Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet"

Transkript

1 Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008

2

3 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde. Det er udarbejdet i efteråret 2007/foråret 2008 af NIRAS som en del af Trafikstyrelsens København-Ringsted projekt. Fagnotatet udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag for projektet, og dette er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets høringsudgave af miljøredegørelsen. Fagnotatet er også tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Jan Schneider-Tilli, projektleder.

4

5 5 Visuelle forhold Indhold Indhold Indledning 7 Ikke-teknisk resumé 9 Strækningen 9 Strategi 10 Konsekvenser når banen er bygget 11 Metode 13 Strategi for landskab og arkitektur 13 Eksisterende forhold 15 Roskilde Station-Søndre Ringvej 15 Søndre Ringvej-Holbækmotorvejen 16 Syd for Holbækmotorvejen 18 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen 21 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen 23 Baggrund og forudsætninger 23 Grundløsningen 23 Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde 25 0-alternativet 27

6

7 7 Visuelle forhold Indledning Indledning Nærværende notat indeholder en beskrivelse og vurdering af det visuelle miljø i forbindelse med etablering af et vendesporsanlæg i Roskilde. Notatet består indledningsvist af en beskrivelse af de eksisterende landskabelige og bymæssige forhold og sammenhænge med fokus på det visuelle miljø inden for undersøgelsesområdet mellem Vestbanen og Lille Syd Banen i den sydvestlige del af Roskilde. Herefter beskrives de påvirkninger, anlægget vurderes at have på det visuelle miljø for både anlægs- og driftsfasen, samt hvilke afværgeforanstaltninger der påtænkes gennemført for at reducere påvirkningerne mest muligt. Notatet indeholder endvidere en beskrivelse af principperne for projektets visuelle udformning og fremtoning, herunder principper for linjeføring og tracé samt landskab og beplantning. Følgende løsninger behandles i fagnotatet: Grundløsningen: Løsningsmulighed: Løsningsmulighed: Vende- og opstillingsspor til 180 m lange tog (forberedt for station, men uden station). Station ved vendesporet i Roskilde. Vende- og opstillingsspor til 180 m lange tog med perroner. Der etableres endvidere stationsbygning, parkerings- og vejanlæg samt spormæssig forbindelse til Roskilde Station i form af to ekstra spor mellem vendesporsanlægget og Roskilde Station. Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde. Vende- og opstillingsspor til 320 m lange tog med perroner og forbindelse til Lille Syd Banen. Løsningen går under Holbækmotorvejen, og der etableres stationsbygning, parkerings- og vejanlæg syd for Holbækmotorvejen samt spormæssig forbindelse til Roskilde Station. Påvirkninger fra Grundløsningen er vurderet grundigt, mens påvirkninger fra løsningsmulighederne er vurderet, såfremt det skønnes, at der er væsentlige ændringer i påvirkningerne i forhold til Grundløsningen.

8

9 9 Visuelle forhold Ikke-teknisk resumé Ikke-teknisk resumé Banen bliver en ny, stor bestanddel i både byområder og i landskabet. Den kan i kraft af sin størrelse ikke gemmes væk, men må betragtes som et nyt element, der så hensigtsmæssigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til de eksisterende områder skal indpasses i omgivelserne og samtidig fremstå som en selvstændig og karakterfuld komponent. Banens etablering kan ikke undgå at medføre forandringer af såvel rekreative som biologiske forhold i relation til de eksisterende byområder og landskabstyper. Der vil blive skabt nye barrierer, både fysisk og visuelt. Fysisk vil selve linjeføringen skabe store ændringer med skinner, master og gennemkørende tog, og på store dele af strækningen vil der fremkomme visuelle barrierer i form af de støjvolde og skærme, som nødvendigvis bliver en del af udtrykket omkring banen. Disse elementer vil sammen med de eksisterende motorvejsanlæg få store konsekvenser for anlæggets fremtræden i landskabet og komme til at betyde nye visuelle grænser og nye kunstigt skabte horisonter. Strækningen Undersøgelsesområdet er beliggende mellem Vestbanen og Lille Syd Banen på strækningen fra Roskilde Station i nord til råstofindvindingsområdet i syd.

10 10 Visuelle forhold Ikke-teknisk resumé Figur 1. Vestbanen og Lille Syd Banen Den nordligste del af strækningen udgøres alene af eksisterende baneareal beliggende i Roskilde by. Den mellemste del af strækningen udgøres af et trekantsareal, der til dels er skovbevokset og til dels græsbevokset. Området er beliggende i landzone, men er omgivet af bymæssig bebyggelse på ydersiden af hhv. Vestbanen og Lille Syd Banen. Området er næsten afskåret fra offentligheden og knapt synligt set udefra, da der langs de eksisterende baner er en randbeplantning bestående af træer og buske. Området anvendes af grundejeren Banedanmark til personalebygninger/lagerbygninger og af en hundeklub, der har klubhus og diverse hundetrænings- og agilitybaner. Den sydligste del af undersøgelsesområdet syd for Holbækmotorvejen er beliggende i landzone. Området udgøres til dels af Roskilde Idrætscenter, der er omgivet af en høj randbeplantning samt et fladt åbent græsmarksområde, der huser en stor skaterbane og lejlighedsvis anvendes til campingplads i forbindelse med dyrskuer og Roskilde Festivalen. Strategi Trafikstyrelsen har samordnet den designmæssige tilgang til projektet i en overordnet designstrategi, som vil være gældende for alle delprojekter.

11 11 Visuelle forhold Ikke-teknisk resumé Banens udformning domineres af stramme funktionskrav og traditionelle baneelementer, hvilket sætter rammerne for den arkitektoniske udformning. Der er fokuseret på tilpasningsdygtighed i forhold til forskellige by- og landskabsmæssige sammenhænge og på gennemgående karaktertræk. Trafikstyrelsen og de arkitektfaglige rådgivere har arbejdet med principper for en landskabelig bearbejdning, ensartet behandling af broer og bygværker og placering af støjskærme og andre fremtrædende elementer. Designstrategien vil blive udarbejdet som et særskilt notat, der også vil omhandle principper for den landskabelige bearbejdning bl.a. med anvendelse af overskudsjord. Strategien tager mest mulig hensyn til de landskabelige værdier og har det formål at påvirke det visuelle miljø mindst muligt. Konsekvenser når banen er bygget På bystrækningen fra Roskilde Station til Søndre Ringvej vurderes etablering af ekstra spor i løsningsmulighederne ikke at medføre væsentlige påvirkninger af det visuelle miljø. Grundløsningen berører ikke denne strækning. I trekantområdet mellem Søndre Ringvej og Holbækmotorvejen vil det visuelle miljø ændre karakter, såfremt vendesporsanlægget etableres. Påvirkningen vurderes dog at være begrænset, da området allerede er omgivet af bymæssig bebyggelse med eksisterende jernbaneanlæg. Meget af den eksisterende beplantning langs med Vestbanen og Lille Syd Banen bibeholdes, således at vendesporsanlægget ikke vil være synligt fra omgivelserne. Påvirkningen vurderes at være nogenlunde identisk for Grundløsningen og Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde, mens Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde, der omfatter etablering af et stationsanlæg i tilknytning til vendesporsanlægget, formodentlig vil påvirke det visuelle miljø mere end Grundløsningen. Området syd for Holbækmotorvejen vil hverken blive påvirket af Grundløsningen eller Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde. Ved gennemførelse af Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde etableres et stationsanlæg syd for motorvejen, hvilket vil ændre karakteren og udseendet af det åbne markområde væsentligt. Området henligger i dag forholdsvis uberørt, om end det visuelle miljø er præget af motorvejen og Lille Syd Banen, og landskabsrummet allerede er forstyrret af højspændingsledninger og en vindmølle. Området er beliggende mellem et Roskilde Idrætscenter og dyrskuepladsen, og som sådan er det ikke præget af det åbne lands uforstyrrede naturmæssige værdier, og det vurderes på denne baggrund at være rimelig robust over for byudvikling, herunder etablering af et vendespors- og stationsanlæg. Udformningen af stationsanlægget for begge løsningsmuligheder er endnu ikke udarbejdet, hvilket betyder, at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vurdere de visuelle konsekvenser i detaljer. Overordnet set vurderes undersøgelsesområdet ikke at være sårbart over for yderligere byudvikling, herunder etablering af et vendesporsanlæg med stationsanlæg. Det skal dog i den videre projektering sikres, at et eventuelt stationsanlæg indpasses i de eksisterende omgivelser.

12

13 13 Visuelle forhold Metode Metode Vurdering af konsekvenserne for det visuelle miljø i forbindelse med etablering af et vendesporsanlæg i Roskilde tager udgangspunkt i en beskrivelse af det eksisterende visuelle miljø. Kortlægning, analyse og vurdering Beskrivelsen af det eksisterende visuelle miljø er baseret kortlægning af områdets nuværende udseende og karakterer. Der er ikke udarbejdet en egentlig landskabskarakteranalyse, da området er beliggende i bymæssige omgivelser. Kortlægningen omfatter en beskrivelse af områdets karaktergivende elementer, herunder naturgrundlaget og arealanvendelsen, oplevelsesrige delområder og enkeltelementer. Kortlægningen har omfattet besigtigelse med fotografering og registrering samt en gennemgang af topografiske 4 cm kort og luftfotos. På baggrund af kortlægningen er der foretaget en analyse og vurdering af de landskabelige og bymæssige sammenhænge, områdets karaktergivende elementer og visuelle miljø, dvs. hvordan området synsmæssigt opfattes og opleves. En mere uddybende beskrivelse af landskabets topografi og morfologi mv. er foretaget i fagnotat Planforhold og lovgrundlag, landskab, rekreative interesser. Strategi for landskab og arkitektur Herefter beskrives den overordnede strategi, der er fastlagt i forhold til projektets visuelle udformning og æstetik, herunder hvilke overvejelser og forudsætninger der er lagt til grund for den foreslåede linjeføring og tracé, projektets indpasning i landskabet, de tekniske anlægs udseende og lign. På baggrund af kortlægningen og -analysen samt strategien for projektets visuelle udformning gennemgås Grundløsningen og løsningsmulighedernes påvirkninger af det visuelle miljø, herunder hvordan anlægget vil opleves, fortrinsvis set fra omgivelserne. Gennemgangen af påvirkningerne sker strækningsvis fra nord mod syd.

14

15 15 Visuelle forhold Eksisterende forhold Eksisterende forhold Undersøgelsesområdet er beliggende i området mellem Vestbanen og Lille Syd Banen på strækningen fra Roskilde Station i nord til råstofindvindingsområdet syd for Holbækmotorvejen. Strækningen fra Roskilde Station til Søndre Ringvej er beliggende i byzone. Strækningen mellem Søndre Ringvej og Holbækmotorvejen udgør et trekantet areal beliggende i landzone omgivet af byzone. Endelig er området syd for Holbækmotorvejen beliggende i landzone. I det følgende beskrives resultatet af kortlægningen og analysen, der tilsammen udgør den eksisterende visuelle oplevelse af undersøgelsesområdet. Gennemgangen sker strækningsvis for de tre delområder: Roskilde Station-Søndre Ringvej Søndre Ringvej-Holbækmotorvejen Syd for Holbækmotorvejen Roskilde Station-Søndre Ringvej Undersøgelsesområdet udgøres af det eksisterende baneareal, der er beliggende i Roskilde by. Der er tale om en bystrækning præget af bebyggelse og infrastruktur. Bebyggelsernes består af en blanding af boliger, erhverv og offentlige formål som station, daginstitutioner, politistation, friarealer mv. Figur 2. Banearealet ved Roskilde Station set fra Køgevej mod syd Området har således et urbant udtryk, og det er derfor ikke relevant at tale om et egentligt landskabsrum. Det visuelle miljø er præget af menneskeskabte elementer som bebyggelse, infrastrukturanlæg som veje og jernbaner.

16 16 Visuelle forhold Eksisterende forhold Strækningen vurderes ikke at være sårbar i forhold til udbygning af den eksisterende jernbane, der vil ske inden for det eksisterende baneareal. Søndre Ringvej-Holbækmotorvejen Trekantområdet mellem Søndre Ringvej og Holbækmotorvejen er beliggende i landzone på trods af, at området er omgivet af byzone på ydersiden af hhv. Vestbanen og Lille Syd Banen. Undersøgelsesområdet er relativt fladt med meget lille hældning mod nord og en højde på ca. 40 m over havets overflade. Området præges i høj grad af de to eksisterende jernbaner; Vestbanen og Lille Syd Banen, der flettes sammen i den nordlige del af området samt af den østvestgående Holbækmotorvej, som afgrænser området mod syd. Især Holbækmotorvejen opleves meget støjende og dominerende. Området er næsten afskåret fra offentligheden og anvendes i dag af hhv. grundejeren Banedanmark, der har personalebygninger/lagerbygninger i den nordlige del af området og af en hundeklub, der har klubhus og trænings- og agilitybane i den sydlige del af området. Figur 3. Hundetræningsbane set fra syd mod nord, hvor skovbevoksningen tydeligt ses i baggrunden Området er stort set ikke synligt set udefra. Hele den nordlige del af trekantsområdet er sprunget i skov, og der er langs med begge sider af Vestbanen og Lille Syd Banen beplantning bestående af træer og buske.

17 17 Visuelle forhold Eksisterende forhold Figur 4. Vestbanen set fra broen ved Darupvang mod nord. Bemærk træ- og buskbeplantningen langs ydersiden af sporene Den sydlige del af området, der benyttes at hundeklubben, består af et åbent græsareal. Der er opstillet forskellige skjul af træ på græsarealet (se figur 3), og der er desuden opsat en række lysmaster, så arealet også kan benyttes efter mørkets frembrud. Området er delvis synligt fra Holbækmotorvejen på den vestlige del af strækningen, hvor der ikke er opført støjafskærmning. Figur 5. Holbækmotorvejen med agilitybanen i forgrunden set fra trekantsområdet nord for motorvejen

18 18 Visuelle forhold Eksisterende forhold Det overordnede visuelle miljø er et grønt område præget af skov og anden beplantning, store græsarealer, men også med en stor indflydelse af infrastrukturanlæg bestående af jernbaner og motorvej. Da området er klemt inde mellem jernbaner og motorvej og omgivet af eksisterende by, vurderes det at være rimelig robust i forhold til byudvikling, herunder etablering af et vendesporsanlæg. Syd for Holbækmotorvejen Området syd for Holbækmotorvejen er beliggende i landzone. Området domineres af en helt flad hedeslette, der er dannet af smeltevandsfloder under den seneste istid. Der er i forbindelse hermed aflejret store mængder sand og grus, der ligger som et bredt bælte syd for Roskilde by, og som følge deraf udlagt til råstofindvinding. Området består dels af et østligt åbent markområde og et vestligt beplantet område, der tilhører Roskilde Idrætscenter. Området skæres af vejen Darupvej. Figur 6. Det flade, åbne område syd for Holbækmotorvejen (set fra Darupvej mod syd) med levende hegn, højspændingsledninger og en vindmølle i baggrunden

19 19 Visuelle forhold Eksisterende forhold Figur 7. Det flade, åbne område syd for Holbækmotorvejen (set fra Darupvej mod vest) med beplantningen omkring Roskilde Idrætscenter i baggrunden Det åbne område er domineret af et fladt græsareal, der lejlighedsvis anvendes til dyrskueområde og campingplads til Roskilde Festivalen. En stor skaterbane, der er anlagt på en del af det åbne græsområder i tilknytning til Roskilde Idrætscenter, giver en del visuel uro. Mod syd afgrænses området af levende hegn, spredt gårdbebyggelse og råstofgrave. Landskabsrummet forstyrres af højspændingsledninger og en enkelt vindmølle. Mod nord afgrænses området af Holbækmotorvejen, der ligger på en relativ høj dæmning. Holbækmotorvejen opleves i området meget støjende og dominerende. Den vestlige del af området udgøres som sagt af Roskilde Idrætscenter, der omfatter udendørs tennisbaner, fodboldbaner, cricketbane mv. Hele idrætsområdet er omgivet af et bredt beplantningsbælte bestående af træer og buske, der betyder at idrætsområdet ikke er synligt set udefra. Idrætscentret vil ikke blive berørt af nogle af løsningerne.

20 20 Visuelle forhold Eksisterende forhold Figur 8. Skaterbane beliggende syd for Holbækmotorvejen i tilknytning til Roskilde Idrætscenter Det åbne græsområder syd for Holbækmotorvejen bærer således ikke præg af det åbne lands uforstyrrede naturmæssige værdier og vurderes på denne baggrund at være rimelig robust over for byudvikling, herunder etablering af et vendespors- og stationsanlæg.

21 21 Visuelle forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen I anlægsfasen vil der blive inddraget arealer til arbejdskørsel, arbejdspladser og jorddepoter mv. Arbejdsveje vil blive etableret langs med den eksisterende jernbane samt inden for trekantsområdet. Arbejdspladser og oplagsarealer vil primært blive etableret inden for trekantsområdet. Ved Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde vil tillige det åbne græsområde syd for motorvejen blive inddraget til arbejdsveje og arbejdspladser. Adgang til trekantområdet vil ske af de eksisterende veje Darupvang og Bakkeledet, mens adgang til området syd for Holbækmotorvejen vil ske ad Darupvej. Alle arbejdsveje og arbejdsarealer mv. vil blive placeret uden for særligt følsomme områder såsom beskyttet natur (vandhuller, moser, enge, vandløb mv.), fredskovsarealer o.l. således, at påvirkninger af landskabet er mindst mulig i anlægsfasen. Aktiviteter med relation til anlægsfasen vil naturligt påvirke omgivelserne og det visuelle miljø omkring linjeføringen, herunder især omkring vejkrydsninger og ved andre større anlægskonstruktioner. Aktiviteterne er af midlertidig karakter, og da der tages hensyn til omgivelserne ved placeringen af arbejdsarealer, kørselsveje mv. Under anlægsarbejderne kan det blive relevant at opsætte midlertidige, meget markante anlæg, som f.eks. høje afskærmninger mellem de eksisterende spor og arbejdspladsen for de nye spor af hensyn til at opretholde den eksisterende togdrift. Disse anlæg vil have en markant påvirkning af det visuelle miljø i anlægsperioden.

22

23 23 Visuelle forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Baggrund og forudsætninger I forbindelse med København-Ringsted projektet er der udarbejdet en strategi med henblik på at fastlægge principperne for linjeføring, tracé, anlæggets udformning og arkitektur. Strategien er i videst muligt omfang sket under hensyntagen til de landskabelige værdier og med det formål at påvirke det visuelle miljø mindst muligt. En række tekniske forudsætninger og krav har dog medført, at strategien flere steder nødvendigvis er fraveget. Hovedprincipperne, herunder tekniske forudsætninger og krav til anlæggets udformning og udseende, gennemgås i det følgende. Linjeføring og tracé Vendesporsanlægget er et teknisk anlæg, der har til formål, at ankomne tog nordfra kan vende i Roskilde for at returnere mod København. Linjeføringen er dermed bundet af de eksisterende jernbanespor, hvorfor trekantsområdet, som allerede i dag ejes af Banedanmark, derfor er selvskrevet til vendesporsanlæggets placering. Hovedparten af vendesporsanlægget vil være placeret i en afgravning med en dybde på 4-7 m. Baggrunden herfor er, at det nye spor, der anlægges vest for Vestbanen, og som føres under denne i en tunnel/rampekonstruktion, ikke kan stige til terræn på grund af togenes begrænsning i forhold til sporhældninger. Linjeføring og tracé er således primært fastlagt ud fra de eksisterende forhold og tekniske kravspecifikationer. Med udgangspunkt i disse bindinger er der arbejdet med et anlæg, der påvirker det omgivelserne mindst muligt. Beplantning Den nordlige del af trekantsområdet er skovbevokset. En stor del af denne beplantning fjernes i forbindelse med anlægsarbejderne. Der vil i den videre projektering blive arbejdet på at bevare mest muligt af den eksisterende skovbeplantning. De to eksisterende jernbaner er flankeret af en randbeplantning, således at banerne knapt er synlige set udefra. Hvor det er muligt vil denne beplantning blive bibeholdt i forbindelse med projektet. Der er dog endnu ikke udarbejdet egentlige principper for beplantning, herunder typer (arter), variation og omfang. Grundløsningen Roskilde Station-Søndre Ringvej Grundløsningen berører ikke strækningen Roskilde Station til Søndre Ringvej. Søndre Ringvej-Holbækmotorvejen I Grundløsningen etableres et vendesporsanlæg i trekantområdet mellem Vestbanen, Lille Syd Banen og Holbækmotorvejen i Roskilde med mulighed for opstilling af 180 m tog om natten og uden for myldretiderne. Vendesporsanlægget er forberedt til fremtidig station, men etableres uden stationsanlæg.

24 24 Visuelle forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Figur 9. Vendesport ved Roskilde Etablering af vendesporsanlægget vil inddrage en del af trekantsområdet, og det vil være nødvendigt at fælde en stor del af skovbeplantningen, ligesom beplantningen langs ydersiden af Vestbanen, hvor det nye spor føres ad en rampe ned under Vestbanen, må fjernes. Hovedparten af vendesporsanlægget vil være placeret i en afgravning med en dybde på 4-7 m under eksisterende terræn. Det visuelle miljø vil således ændre karakter, såfremt vendesporsanlægget etableres. Påvirkningen vurderes dog at være begrænset, da området allerede er omgivet af bymæssig bebyggelse med eksisterende jernbaneanlæg. Meget af den eksisterende beplantning langs med Vestbanen og Lille Syd Banen bibeholdes, således at vendesporsanlægget ikke vil være synligt fra omgivelserne. Syd for Holbækmotorvejen Grundløsningen berører ikke området syd for Holbækmotorvejen.

25 25 Visuelle forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Figur 10. Plan over sporområdet i Grundløsningen Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde Roskilde Station-Søndre Ringvej I Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde etableres der sporforbindelse til Roskilde Station. Dette betyder, at der anlægges et nyt spor på vestsiden af Vestbanen på en del af strækningen (ca. 350 m syd for Køgevej til Søndre Ringvej), og at det yderste spor på Lille Syd Banen forlægges mod øst. Arealinddragelsen vil på hver side af banen være op til 8 m. Da de nye spor vil være placeret langs de eksisterende spor vurderes den visuelle påvirkning af projektet at være ubetydelig. Jernbanen udgør i forvejen en visuel barriere, og det vurderes ikke, at en udvidelse af banen vil ændre anlæggets udseende eller barrierevirkning. Søndre Ringvej-Holbækmotorvejen Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde ligner principielt Grundløsningen og er, for så vidt angår linjeføring syd for Søndre Ringvej, identisk med Grundløsningen. Herudover omfatter Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde etablering af en station med perroner, stationsbygning, parkeringsanlæg og udbygget vejadgang. Da udformningen af hele stationsanlægget endnu ikke er udarbejdet, er det vanskeligt at vurdere de visuelle konsekvenser i detaljer. Overordnet set vurderes området dog ikke at være sårbart over for yderligere byudvikling, herunder etablering af et vendesporsanlæg med stationsanlæg, da området allerede er omgivet af bymæssig bebyggelse og jernbaneanlæg. Det skal dog i den videre projektering sikres, at det nye stationsanlæg indpasses i de eksisterende bymæssige omgivelser. Løsningsmulighed Lange tog og station ved vendesporet i Roskilde ligner Grundløsningen, men er væsentlige længere, da opstillingssporet føres under Holbækmotorvejen og anlagt til 320 m tog. Station med perroner, stationsbygning, parkeringsanlæg og vejadgang er beliggende syd for Holbækmotorvejen.

26 26 Visuelle forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Syd for Holbækmotorvejen En stor del af det åbne markareal syd for Holbækmotorvejen vil i Løsningsmulighed Station ved vendesporet i Roskilde blive inddraget. Roskilde Idrætscenter vil ikke blive påvirket visuelt. Etablering af et stort stationsanlæg vil ændre karakteren og udseendet af det åbne markområde syd for Holbækmotorvejen væsentligt. Området henligger i dag forholdsvis uberørt, om end det visuelle miljø er præget af motorvejen og Lille Syd Banen, og landskabsrummet allerede er forstyrret af højspændingsledninger og en vindmølle. Området er beliggende mellem et Roskilde Idrætscenter og dyrskuepladsen og som sådan ikke præget af det åbne lands uforstyrrede naturmæssige værdier og vurderes på denne baggrund at være rimelig robust over for byudvikling, herunder etablering af et vendespors- og stationsanlæg. Da udformningen af hele stationsanlægget endnu ikke er udarbejdet, er det vanskeligt at vurdere de visuelle konsekvenser af et stationsanlæg i detaljer. Overordnet set vurderes området dog ikke at være sårbart over for yderligere byudvikling, herunder etablering af et vendesporsanlæg med stationsanlæg. Det skal dog i den videre projektering sikres, at det nye stationsanlæg indpasses i de eksisterende omgivelser.

27 27 Visuelle forhold 0-alternativet 0-alternativet Såfremt der ikke gennemføres en udvidelse af banekapaciteten på strækningen København-Ringsted ved 5. sporsløsningen, vil 0-alternativet være den eksisterende bane over Roskilde med et gennemført KØR-projekt. I KØR-projektet etableres to nye banespor fra Københavns Hovedbanegård over Godsbanegården til Ny Ellebjerg Station samt et overhalingsspor i Ringsted. De to nye spor giver mulighed for at køre to tog mere i timen i hver retning mellem København og Roskilde. Dette giver større robusthed i køreplanen, og eventuelle forsinkelser kan derfor indhentes. De to nye spor kan formentlig tages i brug i slutningen af 2011.

28

29 Visuelle forhold Vendespor i Roskilde 5. sporsløsningen Udbyder: Trafikstyrelsen Rådgiver: NIRAS

30 Trafikstyrelsen Adelgade 13 DK-1304 København K. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Visuelle forhold Avedøre Havnevej-Baldersbæk. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Avedøre Havnevej-Baldersbæk. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Avedøre Havnevej- Baldersbæk Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for Nybygningsløsningen

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Kulturhistoriske interesser Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Kulturhistoriske interesser 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 9. juni 2008 3 Kulturhistoriske interesser Forord Forord Dette fagnotat omhandler kulturhistoriske interesser for 5. sporsløsningen

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold

Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold Planforhold, arkitektur & landskab, kultur og rekreative forhold -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-026-7 Banedanmark

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5.

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5. Byg og Ejendom Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2011-289 Den 5. juli 2011 INTERNT NOTAT Præstemosevej 28, matr. nr. 9 ad Asminderød By, Asminderød

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen.

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen. Ringsted Femern Banen Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger af Ringsted Femern Banen. 1 INDLEDNING Der er gennemført konsekvensvurderinger i henhold

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal.

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal. Notat Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. februar 2012 Sagsident: 10/56 Sagsbehandler: Søren

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Birgitte Mortensen Gl Skovvej 26 4470 Svebølle DATO 20. november 2014 SAGS NR. 326-2014-107797 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at anlægge

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797 LOKALPLAN 14.21 Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand.

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand. Friområde Vandareal Visuel barriere Bygningsfront Udsigt Markant byrum og rumligt forløb Markant byrum og rumligt forløb vand Vartegn Sigtelinie Bydelsgrænse 1:20.000 0 500 m Overordnede rumlige træk.

Læs mere

HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c)

HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c) HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c) marts 2016 Esplanaden 8C, 4. tv DK 1263 København K Tlf. +45 3318 6180 www.schonherr.dk HVISSINGE ØST - OMRÅDET Side 2 Glostrup Kommune, Bebyggelse i Hvissinge

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 "BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND"

JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE MILJØRAPPORT FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 "BOLIGFORMÅL VED SKRILLINGE STRAND" JULI 2015 MIDDELFART KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN 159 OG KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2 Forslag til Lokalplan nr. 2008-9 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Notat vedr. indsigelser til ekstern forhøring ved ejere og rådgivere indenfor lokalplanens delområder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

16. august 2010 ARØ/JLI

16. august 2010 ARØ/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. matr. nr. 44a, 44e, 44f, 98a og 98dd, Vassingerød By, Uggeløse, som følge af opstilling af vindmøller i henhold til lokalplan 3-349A for Allerød Kommune

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse for lokalplantillægget 5 Bestemmelser for lokalplantillægget 12 2 Område og

Læs mere

Visuelle forhold Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Ny Ellebjerg Station- Vestvolden Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Bo Hjorth Frandsen Bolette Frandsen Bejlhusvej 7 6330 Padborg! Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. august 2015 Sagsnr.: 14/34375 Ejendomsnr.: 4245 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Sag: 04.18.10-P15-1-14 Henriette Rantzau Almtorp Plan og kultur

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Henrik Langtofte Larsen Søbanken 2 Jorløse 4470 Svebølle DATO 28. oktober 2015 SAGSNR. 326-2015-51444 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at opføre

Læs mere

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014 Banedanmark.dk banebetjeningbillund@bane.dk Jelling, den 4. november 2014 Vedr. Idefasehøring i forbindelse med ny bane til Billund Lufthavn Med henvisning til Banedanmarks annonce i Jelling Ugeavis den

Læs mere

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Dokumentnr.: 727-2010-110666 side 1 1. Indledning Formålet med dette administrationsgrundlag er at varetage offentlighedens interesser i forhold til stranden

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Jord, jordforurening samt materialeforbrug og affald Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet. 25.

Jord, jordforurening samt materialeforbrug og affald Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet. 25. 17 Jord, jordforurening samt 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 25. juni 2008 3 Jord, jordforurening samt Forord Forord Dette fagnotat omhandler jord, jordforurening samt materialeforbrug

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 Lokalplanens baggrund og område Lokalplan 14-001 er udarbejdet for at sikre arealer til udvidelse

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 21. oktober 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26 48

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Lergrave i landskaberne omkring Stenstrup Ruin af teglværksovn ved Stenstrup Syd 1

kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Lergrave i landskaberne omkring Stenstrup Ruin af teglværksovn ved Stenstrup Syd 1 kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Lergrave i landskaberne omkring Stenstrup Ruin af teglværksovn ved Stenstrup Syd 1 Teglværksejervilla på Rødmevej (tv). Villa på Assensvej (th). Bebyggelsen ved

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 4c Snekkerup By, Vigersted, beliggende Snekkerupvej 64, 4140 Borup.

Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 4c Snekkerup By, Vigersted, beliggende Snekkerupvej 64, 4140 Borup. Morten Albrektsen Snekkerupvej 64 4140 Borup Sendt på mail: albrektsenmorten@gmail.com Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 4c Snekkerup By, Vigersted, beliggende Snekkerupvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej Indsigelse til forslag til lokalplan nr. 2007-7, samt kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde ved Hestehavevej i Ringe Høringsperiode: 16. okt. 11. december 2007 Der er kommet 4 indsigelser/bemærkninger

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Lokalplan 1046 for Køge Nord

Lokalplan 1046 for Køge Nord Lokalplan 1046 for Køge Nord Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Læs mere