De nye holdingregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye holdingregler"

Transkript

1 De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning.

2 Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført ved L Nye værn indført ved L 10 12

3 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1

4 Afsnit 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning Velkommen 2

5 Afsnit 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning Kun tåber frygter ikke holdingreglerne (Frode Holm, TfS 1989, 195) Man har fra tid til anden diskuteret, om skattereglerne skulle kunne forstås af skatteyderne, men med holdingreglerne har man flyttet diskussionen over til, om man kan have skatteregler, som rådgiverne ikke forstår, magter eller overser, hvilket selvfølgelig ikke af den grund fritager disse rådgivere for deres ansvar. 3

6 Nye værn indført ved L 49 4

7 Afsnit 2 Nye værn indført ved L 49 L 49 Tilbagesalg af aktier til udstedende selskab beskatning af tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab omfatter også salg til: -..et selskab, hvorover det selskab, der har udstedt de pågældende værdipapirer, har bestemmende indflydelse, jf. 2, stk. 2.. Bestemmende indflydelse efter LL 2, stk. 2: - Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en juridisk person,, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. stk. 3, af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens 16 H, stk. 6 5

8 Afsnit 2 Nye værn indført ved L 49 L 49 Tilbagesalg af aktier til udstedende selskab Fanges alle koncerninterne salg? Ny 16 B, stk. 1 sammenholdt med LL 2, stk. 2 omfatter alle salg mellem koncernforbundne parter Eks.: - Person overdrager aktier i Selskab 1 til Selskab 2 - Overdragelsen er omfattet af 16 B stk. 1, hvis Selskab 1 har bestemmende indflydelse over Selskab 2 Personens aktier/stemmer i Selskab 2 skal medregnes, jf. LL 2, stk. 2 Hvad er nødvendigheden af L 10? Person Selskab 1 Selskab 2 Selskab 1 6

9 Afsnit 2 Nye værn indført ved L 49 L 49 Likvidation eller tilbagesalg i året for endelig opløsning Nye bestemmelser ved likvidation og tilbagesalg i året for likvidation Formål at forhindre omklassificering af skattepligtigt udbytte fra porteføljeaktier omfattet af ABL 4C til skattefri avance Betingelser: - Aktionæren ejer aktier omfattet af ABL 4C i porteføljeselskabet - Porteføljeselskabet ejer (direkte eller indirekte) aktier i datterselskaber eller koncernselskaber, jf. ABL 4A og 4B Aktierne udgør mindst 50 % af aktiverne (til markedsværdi) - Reglen gælder også, såfremt porteføljeselskabet inden for en periode på 3 år inden likvidationen har solgt aktierne til aktionærerne eller koncernforbundne selskaber efter LL 2, stk

10 Afsnit 2 Nye værn indført ved L 49 L 49 likvidation eller tilbagesalg i året for endelig opløsning Eksempel 1 En række aktionærer ejer 4C-aktier i Holding 75 % af aktiverne i Holding består af datterselskabsaktier Holding likvideres, hvorved aktier i datterselskabet udloddes til aktionærerne 4C-aktier Portefølje aktionær Holding Likvidation DS aktier 8

11 Afsnit 2 Nye værn indført ved L 49 L 49 likvidation eller tilbagesalg i året for endelig opløsning Eksempel 2 En række aktionærer ejer 4C-aktier i Holding 1 75 % af aktiverne i Holding 1 består af datterselskabsaktier Holding 1 overdrager aktierne til Holding 2, hvorefter Holding 1 likvideres inden for 3 år efter overdragelsen 4C-aktier Holding 1 Portefølje aktionær Holding 2 DS aktier 9

12 Afsnit 2 Nye værn indført ved L 49 L 49 Salg til ekstern køber Værnsreglerne omhandler ikke porteføljeselskabets salg af datterselskabs- /koncernselskabsaktier til en uafhængig køber ABL 19 bliver relevant, når datterselskabsaktierne afstås, hvis: - Minimum 8 aktionærer - Minimum 85 % af Holding 1 s aktiver består af værdipapirer mv. (herunder kontanter) Overgang sker med virkning for udgangen af det indkomstår, hvor selskabet bliver et ABL 19-selskab, jf. ABL 33, jf. SEL 5F 4C-aktier Holding 1 Portefølje aktionær DS aktier Køber 10

13 Afsnit 2 Nye værn indført ved L 49 L 49 Salg og generhvervelse af 4C-aktier Værnsregel i 16A, stk. 2, nr. 5) sikrer, at udbytte ikke omkvalificeres til avance ved at porteføljeaktionæren afstår aktier inden udlodning af udbytte, hvorefter aktierne genanskaffes. Gælder kun, hvis: - Afståelse og generhvervelse inden for 6 måneder - Afståelsessummen er højere end genanskaffelsessummen - Der er udloddet udbytte i den mellemliggende periode mellem afståelse og generhvervelse 11

14 Nye værn indført ved L 10 12

15 Afsnit 3 Nye værn indført ved L 10 Bruttobeskatning af udenlandske investorer efter hidtidige regler Typiske kapitalfondstrukturer Etableres ofte med Holdingselskab, eksempelvis pga.: - Finansiering - Exit Afhængig af, hvor investor er hjemmehørende, vil udlodning/ likvidation medføre risiko for bruttobeskatning A B >10 % <10 % Fond Holding Drift Sambeskatning 13

16 Afsnit 3 Nye værn indført ved L 10 L 10 Holdingreglerne udvides til selskabsskatteloven Ny regel i 2D Hvis en juridisk person overdrager aktier i et koncernforbundet selskab (det erhvervede selskab) til et andet koncernforbundet selskab.. (det erhvervende selskab) og vederlaget for denne overdragelse helt eller delvis sker i form af andet end aktier i det erhvervende selskab, anses denne del af vederlaget for udbytte Undtagelse, såfremt det overdragende selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter 2, stk. 1, litra c, eller 13, stk. 1, nr. 2 LL 2 Investor Fond Holding 1 Fordring Holding 2 14

17 Afsnit 3 Nye værn indført ved L 10 L 10 Holdingreglerne udvides til selskabsskatteloven Reglerne om objektiv skattepligt medregnes i den skattepligtige indkomst jf. 16A, stk. 1 og SL 4, litra e Undtagelse i SEL 13, stk. 1, nr. 2 af udlodninger fra datterselskaber/koncernselskaber Definition af udbytte findes i 16A, stk. 2 Til udbytte henregnes: Bestemmelserne 1) 5) herunder: Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. dog stk. 3 ( nr. 1) 15

18 Afsnit 3 Nye værn indført ved L 10 L 10 Holdingreglerne udvides til selskabsskatteloven Reglerne om subjektiv skattepligt Selskaber hjemmehørende i Danmark SEL 1 (Fuld skattepligt) Selskaber hjemmehørende andre steder SEL 2 (Begrænset skattepligt) Begrænset skattepligt af udbytte følger af SEL 2, stk. 1, litra c og omfatter efter LL 16A, stk. 1 og 2 efter 16B, stk. 1 Tilskud efter SEL 31D (kun i visse tilfælde) efter 2D? 16

19 Afsnit 3 Nye værn indført ved L 10 L 10 Holdingreglerne udvides til selskabsskatteloven Betingelser vedrørende sælgende selskab Kan det overdragende selskab modtage udbytte skattefrit fra det overdragede selskab lige inden overdragelsen? Hvem er i farezonen? - Selskaber, hvis ejerandel < 10 % (både danske og udenlandske. Evt. undtagelse, hvis omfattet af SEL 31C og hjemmehørende i EU/EØS) - Selskaber, hvis ejerandel > 10 %, men hjemmehørende uden for EU/EØS og DBO lande - Selskaber, hvis ejerandel > 10 %, hjemmehørende i EU/EØS og DBO lande, men ikke beneficial owner Investor Fond Udl. Holding Holding 1 udbytte 17

20 Afsnit 3 Nye værn indført ved L 10 L 10 Holdingreglerne udvides til selskabsskatteloven Betingelser vedrørende købende selskab Overdragelsen skal ske til en koncernforbundet køber - Afgøres efter LL 2 - Rækkevidden af LL 2 synes ikke helt afklaret i teori og praksis Fælles betingelser Vederlag i andet end aktier i det erhvervende selskab - Eksempelvis en fordring eller kontanter Udl. Holding LL 2 Holding 1 Holding 2 18

21 Afsnit 3 Nye værn indført ved L 10 L 10 Eksempler på 2D s anvendelsesområde 4 situationer 1 2 Afklaring af Skattepligt DK DK DK UDL Indeholdelsespligt Forudsætninger DK/UDL DK/UDL Koncernforbundet efter LL 2 Overdragende selskab kan ikke modtage udbytte skattefrit 3 4 UDL DK UDL UDL Vederlag ej i aktier DK/UDL DK/UDL 19

22 Afsnit 3 Nye værn indført ved L 10 L 10 Eksempler på 2D*s anvendelsesområde Situation 1 Overdragelse fra et dansk selskab til et andet dansk selskab af aktier i et dansk eller et udenlandsk selskab DK Selskab Skattepligtigt Indeholdelsespligt Ja Ja DK DK Udenlandsk selskab Skattepligtigt Indeholdelsespligt Ja Ja DK/UDL 20

23 Afsnit 3 Nye værn indført ved L 10 L 10 Eksempler på 2D s anvendelsesområde Situation 2 Overdragelse fra et dansk selskab til et udenlandsk selskab af aktier i et dansk eller et udenlandsk selskab DK Selskab Skattepligtigt Indeholdelsespligt Ja Nej DK UDL Udenlandsk selskab Skattepligtigt Indeholdelsespligt Ja Nej DK/UDL 21

24 Afsnit 3 Nye værn indført ved L 10 L 10 Eksempler på 2D s anvendelsesområde Situation 3 Overdragelse fra et udenlandsk selskab til et dansk selskab af aktier i et dansk eller et udenlandsk selskab DK Selskab Skattepligtigt Indeholdelsespligt Ja Ja UDL DK Udenlandsk selskab Skattepligtigt Indeholdelsespligt Ja Ja DK/UDL 22

25 Afsnit 3 Nye værn indført ved L 10 L 10 Eksempler på 2D s anvendelsesområde Situation 4 Overdragelse fra et udenlandsk selskab til et andet udenlandsk selskab af aktier i et dansk eller et udenlandsk selskab DK Selskab Skattepligtigt Indeholdelsespligt Nej Nej UDL UDL Udenlandsk selskab Skattepligtigt Indeholdelsespligt Nej Nej DK/UDL 23

26 Afsnit 3 Nye værn indført ved L 10 Eksempel på særlige afståelser for udenlandske aktionærer Modtager er begrænset skattepligtig til Danmark efter SEL 2, stk. 1, litra c Særlige afståelser Udlodning af likvidationsprovenu i kalenderåret for endelig opløsning Udlodning af likvidationsprovenu i kalenderåret forud for endelig opløsning Kapitalnedsættelse i et selskab, der ikke er under likvidation Tilbagesalg af aktier til udstedende selskab el. selskab hvorover udstedende selskab har bestemmende indflydelse Tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab i kalenderåret for endelig opløsning Tilbagesalg af børsnoterede aktier til det selskab, der har udstedt aktierne Salg af aktier til koncernforbundet dansk selskab, jf. LL 2 mod andet end aktier Modtagende selskab er hjemmehørende i EU/EØS og udbyttebeskatning skal frafaldes/nedsættes efter 2011/96/EU eller en DBO Ejerandel 10% eller omfattet af SEL 31C Aktieavance Aktieavance Ejerandel < 10% Aktieavance/ (L49) Modtagende selskab er hjemmehørende i et DBO land og udbyttebeskatning skal frafaldes/nedsættes efter DBO en Ejerandel 10% Aktieavance Ejerandel < 10% og bestemmende indflydelse efter LL 2 Ejerandel < 10% Aktieavance/ (L49) Modtagende selskab hjemmehørende i andre lande Ejerandel 10% Ejerandel < 10% og bestemmende indflydelse efter LL 2 Ejerandel < 10% Aktieavance/ (L49) Aktieavance/ (L49) Aktieavance Aktieavance/ (L49) Aktieavance/ (L49) Aktieavance Aktieavance Aktieavance Aktieavance Aktieavance Aktieavance Aktieavance 24

27 Afsnit 3 Nye værn indført ved L 10 Eksempel på særlige afståelser for danske aktionærer Særlige afståelser Udlodning af likvidationsprovenu i kalenderåret for endelig opløsning Udlodning af likvidationsprovenu i kalenderåret forud for endelig opløsning Modtager er fuld skattepligtig til Danmark efter SEL 1 ABL 4A eller 4B aktier 4C aktier Skattepligtige porteføljeaktier Aktieavance Aktieavance/ (L49) Aktieavance Kapitalnedsættelse i et selskab, der ikke er under likvidation Tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab selskab el. selskab hvorover udstedende selskab har bestemmende indflydelse Tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab i kalenderåret for endelig opløsning Tilbagesalg af børsnoterede aktier til det selskab, der har udstedt aktierne Salg af aktier til koncernforbundet dansk selskab, jf. LL 2 mod andet end aktier Aktieavance Aktieavance/ (L49) Aktieavance Aktieavance Aktieavance 25

28 Præsentationen kan findes på: Susanne Nørgaard Tax partner E: T: Steff Fløe Pedersen Senior Tax Manager E: T: Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

Kom godt fra start med din virksomhed

Kom godt fra start med din virksomhed Kom godt fra start med din virksomhed 18. november 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Program 1. Velkomst 2. Forretningsplaner 3. Valg af virksomhedsform 4. Finansiering og investorstrategi 5. Skattemæssige

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder

Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder www.pwc.dk Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder 27. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Velkomst og agenda v/anders Strandet Jepsen Delvis momsfradragsret v/martin Henri Leth With Lønsumsafgift

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø

VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø Håndbogen Selskabsskat Aktuel Transfer Pricing 9:00-9:50 Sune Hvelplund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden Fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter i overbliksform Introduktion s17 / Fondsret for erhvervsdrivende fonde s23 / Fondsret

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 Udvidet gennemgang... side 3 Aktieavancebeskatning i selskaber... side 4-5 Forsknings- og udviklingsomkostninger giver penge i kassen... side 6-7 Generationsskifte ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER FINANSIERINGSINSTRUMENTER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER FINANSIERINGSINSTRUMENTER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER FINANSIERINGSINSTRUMENTER AGENDA Hybride finansieringsinstrumenter, hvad og hvorfor? Fordringer, gæld og renter Beskatning Kvalifikation Aktier og udbytter Beskatning

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere