1 Teestrup issølandskab med morænebakker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Teestrup issølandskab med morænebakker"

Transkript

1 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt landbrug og flere landsbyer. Topografisk kort over landskabskarakterområde 1.

2 24 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Beliggenhed og afgrænsning Området udgør den nordvestlige del af Faxe Kommune. Mod nord og vest afgrænses området af kommunegrænserne til Ringsted og Næstved, mens landskabets karakteristika fortsætter på den anden side af kommunegrænsen. Den sydlige grænse følger Hesede Skov og Susåen. Karakterområdet er mod øst afgrænset af en ændring i terrænet, idet terrænet i de tilstødende områder er mere kuperet. Landskabskarakteren Området, der ligger i den vestlige del af Faxe Kommune, er karakteriseret ved et jævnt stigende og faldende terræn. Terrænet er markeret af øst-vest orienterede morænebakker og åer i de mellemliggende dale. Højdeforskellen på morænebakker og åløb er ca. 10 m. Den primære arealanvendelse er intensiv landbrugsdrift. Der findes en del spredt bebyggelse og landsbyer, der alle er anlagt højt på morænebakkerne. Der er få skovområder og generelt sparsom bevoksning hvilket betyder, at landskabet fremstår åbent og gør, at man kan se langt. Landskabet opleves som harmonisk, hvor det storbølgede landskab med parallelle morænebakker og mellemliggende ådale skaber struktur. Hele området er præget af tværgående højspændings- og elledninger, der krydser igennem karakterområdet, ligesom jernbanen krydser igennem den østlige del. Dette medfører, at landskabet opleves som visuelt uroligt, men støjmæssigt afdæmpet. Det åbne landskab med sparsom bevoksning, elmaster og jævnt stigende terræn ses her ved Overdrevet syd for Søbæk.

3 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 25 ANBEFALINGER OG STRATEGISKE MÅL De strategiske mål og anbefalinger for fremtidig forvaltning tager udgangspunkt i kortlægning af landskabskarakteren samt vurderinger af karakterens styrke og tilstand i delområder. Målsætningerne varetager alene landskabet og de landskabelige værdier og forholder sig fire typer af mulige udviklingstiltag. Strategiske mål for delområder i karakterområde 1. M1 - vedligeholde Landskabskarakteren skal i dette delområde vedligeholdes. Karakteren knytter sig særligt til de aflange morænerygge afbrudt af lavereliggende parallelle åløb. Med tiden er der sket en vis udvikling omkring landsbyerne og det robuste landskab rummer i dag flere tekniske anlæg. Udsigtsmuligheder fra de højere liggende områder (f.eks. ved Førslev) skal sikres og den gennemgående øst-vestgående struktur opretholdes.

4 26 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Handlinger og initiativer, der kan understøtte vedligeholdelse af landskabskarakteren: Bebyggelsesstruktur. Haslevs vestlige bykant opleves som tydelig, mens områdets landsbyer ikke er dominerende, men dog tydeligt afgrænsede. De markerede grænser mellem byområder og det åbne land bør opretholdes og byggeri uden tilknytning til eksisterende bebyggelse bør undgås. Kulturhistorie. De kulturhistoriske spor ved delområdets husmandskolonier i form af smalle jordlodder skal søges bevaret. Ligeledes bør udskiftningsmønsteret syd og vest for Førslev, i form af sten- og jorddiger, der stråler ud fra byen, så vidt muligt bevares. Skov og skovrejsning. Eventuel skovrejsning vil være i kontrast til det stort set skovfrie landskab. Større skovrejsningsområder kan svække landskabskarakteren, hvorfor området bør søges friholdt for egentlig skovrejsning. Tekniske anlæg. Landskabet fremstår delvist forstyrret af de mange tekniske anlæg, hvoraf særligt højspændingsledninger og vindmøller præger landskabsoplevelsen. Ved en væsentlig forøgelse af tekniske anlæg (både typer og antal) er der risiko for, at de bliver for dominerende i det ellers robuste landskab. Omvendt kan vindmøller, der opstilles i klynger eller letforståelige mønstre, der understreger landskabets struktur, medvirke til at mindske påvirkningen. M2 - vedligeholde Landskabet inden for M2 skal vedligeholdes. Der er en tydelig struktur bestående af den aflange morænebakke, hvor Skuderløse er højt placeret, og omgivet af de lavereliggende parallelle åer. Landskabet er uden skovområder og i markskellene er der kun spredt beplantning, hvilket giver gode muligheder for lange udsigter. Der er sket en udvikling omkring Skuderløse med et nyere boligområde og mange, tætliggende tekniske anlæg (højspændingsledninger, elledninger og jernbane) der forstyrrer oplevelsen. Handlinger og initiativer, der kan understøtte vedligeholdelse af landskabskarakteren: Bebyggelsesstruktur. Skuderløse ligger højt i forhold til det omgivende landskab, og det er væsentligt at sikre, at byen også i fremtiden fremstår som en samlet bebyggelse med tydelig afgrænsning til landskabet. Ved evt. nye udlæg af områder til boligbebyggelse bør bebyggelsen bør holdes samlet. Kulturhistorie. Karakteren i det oplevelsesrige delområde ved Indelukket og de tætliggende huse ved Rækken, skal så vidt muligt vedligeholdes. Eksempelvis ved at undgå tværgående anlæg, ny bebyggelse, der forstyrrer den oprindelige struktur mv..

5 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 27 Skov og skovrejsning. Eventuel skovrejsning vil være i kontrast til det stort set skovfrie landskab. Større skovrejsningsområder kan svække landskabskarakteren, hvorfor området bør søges friholdt for (egentlig) skovrejsning. Tekniske anlæg. Landskabet fremstår forstyrret af de mange tværgående tekniske anlæg, der bryder med den naturlige struktur skabt af terræn og åløb. Ved en væsentlig forøgelse af tekniske anlæg (både typer og antal) er der risiko for, at de bliver for dominerende i det ellers robuste landskab. Ved opstilling af nye tekniske anlæg, bør der dels fokuseres på, at strækningsanlæg følger landskabets struktur, dels, at vindmøller opstilles i klynger eller letforståelige mønstre, der kan mindske den visuelle påvirkning. M3 - beskytte Landskabet i M3 skal beskyttes, men karakteren kan også forstærkes. Delområdet står i kontrast til de nordligere landskabsområder (M1 og M2) i kraft af det mere naturprægede landskabsudtryk, med øget beplantning og fugtige områder, der ligger ned til Susåen ved kommunegrænsen. Samtidig er terrænet gennemgående fladt og stort set uden bebyggelse. Fra højdepunktet Stoksbjerg kan der opnås udsigt over de flade mose- og engområder langs Susåen, hvilket fortsat bør sikres, bl.a. ved at begrænse beplantning omkring. Handlinger og initiativer, der kan understøtte vedligeholdelse af landskabskarakteren: Kulturhistorie. De mange levende hegn og afvandingsgrøfter inddeler landskabet i mindre landskabsrum og vidner om arbejdet med at anvende den fugtige jord til landbrugsmæssig drift. Af hensyn til forståelsen af kulturlandskabet og oprindelsen bør disse strukturer så vidt muligt opretholdes. Skov og skovrejsning. Våd- og moseområderne er en væsentlig del af landskabsoplevelsen og bør derfor beskyttes. De tilgroede områder markerer et skifte i jordbundens sammensætning og egentlige skovområder i forlængelse af våd- og moseområderne, vil udviske den visuelle oplevelse af denne grænse. Nye skovområder vil dog ikke være et nyt element og ikke direkte bryde med karakteren. Tekniske anlæg. Det flade, naturprægede landskab vil være sårbart overfor nye tekniske anlæg. Selvom bevoksning gør, at den visuelle forbindelse på tværs af området er begrænset, vil de fleste tekniske anlæg markere sig og bryde oplevelsen af det vilde landskab, der står i kontrast til landskabet i de nordligere delområder (M1 og M2). Ved opførelse af eksempelvis siloer og andet landbrugsbyggeri, bør byggeriet afskærmes med beplantning.

6 28 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE BESKRIVELSE Naturgrundlag Geomorfologi: Området er et bølget issølandskab med aflange, øst-vestvendte bakker af moræneler. Bakkerne er dannet under en fremrykkende gletsjer og afspejler isens bevægelsesretning mod vest. Senere har efterladte dødisblokke og det højereliggende terræn spærret for afløbet og de lavtliggende flader mellem bakkerne har været dækket af smeltevand fra isen. Smeltevandet har dannet et fladbundet issøsystem og afsat et mere sandet lag. Kortet viser jordbundsforhold og terræn inden for karakterområdet. Jordbunden er skiftevis leret og præget af ferskvandsdannelser i de lavereliggende områder mellem morænetangerne. Jordtype: De dominerende jordbundstyper er moræneler og ferskvandsdannelser. Moræneleret findes i de aflange bakker, mens ferskvandsdannelserne findes som et lavereliggende system mellem disse.

7 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 29 Terræn: Terrænet er karakteriseret af en tydelig øst-vestlig orientering ved de gennemgående morænebakker, der når op i en højde på ca. 45 m.o.h. Herimellem findes et mere lavtliggende og fladbundet terræn omkring 25 m.o.h., der typisk rummer vandløb. Vandelementer: Der er i alt seks åer i området: Orned Bæk, Gillesbæk, Søbæk, Susåen, Gasemose Bæk og Svalebæk. Heraf løber de fire første tværs gennem området, mens de to efterfølgende kun strækker sig halvvejs gennem områdets vestlige del. Alle åerne er orienteret mod øst-vest og løber i helt eller delvist regulerede render. Susåen i den sydligste del af området har et mere mæandrerende (snoet) løb. I forbindelse med Søbæk findes desuden et par mindre søer nord og nordvest for Bråby. Humlemose er et mindre vådområde, mens større vådområder i området er Øllemose, Gammellung, Sømose og Tuerne samt Holtsmose. Landskabskarakterens oprindelse Oprindelsen er forbundet til det naturgeografiske grundlag, hvor parallelle morænebakker med dale og åløb præger området. Dette mønster går igen ved beliggenheden af karakterområdets landsbyer. Både Skuderløse, Teestrup og Simmendrup ligger højt i landskabet og ca. 1 km fra åerne. På større afstand fra landsbyerne er der en række husmandskolonier, hvor husene ligger tæt g oprindeligt var mindre end de spredte gårde. På hver af morænetangerne er der desuden anlagt gennemgående veje, der følger samme øst-vestlige orientering som åerne og terrænet. Landsbyerne er alle grundlagt i og 1300-tallet, hvor de strukturer der findes i landskabet i dag, også er grundlagt. Svalebæk løber mod vest i en reguleret kanal. Arealanvendelse og landskabselementer Bevoksningsstruktur: Både vest for Skuderløse og vest for Førslev er marklodderne inddelt med sten- og jorddiger og er orienteret på tværs af de lavereliggende og vådere områder med åløb.. Der findes plantager i øst ved Haslev Orned. Der er ingen egentlige skove indenfor området, men dele af moseområderne Tuerne og Gammellung er groet til så de i dag fremstår som tætte bevoksninger. Skovbrynene fra Hesede Skov og Haslev Orned grænser op til karakterområder og kan ses fra dele af karakterområdet. Der er mange småbevoksninger på markfladerne og be-

8 30 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE voksninger i markskel, men ikke egentlige læhegn. Der er desuden remiser i markerne, der består af træbeplantning omgivet af majs og som bruges til jagtformål. Transparent levende hegn i markskel syd for Førslev. Dyrkningsform: Dyrkningsformen er hovedsageligt intensivt landbrug, men der dyrkes mere ekstensivt ved husmandstederne, hvor der engang har været græsning og hestefolde. Der er generelt dyrket ned til de små åer, men der er også ekstensive områder, sådan som det eksempelvis ses ved Søbæk omkring Bråby. Bebyggelsesstruktur og udviklingstendenser: Der findes flere landsbyer i området, hvor de største er Teestrup, Førslev, Skuderløse og Bråby samt Bråby Stationsby. Førslev ligger på en skråning, og ser ikke markant ud i landskabet. Omkring Skuderløse og Teestrup ses udstykningsmønstrene, mens det omkring Førslev er særligt markant mod syd, hvor veje og diger markerer jordlodderne.. Der er få store gårde i området, men en del spredt bebyggelse i form af tidligere husmandssteder og nedlagte landbrug. Disse ses flere steder som perler på en snor, hvor de ligger langs små stikveje. De fremgår særligt af de ældre kortblade (se bilag 2 og 3) og findes ved Teestrup Enghave, Rækken, Overdrevet, Indelukket og Lysholm Øverste Række og Nederste Række. Bebyggelsen er mange steder moderniseret.

9 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 31 Ny bebyggelse i den sydlige udkant af Teestrup. Husene er placeret højt på morænebakken, og har udsigt mod nord og syd. I Førslev, Teestrup og Skuderløse har byområderne udviklet sig med mere boligbebyggelse gennem de sidste 100 år, men landsbyernes udstrækning er stort set uændrede. De nyere huse er opført i den indre landsby mellem de oprindelige gårde. I Skuderløse er udviklingen sket i forbindelse med stålstøberiet Brdr. Christensen A/S. I forbindelse med anlæggelse af en jernbanestation i 1920'erne er Bråby Stationsby opstået. Bråby station blev lukket i Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: Der forekommer mange husmandskolonier, hvor husene oprindeligt blev placeret tæt, på lange, smalle lodder. Bebyggelsen ligger placeret ud til vejen i den ene ende af jorden. Kolonierne kan ofte genkendes ved, at de ligger som 'perler på en snor'. De tidligere husmandssteder er mange steder moderniseret, men placeringen på række og de mindre jordlodder vidner om deres oprindelse. Jorden omkring de små landejendomme er også i højere grad anvendt ekstensivt til eksempelvis hestefolde eller græsningsarealer. Tekniske anlæg: Der er seks vindmøller på stribe på tværs af Gillesbæk mellem Teestrup og Førslev, tre vindmøller ved Overdrevet og tre vindmøller øst for Førslev. Der er en øst-vestgående højspændingsledning, der følger Gillebæks forløb. To højspændingsledninger forløber mellem Haslev og Porsmose og krydser hinanden øst for Skuderløse. Jernbanen skærer gennem områdets sydøstlige del, og der ses en del siloer spredt i området. Ved Skuderløse ligger fabriksbygningerne for stålstøberiet Brdr. Christensen, der har produceret tørv under 2. verdenskrig, derefter motoriserede cykler og senest ventiler til olie- og gasindustrien. Bygningerne ligger højt i landskabet umiddelbart nord for byen. Vindmøller og siloer ved Hesselbjerg.

10 32 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE VURDERING Skala - Middel Rumlig afgrænsning - Åben - transparent Kompleksitet - Enkelt Struktur - Middel Visuel uro - Uroligt Støj - Afdæmpet Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold Landskabets rumlige og visuelle forhold defineres af terrænet, vejene, de generelt højtliggende landsbyer samt åerne, der alle er orienteret i øst-vestlig retning. Der findes ikke egentlige skovområder inden for området og der generelt er sparsom bevoksning hvilket gør, at landskabet fremstår åbent til transparent og der mange steder kan opnås lange kig. Landskabet opleves som harmonisk, hvor de samme karaktergivende elementer går igen og det storbølgede landskab med parallelle morænebakker og mellemliggende ådale skaber middel struktur. Denne østvestgående struktur er ikke iøjefaldende, men den kan bl.a. opleves ved, at flere af de større veje er østvest-gående og holder sig oppe i niveau, mens landskabet hælder svagt til begge sider (f.eks. ved vejen Haslev-Teestrup og Haslev- Førslev). Det visuelle landskab er præget af en høj koncentration af tekniske anlæg, herunder særligt vindmøller og højspændingsledninger. Derfor opleves landskabet som uroligt, mens det støjmæssigt er afdæmpet. Desuden ses en del siloer og lader, der ikke er skjult af beplantning og derfor fremstår meget synlige i landskabet. Sigtbarheden er god mod syd, set fra landevejen mellem Haslev og Ringsted. Horisonten er dog præget af tekniske anlæg. Særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder og enkeltelementer: Det er muligt at se langt fra store dele af området, hvor man på morænebakkerne kan befinde sig højt i landskabet. Dette gælder særligt fra Skuderløse samt landevejen mellem Haslev og Ringsted ved Simmendrup. I den sydlige del findes Stoksbjerg der rejser sig med Porsmosen og Suså i vest. Bakken er 42 meter høj og er i dag bevokset med spredte egetræer. Særligt ud over det flade moseområde Porsmosen i vest er der lang udsigt. Det er også i karakterområdets sydlige del, at man kan se Hesede Skov, der ligger på et højdedrag og som er med til at afgrænse karakterområdet mod syd.

11 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 33 De særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder i karakterområde 1.

12 34 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Landskabskarakterens styrke Landskabets karakterstyrke i karakterområde 1. K1 - Karakteristisk: Området er homogent og strukturen i landskabet er knyttet til naturgrundlaget, idet moræneryggene og de lavereliggende parallelle åer er mønsterskabende. Dog er landskabet udviklet i takt med udbygning af landsbyer, anlæggelse af infrastruktur og tekniske anlæg samt fjernelse af markskel i store dele af området. K2 - Kontrasterende: Moseområder og tilvoksede områder står i kontrast til det resterende landskabskarakterområde, hvor der kun er begrænset bevoksning og hvor intensiv landbrugsdrift præger arealanvendelsen. Delområdet fremstår derfor med et andet landskabeligt udtryk, hvor også det flade terræn og lav bebyggelsesgrad gør, at delområdet virker kontrasterende.

13 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 35 Landskabskarakterens tilstand Landskabskarakterens tilstand i karakterområde 1. Intakthed - Middel Vedligehold - Middel Uforstyrrethed - Forstyrret T1 - Middel tilstand: Landskabets oprindelse med de generelt højtliggende landsbyer og øst-vest gående strukturer med intensivt dyrkede marker kan stadig ses. Den løbende udvikling i det åbne land med større markflader og udretning af åer mv. har dog påvirket områdets vedligeholdelsesmæssige tilstand. Landskabet er forstyrret af tværgående højspændingsledninger og elledninger samt vindmøller. Intakthed - Middel Vedligehold - Dårlig T2 - Middel tilstand: Oprindelsen er også her til at genfinde og knytter sig særligt til den øst-vest gående struktur. Skuderløse er udviklet med et nyere boligområde og der er opstået bebyggelse omkring det tidligere trinbræt ved Bråby.

14 36 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Uforstyrrethed - Forstyrret De tidligere ganske tydelige husmandskolonier ligger fortsat med tæt bebyggelse langs vejen, men er mindre tydelige i landskabet i dag. De fugtige områder i delområdets sydlige og vestlige udkant fremstår mere naturprægede og med god forbindelse til de flade, lavtliggende områder i nabokommunen. De mange tekniske anlæg, der krydser gennem området forstyrrer oplevelsen, ikke mindst i kraft af et stort antal højspændingsledninger, elledninger og jernbane.

15 0 1 2 km Køge Ringsted 2 3 Stevns Næstved 11 Vordingborg Faxe Kommune Landskabskarakteranalyse Oversigtskort Landskabskarakterområde 1 Teestrup issølandskab med morænebakker O:\A030000\A032185\3_Pdoc\GIS\Kortbilag\ Bilag 1-1 Oversigtskort.WOR Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon ATR nr.: A Tegn./Udarb. BJO Kontr. UVA Godk. Mål LHJN 1: (A3) Dato 07. maj 2013 / LHJN Dokument nr. Rev. Bilag 1-1 0

16 0 1 2 km Køge Ringsted 2 3 Stevns Næstved 11 Vordingborg Faxe Kommune Landskabskarakteranalyse Høje målebordsblade Landskabskarakterområde 1 Teestrup issølandskab med morænebakker O:\A030000\A032185\3_Pdoc\GIS\Kortbilag\ Bilag 1-2 Høje målebordsblade.wor Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon ATR nr.: A Tegn./Udarb. BJO Kontr. UVA Godk. Mål LHJN 1: (A3) Dato 07. maj 2013 / LHJN Dokument nr. Rev. Bilag 1-2 0

17 0 1 2 km Køge Ringsted 2 3 Stevns Næstved 11 Vordingborg Faxe Kommune Landskabskarakteranalyse Lave målebordsblade Landskabskarakterområde 1 Teestrup issølandskab med morænebakker O:\A030000\A032185\3_Pdoc\GIS\Kortbilag\ Bilag 1-3 Lave målebordsblade.wor Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon ATR nr.: A Tegn./Udarb. BJO Kontr. UVA Godk. Mål LHJN 1: (A3) Dato 07. maj 2013 / LHJN Dokument nr. Rev. Bilag 1-3 0

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker 1 1 Teestrup issølandskab med morænebakker BESKRIVELSE Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt landbrug og flere

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

3 Turebyholm herregårdslandskab

3 Turebyholm herregårdslandskab 58 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 3 Turebyholm herregårdslandskab Nøglekarakter Bundmoræne- og herregårdslandskab med let bølget terræn og store skovpartier, landbrug, tværgående infrastruktur samt

Læs mere

5 Gyrstinge landbrugsflade

5 Gyrstinge landbrugsflade 91 5 Gyrstinge landbrugsflade BESKRIVELSE Nøglekarakter Et storbakket, åbent, intensivt dyrket morænelandskab med spredt bebyggelse, enkel struktur og flere tværgående, tekniske anlæg. Figur 1 Det storbakkede

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne

2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne 40 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne Nøglekarakter Morænelandskab med gennemgående randmoræne, jævnt til bakket terræn og intensivt landbrug med spredte gårde

Læs mere

11 Feddet og bagland. Nøglekarakter. Topografisk kort over landskabskarakterområde 11. 196 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE

11 Feddet og bagland. Nøglekarakter. Topografisk kort over landskabskarakterområde 11. 196 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 196 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 11 Feddet og bagland Nøglekarakter Fladt, kystnært landskab med skrånende bagland, skovområder, strandeng, inddæmmet område, hede og landbrugsområder. Der er begrænset

Læs mere

10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug

10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug 10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug BESKRIVELSE Nøglekarakter Et transparent til åbent, intensivt dyrket morænelandskab med bløde bakker, flere landsbyer og spredt bebyggelse. Bykanten af

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

9 Sørup herregårdslandskab

9 Sørup herregårdslandskab 151 9 Sørup herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab på moræneleraflejringer med store bløde bakker, intensivt landbrug, herregårdslandskab. Herregården ligger skjult bag gamle træer

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

3 Turebyholm herregårdslandskab

3 Turebyholm herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 3 Turebyholm herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bundmoræne- og herregårdslandskab med let bølget terræn og et stort skovparti, landbrug, tværgående

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

8 Ringsted Å og Suså ådale

8 Ringsted Å og Suså ådale 135 8 Ringsted Å og Suså ådale BESKRIVELSE Nøglekarakter Smeltevandsflodslette og moræneleraflejringer i ådal omgivet af opdyrkede arealer. Tunneldalen ved Vigersdal Å. Beliggenhed og afgrænsning Grænsen

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

6 Ringsted og Kværkeby landområder

6 Ringsted og Kværkeby landområder 6 Ringsted og Kværkeby landområder BESKRIVELSE Nøglekarakter Morænelandskab med bløde bakker præget af større og mindre byer, spredt bebyggelse samt tekniske anlæg. Det åbne land er karakteriseret ved

Læs mere

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Storbakket skovklædt landskab med herregårdspræg og koncentration af talrige

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 1 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensivt udnyttet dalbund og omkringliggende, intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige landsbyer og

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT LANDSKAB, KULTURHISTORIE OG VISUELLE FORHOLD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00

Læs mere

9 Faxe kyst- og morænelandskab

9 Faxe kyst- og morænelandskab LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 157 9 Faxe kyst- og morænelandskab Nøglekarakter Bølget til svagt bakket morænelandskab med landbrug, spredte skovområder, Faxe Kalkbrud og Faxe ådal. Topografisk

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

1 Allindelille dødis- og landbrugslandskab

1 Allindelille dødis- og landbrugslandskab 25 1 Allindelille dødis- og landbrugslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Moræne- og dødislandskab med bølget til kuperet terræn og intensivt landbrug med spredte gårde og husmandssteder. Beliggenhed og

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Juni 2015 Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Indledning

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700)

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen

LKM metoden og Haderslev kommune. Poul Jørgen Christensen d1 LKM metoden og Haderslev kommune Poul Jørgen Christensen Erfaring Lokalplanlægning Kommuneplanlægning Regionplanlægning Sektorplanlægning Administration af landskabsudpegninger mmmm Ingen erfaring (før

Læs mere

6 Karise moræne- og landbrugslandskab

6 Karise moræne- og landbrugslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 6 Karise moræne- og landbrugslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Fladt til svagt bølget morænelandskab med mange landsbyer, skovpartier, overdrevsbebyggelse

Læs mere

Hårlev Landbrugsflade

Hårlev Landbrugsflade Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje. Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger. Udsynet

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere