Sammenfatning af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse"

Transkript

1 Sammenfatning af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse Denne sammenfatning giver en samlet oversigt over Per Aarsleff A/S ledelsessystemer og de politikker og målsætninger inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø (KMA), som er fælles for Aarsleffkoncernen. Sammenfatningen er fastlagt for Per Aarsleff A/S og er samtidig gældende som overordnede mål og målsætninger for selskaberne i Aarsleff-koncernen. Sammenfatningen er målrettet nuværende og potentielle interessenter, herunder kunder, rådgivere, medarbejdere, myndigheder, samarbejdspartnere m.fl.

2 2/14 Indhold 0.1 Forord Præsentation af Aarsleff-koncernen 4 Infrastruktur og byggeri til moderne samfund 4 Kompetencefællesskaber 4 Industrialisering og optimering 4 Fællesfunktioner 4 Interessenter Introduktion til ledelsessystemerne 6 Systemstruktur 6 Processer 6 Certificeringsområder og krav Mission, vision, værdier og politikker 8 Mission 8 Vision 8 Værdier 8 Kvalitetspolitik 8 Miljøpolitik 8 Arbejdsmiljøpolitik Målsætninger 10 Kvalitetsmålsætninger 10 Miljømålsætninger 10 Arbejdsmiljømålsætninger Organisation, ansvar og beføjelser 11 Organisation, Per Aarsleff A/S 11 KMA-organisation i forhold til KMA-systemprocesser 12 KMA-funktionerne Funktionsmodel for Aarsleff-koncernen 13 Ledermøder 13 Kommunikation 13 Systemopfølgning og -udvikling 14

3 3/ Forord Formålet med Per Aarsleff A/S ledelsessystemer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø (KMA) er at sikre, at elementerne indgår som en naturlig del af samtlige processer, der finder sted i virksomheden, herunder salg og ordreerhvervelse, produktion og projektafvikling samt installation, service, drift og vedligehold. Ledelsessystemerne bidrager til, at vi kender og opfylder vores interessenters behov, krav og berettigede forventninger, ved at vi i det daglige arbejde udviser en god kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljømæssig adfærd. Ved at følge ledelsessystemerne er vi bevidste om vores væsentlige kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøforhold, og på den baggrund opsætter vi mål for og gennemfører systematiske forbedringer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Disse forhold tages også i betragtning ved beslutninger om indførelse af nye processer og teknologier. Vores politikker har interessentfokus og forbedringskultur i højsædet og direktionen sikrer, at interessentkrav fastsættes og opfyldes. Ledelsessystemerne med tilhørende certificeringer giver et fundament for vores bestræbelser på løbende forbedringer og opfyldelse af kunde- og myndighedskrav. Direktionen i Per Aarsleff A/S sikrer, at politikker og ledelsessystemer understøtter strategien og den strategiske udvikling, herunder vores forretningsprocesser, samt at ledelsessystemerne er effektivt indført og opnår de planlagte resultater, og endelig at der tildeles tilstrækkelige ressourcer til drift og udvikling af ledelsessystemerne. Dette sikres blandt andet gennem ledelsesevalueringer, hvor der også følges op på, om Per Aarsleff A/S når sine mål inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. April 2016 Ebbe Malte Iversen Lars M. Carlsen

4 4/ Præsentation af Aarsleff-koncernen Infrastruktur og byggeri til moderne samfund Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Vi omsætter for 10,3 milliarder kroner om året heraf en tredjedel i udlandet. Kompetencefællesskaber Koncernen er organiseret i selvstændige, konkurrencedygtige afdelinger og datterselskaber med hver deres særlige kompetencer. Vi fokuserer på at integrere specialentreprenørkompetencer på tværs af koncernens forretningsenheder til samlede ydelser med en høj grad af egenproduktion. Vi kalder det one company, og det er udtryk for, at vi søger og udnytter synergier. Vi har kompetencer på højt internationalt niveau, og det er vores speciale at planlægge og gennemføre store komplekse projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri. Vi er specialister i havne- og vandbygning, banearbejder, etablering af havmølleparker og udførelse af teknikentrepriser. Industrialisering og optimering Vi er markedsførende med en international profil inden for pælefundering og opgravningsfri rørfornyelse, hvor vi søger og udnytter fordelene ved industrialisering. Aarsleff-koncernen beskæftiger medarbejdere. Aarsleff-koncernens selskaber udfører projekter og industrielle aktiviteter inden for de tre segmenter; Anlæg & Byggeri, Rørteknik og Fundering. Fællesfunktioner Derudover har Per Aarsleff A/S har en række fællesfunktioner inden for: Virksomhedsudvikling, herunder HR, Kommunikation, It Økonomi Værksteder og pladser, Indkøb Arbejdsmiljø Kvalitet og miljø Design & Engineering. Fællesfunktionerne er omfattet af det fælles arbejdsmiljøledelsessystem og Anlæg & Byggeris kvalitets- og miljøsystem. Fællesfunktionerne indgår i kvalitets- og miljøsystemerne, i det omfang de bidrager til de enkelte segmenters drift og udvikling.

5 5/14 Interessenter Vores interessenter og deres behov, krav og forventninger samt vores primære indsats for at opfylde disse: Interessent Behov, krav og forventninger Indsats Aktionærer Et godt omdømme for selskabet Information og kommunikation Kunder Opfyldelse af aftaler, normer og standarder samt behov og forventninger i et godt samarbejde KMA-ledelsessystemer, der sikrer KMA og kundeværdi i indsatsen inklusive kundetilfredshedsmålinger Myndigheder Overholdelse af myndighedskrav, information om eventuelle uheld Dokumenterede KMA-processer, der styrer indsatsen i forhold til myndigheder Medarbejdere Ordnede forhold omkring arbejdsmiljø, kvalitet og miljø i deres hverdag KMA-ledelsessystemer, der sikrer KMA og medarbejderværdi i indsatsen Parter berørt af vores aktiviteter; brugere og naboer Positive oplevelser af vores tilstedeværelse i nærmiljøet Forebyggelse af gener, information og medinddragelse samt håndtering af henvendelser Samarbejdspartnere: Rådgivere Overholdelse af aftaler, normer og standarder i et godt samarbejde KMA-ledelsessystemer, der sikrer KMA og kundeværdi i indsatsen inklusive tilfredshedsmålinger Leverandører Klare specifikationer og krav til produkter samt et godt samarbejde Dokumenterede KMA-processer, der styrer indsatsen vedrørende leverandører og indkøb af produkter Underentreprenører Klare aftaler og krav til ydelser samt et godt samarbejde Dokumenterede KMA-processer, der styrer indsatsen vedrørende underentreprenører og indkøb af ydelser

6 6/ Introduktion til ledelsessystemerne Omfang og anvendelsesområder for ledelsessystemerne i de enkelte forretningsenheder er beskrevet aktivitets- eller procesorienteret. Begge modeller opdeles og beskrives efter forretningsenhedens behov enten som beskrivelser af relevante aktiviteter eller illustreret og beskrevet i en procesmodel, som består af kerne-, støtte- og ledelsesprocesser (se illustration af procesmodel på side 13). Ledelsessystemerne indeholder ligeledes nødvendige informationer om brugertilgang og begrundelser for eventuelt udeladte systemkrav i forhold til standarder. Systemstruktur Strukturen i ledelsessystemerne ser således ud: Kunder, myndigheder og interessenter Politikker og målsætninger Love, normer, standarder og kontrolordninger. Procedurerog procesbeskrivelser, retningslinjer for kvalitets-, miljø-og arbejdsmiljøprocesser Projekt og KM-planer, instruktioner, vejledninger, værktøjer, blanketter m.m. Segment: Anlæg & Byggeri Rørteknik Fundering Ledelsessystemerne er dokumenterede i systembeskrivelser eller håndbøger for kvalitet, miljø og arbejdsmiljøområderne og indeholder politikker, målsætninger, mål, procedurer/procesbeskrivelser/retningslinjer, instruktioner/vejledninger med videre i viste struktur. Denne sammenfatning beskriver de fælles overordnede KMA-politikker, -målsætninger og -rammer for Per Aarsleff A/S. Processer Processer og aktiviteter i ledelsessystemerne sikrer drift og styring af KMA-forhold, herunder hvordan risici håndteres. Processer og aktiviteter er dokumenteret i den udstrækning, det er nødvendigt for at sikre en kvalificeret, ensartet styring af indsatsen. Dokumentationen omfatter i relevant omfang blandt andet procesbeskrivelser/-procedurer, flowdiagrammer, retningslinjer, vejledninger, instruktioner, værktøjer, blanketter og specifikationer, herunder billeder. I kvalitets- og miljøsystemerne er der fastlagt input og output for hver proces, snitflader og interaktion mellem forskellige processer og procesansvar samt kriterier, metoder og eventuelle procesmål. Endvidere er det fastlagt, hvordan procesejer sikrer, at processer/aktiviteter videreudvikles for at sikre interessentværdi og effektivitet.

7 7/14 Certificeringsområder og krav Ledelsessystemernes fælles gyldighedsområde er: Entreprenørydelser; produktion og udvikling inden for nyetablering, vedligeholdelse, renovering, drift og service af infrastruktur og byggeri. De tre segmenter har forretningsområder, der i forskellig grad opfylder, eller har igangsat en proces til opfyldelse af, følgende standarder/myndighedskrav (se tabel nedenfor): OHSAS 18001:2008 Arbejdsmiljøledelse og bekendtgørelse 1191 ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse certificeringer forventes i 2016 ISO 14001:2015 Miljøledelse certificeringer forventes i 2016 ISO 10006:2003 Kvalitetsstyring af projekter. Myndighedskrav: Bekendtgørelse nr Energisyn Bekendtgørelse nr. 545 Kloak- og VVS-autorisation. Kontrolordninger: Ledningsrenovering DTVK (tv-inspektion) DIBt (Kontrolordning). Per Aarsleff A/S arbejdsmiljøsystem er beskrevet i en arbejdsmiljøhåndbog med tilhørende dokumenter. Kvalitets- og miljøledelse (KM) er beskrevet i integrerede kvalitets- og miljøsystemer, som er udarbejdet specifikt for Anlæg & Byggeri (som ligeledes inkluderer fællesfunktionerne), Rørteknik og Fundering, og som er under revision med henblik på certificering efter de nye krav i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. En årlig miljø- og energikortlægning som led i vores miljøledelse efter ISO sikrer, at vi senest 1. juli 2016 opfylder kravene til energisyn jf. bekendtgørelse nr I de enkelte segmenter kan certificerede forretningsenheder være del af en fælles certificering. Tabel over virksomhedens: Autorisationer Certificeringer Godkendt kompetent virksomhed Kontrolordninger Referencesystemer Per Aarsleff A/S DS/OHSAS Certificeringer Per Aarsleff A/S Kloakmester Autorisationer Per Aarsleff A/S VVS Godkendt kompetent virksomhed Per Aarsleff A/S Rørteknik DS/ISO 9001 Certificeringer Per Aarsleff A/S Rørteknik, Fabrikation DS/ISO Certificeringer Per Aarsleff A/S Ledningsrenovering Kontrolordninger Per Aarsleff A/S DTVK (tv-inspektion) Kontrolordninger Per Aarsleff A/S DIBt Kontrolordninger Per Aarsleff A/S Anlæg og Fundering DS/ISO 9001 og Referencesystemer

8 8/ Mission, vision, værdier og politikker MISSION Aarsleff-koncernen anlægger og servicerer samfundets infrastruktur og bygningsanlæg. Vi etablerer fundamentet for sund økonomisk samfundsmæssig udvikling og skaber værdi for selskabets aktionærer. VISION Aarsleff-koncernen vil være en foretrukken og betydende entreprenørkoncern med international rækkevidde og udgangspunkt i Danmark. VÆRDIER Engagement i hvad vi gør Fokus på det vigtigste Stræben efter forbedring og fornyelse Ansvar for helheden. KVALITETSPOLITIK Vi overholder love og aftaler Overholdelse af gældende love, regler og indgåede aftaler er fundamentale forudsætninger i vores arbejde og kvalitetsopfattelse. Vi har kundetilfredshed som kvalitetsparameter Vi forpligter os til professionelt samarbejde, hvor kundetilfredshed er en højt prioriteret kvalitetsparameter. Vi forpligter os til at opfylde aftalte krav og forventninger i forhold til kunder og kolleger. Vi dokumenterer vores arbejder i et omfang, så vi kan vise overensstemmelse mellem krav og udførelse. Vi anser planlægning og omhyggelig forberedelse som grundlæggende forudsætninger i vores daglige arbejde. Vi ønsker kvalitetsforbedringer Vi forpligter os til løbende forbedringer gennem systematisk styring og overvågning af processer, som har indflydelse på kvaliteten. Vi har alle et ansvar for kvaliteten Vi forventer, at alle medarbejdere aktivt medvirker i en forebyggelses- og forbedringskultur, hvor erfaringer og kreativitet formidles og bruges i den fortsatte udvikling. MILJØPOLITIK Vi overholder love og aftaler Overholdelse af gældende love, regler og indgåede aftaler er fundamentale forudsætninger i vores arbejde og miljøopfattelse. Vi er bevidste om vores påvirkning af miljøet og arbejder for at beskytte det og forebygge forurening. Vi viser miljøhensyn Vi forpligter os til at minimere miljøpåvirkningerne gennem planlægning, projektering og metodevalg. Vi vil måle på væsentlige miljøparametre og rapportere om løbende forbedringer. Ved håndtering og forbrug af materialer vil vi undgå spild og overforbrug. Ved indkøb, drift og vedligehold af maskiner vil vi tage hensyn til miljøet, herunder brændstoføkonomi. Vi vil være opmærksomme på korrekt affaldshåndtering og på mulighed for genbrug. Vi har alle et ansvar for miljøet Vi forventer, at alle medarbejdere optræder miljøbevidste med øje for at skåne miljøet både på kort og langt sigt.

9 9/14 ARBEJDSMILJØPOLITIK Aarsleff er en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed, som ønsker at tilbyde attraktive arbejdspladser, hvor arbejdsmiljø, trivsel og livslang udvikling er i højsædet. Vi accepterer ikke ulykker Vi accepterer ikke ulykker og har altid nul ulykker som vores ambition. Vi undgår ulykker gennem forebyggelse, omhyggelighed og ved at tage ansvar. Vi overholder arbejdsmiljøloven Vi forpligter os til at overholde gældende love og andre relevante krav, og vi forpligter os til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere. Vi planlægger arbejdet omhyggeligt Vi anser god planlægning og omhyggelig forberedelse som en medvirkende forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind allerede under projekteringen og ved metode- valg. I hverdagen sørger vi for, at vores arbejdspladser er ordentlige, ryddelige og systematisk indrettede. Vi forbedrer løbende arbejdsmiljøet Vi forpligter os til løbende at forbedre arbejdsmiljøet og forventer, at alle ledere og medarbejdere tager ansvar og lærer af egne og andres erfaringer. I det daglige arbejde har vi fokus på at forbedre de enkelte arbejdsopgaver og arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljø er en ledelsesopgave Alle vores ledere tager ansvar for arbejdsmiljøet og gør en aktiv indsats for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø på vores arbejdspladser. Vi måler derfor også vores ledere på deres arbejdsmiljøindsats og på arbejdsmiljøet i deres ansvarsområde. Vi har alle et ansvar for arbejdsmiljøet Alle medarbejdere er forpligtet til at være bevidste om eget og kollegers arbejdsmiljø og skal gribe ind, hvis de konstaterer kritisable forhold.

10 10/ Målsætninger Kvalitetsmålsætninger Vi vil være bedst i branchen på kvalitetsområdet målt på kundetilfredshed. Vi arbejder med en kvalitetskultur, hvor vi lærer af hinanden og tilstræber nul fejl og mangler. Vi vil løbende forbedre kundeværdi og effektivitet i vores processer. Miljømålsætninger Vi vil være blandt de bedste i branchen på miljøområdet ved at minimere CO2-udslip fra vores projekter. Vi arbejder med en miljøkultur, hvor miljøhensyn indgår i vores planlægning og udførelse. Vi prioriterer samarbejde med partnere, der dokumenterer miljøhensyn. Arbejdsmiljømålsætninger Vi vil være bedst i branchen på arbejdsmiljøområdet. Vi vil have et sikkert og værdiskabende arbejdsmiljø. Et sikkert arbejdsmiljø har højere prioritet end økonomiske hensyn. På baggrund af de fælles politikker og målsætninger fastlægger de enkelte segmenter og forretningsenheder egne mål og handlingsplaner for deres forbedringsindsats.

11 11/ Organisation, ansvar og beføjelser Per Aarsleff A/S er organiseret ved direktion, fællesfunktioner og afdelingerne: Anlæg & Byggeri, Rørteknik og Fundering. Direktionen består af den administrerende direktør og en direktør. Den administrerende direktør er øverst ansvarlig for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Ledelsen i afdelingerne og lederne af fællesfunktionerne er øverste ansvarlige for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø inden for deres respektive funktionsområder og refererer til direktionen. Ansvar for opbygning, drift og vedligeholdelse af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer vare- tages af henholdsvis kvalitets- og miljøchefen og arbejdsmiljøchefen i samarbejde med afdelingernes KMA-chefer og KMA-koordinatorer. Direktionen er ansvarlig for, at denne sammenfatning efterleves i afdelingerne og fællesfunktionerne. Afdelingsdirektørerne har ansvaret for implementering og efterlevelse af politikker og målsætninger gennem effektive kvalitets- og miljøprocesser samt arbejdsmiljøaktiviteter. Afdelingsdirektører har ansvar og beføjelser til at sikre, at gældende procesbeskrivelser/retningslinjer efterleves. Procesejere har ansvar og beføjelser til at vedligeholde og udvikle gældende procesbeskrivelser/retningslinjer efter behov. Organisation, Per Aarsleff A/S DIREKTION Administrerende direktør Ebbe Malte Iversen Direktør Lars M. Carlsen ANLÆG & BYGGERI VEST & WIND SJÆLLAND & ØER MEGAPROJEKTER SPECIELLE PROJEKTER ØST PER AARSLEFF A/S BRØDRENE HEDEGAARD RÅHUS & BYGGERI STORE INFRASTRUKTUR PROJEKTER OG MEGAPROJKETER ANLÆG UDLAND RØRTEKNIK FUNDERING VÆRKSTEDER & PLADSER DESIGN & ENGINEERING VIRKSOMHEDSUDVIKLING ØKONOMIAFDELING KVALITET & MILJØ ARBEJDSMILJØ

12 12/14 KMA-organisation i forhold til KMA-systemprocesser Direktionen Kvalitets- og miljøchef samt arbejdsmiljøchef Afdelingsledelser Arbejdsmiljøorganisation Afdelings KMA-chefer og KMA-koordinatorer Øvrig organisation og interessenter styret og støttet af systemprocesser KMA-funktionerne Kvalitets- og miljøchef, arbejdsmiljøchef og afdelingsledelser i samarbejde med afdelingernes KMAchefer og KMA-koordinatorer varetager koordinering, support og vedligeholdelse af ledelsessystemerne for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Afdelingernes KMA-chefer og KMA-koordinatorer refererer til deres respektive afdelingsledelser. Kvalitets- og miljøchef og arbejdsmiljøchef refererer til direktionen og har ansvaret for følgende: Sikre overensstemmelse med valgte standarder og godkendelsesordninger Rapportere og følge op på målsætninger, politikker og mål for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Sikre at interne og eksterne audits udføres Iværksætte korrigerende og forebyggende handlinger (forbedringer) Assistere ved udarbejdelse af procesbeskrivelser/procedurer/retningslinjer, instruktioner/vejledninger og produktspecifikationer Samarbejde med afdelingernes KMA-chefer, KMA-koordinatorer og procesejere om ledelsessystemets drift og udvikling Samarbejde med eksterne parter i afdelingsspecifikke kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøspørgsmål Samarbejde om fælles anliggender Afstemme væsentlige tiltag med relevante parter. KMA-cheferne har organisatorisk frihed og kompetence til at iværksætte nødvendige tiltag for at sikre, at ledelsessystemerne er effektive. Ved organisering af projekter besluttes og dokumenteres KMA ansvaret på projektet.

13 13/ Funktionsmodel for Aarsleff-koncernen 1.1 Mission, vision, værdier og politikker 1.2 Målsætninger 1.3 Organisation, ansvar og beføjelser Ledermøder LEDELSESPROCESSER Kommunikation Systemopfølgning og -udvikling KERNEPROCESSER Kunder Afdelinger i Per Aarsleff A/S og selskaberne i Aarsleff-koncernen Kunder STØTTEPROCESSER Arbejdsmiljø HR It Kommunikation Koncernindkøb Kvalitet & miljø Materiel Anlæg, Fælleslager, Værksteder og pladser Design & Engineering Virksomhedsudvikling Økonomi Procesmodellerne for de enkelte forretningsenheder indeholder sammenlignelige kerneprocesser: Salg/ ordreerhvervelse, projektledelse/entreprisestyring, drift og vedligehold samt fabrikation. Derudover er der en lang række sammenlignelige ledelses- og støtteprocesser. Ledermøder KMA er fast emne på dagsordner på ledermøder i de tre segmenter. Her foretages løbende opfølgning og dialog om KMA-indsatser og -resultater. Beslutninger om ændringer og forbedringer kommunikeres og implementeres. Kommunikation Aarsleff-koncernen kommunikerer løbende med interessenterne om KMA-forhold. Med aktionærer kommunikeres der via fondsbørsmeddelelser, regnskaber og investormøder. Med kunder og rådgivere samt brugere og naboer, som er berørt af vores aktiviteter, kommunikeres der efter behov i projektsammenhæng, hvor denne sammenfatning kan anvendes supplerende. Med leverandører og underentreprenører kommunikeres der i projektsamarbejder og gennem information om vores KMA-krav. Med medarbejdere foregår kommunikation mundtlig og skiftlig for eksempel via intranet, produktionsstyringssystem, projekthåndbøger og KMA-systemer samt på afdelingsmøder og i direkte dialog.

14 14/14 Systemopfølgning og -udvikling KMA-ledelse, -processer/aktiviteter og - indsatser evalueres årligt af direktionen med henblik på egnethed, omfang og effektivitet på baggrund af input fra de tre segmenter og arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Resultaterne af evalueringen refereres og kommunikeres via vores intranet. Beslutninger om forbedringer implementeres. Der afholdes en årlig ledelsesevaluering for Per Aarsleff A/S og de selskaber i koncernen, der er tilknyttet certificeringen. På ledelsesevalueringen deltager direktionerne fra de selskaber, der er tilknyttet certificeringen. Input til mødet er ledelsesevalueringer foretaget hos de respektive selskaber, herunder auditresultater med mere. På baggrund heraf foretages en fælles evaluering af KM-ledelse, KM-processer/aktiviteter og KM-indsatser med henblik på egnethed, omfang og effektivitet af KM-systemerne og KM-indsatsen. Resultaterne af evalueringen refereres og kommunikeres til de respektive selskaber, der er tilknyttet certificeringen. Det er de respektive direktioners ansvar, at beslutninger om forbedringer i KM-systemerne og KM-indsatsen implementeres.

Sammenfatning af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse

Sammenfatning af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse Sammenfatning af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse Denne sammenfatning giver en samlet oversigt over Per Aarsleff A/S ledelsessystemer og de politikker og målsætninger inden for kvalitet, miljø

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Udfordringer i styring og overblik over processer. Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard 20. oktober 2004

Udfordringer i styring og overblik over processer. Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard 20. oktober 2004 Udfordringer i styring og overblik over processer Excellence Netværk 2004 Jørgen Kjærgaard 20. oktober 2004 Processer i en Excellence sammenhæng 2 Indsats Resultater Medarbejdere Medarbejderresultater

Læs mere

Introduktion til Aarsleff-koncernen

Introduktion til Aarsleff-koncernen H1 2 H1 3 Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Vi omsætter for 10,3 milliarder kroner om året heraf en tredjedel i udlandet. Koncernen

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Fornyelsesplanlægning Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Bolig Kommune Industri Fornyelsesplanlægning en sikker investering Kært barn har mange navne Sanering, renovering, reparation,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

DANVA Temadag Ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

DANVA Temadag Ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber DANVA Temadag Ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber 23. Maj 2012 Fakta om ALECTIA Etableret som Birch & Krogboe i 1912 Fire divisioner Stærke tværfaglige kompetencer 700 medarbejdere i ind-

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Kvalitetshåndbog for Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Side 1 af 9 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord og virksomhedsdata 2 2. Organisationsplan 5 3. Kvalitetsmålsætning

Læs mere

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 Hvad er SCKK? Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling Formål: Styrke kompetence-

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Indledning Horsens Kommune søger en ny leder, der kan stå i spidsen for Jobudvikling i Jobcenter Horsens. Stillingen er nyoprettet. Denne job-

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk

Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse

Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse Pædagogisk vejledning til workshopledere Introduktion Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse er materiale til et workshopforløb, der er videreudviklet

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Rigshospitalets Kvalitetsråd

Rigshospitalets Kvalitetsråd Rigshospitalets Kvalitetsråd Kommissorium, rammer, ansvar og opgaver Godkendt på centerledelsesmødet den 28. august 2013 * Indhold Rigshospitalets kvalitetsorganisation... 3 Kommissorium for Rigshospitalets

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Ledelseshåndbog for Olet Industrigummi A/S

Ledelseshåndbog for Olet Industrigummi A/S for Olet Industrigummi A/S Indholdsfortegnelse 1. Virksomhedsbeskrivelse... 2 2. Ledelsessystemets formål og omfang... 3 3. Kvalitets- miljø og arbejdsmiljøpolitik... 4 4. Målsætning... 5 5. Ledelsessystemets

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Dokument nr xx -11 Revision nr xx Udgivelsesdato xx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt xx

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Resume Denne ejerstrategi beskriver Ringsted Kommunes hensigt med ejerskabet af Ringsted Forsyning A/S. Ejerstrategien udtrykker, hvordan man ønsker at arbejde sammen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Projekt Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling Præsentation af Deloitte

Projekt Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling Præsentation af Deloitte Projekt Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling Præsentation af Deloitte Opstartsmøde 26. august 2013 Hvem er vi og hvad laver vi? 2 Deloitte Sustainability Deloitte Sustainability i Danmark udgøres af

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune Informationssikkerhedspolitik Frederiksberg Kommune Indledning Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune. Kommunen behandler oplysninger

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

UDVIKLING GENNEM NETVÆRK I BUREAU VERITAS

UDVIKLING GENNEM NETVÆRK I BUREAU VERITAS Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØLEDELSE & PSYKISK ARBEJDSMILJØ Vil du være med til at udvikle, afprøve og evaluere nye metoder og værktøjer, der kan bruges til at auditere arbejdsmiljøledelsessystemer,

Læs mere

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt:

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt: Aarhus Universitetshospital Teknisk Afdeling Palle Juul Jensens Boulevard 50 DK-8200 Århus N Tel. +45 7846 3950 www.auh.dk Kompetenceprofil Dette er Aarhus Universitetshospitals (AUH) kompetenceprofil

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere