Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar"

Transkript

1 1

2 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december februar 2

3 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Behovet for og værdien af rigtige relationer o Teknikker til etablering af rigtige menneskelige relationer o Uddrag af Tibetanerens bøger Materialet er oversat med tilladelse fra Meditation Mount, Californien, USA. Dette materiale skal du ikke betale for, men vi håber, at du vil støtte arbejdet via en donation, som kan indbetales på Danske Bank reg konto nr Oversættelse af Ebba Larsen, VisdomsNettet 3

4 Hvad er den nye tidsalders meditationsgruppe? Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder benyttes overalt i verden af mennesker, der mediterer på Den Nye Tidsalders love og principper. Denne instruktion er én i en serie, der beskriver disse love og principper. Gruppedeltagerne rundt omkring i verden kan bruge instruktionerne samtidig, så deres meditation på emnerne kan blive koordineret. Hensigten med denne form for gruppemeditation er, at gruppedeltagerne lærer at opbygge tankeformer, der kan stimulere menneskehedens og planetens evolution og naturlige udfoldelse. Januar og februar: Marts og april: Maj og juni: Juli og august: September og oktober: November og december: Loven om RIGTIGE MENNESKELIGE RELATIONER Princippet om DEN GODE VILJE Loven om GRUPPEBESTRÆBELSER Princippet om SAMSTEMMIGHED Loven om ÅNDELIG TILNÆRMELSE Princippet om ESSENTIEL GUDDOMMELIGHED 4

5 Gruppens formål og funktion Der er mange tegn på, at Den Nye Tidsalder nærmer sig. Der kan være mange forskellige opfattelser af tidsalderens begyndende påvirkninger, men i fællesskab skal der findes metoder til at forberede den. Fællesskabet opmuntres af tre faktorer: o Bekymring for menneskehedens dybe krise. o Erkendelse af at en ny civilisation og kultur er under opbygning. o Fornemmelse af et sjæleligt pres for deltagelse i opgaven og være med blandt Den Nye Tidsalders pionerer. Den tibetanske mester Djwhal Khul har givet udtryk for en af de metoder, man aktivt kan bidrage med, når Den Nye Tidsalder nærmer sig. Eksempelvis understreger han at: det er nødvendigt at etablere en stor gruppe på verdensplan, der i samstemmighed og samtidighed kan meditere på det arbejde, der skal forberede verden til den nye verdensorden under Kristi ledelse. Han forklarer det sådan: Jeg vil navnlig gøre jer opmærksom på den sidste sætning, der introducerer et nyt begreb i det forberedende arbejde, der skal udføres af den nye verdenstjenergruppe. Opgaven for gruppen er, at den ved hjælp af meditation skal opbygge viden om, hvordan lovene og principperne fungerer, for det er dem, der skal styre den kommende tidsalder, den nye civilisation og den fremtidige verdenskultur. Kristus kan ikke komme igen, før grundlaget for hans kommende ledelse er skabt. Hvis han kom uden denne grundige forberedelse, ville meget tid, mange kræfter og meget åndelig energi være spildt. Derfor er forudsætningen (hvis betingelserne accepteres), at der i nær fremtid dannes en gruppe i enhver nation, der under fornuftige forhold vil meditere i samstemmighed og samtidighed på de juridiske metoder og grundlæggende love, som Kristi ledelse skal baseres på, og som dybest set er gudsrigets 5. naturriges love for planetens udviklingsprocesser. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 267 Lovene og de tilsvarende principper er: o Loven om rigtige menneskelige relationer. o Princippet om den gode vilje. o Loven om gruppebestræbelser. o Princippet om samstemmighed. o Loven om åndelig tilnærmelse. o Princippet om essentiel guddommelighed. 5

6 Som respons på opfordringen til at skabe en verdensomspændende gruppe, der ved hjælp af samstemmig meditation skal forberede Kristi nye ledelse, dannede man gruppen for skabende meditation, der mediterer på 5. naturriges love og principper, som skal manifesteres i den fysiske verden. Meditation er handling og tjeneste Iflg. Djwhal Khul har ordet arbejde en bestemt betydning. Ordet udtrykker en sandhed, der er velkendt i Østen, men som man normalt ikke kender til i den udadvendte vestlige civilisation, hvor der lægges vægt på det synlige og håndgribelige og på handlinger og resultater. Sandheden er, at skabende meditation er en form for handling og tjenestearbejde. Den almindelige opfattelse, at meditation eller kontemplation har én virkning, og at handling har en anden, er forkert. Både meditation og kontemplation er en form for handling. Den eneste forskel er, at der anvendes henholdsvis indre og ydre metoder, og at handlingen foregår i to forskellige områder. Gruppen skal betragtes som en ydre form af en allerede eksisterende indre virkelighed. Tankeformerne af de seks love og principper eksisterer som levende subjektive enheder, som Hierarkiet har skabt og tilfører energi. De er allerede aktive i menneskeheden, som man f.eks. kan se i de eksisterende verdensomspændende bevægelser, der arbejder for rigtige menneskelige relationer og den gode vilje. Arbejdet for gruppen for skabende meditation består for det første i at modtage lys og i at belyse de dybere meninger, de mange anvendelsesmuligheder og den esoteriske betydning, der findes i lovene og principperne. Gruppen skal for det andet samarbejde om at fastholde og bevare idealet i hver lov og hvert princip i overensstemmelse med den oprindelige idé, og udsende og styre tankeformer, så de manifesteres på den rigtige måde i verden. Man kan betragte denne gruppe som en plante, der er ved at spire frem. Den vokser ved hjælp af sin egen iboende levedygtighed, i sin egen rytme og forhåbentligt med velsignelse fra højere kræfter, som tjenesten er dedikeret til. 6

7 Oversigt over 5. års arbejde På VisdomsNettet 1 vil det være muligt at downloade og læse om hver lov og hvert princip, der indeholder forslag til yderligere studier vedrørende følgende: Skabende meditation på lovene og principperne 1. Jeg skaber samklang med hver enkelt lov og princip, idet jeg erkender, at de allerede eksisterer som belivede tankeformer. 2. Gennem kontrolleret tænkning og vilje-til-det-gode bidrager jeg til at styrke dem. Skabende meditation 1. Jeg sørger for, at hver enkelt lov og princip bliver kendt, og at menneskehedens vilje til at praktisere dem stimuleres. 2. Jeg hjælper med at lade dem komme til udtryk på den rigtige måde overalt, hvor mennesket er aktivt. Gruppetjeneste (valgfrit) Inspiration til aktiv synliggørelse i verden af: 1. Hver lov og hvert princip, 2. Manifestationen af 5. naturrige. At skabe samtidighed og harmoni med årsrytmen: 1. Hvert års arbejdscyklus begynder, når Solen indleder sin gang mod nord den 21. december (vintersolhverv). 2. Perioden på to måneder er beregnet til studiet af hver lov og hvert princip (i den anviste rækkefølge). 3. Der mediteres på lovene og principperne dagligt eller to gange om ugen. (Ved to gange om ugen anbefales torsdag og søndag). Arbejdet skal ikke forstyrre andre meditationer, der er bestemt af en gruppe, man eventuelt er tilknyttet. Det må heller ikke gribe ind i andre subjektive opgaver, som man har påtaget sig. Arbejdet skal betragtes som et esoterisk tjenestearbejde foruden det, man allerede er engageret i eksempelvis som en respons på den opfordring fra den tibetanske mester, som en opgave udført i kærlighed for den lidende menneskehed og tilegnet Kristus som et bidrag til forberedelserne til genkomsten. 1 7

8 Lovene og principperne Loven om rigtige menneskelige relationer Den første lov er den bedst kendte i den brede befolkning. Problematikken vedrørende menneskelige relationer er blevet grundigt drøftet, og der er gjort mange forsøg på at skabe bedre relationer inden for alle aktivitets-, beskæftigelses- og livsområder. Men videnskaben om relationer er på begyndelsesstadiet, og dens dybere betydning er endnu ikke forstået. F.eks. er det kun få mennesker, der er i stand til at forholde sig til sine egne tanker, følelser og handlinger. Det er ikke overraskende. Psykoanalysen har opdaget, at de konflikter, et menneske har med relationerne til andre, findes i mennesket selv. Det har den konsekvens, at konflikterne projiceres over i andre. Årsagen er de delvis fortrængte instinktive tendenser, lidenskaber og følelser. Horisontale relationer Menneskets relationer er mangfoldige og komplicerede. Den enkleste form for relation (som ikke nødvendigvis er den nemmeste) er den relation, mennesker har til hinanden. Den er baseret på, at et menneske helt bevidst erkender, at dets grundlæggende identitet er identisk med sine medmenneskers. Erkendelsen skaber dyb respekt for andre og forståelse for deres rettigheder. Martin Buber har forklaret det i beskrivelsen af jeg-du -relationen og den deraf følgende dialog, som modsætning til den objektive og umenneskelige jeg-det -relation. 2 Den form for relation, der er meget vanskelig at skabe på den rigtige måde, er relationen mellem det enkelte menneske og gruppen eller snarere de forskellige grupper, som det er knyttet til. Det beskrives nærmere i forbindelse med loven om gruppebestræbelser. Vertikale relationer Udover de horisontale relationer er der en hel række vertikale relationer, som har hierarkisk karakter. Djwhal Khul har beskrevet dem sådan: Temaet for den planetariske Logos bevidsthed er altid det store hierarki af skabninger. Det er en kæde af skabninger, hvor selv det mindste led er vigtigt, og det største led har relation til det mindste via den elektriske udveksling af åndelige energi. Set fra nogle vigtige skabningers synsvinkel findes der intet andet end hierarkier, der forbinder sol med sol, stjerne med stjerne, solsystem med solsystem, planet med planet og alle planetariske skabninger med hinanden. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 729 Den harmoniske kombination af de horisontale og vertikale relationer skaber en sfære, der konstant udvides, og et magnetisk område til kontakter, samspil og eventuelle fusioner og identifikationer. Studiet af de mange relationer og teknikker til at integrere dem er et område, man kan kalde inter-individuel psykosyntese. 2 Martin Buber: I and Thou, T. Clark, Edinburgh 8

9 Strålerne og relationerne Det drejer sig hovedsageligt om 4. og 2, stråle, og energien fra 4. stråle: virkeliggør princippet om konflikt, og den har en unik og mystisk virkning på alle relationer. Det skyldes det indbyrdes slægtskab, der eksisterer mellem 4. stråle for harmoni gennem konflikt og 2. stråle for kærlighed-visdom. 2. stråle er først og fremmest strålen for rigtige menneskelige relationer, når det drejer sig om det 4. naturrige. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 610 Men 7. og 1. stråle er også effektive: Den hvide magi, der findes i rigtige menneskelige relationer, kan ikke standses. Den hvide magi vil uundgåeligt have effekt, fordi energien fra 7. stråle er til stede Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 573 Den grundlæggende impuls siges at have sit udspring i Shamballa som: viljen, der medfører fuldbyrdelse af rigtige menneskelige relationer. Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 526 og 534 Samarbejde og kærlig forståelse er to grundlæggende egenskaber, der skaber en ægte jeg-du-relation og gør det muligt at forstå, og at skabe kompromis og at opfatte de mange forskellige synspunkter. Buddhas ottefoldige vej til rigtige relationer Angående de metoder, der kan benyttes, kan man sige, at de mest omfattende findes i Buddhas ædle ottefoldige vej. De kaldes: vejen til rigtige relationer rigtige relationer til Gud og til hinanden Trinene på vejen er: Rigtige værdier Rigtig tale Rigtig levemåde Rigtig tænkning Rigtig aspiration Rigtig opførsel Rigtig stræben Rigtig glæde eller sand lykke på fundamentet af Buddhas lære rejste Kristus sin overbygning af menneskehedens broderskab som et udtryk for Guds kærlighed. Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s

10 Princippet om den gode vilje Princippet om den gode vilje er et omfattende princip, der giver impuls til at skabe rigtige relationer og til at opretholde dem med åndelig energi. Det skaber desuden det grundlag, der er nødvendigt, for at man samtidig kan bruge alle andre love og principper. Midt i den nuværende periode med stress og kaos er det en opmuntrende kendsgerning, at der er stigende forståelse for, at der er behov for den gode vilje. Der er gjort mange vigtige forsøg på at give udtryk for dette behov. Værdien i den gode vilje og i den kraft, der ligger bag den, skyldes, at den strømmer fra den planetariske Logos vilje-til-det-gode. Kraften er for det meste latent, men den er så småt begyndt at komme til udtryk, og den vil få langtrækkende og frigørende virkninger. Hvis energien bruges til uselviske formål, kan den være en frelsende kraft for hele menneskeheden og sikre manifestationen af en ny verdensorden, hvis: alle, der virkelig holder af deres medmennesker, visualiserer de åndelige energiers vilje-til-det-gode og forener dem med menneskehedens gode vilje, kan de skabe de tilstande, hvor den nye verdensorden kan komme til udtryk Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 389 At forsegle døren til det onde En af de vigtigste opgaver, som menneskeheden kan og skal udføre ved at bruge den gode vilje, er at forsegle døren til det onde. Derfor er det sagt at: det had, der dominerer verden i nutiden, vil ved det liv, som udgår fra Fredens Ånd, og som kommer til udtryk gennem Kristus, der er det fuldkomne udtryk for guddommelig kærlighed blive opvejet af en helt speciel god vilje. Og garantien for at denne gode vilje vil vise sig, er netop den nuværende mængde af had et had, som er vokset støt i menneskets bevidsthed siden begyndelsen af det 19. århundrede, og som nu er ved at nå et nyt højdepunkt. Senere vil et tilsvarende mål af kærlighedsenergi komme til udfoldelse som følge af impulser fra Fredens Ånd via Kristus eller Fredsfyrsten, som han nogle gange kaldes. Alice A. Bailey: Kristi Tilsynekomst, s. 75 Den gode viljes vigtigste opgave er at forberede Kristi tilsynekomst. Det fremgår af budskabet om, at Kristus står og venter, som Alice Bailey videregav: Den vej, jeg må betræde for at nå til dit sted, er af lys. Dens kvalitet er god vilje, og den er næsten klar til, at jeg kan betræde den. 10

11 Loven om gruppebestræbelser Loven om gruppebestræbelser kan betragtes som den vigtigste lov i Den Nye Tidsalder, for den vil navnlig komme til udtryk i Vandbærerens tidsalder. De påvirkninger, der vil komme fra Vandbæreren sammen med de påvirkninger fra 7. stråle, der også er ved at manifestere sig, tilbyder menneskeheden store muligheder. Menneskeheden skal forstå og praktisere en helt ny måde at leve på, der går ud på at være nært knyttet til grupper. Det første, man skal forstå, er, at Den Nye Tidsalders grupper vil få en helt anden karakter, end de grupper, man indtil nu har levet i. Vandbærertidsalderens grupper vil blive etableret på en måde, hvor det enkelte menneske står frit i sit forhold til gruppen, og at gruppen fungerer samlet som en organisme med en fælles idé, et fælles mål og et fælles tjenestearbejde. Grupperne vil ikke få samme struktur som et solsystem, der har ét stort midtpunkt af lys og kraft med mindre enheder, der cirkler omkring det, men derimod som en stjernekonstellation, der samtidigt bevæger sig fremad mod et fælles mål. I den nye videnskab om gruppers liv vil man tage følgende områder i betragtning: o Hvad er en gruppe? o Forskellige former for grupper. o Oprettelse af en gruppe. o Integrationsprocessen i en gruppe. o Relationer i en gruppe. o Relationer mellem grupper. o Den nuværende mulighed og pligt. o Den nye verdenstjenergruppe. o Åndelige og esoteriske grupper. Det er en essentiel esoterisk sandhed, at grupper er levende enheder. Alle bør reflektere dybt over denne kendsgerning. Loven om gruppefremskridt Den Nye Tidsalders grupper vil fungere med et minimum af ydre organisation. De vil blive holdt sammen af en fælles tankestruktur og af telepatisk udveksling. Denne lovs højere aspekter er nært forbundet med loven om gruppefremskridt, der også kaldes loven om opløftelse. Forbindelsen forklares i dette citat: De nye grupper er langsomt og trinvis ved at blive dannet, og processen styres af sjælens love. De vil derfor anslå en anden tone og danne grupper, der er svejset sammen af fælles indsats og fælles mål. De vil bestå af frie, individuelle og udviklede sjæle, som ikke anerkender nogen anden autoritet end deres sjæl. De tilsidesætter personlige interesser til fordel for sjælens hensigt i gruppen. Det enkelte menneskes præstation gennem tiderne har tjent til at opløfte menneskeheden. På samme måde vil en tilsvarende præstation af en gruppe være i stand til at opløfte menneskeheden langt hurtigere. Derfor kaldes denne lov for loven om opløftelse. Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s

12 Princippet om samstemmighed For at en gruppe kan fungere harmonisk og fuldføre sit tjenestearbejde for planen (for det er meningen med gruppens eksistens), skal den være baseret på princippet om samstemmighed og altid benytte dette princip. Det er et af de vanskeligste mål, og det indebærer en af de hårdeste prøver både for det enkelte gruppemedlem og for selve gruppen. Man kan alt for let blive fristet til at prøve at skabe samstemmighed ved at motivere eller presse andre til at indtage ens egne synspunkter, og til at overholde det, som man selv er sikker på, er rigtigt og sandt. Det er denne form for samstemmighed, der er resultatet af misbrug af 1. stråle energi. Det er det, diktatorer og totalitære regimer har prøvet og stadig prøver at påtvinge deres undersåtter. De fleste forsøg er mislykket, og flere er dømt til at mislykkes, fordi de krænker loven om frihed for menneskesjælen. Den rigtige form for samstemmighed er vanskelig at opnå, fordi den er baseret på enhed i mangfoldighed. Behovet for mangfoldighed har Djwhal Khul forklaret meget tydeligt: Har I nogensinde erkendt (jeg forsøger her at få jer til at tænke og ræsonnere), at en gruppe, som udelukkende består af personer på den samme stråle, og som desuden befinder sig på nøjagtigt samme udviklingstrin, vil være relativ nytteløs og uanvendelig? En sådan gruppe vil mangle dynamik den dynamik, der kommer til udtryk, når flere og forskellige strålekvaliteter mødes og kombineres. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 128 Et harmonisk samarbejde mellem medarbejdere, der er på forskellige stråler, er et af de mest interessante problemer, som ikke alene menneskeheden, men også de højere udviklede bevidstheder og grupper står overfor. Mestrenes metode Der findes en teknik, som Hierarkiet benytter, når mestrene har behov for at forenes i en bestemt handling. Denne teknik beskriver, hvor nødvendigt det er, at alle engagerer sig med dyb eftertænksomhed og bruger den nødvendige tid og energi til at løse den opgave, der går ud på at opnå en samstemmende beslutning. Den tibetanske mester har beskrevet teknikken på denne måde: Mestrene der indleder deres arbejde på et af den åndelige triades planer i stedet for på mentalplanet, som deres disciple gør koncentrerer sig i en periode over tre fuldmåner om det tema, de har under overvejelse. Derefter mødes de i et konklave, og de giver hver et bidrag til løsning af det fælles problem. Det samme gør Kristus og på kritiske tidspunkter medlemmerne i Sanat Kumaras rådskammer. På grundlag af forslagene og efter udførlig analyse og debat overføres den fælles beslutning ved inspiration til indviede og disciple i ashramerne og fra dem videre ud til verden. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s

13 Loven om åndelig tilnærmelse Loven om åndelig tilnærmelse kan betragtes som en metode til at virkeliggøre den guddommelige plan eller snarere det aspekt af den guddommelige hensigt, som menneskeheden forstår. Der findes to måder for tilnærmelse, og de forudsætter og kompletterer hinanden. Det er en opadgående og en nedadgående tilnærmelse. Man kan betragte den opadgående tilnærmelse som en proces, hvor man efterhånden trænger igennem til højere bevidstheds- og arbejdsområder. Derved skabes der en række muligheder for at få kontakt til, smelte sammen med og identificere sig med noget endnu højere og mere omfattende. Loven om opstigning Menneskets første tilnærmelse sker, når personligheden nærmer sig sjælen. Herefter nærmer man sig ashramen, derefter Hierarkiet og så den åndelige triade og til sidst ånden (monaden) og Shamballa. Tilnærmelserne er mulige, efterhånden som man får bygget antahkaranaen. En tilnærmelse, der fuldføres, kulminerer i en indvielse, og det skaber polarisering og stabilitet på det niveau, som man er nået til. Loven er nær knyttet til 2. lov af de syv love for sjælens eller gruppens liv loven om magnetisk impuls og pol-forening der styrer relationerne mellem alle sjæle. 3 Den kan også betragtes som loven om opstigning en stadig opstigning på livsvejen og på den åndelige opstignings stige. De højere skabninger og de grupper, der har til opgave at frigøre, bevæger sig i nedadgående retning. De beskæftiger sig med sjælens frigørelse fra personligheden, og med de større planetariske processer, hvor substans, stof og form forløses. Hierarkiets tilsynekomst Den lov, der nu skal studeres, har en unik betydning og en speciel anvendelsesmulighed i den nuværende cyklus. Det skyldes, at Hierarkiet er i gang med en ny stor tilnærmelse til menneskeheden. Forberedelsen vil nå et højdepunkt ved den fysiske manifestation af Hierarkiet på det fysiske plan herunder Kristi tilsynekomst. Det kosmiske ur viser, at tiden er egnet til denne begivenhed. Tiden er inde til en cyklus, hvor 7. stråle vil manifestere sig og øge aktiviteten. Strålens intense nedadstrømmende energi sammenkæder ånd og stof. Den vigtigste metode til at styrke de åndelige tilnærmelser, der anvendes henholdsvis af menneskeheden og af Hierarkiet, er de invokationer (påkaldelser), der skaber tilsvarende evokationer (svar). På den måde dannes der en komplet cyklus med opadgående og nedadgående udvekslinger. Loven om åndelig tilnærmelse er særlig aktiv i dagene omkring fuldmåne. Fuldmånedagene danner cykliske perioder med åndelige impulser, muligheder og resultater. Dette gælder især de tre fuldmåneperioder i Vædderens, Tyrens og Tvillingernes tegn. Ved fuldmåne kan man ikke alene nærme sig planetens tre store centre (menneskehed Hierarki Shamballa), men også kraftfulde energier og skabninger uden for planeten eksempelvis de kosmiske skabninger i stjernebillederne. Åndsvidenskaben oplyser, at den nye verdensreligion hovedsageligt vil blive baseret på disse tilnærmelser. 3 Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s og s

14 Princippet om essentiel guddommelighed I relation til mennesket er nøgleordet for dette princip essentiel. Det er en inspirerende sandhed, at mennesket dybest set er guddommeligt. Men man skal undgå den fatale illusion det snigende blændværk at man på det nuværende evolutionstrin er i stand til at udtrykke den iboende guddommelighed fuldt ud. Hvis det var tilfældet, er det en ynkelig form for guddommelighed. Alligevel møder man af og til denne misforståelse, som resulterer i en selvglad personlighed. Man ser det eksempelvis hos tilhængere af visse bevægelser eller sekter, og i ekstreme tilfælde hos paranoide mennesker, der tror og siger, at de er Gud. Den modsatte yderliggående opfattelse findes hos eksponenter for en streng dualistisk teologi (som desværre genoplives i nogle religiøse kredse). Her erklærer man, at der er en radikal forskel på mennesket og Gud. Enkelte eksistentialistiske filosoffer pointerer menneskets sørgelige isolation og ensomhed. Latent og manifesteret guddommelighed De fejlagtige opfattelser skyldes manglende skelneevne, fordi man ikke forstår forskellen på latente egenskaber og manifesterede udtryk. Man kan sige, at det centrale formål med menneskets evolution er at virkeliggøre, manifestere og åbenbare den guddommelige essens i mennesket. I Agni Yoga siges det: En sand stræben efter at virkeliggøre de højeste potentialer skal udgøre størstedelen af menneskets liv som den vigtigste og dybeste beskæftigelse. 4 Evnen til at udstråle den indre glans er den store belønning til solenglene, 5 der har valgt at udføre arbejdet med at forløse planeten, så de med stråleglans kan vandre i skabende udstråling. Ved at åbenbare det enkelte menneskes indre guddommelighed, åbenbarer man samtidig guddommeligheden i helheden og i hele skabelsen. Dette kosmiske billede er smukt beskrevet i bogen Telepati: Den planetariske Logos, den Ene, i hvem mennesket lever, ånder og er, er den styrende bevidsthed, der besjæler planeten Jorden. Det er Logos liv, der integrerer planeten som helhed, og Logos liv gennemstrømmer alle former store og små Det er Logos vilje-til-at-være, der har ført hans manifesterede form til fysisk eksistens på livets store scene. Det er Logos vilje-til-det-gode, som aktiverer evolutionsloven og bærer formen med dens myriader af mindre livsformer (som formen består af) frem mod den endelige herlighed, som han alene kender. Det er Logos bevidsthed og hans sensitive lydhørhed over for alle former og alle stadier af væren og alle mulige påvirkninger og forbindelser, som er garanti for, at bevidstheden udvikles hos alle de mange skabninger, der lever i og på Jorden. 14 Alice A. Bailey: Telepati, s Agni Yoga para Solenglen er en betegnelse for sjælslegemet, der består af højtvibrerende kausalt stof. I åndsvidenskaben kaldes solenglen ofte "tankens søn". Det er intelligensprincippet, der har mange navne eksempelvis solengel, agnishvatta eller Kristus-princippet m.fl.

15 Det 5. naturriges love Som afslutning på denne korte refleksion på lovene og principperne, vil det være nyttigt at gentage Djwhal Khuls ord om den opgave, der skal fuldføres. Det er: at man ved hjælp af meditation skal opbygge viden om, hvordan lovene og principperne fungerer, for de skal styre den kommende tidsalder, den nye civilisation og den fremtidige verdenskultur. Kristus kan ikke komme igen, før grundlaget for hans kommende ledelse er skabt. Hvis han kom uden denne grundige forberedelse, ville meget tid, mange kræfter og meget åndelig energi være spildt. Derfor er forudsætningen (hvis betingelserne accepteres), at der i nær fremtid dannes en gruppe i enhver nation, der under fornuftige forhold vil meditere i samstemmighed og samtidighed på de juridiske metoder og grundlæggende love, som Kristi ledelse skal baseres på, og som dybest set er gudsrigets 5. naturriges love for planetens udviklingsprocesser. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 267 Det er et kraftfuldt esoterisk tjenestearbejde, og med højere kræfters hjælp vil det lykkes for mennesket at udføre sin del og give et effektivt bidrag til en vellykket manifestation af det overmenneskelige rige gudsriget på Jorden. 15

16 Opgaver, der skal udføres fra 21. december 20. februar skal dedikeres til loven om rigtige menneskelige relationer 1. Ved hjælp af meditationsomridset og instruktionen skal du skabe en præcis tankeform om rigtige relationers egenskaber, rækkevidde og påvirkning. 2. Udbred tankeformen: a. ved at visualisere og udstråle den b. ved hjælp af det talte og skrevne ord c. ved at udtrykke den i praksis og være et levende eksempel 3. (Valgfrit). Giv en kort beskrivelse af dine eksperimenter og resultater: a. dine egne b. andre menneskers og gruppers 16

17 Omrids til meditation I. Forberedelse og koordinering o Vælg din foretrukne koordineringsmetode: o Den teknik til koordinering du normalt bruger eller o Benyt denne meditation om morgenen inden du foretager dig noget andet. Dermed bygger du videre på den koordinering, der allerede er opnået eller a. Løft bevidstheden op i hovedet b. Derefter løfter du bevidstheden opad gennem astrallegemet og mentallegemet til sjælen. c. Identificér personlighedens bevidsthed med sjælens bevidsthed og erkend, at de er én bevidsthed. II. Erklæring (siges sagte) Jeg dedikerer mig til tjeneste for Kristus, og vil gøre alt, hvad jeg kan for at forberede menneskers tanker og hjerter, til Hans tilsynekomst Med denne intention beslutter jeg mig til at meditere på gudsrigets love og principper, og til at samarbejde på enhver mulig måde om deres virkeliggørelse i menneskeriget og ved hjælp af andre mennesker. 17

18 III. Tilnærmelse og kontakt Gentag langsomt og forsøg at forstå den dybe mening med ordene: Jeg står og venter. Hold dig i nær kontakt med mig (Kristus) og med den mester, der overvåger dit liv. Hos os findes de lysets og kærlighedens kræfter, som du kan anvende. Hold dig nær til os, og træk dag efter dag på denne styrke og viden, som vi har, og som også er din. Lad intet forstyrre den erhvervede ro, som holder dig i nær kontakt, som bringer dig lys og forståelse, og som holder dig urokkeligt på vejen. Brug følgende nøgleord under punkt IV og V: Loven om rigtige menneskelige relationer IV. Refleksiv meditation 1. Ord er levende former, der påvirker sjæl og ånd eller liv. 2. Reflektér over nøgleordet. Reflekter over idéen bag loven om rigtige menneskelige relationer. Før dine tanker fremad og opad, indtil du når den højeste grad af abstraktion, du er i stand til. 3. Når du ikke kan nå længere og befinder dig i abstraktionens verden, skal du bevare din fokusering i tanken. Hold tankesindet fast i lyset så længe, du kan. 4. Iagttag dine tankeprocesser mens du gør det. Bemærk alt nyt og navnlig intuitivt i den modtagende periode. Indtag en forventningsfuld holdning. Formulér med dine egne ord den højeste forståelse, du har været i stand til at nå. 5. Intonér OM og vent i stilhed mens tankesindet holdes i ro. 6. Før detaljerede notater over de idéer, der dukker op i tankesindet. Skriv dem ned i din meditationsdagbog hver dag. 18

19 V. Skabende meditation 1. Overfør meditationens tema til nutiden. Se forbindelsen til begivenhederne i verden. Se nytteværdien og den åndelige værdi for menneskeheden som en enhed. 2. Hold tankesindet i lyset. Notér enhver tanke, der har forbindelse til nøgleordet. 3. Formulér loven om rigtige menneskelige relationer og udbyttet af din meditation med ord, der gør det muligt at præsentere den for andre. Tænk det igennem mentalt, følelsesmæssigt og omsat til handling. 4. Brug din forestillingsevne og udsend idéen som en levende tankeform. Før tankeformen ind i den store strøm af mental substans, som konstant påvirker menneskehedens bevidsthed. 5. Intonér OM. VI. Afsluttende mantra og visualisering 1. Visualisér Kristus stående i horisonten som et udstrålende center af levende lys. Stråleglansen fra hans aura skjuler hans ansigtstræk. 2. Fra den nederste del af hans aura ved hans fødder dannes en vej af gyldent lys. 3. Se nu en stor skare af mennesker. Deres udstrålende lys blandes og danner en vej, som fører direkte til Kristus. Mellem de to veje er der en kløft. 4. Forestil dig, at du hører Kristus sige: Den vej, jeg må betræde for at nå til dit sted, er af lys. Dens kvalitet er god vilje, og den er næsten klar til, at jeg kan betræde den. Fortsæt dit arbejde. Du kan ikke fejle. 5. Se, hvordan kløften gradvis bliver mindre, indtil de to veje mødes og danner én vej. 6. Se Kristus nærme sig menneskeheden ad denne vej idet han til sidst siger: JEG KOMMER! 19

20 VII. Invokation Sig derefter Den store invokation: Den Store Invokation Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers sind Lad lys sænke sig over Jorden Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter Må mestrenes mester vende tilbage til Jorden Fra centret hvor Guds vilje er kendt Lad hensigt lede alle menneskers viljer Den hensigt, mestrene kender og tjener Fra centret vi kalder menneskeheden Lad planen for kærlighed og lys åbenbares Må den forsegle døren til det onde Lad lys og kærlighed og kraft genoprette planen på Jorden OM OM OM 20

21 Behovet for og værdien af rigtige relationer Når rigtige relationer manifesteres korrekt, vil faren for krig, de mange konflikter og de utallige lidelser og den udbredte elendighed gradvis forsvinde. Grader og stadier af relationer ERKENDELSE Vekselvirkning Gnistrende KONFLIKT Gensidig påvirkning At give og tage UDVEKSLING Deling Gensidig integrering SAMARBEJDE Tilnærmelse Kontakt Sammensmeltning Enhed ORGANISK INTEGRERING Syntese (Samling af et større system af relationer) Grupper Grupper af grupper Helheden Den Ene Forskellige former for relationer A. I ens egen natur: 1. Mellem bevidste og ubevidste dele af personligheden 2. Mellem de forskellige chakraer 3. Mellem de forskellige legemer specielt mellem astrallegemet og mentallegemet. 4. Mellem personlighed og sjæl 5. Mellem den sjælsinspirerede personlighed, triaden og monaden. B. Mellem mennesker: 1. Mellem mand og kvinde 2. Mellem forældre og barn 3. Mellem lærer og elev 4. Mellem læge og patient 5. Mellem arbejdsgiver og arbejdstager 6. Mellem venner og meddisciple 7. Mellem mester og discipel 21

22 C. Mellem det enkelte menneske og gruppen D. Mellem grupper af mennesker: 1. Sociale 2. Politiske 3. Religiøse 4. Nationale 5. Kontinentale E. Mellem større grupper på Jorden: 1. Menneskehed og naturriget under menneskeriget 2. Menneskehed og naturriget over menneskeriget 3. Grundlæggende triangel: Menneskehed Hierarki Shamballa. Forskellige typer af relationer A. Horisontale Vertikale B. Polære Triangulære Sfæriske Eksempler vedr. planeten: 1. Nord/Syd a. Den nordlige og sydlige halvkugle b. På hvert kontinent c. I hver nation 2. Øst/Vest 3. Europa/USA 4. USA/Vesteuropa/Østeuropa 5. Udviklede lande og udviklingslande C. Mellem de forskellige stråler 22

23 Hvordan rigtige relationer etableres (energier teknikker) Grundtanke: A. Fjernelse af forhindringer adskillelse hører til personlighedens liv. Der er ingen adskillelse på sjælens plan, kun en fri cirkulation af åndeligt liv, lys og kærlighed. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 317 De ni forhindringer Fysiske: 1. Seksualitet kønnenes relationer. De kan bruges egoistisk eller forenes som en guddommelig handling. 2. Fysisk komfort livsbetingelser, der er erhvervet på en egoistisk måde. 3. Penge opsparet til egoistiske formål. Astrale: 1. Frygt der er afgørende for nutidens aktiviteter 2. Had der er en afgørende faktor i relationer 3. Ambition der er afgørende for målsætninger Mentale: 1. Stolthed svarer til intellektuel tilfredsstillelse, som forhindrer tankesindet i at opnå sjælskontakt og -kontrol. 2. Separatisme svarer til en tilbagetrukket holdning, som forhindrer tankesindet i at skabe rigtige menneskelige relationer. 3. Grusomhed svarer til tilfredsstillelse med personlighedens metoder, som forhindrer tankesindet i at blive et redskab for åndelig kraft. Når disse fejl er erkendt og overvundet, er der opnået to resultater. Det ene er, at de rigtige relationer til sjælen er etableret. Det andet er, at de rigtige relationer til omgivelserne er etableret. Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s

24 B. Anvendelse af 2. stråle energi Egenskaberne i de tre egoiske blade: o Samarbejde kærlig forståelse gruppens kærlige adfærd o Gensidig afhængighed ( grundlaget for kærlighed ) o Vilje-til-at-vise-kærlighed (Viljen til at opmuntre). 6 Formel II: Ildelementets relationer 7 Ren fornuft 8 Visdom intelligent kærlighed 9 o At dele (materielt, følelsesmæssigt, mentalt, åndeligt) pulje af ressourcer o Tolerance lykke glæde o Anerkendelse taknemmelighed velsignelse (udstråling). C. Anvendelse af 1. stråles energi 10 o Viljen, der medfører realisering af rigtige menneskelige relationer. o Den rigtige form for tilbagetrukkethed medfører rigtige relationer og korrekte forbindelser til virkeligheden. D. Anvendelse af 4. stråles energi 11 Harmoniseringen mellem det lavere centre og det højere. Harmoniseringen eller etableringen af rigtige relationer mellem menneskets udvikling i de tre verdener og det buddhiske plan. Forbindelsen mellem menneskeheden og Hierarkiet. Og tjenestearbejdet med at skabe rigtige relationer mellem mennesker o Rigtige relationer og skønhed o Rigtige proportioner o Symmetri o Harmoni o Livskunst 6 Se forklaring i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s Se forklaring i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s Se forklaring i Alice A. Bailey: Telepati, s Se forklaring i Alice A. Bailey: Kristi Tilsynekomst, s Se forklaring i Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s Se forklaring i Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s

25 E. Anvendelse af 7. stråles energi stråle er i særlig grad den stråle, der skaber relationer (ceremoniel magi). Rigtige menneskelige relationers er hvid magi, der ikke kan standses F. Harmonisering og forening af stråleenergierne 13 Se 5. åbenbaringspunkt: Når lyset fra de syv stråler blandes med lyset fra 7. stråle, så kan det overjordiske lys opfattes. o Samlet kan man sige, at alle strålerne er understråler af den grundlæggende solare stråle for kærlighed-visdom. G. Anvendelse af Vandbærer-tegnets energi 14 o Samarbejde o Gruppebevidsthed og gruppeaktivitet o Fællesskab o Universalitet I den cyklus, som nu er begyndt, strømmer disse energier ind i planeten: o Den særlige påvirkning fra Vandbærer-tegnet o Den 2. og den 7. energi, der overføres af Jupiter og Uranus o 1. stråles energi fra Shamballa, der påvirker menneskehedens bevidsthed. o Desuden fordi 4. stråle er strålen for menneskeheden, er dens energi altid til stede og aktiv. Den overføres også af Månen, der er den hierarkiske hersker i Vandbærer-tegnet. På den måde er der nu for tiden en enestående mulighed for at modtage og anvende disse energier til at skabe rigtige menneskelige relationer. 12 Se forklaring i Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s Se forklaring i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s Se forklaring i Alice A. Bailey: Esoterisk Astrolog, s

26 Teknikker til etablering af rigtige menneskelige relationer A. Inspiration: 15 Videnskaben om inspiration er grundlaget for teorien om relationer, og den vil medføre, at tanken om rigtige menneskelige relationer udvikler sig B. Anvendelse af OM: 16 Intonér OM tre gange. En gang for dine gruppemedlemmer, derefter for din nære familie og venner, og endelig for den gruppe, du eventuelt underviser. Erkend, at når du gør det, så sker der to ting: For det første beliver du dem, og for det andet skaber du forbindelser, som gør det muligt for dig at nå dem, og derfor kan gruppens liv strømme. C. Invokation: 17 Den store invokations nøgleord er fusion og relationer Anvendelse af invokationen vil forbinde alle mennesker inden for menneskehedens udviklingsområde. Den vil bringe menneskeheden betragtet som et center i forbindelse med Hierarkiet og skabe en fri udveksling mellem de to centre, og det vil gøre det muligt at manifestere gudsriget på det fysiske plan. D. Visualisering og meditation: Visualisér rigtige relationer som belivede gyldne tråde eller kanaler, hvorigennem lys og kærlighed frit kan strømme og danne et smukt netværk. Se dette netværk vokse og udvide sig indtil det omslutter hele planeten. o Visualisér dine egne relationer til forskellige mennesker, du er i kontakt med, og reflektér over, hvordan det kan gøres rigtigt. o Visualisér dine relationer til grupper, du er knyttet til og reflektér over, hvor det kan gøres rigtigt. o Visualisér de eksisterende relationer, og dem du burde have etableret til forskellige grupper, og gennemtænk de måder, du kan benytte til at skabe dem og udvikle dem. Find ud af, hvordan du kan udføre din del i dette tjenestearbejde. 15 Se forklaring i Alice A. Bailey: Telepati, s Se forklaring i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s Se forklaring i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s

27 E. Mantraer: (Kan benyttes, når du vågner) Må alle, som jeg kommer i kontakt med i dag, være velsignet nu og altid. 2. Jeg har ingen barrierer, ingen privilegier ingen adskillende mure. Jeg betræder vejen, og for mig er alle ét. 3. Enhedsskabende mantra: Menneskesjælene er ét, og jeg er ét med dem. Jeg forsøger at elske, ikke hade. Jeg forsøger at tjene, uden at kræve modydelser. Jeg forsøger at hele, ikke såre. Lad lidelse blive gengældt med lys og kærlighed. Lad sjælen beherske den ydre form og livet og alt som sker, og bringe den kærlighed for dagen, som ligger bag alt, der sker i tiden. Lad vision og indsigt komme. Lad fremtiden være åbenbaret. Lad indre enhed vise sig og ydre skel forsvinde. Lad kærligheden sejre. Lad alle mennesker vise kærlighed. 18 Se forklaring i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s

28 Citater fra Tibetanerens bøger Nøgleordet for Den Nye Tidsalder er Rigtige Menneskelige Relationer At skabe gudsriget på Jorden, at forberede Kristi tilsynekomst og menneskehedens frigørelse kræver mod, organisering, skarpsindighed, psykologi og udholdenhed. Det kræver veluddannede mennesker og mange penge, samt omhyggeligt gennemtænkte programmer, der indeholder langsigtede visioner og intelligente metoder. Det er til denne opgave, at alle med sand vision og kærlighed til menneskeheden er kaldet. Det betyder, at en intelligent og forædlet god vilje skal udbredes for at stimulere de tilstande, de holdninger og synspunkter, der uundgåeligt vil medføre, at rigtige menneskelige relationer bliver skabt. Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 642 Oprettelse af rigtige menneskelige relationer er et aspekt af den guddommelige vilje i forhold til menneskeheden og det næste aspekt af den guddommelige natur, som vil komme til udtryk i menneskelivet individuelt, socialt, nationalt og internationalt. Intet har nogensinde virkelig forhindret denne guddommelige udfoldelse undtagen tidsfaktoren, og tiden for denne udfoldelse bestemmer menneskeheden selv Alice A. Bailey: Kristi Tilsynekomst, s. 110 I denne tid med kaos og kamp i verden er det etableringen af rigtige relationer, der er nøglen til det overordnede aspekt af den vision, som skal manifesteres på Jorden. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 805 Energien for rigtige menneskelige relationer er underordnet energien for kærlighed-visdom den første af de store indstrømmende energier Rigtige menneskelige relationer er ikke alene god vilje, som folk normalt tror. De er et resultat af god vilje og opmuntrer til konstruktive forandringer mellem mennesker, samfund og nationer De daglige handlinger skal udtrykke den gode vilje og være rettet mod målet om at fremskynde rigtige menneskelige relationer, hvis den rigtige holdning til menneskeheden og til Hierarkiet skal komme til udtryk. Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s

29 7. stråles påvirkning af menneskeheden vil være at der skabes en ny og lettere forståelig måde til etablering af en vedvarende fællesskabsfølelse, og derved skabes rigtige menneskelige relationer på det fysiske plan. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 573 En interessant kendsgerning dukker op, og det er, at ordet åndelig hverken hentyder til (såkaldt) religiøse emner, til discipelskabets vej eller til de større eller højere indvielsers vej, men til relationer på ethvert niveau af det kosmisk fysiske plan dvs. til ethvert niveau lige fra det laveste til det højeste. Ordet åndelig henviser til holdninger, til relationer, og til en fremadrettet bevægelse fra et bevidsthedsniveau (uanset hvor lavt eller groft, det ser ud fra et højere niveau) til det næste. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 371 Målet for al stræben på Jorden er rigtige relationer mellem mennesker, mellem Gud og mennesket, mellem alle de guddommelige livs udtryk fra det allermindste atom til uendeligheden. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 730 Videnskaben om inspiration danner grundlaget for teorien om relationer og vil medføre en udvidelse af begrebet rigtige menneskelige relationer, der foreløbig som en talemåde har været begrænset til et ideelt ønske om harmonisk samspil mellem mennesker, grupper og nationer. Begrebet rigtige relationer har også været begrænset til menneskets samfund og samspil, og det er stadig kun et håb og et ønske. Når videnskaben om inspiration opfattes korrekt og bringes ned på det niveau, hvor den vil blive et mål for uddannelse, vil den være nært knyttet til undervisningen om invokation og evokation. Den vil blive udvidet til at omfatte ikke alene rigtige menneskelige relationer til naturrigerne over det menneskelige, men også til rigerne under det menneskelige. Den vil derfor beskæftige sig med den fysiske og metafysiske verdens sensitive respons på den Ene, i hvem vi lever, ånder og er. Den vil skabe den rigtige relation til alle aspekter af og udtryk for den guddommelige natur, uddybe den subjektive kontakt og skabe en mere objektiv guddommelig manifestation, der er i overensstemmelse med det guddommelige formål. Det vil medføre et vigtigt løft af menneskets bevidsthed fra astralplanets og det fysiske plans liv (hvor flertallet af menneskeheden er fokuseret) til det mentale erkendelsesniveau. 29 Alice A. Bailey: Telepati, s

30 Kun en veluddannet offentlig mening og et intelligent krav fra masserne om rigtige menneskelige relationer kan redde verden fra kaos. Når det er tilfældet, så er pligten for disciplen, for mennesker med god vilje og for den intelligente tænker også indlysende. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 639 Når mennesker overalt er i kontakt med planens vogtere, og deres tænkeevne og hjerner oplyses af intuitionens lys, af sjælen og af det universelle sind vil den første virkning blive at etablere rigtige relationer mellem de fire naturriger og rigtige relationer mellem enheder og grupper i menneskeheden. Et skridt i denne retning tages nu. Relationerne mellem de fire aktivitetsområder menneskers, dyrs, planters og mineralers er dårligt tilpasset hinanden, fordi det hovedsageligt er energien i stoffet, der er den styrende faktor. Alice A. Bailey: Hvid Magi, s De mål, der ligger foran disciplene er at forstå esoterisk og ikke bogstaveligt, hvad planetariske relationer er. I stedet for den vægt, der har været lagt på det enkelte menneskes relation til sin sjæl, til sin mester og til ashramen, så sker der en bevidst udvidelse af bevidstheden (hvis jeg kan bruge en så overflødig sætning) for at skabe en erkendelse opad til hidtil usynlige og ukendte riger, nedad til naturrigerne under det menneskelige, udad til omgivelserne og til menneskeriget, og indad (et meningsløst ord) mod selve guddommen. Det betyder mod syntese mod det totale. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s Sanat Kumaras grundlæggende hensigt er at skabe rigtige relationer inden for alle områder af sit manifesterede liv. Den opmuntrende faktor er, at menneskehedens egen aktivitet for første gang vedrører temaet om rigtige menneskelige relationer, og hvordan de skabes. Det vil jeg bede jer om at reflektere på, for det betyder, at menneskeheden bevidst responderer på Shamballas vilje og hensigt, selv om den ikke forstår, hvad det esoterisk indebærer. Det har langt større betydning, end man kan forestille sig, for det er tegn på nye relationer af åndelig natur, der kan give dybt åndelige resultater. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s

31 31

32 32

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og undervisning i selverkendelse Anden del: o Den

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Den nye tidsalder o Skabende tænkning o Skitse til gruppearbejde

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

Lucille Cedercrans og hendes arbejde

Lucille Cedercrans og hendes arbejde Lucille Cedercrans og hendes arbejde af Anne Pedersen Lucille Cedercrans 4. april 1921 21. juni 1984 Det er meget lidt vi ved om Lucille Cedercrans som person, idet hun som respons på et indre kald, rejste

Læs mere

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk 1 Sorte Huller set i relation til Gayatri Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Fra The Beacon (Oversættelse: Ebba Larsen) GAYATRI Du som

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og undervisning i selverkendelse o Realisering af sjælen

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

SOM-OM 6:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 6:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 6:6 Af L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 6:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 1:6 21. december februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 1:6 21. december februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Gruppen for skabende meditation

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Kan krig være HELLIG?

Kan krig være HELLIG? 1 Kan krig være HELLIG? Susan MacNiel www.visdomsnettet.dk 2 Kan krig være HELLIG? Af Susan MacNiel Fra The Beacon (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Krige opstår i mennesket

Læs mere

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk INTUITION den nye tidsalders vigtigste evne 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Intuition den nye tidsalders vigtigste evne Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Intuition den nye tidsalders

Læs mere

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København P r o g r a m August 2008 - januar 2009 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.teosofiskfellowship.dk En kort introduktion til

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk 1 Videnskabernes integrering Brian Arrowsmith www.visdomsnettet.dk 2 Videnskabernes integrering Af Brian Arrowsmith Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Åndsvidenskaben analyserer årsager. Naturvidenskaben

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 6:6 21. oktober - 20. december

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 6:6 21. oktober - 20. december 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 6:6 21. oktober - 20. december www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og uddannelse i selverkendelse o Kontemplation og

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: Det ubevidste Teknikker Teknik til

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk 1 Sind & Sjæl L.A. Coplan www.visdomsnettet.dk 2 Sind & Sjæl Af L.A. Coplan Et vigtigt spørgsmål Det er et vigtigt spørgsmål, og der er god grund til at venner taler med hinanden om det. I sin bog Modern

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

SAMMEN. Lad os gøre det

SAMMEN. Lad os gøre det Lad os gøre det SAMMEN Med en ridemæssig baggrund og mange års erfaring, er Claus Toftgaard efterhånden rutineret i at lære hesten øvelser. Han har dog de senere år fundet det meget mere interessant at

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011.

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. Meditation om Kærlighed og Medfølelse af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. [Sætninger i parentes ( ) er indskudte bemærkninger af Shamar Rinpotje selv, mens sætninger i firkantet parentes [

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere