bruge til at besvare den problemformulering, der ligger til grund for jeres afhandling. I en tværfaglig afhandling er det nødvendigt, at I tager stilling til metoden både i forhold til de juridiske og den økonomiske del af afhandlingen. I skal se på de enkelte dele af jeres afhandling og vælge de metoder/værktøjer, der er egnede til at besvare de forskellige problemstillinger. Det kan derfor være nødvendigt at anvende flere forskellige metoder. I skal forklare, hvorfor de(n) valgte metode(r) er egnet til en behandling af de forskellige dele af problemformuleringen, dvs. hvordan I vil undersøge det, I vil undersøge, og hvorfor den måde, I vil gå til det på, skulle kunne give den viden, I søger. Brug af kilder Kildesøgning Det er vigtigt, at afhandlingen skrives på grundlag af en i forhold til emnet udtømmende kildesøgning. I er derfor nødt til at sætte tid af til at lave en grundig kildesøgning. Et centralt sted at starte kildesøgningen er universitetets biblioteker. Her stilles mange kilder til rådighed inden for juridisk informationssøgning, og desuden er der ofte mulighed for at hente personlig hjælp fx gennem book en bibliotekar -ordningen. Her kan I få en introduktion til databaser mv., hvor det kan være relevant at søge. Alt efter emnet skal I også søge efter udenlandske bøger, tidsskrifter m.v. Brug biblioteket i opstartsfasen, eller hvis I er gået i stå og trænger til nye input i skrivefasen. De fleste afhandlinger bygger på eller anvender i væsentligt omfang retsdogmatisk metode i forhold til de juridiske problemstillinger, afhandlingen rummer. Der er derfor også væsentligt, at I finder de relevante retskilder altså den relevante lovgivning (med forarbejder), domspraksis og efter omstændighederne også administrativ praksis. Med hensyn til den anvendte litteratur er det vigtigt, at I anvender seneste foreliggende udgave (hvis der ikke er specielle grunde til at vælge andre). I skal også anvende originalværkerne og ikke lægge andenhåndsbeskrivelser til grund. En anden vigtig indgang til stoffet er internettet. Det er væsentligt at søge her ikke blot via de sædvanlige søgemaskiner, men også via de hjemmesider og databaser, der er opbygget inden for mange retsområder. 4

5 Dokumentationen af det anvendte materiale Det er væsentligt, at kilderne anvendes og dokumenteres korrekt og udtømmende. Det sidste sker dels i litteraturlisten, dels i fodnoterne. Fodnoterne skal anbringes de relevante steder i teksten for at dokumentere og underbygge det skrevne og skal være så tydelige, at vejleder og censor via kilden kan finde frem til en uddybning. Noter anvendes til at angive kilder og andre oplysninger, der ellers ville afbryde den fortløbende læsning af teksten. I noterne anføres altså f.eks. dokumentation i form af kilder til det i teksten anførte, relevante sidespring og sideoplysninger, nærmere oplysninger om forfattere, der mener anderledes, end teksten når frem til, m.v. I skal generelt dokumentere alt anvendt materiale således, at det kan verificeres af læseren. Fx bør udskrift af centrale dele af foretagne interviews vedlægges som bilag. I relation til interviewstof er det meget vigtigt, at det fremgår klart af afhandlingen, hvem af de interviewede, der er taget til indtægt for hvad og hvorvidt der er tale om forfatterens gengivelse af den interviewedes holdning eller ordrette citater af det sagte, om det er et forkortet resumé eller andet. Endvidere må retskilder, der ikke er alment tilgængelige, efter omstændighederne medtages som bilag (fx en utrykt dom eller lign.). I forhold til eventuelle bilag skal I kun medtage det materiale, der er helt centralt for afhandlingen, men som ikke er alment tilgængeligt og forudsat det er for omfattende til at blive citeret i tilknytning til teksten. Litteraturlisten Som en del af bachelorafhandlingen skal I udarbejde en litteraturliste. Heri skal I angive de kilder, I har anvendt. Det omfatter videnskabelig litteratur, anvendte retsafgørelser, lovforarbejder, rapporter, samt benyttede databaser og hjemmesider herunder med angivelse af tidspunktet, på hvilket de er refereret. Har I været i kontakt med erhvervsvirksomheder, bør det også fremgå af litteraturlisten. Litteraturlisten skal indeholde de komplette referencer (udgave og årstal for udenlandske fremstillingers vedkommende normalt også forlag og tryksted for artiklers vedkommende det nøjagtige offentliggørelsessted med årstalsangivelse for offentliggørelsen). Litteraturlisten bør være alfabetisk og evt. inddelt efter kategori (litteratur, rapporter, retspraksis, m.v.) Sprog Hvad angår afhandlingens sproglige form skal I huske, at sproget er væsentligt. Det er derfor en del af eksamensmålbeskrivelsen, at afhandlingen er skrevet i et klart og korrekt sprog med anvendelse af korrekt terminologi. Hvis I ved, at det ikke er jeres stærke side, eller hvis I fx ikke er gode til at sætte kommaer, er det særligt vigtigt, at I har tilstrækkelig god tid til at få opgaven læst igennem og rettet til. Skriveformen Skriveformen bør følge læsernes forudsætninger. I en bachelorafhandling kan I regne med, at læserne (først og fremmest vejledere og censor) kender almindelige juridiske regler og fænomener, henholdsvis almindelige økonomiske teorier. Men stol ikke på, at læseren véd alt det, I véd om netop jeres emne. Husk, at I hele tiden må forklare jer, således at læseren kan følge med. Plagiat Alle indleverede afhandlinger køres igennem Urkund, som er det plagieringskontrolsystem, der anvendes på AU. Hvis I er i tvivl om, hvad der er plagiat, så læs pjecen undgå eksamenssnyd UND/Undgaa_eksamenssnyd_.pdf 5

6 I må bl.a. ikke skrive af fra bøger eller andet uden at oplyse, at der er tale om afskrift eller et sammenfattende referat. I må derimod gerne citere andre med tydelig angivelse af, at der er tale om citat (brug f.eks. anførselstegn) og en udførlig kildehenvisning. Evalueringskriterier Bedømmelsen af en afhandling tager udgangspunkt i en vurdering af graden af opfyldelse af eksamensmålsbeskrivelsen. Denne finder I i fagbeskrivelsen. 7 Det er væsentligt, at I læser denne, så I er klar over, hvad det er for kriterier, afhandlingen bliver bedømt på. Bedømmelsen er baseret på en samlet vurdering af den indleverede afhandling og forsvaret. Litteratur om juridiske afhandlinger Lars Henrik Gam Madsen: Ole Bruun Nielsen: Juraspecialet: en håndbog (2011) Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (2012) 7 afhandling/fagbeskrivelse_ba_ha_jur.pdf 6

SPECIALESKRIVNING FOR CAND.MERC.JUR. OG CAND.JUR. Oplæg på specialedagen på Juridisk Institut

SPECIALESKRIVNING FOR CAND.MERC.JUR. OG CAND.JUR. Oplæg på specialedagen på Juridisk Institut SPECIALESKRIVNING FOR CAND.MERC.JUR. OG CAND.JUR Oplæg på specialedagen på Juridisk Institut DAGENS PROGRAM Kl. 12.15-12.55 i Aulaen, Universitetsparken, bygning 1412: Specialeskrivning på Juridisk Institut

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.)

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Tips og Tricks Program til eksamen. Nanna Berglund d. 19.05.16

Tips og Tricks Program til eksamen. Nanna Berglund d. 19.05.16 Tips og Tricks Program til eksamen Nanna Berglund d. 19.05.16 Præsentation Inden eksamen Struktur Læsning Mundtlig eksamen Under eksamen Dit oplæg Rollefordeling Skriftlig eksamen Nervøs? Efter eksamen

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Brug din vejleder gode råd

Brug din vejleder gode råd Brug din vejleder gode råd Pædagogisk Center Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet August 2005 Denne pjece uddeles gratis til studerende og undervisere ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Lærerbacheloropgaven

Lærerbacheloropgaven Lærerbacheloropgaven Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven DEN STUDERENDES BOG Forlaget Samfundslitteratur Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven. Den studerendes

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2016 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F Lindevangs Allé 8-12, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Teori og metode. Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk AKADEMISK SKRIVECENTER APRIL2011

Teori og metode. Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk AKADEMISK SKRIVECENTER APRIL2011 APRIL2011 Teori og metode Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder kurser og workshops i akademisk

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato 6 råd om Effektiv Opgaveproces Dias 1 Enhedens navn Sted og dato Store opgaver er spændende! Fordybelse koncentreret forløb uden noget ved siden af Bliver klogere på faget og processen Faglig udfordring

Læs mere

SSO - Større skriftlig opgave

SSO - Større skriftlig opgave SSO - Større skriftlig opgave - en del af din hf eksamen Individuel opgave Skrives i perioden: Fredag d. 12.12.14 kl. 10.00 til Fredag d. 19.12.14 kl. 10.00 1 Hvilke fag kan du skrive i? Du kan skrive

Læs mere

FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS)

FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS) FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende Tidspunkt fremgår af Timeplanen. Kurset er et frivilligt, gratis tilbud til studerende, der

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem Projektrapporten Krav til projektrapporten - At I kan skrive en sammenhængende rapport - Rød tråd - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

INDHOLD. DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15. DEL 2 Fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. hvad er det nye?...

INDHOLD. DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15. DEL 2 Fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. hvad er det nye?... INDHOLD Brug bogen godt forord til 2. udgave... 5 DEL 1 Ind på uddannelsen kom i gang... 15 Studiestart... 17 Det er fedt at studere!... 17 Fra gymnasiet til videregående uddannelser profession studerende...

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

BA-projektet Foråret 2018

BA-projektet Foråret 2018 BA-projektet Foråret 2018 Information og gode råd Jan Møller Jensen, Department of Marketing and Management Agenda 1. Bibliotekets services! 2. Formalia (fagbeskrivelsen og faghjemmesiden) 3. Husk at melde

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS)

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende pr. hold Tid og sted Tidspunkterne for henholdsvis hold 1 og hold 2 fremgår

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Om at gå til mundtlig eksamen en manual for studerende

Om at gå til mundtlig eksamen en manual for studerende Om at gå til mundtlig eksamen en manual for studerende Hans Hüttel 14. juni 2005 Folk ytrer tit en meget forståelig utryghed ved det at gå til mundtlig eksamen. Eksamen er en unormal situation og som eksaminand

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

speciale workshop SPECIALEWORKSHOP 1/3 STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER, EMDRUP

speciale workshop SPECIALEWORKSHOP 1/3 STINE HEGER, CAND.MAG. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER, EMDRUP SPECIALEWORKSHOP 1/3 STINE HEGER, CAND.MAG. speciale workshop VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning - vi tilbyder individuel og kollektiv vejledning

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN 5 trin i en god specialeproces: Den rigtige indstilling Tidlig start på forberedelsesfasen Planlægning af processen Gode arbejdsvaner Passende start på jobsøgningen Der er ingen universel løsning på, hvordan

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Information om BA-projektskrivning International Virksomhedskommunikation Forårssemestret 2015

Information om BA-projektskrivning International Virksomhedskommunikation Forårssemestret 2015 Information om BA-projektskrivning International Virksomhedskommunikation Forårssemestret 2015 Tilmelding Tilmelding til BA-projektskrivning i forårssemestret 2014 sker ved senest mandag 1. december 2014

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Agenda: Procedure for mundtlig eksamen med mundtlig fremlæggelse af projekt De kritiske spørgsmål Mundtlig eksamen i praksis mundtlig

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Uddybelse af idéer: Nobelprisen i litteratur - Et seminar om litterær kvalitet De fleste læsere kan fornemme, genkende og identificere litterær

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere