Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier"

Transkript

1 Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Kim Klüver Christiansen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Skattereformen Forårspakke Afgrænsning Systematik for afhandlingen Begrebsfastlæggele og terminologi Teoriens behandling af forholdet mellem civilret og skatteret Beskrivelse af dispositionen for gennemgangen Redegørelse for Aage Michelsens synspunkter Redegørelse for E. Polacks synspunkter Redegørelse for Jan Pedersens synspunkter Redegørelse for I. A. Strobels synspunkter Redegørelse for Jakob Bundgaards synspunkter Redegørelse for Nikolaj Vinthers og Erik Werlauffs synspunkter Redegørelse for Rasmus Kristian Feldthusens og Jacob Graff Nielsens synspunkter Analyse af TfS H, Elevatordommen Opsummering af synspunkter og diskussion af forholdet mellem civilret og skatteret Aftaler Definition Indgåelse af aftaler Betingede aftaler Realisationskriterier Statsskattelovens Realisationskriterier Afståelse ved ophør af ejendomsret Afståelse af begrænset tinglige rettigheder Realisation ved dispositioner, der sidestilles med afståelse Købe- og salgsretter Grundlæggende retstilstand for købe- og salgsretter før vedtagelse af ændringerne til kursgevinstloven af 6. juni Er købe- eller salgsretten et formuegode med selvstændig eksistens? Stiftelsessynspunktet Udøvelsessynspunktet Beskatning af køberetter Retstilstanden efter vedtagelsen af ændringerne til kursgevinstloven af 6. juni Købe- og salgsretter (optioner) Finansielle kontrakter Analyse af retspraksis og administrativ praksis for området for realisationsbeskatning ved etablering af købe- og salgsretter til aktier Analyse af retspraksis Analyse af TfS H, Purup-dommen Analyse af TfS H, Newpond-dommen Sammenfatning ud fra TfS H og TfS H Analyse af TfS H Analyse af TfS Ø, Kirk Acoustics A/S...52

3 3.2 Analyse af administrativ praksis Analyse af Landsskatteretskendelse af 10. april Analyse af TfS SR, købs- og salgsret, salg af selvstændige butikker til kapitalkæde Analyse af TfS TSM, køberet til aktier fra skattefri aktieombytning Analyse af TfS TSM, Tidsbegrænset salgsret, forud fastlagt kursberegningsregel Sammenfatning vedrørende gennemgang af retspraksis og administrativ praksis Konklusion Anvendte forkortelser... I 6. Litteratur... II 7. Doms- og afgørelsesregister...v 8. Summary in English...XIII

4 1. Indledning Dagligt foretages overdragelser af en bred vifte af aktiver og passiver. Alt fra gæld, løsøre og immaterielle aktiver til ejendomme og virksomheder hele virksomheder eller dele heraf. Både lokalt i Danmark og på tværs af landegrænser. Som i alle andre tilfælde, hvor skatterelevante aktiver og passiver omsættes, bør de skattemæssige konsekvenser overvejes inden transaktionerne foretages. Periodiseringen af overdragelsen har ofte stor betydning for henholdsvis beskatningstidspunkt og beskatningsgrundlag, og hvis man samtidig ønsker at udstede købe- og/eller salgsretter til aktiverne eller passiverne i forbindelse med overdragelsen, kompliceres billedet yderligere. Eksempelvis kan købe- og/eller salgsretter til aktier benyttes til at påvirke tidspunktet for en eventuel overdragelse af en virksomhed eller en del heraf. Dette kan eksempelvis være ønskeligt, hvis man er interesseret i at observere virksomhedens udvikling i en periode, inden den endelige beslutning træffes, og en eventuel overdragelse gennemføres. Men intensiteten i aftalen om købe- og/eller salgsretterne til aktierne kan være så stor, at overdragelsen anses for sket allerede på tidspunktet for aftalens indgåelse. Den konkrete udformning af aftalen har dermed betydning for aktiernes realisationstidspunkt, og dermed tidspunktet for, og størrelsen af beskatningen. 1.1 Problemformulering Ovenstående korte introduktion leder videre til formulering af de spørgsmål, som foreliggende afhandling har til hensigt at analysere og konkludere på. Gennem analyse af litteratur, lovgrundlag og retspraksis ønskes følgende hovedspørgsmål besvaret: Hvor går grænsen mellem et aftalekompleks, der er en aftale om køb og salg af aktier, og et aftalekompleks, der er en aftale om købe- og/eller salgsretter til aktier? For at komme frem til en konklusion, der besvarer ovenstående hovedspørgsmål, er det nødvendigt at analysere aftalens delkomponenter hver for sig. Helt grundlæggende er det nødvendigt at belyse hvad der præcist forstås ved aftaleindgåelse tilbud og accept og hvornår en aftale kan anses for at være indgået. Side 1 af 68

5 Hvorvidt der er tale om en aftale om køb og salg af et aktiv eller passiv, eller om der er tale om afgivelse henholdsvis modtagelse af købe- og/eller salgsretter til aktivet eller passivet afhænger af hvornår aktivet eller passivet anses for at være realiseret. Der vil derfor blive redegjort for realisationskriterierne generelt, hvorefter området for aktier, herunder købe- og salgsretter til aktier, vil blive behandlet. Realisationstidspunktet er ikke nødvendigvis det samme, hvad enten man ser transaktionen fra et skatteretligt eller et civilretligt synspunkt. Det er derfor nødvendigt at kende til forholdet mellem skatteret og civilret, idet det har betydning for, hvilke fakta man skal lægge til grund ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget og beskatningstidspunktet. Skal den formelle aftale og de civilretlige dispositioner umiddelbart lægges til grund, eller kan skatteretten fastsætte sine egne principper og definitioner og dermed tilsidesætte den civilretlige klassifikation af aftalens indhold? Der vil derfor blive redegjort for det generelle forhold mellem skatteret og civilret, hvorefter området for aktier, herunder købe- og salgsretter til aktier, vil blive behandlet. 1.2 Skattereformen Forårspakke 2.0 Regeringen fremlagde d. 24. februar 2009 sit udspil til en skattereform: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Efter at have ført forhandlinger med folketingets partier, blev der indgået aftale med Dansk Folkeparti den 1. marts 2009, jf. aftalen om Forårspakke 2.0. Den 22. april 2009 fremsatte skatteministeren de 13 lovforslag på Skatteministeriets område til udmøntning af Forårspakke 2.0 i form af L Lovforslagene blev vedtaget d. 28 maj 2009, hvorefter skattereformen er trådt i kraft fra og med indkomståret Henvisninger i foreliggende afhandling til skattereformen er henvisninger til nævnte lovkompleks. Et gennemgående træk i den hidtidige retspraksis på området for skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier er spørgsmålet om ejertidens længde for aktierne. Det må formodes at problemstillingen i forhold til påvirkning af 1 Enkelte elementer af reformen indfases over en årrække, herunder eksempelvis reduktion af fradragsværdien for ligningsmæssige fradrag samt renteomkostninger over kr. for personer Side 2 af 68

6 ejertiden begrænses på nogle punkter som følge af skattereformen idet avancer på koncern- 2 og datterselskabsaktier 3 fra og med indkomståret 2010 er skattefri uanset ejertid. Indførelsen af nye regler, eksempelvis en ny 3-årsregel vedrørende skattefrie aktieombytninger, spaltninger og tilførsel af aktiver uden tilladelse, den såkaldte holdingregel, 4 gør, at det fortsat er relevant at tage højde for ejertid på aktierne. Endvidere bør det nævnes, at aktiernes afståelsestidspunkt for fysiske personer uændret er særdeles vigtigt, idet det afgør i hvilket indkomstår avancen skal beskattes. 1.3 Afgrænsning Grundet nærværende afhandlings omfang er det ikke muligt at inddrage alle forhold, som umiddelbart kan synes interessante i forhold til afhandlingens emne, hvorfor følgende afgrænsninger er foretaget. Afhandlingens emneområde er købe- og salgsretter til eksisterende aktier, hvorfor købe- og salgsretter til nye aktier, dvs. tegningsretter/warrants, herunder tegningsretter som led i aktieaflønning jf. LL 28 og 7 H, kun i meget begrænset omfang bliver behandlet. Købe- og salgsretter til andre aktiver end aktier vil kun blive inddraget hvor det kan underbygge konklusionerne vedrørende aktier. Området for aftaleindgåelse, herunder betingede aftaler, er afgrænset fra gennemgang af mulighederne for skatteforbehold og omgørelse. De selskabsretlige og regnskabsmæssige aspekter af emnet, herunder værdiansættelse af købe- og salgsretter ligger udenfor afhandlingens kerneområde, hvorfor disse forhold kun inddrages i meget begrænset omfang. 2 Koncernselskabsaktier defineres som aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede eller kan sambeskattes, samt aktier, hvor en fond og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning. 3 Datterselskabsaktier defineres som aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i datterselskabet 4 Susanne Kjær: Skattefrie omstruktureringer Nye regler som følge af skattereformen, SR Skat 2009 s. 146 ff Side 3 af 68

7 Omtalen af ændringerne som følge af skattereformen begrænser sig til afsnittet ovenfor, samt enkelte tilfælde, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at uddybe den ændrede retsstilling efter skattereformens ikrafttræden. Gennemgangen af forholdet mellem civilret og skatteret vil ikke være udtømmende, men koncentrere sig om i overbliksform at udlede en række retsteoretikeres synspunkter på området. Af hensyn til færdiggørelsen af afhandlingen har det kun i begrænset omfang været muligt at inddrage litteratur og retspraksis offentliggjort efter 1. december Systematik for afhandlingen Som nævnt ovenfor vil afhandlingen være et studie af litteratur og lovgrundlag samt analyse af retspraksis og administrativ praksis. Afhandlingen vil være bygget op i 4 overordnede afsnit: indledning, teori, analyse og konklusion, samt diverse registre og bilag. Teoriafsnittet består af 4 delområder, som hver især skal belyse en del af det retlige grundlag, hvorpå aftaler om etablering af købe- og salgsretter til aktier indgås. Først gennemgås en række danske forfatteres skriftlige fremstillinger af forholdet mellem civilret og skatteret generelt. De forhold, der specifikt gør sig gældende på området for købe- og salgsretter til aktier vil blive udledt i forbindelse med analysen af retspraksis og administrativ praksis. Derefter vil området for aftaleindgåelse blive behandlet, herunder krav til aftalers udformning, tilbud og accept, samt betingede aftaler. Efter fastlæggelse af aftalegrundlaget fortsætter afhandlingen med at undersøge hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at de af aftalen omfattede aktiver eller passiver skal anses for afstået. Igen tages i dette afsnit det generelle perspektiv, hvorefter realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier specifikt vil blive behandlet i analyseafsnittet. Teoriafsnittet afsluttes med en redegørelse for arten og beskatningen af købe- og salgsretter, herunder afgrænsning overfor terminskontrakter. Analyseafsnittet vil, med udgangspunkt i gældende retspraksis for spørgsmålet om realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier, søge at udlede de momen- Side 4 af 68

8 ter, der har betydning for realisationstidspunktet. Der tages primært udgangspunkt i afgørelser omhandlende købe- og salgsretter til aktier, men afgørelser vedrørende andre aktivtyper vil også blive inddraget, hvor det skønnes relevant. Herudover analyseres en række bindende svar fra skattemyndighederne med henblik på yderligere at nuancere de svar, der kan udledes af retspraksis. Analyseafsnittet sluttes af med et forsøg på at opstille en art tjekliste over momenter, der i relation til beskatningen bør overvejes forinden etablering af købe- og/eller salgsretter til aktier. 2. Begrebsfastlæggele og terminologi 2.1 Teoriens behandling af forholdet mellem civilret og skatteret Beskrivelse af dispositionen for gennemgangen I det følgende forsøges det at give et overblik over retsteoriens overvejelser om forholdet mellem civilret og skatteret. Begrebet "civilretten" dækker i den forbindelse over begreber som privatret, formueret, selskabsret etc. Det er ikke tilstræbt, at fremstillingen skal være fyldestgørende og udtømmende, idet dette vil gå ud over rammerne for nærværende afhandling. Flere forfattere er fremkommet med sporadiske overvejelser omkring emnet, men disse er ofte fremsat i forbindelse med behandlingen af et andet hovedemne. Herudover har Jan Pedersen, Jakob Bundgaard og Nikolaj Vinther udarbejdet større afhandlinger/disputatser om emnet. Gennemgangen koncentrerer sig hovedsagligt om overvejelserne i den danske retsteori og vil primært dreje sig om, hvorvidt den civilretlige kvalifikation har betydning for den skatteretlige, hvorimod effekten af andre relationer, som fx om den skatteretlige kvalifikation af et begreb har retskildeværdi ved løsning af civilretlige konflikter eller forholdet mellem begreber etc. indenfor forskellige dele af skatteretten, ikke berøres nærmere. Gennemgangen vil tage udgangspunkt i de enkelte forfatteres overvejelser og deres eventuelle diskussioner med andre forfattere. Bidrag fra senere retspraksis vil blive inddraget for at illustrere domstolenes aktuelle standpunkt. Slutteligt vil der blive opsummeret på de enkelte synspunkter og forskellene i disse vil blive forsøgt fremhævet, ligesom der vil blive taget stilling til de præsenterede synspunkter. Endvi- Side 5 af 68

9 dere skal det nævnes, at præsentationsrækkefølgen er søgt fastlagt kronologisk i den forstand, at gennemgangen er opdelt efter, hvornår den enkelte forfatter er fremkommet med de synspunkter, der er gengivet. Præsentationsrækkefølgen udgør således ikke en inddeling efter synspunkter eller lignende Redegørelse for Aage Michelsens synspunkter Aage Michelsens udgangspunkt vedrørende forholdet mellem civilretten og skatteretten er følgende: "Ved løsningen af skatteretlige konflikter tages udgangspunktet i almindelighed i den civilretlige kvalifikation af begreberne og fænomenerne. Men ofte er der ikke i civilretten sket en tilstrækkelig præcis kvalifikation af begreberne,... I sådanne tilfælde må skatteretten selv foretage den nødvendige kvalifikation,..." 5 Aage Michelsen fortsætter med en betragtning om, at det kan være nødvendigt, at skatteretten foretager sin egen kvalifikation i de tilfælde, hvor målet med skattereglerne kun kan nås på denne måde. Hovedreglen, ifølge Aage Michelsen, er således, at den civilretlige kvalifikation af en given disposition skal lægges til grund ved skatteansættelsen. Afvigelser fra hovedreglen kræver enten, at civilretten, af den ene eller anden grund, ikke har noget bud på en kvalifikation af de nærmere omstændigheder eller, at de mål, der forfølges via en bestemt skatteregel, kun kan nås ved, at der fastlægges en bestemt kvalifikation af en disposition, som eventuelt ikke er kongruent med den civilretlige. Såfremt Aage Michelsens synspunkter skal sammenlignes med andre forfatteres synspunkter, er det således særligt interessant at belyse under hvilke omstændigheder, der kan ske afvigelse fra hovedreglen. I artiklen "Kommanditselskabet - skatteretlig belyst", som er skrevet på baggrund af coasterbranchens benyttelse af kommanditselskabet som organisationsform, der blandt andet gjorde det attraktivt for lønmodtagere med høje trækprocenter at investere i branchen, stiller Aage Michelsen spørgsmålet, om en vedblivende selskabsretlig (civilretlig) kvalifikation af et "kapitalistisk" kommanditselskab 6 som et kommanditselskab i traditionel forstand nødvendigvis må føre til, at man også skatteretligt må behandle det som et kommanditselskab eller om sammenslutningen kan anses for et 5 Aage Michelsen m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 10. udgave, 2003, s Ved et kapitalistisk kommanditselskab forstår Aage Michelsen et kommanditselskab, hvor komplementaren er et aktie- eller anpartsselskab, og hvor alle selskabsdeltagere derfor hæfter begrænset. Side 6 af 68

10 selvstændigt skattesubjekt (korporation) 7. Aage Michelsen diskuterer ikke umiddelbart spørgsmålet nærmere, men konkluderer, med henvisning til en fast praksis omkring beskatning af registrerede aktieselskaber som korporationer 8, hvis de fungerer som sådanne, at der skatteretligt ikke er nogen indvendinger mod at opfatte et "kapitalistisk" kommanditselskab som et selvstændigt skattesubjekt i medfør af SEL 1, stk. 1, nr. 6. I den senere artikel "En replik vedrørende spørgsmålet om skatterettens kilder" uddyber Aage Michelsen dette synspunkt idet det anføres, at den selskabsretlige begrebsdannelse omkring kommanditselskaber ikke er tilstrækkelig præcis, hvorfor man skatteretligt må foretage en udfyldende kvalifikation. Aage Michelsen vil således lade skatteretten foretage en egen udfyldende kvalifikation, når civilretten ikke kan levere en tilstrækkelig klar én af slagsen. Det er uklart, hvornår Aage Michelsen finder, at den civilretlige begrebsdannelse ikke er tilstrækkelig klar, eller med andre ord, hvor grænsen, for hvornår skatteretten selvstændigt kan foretage en kvalifikation, går Redegørelse for E. Polacks synspunkter I artiklen "Skatterettens kilder" fremkommer E. Polack med en kritik af Aage Michelsens artikel "Kommanditselskabet skatteretlig belyst". Begge forfattere har samme udgangspunkt, nemlig at den skatteretlige kvalifikation overordnet bestemmes af den civilretlige, men at der under visse omstændigheder kan ske fravigelse fra dette udgangspunkt. E. Polack udtrykker det således: "Dermed være ikke sagt, at det er udelukket, at nå til en forskellig bedømmelse i civilretten og skatteretten, men problemet er på hvilket grundlag det kan forsvares at gøre det." 9 Han stiller videre spørgsmålet, om der ikke ofte, i de tilfælde, hvor Aage Michelsens synspunkter vil føre til en selvstændig skatteretlig kvalifikation, også vil foreligge civilretligt grundlag for at se bort fra formen og se på realiteten. Forskellen på de to forfatteres synspunkter kan således siges at være en afvejning af retssikkerhedshensyn, herunder blandt andet legalitetskravet i Grundlovens 43, overfor hensynet til en praktikabel skatteadministration. E. Poalck anfører i den forbindelse, at det er almindeligt anerkendt, at retsanvenderen må 7 Aage Michelsen: Kommanditselskabet skatteretligt belyst, RR 1974, nr. 43, s Denne praksis har ifølge Aage Michelsen støtte i cirkulære nr. 205 af 3/ pkt. 8 (cirkulæret er nu ophævet) 9 E. Polack: Skatterettens Kilder, RR 1975, nr. 44, s. 135 Side 7 af 68

11 udfylde huller i lovgivningen, idet denne, grundet samfundets stigende kompleksitet, aldrig er fuldkommen, men at Aage Michelsens synspunkter fører til, at man går langt videre end blot at udfylde huller. 10 Som eksempel kan anføres, at en sondring mellem "personlige" og "kapitalistiske" kommanditselskaber savner selskabsretlige holdepunkter og dermed er udtryk for et skatteretligt særstandpunkt, der bør gennemføres ved lov Redegørelse for Jan Pedersens synspunkter. I sin afhandling "Skatteudnyttelse" behandler Jan Pedersen forholdet mellem civilretten og skatteretten herunder spørgsmålet omkring civilrettens styrende funktion. Jan Pedersen indtager det synspunkt, at den civilretlige begrebsverden er en forudsætning for et indkomstskattesystem, idet det anføres, at der ikke har vist sig andre muligheder for opstilling af et system til afdækning af skatteevnen. Den teoretiske mulighed, der består for at opbygge et indkomstskattesystem, som uden skelen til den civilretlige begrebsverden udvikler et særligt skatteretligt begrebsapparat, er ifølge Jan Pedersen alene teoretisk, idet det er dømt til at mislykkes. Dette er blandt andet en konsekvens af, at det erfaringsmæssigt har vist sig, at en specifik skatteretlig begrebsanvendelse medfører en detaljeret og vanskeligt tilgængelig lovgivning. Som eksempel herpå nævnes blandt andet begreberne sort- og blåstemplede værdipapirer i kursgevinstloven. Behovet for en selvstændig skatteretlig begrebsdannelse anerkendes dog i de tilfælde, hvor der ikke findes tilsvarende udtryk i civilretten eller hvor civilretlige udtryk ikke kan sikre den ønskede retstilstand. Sidstnævnte kunne for eksempel være tilfældet, hvor man er nødsaget til at formulere en værnsregel, idet en eksisterende retstilstand viser sig uacceptabel. Jan Pedersen synes derfor at konkludere, at skatteretten skal rette sig efter den civilretlige kvalifikation, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved følgende: "Er den underliggende disposition reel og utvivlsom, og benytter den berørte skatteregel et entydigt civilretligt udtryk, må den skatteretlige følge udløses, uanset om dette forekommer mindre rimeligt og derfor kan indebære skatteudnyttelse." 12 Citatet kunne 10 E. Polack: Skatterettens Kilder, RR 1975, nr. 44, s E. Polack: Skatterettens Kilder, RR 1975, nr. 44, s Jan Pedersen: Skatteudnyttelse, Gads Forlag, 1989, s. 220 Side 8 af 68

12 give anledning til at tro, at Jan Pedersen under ingen omstændigheder vil lade skatteretten fravige den civilretlige kvalifikation selv ikke i skatteudnyttelsessager med misbrug af civilretlige begreber. Dette kan dog ikke antages at være Jan Pedersens synspunkt, idet han i afhandlingen 13 netop behandler spørgsmålet om, hvorvidt skatteretten kan frigøre sig fra den civilretlige kvalifikation under omstændigheder, hvor der er tale om misbrug af civilretten udelukkende med henblik på at opnå skattemæssige fordele. Jan Pedersen konkluderer i den forbindelse: "En frigørelse kan alene ske efter en nøje afvejning af disse forhold, hvorunder må medtages hensynet til skattesystemets retssikkerhed, forstået som kravet om den samme beskatning af den samme realitet." 14 Hertil kommer, at Jan Pedersen i anden del af afhandlingen "Skatteudnyttelse" analyserer begrebet skatteunddragelse, hvilket fører til definitionen af den såkaldte generalklausul om skatterettens realitet 15. Nærværende fremstilling skal begrænse sig til blot at gennemgå hovedindholdet i realitetsgrundsætningen, som den omtalte generalklausul kaldes af Jan Pedersen. 16 Dette er interessant i relation til forholdet mellem civilretten og skatteretten, idet realitetsgrundsætningen resulterer i, at man, i tilfælde af skatteudnyttelse, kan tilsidesætte dispositionernes formelle indhold og se på realiteten, herunder de reelle økonomiske dispositioner. Behovet for realitetsgrundsætningen findes ifølge Jan Pedersen i, at skatteretten (i hvert fald indkomstskattesystemet) 17 er et ufuldstændigt retligt system, der er underlagt civilrettens styrende funktion. Misbrug af civilretlige dispositioner ville, såfremt realitetsgrundsætningen ikke fandtes, kunne medføre utilsigtede skattefordele. Retsordenen tvinges derfor til eventuelt at tilsidesætte den mellemliggende civilretlige kvalifikation og fastlægge substansen af dispositionen, hvilket fastholder beskatningen i de reelle økonomiske strømme. Jan Pedersen anviser, så vidt ses, ikke nogen direkte hjemmel til realitetsgrundsætningen og man får indtrykket af, at realitetsgrundsætningen ikke kan legitimeres på baggrund af almindelig fortolkningslære, idet den er mere vidtgående. Den nærmeste retskilde Jan Pedersen synes at anvise er følgende: "Generalklausulens eksistens og 13 Jan Pedersen: Skatteudnyttelse, Gads Forlag, 1989, s Jan Pedersen: Skatteudnyttelse, Gads Forlag, 1989, s Jan Pedersen: Skatteudnyttelse, Gads Forlag, 1989, s Jan Pedersen: Skatteudnyttelse, Gads Forlag, 1989, s Jan Pedersen: Skatteudnyttelse, Gads Forlag, 1989, s. 436 Side 9 af 68

13 overordnede indhold kan udledes af indkomstbeskatningens retlige natur og er derfor en bestanddel af selve indkomstbeskatningen." 18 I dele af den øvrige retsteori har realitetsgrundsætningen ikke vundet fuld tilslutning. 19 Kritikken synes primært at have taget sit udgangspunkt i den manglende hjemmel til realitetsgrundsætningen, ligesom mange af de omgåelsesproblemer den skulle kunne imødegå, kan løses ved almindelig lovfortolkning og almindelige retsanvendelsesprincipper. Essensen i kritikken synes således at være, at realitetsgrundsætningen går for vidt i retning af at underminere legalitetskravet, idet den nærmest synes at fremstå som et arbitrært beskatningsgrundlag. Holdningen i den del af teorien, der ikke kan støtte realitetsgrundsætningen, er, at der hvor man ikke ved almindelig fortolkning af et hjemmelsgrundlag kan tilsidesætte en given uønsket disposition, der må lovgiver tilvejebringe den nødvendige værnslovgivning. Jan Pedersen har i artiklen "Realitetsgrundsætningen i ti år" taget til genmæle overfor denne kritik. I artiklen giver Jan Pedersen udtryk for, at han overordnet anerkender civilretten som styrende for skatteretten. Følgende citat er et eksempel herpå: "Derimod retter beskatningen sig mod den civilretlige kvalifikation af disse dispositioner." 20 Når realitetsgrundsætningen anvendes, er der således ikke tale om en uhjemlet beskatning eller frigørelse af skatteretten fra civilretten, men derimod en præjudiciel fastlæggelse af det faktum skattelovgivningen skal anvendes på, således at det sikres, at den hævdede civilretlige form har en tilsvarende realitet. Jan Pedersen henviser i øvrigt til, at realitetsgrundsætningen, ifølge hans analyser, er blevet brugt og er bredt accepteret i praksis. Endvidere henvises til lande som Sverige og England, hvor man for sent anerkendte behovet for en realitetsgrundsætning, hvilket førte til retspolitisk uacceptable resultater, der således nødvendiggjorde henholdsvis lovgivning om en generalklausul og en praksisændring. Slutteligt fremføres en argumentation, der, jf. ovenfor, tager udgangspunkt i, at realitetsgrundsætningen kan legitimeres på baggrund af indkomstbeskatningens natur, at domstolene er enige heri og at de dermed har varetaget deres retspolitiske ansvar. I samme forbindelse pointeres, at navnlig Højesteret ihærdigt medvirker til, at realitetsgrundsætningen ikke misbruges til gennemførelse af uhjemlet beskatning. 18 Jan Pedersen: Skatteudnyttelse, Gads Forlag, 1989, s Se omtalen af I. A. Strobels synspunkter i afsnit Jan Pedersen: Realitetsgrundsætningen i 10 år, TfS , afsnit 2 Side 10 af 68

14 2.1.5 Redegørelse for I. A. Strobels synspunkter I artiklen "Forholdet mellem skatteret og privatret" fremkommer I. A. Strobel med sit syn på forholdet mellem skatteretten og civilretten (privatretten) - særligt i forhold til Jan Pedersens realitetsgrundsætning. I. A. Strobel anfører, at der for en dansk praktiker er et skær af skindiskussion over udredningen af forholdet mellem de to retsdiscipliner, idet Højesteret allerede ved afgørelsen U H fastslog, at ligningsmyndighederne ikke uden videre er bundet af privatretlige regler. I. A. Strobel er således vist nok overordnet af den opfattelse, at skatteretten er frigjort fra civilretten og at skatteretten dermed er suveræn ved fastlæggelsen af det skatteretlige indhold af begreberne. Dog anfører Strobel, 21 at de skatteretlige overvejelser naturligvis kan føre til, at man anser det for ønskeligt ikke at fjerne skatteretten alt for langt fra det øvrige retssystem, ligesom det anerkendes, at civilretten, grundet at den er et par tusind år ældre dominerer, når det essentielle eller kernen i et begreb skal fastlægges. Endvidere fremsættes et synspunkt om, at ethvert begreb hentet fra civilretten har en kerne, der er fælles for civilretten og skatteretten og at man i det store flertal af skatteansættelser ikke bevæger sig udenfor denne kerne. I. A. Strobel kritiserer blandt andet Jan Pedersens synspunkt om en nøje forbindelse mellem civilretten og skatteretten på baggrund af, at Jan Pedersen, efter I. A. Strobels vurdering, ikke anviser nogen løsning på, hvordan man til brug for skatteretten skal vælge mellem flere civilretlige definitioner af det samme begreb. Det anføres i den forbindelse, at der fx findes flere definitioner af gavebegrebet i civilretten og at mange øvrige begreber i civilretten er uskarpe i konturerne. I. A. Strobel anfører, at såfremt der skal foretages en koordination af kvalifikationen i civilretten og skatteretten, må man udvælge en af flere af de civilretlige definitioner, hvorved man fravælger de øvrige. Dermed ville man have fravalgt og frigjort sig fra de andre definitioner og det kan derfor hævdes, at skatteretten allerede, som følge af dette valg, er uafhængig af civilretten. I. A. Strobel vender sig ligeledes mod det forhold, at Jan Pedersen overordnet antager, at skatteretten er bundet af civilretten, men at denne forankring forlades ved anvendelse af realitetsgrundsætningen, idet beskatningen her er frigjort fra 21 I. A. Strobel: Forholdet mellem skatteret og privatret, SR Skat 1991, s. 377 ff, afsnit 4.2 Side 11 af 68

15 den forudgående civilretlige kvalifikation. I. A. Strobel opfatter realitetsgrundsætningen som en ekstraordinær foranstaltning og hævder, at man kan nå til samme resultat ved anvendelse af gængse principper for lovfortolkning. 22 Som et eksempel herpå nævnes afgørelsen TfS V, hvor en gårdejer forærede en gård til sin datter, der straks videresolgte denne til en boligfond for det samme beløb, der figurerede som overdragelsessum i gaveskødet. Gårdejeren mente derved at kunne undgå den dengang gældende særlige indkomstskat. Heri fik han ikke medhold, idet Vestre Landsret ikke fandt, at de successive overdragelser var uden forbindelse. Dermed manglede overdragelsen til datteren realitet. I. A. Strobel hævder her, at realitetsgrundsætningen ikke var nødvendig for at statuere beskatning af gårdejeren, idet forholdet slet og ret var, at gårdejeren i virkeligheden havde givet datteren en fordring på boligfonden. En sådan fordring var efter de daværende regler ikke fritaget for den særlige indkomstskat, idet fritagelsen kun gjaldt gaver i form af fast ejendom Redegørelse for Jakob Bundgaards synspunkter I artiklen "On Tax law and Private Law Relations" lancerer Jakob Bundgaard en teori kaldet koordinationsteorien, der på visse områder må betegnes som en nyskabelse i diskussionen om forholdet mellem civilretten og skatteretten. Jakob Bundgaard skriver: "The article a forehand is based on a theory of coordination between the legal disciplines...furthermore the article differ from a traditional view since a holistic view is taken,..." 23 Heraf fremgår, at teoriens grundlæggende tese er at koordinere begrebsanvendelsen i de forskellige retsdiscipliner, hvilket bygger på en holistisk anskuelse, det vil sige en betragtning af helheden. Denne grundlæggende tese synes dog ikke at blive fulgt gennem artiklen, idet Jakob Bundgaard snarere synes at indtage det synspunkt, at skatteretten er autonom i forhold til civilretten og at der ikke kan opstilles et krav om kongruens mellem begrebsanvendelsen i de to retsdiscipliner, således fx: "A general demand for congruity based on legal authority cannot be set forth regarding the use of private law terms in tax legislation." I. A. Strobel: Forholdet mellem skatteret og privatret, SR Skat 1991, s. 377 ff, afsnit Jakob Bundgaard: On Tax Law and Private Law Relations, Scandinavian Studies in Law Vol. 44, s Jakob Bundgaard: On Tax Law and Private Law Relations, Scandinavian Studies in Law Vol. 44, s. 79 Side 12 af 68

16 Jakob Bundgaard nævner i sin artikel en række årsager, der efter hans opfattelse, medfører, at skatteretten er frigjort fra civilretten. Der anføres blandt andet en række forhold, der er medvirkende til den forskellige fortolkning af civilret og skatteret, herunder fx hensynet til at skatteretten kan imødegå skatteudnyttelse herunder uoverensstemmelser mellem form og indhold, udviklingen i forretningslivet, mangel på koordination samt det umulige i at have samme muligheder, begreber og termer m.v. i skatteretten og civilretten. 25 Det bemærkes, at Jakob Bundgaard lader hensynet til at imødegå skatteudnyttelse fremstå som en af de væsentligste årsager til skatterettens autonomi. Som antydet ovenfor bygger koordinationsteorien på, at skatteretten som udgangspunkt er autonom i forhold til civilretten, idet de to retsdiscipliner er ligestillede. I den forbindelse anføres det, at der ikke ses at være retlige grunde til, at skatteretten skulle være styret af civilretten. Dog anføres det, at civilretten ligger til grund for fastsættelsen af faktum i skatteretten. Det er ikke nærmere anført, hvorledes adskillelsen af jus og faktum skal finde sted ved den praktiske retsanvendelse. Med andre ord forekommer det ikke klart, hvorledes man ved brug af civilretlige begreber kan beskrive det skatteretlige faktum, hvis de civilretlige begreber ikke er kendte eller gældende i skatteretten. 26 På flere punkter afviger koordinationsteorien fra udgangspunktet om skatterettens autonomi. Fx anføres det: "Hereinafter private law should not undermine basic tax law values and intentions, as should tax law not undermine basic private law values and intentions." 27 Dette må forstås således, at de forskellige retsområders kerne- og grundbegreber skal nyde gensidig respekt og accept. I den senere afhandling Skatteret & Civilret gentages synspunktet om autonomi: Grundlæggende må civilret og skatteret anskues som selvstændige og ligeordnede retlige discipliner Jakob Bundgaard: On Tax Law and Private Law Relations, Scandinavian Studies in Law Vol. 44, s Se i den forbindelse ligeledes Rasmus Kristian Feldthusen og Jacob Graff Nielsen i Festskrift til Ole Bjørn, 2004: Forankring eller løsrivelse, s. 235, der ligeledes finder dette uklart. 27 Jakob Bundgaard: On Tax Law and Private Law Relations, Scandinavian Studies in Law Vol. 44, s Jakob Bundgaard: Skatteret & Civilret, 2006, s. 157 Side 13 af 68

17 Med baggrund i ovenstående må det konstateres at Jakob Bundgaard synes at hævde, at forholdet mellem civilret og skatteret er et udtryk for et samspil mellem to sideordnede retsdiscipliner Redegørelse for Nikolaj Vinthers og Erik Werlauffs synspunkter Forfatterne Nikolaj Vinthers og Erik Werlauffs synspunkter om forholdet mellem civilret og skatteret er søgt præsenteret sammen i dette afsnit, idet forfatterne har publiceret en del artikler herom i samarbejde. Nikolaj Vinthers og Erik Werlauffs udgangspunkt for så vidt angår forholdet mellem skatteret og civilret belyses udmærket ved følgende citat: "Det antages almindeligvis i dansk skatteret, at den skatteretlige kvalifikation er solidt forankret i civilretten, dvs. at den civilretlige begrebsdannelse også bliver udslagsgivende for den skatteretlige, men at visse saglige hensyn dog helt konkret kan begrunde, at skatteretten foretager sin egen, fra civilretten afvigende begrebsdannelse." 29 At citatet udover, at det ifølge Nikolaj Vinther og Erik Werlauff er udtryk for hovedreglen i dansk ret, ligeledes kan opfattes som deres udgangspunkt belyses ved følgende: "Vi finder, at skatterettens binding til civilretten ikke blot er udtryk for noget "hensigtsmæssigt", men at denne binding er udtryk for gældende ret, dvs. for et påbud til de retsanvendende myndigheder." 30 Nikolaj Vinther og Erik Werlauff mener altså, at de civilretlige begreber skal lægges til grund ved anvendelse af skatteretten. Synspunktet synes primært at være begrundet i retssikkerhedsmæssige hensyn herunder legalitetsprincippet. Når hensynet til retssikkerheden ifølge Nikolaj Vinther og Erik Werlauff gør det nødvendigt, at civilretten er styrende for skatteretten er det blandt andet fordi, at civilretten har eksisteret i en meget længere periode end skatteretten og derfor har haft den fornødne tid til at udvikle og finpudse sine begreber. Det medfører, at civilrettens begreber må anses for bedst indarbejdet, hvorfor det ville være uforsvarligt og uhensigtsmæssigt, hvis skatteretten vilkårligt kunne afvige fra civilretten. Det giver altså ifølge Nikolaj Vinther og Erik Werlauff den største grad af retssikkerhed, såfremt begrebsanvendelsen er ensar- 29 Nikolaj Vinther og Erik Werlauff: Når civilretten fraviges i skatteretlig sammenhæng en kritisk kommentar til TfS LR, TfS Nikolaj Vinther og Erik Werlauff: Når civilretten fraviges i skatteretlig sammenhæng en kritisk kommentar til TfS LR, TfS Side 14 af 68

18 tet i skatteretten og civilretten. Ligeledes gælder det, ifølge Nikolaj Vinther og Erik Werlauff, jf. legalitetsprincippet, at skattemyndighedernes standpunkter kræver hjemmel, hvorfor skatteretten ikke selv kan fastlægge sine begreber uden direkte hjemmel. De saglige hensyn, der, ifølge Nikolaj Vinther og Erik Werlauff, helt konkret kan begrunde, at skatteretten foretager sin egen begrebsdannelse er dels i de tilfælde, hvor skattelovgivningen eller dens motiver peger i en anden retning, dels i de tilfælde, hvor der foreligger klare indicier på omgåelse eller misbrug Redegørelse for Rasmus Kristian Feldthusens og Jacob Graff Nielsens synspunkter Forfatterne Rasmus Kristian Feldthusens og Jacob Graff Nielsens synspunkter vedrørende forholdet mellem civilret og skatteret er ligeledes søgt præsenteret i et samlet afsnit, idet præsentationen i hovedsagen tager udgangspunkt i artiklen "Forankring eller løsrivelse" 32 som forfatterne har skrevet sammen. I artiklen fremsættes, udover en kritik af Jakob Bundgaards koordinationsteori, en række af deres egne synspunkter. Rasmus Kristian Feldthusen og Jacob Graff Nielsen anser civilretten for at være det begrebsmæssige grundlag for skatteretten, idet det anføres, at indkomstskattesystemets bærende funktion er at knytte skatteretlige retsvirkninger til civilretlige dispositioner. Rasmus Kristian Feldthusen og Jacob Graff Nielsen er enige i, at skatteretten kan have en såkaldt knock-on effekt på civilretlige dispositioner, men det ændrer, efter deres opfattelse, ikke på, at civilretten er styrende for skatteretten, idet det anføres: "Dette skyldes, at det er skattetrykket på den pågældende civilretlige disposition og ikke skatterettens begrebsmæssige autonomi der kan være afgørende for valget af civilretlige dispositioner." 33 Med andre ord mener Rasmus Kristian Feldthusen og Jacob Graff Nielsen, at man som et led i sine økonomiske overvejelser kan gennemgå skatteretten for at se, hvilken virkning den tillægger den civilretlige disposition, man står overfor at foretage. Men det afgørende er, at skatteretten skal lægge den civilretli- 31 Nikolaj Vinther og Erik Werlauff: Skatteretlig virkning af selskabsretlige begreber konsekvenser af en dom om begrebet erhvervsdrivende, UfR B 32 Rasmus Kristian Feldthusen og Jacob Graff Nielsen, mfl. Festskrift til Ole Bjørn, 2004, s Rasmus Kristian Feldthusen og Jacob Graff Nielsen, mfl. Festskrift til Ole Bjørn, 2004, s. 231 Side 15 af 68

19 ge disposition til grund og altså ikke er berettiget til at omkvalificere den civilretlige disposition. Afvigelser fra udgangspunktet om, at de civilretlige begreber skal lægges til grund i skatteretten, kan kun ske, 1) når lovgiver i lovens ordlyd eller forarbejder modificerer eller kvalificerer et civilretligt begreb skatteretligt eller 2) når en konkret fortolkning måtte føre til et sådant resultat. Angående sidstnævnte led, det vil sige fortolkning, fremsætter Rasmus Kristian Feldthusen og Jacob Graff Nielsen ligeledes betragtninger om juridisk metode i relation til forholdet mellem civilret og skatteret. Det anføres, at de to led i den juridiske metode henholdsvis retskildelæren og fortolkningslæren indeholder svaret på, hvorfor skatteretten er bundet af civilretten. Således nævnes som eksempel begrebet konvertible obligationer, hvor det anføres, at eftersom der ikke findes en afvigende skatteretlig definition i en retskilde med bindende virkning for skatteyderen, er det nødvendigt at definere begrebet på baggrund af en naturlig ordlydsforståelse, hvilket kun kan ske med udgangspunkt i civilretlige discipliner som selskabsret og finansieringsret. 34 Slutteligt skal det anføres, at Rasmus Kristian Feldthusen og Jacob Graff Nielsen anser skatteudnyttelsessager som en undtagelse til ovenstående. I disse sager må bindingen til civilretten brydes. Der anføres ikke nogen nærmere begrundelse for denne retsanvendelse og det påpeges, at begrundelsen er omstridt. Dog konkluderes det, at uanset hvordan man vælger at forklare bruddet med civilretten i disse sager, kan det overordnet forklares med tvingende systemhensyn Analyse af TfS H, Elevatordommen I forbindelse med gennemgangen af forholdet mellem civilret og skatteret er det relevant at kaste et blik på TfS H, idet Højesteret her tager stilling til spørgsmålet om hvorvidt den civilretlige kvalifikation skal danne grundlag for den skattemæssige behandling. 34 Rasmus Kristian Feldthusen og Jacob Graff Nielsen, mfl. Festskrift til Ole Bjørn, 2004, s. 251f Side 16 af 68

20 Sagen vedrørte et selskab, H2, hvor 50 % af aktierne, nom kr. ejedes af medarbejderne, heraf 48 % af H2 s direktør (dvs. 24 % af den samlede aktiekapital). Alle medarbejdernes aktier blev i første halvår 1998 overdraget til et nystiftet selskab, H1, ejet af direktøren blev alle aktierne solgt til det udstedende selskab H2, i form af en kapitalnedsættelse på nom kr. med udbetaling af 17,5 mio kr. til H1. Samtidig blev en kapitalforhøjelse på nom kr. i H2 vedtaget, hvor en ny aktionær, G1, tegnede aktierne til en samlet kursværdi på 17,5 mio. kr. Jf. den dagældende LL 16 B, stk. 1 skulle avance ved salg til udstedende selskab behandles som udbytte hvilket i dette tilfælde ville være skattefrit for H1. Skulle transaktionen i stedet ses som et maskeret salg til G1 var der derimod tale om et salg af aktier ejet under 3 år, med avancebeskatning til følge i H1. Skattemyndighederne og Vestre Landsret kom frem til, at det ud fra en realitetsbedømmelse af sagsforløbet måtte lægges til grund, at aktierne var overdraget til G1 og ikke til det udstedende selskab. Højesteret kom med en 5-2 afgørelse frem til det modsatte resultat, idet det bl.a. blev lagt til grund, at aktieoverdragelsen og den efterfølgende kapitalforhøjelse var i overensstemmelse med aktieselskabslovens bestemmelser, samt at det af forarbejderne til LL 16 B fremgik, at der var et ønske om, at der ikke skulle være forskel på den skattemæssige behandling af de tilfælde, hvor en aktionær sælger aktier til det udstedende selskab, og de tilfælde, hvor et selskab indløser en del af aktiekapitalen ved udlodning til aktionærerne. Højesterets mindretal stemte for at stadfæste dommen ud fra et omgåelsessynspunkt, idet der ikke var sket ændringer i H2 s kapitalforhold, men at der reelt var tale om at kapitalforhøjelsen var G1 s betaling for aktierne. Det kan udledes af afgørelsen, at Højesterets flertal vælger at lægge de civilretlige dispositioner til grund for den skattemæssige behandling. Se hertil Tommy V. Christiansen: Med højesteretsdommen af 7/ synes der at være sket en vis opbremsning i den seneste udvikling, hvor domstolene synes at anerkende skatteretlige konstruktioner løsrevet fra den underliggende civilret og dermed en bevægelse i retning af en skatteretlig anerkendelse af selskabsretligt gyldige dispositioner Tommy V. Christiansen: Salg til udstedende selskab (kommentar til TfS H), JUS Side 17 af 68

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING FEBRUAR 2011 INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat betænkning på vej 2. fase af selskabsloven træder i kraft den 1. marts 2011 Aktietab koncernintern kapitalforhøjelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 7:

Undervisningsnotat nr. 7: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 7: Kapitalgevinster og indkomstbeskatning Valdemar Nygaard Kapitalgevinster og indkomstbeskatning: Notatet bygger på afsnit XIII i Almen

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skatteproces - syn og skøn - skatteankenævns afvisning af at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til syn og skøn vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - Landsskatterettens kendelse

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2 Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Side 1 af 5 Skattefri aktieombytning TfS 2001, 394 en kommentar Af skattekonsulent Bent Zimmermann, Deloitte & Touche Skat I en artikel i TfS 2001, 182 har Anette Fenger og Gitte Filthuth, Told- og Skattestyrelsen,

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet HD afhandling December 2010 HD R 2. del. Sambeskatning I teori og praksis Skrevet af: Vejleder: Torben Bagge Handelshøjskolen Århus Universitet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Problemformulering...

Læs mere

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere