Byggeri og boligforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeri og boligforhold"

Transkript

1 Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2009 var der boliger i Danmark, hvilket er en stigning på i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse, 38 pct. etageboliger, mens de resterende boliger findes i andre typer af bygninger. Lidt over halvdelen af de beboede boliger benyttes af ejeren selv, mens 47 pct. er enten udlejnings- eller andelsboliger. Resten er uoplyst. Færre unge bor i en ejerbolig Kigger man nærmere på, hvordan befolkningen bor, viser det sig, at 60 pct. af alle personer bor i en ejerbolig. Dette tal har ligget nogenlunde jævnt siden Andelen af de årige, der bor i en ejerbolig, er faldet fra 62 til 48 pct. i samme periode. Derimod er andelen af personer over 64 år, der bor i ejerbolig, steget fra 47 pct. til 54 pct. Figur 1 Andelen af personer på 20 år og derover, der bor i en ejerbolig Pct år år år år år 70 år Mere plads til den enkelte Det gennemsnitlige antal kvadratmetre pr. beboer udgjorde 52,1 m² i Der er dog forskelle på, hvor mange kvadratmetre en beboer har til rådighed i ejer- og lejeboliger. I 2009 drejede det sig om hhv. 54,6 og 46,5 m². Når der er blevet mere plads til den enkelte, skyldes det, at husstandene er blevet mindre, samtidig med at boligerne er blevet større. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er således faldet fra 2,5 personer i 1981 til 2,1 personer, og den gennemsnitlige boligstørrelse er i samme periode steget fra 106,4 m² til 111,7 m². Statistisk Årbog

2 2 Opvarmning i boliger De fleste boliger er opvarmet med fjernvarme Siden 1981 er andelen af beboede boliger, der opvarmes med fjernvarme, steget fra 34 til 61 pct., mens andelen af boliger, der opvarmes med oliefyr, er faldet fra 53 til 15 pct. Naturgas, som blev introduceret i begyndelsen af 1980 erne, findes nu i ca. 15 pct. af boligerne. Fjernvarme er den mest udbredte opvarmningsform i såvel parcelhuse som etageboliger, hvor den opvarmer hhv. 42 og 88 pct. af de beboede boliger. Figur 2 Boliger fordelt efter varmeinstallation Pct. Naturgas Oliefyr Fjernvarme Anm.: 1. januar. og bol11 Andet og uoplyst El 3 Boligbestanden Ni ud af ti boliger opført efter 1900 Ni ud af ti af Danmarks 2,7 millioner boliger er opført efter pct. af parcelhusene, 14 pct. af række-, kæde- og dobbelthusene og 6 pct. af boligerne i etageboligbebyggelse er opført efter år Statistisk Årbog 2010

3 Figur 3 Bestanden af boliger fordelt efter opførelsesår. 1. januar Pct Før Byggevirksomhed Boligbyggeriet toppede i 1970 erne Ændrede familiemønstre og øget velstand resulterede i slutningen af 1960 erne og 1970 erne i en kraftig efterspørgsel efter boliger. Antallet af fuldførte boliger kulminerede i årene og toppede i 1973 med over fuldførte boliger. Den økonomiske vækst i midten af 2000 erne betød også en markant stigning i antallet af fuldførte boliger fra 2003 til 2007, hvor det toppede med fuldførte boliger. Det var især parcelhusbyggeriet, der stod for stigningen. Krisen fra 2008 har resulteret i en kraftig opbremsning i boligbyggeriet, der i 2009 har nået et niveau på lidt under fuldførte boliger samme niveau som før Figur 4 Fuldførte boliger 60 Tusinde og bygv33 Statistisk Årbog

4 Flest kvadratmetre til erhvervsformål siden 1980 Nedgangen i boligbyggeriet fra midten af 1970 erne slår også igennem, når byggeriet opgøres i fuldført samlet etageareal. Frem til 1980 blev der fuldført flere kvadratmetre om året til beboelse end til erhvervsformål. Men siden 1980 er billedet vendt, således at der siden er blevet fuldført flere kvadratmetre hvert år til erhvervsformål end til beboelse. Dog har stigningen i boligbyggeriet siden 2003 betydet, at antallet af kvadratmetre til beboelse kraftigt har nærmet sig omfanget af fuldført samlet etageareal til erhvervsbygninger og oversteg erhvervsbyggeriet i Den kraftige opbremsning i boligbyggeriet siden 2008 har dog betydet, at det fuldførte erhvervsbyggeri igen har oversteget byggeriet til beboelse, selvom det fuldførte erhvervsbyggeri falder med 15 pct. fra 2008 til Figur 5 Fuldført byggeri, samlet etageareal 14 Samlet etageareal i mio. kvadratmeter I alt 8 6 Erhverv 4 2 Beboelse og bygv11 5 Bygningsbestanden Samlet etageareal steget med 19 pct. siden januar 2009 udgjorde det samlede etageareal 709,3 mio. m² heraf findes 50 pct. i bygninger til helårsbeboelse, 40 pct. i erhvervsbygninger og 10 pct. i bygninger til kultur- og fritidsformål. Samlet antal bygninger steget med 5 pct. siden 1990 Det samlede antal bygninger til helårsbeboelse er siden 1990 steget 11 pct. Antallet af sommerhuse er steget 13 pct., og række-, kæde- og dobbelthuse er steget 34 pct. 6 Bygge- og anlægsvirksomheds andel i samfundsøkonomien Værditilvækst Bygge- og anlægssektorens andel af den samlede økonomi (målt ved andel af bruttoværditilvæksten) har været markant faldende siden starten af 1970 ere. Siden 274 Statistisk Årbog 2010

5 starten af 1990 erne har sektorens andel af den samlede bruttoværditilvækst ligget ret stabilt på ca. 5 pct. Beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren Bygge- og anlægssektorens andel af den samlede beskæftigelse har siden slutningen af 1960 erne udgjort en stadig mindre andel af den samlede beskæftigelse i landet. Siden beskæftigelsesandelen toppede i 1970 med 9,5 pct. af den samlede beskæftigelse, er andelen i 2008 faldet til 6,5 pct. 7 Byggebeskæftigelsens fordeling på aktivitet Stort fald i den samlede byggebeskæftigelse Fra 2004 til 2007 har der været en stigning i beskæftigelsen inden for byggeriet. Siden 2008 er denne udvikling imidlertid vendt, idet der var beskæftigede mod i 2007, svarende til et fald på 4 pct. I 2009 er faldet i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægssektoren blevet endnu større. Fra 2008 til 2009 er beskæftigelsen således faldet fra beskæftigede til et fald på ansatte svarende til et fald på 13 pct. på kun et år. Fordeling af beskæftigelsen I 2009 var beskæftiget med nybygning og tilbygning, svarende til 21 pct. af den samlede byggebeskæftigelse; var beskæftiget med reparationsarbejde, svarende til 36 pct.; og eller 16 pct. var beskæftiget med anlægsarbejde. Derudover var lige over beskæftiget med andet arbejde, såsom transport, lagerarbejde, salg af varer mv. i 2009, hvilket svarer til 4 pct. af den samlede byggebeskæftigelse, mens i alt udførte kontorarbejde. Figur 6 Beskæftigelse i bygge- og anlæg fordelt efter aktivitet 200 Tusinde personer 180 Ikke på arbejde (sygdom mv.) Kontor arbejde Andet arbejde Anlægsarbejde Reparation og ombygning Nybyggeri og tilbygning Anm.: Årstallene er et simpelt gennemsnit af de kvartalsvise tællinger, hvor beskæftigelsen opgøres midt i kvartalet. Statistisk Årbog

6 8 Byggeomkostningerne De samlede byggeomkostninger er steget moderat I 2003 blev reguleringsindekset for boligbyggeri erstattet af byggeomkostningsindekset for boliger. Ud over indeks for boliger generelt udarbejdes der i det nye indeks også indeks for hhv. enfamiliehuse og etageboliger. De samlede byggeomkostninger er fra 1987 til 2009 steget med 100 pct., dvs. en fordobling. Materialeomkostningerne er i den samme periode steget med 93 pct. og arbejdsomkostningerne med 123 pct. Efter en konstant stigning siden 1987 er de samlede byggeomkostninger for første gang faldet fra 2008 til 2009 med en halv procent. Det skyldes alene et fald i materialeomkostningerne på 2 pct., mens arbejdsomkostningerne har fortsat stigningen med 4 pct. Figur 7 Byggeomkostningsindeks for boliger 140 Indeks, 1. kvt = 100 Materialer Arbejdsløn I alt Anm.: Tallene fra 1987 og frem til og med 2002 stammer fra reguleringsindekset for boligbyggeri, mens tallene for 2003 og frem stammer fra byggeomkostningsindeks for boliger Statistisk Årbog 2010

7 Tabel 271 Bygningsbestand januar Antal bygninger Fjernvarme Bygningens varmeform Centralvarme Ovne 2 Ingen el. uoplyst varmeinstallation Bygningernes bebyggede areal 3 Bygningernes samlede areal 4 tusinde m 2 Bygningsbestanden i alt Bygningernes hovedsagelige anvendelse Bygninger til beboelse i alt Parcelhuse og stuehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Andre bygninger til beboelse Bygninger til erhverv i alt Avls- og driftsbygninger Fabrikker, værksteder o.l Bygninger til administration (herunder off.adm.), handel, lib. erhverv Andre bygninger til erhverv Øvrige bygninger i alt Bygninger til institution, undervisning, kulturelle formål mv Sommerhuse Andre bygninger til fritidsformål Regioner Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Inkl. bygninger med uoplyst anvendelse, men ekskl. garager, carporte og udhuse. 2 Herunder også elpaneler. 3 Areal af stueetagen. 4 Arealet af samtlige etager, inkl. kælder, men ekskl. tagetageareal, der ikke kan udnyttes. Nye tal forventes offentliggjort juni Statistisk Årbog

8 Tabel 272 Byggevirksomhed Udstedte byggetilladelser Påbegyndt i Fuldført i tusinde m 2 Byggeri i hele landet, målt i etageareal Beboelsesbygninger Bygningsart Fritliggende enfamiliehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Øvrige bygninger Produktions- og administrationsbygninger mv Landbrug mv Fabrikker, værksteder mv El-, gas-, vand- & varmeværker Transport-, kommunikationsog garageanlæg Administration, handel, liberale erhverv Hoteller og servicevirksomheder i øvrigt Øvrige bygninger Bygninger til kulturelle formål samt institutioner Heraf: Bygninger til undervisning og forskning Hospitaler, sygehjem mv Bygninger i øvrigt Heraf: Sommerhuse Geografisk fordeling Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anm.: Tallene er ikke korrigeret for forsinkelser. 1 Omfatter stuehuse og parcelhuse. Nye tal forventes offentliggjort februar Statistisk Årbog 2010

9 Tabel 273 Boligbyggeri Udstedte byggetilladelser Påbegyndt i Fuldført i antal boliger Hele landet i alt Heraf: Til- og ombygninger Bygnings art Fritliggende enfamiliehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier Døgninstitutioner Øvrige bygninger Bygherreforhold Private bygherrer Boligforeninger Stat og kommune Geografisk fordeling Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anm.: Tallene er ikke korrigeret for forsinkelser. 1 Omfatter stuehuse og parcelhuse. Nye tal forventes offentliggjort februar Statistisk Årbog

10 Tabel 274 Bygningernes samlede areal I alt 566,4 598,8 648,3 709,3 Bygninger til beboelse 293,8 305,4 326,9 356,6 Heraf: Parcelhuse 146,8 152,1 166,9 182,9 Række-, kæde- og dobbelthuse 22,9 27,1 31,7 38,3 Etageboligbebyggelse 85,8 87,9 92,5 100,7 Bygninger til erhverv 222,9 240,5 261,2 284,2 Heraf: Avls- og driftsbygninger til landbrug 121,7 126,3 130,7 136,9 Fabrikker og værksteder 41,7 46,3 52,2 55,7 Kontor, handel, lager og administration 43,5 50,0 57,9 68,8 Øvrige bygninger 49,7 52,8 60,2 68,6 Heraf: Kulturelle formål og institutioner 32,9 34,8 38,9 42,9 Sommerhuse 11,4 12,0 13,4 16,0 mio. m 2 Nye tal forventes offentliggjort juli og bygb33 Tabel 275 Gennemsnitligt areal af fuldførte boliger m 2 pr. bolig Helårsbeboelse i alt Stuehuse Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier antal boliger Fuldført boligbyggeri i alt Stuehuse til landbrugsejendomme Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier Øvrige boliger Opgørelsen omfatter kun nybyggede boliger. Nye tal forventes offentliggjort maj og bygv Statistisk Årbog 2010

11 Tabel 276 Omkostningsindeks for anlæg Gns Gns Gns =100 Veje 121,90 168,20 162,01 Jordarbejder mv. 120,42 162,02 161,78 Asfaltarbejder 126,80 173,75 164,04 Betonkonstruktioner 114,72 168,18 158,02 Jernkonstruktioner 111,42 185,73 157,60 Nye tal forventes offentliggjort februar Tabel 277 Byggeomkostningsindeks for boliger Sammenvejningsfaktorer Gns Gns kvt. 2003=100 Byggeomkostningsindeks for boliger i alt ,7 120,2 Jord- og betonarbejde ,1 118,8 Betonelementarbejde ,5 120,7 Murerarbejde ,5 122,8 Tømrerarbejde ,1 120,3 Snedkerarbejde ,8 113,3 Malerarbejde ,2 118,3 VVS-arbejde ,5 128,8 El-arbejde ,6 119,7 Undergrund ,0 115,7 Råhus ,1 121,4 Bygningskomplettering ,5 119,9 VVS-anlæg ,5 125,9 El- og mekaniske anlæg ,9 123,6 Bygningsinventar ,8 110,0 Nye tal forventes offentliggjort marts Statistisk Årbog

12 Tabel 278 Beskæftigede ved bygge og anlæg Gns Gns Beskæftigede i alt Byggeentreprenører Anlægsentreprenører El-installation mv VVS- og blikkenslagerforretninger Tømre- og bygningsvirksomhed mv Maler- og glarmestervirksomhed mv Murere Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed mv Offentlige og koncessionerede virksomheder Anm.: I tabellen indgår også virksomheder med bygge- og anlægsaktivitet, som har hovedbranche uden for bygge- og anlægssektoren. Nye tal forventes offentliggjort januar Tabel 279 Befolkningens boligsituation 1. januar Husstande (beboede boliger) Beboere Gennemsnitligt antal beboere pr. husstand 3,01 2,69 2,47 2,27 2,19 2,15 Personer pr. bolig 1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 1 beboer 16,0 23,7 27,9 33,8 36,7 39,0 2 beboere 27,4 29,5 31,6 32,9 33,3 33,2 3 beboere 20,9 18,5 16,1 15,0 12,8 11,6 4 beboere 18,9 16,7 16,5 13,3 11,9 11,5 5 eller flere beboere 16,8 11,6 7,9 5,0 5,3 5,4 Boligart I alt (inkl. uoplyst) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 Husstande i: Stuehuse 12,4 9,8 7,8 6,5 5,2 4,4 Parcel-, række- og kædehuse 32,6 39,7 49,9 52,7 53,7 55,2 Etageboliger og kollegier 55,0 49,0 41,6 39,4 39,3 39,4 Andre boliger - 1,6 0,6 1,4 1,9 1,6 Udlejningsforhold I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 Benyttet af ejer 44,9 46,9 54,6 54,2 53,3 51,7 Udlejet 55,1 53,1 44,1 44,2 46,4 47,4 Uoplyst - - 1,3 1,6 0,4 1,6 Installationsforhold: Andel af husstande med fjern- og centralvarme 47,0 84,0 91,3 89,1 92,1 93,5 Andel af husstande med eget bad 45,0 71,3 84,0 89,5 93,9 95,8 1 Ekskl. boliger i døgninstitutioner og sommerhuse. Nye tal forventes offentliggjort januar 2011 antal pct Statistisk Årbog 2010

13 Tabel 280 Boliger fordelt efter art, værelser m.m januar Boligens art Parcel- og Række-, Etage- Kollegie- Andre stuehuse kæde- og boliger boliger boliger dobbelthuse Boliger i alt antal boliger Boliger i alt Antal værelser 1 : 1 værelse værelser værelser værelser værelser Uoplyst Areal: 0-39 m m m m m m m m Opførelsesperiode: Før Uoplyst Ejerforhold: Privatperson, A/S mv Almene boligselskaber Private andelsboligforeninger Offentlig myndighed Udlejningsforhold 1 : Beboet af ejer Lejer af bolig Uoplyst Installationsforhold 1 : Toilet, centralvarme og bad Toilet, centralvarme uden bad Toilet, bad uden centralvarme Toilet uden centralvarme og bad Uden toilet Uoplyst Beboede boliger. Nye tal forventes offentliggjort januar bol511, bol33, bol66 og bol22 Statistisk Årbog

14 Tabel 281 Boliger, husstande og personer fordelt efter boligens art januar Boliger Husstande (beboede boliger) Personer Gns. antal personer pr. husstand antal I alt ,15 Stuehuse ,81 Parcelhuse ,61 Række-, kæde- og dobbelthuse ,92 Etageboliger ,69 Kollegieboliger ,29 Boliger i døgninstitutioner ,22 Fritidshuse ,76 Anden helårsbeboelse ,49 Uoplyst ,86 Nye tal forventes offentliggjort januar bol11 og bol66 Tabel 282 Beboede boliger fordelt efter varmeinstallation januar Fjernvarme Olie Centralvarme fra eget anlæg med Natur gas Andet el. uoplyst I alt Ovne, elovne og elpaneler Ingen eller uoplyst varmeinstallation I alt antal boliger Boliger i alt Stuehuse Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Kollegieboliger Andre boliger Nye tal forventes offentliggjort januar Tabel 283 Boliger regionalt fordelt efter boligens art januar Boligens art Parcel- og Række-, Etage- Kollegie- Andre stuehuse kæde- og bolig- boliger boliger dobbelthuse bebyggelse antal boliger Boliger i alt Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Nye tal forventes offentliggjort januar Statistisk Årbog 2010

15 Tabel 284 Husstande fordelt efter boligens art januar Boligens art Husstande Heraf (beboede Parcel- og Række-, Etage- Kollegie- Andre boliger) Udlejede Beboet stuehuse kæde- og boligbebyggelse boliger boliger i alt boliger af ejer dobbelthuse Husstande i alt Heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Husstande med enlig mand i alt Heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Husstande med enlig kvinde i alt Heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Husstande med ægtepar i alt Heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Øvrige husstande med par i alt Heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Andre husstandstyper I alt Heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Anm.: Tabellen omfatter kun husstande med oplyst boligforhold. Boligforhold oplyst for husstande og personer betyder, at samme adresse findes både i BBR og CPR, mens uden boligforhold oplyst betyder, at den tilmeldte adresse for husstande og personer i CPR ikke findes i BBR, eller der ikke findes en boligenhed på adressen i BBR. Børn er defineret som ugifte, barnløse personer under 18 år, der bor på samme adresse som en af deres forældre. Nye tal forventes offentliggjort januar Statistisk Årbog

16 Tabel 285 Udlejede boliger fordelt efter forskellige kriterier Med installationsmangler Uden installationsmangler I alt 1. januar Hele landet Region Hovedstaden Øvrige regioner Hele landet Region Hovedstaden Øvrige regioner Hele landet Region Hovedstaden Øvrige regioner antal udlejede boliger (tusinde) I alt udlejede boliger 74,5 40,4 34, ,6 448,1 698, ,1 488,5 732,7 Boligens art: Parcelhuse 4,8 0,7 4,1 77,1 9,5 67,6 81,9 10,2 71,6 Række-, kæde- og dobbelthuse 2,9 0,8 2,1 232,8 49,0 183,7 235,7 49,8 185,9 Etageboligbebyggelse 57,8 36,5 21,3 779,6 373,1 406,6 837,4 409,6 427,9 Kvadratmeterinterval: Under 40 m 2 14,5 5,0 9,5 62,0 25,3 36,7 76,5 30,3 46, m 2 23,1 14,4 8,8 179,8 86,5 93,3 203,0 100,9 102, m 2 19,5 11,5 8,0 368,2 145,6 222,6 387,7 157,1 230, m 2 10,3 5,8 4,5 320,8 117,7 203,1 331,1 123,5 207, m 2 3,8 2,1 1,7 120,9 41,2 79,7 124,7 43,3 81, m 2 2,4 1,3 1,1 60,6 22,6 38,0 63,0 24,0 39, m 2 0,5 0,2 0,3 18,8 5,5 13,2 19,3 5,7 13,5 200 m 2 + 0,3 0,1 0,2 15,6 3,6 12,0 15,9 3,7 12,2 Ejerforhold: Privatperson o.l. 22,0 5,1 16,9 156,2 26,7 129,5 178,2 31,8 146,4 Alment boligselskab 6,1 2,7 3,4 501,4 187,1 314,3 507,4 189,8 317,7 Aktie- og anpartsselskab m.m. 11,2 4,2 7,0 103,4 29,1 74,3 114,6 33,3 81,3 Private andelsboligforeninger 21,1 20,1 0,9 172,6 109,9 62,8 193,7 130,0 63,7 Kommuner og stat 4,3 2,4 1,9 35,0 9,1 25,8 39,3 11,6 27,7 Udlejede ejerlejligheder 3,1 1,7 1,4 122,0 54,3 67,7 125,0 56,0 69,0 Andet eller uoplyst 6,8 4,2 2,6 56,1 31,9 24,2 62,9 36,1 26,8 Opførelsesperiode: Opført før år ,3 12,8 6,5 83,1 37,3 45,8 102,3 50,1 52, ,5 11,7 8,8 99,1 42,5 56,6 119,7 54,2 65, ,3 9,6 7,6 146,2 84,5 61,6 163,4 94,2 69, ,5 3,2 3,3 75,1 36,5 38,5 81,6 39,8 41, ,6 1,3 2,4 119,7 54,4 65,3 123,3 55,7 67, ,5 0,5 1,0 64,5 27,9 36,6 65,9 28,3 37, ,1 0,1 1,0 84,5 33,0 51,5 85,6 33,1 52, ,8 0,3 0,5 94,7 37,7 57,0 95,5 38,0 57, ,5 0,2 0,2 49,4 17,9 31,5 49,9 18,2 31, ,8 0,3 0,5 62,3 15,7 46,6 63,1 16,0 47, ,8 0,1 0,7 71,9 15,3 56,5 72,6 15,4 57, ,5 0,1 0,4 63,0 14,9 48,1 63,5 15,0 48, ,2 0,0 0,2 36,4 9,0 27,4 36,6 9,0 27, ,2 0,0 0,1 47,9 7,4 40,5 48,0 7,4 40, ,3 0,1 0,3 45,6 13,6 32,0 45,9 13,6 32,3 Nye tal forventes offentliggjort januar Statistisk Årbog 2010

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest enfamiliehuse 1. januar 2011 var der 2.745.458 boliger i Danmark, hvoraf 2.474.988 er beboede. 44 pct. af boligerne er enfamiliehuse, 39 pct. etageboliger,

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2001 af i alt 5.349.000 personer. Halvdelen

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Flest boliger i parcelhuse 1. januar 2006 var der 2.657.829 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på knap 24.000 i forhold

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2005 var der 2.633.886 boliger i Danmark. 40 pct. af boligerne er parcelhuse, 38 pct.

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2003 var der 2.540.908 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2000 af i alt 5.330.000 personer. Halvdelen

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

BOLIGER OG BYGGERI, M.M.

BOLIGER OG BYGGERI, M.M. BOLIGER OG BYGGERI, M.M. I Odense Kommune findes der godt 9.00 boliger. Knap / af boligerne er parcelhuse, mens ca. procent er flerfamiliehuse og ca. procent er række, kæde eller dobbelthuse. Lidt over

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2009 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2009 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 17 pct. i første kvartal 2009 i

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998 Nr. 3.02 Sept. 1998 BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998 x Godt 256.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1. juli 1998. Det er en tilbagegang på godt 24.000 m 2 eller 9 pct.

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997 Nr. 3.02 August 1997 BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997 x Knap 281.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1. juli 1997. Det er en fremgang på godt 57.000 m 2 eller 26 pct.

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

NYT. Lidt dyrere at bygge bolig FRA DANMARKS STATISTIK. Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2011

NYT. Lidt dyrere at bygge bolig FRA DANMARKS STATISTIK. Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2011 NYT FRA DANMARKS STATISTIK boliger 1. kvt. 2011 Byggeri og boligforhold Nr. 294 24. juni 2011 Lidt dyrere at bygge bolig Det er blevet lidt dyrere at bygge boliger trods faldende omkostninger til håndværkere.

Læs mere

Boligmarkedet 1. kvartal 2015

Boligmarkedet 1. kvartal 2015 Notat 16. september Boligmarkedet 1. kvartal Tal for handler, udbudte boliger og handler er offentliggjort frem til første kvartal, mens liggetiderne for de udbudte boliger er offentliggjort frem til juli.

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

Boliger og byggeri - A.4

Boliger og byggeri - A.4 Boliger og byggeri - A.4 72 Boliger og byggeri Dwellings and construction Nr. (No.) Side (Page) Boliger og byggeri (tekst) Dwellings and construction (text) 73 Boliger Dwellings A 4.1 Boligforhold 1880-2002

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel - Sammenfatning af analyserapport Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011 Energieffektivitet og renovering i EU Hen over sommeren sendte Energistyrelsen et forslag fra EU Kommissionen i høring. Forslaget omhandler energieffektivisering

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR.

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR. AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Gennemgang af kriterier bag den kommunale udligningsordning

Gennemgang af kriterier bag den kommunale udligningsordning INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX Afsluttende notat til Syddjurs Gennemgang af kriterier bag den kommunale udligningsordning November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 RESULTAT...

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Bilag B Berørte ejendomme (adresseliste) Agervænget 1 Agervænget 2 Agervænget 3 Agervænget 5 Banevej 1 Birkevænget 1 Birkevænget 2 Birkevænget 3 Birkevænget 4

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Byggevirksomheden. Industri og Byggeri Erik Nielsen, tlf , e-post: Byggeri og boligforhold 187. Formål. Indhold.

Byggevirksomheden. Industri og Byggeri Erik Nielsen, tlf , e-post: Byggeri og boligforhold 187. Formål. Indhold. Byggeri og boligforhold 187 Byggevirksomheden Formål Statistikken over byggevirksomheden er en registerbaseret opgørelse over den aktuelle byggeaktivitet. Formålet og den primære anvendelse af statistikken

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Omkostningsindeks for anlæg 1. kvartal 2010 Omkostningerne for anlæg af asfaltarbejde steg 1,4 pct. fra fjerde kvartal

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

12 Byggeomkostningsindeks for boliger

12 Byggeomkostningsindeks for boliger 117 12 Byggeomkostningsindeks for boliger 12.1 Grundlæggende information om indekset 12.1.1 Navn Der udgives tre overordnede indeks: Totalindekset: Byggeomkostningsindeks for boliger Byggeomkostningsindeks

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Den fremtidige boligefterspørgsel

Den fremtidige boligefterspørgsel Den fremtidige boligefterspørgsel Morten Skak Center for Bolig og Velfærd En prognose for udviklingen i boligefterspørgslen frem til år 2025 - som kan kopieres i kommunerne En prognose 2009-2025: Bruttoefterspørgsel

Læs mere

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG Energikortlægning Joakim Larsen, Energiplanlægger 1 Metode 2 Metode Filtrering 3 Filtrering Oplysninger pr adresse Geokode Bygningsklasse Bygningstype Opførelsesår Opvarmningsform og brændsel Tag- og vægtype

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 2011:2. 1. Sammenfatning. 2. Dækning og fortolkning

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 2011:2. 1. Sammenfatning. 2. Dækning og fortolkning Priser 2011:2 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 1. Sammenfatning Helårsstigning på 1,5 pct. Halvårsstigning på 0,5 pct. Udviklingen i Danmark De samlede byggeomkostninger steg med 1,5 pct. i

Læs mere

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Faxe kommune Center for Teknik & Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9, 4690 Haslev Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Nordvestsjælland som forstad

Nordvestsjælland som forstad Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Bykatalog - Nordvestsjælland - Ny Holbæk Kommune - Holbæk Kommune

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

KÅS-BOLIG 2005 ÅRHUS KOMMUNE

KÅS-BOLIG 2005 ÅRHUS KOMMUNE Stue Række- Etage- Kollegier Andre Sommer- Døgn- Samtlige og kæde- boliger boliger insti- boliger parcel og dobb. o.lign. tutioner 20 Ejerlejligheder - 1 54 - - - - 55 Øvrige ejerboliger - 9 6 - - - -

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

KÅS-BOLIG 2005 ÅRHUS KOMMUNE

KÅS-BOLIG 2005 ÅRHUS KOMMUNE 20 Fjernvarme 54 13 309 10 4 28 17 435 Centralvarme fra eget oliefyr - - 6 - - - - 6 Ovne i øvrigt - 1 7 - - - 1 9 Uopl. el. ingen varmeinstal - - 1 6 - - - 7 I alt 54 14 323 16 4 28 18 457 30 Fjernvarme

Læs mere

(17.7.08)!!!" #$$% &$#$$%#$$' #$$%

(17.7.08)!!! #$$% &$#$$%#$$' #$$% (17.7.08)!!!" #$$% $#$$%#$$ #$$% (!""#$ % % ( % ((( ( )!""# % ( *(!+,( - % " (!""#!"". % /// ( % % 0( ( ) *#$$% 1 )2!1 (2((,3 ( ( 4 +#$$% 5 67( 89:+ #.2 "; ,6?,( 4 4!,7 5@!

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere