Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål... 5 Teori... 6 Materiale og Metode Resultater... 38

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål... 5 Teori... 6 Materiale og Metode... 17 Resultater... 38"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Gangtræning på gangbånd...4 Formål...5 Teori...6 Vægtaflastet gangbåndstræning...6 Opgaveorienteret træning...8 Central pattern generators...9 Plasticitet og reorganisering efter en rygmarvsskade...10 Neuromuskulære og muskuloskeletale forandringer efter inkomplet rygmarvsskade...13 Kardiovaskulær funktion efter inkomplet rygmarvsskade...14 Endokrine og metaboliske forandringer efter inkomplet rygmarvsskade...15 Materiale og Metode...17 Kriterier for valg og fravalg af patienter...17 Tabel 1.0 Præsentation af patienternes baggrundsdata...18 Patientcases...19 Litteratursøgning...21 Fysiske rammer...21 Træningsinterventionen...22 Resultattest...25 Etiske overvejelser...27 Interventionens forløb...28 Patient A...28 Patient B...30 Patient C...32 Patient D...34 Patient E...36 Resultater...38 Tabel 3.0 Opgørelser før og efter interventionen i forhold til WISCI II og EU-Walking Index...38 Tabel 3.1 Resultater før og efter interventionen i forhold til gangtest

2 Tabel 4.0 Resultater på aktivitets- og deltagelses niveau før og efter interventionen...40 Tabel 4.1 Resultater på aktivitets- og deltagelses niveau før og efter interventionen...41 Tabel 4.2 Resultater på aktivitets- og deltagelses niveau før og efter interventionen...42 Tabel 4.3 Resultater på aktivitets- og deltagelses niveau før og efter interventionen...43 Tabel 4.4 Resultater på aktivitets- og deltagelses niveau før og efter interventionen...44 Diskussion...45 Metodediskussion...45 Anvendelse af Borg skala...45 Testbatteri til BWSTT...45 Resultatdiskussion...46 Spontan heling...46 Neuromuskulære forandringer...47 Voluntær muskelaktivitet versus refleksaktivitet...47 Andre relevante resultatmål...48 Perspektivering...50 Referencer...52 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

3 Baggrund Konsekvenserne for det individ der rammes af en rygmarvslæsion er omfattende. Udfaldet efter skaden afhænger i høj grad af, om læsionen er komplet eller inkomplet. Under alle omstændigheder vil det medføre en total ændring af livssituationen, hvor boligforhold, arbejde, parforhold samt fritidsaktiviteter påvirkes. Specielt reduktion eller tab af gangfunktion opleves som særligt hæmmende for patientens livsførelse. Gang er for mennesket ikke udelukkende et middel til at transportere sig fra A til B, men indebærer ligeledes følelser af personlig frihed, normalitet, glæde og social mobilitet. I fysioterapeutens møde med patienten med inkomplet rygmarvsskade er det således ofte patientens primære mål at generhverve eller forbedre sin gangfunktion. Prevalensen af tetra- og paraplegikere i Danmark er mellem Incidensen af traumatiske rygmarvslæsioner er 10-15/million pr. år. Trafikulykker udgør 50% af disse skader, faldulykker og arbejdsulykker 25%, sportsulykker, udspring på for lavt vand og suicidalforsøg 25%. Mænd i alderen år udgør 75% af de tilskadekomne, og fordelingen af para- og tetraplegier som følge af ulykkerne er ca. 50/50 (Biering-Sørensen, 2002, s. 711). Incidensen for nytilkomne non-traumatiske rygmarvslæsioner er ligeledes 10-15/million pr. år. Patienten er her hyppigst ældre og oftest kvinde. Årsagerne til non-traumatiske læsioner er blandt andet spinal stenose, discus prolaps, tumor, infektion og karmisdannelse. Indlæggelsesvarigheden på de specialiserede rehabiliteringsklinikker for patienter med rygmarvsskade i Danmark varierer blandt andet afhængigt af skadens karakter. En tetraplegiker er i gennemsnit indlagt 8-10 måneder, mens en paraplegiker i gennemsnit er indlagt 4-6 måneder. Omkostningerne for en sengeplads på en af disse klinikker er ca kroner pr. døgn. Efter udskrivelse indgår patienten i et livslangt forløb, hvor der med jævne mellemrum følges op på behandling, genoptræning, hjælpemidler og sociale forhold. Der er sket en stor udvikling i behandlingen af patienter med rygmarvsskade, hvilket afspejles i et markant fald i dødeligheden indenfor det første år efter skaden. Sandsynligheden for at personen med rygmarvsskade er i live 25 år efter skaden er 60,6% og 66,7% for mænd og kvinder i forhold til 66,9% og 76,5% for alderssvarende mænd og kvinder i 3

4 normalbefolkningen (Hartkopp et al., 1997 s. 80). Den gennemsnitlige levealder nærmer sig således normalbefolkningens, hvilket betyder, at denne forholdsvis lille patientgruppe medfører stadigt stigende omkostninger for samfundet. Igennem tiden er der sket ændringer i de primære dødsårsager for patienter med rygmarvsskade. Den hyppigste dødsårsag er nu lungekomplikationer, og andre væsentlige årsager er selvmord, ulykker og hjertekarsygdomme (Biering-Sørensen, 2002, s. 712). Som følge af den stigende levealder og stillesiddende livsstil hos patienter med rygmarvsskade ses det i USA og Canada, at den hyppigste årsag til død og sygdom nu er kardiovaskulære sygdomme (Stewart et al., 2004 s. 62). Hjertekarsygdomme, diabetes og dyslipidæmi opstår hyppigere og på et tidligere tidspunkt i livet hos patienter med rygmarvsskade, og derfor anbefales det fra visse eksperter at de samme råd angående motion og livsstil, som rettes mod normalbefolkningen, også bør rettes mod patienter med rygmarvsskade (Phillips et al., 2004, s. 716). I den nyeste danske undersøgelse (1997) om overlevelse og dødsårsager efter en traumatisk rygmarvsskade i perioden fra kan denne tendens ikke påvises hos danske patienter med rygmarvsskade (Hartkopp et al., 1997, s. 82). På grund af manglende undersøgelser de sidste 13 år vides det ikke, om der er sket en ændring i dødsårsager hos danske patienter med rygmarvsskade i retning af de amerikanske og canadiske forhold. Det er ikke usandsynligt, at der er sket en sådan ændring, idet der er en tendens til, at normalbefolkningen i Danmark følger udviklingen i specielt USA med en vis forsinkelse. Gangtræning på gangbånd Dette er en behandlingsmetode, der er blevet tiltagende brugt i rehabiliteringen af neurologisk skadede patienter. Genoptræning af gangfunktion ved hjælp af vægtaflastet gangbåndstræning (BWSTT 1 ) kan anskues ud fra to niveauer; teorien om opgaveorienteret tilgang til genoptræning af funktioner samt den viden der findes om plasticitet og central pattern generators (CPG) i menneskets centralnervesystem. Der er først for nyligt afsluttet et RCT-studie angående BWSTT til patienter med inkomplet rygmarvsskade, men resultaterne fra dette studie er desværre endnu ikke publiceret (Dobkin et al., 1999). Der er dog lavet en række RCT-studier, der beskriver evidensen af denne træningsform til hemiplegipatienter. I et studie af Pohl et al. (2002) konkluderes det, at 1 Body-weight supported treadmill training 4

5 gangbåndstræning uden vægtaflastning med stor progression af ganghastighed resulterer i en bedre gangfunktion end konventionel gangtræning hos hemiplegipatienter. I et andet studie af Barbeau og Visintin (2003) konkluderes det, at genoptræning af gang hos meget svækkede hemiplegipatienter på gangbånd med vægtaflastning resulterer i en bedre gangfunktion end træning på gangbånd uden vægtaflastning. Det konkluderes desuden, at disse resultater fra gangbåndet kan overføres til overground walking. Meget tyder på, at de samme positive resultater vil fremgå af det RCT-studie, der er lavet angående BWSTT til patienter med inkomplet rygmarvsskade. Selvom BWSTT vinder større og større udbredelse inden for neurologisk rehabilitering, er der stadig tvivl om, hvilke patienter med rygmarvsskade denne træningsform egner sig bedst til, samt hvordan træningen bør doseres og tilrettelægges mest effektivt. BWSTT indgår derfor ofte ikke som en integreret del i rehabiliteringsforløbet af patienter med inkomplet rygmarvsskade. Derudover eksisterer der en opfattelse blandt fysioterapeuter af BWSTT som værende en ressourcekrævende og opslidende metode. Når man som fysioterapeut arbejder med rehabilitering af patienter med rygmarvsskade, er der visse grundlæggende træningselementer, som skal gennemføres for at sikre, at patienten har opnået det højest mulige funktionsniveau inden udskrivelsen. Derfor bliver spørgsmålet om prioritering og overførselsværdien af en ny træningsmetode centralt i de daglige valg, fysioterapeuten foretager. Formål Formålet er at afprøve, beskrive, diskutere og vurdere intensiv vægtaflastet gangbåndstræning til patienter med akut/subakut inkomplet para- eller tetrapelgi. Endvidere at indsamle erfaringer vedrørende træningens organisering, struktur og registrering. Følgende spørgsmål søges besvaret: Hvilke patientgrupper egner sig for denne træning? Hvorledes vurderer patienterne selv denne træning? Med hvilken intensitet og hyppighed skal træningen udføres? Hvilke resultattest kan anvendes til registrering af ændringer på KFA-, Aktivitets- og Deltagelsesniveau? 5

6 Hvorledes kan intensiv vægtaflastet gangbåndstræning indgå i institutionens behandlingstilbud, organisatorisk og fagligt? Teori Vægtaflastet gangbåndstræning Den engelske neurofysiolog Charles Sherrington fremlagde i slutningen af 1800-tallet sin teori om et spinalt gangreflekscenter placeret i rygmarven. Ifølge Sherringtons teori sendes der signaler fra muskler, hud og led til rygmarven, som aktiverer motoriske neuroner, så der opstår en gangbevægelse. Teorien byggede på forsøg med rygmarvsskadede katte ophængt i en sele over et gangbånd, hvormed det lykkedes forskerne at fremkalde en gangrefleks. Forskere som professor Wernig og Barbeau fra henholdsvis Tyskland og Canada forsøgte i 1990 erne at overføre resultaterne fra forsøgene med katte til mennesker med en inkomplet rygmarvsskade (Krogh og Thulstrup, 2002, s. 4). Senere er denne træningsform også fundet egnet til andre patientgrupper som for eksempel hemiplegipatienter, hvor den har vundet stor udbredelse. Kliniske studier, der involverer personer med en dysfunktion af gangen på grund af skade i CNS, viser at BWSTT medfører større forbedringer i evnen til at gå samt balancen end konventionelle rehabiliterings teknikker (Hornby et al., 2005, s 53). Flere åbne studier viser en god effekt af BWSTT til patienter med inkomplet rygmarvsskade. Det første omfattende studie der er lavet om BWSTT med manuel assistance til patienter med inkomplet rygmarvsskade, blev foretaget af Wernig et al. i Studiet inkluderede 44 patienter med kronisk inkomplet rygmarvsskade og 45 patienter med akut inkomplet rygmarvsskade, som blev sammenlignet med 64 andre patienter med rygmarvsskade (24 kroniske og 40 akutte), som modtog konventionel behandling. Studiets resultatmål var en 0-5 funktionsskala 2, hvor man konstaterede en signifikant større fremgang hos den gruppe, der modtog BWSTT. Desuden målte man på voluntær muskelaktivitet i UE, hvor der ikke kunne påvises nogen fremgang. På baggrund af dette studie konkluderedes det, at BWSTT medførte signifikant større forbedringer af gangfunktionen end konventionel behandling (Wernig et al., 1995, s. 827). I et efterfølgende follow-up studie fra 1998 rapporteredes det, at alle 2 Senere udviklet til den nuværende EU-Walking Index, se bilag 10 6

7 patienterne som modtog BWSTT havde bibeholdt og i visse tilfælde forbedret deres evne til overground walking (Wernig et al., 1998, s ). Resultaterne af dette studie er interessante, men kan ikke betragtes som evidens for, at BWSTT har større potentiale for at forbedre gangfunktionen hos patienter med inkomplet rygmarvsskade end konventionel gangterapi. For at bevise effekt af en intervention behøves et RCT studie. Der er netop afsluttet et kontrolleret multi-center studie i USA og Canada omfattende 100 patienter med inkomplet rygmarvsskade (ASIA B-D) (se bilag 1). Patienterne blev randomiseret i to grupper. Begge grupper modtog 12 ugers konventionel rehabiliterings træning. Derudover modtog interventionsgruppen BWSTT samt overground walking og kontrolgruppen mobilitetstræning. Resultaterne fra dette studie er desværre ikke publiceret endnu (Dobkin et al., 2003, s ). Der er meget få RCT-studier lavet på denne målgruppe, da populationen af patienter med rygmarvsskade er ekstrem heterogen (Martin Ginis og Hicks, 2005, s. 49). Der er lavet en del RCT-studier, der omhandler gangbåndstræning som træningsform til hemiplegipatienter. I et studie af Pohl et al. (2002) randomiserede man 60 hemiplegipatienter i tre grupper. Den ene gruppe modtog gangbåndstræning hvor hastigheden progredieredes under hver træningssession (Structured Speed-Dependent Treadmill Training = STT), den anden gruppe modtog gangbåndstræning med meget begrænset hastigheds progression (Limited Progressive Treadmill Training = LTT), og den sidste gruppe modtog konventionel gangtræning (Conventional Gait Therapy = CGT). Undersøgelsen viste, at efter en træningsperiode på 4 uger scorede STT-gruppen signifikant højere end LTT og CGT grupperne i forhold til overground walking hastighed (STT versus LTT, P 0.001; STT versus CGT, P 0.001), kadance (STT versus LTT, P 0.007; STT versus CGT, P 0.001), og skridt længde (STT versus LTT, P 0.001; STT versus CGT, P 0.001). Konklusionen var derfor, at gangbåndstræning med stor progression af hastigheden var den mest effektive tilgang til behandling af dysfunktion i gangen hos hemiplegipatienter. I et studie af Barbeau og Visintin (2003) randomiseredes 100 hemiplegipatienter til gangbåndstræning med eller uden vægtaflastning. Data blev analyseret ved en to-vejs analyse af covariance (ANCOVA). Efter 4 gange ugentlig træning i en periode på 6 uger scorede gruppen med vægtaflastning signifikant højere på blandt andet overground ganghastighed 7

8 (P<0.008) og udholdenhed målt på antal meter, patienten kunne gå (maximalt 320 meter) (P<0.016). Meget tyder på, at de gode resultater man har fundet i RCT-studier angående BWSTT til hemiplegipatienter også vil gøre sig gældende når træningen omhandler patienter med inkomplet rygmarvsskade. Opgaveorienteret træning En opgaveorienteret tilgang til træning bygger på et systemteoretisk grundlag. Tilgangen tager udgangspunkt i, at bevægelse opstår som et samspil mellem individet, selve opgaven og omgivelserne. Opgaven eller aktiviteten som skal læres/genlæres, skal være specifik og konkret (Shumway-Cook og Woollacott, 2001, s ). En opgaveorienteret tilgang til træning af gang er rettet mod at mindske og forebygge specifikke svækkelser, der kan begrænse gangen, at udvikle effektive bevægestrategier samt at udvikle evnen til at tilpasse disse gangstrategier til opgaven og til kravene fra omgivelserne (Shumway-Cook og Woollacott, 2001, s. 425). Den opgaveorienterede tilgang benytter to måder at genoptræne funktionelle gangstrategier på. Enten ved at dele gangen op i mindre dele eller ved at træne gangen som en helhed (Shumway-Cook og Woollacott, 2001, s. 425). BWSTT er en metode, hvormed man både kan træne gangen som en helhed, samt en metode der gør det muligt at træne gangen specifikt meget tidligt hos patienter, der (endnu) ikke har en gangfunktion. BWSTT muliggør ligeledes et højt antal repetitioner. I et forsøg af Hesse (2001) har man udregnet, at patienterne i dette studie under konventionel gangtræning i løbet af en 30 minutters træningsperiode kunne gennemføre en fuld gangcyklus ca. 50 gange, hvorimod de samme patienter under 30 minutters BWSTT kunne gennemføre en fuld gangcyklus ca gange (Hesse, 2001, s.135). Som gangen forbedres på båndet, nedsættes aflastningen, så der stilles større krav til patienten, og så gangen minder mest muligt om almindelig gang. Derfor er det vigtigt, så snart det er muligt at overføre gangen på gangbåndet til almindelig gang på gulv, så gangstrategierne tilpasses efter opgaven samt kravene fra omgivelserne (Shumway-Cook og Woollacott, 2001, s ). 8

9 Central pattern generators Sir Charles Sherrington demonstrerede ved hjælp af eksperimenter på decerebrerede katte, at rygmarven indeholder de neurale kredsløb, som er nødvendige for at generere basale gangbevægelser (MacKay-Lyons, 2002, s.70). Siden er det blevet underbygget af stærk evidens at disse neurale kredsløb kaldet Central Pattern Generators (CPG) eksisterer hos dyr, mens eksistensen af CPG hos mennesker endnu ikke er afklaret. Indikationerne for tilstedeværelsen og funktionen af CPG hos mennesker er nødvendigvis indirekte, idet de ikke kan baseres på kliniske forsøg. Studier viser, at nyfødte børn vil tage fortløbende skridt, når fødderne anbringes over et gangbånd, og da de descenderende neurale baner hos nyfødte regnes for at være umodne og ikke-fungerende, er det sandsynligt at gangbevægelserne reguleres fra neurale kredsløb i rygmarven (Fouad og Pearson, 2004, s.4). I en undersøgelse af Dimitrijevic et al. (refereret i MacKay-Lyons, 2002, s. 72) har man kunnet frembringe gangbevægelser hos patienter med kronisk komplet rygmarvslæsion ved at påføre epidural el-stimulation til L2-segmentet. På grundlag af denne og anden forskning konkluderes det i et review der fokuserer på evidens, at eksistensen af CPG hos mennesker kan bekræftes (MacKay-Lyons, 2002, s.72). Hvorledes CPG fungerer under menneskets gangfunktion, hvilken rolle supraspinale impulser og afferent information spiller er komplekse spørgsmål, som danner grundlag for talrige forskningsprojekter. Orlovsky har i et studie (refereret i MacKay-Lyons, 2002, s. 72) identificeret 5 primære funktioner for supraspinal kontrol af gang; aktivering af spinale CPG, kontrol af intensiteten af CPG funktion, opretholdelse af balance under gang, tilpasning af benenes bevægelser til ydre omstændigheder, og at koordinere gang med andre motoriske handlinger. De spinale CPG rolle er begrænset til at generere og opretholde det komplekse mønster af fleksor- og ekstensormuskelaktivitet. Begreberne CPG og motorisk programmering har medført et paradigmeskift indenfor forskningen om motorisk kontrol. Hvor bevægelser tidligere enten klassificeredes som voluntære eller reflektoriske, ser man nu et kontinuum. Det der afgør blandingen mellem supraspinal og spinal indflydelse på bevægelsen, er konteksten for den motoriske handling (MacKay-Lyons, 2002, s.72). Hvilken rolle sensorisk feedback spiller i forhold til funktionen af CPG, er ikke kun centralt for rent teoretisk at forstå menneskets gangfunktion, men ligeledes for at forstå hvordan en effektiv genoptræning af gangfunktion efter rygmarvsskade bør foregå. For det første vil perifere 9

10 sensoriske informationer virke forstærkende på CPG-aktiviteten. En undersøgelse af Pang et al. (refereret i Dietz og Harkema, 2004, s. 1956) har vist, at hos nyfødte er initieringen af svingfasen afhængig af ekstension i hoften, hvilket signaleres via strækfølsomme receptorer i hoftemuskulaturen. Ligeledes hos voksne mennesker er det påvist, at hoftens ledbevægelse spiller en vigtig rolle for moduleringen af muskelaktivitet under gang. Hos mennesker med komplet eller inkomplet rygmarvsskade er det demonstreret, at aktivitetsniveauet i UE s ekstensormuskulatur er direkte relateret til graden af vægtoverførsel til benene og dermed til patientens vægtaflastning under træningen (se fig 1). Fig. 1. Schematic illustration of the afferent input (load related and hip afferent) that has been shown to modulate locomotor output after human spinal cord injury and has been considered important for the generation and training of the locomotor patterns in patients with SCI. Large arrow, supraspinal input that is disrupted (wavy line) after injury. Load and hip afferent inputs influence interneuronal systems and motorneurons (L, left; R, right), including interlimb coordination, resulting in the final efferent output (small arrow, +) (Dietz og Harkema, 2004, s. 1957). Load Related Afferent Input Hip Afferent input Det har således også vist sig, at den rytmiske vægtoverføring fra ben til ben spiller en central rolle for resultatet af BWSTT til patienter med rygmarvsskade. Et andet eksempel på bearbejdning af sensorisk information på rygmarvsniveau, er studier der viser at amplituden af EMG-aktivitet i UE s muskler stiger ved højere ganghastighed hos patienter med rygmarvsskade (Harkema, 2001, s. 458). Disse studier viser, at menneskets rygmarv kan bearbejde kompleks sensorisk information under helt eller delvist fravær af supraspinale input. Plasticitet og reorganisering efter en rygmarvsskade Traditionelt har man haft en hierakisk opfattelse af CNS, hvor rygmarven blev betragtet som et ufleksibelt ledningssystem, hvis opgave bestod i at lede information til og fra supraspinale systemer uden indflydelse på produktionen af komplekse bevægelser (se fig. 2). En stor forskningsindsats har medført, at dette syn på rygmarvens funktion er ændret, idet man nu har påvist, at rygmarven har potentiale til at kunne generere rytmisk motorisk aktivitet på en fleksibel og opgavetilpasset måde (Grasso et al., 2004, s. 1020). 10

11 Fig. 2, Hierarchal model: Supraspinal centers receive afferent information from the lower limbs related to locomotion either directly or by propriospinal connections. The spinal interneurons primarily serve as a conduit for relaying supraspinal and afferent information generating successful alternating efferent activity in flexors and extensors in the lower limb muscles (e.g., in general when extensors are active, flexors are inhibited; black = active; white = inactive; E = extensors, F = flexors) (Harkema 2001, s. 466). Man har længe vidst, at nervebanerne i hjernen og rygmarven efter beskadigelse har en meget ringe evne til at regenerere. Dyreforsøg har vist, at nervetråde kan vokse og danne nye forbindelser ind i et naboområde, som har mistet sin egen nerveforbindelse. Denne vækst kaldes collateral sprouting og må ikke forveksles med regeneration. Ved afbrydelse eller delvis beskadigelse af de centrale nervebaner påbegyndes en nervevækst allerede i minutterne efter læsionen, denne regeneration bliver dog ikke fuldført. Forskningsmæssigt har der været stor fokus på at fastholde den begyndende vækst, der ses lige efter læsionen. Man har således kunnet identificere flere af de faktorer i centralnervesystemets miljø, som er med til at inhibere regenerationen og den axonale sprouting (Fouad og Pearson, 2004, s.13-16). Overordnet ved man nu, at de plastiske ændringer som indtræffer efter en rygmarvslæsion er en blanding af både hensigtsmæssige og skadelige forandringer, og forskningsmæssigt arbejdes der på at kunne identificere og kontrollere disse processer. Gennem det sidste årti er der akkumuleret betydelig viden som antyder, at BWSTT til patienter med inkomplet rygmarvsskade kan medføre tilpasset plasticitet i de neurale kredsløb i rygmarven. Denne træningsform bygger på at producere et passende mønster af sensorisk input via en efterligning af det normale gangmønster, og menes dermed at facilitere til de tilpassede forandringer i de neurale netværk i rygmarven (se fig. 3). 11

12 Supraspinal connections Fig. 3, Integrative model of the recovery of locomotion after an incomplete SCI. Afferent information (load, kinematics, speed) is processed by spinal interneurons and interacts with remaining supraspinal connections to generate successful alternating efferent activity in flexors and extensors in the lower limb muscles (e.g., in general when extensors are active, flexors are inhibited; black = active; white = inactive; E = extensors, F = flexors). An interactive effect of activity-dependent reorganization at both the spinal cord and supraspinal centers is induced by the repetitive presentation of the appropriate afferent information related to stepping (e.g., load, kinematics, speed) (Harkema 2001, s.466). Det er i denne forbindelse vanskeligt at vurdere, om det primært er træningsinterventionen der medfører denne plasticitet med en synlig forbedret gang hos patienter med inkomplet rygmarvsskade, idet flere faktorer kan have betydning. Der vil blandt andet altid være en grad af spontan remission samt stor variation afhængigt af læsionens størrelse og niveau. Desuden kan forbedringerne hos patienten med inkomplet rygmarvsskade skyldes plasticitet af de ikke afficerede descenderende corticospinale baner. Læsions-studier på rotter og katte indikerer, at de ventrale corticospinale baner har stor indflydelse på kontrollen af bevægelse, idet både tractus reticulospinalis og tractus vestibulospinalis også er lokaliseret i denne region. Studierne fremhæver, at de dorsalt lokaliserede corticospinale baner over tid og via træning kan blive istand til at overtage denne funktion ved en skade af de ventrale baner (Fouad og Pearson, 2004, s. 7-10, 17 18). I et studie af Grasso et al. (2004) belyses spørgsmålet om hvorvidt det bevægelsesmønster, som patienten med rygmarvsskade udvikler under BWSTT er afhængig af en re-aktivering af det normale bevægelsesmønster, eller om det er afhængig af indlæring af nye motoriske mønstre. Til dette brugte de infrarøde markeringer på udvalgte steder af kroppen til detaljerede kinematiske optagelser samt EMG målinger af udvalgte muskler. 11 patienter med rygmarvsskade (ASIA A-C) og 11 raske alderssvarende personer deltog i studiet. Interventionen bestod af daglig BWSTT i 1-3 måneder med opstart 1-6 måneder efter skadens debut. De konkluderede, at det locomotoriske respons hos patienter med rygmarvsskade hovedsagelig byggede på læring af nye motoriske strategier for at kompensere for den tabte 12

13 funktion. Disse nye koordinative strategier var overraskende effektive særligt i forhold til fodens bevægelse, som nærmede sig den normale kinematik under gang. Man ved i dag, at den corticale repræsentation af kropsdele konstant ændres som et respons på aktivitet og indlæring af nye funktioner, hvilket kan være en af forklaringerne på funktionelle forbedringer som følge af træning. Sideløbende med den corticale reorganisering vil der ligeledes forekomme plastiske forandringer i rygmarven (Ding et al., 2005, s. 1441). Ved BWSTT vil de sensoriske input således både virke til at facilitere CPG aktivitet og til at modulere det motoriske output, der genereres af CPG i rygmarven. Disse faktorer menes ligeledes at være en del af årsagen til de betydelige funktionelle forbedringer, der er dokumenteret hos patienter med inkomplet rygmarvsskade (Grasso et al., 2004, s. 1020). Fremtidens rehabiliteringsstrategi i forhold til gangfunktionen hos patienter med inkomplet rygmarvsskade er under stor udvikling. Den tegner til at blive en kombination af medicinsk behandling, der sigter på at minimere den sekundære vævsskade, at forøge den neurale overlevelse og facilitere axonal regenerering samt en funktionel rehabilitering i form af BWSTT (Fouad og Pearson, 2004, s. 22). Neuromuskulære og muskuloskeletale forandringer efter inkomplet rygmarvsskade Efter en rygmarvsskade vil der opstå store neuromuskulære forandringer i muskulaturen under skadesniveauet. Alle muskelfibertyper vil atrofiere progressivt, og musklens tværsnitsareal formindskes efter få ugers immobilisering. 6 uger efter en rygmarvsskade er det gennemsnitlige tværsnitsareal af muskulaturen 18-46% mindre end hos raske. Tværsnitsarealet kan reduceres yderligere i op til et halvt år efter skaden med 12-24% (Giangregorio et al., 2005, s. 1). I muskulaturen vil der ligeledes være en øget mængde intramuskulært bindevæv samt fedtvæv (Crameri og Kjær, 2002, s. 80). Fibertypefordelingen i muskulaturen ændres også efter en rygmarvsskade, således at den udelukkende vil bestå af type II fibre og heriblandt primært type IIx fibre. Indenfor 12 måneder efter skaden kan procentdelen af type IIx fibre stige fra 20% til 100% (Crameri og Kjær, 2002, s. 81). Disse ovennævnte faktorer bidrager til at musklen er svagere og udtrættes hurtigere hos patienter med rygmarvsskade blandt andet på grund af, at der skal rekrutteres et 13

14 større antal motoriske enheder for at udføre en given motorisk opgave (Stewart et al, 2004, s. 66). Et studie af Stewart et al. (2004) undersøgte, hvilke ændringer der opstod muskulært ved BWSTT til 9 personer med akut inkomplet rygmarvsskade. Personerne trænede på gangbåndet tre gange ugentligt i 6 måneder og modtog derudover ingen anden træning. Muskelbiopsier fra de 9 personer viste en ændring i den procentvise andel af type IIa og type IIax/IIx fibre. Før træningen blev 27.4% 5.0% af fibrene klart identificeret som type IIa fibre. Efter træningsperioden blev 42.0% 7.0% klassificeret som type IIa fibre. Desuden fandt man et fald i type IIax/IIx fibre. Før træningsperioden var den procentvise andel af disse muskelfibre 49.7% 6.0%, efter de 6 måneder med BWSTT var dette tal reduceret til 36.0% 4.0%. Den procentvise andel af type I fibre forblev uændret (Stewart et al., 2004, s. 65). En serie case rapporter af Giangregorio et al. (2005) evaluerede blandt andet virkningen af BWSTT på muskulaturen hos 4 personer med en 2-6 måneder traumatisk inkomplet rygmarvsskade (ASIA B og C). Træningen fandt sted 2 gange ugentligt i 6-8 måneder. Udfra scanninger erfarede man, at efter 48 træningssessioner med BWSTT havde deltagerne øget deres tværsnitsareal af m. quadriceps femoris og m. triceps surae. Tværsnitsarealet var øget fra et gennemsnit på 60-65% af kontrolgruppens tværsnitsareal til 72-79%. Træningen forhindrede ikke en øgning af fedtaflejringer i musklerne. Kardiovaskulær funktion efter inkomplet rygmarvsskade Ved en rygmarvslæsion vil den kardiovaskulære funktion blive påvirket af en nedsat sympaticus aktivitet. Distalt for læsionsniveauet vil blodkarrene udvides og dermed medføre blodtryksfald. Et systolisk tryk på mmhg er således habituelt for en tetraplegiker (Biering-Sørensen, 2001, s. 632). Ved læsioner over T5 niveau vil sympaticus aktiveringen af hjertet ligeledes være påvirket og kan derfor medføre langsommere puls. Disse forhold kan medføre et manglende kardiovaskulært respons på fysisk træning (Weber og Davis, 1997, s. 587). I et studie af Ditor et al. (2005) har man undersøgt effekten af 6 måneders BWSTT 3 gange ugentligt på blodtryks variation (BPV) og puls variation (HRV) 3 hos 8 inkomplette tetraplegikere (ASIA B-C). I undersøgelsen konkluderes det, at BWSTT kan forårsage 3 HRV og BPV er en udbredt metode til at kvantificere den autonome kontrol over det kardiovaskulære system (Ditor et al., 2005, s.1519) 14

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Udarbejdet af: Anne S. Nielsen, Annika Wähling, Jette Fisker og Marianne Nørremark Hold: F72 Afleveret d. 6. januar 2010 Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Et tværsnitsstudie om benamputerede

Et tværsnitsstudie om benamputerede Et tværsnitsstudie om benamputerede Sammenhæng mellem muskelstyrke og balance Et tværsnitstudie om benamputerede * Sammenhæng mellem muskelstyrke og balance * Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er

Læs mere

Antal tegn uden mellemrum inklusiv abstrakts: 83.541

Antal tegn uden mellemrum inklusiv abstrakts: 83.541 1 Træning af ældre på skiergometer (ThoraxTrainer). Effekten af fire ugers intervention med højintensiv intervaltræning; fokus på core stabilitet og balance. Training of elderly people on a skiing ergometer

Læs mere

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN En case rapport udarbejdet af: Mette Dalsgaard Christiansen Signe Hein Larsen Vejleder: Bente Andersen 6. januar 2015 Professionshøjskolen UCC

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN. Kan Shock Wave Terapi bedre den spastiske gang?

FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN. Kan Shock Wave Terapi bedre den spastiske gang? VIA University College Holstebro - Fysioterapeut uddannelsen Bachelorprojekt 9.1.2014 Vejleder: Gitte Bek Andersen Anslag: 77.525 FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN Kan Shock Wave

Læs mere

Nakke-/skuldersmerter

Nakke-/skuldersmerter 12. januar 2012 Hold F76 Ida Noesgaard Nakke-/skuldersmerter Effektstudie i stabilitetstræning kontra styrketræning til kontoransatte Inge Dueholm Sørensen Sara Næsby Johansen Mathilde Henriksen Fysioterapeutisk

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE Motor Skills Among Preschoolers and the Influence of Kindergarten on Children s Motor Development

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fysioterapeutisk behandling af stresspatienter i varmtvandsbassin -en case rapport

Indholdsfortegnelse. Fysioterapeutisk behandling af stresspatienter i varmtvandsbassin -en case rapport Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 4 2 Information til læser... 6 3 Litteratursøgning... 6 4 Teori... 6 4.1 Stressteori og faktorers indvirkning på stress... 6 4.1.1 Stressbegrebets udvikling (Nina)...

Læs mere

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Et projekt om reliabiliteten af Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Bachelorprojekt Modul 14 2014 Vejleder Lektor, Jan Rafn Undertegnede bekræfter at besvarelse

Læs mere

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Et kvalitativt studie med 8 interview af mænd med iskæmisk hjertesygdom The experience of barriers

Læs mere

Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering

Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering Bacheloropgave afleveres 07.01.2014 Professionshøjskolen University College Nordsjælland Udarbejdet

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

Spasticitet. hvad er det nu lige, det er

Spasticitet. hvad er det nu lige, det er side 12 fysioterapeuten nr. 04 februar 2009 Spasticitet hvad er det nu lige, det er Objektiv måling af tonus kræver en del udstyr. Her måler Jakob Lorentzen (forrest) og Jens Bo Nielsen tonus over ankelleddet

Læs mere

Fra holdning til handling

Fra holdning til handling Fra holdning til handling Undersøgelse af holdninger, fysiske funktioner og økonomi forbundet med træning og genoptræning af ældre Januar 2007 Morten Hoff 1, Christian Kronborg 2 og Lis Puggaard 3 1 Institut

Læs mere

Bachelorprojekt januar 2013

Bachelorprojekt januar 2013 Bachelorprojekt januar 2013 Virtuel genoptræning til borgere med KOL - Et kvalitativt studie om motivation og compliance for hjemmetræning Virtual rehabilitation for patients with COPD - A qualitative

Læs mere

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet - En kvalitativ undersøgelse om ældre borgeres oplevelser under hjemmetræning. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Juni 2009 Udarbejdet

Læs mere

14. januar 2011 / 93. årgang. Når korsbåndet ryger. Et bud på de tre faser af genoptræningen efter operation for korsbåndsskade.

14. januar 2011 / 93. årgang. Når korsbåndet ryger. Et bud på de tre faser af genoptræningen efter operation for korsbåndsskade. 14. januar 2011 / 93. årgang 01 Når korsbåndet ryger Et bud på de tre faser af genoptræningen efter operation for korsbåndsskade. 8-19 side 02 fysioterapeuten nr. 01 januar 2011 Find de etiske retningslinjer

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test,

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, målt i 2D The effect of an ACL-preventive intervention on 13-15 years old female handball players score

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse - et kvantitativt tværsnitsstudie på baggrund af Copenhagen School Child Intervention Study The association between physical activity

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde Temporomandibulær Hovedpine Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv - En case rapport. Udarbejdet af: Vejleder Organisation Tanja Lund og Nicolaj Iversen Annette Jørgensen

Læs mere

Hjerterehabilitering i Region Nordjylland - Fysisk træning på fysioterapiklinikker

Hjerterehabilitering i Region Nordjylland - Fysisk træning på fysioterapiklinikker 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. RESUMÉ... 4 3. INDLEDNING... 5 4. ANVENDTE UDTRYK... 5 5. BAGGRUND... 5 5.1 HJERTESYGDOM I DET BREDE PERSPEKTIV... 5 5.2 DEN PRAKTISERENDE LÆGES ROLLE... 6 5.3 HJERTESYGDOMME

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

Unilateral vippebrættrænings virkning på postural kontrol hos raske personer.

Unilateral vippebrættrænings virkning på postural kontrol hos raske personer. 750 Unilateral vippebrættrænings virkning på postural kontrol hos raske personer. - et kvantitativt interventionsstudie med fokus på cross-over effekt og dosis-respons forhold Impact of Unilateral Ankle

Læs mere

Professionsbachelor, januar 2013

Professionsbachelor, januar 2013 Professionsbachelor, januar 2013 Ultralydsbehandling i koldt vand givet til håndboldspiller med lateral ankeldistorsion - En case rapport Udarbejdet af: Thomas Harding Pilak Vejleder: Lis Bentzen Mørk

Læs mere