Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager."

Transkript

1 Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne og afgør tvivlsspørgsmål, som forelægges prøveledelsen. Prøvedeltagerne skal efterkomme prøveledelsens anvisninger! Eventuelle klager skal rettes til prøve-/konkurrenceledelsen på prøvedagen! B) Deltagerberettigede Alle hunde kan deltage i HTM - hvad enten de er stambogsførte eller ikke. Dansk opdrættede, ørekuperede hunde født efter 1. januar 1985 kan ikke gå til prøve. Samme bestemmelse gælder for hunde født i andre lande, hvor ørekupering er forbudt. Halekuperede hunde født efter den 1. juni 1996 kan ifølge dansk lovgivning ikke gå til prøve, uanset i hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæring. Følgende racer er dog undtaget for halekuperingsforbuddet: Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund, Breton, Vizsla og Weimaraner. Såfremt en hund er født stumphalet, skal det for dansk opdrættede hundes vedkommende fremgå af hundens stambog. For udenlandsk opdrættede hundes vedkommende skal der fremlægges en engelsksproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, på, at hunden er født stumphalet. For hunde født efter 1. oktober 2004 er det dog kun følgende racer, der på stambogen kan få påført, at de er født naturligt stumphalet: Australian shepherd, boston terrier, bouvier des flandres, dansk/svensk gårdhund, engelsk bulldog, entlebucher sennenhund, fransk bulldog, gos d atura catala, jack russell terrier, karelsk bjørnehund, king charles spaniel, mudi, old english sheepdog, perro de agua espanol, polski owczarek nizinny, pyrenæisk hyrdehund, pyrenæisk hyrdehund m/korthårshoved, terrrier brasileiro, västgötaspids, welsh corgi pembroke. For alle andre racer (med undtagelse af breton, korthåret hønsehund, ruhåret hønsehund, vizsla og weimaraner, som er undtaget fra halekuperingsforbuddet) gælder, at hunde uden hale eller med kun dele af halen født efter den 1. oktober 2004 anses for at mangle legemsdele og kan der med ikke deltage. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Danskejede, stambogsførte hunde skal være stambogsført af DKK. Importerede hunde, hvis stambogspapirer er til registrering hos DKK, kan - såfremt den udenlandske stambog er godkendt af DKK, derfra få en midlertidig kvittering, der skal tages med til enhver autoriseret prøve indtil DKK-stambogen foreligger. Alle deltagende hunde skal have en lydighedsresultatbog påstemplet HTM - udstedt af DKK eller anden FCI anerkendt kennelklub. Resultatbogen skal medbringes til HTM! I modsat fald kan prøveaflæggelse nægtes! Resultatbøger kan købes hos DKK. For at kunne deltage i en DKK-prøve, må deltageren (ejeren/føreren) ikke være medlem af en kynologisk forening, der ikke er anerkendt af DKK! Personer, der af DKK er udelukket fra deltagelse i udstillinger eller prøver, må ikke fungere som officials eller hundeførere! C) Vaccination, sundhedskrav og ansvarsforsikring. Hvalpe under tre måneder må ikke medbringes på prøveområdet. Tæver med hvalpe under 8 uger samt synligt drægtige tæver må ikke deltage i prøverne! Hunde, som skal til HTM skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage, såfremt den på dagen ikke udgør nogen smittefare. Ved

2 tvivl skal fremlægges dyrlægeattest, der bekræfter dette. For at deltage på prøve/stævne skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før prøvedagen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige hunde gælder, at vaccinationen højest må være 4 år gammel. Dokumentation for vaccination skal medbringes på dagen. Rabiesvaccination kræves kun for hunde bosiddende i udlandet. Hunde, der befinder sig på prøveområdet, skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for et hvert uheld eller enhver skade, hans/hendes hund eventuelt måtte forvolde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de eventuelle skader, som hans/hendes hund har forårsaget, til ejet forsikringsselskab. Det er forbudt at behandle hunde med stoffer, der neddæmper eller opildner temperament eller ydeevne (doping). Dopingkontrol kan ske ved udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter. Anmodning om dopingkontrol (fra andre end officials, arrangementsledelse eller dommere) af en hund skal sammen med en begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til arrangementsledelsen på dagen. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr , der fortabes, såfremt testen er negativ. Samtlige omkostninger ved kontrol og efterfølgende test betales af hundens ejer, hvis testen er positiv. Hvis testen er negativ betales omkostningerne ved kontrol og efterfølgende test af arrangøren af det pågældende arrangement. Indgives der anmodning om dopingkontrol af en hund, skal arrangementsledelsen indkalde den pågældende hunds ejer/fører for høring og meddelelse om, at hunden skal stille til dopingkontrol på dagen. Det påhviler arrangementsledelsen at tilkalde en dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve, hårprøve og næsesvabeprøve på dagen. De udtagne prøver opbevares af dyrlægen. Arrangementsledelsen orienterer DKK om den udførte dopingkontrol, hvorefter det på baggrund af anmodningens karakter aftales med dyrlægen, hvilke analyser, der skal foretages. Når analyseresultatet foreligger, træffer DKK s sundhedsudvalg afgørelse om, hvorvidt der har foreligget doping. Sundhedsudvalgets afgørelse tilstilles DKK s bestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sag kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. Personer, der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til DKK s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. D) Tilmelding En hund skal tilmeldes i god tid før en prøves afholdelse (læs herom bl.a. i Hunden ) Tilmeldinger til HTM på DKK-arrangementer skal ske på godkendte blanketter, som findes på DKK s hjemmeside eller ved henvendelse til DKK s kontor. Såfremt DKK-kredse eller specialklubber er arrangør, fås anmeldelsesblanketter ved henvendelse til disse. Ejerskifte af en hund samt eventuel adresseændring skal være registreret i DKK før anmeldelse til en prøve. I modsat fald kan hunden nægtes deltagelse. For at kunne deltage skal anmeldelsesblanket og gebyr være arrangørerne i hænde senest dagen før anmeldelsesfristens udløb. Der kan normalt ikke efteranmeldes!

3 E) Tilbagebetaling af gebyr Efter anmeldelsesfristens udløb kan anmeldt deltagelse ikke annulleres. Gebyr refunderes kun såfremt en hund på grund af sygdom forhindres i at deltage, hvilket skal dokumenteres ved indsendelse til prøvearrangøren af en dyrlægeattest senest tre dage efter prøvens afholdelse. F) Ankomst - indgangskontrol - mødetider Kun anmeldte hunde har adgang til et arrangement. Hunde, der er tilmeldt et to dages arrangement, har adgang begge dage. Der skal medbringes stambog/resultatbog, vaccinationsattest, kvittering for anmeldelse og nummerskilt. Endvidere drikke- og madskål. Rent vand fås ved prøvepladsen. Hundeejeren/føreren skal møde ved indgangen i god tid før prøvebedømmelserne begynder. Dyrlægekontrol kan etableres ved stikprøvekontrol af enkelte hunde. Dyrlægens afgørelse er inappellabel! Finder dyrlægen en hund uegnet til at deltage i et arrangement tilbagebetales deltagergebyr ikke. Der kan ved indgangen være anden nødvendig kontrol, f.eks. tatoverings- og vaccinationskontrol. En hund, der har passeret indgangskontrollen, må ikke trækkes tilbage fra bedømmelse, medmindre særlige forhold gør sig gældende, hvilket afgøres af prøveledelsen. Anmodning om ID-kontrol af hunde skal på prøvedagen indleveres skriftligt til prøveledelsen sammen med en begrundelse herfor. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på 200,- kr. der fortabes såfremt kontrollen viser sig uberettiget. Enhver hund deltager for ejerens regning og risiko, og uheld er prøvearrangøren uvedkommende. Hundene skal føres i line på prøveområdet, når de ikke er til bedømmelse. Det er ikke tilladt at anbringe opslag af nogen art på prøveområdet eller foretage anden form for reklamering uden prøveledelsens tilladelse. Evt. medbragte bure, borde, m.m. må ikke placeres nærmere end 2 m fra ringsiderne. (ringafmærkningerne). På udendørs prøver er opslag af telte kun tilladt efter arrangørens anvisninger. Deltagende hunde skal være mindst 10 mdr. gamle på konkurrencedagen. En hund kan stille op i en Freestyle klasse og en HTM (Heelwork to Music) klasse pr. konkurrence den skal stille op i den klasse den er kvalificeret til. Samt ønskede for sjov klasser afholdt på dagen. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Udenlandsk ejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via et brev fra deres nationale Kennel Klub eller Freestyle Organisation eller tilsvarende dokumentation. Klasser Klasse 1 er begynder klassen, klasse 2 den mellemste klasse og klasse 3 den sværeste klasse, hvor Championat kan opnås. Alle hunde starter i kl. 1. For at rykke op i kl. 2 skal hunden samle 10 opryknings-point i kl. 1. For at rykke op i kl. 3 skal hunden samle 10 opryknings-point i kl. 2. For at opnå opryknings-point skal hunden i sit program opnå point nok til at programmet kan godkendes samt placerer sig mellem de 5 bedste i klassen.. Der gives 5 opryknings-point for en 1. vinder placering, 4 opryknings-point for en 2. vinder placering, 3 opryknings-point for en 3. vinder placering, 2 opryknings-point

4 for en 4. vinder placering og 1 opryknings-point for en 5. vinder placering forudsat de placerede hunde har opnået godkendelse. Hunde placeret mellem de 5 bedste i klassen, der ikke opnår godkendelse, tildeles ikke opryknings-point. Opryknings-point følger hunden og ikke ekvipagen. Godkendelse For at en ekvipage kan opnå oprykningspoint, skal deres program opnå point nok til godkendelse. For at en ekvipage kan opnå HTM certifikat eller FS certifikat, skal deres program opnå point nok til godkendelse. Et program regnes som godkendt, hvis ekvipagen opnår mindst 60% af de mulige point i samtlige af de 3 kategorier Udførelse, Sværhedsgrad og Musik og fortolkning. Championat For at blive Dansk Heelwork To Music Champion (DKHMCH) skal hunden vinde 3 Heelwork to Music certifikater. For at blive Dansk Freestyle Champion (DKFSCH) skal hunden vinde 3 Freestyle certifikater. Certifikat gives til bedst placerede hund i Freestyle kl. 3 og Heelwork to Music kl. 3 der ikke allerede er Champion, forudsat hunden har opnået point nok til at få godkendt sit program. Certifikater tildeles hunden og ikke ekvipagen. For at opnå titlerne DKHMCH og DKFSCH skal hunden være stambogsført i DKK. Ikke stambogsførte hunde kan opnå titlerne DKHMME (Dansk Heelwork To Music Mester) eller DKFSME (Dansk Freestyle Mester) Årets hund På årets sidste DKK-konkurrence kåres Årets Freestyle og Årets HTM hund. Point opnås på arrangementer afholdt af DKK. Der gives kun point til de beståede programmer, der placerer sig som nummer 1 5 i klasserne 1 3. Årets hund findes på tværs af klasserne og der opnås point efter følgende system. Klasse 1 HTM FS Klasse 2 HTM FS Klasse 3 HTM FS 1. plads plads plads plads plads plads plads plads plads plads plads plads plads plads plads 3 3 Såfremt konkurrencen om Årets Freestyle/HTM hund afholdes sammen med en DKK udstilling, hædres nr. 1 3 i Freestyle og nr. 1 3 i HTM i Store Ring Resultatbog For at starte ved officielle konkurrencer kræves en Dogdancing resultatbog. Det er en blå DKK lydighedsbog påstemplet HTM på forsiden. Bogen købes hos DKK og alle opnåede point og certifikater føres ind i bogen ved konkurrencerne. Bedømmelse: Konkurrencerne dømmes af 3 bedømmere. Bedømmernes point lægges sammen og deles med 3, således at gennemsnittet af de 3 bedømmeres point bliver det endelige pointtal. Bedømmernes bedømmelse kan ikke appelleres.

5 En bedømmer udnævnes inden konkurrencen som første bedømmmer. Det er denne bedømmer der har det afgørende ord i ethvert tilfælde, hvor bedømmerne ikke er enige. Det er ligeledes første bedømmeren, der underskriver resultatbøger og som afgør hvem der vinder, hvis reglerne for pointlighed ikke kan afgøre det. I ethvert tvivlstilfælde er første bedømmerens afgørelse endegyldig. I tilfælde af pointlighed: Heelwork to Music: I tilfælde af pointlighed i Heelwork to Music klasserne, vinder den hund der har opnået flest point i kvalitet, fri ved fod. Er der stadig pointlighed vinder den hund, der har opnået flest point i sværhedsgrad, fri ved fod. Er der stadig pointlighed, beslutter den på forhånd udpegede første bedømmer, hvilken hund der skal placeres bedst. Freestyle: I tilfælde af pointlighed i Freestyle klasserne, vinder den hund der har opnået flest point i udførelse af program. Er der stadig pointlighed vinder den hund, der har opnået flest point i fortolkning af musik. Er der stadig pointlighed, beslutter den på forhånd udpegede første bedømmeren, hvilken hund der skal placeres bedst. Regler for konkurrencer: Ringen er mindst 12 x 12 meter og max. 20 x 20 meter og hele arealet bør udnyttes. Ringstørrelsen skal oplyses deltagerne ved invitationen til konkurrencen. Dommernes placering skal oplyses deltagerne ved invitationen til konkurrencen. Inden programmet startes, hilser føreren på bedømmerne. Man stiller sig foran bedømmer-bordet, bukker, nejer eller nikker til bedømmerne. Hunden kan evt. udføre et lille, hurtigt trick, men det bør ikke tage mere end et par sekunder. Hunden må ikke være klædt ud. Et halsbånd med diskret pynt, butterfly eller tørklæde er tilladt. Er du i tvivl om din hunds pynt gælder som udklædning, så spørg en bedømmer inden klassen starter. Hunden skal føres uden line, når den er i ringen. Godbidder er ikke tilladt i ringen. Føreren må have et stykke legetøj i lommen, som hunden må få når programmet er slut men FØRST når musikken er slukket. Legetøjet må ikke være synligt for hund eller dommere, mens ekvipagen fremfører sit program. Ekvipagen konkurrer fra det øjeblik de træder ind i ringen og til musikken slutter. I den periode skal hunden vare under kontrol. Hjælpemidler er ikke tilladt. Rekvisitter: Det er tilladt at medbringe en target stick eller anden rekvisit i ringen, hvis den bruges i programmet Rekvisitter, som understøtter musikken og programmets koreografi må medbringes i ringen og bruges i programmet. Handleren skal kunne bære eventuelle rekvisitter ind i ringen, når ekvipagen går frem for at starte programmet. Der sættes ikke tid af til at gøre rekvisitter klar eller stille den an inden programmet starter. Dette skal kunne gøres på få sekunder inden start. Tæver i løbetid

6 Tæver i løbetid må deltage i konkurrencer, men må ikke komme på konkurrence området får alle andre hunde har gennemført deres programmer. Tæver i løbetid skal konkurrere sidst på dagen. Det skal oplyses til arrangørerne af konkurrencen at tæven er i løbetid inden musik check-in afsluttes. Musik for at undgå fejl og misforståelser mht. musikken skal følgende overholdes: Det skal oplyses ved invitationen til konkurrencen hvilke formater musikken kan modtages i. Et mindstekrav til arrangørerne er, at musikken kan modtages på CD. Er der flere numre på CD en, skal det tydeligt fremgå af coveret, hvilket nummer ekvipagen skal bruge. Stiller en ekvipage op i både HTM og freestyle, skal føreren afleverer en CD til hver disciplin (altså ikke begge numre nummer på samme CD). Stiller en fører op med flere hunde, skal der afleveres en CD pr. hund pr. klasse. Hvis musikken varer længere end programmet, stoppes musikken når føreren signalere, at programmet er slut. Det skal fremgå af invitationen til en konkurrencen hvornår musik check-in åbner og lukker. Heelwork to Music: Heelwork to Music er som navnet siger Fri ved fod til Musik. Programmet skal derfor indeholde mindst 75% fri ved fod. Se specifikke regler for HTM. Hunden må på intet tidspunkt være mere end 2 m. fra føreren. Freestyle: Der er ikke krav om fri ved fod eller andre specifikke øvelser i Freestyle klasserne. Diskvalifikation en ekvipage diskvalificeres hvis: Hunden føres i line i ringen. Føreren har godbidder med i ringen. Hvis hund eller dommere kan se hundens legetøj på handleren under udførelsen af programmet. Hvis føreren er unødig hård ved hunden i ringen eller på konkurrence området. Hvis hunden gør sig ren i ringen. Hvis hunden er ude af kontrol i ringen. Hvis hunden forlader ringen før programmet er slut. Hvis de gældende regler for HTM og Freestyle eller de generelle regler overtrædes. Andre fejl fejl, der trækker ned, men som ikke er diskvalificerende. Hvis hunden gør uafbrudt eller gennem hovedparten af programmet. Hvis dens gøen virker forstyrrende på helheden. I øvrigt skal DKKs generelle regler for udstilling overholdes.

7 Heelwork to Music Klasse 1: Musikken/programmet må varer max 2½ minutter. Hunden må på intet tidspunkt være mere end 2 m. fra handleren. Mindst 75% af programmet skal bestå af fri ved fod. Der er ikke krav om specifikt antal tricks. Klasse 2: Musikken/programmet må varer max 3½ minut. Hunden må på intet tidspunkt være mere end 2 m. fra handleren. Mindst 75% af programmet skal bestå af fri ved fod. Der er ikke krav om specifikt antal tricks. Klasse 3: Musikken/programmet må varer max 4 minutter. Hunden må på intet tidspunkt være mere end 2 m. fra handleren. Mindst 75% af programmet skal bestå af fri ved fod. Der er ikke krav om specifikt antal tricks. Der gives point efter flg. skema: Udførelse (Max 10 point) Samarbejde mellem hund og fører max point 3 der lægges vægt på: At hund og fører er opmærksomme på hinanden og lydhøre over for hinandens signaler, således at samarbejdet i programmet bliver gnidningsløst. Udførelse af program max point 2 der lægges vægt på: At programmet udføres flydende, uden stop og kiks, samt at hund/fører er sikker i programmet. Signaler max point 2 der lægges vægt på: At signalerne mellem fører/hund er diskrete eller at de er indarbejdede i koreografien, således at de ikke skæmmer programmets helhed Fokus på hunden max point 1 der lægges vægt på: At programmet udføres, så fokus rettes mod hunden. Det er ikke ejerens krumspring, der skal tiltrække opmærksomheden. Show quality / helheds indtryk max point 2 der lægges vægt på: At ekvipagen har udstråling og udfører et flot show, der appellerer til publikum og dommerne. At handlerens fremtræden er passende. Evt. andet, der har med programmets udførelsen og indhold at gøre.

8 Sværhedsgrad (max 10 point) Sværhedsgrad samt antal tricks max point 1 der lægges vægt på: At antallet af tricks passer, så programmet hverken bliver kedeligt eller at antal tricks virker overdrevent. Jo sværere tricks, jo højere points. Kvalitet, fri ved fod max point 3 der lægges vægt på: Jo flottere og mere præcis ved fod jo højere point. Sværhedsgrad, fri ved fod max point 3 der lægges vægt på: Jo sværere fri ved fod, jo højere point. Sammensætning af program max point 2 der lægges vægt på: At koreografien er sammensat, således at fri ved fod og tricks går flydende over i hinanden uden stop og at programmet er sammensat så det passer til hunden og dens bevægemønster. At den viste fri ved fod er varieret, så programmet bliver interessant. At mindst 75 % af programmet består af fri ved fod. Udnyttelse af ringen max point 1 der lægges vægt på: At pladsen i ringen udnyttes. Musik og fortolkning (Max 10 point) Fortolkning af musik max point 4 der lægges vægt på: At musikken fortolkes. Rolig/følelsesladet optræden til følsom musik, tempofyldt/glædesfyldt optræden til mere tempofyldt musik. Fortæller musikken en historie, bør denne afspejles i programmet. Passer øvelserne til musikken? max point 4 der lægges vægt på: At alle bevægelse og tricks passer til musikken. At alle tricks tager udgangspunkt i musikken og den inspiration, der kan hentes fra musikken. At programmet er sammensat således at hundens bevægelser, førerens bevægelser og musikken går op i en højere helhed. At timingen af programmet passer til musikken. Passer musikken til hunden? max point 2 der lægges vægt på: At musikken passer til hundens tempo, bevægemønster og udstråling.

9 Fri ved fod I HTM regnes det som fri ved fod, når hunden er i følgende positioner: Med højre skulder ud for handlerens venstre ben. Med venstre skulder ud for handleren højre ben. Med venstre skulder ud for handlerens venstre ben med ansigtet i modsat retning af handlerens. Med højre skulder ud for handlerens højre ben med ansigtet i modsat retning af handlerens. Mellem handleren ben, med begge skuldre ud for handleren ben. Foran handleren med siden til handleren. Bagved handleren med siden til handlerne. Disse positioner skal kunne bibeholdes under bevægelse, uden at hunden hopper eller krabber sidelæns for at følge handleren. Hunden skal være lige-ud-rettet og parallel med handleren. Hunden bør ikke gå i to spor under fri ved fod, sidelæns bevægelser er dog undtaget fra denne regel. Hunden skal bibeholde samme afstand til handleren i alle brugte positioner går den f.eks. med skulderen 5 cm. fra handlerens ben i fri ved fod på venstre side, bør den ikke have større afstand til handleren i nogen andre positioner. Hunden skal bevæge sig i samme retning som handleren. Hunden skal følge handleren i hvilket som helst tempo handleren bevæger sig i.

10 Freestyle Klasse 1: Musikken/programmet må varer max 2½ minut. Der skal vises mindst 4 forskellige tricks Som trick regnes alle øvelser, der ikke er fri ved fod (se definition af fri ved fod i regler for HTM). Klasse 2: Musikken/programmet må vare max 3½ minut. Der skal vises mindst 6 forskellige tricks. Som trick regnes alle øvelser, der ikke er fri ved fod (se definition af fri ved fod i regler for HTM). Klasse 3: Musikken/programmet må varer max 4 minutter. Der skal vises mindst 8 forskellige tricks. Som trick regnes alle øvelser, der ikke er fri ved fod (se definition af fri ved fod i regler for HTM). Der gives point efter flg. skema: Udførelse (Max 10 point) Samarbejde mellem hund og fører max point 3 der lægges vægt på: At hund og fører er opmærksomme på hinanden og lydhøre over for hinandens signaler, således at samarbejdet i programmet bliver gnidningsløst. Udførelse af program max point 2 der lægges vægt på: At programmet udføres flydende, uden stop og kiks, samt at hund/fører er sikker i programmet. Signaler max point 2 der lægges vægt på: At signalerne mellem fører/hund er diskrete eller indarbejdede i koreografien, således at de ikke skæmmer programmets helhed Fokus på hunden max point 1 der lægges vægt på: At programmet udføres, så fokus rettes mod hunden. Det er ikke ejerens krumspring, der skal tiltrække opmærksomheden. Show quality / helheds indtryk max point 2 der lægges vægt på: At ekvipagen har udstråling og udfører et flot show, der appellerer til publikum og dommerne. At handlerens fremtræden er passende.

11 Sværhedsgrad (max 10 point) Sværhedsgrad, tricks max point 3 der lægges vægt på: Jo sværere trickene er, jo højere points. Udførelse og antal tricks max point 3 der lægges vægt på: At trickene udføres præcist, flydende og uden kiks. At ekvipagen får trickene til at se lette ud. At programmet indeholder det antal tricks, som reglerne foreskriver i den gældende klasse. At antallet af tricks passer, så programmet hverken bliver kedeligt fordi der er for få eller usammenhængende fordi der er for mange. Sværhedsgrad og kvalitet, fri ved fod max point 1 der lægges vægt på: Jo flottere, mere præcis og sværere fri ved fod, jo højere point. Sammensætning af program max point 2 der lægges vægt på: At koreografien er sammensat, således at fri ved fod og tricks går flydende over i hinanden uden stop og at programmet er sammensat så det passer til hunden og dens bevægemønster. At programmet er sammensat, så det bliver interessant. Udnyttelse af ringen max point 1 der lægges vægt på: At pladsen i ringen udnyttes. Musik og fortolkning (Max 10 point) Fortolkning af musik max point 4 der lægges vægt på: At musikken fortolkes. Rolig/følelsesladet optræden til følsom musik, tempofyldt/glædesfyldt optræden til mere tempofyldt musik. Fortæller musikken en historie, bør denne afspejles i programmet. Passer øvelserne til musikken? max point 4 der lægges vægt på: At alle bevægelser og tricks passer til musikken. At alle tricks tager udgangspunkt i musikken og den inspiration, der kan hentes fra musikken. At programmet er sammensat således at hundens bevægelser, førerens bevægelser og musikken går op i en højere helhed. Passer musikken til hunden? max point 2 der lægges vægt på: At musikken passer til hundens tempo, bevægemønster og udstråling.

12 6+ (uofficiel klasse) I 6+ skal der være mere end 6 ben i ringen på en gang. Dvs. at der kan være 1 handler med 2 hunde, 2 hunde med 2 handlere, 2 handlere med 1 hund eller en hvilken som helst anden variation der inkluderer mere end 1 hund og 1 handler i ringen. Der er ikke krav om mængden af fri ved fod eller antal tricks i 6+. Musikken må højest varer 4 minutter. Der gives point efter flg. skema: Udførelse Samarbejde mellem de forskellige individer i gruppen Max point Der lægges vægt på: 4 At gruppen fungerer som en gruppe og ikke som flere enkelte individer i ringen på en gang. At programmets helhed ikke ville træde frem, hvis ikke alle individer i gruppen var tilstede. Sammensætning af program 2 At koreografien er sammensat, således at fri ved fod og tricks går flydende over i hinanden uden stop og at programmet er sammensat så det passer til gruppens medlemmer og deres bevægemønster. At programmet er sammensat, så det bliver interessant. Udførelse af program 2 At programmet udføres flydende, uden stop og kiks, samt at gruppens medlemmer er sikre i programmet. Show quality / helheds indtryk 2 At gruppens medlemmer har udstråling og udfører et flot show, der appellerer til publikum og dommerne. At handlernes fremtræden er passende. Udførelse i alt 10 Sværhedsgrad Sværhedsgrad, udførelse og antal tricks Sværhedsgrad, udførelse og kvalitet, fri ved fod Max point Der lægges vægt på: 3 Jo sværere trickene er, jo højere points. At trickene udføres præcist, flydende og uden kiks. At gruppens medlemmer får trickene til at se lette ud. At antallet af tricks passer, så programmet hverken bliver kedeligt fordi der er for få eller usammenhængende fordi der er for mange. 3 Jo flottere og jo mere præcis fri ved fod, jo højere point. Jo sværere fri ved fod, jo højere point. Signaler 3 At signalerne mellem fører/hund er diskrete eller indarbejdede i koreografien, således at de ikke skæmmer programmets helhed Udnyttelse af ringen 1 At pladsen i ringen udnyttes. Sværhedsgrad i alt 10

13 Musik og fortolkning Fortolkning af musik 4 At musikken fortolkes. Rolig/følelsesladet optræden til følsom musik, tempofyldt/glædesfyldt optræden til mere tempofyldt musik. Fortæller musikken en historie, bør denne afspejles i programmet. Passer øvelserne til musikken? 4 At alle bevægelse og tricks passer til musikken. At alle tricks tager udgangspunkt i musikken og den inspiration, der kan hentes fra musikken. At programmet er sammensat således at hundens/hundenes bevægelser, førerens/førernes At gruppen fungerer som en gruppe og ikke som flere enkelte individer i ringen på en gang. At programmets helhed ikke ville træde frem, hvis ikke alle individer i gruppen var tilstede. bevægelser og musikken går op i en højere helhed. Passer musikken til gruppens deltagere/hund(e)? 2 At musikken passer til hundens/hundenes tempo, bevægemønster og udstråling. Musik og fortolkning 10

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 1 REGLER for lydighedsprøver 2016 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Udstillingsreglement 2011

Udstillingsreglement 2011 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2011 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering 3 3.1 Prøveleder

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Klubbernes prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere

Læs mere

Konkurrence regler. Heelwork to Music. Oprykning gennem klasse 1, 2 og 3

Konkurrence regler. Heelwork to Music. Oprykning gennem klasse 1, 2 og 3 Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler. Heelwork to Music. Oprykning gennem klasse 1, 2 og 3

Konkurrence regler. Heelwork to Music. Oprykning gennem klasse 1, 2 og 3 Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Konkurrencen kan efterfølgende

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

AGILITY REGLEMENT 2015. [17. Januar 2015]

AGILITY REGLEMENT 2015. [17. Januar 2015] AGILITY REGLEMENT 2015 [17. Januar 2015] Indhold Introduktion:... 2 A. Generelt... 2 B. Deltagerbetingelser... 3 C. Tilmelding... 6 D. Klasser... 7 E. Kvalitetsbedømmelse... 11 F. Titler... 11 G. Præmiering...

Læs mere

Konkurrence regler. Heelwork to Music

Konkurrence regler. Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Al indlæring og træning af hunden skal tage udgangspunkt i viden om hundens naturlige adfærd og skal baseres på hundevenlige metoder og teknikker, f.eks. positiv motivation

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs kreds 11 s nordiske udstilling den 3. og 4. august 2019 i Horne Idrætspark Horne Hallen, Stadionvej 21, Horne, 6800 Varde Lørdag grupperne 2,3,5,6,8 - Søndag: grupperne 1,4,7,9,10 Dansk

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 tallene henviser til udstillingsreglementet 2018 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført med rød skrift. 6 Udstillingsberettigede Danskejede

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Udstillingsreglement 2008

Udstillingsreglement 2008 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. LP-regler 2008 1 REGLER for lydighedsprøver 2008 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne (begge dage). Samtlige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne (begge dage). Samtlige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs internationale dobbeltudstilling den 18.-19. august 2018 på Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 Rønne Lørdag: Alle grupper Søndag: Alle grupper Dansk Kennel Klub byder hermed velkommen

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1

LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1 LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1 REGLER for lydighedsprøver 2010 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 Generelle bestemmelser Dette reglement er udarbejdet med udgangspunkt i FCI s udstillingsregler (Regulations for FCI Dog Shows). FCI s udstillingsregler fastsætter

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstillinger lørdag den 2. november 2019 og søndag den 3. november 2019 (Dansk Vinder) i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning Lørdag: Alle grupper Søndag:

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Ring 1 9 er indendørs i hallen, som IKKE er opvarmet. Øvrige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Ring 1 9 er indendørs i hallen, som IKKE er opvarmet. Øvrige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstilling den 21.-22. september 2019 i Ballerup Idrætspark, Ballerup Idrætsby 36, DK-2750 Ballerup Lørdag: Gruppe 1-4-6-8-9 - Søndag: Gruppe 2-3-5-7-10 Dansk Kennel

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstillinger lørdag den 3. november 2018 og søndag den 4. november 2018 (Dansk Vinder) i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning Lørdag: Alle grupper Søndag:

Læs mere

Udstillingsreglement 2010

Udstillingsreglement 2010 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL:

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: REGLEMENT pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: Formålet med sporprøven er: at bedømme racens evne til selvstændigt at kunne

Læs mere

Udstillingsreglement 2012

Udstillingsreglement 2012 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2012 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Hvor tidligt skal der søges?... 3 Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM

Læs mere

Udstillingsreglement 2013

Udstillingsreglement 2013 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dkk.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2013 Indledning 2 Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement?

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Udstillingsreglement 2014

Udstillingsreglement 2014 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dkk.dk post@dkk.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2014 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål... 3 3 Adgang til prøverne... 3 3.1 Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere.... 3 3.2 Dommere... 3 3.3 Hjælpere...

Læs mere

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve UDTAGELSESPRØVE for DANMARK WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer 19. og 20. September 2016 kl. 8.00 Vielshøjen 3 9500 Hobro Prøveleder & terrænansvarlig

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement?

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? UDSTILLINGSREGLEMENT 2015 Indledning Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? Regler kan ind imellem være lidt vanskelige at finde rundt i, og man kan godt komme ud for, at man skal bruge en masse tid

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

REGLER For lydighedsprøver

REGLER For lydighedsprøver REGLER For lydighedsprøver A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Du bedes udskrive dit katalognummer og medbringe det, resultatbog og hundens vaccinationsattest. Medbring venligst selv sikkerhedsnål til nummeret.

Du bedes udskrive dit katalognummer og medbringe det, resultatbog og hundens vaccinationsattest. Medbring venligst selv sikkerhedsnål til nummeret. Solrød, den 19. april 2013 Kære deltager Vi takker for din anmeldelse til DKK s HTM konkurrence d. 04. maj 2013 som afholdes på Roskilde Dyrskueplads. 4000 Roskilde. Konkurrencen finder sted udendørs i

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

REGLER FOR AGILITY (AG) 2013

REGLER FOR AGILITY (AG) 2013 REGLER FOR AGILITY (AG) 2013 Introduktion: Agility er en sport for alle hunde. I sin ideelle udførelse kræver sporten harmoni og fuldstændig forståelse mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt med

Læs mere

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE! Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Kære udstiller. Mange tak for din tilmelding til udstillingen i Lunden. Der er tilmeldt 142 hunde til udstillingen, og de fordeles

Læs mere

Regelsæt. Regler for National Hip Hop Udgivet den 1. september 2014 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D.

Regelsæt. Regler for National Hip Hop Udgivet den 1. september 2014 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D. Regelsæt Regler for National Hip Hop Udgivet den 1. september 2014 af De Danske Danseskoler De Danske Danseskoler D.D.D. REGLER FOR DE DANSKE DANSESKOLERS HIP HOP TURNERINGER 1. Deltagelse: Turneringerne

Læs mere

Vild med Dogdance Trin for trin af Winnie West Ørngreen

Vild med Dogdance Trin for trin af Winnie West Ørngreen Vild med Dogdance Trin for trin af Winnie West Ørngreen Vonda og jeg i HTM klasse 1 med Motionsprogrammet Musik: Foot Tapper med The Shadows Dogdance, eller som det rettelig benævnes Heelwork To Music

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Derfor udstiller vi. Hvorfor udstille? Hvad er en udstillingshund?

Derfor udstiller vi. Hvorfor udstille? Hvad er en udstillingshund? Derfor udstiller vi Denne artikel handler om at udstille - overvejelser, forberedelser og hvad der sker på selve udstillingsdagen. Artiklen er skrevet af Merete Stæhr-Nielsen - dværgschnauzeropdrætter

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere