REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde"

Transkript

1 Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming Kehman bød velkommen til de 81fremmødte personer der repræsenterede 49 stemmeberettigede. Der blev ikke ved mødets start afleveret skriftlige fuldmagter. Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig selv overfor generalforsamlingens deltagere. Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Børge Wagner som dirigent. Da der ikke fremkom andre forslag var Børge Wagner hermed valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægtens 4, stk. 1. Dirigenten gennemgik dagsordenen og overlod derefter ordet til formanden: 2. Bestyrelsens beretning På vores første bestyrelsesmøde i maj konstituerede vi os, således at jeg fortsatte som formand, Jørgen som kasserer, Hans med grønne områder, Chris blev sekretær og Lars tog sig af dræn. Det fremgår af regnskabet, at der er nogle der kun betaler vejbidrag. Det er blåklokkevej 5 og 11, og Lucernevej 8. De vil ikke være med i fællesskabet, men har glæde af vores område uden at bidrage med noget. Jeg har haft møde med kommunen flere gange i årets løb, bl.a. om Lucernevej 8, 8A, 8B og 8C og talt med en advokat om det. Men vi kan intet gøre. Jeg har også skrevet til Folketingets oplysning, og de henviser til Naturklagenævnet. Der har vi klaget og fået afslag. Der er dog udsigt til, at ejeren af det igangværende byggeri på Lucernevej 8 vil være medlem når huset er færdigbygget og ejeren har modtaget sin ibrugtagnings tilladelse. Renovation Vi har klaget til Langelands Forsyning A/S over den måde der bliver kørt på. Det hjælper ikke. Der er lavet en ny ordning med renovation i år, som betyder, at vi sommerhusejere kan få tømt hele året hver 14. dag og de tre sommer måneder hver uge. Det er samme pris som vi giver for sommer tømning. Badebro Det var en stor glæde at se, hvor mange der hjalp til med badebroen både at sætte den op, og tage den ind igen. Jeg vil gerne give alle hjælperne en stor tak, og de kan hente en flaske vin hos mig, når side 1

2 generalforsamlingen er slut. I år skal badebroen repareres den 25. april fra klokken 10:00 ved traktorskuret Røllikevej 20 B. Vi sætter badebroen op den 9. maj fra klokken 10:00. Vi håber, at der kommer mange og hjælper, vi har det virkeligt hyggeligt. Strand Stranden har i året været udsat for et overfald af tang, og den blev renset men lidt sent. I år vil vi få den renset omkring 1. juni. Økonomi Vi har haft et tilfredsstillende resultat og det forklarer Jørgen under regnskabet. Veje April: Ranunkelvej belagt med skærver ca. 55 tons. Blåklokkevej fik opfyldt huller samt 2 vænger belagt. Røllikevej fik bageste sidevænge belagt med 5 tons skærver. Efterår: Gennemgang af overordnede veje og huller opfyldt. December: Vænge 1 på Kamillevej pålagt skærver. Vejene har gennem året været rimeligt gode grundet den meget tørre sommer vi havde. Desværre har de sidste måneder af november været meget fugtige med efterfølgende vejskader. Vi har kontaktet Langelands Kommune omkring de skader som forvoldes når renovationsvognen ikke benytter vores vejsystem men kører på græsrabatter og skærer hjørner. De lover at påtale problemet over for deres medarbejdere. Posthuset Vi har fået nyt tag på posthuset og nye ovenlysplader. Låsetøjet er blevet udskiftet da cylinderen var slidt op. Pladsen ved posthuset blev sprøjtet med ukrudtsmiddel 3 gange gennem året. Miljøstationen bliver flittigt brugt. For flittigt, der er flere der også sætter affalds poser med køkkenaffald. Det er ikke tilladt. Ferguson Vores traktor fik et forårs tjek samt vinterklargøring. 2 dæk tabte luft og blev tætnet i november. Dræn Der var igen afvandingsproblemer på Bellisvej 6-8 m.fl. Det var den nye pumpe der var for svag. Løfte højden var ikke tilstrækkelig. Lars har monteret en noget kraftigere pumpe. Drænene er vedligeholdt ved spuling, og grøften er blevet renset på fedet. Sidst på året var der problemer med slusen, da ventilen der skulle holde vandet fra havet borte fra grøften, var gået i stykker. Men Lars har repareret den. Træer, hegn og grønne områder Det grønne område har i 2014 primært været et år, hvor vi har holdt os til almindelig græsklipning og ellers fået ryddet op efter et par års side 2

3 nedskæringer, som vi tager fat på igen i foråret Vi må sige, at nedskæringerne ikke kun har været på fællesarealerne. Også blandt sommerhusejerne har det bredt sig, både i haver og hegn, således at kørsel på stamvejene nu kan gøres uden forhindringer. Det begynder at se rigtig pænt ud overalt på områderne Sekretær Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling. Derudover fungerer sekretæren som web-master på foreningens hjemmeside. Denne opgave fungerer udmærket og vi forsøger at gøre hjemmesiden interessant for brugere ved jævnligt at slå relevante artikler op på siden. I 2014 blev det til 13 artikler mod 2 artikler i Vi modtager meget gerne forslag til opslag på hjemmesiden fra jer medlemmer. Vi forsøger også at opbygge et kartotek over medlemmernes adresser. Det er en hård nød at knække. Af ca. 280 medlemmer har vi kun på 170 (60%). Og af disse 170 ved vi med sikkerhed, at 99 adresser virker. Vi vil igen opfordre alle medlemmer om at oplyse deres adresse. Det nemmeste er, at I sender en til foreningens postadresse så vil den blive registreret (uden stave- og tastefejl). For at have en korrekt medlems registrering beder vi også om besked når der er ændringer i helårs adresse og telefonnummer. Debat. Kamillevej 5: Hvem vedligeholder og reparerer parcelvejene? Jørgen Nielsen svarer: Som hovedregel er det parcelvejens grundejere i forening der har ansvaret. Det er bl.a. til dette formål, at der oplagres depoter med sten- og grusmateriale rundt i området. I særlige tilfælde og efter bestyrelsens skøn vil det dog kunne aftales, at bestyrelsen iværksætter vedligeholdelse. Da flere og flere grundejere har fået beskåret hegn ud mod stam- og parcelveje er der dog håb om, at renovations- og leverandørbiler holder sig i hjulsporene og dermed ikke kører rabatter i stykker. Vejbredden er normeret til 6 meter. Der er stadig enkelte steder, hvor vejbredden er nede på 4 meter med store lavt hængende grene i ned til under 2 meters højde. Engblommevej 2: Havde kort forinden generalforsamlingen foreslået bestyrelsen at oprette en blog (internet baseret samtale forum) via hjemmesiden. Den nuværende bestyrelse finder ikke at have ressourcer til oprettelse og ikke mindst deltagelse i en blog men har opfordret forslagsstilleren til selv at starte et forum op. Det er nu sket i form af en gruppe på Facebook (Stoense Havn). Beretningen blev efter denne debat godkendt. 3. Regnskab 2014 og Budget 2015 Kasserer Jørgen Nielsen gennemgik Årsregnskab 2014 og Budget Regnskabet viser indtægter på kr (Budget 2014: Kr. side 3

4 ), udgifter kr ( ). Med finansielle indtægter på kr (9.500) giver det et overskud på kr (minus kr ). Merforbrug på reparation af veje, samt nyt tag på posthuset opvejes af et mindre forbrug på pumper/dræn og vedligeholdelse af hegn. Aktiver og passiver balancerer med kr ( ). Samtidig med Årsregnskab 2014 gennemgik Jørgen forslag til Budget 2015 som udviser udgifter der er kr større end indtægter. Debat. Engblommevej 2: Stillede spørgsmålstegn ved udgiften i budget 2015 til kontorartikler, porto og befordringsgodtgørelse til bestyrelse og bogholder. Formanden Flemming Kehman svarede, at udsendelse af indkaldelse med dagsorden, regnskab m.m. i farver koster i toner til printer. Derudover budgetteres med en ny PC til bogholderen da den nuværende er over 5 år gammel. PC en tilhører grundejerforeningen således at eventuel overdragelse kan gøres nemt. Jørgen Nielsen: Vedrørende befordringsgodtgørelse afregnes efter statens højeste takst og det er dokumenterbart, at bestyrelsen kører mange gange om året til møder og åsteds forretninger med entreprenører m.m. Dirigenten Børge Wagner (Timianvej 3) gjorde gældende, at de vigtigste og største poster i budgettet efter hans mening synes meget retvisende. Revisor Orla Bjerregaard (Gyvelvej 4) roste bogholderens arbejde: Der er altid orden i tingene. Anemonevej 11: Brug nogle flere penge på vejene. Der er gjort et fint arbejde allerede men det kan gøres bedre. Vejskrab skal foretages på en anden måde så regnvand kan løbe af vejen. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning. Efter denne debat konstaterede dirigenten, at Årsregnskab 2014 og Budget 2015 hermed var godkendt. 3a. Kaffepause Dirigenten suspenderede generalforsamlingen midlertidigt. 4. Forslag fra Bestyrelsen Med henvisning til det gennemgåede Budget 2015 foreslår bestyrelsen uændret årskontingent kr pr. parcel. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 5. Forslag fra medlemmer Der var ikke rettidigt indkommet forslag til behandling. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Jørgen Nielsen blev genvalgt for 2 år (2017) Hans Nielsen blev genvalgt for 2 år (2017) Lars Jensen blev genvalgt for 2 år (2017) side 4

5 7. Valg af 2 suppleanter Jørgen Knudsen blev genvalgt for 1 år (2016) Jørn Christoffersen blev genvalgt for 1 år (2016) 8. Valg af 2 revisorer Børge Wagner blev genvalgt for 1 år (2016) Orla Bjerregaard blev genvalgt for 1 år (2016) 9. Valg af 2 revisor suppleanter Henrik W. Knudsen blev genvalgt for 1 år (2016) Lene Skytte blev genvalgt for 1 år (2016) 10. Eventuelt Engblommevej 2: Fornyelse af vejskilt. Jørgen Nielsen tager til efterretning. Hvem har ansvar for skader? Flemming Kehman svarer, at grundejerforeningen har en forsikring i tilfælde af personskade når der arbejdes frivilligt i foreningens interesse. Skader på fællesareal m.m. er det skadevolder og dennes forsikringsselskab der har ansvaret. Bellisvej 14: Kan rensning af stranden om sommeren ikke gennemføres som beskæftigelses projekt i Langeland Kommune? Flemming: Kommunen vil ikke bruge ressourcer på det. Ligeledes svarede Flemming på spørgsmål om reparation af asfalten ved indgangen til stamvejene at det har Langeland Kommune også afvist. Gyvelvej 4: Kan udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen ikke ske alene via internettet? Sekretæren Chris Hansen svarede, at der er 2 muligheder: 1) Udsendelse alene via . Det vil imidlertid kræve, at bestyrelsen har en brugbar adresse på samtlige grundejere. P.t. har vi med sikkerhed adresse på blot 99 grundejere. 2) Udsendelse alene via hjemmesiden. Vil foreningen acceptere regnskab udlagt på hjemmesiden? Kan muligvis klares med kodeadgang. I begge tilfælde kræver det imidlertid en ændring af vedtægten som alene foreskriver udsendelse pr. brev. Øvrige: Der er ikke udsigt til, at svineproduktionen på Stoense Havnevej skal udvides foreløbig. Til slut faldt der kommentarer vedrørende teledækningen i vores område som flere mente var blevet forbedret de seneste år. Dirigenten afsluttede derpå generalforsamlingen da der ikke var yderligere bemærkninger. Han roste forsamlingen for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for vanligt veludført hverv. Formanden takkede desuden bestyrelse, bogholder og revisorer for godt samarbejde i årets løb med ønsket om at det fortsætter i det nye år. side 5

6 Afslutningsvis udleverede formanden en flaske vin til hjælpere med opsætning og nedtagning af badebroen i årets løb. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Flemming Kehman (Kommunekontakt, offentlige myndigheder m.m.) Kasserer: Jørgen Nielsen (Posthus, veje) Sekretær: Chris K. Hansen (Medlemsliste, hjemmeside m.m.) Best. medlem: Hans Nielsen (Fællesarealer, hegn) Best. medlem: Lars Jensen (Pumper og dræn) Referent: Chris K. Hansen, søndag den 19. april 2015 Som dirigent: Børge Wagner Som bestyrelse: Flemming Kehman: Jørgen Nielsen: Hans Nielsen: Lars Jensen: Chris K. Hansen: side 6

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere