Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Border Collie Klubbens konkurrenceregler"

Transkript

1 Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og med et minimum af stress. Hver moment skal ses som en opgave, der skal løses på bedste måde. Der gives point for løsning af opgaven, alt efter hvor godt dette klares. Reglerne for de enkelte momenter skal følges, ellers vil der være et pointfradrag, eller diskvalifikation. Rækkefølgen af de enkelte momenter er fastsat af konkurrenceleder og baneformand i fællesskab og godkendt af dommeren. Såfremt det besluttes, at den nævnte rækkefølge af momenterne benyttes, behøves der ikke en godkendelse fra dommeren. KONKURRENCEREGLER Klubben forbeholder sig ret til, at kunne ændre konkurrencereglerne når dette anses for nødvendigt. Alle ændringer skal godkendes af Border Collie Klubbens bestyrelse og af DKK, inden ikrafttræden. Eventuelle ændringer vil blive meddelt i klubbens blad, Border Collie News. POINT For at bestå en hyrdeprøve og tilegne sig titlen HYRDPR, som officielt tilføjes stamtavlen, skal hunden have opnået mindst 60 point i en valgfri klasse. For at bestå prøven, skal følgende være opfyldt: Konkurrencen skal være officiel. Konkurrencen skal være godkendt af Border Collie Klubbens hyrdehundeudvalg eller bestyrelse. Dommeren skal være godkendt af DKK. Alle momenter i klassen, skal gennemføres. Det vil sige, at såfremt der i klasse 1, gives op eller hvis tiden er opbrugt, kan der ikke tildeles titlen HYRDPR, uanset point. Der må ikke gives 0 i en øvelse. Præmiering fordeler sig således: point = 3. præmie point = 2. præmie 85 point og derover = 1. præmie TITLER Titlen HYRDPR kan opnås i en valgfri klasse. Det er valgfrit, hvilken klasse, man ønsker at starte i. Ved opnåelse af mindst 60 point, tildeles titlen HYRDPR1 i klasse 1, HYRDPR2 i klasse 2 og HYRDPR3 i klasse 3. DANSK HYRDEHUNDECHAMPION Opnås 3 gange 85 point i klasse 3 og har fået minimum prædikatet "Good" på en FCI anerkendt udstilling, tildeles hunden titlen DKHHCH. HYRDEKONKURRENCER AFHOLDT AF DANSK HYRDEHUNDE KLUB En gennemført hyrdekonkurrence klasse 1, klasse 2 eller klasse 3 i en hyrdekonkurrence afholdt af Dansk Hyrdehunde Klub (DHK), med en DKK anerkendt dommer (FCI), tæller på lige fod med officielle konkurrencer afholdt af Border Collie Klubben, og kvalificerer til titlen HYRDPR, som officielt tilføjes stamtavlen. Hyrdehunde konkurrenceprogram Border Collie Klubben senest revideret april 2013 Side 1 af 11

2 For at en gennemført klasse 1, 2 eller 3 i en hyrdekonkurrence afholdt af Dansk Hyrdehunde Klub, kan anerkendes, skal der foreligge dokumentation i form af en attesteret dommerseddel, der sammen med relevante oplysninger om hund og fører, fremsendes til DKK der opkræver det relevante gebyr for administration, herunder påtegning til hundens stambogsoplysninger. UDKLASSIFICERING Klasse 1: Klasse 2: Er åben for alle. Opnår en hund 3 gange 85 point og derover, bør der flyttes til højere klasse. Vælger man fortsat at blive i denne klasse, deltager hunden udenfor konkurrence Er åben for alle Opnår en hund 3 gange 85 point og derover, bør der flyttes til højere klasse. Vælger man fortsat at blive i denne klasse, deltager hunden udenfor konkurrence. Hunde, der ikke har opnået HYRDPR (60 point) i en højere klasse kan rykke ned og deltage i en lavere klasse. Dog deltager hunden udenfor konkurrence hvis hunden opnået 3 gange 85 point i den lavere klasse. Border Collie Klubben forbeholder sig ret til at forlange oprykning i klasserne, hvis man mener, at nogle bevidst bliver i en for let klasse. GENERELT Det er deltagernes eget ansvar at gøre sig bekendt med Border Collie Klubbens konkurrenceregler. Det er tilladt at hjælpe og støtte sin hund, hvis man finder det påkrævet. Pointfradrag kan forekomme, såfremt dommeren finder det nødvendigt. Der er fri kommandogivning. Dog ikke i udløb i klasse 2 og 3, med mindre der er tale om stopkommandoer. Deltagerne må ikke henvende sig til dommeren under konkurrencen. Kommunikation til dommeren skal foregå via konkurrenceleder eller baneformand. Overholdes ovennævnte ikke, kan det medføre diskvalifikation. Det er ikke tilladt at medbringe andre redskaber på banen udover hyrdestav. Det er valgfrit om hunden er i line frem til startpælen. DELTAGERNES PLIGT: Deltagerne har pligt til at melde sin ankomst og fremvise gyldig vaccination for hunden. Deltagerne må ikke gå ind på banen, før den foregående ekvipage er færdig. Deltager og hund skal gå direkte til startpælen. Løbske tæver skal anmeldes til konkurrencelederen ved ankomst og må ikke komme på eller i nærheden af banen, før der gives anvisning om dette. Der skal vises hensyn. Ingen deltagende hunde i nærheden af banen. Ingen deltagere i nærheden af baneåbningen. Der skal være fri adgang til banen. For at deltage i konkurrencer, skal hunden være minimum 12 måneder gammel på konkurrencedagen. For at deltage i konkurrencer, skal hunden være forsikret med udvidet ansvarsforsikring og vaccineret efter DKK s regler. Papirer skal altid medbringes og forevises på forlangende. Hyrdehunde konkurrenceprogram Border Collie Klubben senest revideret april 2013 Side 2 af 11

3 DELTAGERNES RETTIGHEDER: Inden dommeren giver klartegn til start, har deltageren lov til at begære en ny flok får, såfremt deltageren mener, at fårene er stressede. Det er dommerens/baneformandens afgørelse, om dette er relevant. Deltageren har ret til når som helst at afbryde et gennemløb. I klasse 1 beholdes point, det er dog ikke muligt at bestå hyrdeprøven (se nærmere under pointgivning). I øvrige klasser mistes point. For sent fremmøde med lovligt forfald, berettiger til start, såfremt dette er muligt. Dette er konkurrencelederens afgørelse. DISKVALIFIKATION Dommeren har ret til at diskvalificere en deltager, hvis deltageren ikke retter sig efter dommerens anvisninger. Dommeren bør diskvalificere en deltager, hvis: der kommer får udenfor banen. Dommeren angiver banens grænser. hvis der mistes får ved uberettiget bid jagt på fårene deltageren bevidst berører fårene. Dette betyder, at en deltager ikke bevidst må tage fat i et får, eller skubbe til det med hyrdestav. grænsen for rolig og anstændig opførsel overskrides. Dommeren skal diskvalificere ekvipagen, hvis hunden er syg, skadet eller på anden måde ikke er fuldt arbejdsdygtig. Dommeren skal diskvalificere en ekvipage, såfremt deltageren straffer hunden. Dommeren skal diskvalificere en hund som viser aggressiv adfærd. Alle former for diskvalifikation af en deltager/hund, skal anmeldes til konkurrenceledelsen, der skal sørge for, at dette tilgår hyrdehundeudvalget straks efter konkurrencen. KLAGER/INDSIGELSER Har deltagerne i en konkurrence indsigelser imod dommerens afgørelse, kan afgørelsen blive taget op til vurdering af to på dagen udvalgte personer, samt dommeren. Dette vil indbefatte baneformanden, hvis en sådan findes. Afgørelsen behøver ikke at foreligge før efter konkurrencen, hvis denne ikke har nogen indflydelse på dagens resultat. KONKURRENCELEDER Den person, som har ansvaret for, at kalde deltagerne til start, og for forholdene udenfor selve banen, samt at besvare spørgsmål angående disse forhold. BANEFORMAND Den person, som er ansvarlig for forholdene på selve banen. Det være sig kontakt til dommeren, udsætning af får. Bedømmelse af udsætning med henblik på eventuelt omstart/nye får. Bedømmelse af fårene/hunden på banen medhenblik på eventuelt omstart. Konkurrenceleder og baneformand beslutter banens opbygning. Det er deres ansvar at sørge for, at banen lever op til de krav, der er stillet i konkurrenceprogrammet. Banens momenter og rækkefølge skal være opført på en skitse, der er tilgængelig for alle deltagere. En anden rækkefølge end den gængse, skal forud for konkurrencen være godkendt af dommeren. Hyrdehunde konkurrenceprogram Border Collie Klubben senest revideret april 2013 Side 3 af 11

4 DOMMER Dommeren skal være FCI godkendt. Den person, der vurderer gennemløbene og giver point. Dommeren dømmer ud fra de retningslinier, der er givet fra klubben. Det er dog ikke alt, der er beskrevet, det er derfor den enkelte dommer, der afgør, hvordan de enkelte momenter skal bedømmes. Dommeren har ret til at komme med tilrettevisninger til banen, såfremt denne ikke mener, at banen overholder de krav, der stilles i konkurrenceprogrammet. FÅRENE Til hver hund tilstræbes en flok på 4-10 får (samme antal til hver deltager), som skal være hundevante og velegnede til formålet. Fårene må højst benyttes 3 gange og ikke 3 på hinanden følgende gange. Både de får, som venter på at komme på banen og de får, som allerede har været på banen, bør være udenfor synsvidde og i passende afstand fra banen. Til klasse3, skal 2 får i hver flok være mærket med bånd. TIDTAGNING Tidtagningen starter, når hunden forlader føreren, efter dommerens klartegn og afsluttes når sidste moment er gennemført. Banetiden fastsættes af baneformand. Ved overskridelse af tiden, afbrydes gennemløbet de opnåede point bevares. DE FYSISKE RAMMER Det er deltagernes eget ansvar at forhøre sig om dommerens praksis ved banegennemgang og lære sig baneforløbet. Der skal være en skitse over banen ophængt, så alle deltagere har mulighed for at gøre sig bekendt med banens forløb. Dommeren meddeler inden start, hvad der anses for at være yderste grænse for banen. BANEFORHOLD Banen bør opbygges således, at der gives hundene gode betingelser, det vil sige god plads til siderne og bag om hentepæl og startpæl. Udnyttelse af naturlige forhindringer i terrænet foretrækkes, såfremt disse er til stede. Banens størrelse varierer alt efter hvilken klasse, det drejer sig om. Der tilstræbes følgende mål, der dog kun er vejledende: Klasse 1: Klasse 2: Klasse 3: Længde 150 x 200 meter Længde 200 x 200 meter Længde fra 300 x 200 meter. Banens opbygning: Forskellige forslag til opbygning af bane, sidder bagest i programmet. Disse er kun vejledende. Der tilstræbes en afstand fra den yderste grinde til banens kant på minimum 25 meter. Dette er, for at give ekvipagen god plads at arbejde på. Fangefolden skal være 3 meter lang og 2 meter bred. Lågen skal ved den yderste stolpe være forsynet med en 2 meter lang rebtamp, som hyrden skal holde fast i under inddrivningen i klasse 2 og 3. I klasse 1 har hyrden lov at slippe rebet. Lågen skal kunne åbnes 90 grader, så den er i lige linie med siden. Hyrdehunde konkurrenceprogram Border Collie Klubben senest revideret april 2013 Side 4 af 11

5 Forhindringer: Kan være opbygget af grinder, der er ca. 2 meter lange. Passagen mellem grinderne skal være 6 meter brede. Drivningen: Afstande er vejledende. Klasse: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Afstand startpæl til første grindepar ca. 50 m ca. 75 m ca. 100 m Mellem 1. og 2. grindepar ca m ca. 100 m ca. 100 m Fra 2. grindepar til delering ca. 50 m ca. 75 m ca. 100 m Samlet tilstræbes en drivning på: ca m ca m ca m Delering: Ringen skal have en diameter på omkring meter og kan placeres frit på banen. Ringen kan evt. mærkes med bånd eller sandtoppe. Den skal være tydeligt afmærket i klasse 3. Det er baneformandens eller dommerens afgørelse, hvordan den afmærkes i klasse 2. Der kan vælges blot at have et markeret samlingspunkt. Alternative forhindringer eller ekstra momenter: o Malteserkors, der kan erstatte en fangefold eller en deling. Malteserkors skal forceres i en lige retning, enten 1 eller 2 gange. o Gangbro, der skal forceres. Kan erstatte grinder eller fangefold. Opbygges af en bro med grinder der dækker siderne og med en tragtåbning på minimum 2 meter. o Trailer, hvor fårene skal føres op. Erstatter fangefold. o Korridor, hvor fårene skal passere igennem. Mindst 5 meter lang. Ca. 2 meter bred. Kan laves af grinder eller planter. Skal have en tragtåbning. Kan erstatte et grindesæt. o Andre forhindringer, der kan anses for at være i stil med forhindringer, der kan mødes i det daglige arbejde. Hyrdehunde konkurrenceprogram Border Collie Klubben senest revideret april 2013 Side 5 af 11

6 KONKURRENCEREGLER KLASSE 1 Henteafstand: ca. 75 meter Maksimal pointsum: 100 point. 1. UDLØB 20 POINT Hyrde og hund skal befinde sig bagved startpælen. Om nødvendigt må hyrden dog forlade startpælen for at hjælpe hunden, også før hunden sendes. Dette medfører at der foretages point fradrag. Det er hyrdens afgørelse, hvornår og til hvilken side, hunden sendes af sted. Hunden skal beskrive en passende stor bue bagom fårene. Dommervejledning: Såfremt startpælen forlades, foretages et mindre point fradrag. Yderligere pointfradrag kan finde sted i forhold til hundens udløb i øvrigt. Der lægges vægt på hundens udløb, frem for førerens afstand til fårene. 2. OPTAG 10 POINT Hunde skal i roligt tempo, fra balancepunktet nærme sig og tage kontrol over fåreflokken, så denne samlet og uden stress, i et passende tempo, sætter sig i bevægelse mod hyrden. Dommervejledning: At startpælen forlades i første moment, har ingen indflydelse på bedømmelse af optag. 3. TILDRIVNING 20 POINT Fåreflokken skal samlet bevæge sig i ustresset tempo og i lige linie drives ned til hyrden. Tildrivningen er afsluttet, når fårene har passeret bag om startpælen. Dommervejledning: Såfremt startpælen forlades i udløbet, foretages pointfradrag ved tildrivningen, idet det fulde moment, ikke kan vises. Den fradrages forholdsmæssigt 4. DRIVNING 30 POINT Når fårene har passeret bagom startpælen efter tildrivningen skal fradrivningen gennem to forhindringer straks påbegyndes. Under udførelse af drivningen bør fårene passere grindelinierne. Fradrivningen gennem og imellem forhindringerne skal ske i så lige en linie som muligt, og i et passende tempo, hvor hunden under hele forløbet udviser god kontrol med flokken. Hyrden må forlade startpælen og støtte hunden uden at der foretages pointfradrag. Hyrden må dog ikke yde tryk/træk eller anden indflydelse på fårene. Rækkefølgen er får-hund-fører (fradrivning). Det er dog tilladt at hyrden går på siden af hunden og på sidste ben bevæger sig den naturlige vej ned mod det punkt der afslutter drivningen. Det er ligeledes tilladt for hyrden at gå om foran fårene (som tildrivning), så rækkefølgen bliver fører-får-hund. I så fald trækkes halvdelen af drivepointene. Fri kommandogivning. Dommervejledning: Dersom grindelinierne ikke passeres, skal der foretages pointfradrag for dette. Pointfradragets størrelse vurderes i forhold til hvor langt fårene er fra at passere grindelinierne. Dommeren har ret til at foretage diskvalifikation, dersom det skønnes at fårene slet ikke har været forsøgt drevet. Dersom hyrden deltager aktivt i drivning af fårene foretages pointfradrag op til halvdelen af drivepointene. Hyrdehunde konkurrenceprogram Border Collie Klubben senest revideret april 2013 Side 6 af 11

7 5. FANGEFOLD 10 POINT Efter afsluttet drivning starter bedømmelsen af inddrivningen i fangefold. Der lægges vægt på, at hunden under hele inddrivningen holder fårene afbalancerede mod foldåbningen, og gennem et støt tryk, driver fårene ind i folden. Hyrden må gå med ind i folden. Lågen må først lukkes, når fårene er inde og fri af åbningen. Dommervejledning omkring fangefold: Såfremt et eller flere får ronderer fangefolden, i stedet for at gå direkte ind, mistes 5 point første gang og 3 point anden gang. Der mistes derefter ikke yderligere point. Går hyrden ind i fangefolden, mistes 2 point. Fuldføres momentet, skal der gives minimum 1 point, uanset antal fejl. 6. HELHEDSINDTRYK 10 POINT Dommeren skal efter endt gennemløb vurdere helhedsindtrykket. Dommerens skriftlige kommentar til gennemløbet er ønskværdig. Herunder samarbejde mellem hund og fører, om gennemløbet foregik i passende tempo, unødig kommandogivning m.v. og trække eventuelle point i forhold til dette. Hvis en hyrde opgiver under et gennemløb, bibeholdes de opnåede point, HVIS fårene er i ro hos hyrden. Man skal give tegn til dommeren eller baneformanden om, at man ønsker at stoppe. Denne afgør derefter om fårene er under kontrol og i ro. Prøven er først gennemført når fårene er i fangefolden og lågen er lukket. Hyrdehunde konkurrenceprogram Border Collie Klubben senest revideret april 2013 Side 7 af 11

8 KONKURRENCEREGLER KLASSE 2 Henteafstand: ca. 120 meter Maksimal pointsum: 100 point. 1. UDLØB 20 POINT Hyrde og hund skal befinde sig bagved startpælen, og hyrden må ikke forlade startpælen før hentningen er fuldført og fårene har passeret bagom startpælen, ellers foretages diskvalificering. Det er hyrdens afgørelse, hvornår og til hvilken side, hunden sendes af sted. Hunden skal beskrive en passende stor bue bagom fårene. Støttekommandoer under udgangen medfører pointfradrag, bortset fra eventuel stopkommando, når hunden har fuldført udgangen og befinder sig i balancepunkt bagved fårene. 2. OPTAG 10 POINT Hunde skal i roligt tempo, fra balancepunktet nærme sig og tage kontrol over fåreflokken, så denne samlet og uden stress, i et passende tempo, sætter sig i bevægelse mod hyrden. 3. TILDRIVNING 20 POINT Fåreflokken skal samlet bevæge sig i ustresset tempo og i lige linie drives ned til hyrden. Tildrivningen er afsluttet, når fårene har passeret bag om startpælen. 4. FRADRIVNING 30 POINT Når fårene har passeret bagom startpælen efter tildrivningen, skal hunden straks påbegynde fradrivningen gennem to forhindringer. Fradrivningen gennem og imellem forhindringerne skal ske i så lige en linie som muligt, og i et passende tempo, hvor hunden under hele forløbet har kontrol med flokken. Hyrden må gå med og støtte hunden uden at der foretages pointfradrag. Rækkefølgen er, får hund hyrde. Dommervejledning: Der mistes point, såfremt der passerer får udenom grindeåbning. 5. DELING 10 POINT Deling skal vises i deleringen. Deling starter når det første får er inde i ringen. Herefter skal alle fårene blive indenfor ringen, indtil delingen er fuldført. Fåreflokken skal deles i 2 vilkårlige flokke. Hunden skal tydeligt vise, at den kommer ind gennem fårene. Inden konkurrencen starter, oplyser dommeren, om han giver et OK, når delingen er foretaget. Når delingen er foretaget, bør fårene samles sammen i ringen. Der kan ikke fortsættes før deling er foretaget, som minimum kræves at hunden har været imellem fårene. Har hunden været igennem flokken, kan føreren vælge at fortsætte til fangefold, såfremt det anses for umuligt, at opnå en korrekt deling. Dommervejledning: Der gives 0 point, såfremt der fortsættes til fangefold uden korrekt deling. Hunden kan ikke bestå hyrdeprøven, såfremt deling ikke er foretaget korrekt. 6. FANGEFOLD 10 POINT Efter delingen starter bedømmelsen af inddrivningen i fangefold. Der lægges vægt på, at hunden under hele inddrivningen holder fårene afbalancerede mod foldåbningen, og gennem et støt tryk, driver fårene ind i folden. Lågen må først lukkes, når fårene er inde og fri af åbningen. Hyrdehunde konkurrenceprogram Border Collie Klubben senest revideret april 2013 Side 8 af 11

9 Dommervejledning omkring fangefold: Såfremt et eller flere får ronderer fangefolden, i stedet for at gå direkte ind, mistes 5 point første gang og 3 point anden gang. Der mistes derefter ikke yderligere point. Slippes rebtamp, diskvalificeres deltageren. Fuldføres momentet, skal der gives minimum 1 point, uanset antal fejl. Hvis en hyrde opgiver under et gennemløb, mistes de opnåede point. Dommeren kan vælge at stoppe en deltager i deling eller fangefold, såfremt dommeren anser det pågældende moment for at være tabt, altså at alle point er opbrugt og at det vil være tidsspilde at fortsætte momentet. Deltageren beholder sine point, og vil fa tildelt "tid" som prædikat. Stoppes deltageren i deling, mistes momentet "fangefold" også, såfremt dette følger efter. Hyrdehunde konkurrenceprogram Border Collie Klubben senest revideret april 2013 Side 9 af 11

10 KONKURRENCEREGLER KLASSE 3 Henteafstand: Min. 250 meter. Der tilstræbes meter Maksimal pointsum: 100 point. (Single + 10 point) 1. UDLØB 20 POINT Hyrde og hund skal befinde sig bagved startpælen, og hyrden må ikke forlade startpælen under hele hentningen og fradrivningen, før fårene er i deleringen, ellers må gennemgangen afbrydes og diskvalificering finde sted. Det er hyrdens afgørelse, hvornår og til hvilken side, hunden sendes af sted. Hunden skal beskrive en passende stor bue bagom fårene. Støttekommandoer under udgangen medfører pointfradrag, bortset fra eventuel stopkommando, når hunden har fuldført udgangen og befinder sig i balancepunkt bagved fårene. 2. OPTAG 10 POINT Hunde skal i roligt tempo, fra balancepunktet nærme sig og tage kontrol over fåreflokken, så denne samlet og uden stress, i et passende tempo, sætter sig i bevægelse mod hyrden. 3. TILDRIVNING 20 POINT Fåreflokken skal samlet bevæge sig i ustresset tempo og i lige linie drives ned til hyrden. Fårene skal passere igennem en 6 meter bred grindeåbning, placeret ca. 100 meter fra startpælen i lige linie med hentepælen. Der er pointfradrag for får, der passerer udenom grindeåbningen. Tildrivningen er afsluttet, når fårene har passeret bag om startpælen. Dommervejledning: Der mistes point, såfremt der passerer får udenom grindeåbning. 4. FRADRIVNING 30 POINT Når fårene har passeret bagom startpælen efter tildrivningen, skal hunden umiddelbart derefter påbegynde fradrivningen gennem to forhindringer. Fradrivningen gennem og imellem forhindringerne skal ske i så lige en linie som muligt, og i et passende tempo, hvor hunden under hele forløbet har kontrol med flokken. Der sluttes i deleringen Dommervejledning: Der mistes point, såfremt der passerer får udenom grindeåbning. 5. DELING 10 POINT Deling skal vises i deleringen. Når de første får er inde i ringe, må hyrden forlade startpælen og selv gå derind. Herefter skal alle fårene blive indenfor ringen, indtil delingen er fuldført. Fåreflokken skal deles i 2 flokke, hvoraf den ene flok skal bestå af 2 umærkede får. Den flok, hvori de umærkede får befinder sig, skal tydeligt være kontrolleret af hunden. Inden konkurrencen starter, oplyser dommeren, om han giver et OK, når delingen er foretaget. Når delingen er foretaget, bør fårene samles sammen i ringen. Der lægges vægt på, at hunden er aktiv og tager fuld kontrol over den fradelte flok. Der kan ikke fortsættes før deling er foretaget, som minimum kræves at hunden har været imellem fårene. Har hunden været igennem flokken, kan føreren vælge at fortsætte til fangefold, såfremt det anses for umuligt, at opnå en korrekt deling. Dommervejledning: Der gives 0 point, såfremt der fortsættes til fangefold uden korrekt deling. Hunden kan ikke bestå hyrdeprøven, såfremt deling ikke er foretaget korrekt. Hyrdehunde konkurrenceprogram Border Collie Klubben senest revideret april 2013 Side 10 af 11

11 6. FANGEFOLD 10 POINT Når flokken er samlet, starter bedømmelsen af inddrivningen i fangefold. Der lægges vægt på, at hunden under hele inddrivningen er aktiv og holder fårene afbalancerede mod foldåbningen, og gennem et støt tryk, driver fårene ind i folden. Lågen må først lukkes, når fårene er inde og fri af åbningen. Dommervejledning: Såfremt et eller flere får ronderer fangefolden, i stedet for at gå direkte ind, mistes 5 point første gang og 3 point anden gang. Der mistes derefter ikke yderligere point. Slippes rebtamp, diskvalificeres deltageren. Fuldføres momentet, skal der gives minimum 1 point, uanset antal fejl. SINGLE 10 point. (evt. som et ekstra moment) Single skal vises i deleringen. Hyrden lader fårene komme ud af fangefolden igen og skal derefter lukke og fastgøre leddet. Hyrden går til deleringen og lader hunden bringe fårene til deleringen. Et af de 2 mærkede får skal indenfor ringen deles fra de andre får og fradrives et passende antal meter væk fra flokken. Der lægges vægt på, at hunden er aktiv og, at den har fuld kontrol over det fradelte får. Hvis en hyrde opgiver under et gennemløb, mistes de opnåede point. Hyrdehunde konkurrenceprogram Border Collie Klubben senest revideret april 2013 Side 11 af 11

BORDER COLLIE NEWS. Hyrdning. Dogdancingkonkurrence. At starte hyrdekonkurrencer Reportage fra hyrdehundekonkurrence Hyrdeprøver i BCK og DHK.

BORDER COLLIE NEWS. Hyrdning. Dogdancingkonkurrence. At starte hyrdekonkurrencer Reportage fra hyrdehundekonkurrence Hyrdeprøver i BCK og DHK. BORDER COLLIE NEWS 10. årgang - Nr. 6 - December 05 Hyrdning Tema At starte hyrdekonkurrencer Reportage fra hyrdehundekonkurrence Hyrdeprøver i BCK og DHK Dogdancingkonkurrence Resultater & dommerkommentarer

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 1. Kvalifikationskonkurrencer 1.1 Konkurrencerne afholdes efter gældende ISDS-regler. 1.2 Reglerne gælder for kvalifikationskonkurrencer, der

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012 Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave gældende fra den 4. februar 2012 6. udgave 4. februar 2012 1 Indledning Nærværende reglement erstatter alle tidligere udgivne regler og reglementer. Ændringer

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

HF-møde i weekenden den 4. & 5 februar 2012 Dagsorden Velkomst og morgenmad Nyt Program Et emne af tiden v/per Svoldgaard Noget for noget v/alan Brettschneider Udtagelser og DM 2 dommersystem Eventuelt

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1.

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1. Side nr.: 1 af 5 START- OG VENDEPUNKTSREGLER 1. GPS-LOGNINGSPROCEDURE 1.1 1.2 1.3 GPS-loggere skal aktiveres mindst 2 minutter før start (= take off) og ding. Piloterne afleverer IGC-filen til konkurrenceledelsen

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 www. rideforbu nd. dk Ny breddeaktivitet TREC -en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest, TREC eller Technique De Randonneé Equestre

Læs mere

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Krolf ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Hvad er Krolf? ½ kroket og ½ golf - og 1/1 sjovt. Sådan lanceres dette nye familiespil, der er under udvikling i Danmark. Historisk er spillet opfundet

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 20 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 17maj 20. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Yderligere deltager Finn, RS: X, 49er, 49er FX, SL1 samt Nacra SEJLADSBESTEMMELSER

Læs mere

Special Olympics - Atletik

Special Olympics - Atletik Indholdsfortegnelse Sektion A - oversigt over indhold...2 Sektion B - konkurrenceregler...4 Sektion C - scoreskemaer...12 1 Oversættelse af artikel 3 fra Special Olympics (SOC) regler og retningslinier

Læs mere

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8 Generel rang: slår slår slår 3 Slår alt, men værdiløs i udspil. Knægt, Toqu, Giver to lus, når den slår Voms. Må ikke spilles ud før Voms en. Med mindre man har Voms. Konge, Voms, Giver én lus for et stik,

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Konkurrencen kan efterfølgende

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 LOVE for Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 1 1 Foreningens navn er : Silkeborg Fugle-og Stuekulturforening. 2 Formålet er ved alle til rådighed stående midler at skabe og fremme interessen for akvarier,

Læs mere

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013)

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013) Special Olympics regler og retningslinier for ridning Officielle klasser 1. Dressur 2. Prix Caprilli 3. Engelsk ridt 4. Forhindringsbane (Working trails) 5. Gymkhana klasser a) Slalom b) Stafet Opdeling

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Regler for lydighedstest kørsel med lange liner.

Regler for lydighedstest kørsel med lange liner. Regler for lydighedstest kørsel med lange liner. Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering og lydig under kørsel. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom

Læs mere

Special Olympics - Svømning

Special Olympics - Svømning ARTIKEL2-SVØMNING De officielle sportsregler for Special Olympics Sommerlege vil gælde for alle Special Olympics konkurrencer i svømning. Special Olympics har lavet disse regler baseret på Federation International

Læs mere

Hvis hunden er aggressiv

Hvis hunden er aggressiv Hvis hunden er aggressiv 1 Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013. DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Appendiks til Dansk Politihundeforenings

Læs mere

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve UDTAGELSESPRØVE for DANMARK WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer 19. og 20. September 2016 kl. 8.00 Vielshøjen 3 9500 Hobro Prøveleder & terrænansvarlig

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3 Nyheder og ændringer fra IPO3 til IGP3 Generelle bestemmelser Social omgængelighed Side 7 En hund, der på et hvilket som helst tidspunkt af konkurrencen / prøven (før, under eller efter egen deltagelse)

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere