Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret."

Transkript

1 Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal steg med 5% i lokale valutaer, mens salget opgjort i danske kroner steg 3% til mio. kr. fra mio. kr. i forhold til første kvartal 2004 Resultat af primær drift steg godt 6% til 275 mio. kr. mod 259 mio. kr. i samme periode sidste år. Overskudsgraden blev 18,6% mod 18,1% i 2004 Resultat før skat steg 10% til 267 mio. kr. fra 242 mio. kr. i Nettofinansomkostningerne udgjorde 8 mio. kr. mod 17 mio. kr. i 2004 Resultat efter skat steg knap 7% til 192 mio. kr. fra 180 mio. kr. Resultat pr. aktie (udvandet) blev 2,82 kr., hvilket er en stigning på 11% i forhold til første kvartal 2004 Frie pengestrømme steg 7% til 267 mio. kr. mod 249 mio. kr. i 2004, efter regulering af positiv engangseffekt på ca. 125 mio. kr. i Inklusive engangseffekt udgjorde frie pengestrømme 374 mio. kr. i første kvartal 2004 Afkast på investeret kapital (ROIC) steg til 17,7% fra 16,6% i 2004 Forventninger til 2005 Novozymes fastholder forventningerne til 2005 under forudsætning af uændrede valutakurser. Således forventes resultat af primær drift at overstige 10% opgjort i lokal valuta, mens væksten i danske kroner forventes at udgøre knap 6%. Væksten i salget forventes at blive 6-7% i lokal valuta; opgjort i danske kroner forventes en vækst på omkring 4%. Stigningen i resultat efter skat forventes at blive på omkring 5%. Forventningen til frie pengestrømme er ligeledes uændret mio. kr.

2 Resultatopgørelse og balance % ændring (mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 1. kvt. / 1. kvt. Nettooms ætning E nzymer Mikroorganismer (9) B ruttores ultat E nzymer Mikroorganismer (12) Resultat af primær drift E nzymer Mikroorganis mer (33) Overs kuds grad 18,6% 16,9% 20,6% 17,1% 18,1% Nettofinans (8) 23 (6) (33) (17) Resultat før skat Skat R es ultat inkl. minoritets interes s er Minoritets interes s er (1) (12) Resultat efter skat R es ultat pr. aktie a 10 kr. 2,89 2,73 3,40 2,47 2,60 11 Gns. antal A/B-aktier, udestående (mio. s tk.) 66,4 67,1 68,0 68,7 69,3 R es ultat pr. aktie a 10 kr. 2,82 2,67 3,32 2,42 2,55 11 (udvandet) Gns. antal A/B-aktier, udvandet (mio. s tk.) 68,1 68,7 69,6 70,3 70,7 Frie pengestrømme (29) Regnskabet er aflagt i henhold til de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Sammenligningstallene for 2004 er reguleret for IFRS. Regnskabet er ikke revideret. Nettoomsætning Nettoomsætningen i første kvartal 2005 blev på mio. kr., svarende til en stigning på 3% i forhold til første kvartal Opgjort i lokale valutaer udgjorde væksten ca. 5%. Salget af enzymer steg 4%, mens salget af mikroorganismer var 9% lavere i forhold til samme periode Salget fordelt geografisk 1. kvartal % valuta- % ændring i (mio. kr.) % ændring påvirkning lokale valutaer E uropa, Mellemøs ten & Afrika (1) 7 Nordamerika (6) (4) (2) As ien & Oceanien (5) 17 Latinamerika (1) 0 (1) Nettooms ætning (2) 5 Salget til Asien udviser fortsat meget høje vækstrater opgjort i lokal valuta. Væksten er især drevet af øget salg af enzymer til henholdsvis drikkealkohol- og tekstilindustrien, men også salget til foder- og stivelsesindustrien vokser pænt i Asien. I Europa ses en stigende vækst, primært drevet af salg til bageriindustrien. Salget til Nordamerika var lavere i første kvartal 2005 end samme periode sidste år hovedsagelig grundet et lavere salg af enzymer til vaskemiddelindustrien samt lavere salg af mikroorganismer. Børsmeddelelse nr. 23/ 2005 Side 2 af 12

3 Salget til Latinamerika viste en svagt faldende tendens i første kvartal 2005, hvilket ligeledes primært kan henføres til vaskemiddelindustrien. Salget fordelt på industrier % ændring (mio. kr) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 1. kvt. / 1. kvt. E nzymer tekniske enzymer vas kemiddelenzymer (3) -andre tekniske enzymer fødevareenzymer foderenzymer Mikroorganis mer (9) Nettoomsætning Salget af enzymer Salget af tekniske enzymer steg 1% i forhold til første kvartal 2004 og mere end 3% i lokal valuta. Salget af vaskemiddelenzymer blev 3% lavere i første kvartal 2005 end samme periode Udviklingen skyldes primært, at vaskemiddelproducenterne er negativt påvirket af højere råvarepriser og er desuden negativt påvirket af valutaen. Salget af andre tekniske enzymer steg 8% i danske kroner og mere i lokal valuta. Salget af enzymer til produktion af brændstofethanol viser fortsat høj vækst, hvilket blandt andet kan tilskrives introduktionen af et nyt enzym til brug for en ny teknologi inden for produktionen af brændstofethanol. Samtidig udviser salget af enzymer til tekstilindustrien høje vækstrater i forhold til første kvartal 2004, mens væksten i salg af enzymer til stivelsesindustrien er lavere. Novozymes lancerede i oktober 2004 det første produkt inden for biopolymerer, HyaCare, til kosmetikindustrien, og salget er fortsat i en introduktionsfase. Salget af fødevareenzymer steg 9%. Målt i lokal valuta var salgsvæksten mere end 10%. Specielt har salget til bageriindustrien udvist pæn vækst i forhold til første kvartal 2004, hvilket dog til dels skyldes lageropbygning hos enkelte af distributørerne. Salget til bryggeriindustrien er lavere i første kvartal 2005 end tilsvarende periode i 2004, mens salget af øvrige enzymer inden for fødevaresegmentet viser en pæn vækst. I første kvartal 2004 var salget til bryggeriindustrien gunstigt påvirket af en markant stigning i efterspørgslen efter øl med lavt kulhydratindhold. Salget af foderenzymer steg 7% sammenlignet med første kvartal Opgjort i lokale valutaer var væksten højere. Væksten er som forventet fortsat primært drevet af øget salg af enzymer inden for produktgruppen fytase, særligt i Asien. Den solide vækst i første kvartal forventes at udligne sig over året. Salget af mikroorganismer Salget af mikroorganismer var 9% lavere i danske kroner, stærkt negativt påvirket af valutaen, da dette segment er meget dollar-relateret. Salget til industri- og husholdningsrengøring er lavere i første kvartal 2005 end i samme periode 2004, hvorimod salget til plantebeskyttelse er stigende. Nye produkter Novozymes lancerede et nyt enzymprodukt i første kvartal 2005: Polarzyme, et vaskemiddelenzym, der virker effektivt på proteinholdige pletter og vasker rent ved lave temperaturer. Børsmeddelelse nr. 23/ 2005 Side 3 af 12

4 Den 14. april 2005 offentliggjorde Novozymes resultatet af projektet inden for biomasse-til-ethanol, der blev påbegyndt i 2001 med støtte fra det amerikanske National Renewable Energy Laboratory (NREL). Projektets mål er nået; enzymomkostningen til biomassebaseret fremstilling af ethanolbrændstof er i laboratorieskala blevet reduceret fra 5,40 USD til 0,10-0,18 USD pr. gallon, hvilket svarer til en reduktion på faktor 30 siden Enzymer betragtes nu ikke længere som den største økonomiske hindring i markedsføringen af biomasseteknologien. Omkostninger samt licens- og andre driftsindtægter De samlede omkostninger, eksklusive nettofinans og skat, steg 2% til mio. kr., positivt påvirket af de lavere valutakurser i første kvartal. Produktionsomkostningerne steg 5% og således mere end stigningen i salget set i forhold til samme periode Bruttomarginen for første kvartal 2005 udgør 53,0% mod 54,1% i samme periode Bruttomarginen for første kvartal 2005 er steget i forhold til 2004 som helhed, hvor den udgjorde 52,6%. De øvrige driftsomkostninger, salg og marketing, administration samt forsknings- og udviklingsomkostningerne, faldt samlet set 1% til i alt 516 mio. kr. i første kvartal 2005 grundet generel omkostningsstyring. Andre driftsindtægter var højere end i den tilsvarende periode i 2004, blandt andet som følge af indtægter fra forskningssamarbejdet med Solvay Pharmaceuticals. Totale afskrivninger og amortiseringer blev 117 mio. kr. mod 118 mio. kr. i den tilsvarende periode Resultat af primær drift Resultat af primær drift steg godt 6% til 275 mio. kr. i forhold til 259 mio. kr. i første kvartal Af resultatet vedrører 267 mio. kr. enzymer og 8 mio. kr. mikroorganismer. Overskudsgraden, målt som resultat af primær drift i forhold til salget, blev henholdsvis 19,0 for enzymer og 10,8 for mikroorganismer. Nettofinansposter 1. kvartal 1. kvartal (mio. kr.) Nettovalutakurs gevins t / (tab) 4 10 Nettorenteudgifter (8) (7) Andre finans ielle pos ter (4) (20) Finansielle poster i alt (8) (17) Nettorentebærende gæld, ultimo Nettovalutakursgevinster skyldes realiserede og urealiserede gevinster primært på risikoafdækning af eksponeringen i amerikanske dollar og japanske yen. Udviklingen i andre finansielle poster skyldes hovedsagelig en ændring i forpligtelsen på aktieoptioner som følge af udsving i markedsprisen på den underliggende aktie. Resultat før skat og årets resultat Resultat før skat blev 267 mio. kr. mod 242 mio. kr. i forhold til 2004, en stigning på 10%. Årets resultat steg knap 7% til 192 mio. fra 180 mio. kr. i samme periode sidste år. Børsmeddelelse nr. 23/ 2005 Side 4 af 12

5 Pengestrømme, investeringer og virksomhedsopkøb 1. kvartal 1. kvartal (mio. kr.) Resultat efter skat P enges trømme før ændring i drifts kapital P enges trømme fra drifts aktivitet P enges trømme fra inves terings aktivitet (68) 71 Frie pengestrømme Penges trømme fra finans ierings aktivitet (346) (379) Nettopengestrømme (79) (5) Opkøb 0 0 Frie pengestrømme udgjorde 267 mio. kr. mod 374 mio. kr. i Første kvartal 2004 var påvirket af en positiv engangseffekt på ca. 125 mio. kr. Reguleret herfor stiger frie pengestrømme 7% i forhold til sidste år. Investeringsaktiviteten er stigende i forhold til første kvartal 2004, om end lav i forhold til det forventede investeringsniveau for 2005, hvilket dog skyldes tidsforskydning. Balance og egenkapitalens udvikling Aktiver 1. kvartal Ultimo Passiver 1. kvartal Ultimo (mio. kr.) (mio. kr.) Egenkapital primo ekskl. minoritetsinteresser Periodens overskud Betalt udbytte (233) (217) Køb af egne aktier, netto (154) (804) Immaterielle anlægsaktiver Valutaregulering af nettoaktiverne mv Materielle anlægsaktiver Udskudt skat Minoritetsinteresser Anlægsaktiver i alt Egenkapital ultimo Varebeholdninger Langfristede gældsforpligtelser Tilgodehavender heraf nettorentebærende Værdipapirer Kortfristede gældsforpligtelser Likvide beholdninger heraf nettorentebærende Oms ætnings aktiver i alt Gældsforpligtelser i alt Aktiver i alt ultimo Passiver i alt ultimo Som følge af IFRS opgøres egenkapitalen inklusive minoritetsinteresser Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af første kvartal 2005 mod mio. kr. ultimo Egenkapitalen er forøget med periodens overskud og valutakursreguleringer af nettoaktiver i datterselskaber, men reduceret for udbyttebetaling samt køb af egne aktier. Der er i marts udbetalt udbytte for 2004 med 233 mio. kr. Køb af egne aktier på 214 mio. kr., reduceret med udnyttelsen af aktieoptioner (60 mio. kr.), påvirker egenkapitalen negativt med 154 mio. kr. i perioden. Som en del af det planlagte aktietilbagekøbsprogram på i alt mio. kr. er der for 2005 godkendt køb af egne aktier for 650 mio. kr. Det samlede program blev påbegyndt i 2004 og planlægges gennemført over en 3-4 årig periode. Siden 1. februar 2005 er der købt egne aktier for 214 mio. kr. Beholdningen af egne aktier udgjorde ultimo kvartalet 6,4 mio. stk. B-aktier, svarende til 8,9% af aktiekapitalen. På generalforsamlingen den 16. marts 2005 blev det vedtaget at nedsætte den nominelle aktiekapital til 696 mio. kr. Annulleringen af aktierne forventes at blive gennemført inden udgangen af juni Børsmeddelelse nr. 23/ 2005 Side 5 af 12

6 Ændret regnskabspraksis Novozymes regnskabspraksis er ændret pr. 1. januar 2005, således at Novozymes fremover aflægger regnskab efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Kvartalsregnskabet er således aflagt i henhold til IAS 34. Sammenligningstallene for 2004 er reguleret for overgang til IFRS. Regnskabsprincipperne for nærværende kvartalsregnskab er konsistente med de principper, der ligger til grund for Novozymes Rapporten 2004, med undtagelse af de ændringer, der er beskrevet i Novozymes Rapporten 2004, note 32 Overgang til IFRS, som beskriver reguleringerne fra de historisk gældende Dansk GAAP til IFRS. Der henvises i øvrigt til Novozymes Rapporten 2004 og til særskilt Fondsbørsmeddelelse, Hoved- og nøgletal for Novozymes koncernen for 2004 i henhold til IFRS, af 29. marts Begge dele kan findes på. Forventninger til 2005 (kr.) US D JPY CNY Gennems nits kurs for ,54 72,32 S potkurs 28. januar ,53 68,97 S potkurs 27. april ,42 69,64 Udvikling ift. gennemsnitskurs % -2% -4% De vigtigste salgsvalutaer er lavere over for den danske krone end de gennemsnitlige kurser i 2004, men dog højere end ultimo januar Ændringen er dog beskeden, og set i sammenhæng med de lavere gennemsnitskurser i første kvartal 2005 giver det ikke anledning til justering af forventningerne til Forventningerne til 2005 er uændrede. Der forventes en vækst i resultat af primær drift målt i lokale valutaer på mere end 10%. Opgjort i danske kroner forventes væksten at blive knap 6%. Resultat efter skat forventes at stige omkring 5%. Disse forventninger er baseret på, at valutakurserne forbliver på de nuværende niveauer resten af 2005, herunder specielt USD, CNY samt JPY mod DKK. Mere detaljeret forventes: Vækst i nettoomsætningen på 6-7% i lokale valutaer, mens væksten opgjort i danske kroner skønnes at blive på omkring 4% Lancering af 4-6 nye enzymprodukter Væksten i resultat af primær drift målt i lokale valutaer forventes at overstige 10%. Resultat af primær drift vil være negativt påvirket af lavere valutakurser, da Novozymes har forholdsmæssigt færre indtægter end omkostninger i danske kroner. Resultat af primær drift forventes at stige knap 6% opgjort i danske kroner. Valutafølsomheden for resultat af primær drift ventes i 2005, alt andet lige, at udgøre henholdsvis mio. kr. for USD og 5-15 mio. kr. for JPY ved en ændring i valutakursen på 5% Overskudsgrad på godt 18% trods negativ påvirkning fra valutaen Nettofinansomkostninger på mio. kr. Nettofinansposterne ventes positivt påvirket af gevinster på valutaafdækning. De forventede nettopengestrømme i USD og JPY er afdækket for 2005 Resultat efter skat forventes øget med omkring 5% Investeringer i materielle anlægsaktiver før virksomhedsopkøb forventes at være på niveau med afskrivningerne i 2005 Børsmeddelelse nr. 23/ 2005 Side 6 af 12

7 Frie pengestrømme før virksomhedsopkøb på mio. kr. Afkast på investeret kapital efter skat på godt 17%, på niveau med 2004 Rapportering inden for miljø- og socialområdet Udvalgte resultater inden for miljø- og socialområdet medtages som ved tidligere år i koncernregnskabsmeddelelsen. Dette sker for at reflektere Novozymes rapportering inden for ikkefinansielle forhold og kvartalsvist følge op på udvalgte mål. Definitionerne på de enkelte indikatorer fremgår af Novozymes Rapporten 2004 under anvendt regnskabspraksis, side i Regnskab og data, se. Udvalgte resultater inden for miljø- og socialområdet 1. kvartal Øko-produktivitetsindeks, vand Øko-produktivitetsindeks, energi Utilsigtede udslip af GMO 0 0 Væsentlige spild 0 0 Antal arbejdsulykker med dødelig udgang 0 0 Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 3,8 9,0 Antal medarbejdere Personaleomsætning i procent 5,3 4,6 Fravær i procent 3,4 3,1 Øko-produktivitetsindeks for vand og energi opgøres pr. år ud fra indeks 100 ved det pågældende års begyndelse. Vand og energi effektiv udnyttelse af ressourcerne Øko-produktivitetsforbedringen for vand var 6% efter de første tre måneder af 2005, hvilket er over målet om en forbedring på 4% for hele Med et øko-produktivitetsindeks for energi på 98 i første kvartal 2005 er udnyttelsesgraden af energi 2% lavere end i Udviklingen i udnyttelsen af energi skyldes primært ændret produktmiks. Målet for 2005 er en forbedring af udnyttelsen af energi på 5%. Sammenligningsgrundlaget for både vand og energi er udfordrende, da 2004 udviste en forbedret udnyttelse på henholdsvis 13% og 16%. Arbejdsulykker med fravær Frekvensen af registrerede arbejdsulykker med fravær blev 3,8 i første kvartal 2005, hvilket er lavere end samme periode 2004, hvor frekvensen var 9,0. Det er en meget positiv udvikling, der underbygger målet for 2005 om, at frekvensen af arbejdsulykker ikke må overstige 7,0. Personaleomsætning og fravær Personaleomsætningen for de seneste 4 kvartaler var 5,3%, hvilket er en stigning i forhold til den tilsvarende periode efter første kvartal Omsætningen er dog fortsat lav og under målet om ikke at overstige 7% for hele Fraværsprocenten var 3,4% for 1. kvartal 2005, hvilket var højere end målet for hele 2005 på maksimalt 3%. Der er dog traditionelt højere fravær i første kvartal end i de øvrige kvartaler. Novozymes har fastsat en række mål for 2005 inden for miljø- og socialområdet. Der henvises for detaljer omkring de enkelte mål til. Børsmeddelelse nr. 23/ 2005 Side 7 af 12

8 Finansiel kalender 11. august 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår oktober 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler 2005 Udsagn om fremtiden Børsmeddelelsen indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle forventninger til 2005, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af uforudsete bevægelser på de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes kerneforretninger. Bagsværd, den 28. april 2005 Bestyrelsen Bilag 1: Salget fordelt på geografiske områder, pr. kvt. Bilag 2: Resultatopgørelse for 1. kvt samt år til dato, før og efter IFRS Egenkapitalens udvikling, 1. kvt mod 1. kvt Børsmeddelelse nr. 23/ 2005 Side 8 af 12

9 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt koncernregnskabet for Novozymes A/S for første kvartal Kvartalsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) samt de yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er ledelsens opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat, finansielle stilling samt pengestrømme. Bagsværd, den 28. april 2005 Direktion: Steen Riisgaard Adm. direktør Per Falholt Per Månsson Peder Holk Nielsen Arne W. Schmidt Bestyrelse: Henrik Gürtler Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Formand Næstformand Jerker Hartwall Arne Hansen Søren Jepsen Ulla Morin Walther Thygesen Hans Werdelin Børsmeddelelse nr. 23/ 2005 Side 9 af 12

10 Kontaktpersoner Presse og medier: Eva Louise Holm Petersen Tlf. (direkte): Aktieanalytikere og investorer: Lene Aaboe Tlf. (direkte): Niels Eldrup Meidahl Tlf. (direkte): I USA: Thomas Kudsk Larsen Tlf. (direkte): Novozymes er verdens førende bioteknologiske virksomhed inden for enzymer og mikroorganismer. Vores løsninger er baseret på naturens egen teknologi. Og vores mål er hele tiden at udvide grænserne for, hvordan biologiske løsninger kan fremme industriens muligheder over hele verden. Novozymes har hovedsæde i og beskæftiger over medarbejdere i mere end 30 lande. Novozymes fremstiller og sælger mere end 600 produkter i 130 lande. B-aktier er noteret på Københavns Fondsbørs. Besøg Novozymes og få flere oplysninger på. Børsmeddelelse nr. 23/ 2005 Side 10 af 12

11 Bilag 1 Salget fordelt på geografiske områder, pr. kvt % ændring (mio. kr.) 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 1. kvt. / 1. kvt. E uropa, Mellemøs ten & Afrika Nordamerika (6) As ien & Oceanien Latinamerika (1) Nettooms ætning Børsmeddelelse nr. 23/ 2005 Side 11 af 12

12 Bilag 2 Resultatopgørelse for 1. kvt samt år til dato, før og efter IFRS Reguleringer som følge af overgang til IFRS (mio. kr.) 1. kvt År til dato 2004 Resultatopgørelse Før IFRS- Efter Før IFRS- Efter regulering regulering regulering regulering regulering regulering Nettooms ætning (8) (8) Enzymer (8) (8) Mikroorganismer Bruttoresultat 780 (5) (5) Enzymer 736 (5) (5) Mikroorganismer Resultat af primær drift Enzymer Mikroorganismer Overskudsgrad 17,8% 0 18,1% 17,8% 0 18,1% Nettofinans 3 (20) (17) 3 (20) (17) Resultat før skat 260 (18) (18) 242 S kat af årets res ultat 68 (5) (5) 63 Resultat inkl. minoritets interesser 192 (13) (13) 179 Minoritets interes s er Resultat efter skat 193 (13) (13) 180 Res ultat pr. aktie (EPS ) 2,78 2,60 2,78 2,60 Gns. antal A/B-aktier, udes tående (mio. s tk.) 69,3 69,3 69,3 69,3 Res ultat pr. aktie, udvandet (EPS ) 2,70 2,55 2,70 2,55 Gns. antal A/B-aktier, udvandet (mio. s tk.) 70,7 70,7 70,7 70,7 Egenkapitalens udvikling, 1. kvt mod 1. kvt. 2004, opgjort i henhold til IFRS 1. kvartal 1. kvartal (mio. kr.) E genkapital primo eks kl. Minoritets inters s er P eriodens overs kud Betalt udbytte (233) (219) Køb af egne aktier (netto) (154) (170) Valutaregulering af nettoaktiverne mv. 22 (9) E genkapital eks kl. minoritets interes s er Minoritets interes s er primo P eriodens res ultat 1 ( 1) Betalt udbytte (1) (5) Valutare gulering af nettoaktiverne mv. 2 4 Minoritetsinteresser Egenkapital ultimo Børsmeddelelse nr. 23/ 2005 Side 12 af 12

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 25. oktober 2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening for Novozymes. Salget steg 15% i de tre første kvartaler. Omregnet til danske kroner var væksten 11%. Resultat

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 2007 25. januar 2008 2007 var et rigtigt godt år for Novozymes. Året stod i vækstens tegn med højere end forventet salgsvækst på 14%. De finansielle resultater var tilfredsstillende,

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature Novozymes Generalforsamling li 2002 Unlocking the magic of nature Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo Køppler Ulla Morin Morten Iversen

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 2008

KONCERNREGNSKAB FOR 2008 KONCERNREGNSKAB FOR 2008 22. januar 2009 Godt 2008-resultat. Nye, øgede langsigtede mål. Vækstforventning til 2009. Høj salgsvækst for 2008 13% i lokal valuta. Årets indtjening var også meget tilfredsstillende.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Børsmeddelelse. Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 2004

Børsmeddelelse. Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 2004 Børsmeddelelse 31. januar 2005 Koncernregnskabsmeddelelse for 2004 2004 blev et meget tilfredsstillende år på trods af valutakursudviklingen. Resultaterne er væsentligt bedre end forventet ved årets start

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007

Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007 Silkeborg, den 16. august 2007 Rapport for 1. halvår 2007 Resumé ITH Industri Invest A/S (ITH) har

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003 Børsmeddelelse 13. august 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003 I første halvår steg resultat efter skat med 34% fra 270 mio. kr. til 361 mio. kr. Forventningerne til årets resultat efter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Delårsrapport for 1. kvartal 2014 24. april 2014 Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal 2014. Som

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 25. oktober Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Novozymes A/S, koncernregnskab 1. halvår 2005

Novozymes A/S, koncernregnskab 1. halvår 2005 Børsmeddelelse 11. august 2005, koncernregnskab 1. halvår 2005 Resultat af primær drift steg 15%, mens resultat efter skat steg 26% i forhold til første halvår 2004. Øgede forventninger til hele året.

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2007

Novozymes Generalforsamling 2007 Novozymes Generalforsamling 2007 Henrik GürtlerG Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 2005-18 17. august 2005 William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele betydelig vækst i såvel indtjening som pengestrømme Koncernen realiserede

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 26. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr.5/2004 5 sider i alt SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004 Nettoomsætning blev 173

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere