Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer"

Transkript

1 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1 Fartøjer med dimensionstal under 20 Bilag 2 Fartøjer med dimentionstal på 20 eller derover Bilag 3 Fartøjer som anvendes til professionel oplæring i sejlads Bilag 4 Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer I medfør af 1, stk. 3, 3, 5, 17, stk. 5, og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som sat i kraft ved anordning nr. 882 af 25. august 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Selvstyre og efter bemyndigelse fastsættes: Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Denne bekendtgørelse har til formål at fremme sikkerheden for erhvervsmæssig passagersejlads i mindre fartøjer, der medtager passagerer, ved at fastsætte de rammer, inden for hvilke de virksomheder og personer, som forestår sejladsen, selvstændigt skal etablere passende sikkerhedsforanstaltninger og fastsætte et højt sikkerhedsniveau for passagersejlads. 2. Bekendtgørelsen gælder for passagersejlads med op til 12 passagerer i fartøjer, der har en længde L, der er mindre end 15 m, og et dimensionstal under 100. Bekendtgørelsen finder også anvendelse på træfartøjer af primitiv konstruktion, herunder vikingeskibe og fartøjer, der ikke fremdrives ved mekaniske midler. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på fartøjer, der er godkendt til at transportere mere end 12 passagerer samt på krigsskibe og troppetransportskibe. Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for sejlads, der ikke sker som led i erhvervsmæssig virksomhed. Stk. 4. I tvivlsspørgsmål om, hvorvidt bekendtgørelsen finder anvendelse, træffer Søfartsstyrelsen afgørelse herom. Skoler og uddannelsesinstitutioners sejlads med elever, hospitalers sejlads med patienter samt behandlingshjem, daginstitutioner og skolefritidsordningers (SFO er) sejlads med de personer, som deltager i ordningen, anses som sejlads, der finder sted som led i erhvervsmæssig virksomhed. 3. Fartøjets reder skal sikre:

2 1) at fartøjet anvendes i overensstemmelse med godt sømandskab, og at menneskeliv på søen er sikret fuldt betryggende; 2) at fartøjet er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligeholdt, så det er egnet til formålet; 4. Fartøjets reder skal fastsætte en skriftlig sikkerhedsinstruks for sikker anvendelse af fartøjet, der: 1) identificerer den virksomhed eller person, der er ansvarlig for sejladsen med passagerer (rederiet/rederen); 2) beskriver de sejladsaktiviteter, som fartøjet benyttes til; 3) beskriver risikofaktorer forbundet med sejladsaktiviteterne; 4) beskriver tiltag for at reducere disse risici; 5) beskriver fartøjet, herunder dets tekniske specifikationer, den udrustning, som skal være om bord samt vedligehold heraf; 6) fastsætter og beskriver den besætning og uddannelse, fartøjets fører, instruktører og besætning til enhver tid skal have; 7) fastsætter de sejladsbegrænsninger for fartøjet, som føreren skal følge, for at sejladsen kan foregå sikkert. Dette omfatter angivelse af de farvandsområder, årstider, vejrforhold, vandtemperaturer, det maksimale antal personer om bord osv., som fartøjet må opereres under; 8) fastsætter de forholdsregler, som skal være truffet om bord og i land, så det i tilfælde af brand, kæntring, kollision og lignende ulykker så vidt overhovedet muligt sikres, at alle personer om bord kan reddes og holdes i live, indtil assistance kommer frem, også hvis personerne ligger i vandet; 9) sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker; 10) sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion; 11) sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start; 12) beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker. Stk. 2. Fartøjets reder skal sikre sig, at den, der udarbejder sikkerhedsinstruks, har relevant maritim viden, færdigheder og kompetencer til sejlads med de aktuelle fartøjer, herunder: 1) Har indgående kendskab til sejlads med den aktuelle fartøjstype 2) Har indgående kendskab til søsikkerhed, godt sømandskab og redning til søs

3 3) Har kendskab til brug af maritime radioanlæg 4) Har forståelse for kommunikation til søs 5) Har indgående kendskab til relevante faktorers betydning for sejladsplanlægning 6) Har indgående kendskab til vurdering af vejrforholdets betydning for sejladsen Stk. 3. Retningslinjer for udarbejdelse af en sikkerhedsinstruks fremgår af bilag IV til denne forskrift. Stk. 4. Rederen skal sikre, at sikkerhedsinstruksen altid er retvisende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter. Stk. 5. Sikkerhedsinstruksen skal være kendt af fartøjets fører og være tilgængelig for denne i forbindelse med anvendelsen af fartøjet. Stk. 6. Passagerer skal have mulighed for at gøre sig bekendt med sikkerhedsinstruksen, inden sejlads påbegyndes. Stk. 7. Sikkerhedsinstruksen skal indsendes til Søfartsstyrelsen på begæring. Stk. 8. Søfartsstyrelsen kan udføre kontrol af, om sikkerhedsinstruksen, jf. 4, er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter, der er gennemført i praksis, og hvorvidt den fastsætter et sikkerhedsniveau under hensyntagen til vejledningen i bilag IV. 5. Føreren af et fartøj, der er omfattet af denne bekendtgørelse, skal sikre, at fartøjet under hensyntagen til de aktuelle forhold: 1) føres i overensstemmelse med godt sømandskab, og at menneskeliv på søen sikres fuldt betryggende; 2) føres i overensstemmelse med den sikkerhedsinstruks, som er fastsat af rederen, jf Følgende definitioner finder anvendelse i denne bekendtgørelse: 1)»Bredden B«: Er fartøjets største bredde. 2)»Dimensionstal«: Er længden L1 multipliceret med bredden B1). 3)»Længden L1«: Er længden målt fra forkant af klædningens skæring med oversiden af dækket ved forstævnen til agterkant af klædningens skæring med dækket ved agterstævnen. På åbne fartøjer måles længden ved essingens overside. 4)»Professionel oplæring i sejlads«: Er sejlads, hvor en eller flere personer om bord undervises med henblik på, at de består en prøve i sejlads eller gennemgår et relevant uddannelsesforløb med henblik på oplæring i sejlads i den pågældende fartøjstype.

4 Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater 7. Fartøjer med dimensionstal under 20 skal, ud over hvad der er indeholdt i denne bekendtgørelse, opfylde de krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater, der fremgår af bilag I. 8. Fartøjer med dimensionstal på 20 eller derover skal, ud over hvad der er indeholdt i denne bekendtgørelse, opfylde de bestemmelser, der fremgår af bilag II til denne bekendtgørelse, samt Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. 9. Fartøjer, som udelukkende anvendes til professionel oplæring i lystsejlads, skal, i stedet for hvad der er indeholdt i 7 eller 8, opfylde de krav til konstruktion og udstyr, der fremgår af bilag III. Søfartsstyrelsen kan tillade, at anden lignende sejlads med op til 12 passagerer sker i fartøjer, der opfylder de krav til konstruktion og udstyr, der fremgår af bilag III. 10. Når udstyr, et bestemt tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, anbringes eller forefindes i et fartøj i medfør af denne bekendtgørelse med tilhørende bilag, eller der skal træffes en bestemt foranstaltning, tillader Søfartsstyrelsen, at der anbringes eller forefindes et andet tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, eller at der træffes en anden foranstaltning i fartøjet, hvis den ved afprøvning heraf eller på anden måde finder det godtgjort, at et sådant tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, eller foranstaltning er lige så effektiv som det, der kræves efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art. Kapitel 3 Straffebestemmelser 11. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der 1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, 2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller 3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre. Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

5 Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 12. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland. Stk. 2. De i 11, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder. Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens 3. kapitel, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Stk. 4. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Selvstyre, en kommune, et kommunalt fællesskab omfattet af 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar. Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark. Kapitel 4 Ikrafttræden 13. Fartøjer, der inden bekendtgørelsens ikrafttræden er godkendt af Søfartsstyrelsen og har en tilladelse til at sejle med passagerer, har ret til fortsat at sejle med passagerer i overensstemmelse med de i tilladelsen påførte vilkår, så længe tilladelsen er gyldig. Stk. 2. Sikkerhedsinstruksen, jf. 4, skal uanset stk. 1 være etableret for alle fartøjer senest 3 måneder efter denne bekendtgørelses ikrafttrædelsesdato. 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Stk. 2. Teknisk forskrift af 2. december 2003 om mindre fartøjer, der medtager maksimalt 12 passagerer, ophæves. Søfartsstyrelsen, den 26. september 2012 Per Sønderstrup / Erik I. Tvedt

6 Bilag 1 Fartøjer med dimensionstal under 20 Regel 1 Syn, godkendelse og registrering af fartøjer med en fremdrivningseffekt på mindre end 100 kw 1 Søfartsstyrelsen kan kontrollere fartøjer med dimensionstal under 20, og som har en fremdrivningseffekt på mindre end 100 kw. Kontrollen kan omfatte overholdelse af forskriftens sikkerhedsbestemmelser, herunder særligt hvorvidt rederens sikkerhedsinstruks, jf. 5, er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter, der er udarbejdet under hensyntagen til vejledningen i bilag IV og gennemført i praksis på fartøjet. Regel 2 Syn, godkendelse og registrering af fartøjer med en fremdrivningseffekt på 100 kw eller derover 1 Fartøjer med en fremdrivningseffekt på 100 kw eller derover skal, på rederens foranledning, anmeldes til Søfartsstyrelsen og underkastes følgende syn: 1.1 Et første syn før fartøjet sættes i fart. 1.2 Et fornyelsessyn en gang hver 48. måned. 1.3 Et mellemliggende syn inden for måneder før datoen for næste fornyelsessyn. 1.4 Yderligere syn efter Søfartsstyrelsens vurdering ved større reparationer, fornyelser eller hvor fartøjets anvendelse ændres væsentligt i forhold til rederens hidtil gældende sikkerhedsinstruks, jf De ovennævnte syn skal udføres på følgende måde: 2.1 Første syn skal omfatte inspektion af fartøjets konstruktion, maskineri og udrustning og er egnet til den fart, fartøjet er bestemt for. I tillæg hertil skal første syn omfatte en kontrol af overholdelse af denne forskrifts sikkerhedsbestemmelser, herunder særligt om rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter under hensyntagen til vejledningen i bilag IV. Herudover kontrolleres, hvorvidt rederens fastsatte sejladsbegrænsninger for fartøjet følger principperne for angivelse af fartsområder i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. 2.2 Fornyelsessyn skal omfatte inspektion af konstruktion, maskineri og udrustning for at sikre, at de opfylder kravene i forskriften, er i tilfredsstillende stand og egnet til den fart, fartøjet er bestemt for. I tillæg hertil skal inspektionen omfatte en kontrol af overholdelse af denne forskrifts sikkerhedsbestemmelser. Det skal særligt vurderes, hvorvidt rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, fortsat er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter og er udarbejdet under hensyntagen til vejledningen i bilag IV og gennemført i praksis på fartøjet. 2.3 Mellemliggende syn skal udføres af skibets reder som egenkontrol ved indsendelse af rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, til Søfartsstyrelsen med erklæring om, at instruksen fortsat er dækkende,

7 at konstruktion, udstyr og maskineri er kontrolleret og vedligeholdt samt, at fartøjet fortsat er egnet til den fart, det er bestemt for. Regel 2 Certifikater og dokumentation for fartøjer med en fremdrivningseffekt på 100 kw eller derover 1 Efter et afsluttet førstesyn eller fornyelsessyn udsteder Søfartsstyrelsen en Tilladelse til sejlads med passagerer gældende for et tidsrum af højst 48 måneder. Efter et afsluttet mellemliggende syn påtegnes datoen for afholdelse af dette syn af rederen. Tilladelsen skal indeholde oplysninger om fartøjets fartsområde, størst tilladte antal personer om bord og passagerantal samt seneste dato for næste mellemliggende syn og fornyelsessyn. Tilladelsens gyldighed ophører, såfremt syn ikke er afholdt indenfor de anførte datoer. 2 Når et fornyelsessyn er foretaget indenfor 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra den eksisterende tilladelses udløbsdato. 3 Når et fornyelsessyn er foretaget mere end 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder efter den dag, hvor fornyelsessynet blev foretaget. 4 Når et fornyelsessyn er foretaget efter den eksisterende tilladelses udløbsdato, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra den eksisterende tilladelses udløbsdato. 5 Såfremt Søfartsstyrelsen ved en eksisterende tilladelses udløbsdato underrettes om, at et fartøj oplægges, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra datoen for afholdelse af fornyelsessynet. 6 Tilladelsen udstedes i 2 eksemplarer, af hvilke det ene skal være anbragt på et for passagererne iøjnefaldende sted om bord, medens det andet skal opbevares sammen med rederens sikkerhedsinstruks, som skal være tilgængelig for fartøjets fører i forbindelse med anvendelsen af fartøjet. 7 Intet fartøj må gå i fart med passagerer uden den i stk. 1 nævnte tilladelse eller uden for det i tilladelsen nævnte fartsområde eller med flere passagerer end angivet deri. Regel 4 Dokumentation 1 Rederens sikkerhedsinstruks skal være gennemgået med og tilgængelig for fartøjets fører i forbindelse med anvendelsen af fartøjet. Regel 5 Konstruktion 1 Fartøjet skal være konstrueret, så det med hensyn til styrke, opdrift, stabilitet, og evnen til at modstå vejr og sø, er egnet til den anvendelse, som er angivet i rederens sikkerhedsinstruks. Regel 6 Brandsikring 1 Hvor der er risiko for brand om bord, skal der være truffet behørige foranstaltninger til at afværge dette.

8 2 Der skal være taget forholdsregler mod spredning af brand om bord. Dette kan være i form af egnede brandslukningsmidler om bord eller procedurer, der sikrer, at der undgås fare for personer om bord ved en eventuel brand. Regel 7 Udrustning 1 Hvor det ifølge rederens sikkerhedsinstruks og heri vurderede risikofaktorer er fundet relevant, skal fartøjet være indrettet og udstyret med midler til: 1.1 Redning af overbordfaldne personer fra vandet 1.2 Lænsning 1.3 Førstehjælpsbehandling 1.4 Ankring og fortøjning 1.5 Reservefremdrivning 1.6 Navigering 1.7 Kommunikation med andre fartøjer eller land 1.8 At påkalde sig opmærksomhed med henblik på at få assistance i nødstilfælde 1.9 Termisk beskyttelse af besætning og passagerer 1.10 Reservedele og værktøj 1.11 Yderligere udstyr til at sikre de ombordværendes sikkerhed og sundhed 1.12 Forhindring af forurening af havmiljøet 1.13 Dæksly eller anden beskyttelse mod vejrliget 1.14 Afskærmning af propellere, motorer, roterende dele og varme overflader 1.15 Instruktion i betjening af udstyr, motorer og fartøjet generelt 2 Fartøjet skal være udstyret med lys, lyd og signaludstyr i henhold til gældende udgave af de internationale søvejsregler og lokale sejladsforskrifter. 3 Fartøjet skal være udstyret med redningsveste til alle ombordværende, som passer opdrifts- og størrelsesmæssigt til alle ombord. 3.1 Redningsveste skal være CE mærket.

9 3.2 Redningsveste, som anvendes i kombination med en redningsdragt, skal have en opdrift på min. 275 Newton. 3.3 Under forudsætning af, at personer om bord kan svømme, og at der forefindes umiddelbar mulighed for redning fra vandet af et følgefartøj nær ved, kan de krævede redningsveste erstattes af CE mærkede svømmeveste, forudsat disse er forsynet med reflekser. 3.4 Hvor der anvendes svømmeveste, jf. 3.3, skal personer være iført supplerende beklædning i signalfarver for at øge synligheden ved ophold i vand. Såfremt svømmeveste er i signalfarver, anses krav om supplerende beklædning opfyldt. 4. Fartøjet skal være udrustet med en eller flere godkendte "SOLAS" redningsflåder eller godkendte 4 personers redningsflåder med en samlet kapacitet til at optage alle personer om bord, eller der skal være truffet andre forholdsregler, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau. Regel 8 Særlige krav til hurtigt sejlende fartøjer. 1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. 4, skal der for hurtigt sejlende fartøjer (RIB, speedbåde o.l.) indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse: 1.1 Beskyttelse af ombordværende mod påvirkningen af accelerations- og bremsekræfter. 1.2 Forebyggelse af rygskader o.l. i forbindelse med kraftige påvirkninger under sejlads i bølger. 1.3 Tilstedeværelse af personlige værnemidler eller foranstaltninger til forebyggelse mod overbordfald eller tilskadekomst som følge af fald eller slagpåvirkninger. 1.4 Forebyggelse mod udsættelse for nedkøling som følge af vind- og søpåvirkning. 1.5 Høj farts indvirkning på forøget risiko for kollision eller grundstødning. Regel 9 Særlige krav til sejlads i grønlandske farvande. 1 Ved udarbejdelse af sikkerheds instruksen, jf. 4, skal der for fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer ved sejladsen, samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse: 1.1 Reduceret geografiske dækning ved brug af kommunikationsmidler som mobiltelefon, VHF/MF og andre kommunikations- og nødsignaleringsmidler. 1.2 Reduceret mulighed for at assistance kan nå frem til ulykkesstedet. 1.3 Hurtigt skiftende vejrforhold. 1.4 Særlig risiko for nedkøling som følge af påvirkninger af lave vand- og lufttemperaturer. 1.5 Særlig risiko ved sejlads i isfyldt farvand.

10 Regel 10 Anvendelse af CE-mærkede fartøjer 1 Fartøjer, der er CE-mærkede og i overensstemmelse med fritidsbådsdirektivet2), anses for at opfylde de krav til fartøjets bygning og konstruktion, som følger af regel 5 og 6. Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer med senere ændringer, som implementeret i Danmark ved Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L. Bilag 2 Fartøjer med dimentionstal på 20 eller derover Regel 1. Syn, godkendelse og registrering 1 Fartøjer omfattet af dette bilag skal, på rederens foranledning, anmeldes til Søfartsstyrelsen og underkastes følgende syn: 1) Et første syn før fartøjet sættes i fart. 2) Et fornyelsessyn en gang hver 48. måned. 3) Et mellemliggende syn inden for måneder før datoen for næste fornyelsessyn. 4) Yderligere syn efter søfartsstyrelsens vurdering ved større reparationer, fornyelser, eller hvor fartøjets anvendelse ændres væsentligt i forhold til rederens hidtil gældende sikkerhedsinstruks, jf De ovennævnte syn skal udføres på følgende måde: 2.1 Første syn skal udføres i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. I tillæg hertil skal første syn omfatte en kontrol af overholdelse af denne forskrifts sikkerhedsbestemmelser, herunder særligt om rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter under hensyntagen til vejledningen i bilag IV. Herudover kontrolleres, hvorvidt rederens fastsatte sejladsbegrænsninger for fartøjet følger principperne for angivelse af fartssområder i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. 2.2 Fornyelsessyn skal omfatte inspektion af konstruktion, maskineri og udrustning som anført i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F for at sikre, at de opfylder kravene i forskriften, er i tilfredsstillende stand og egnet til den fart, fartøjet er bestemt for. I tillæg hertil skal inspektionen omfatte en kontrol af overholdelse af denne forskrifts sikkerhedsbestemmelser. Det skal særligt vurderes, hvorvidt rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, fortsat er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter og er udarbejdet under hensyntagen til vejledningen i bilag IV og gennemført i praksis på fartøjet. 2.3 Mellemliggende syn skal udføres af skibets reder som egenkontrol ved indsendelse af rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, til Søfartsstyrelsen med erklæring om, at instruksen fortsat er dækkende,

11 at konstruktion udstyr og maskineri er kontrolleret og vedligeholdt samt, at fartøjet fortsat er egnet til den fart, det er bestemt for. Regel 2 Certifikater og dokumentation 1 Efter et afsluttet førstesyn eller fornyelsessyn udsteder Søfartsstyrelsen en Tilladelse til sejlads med passagerer gældende for et tidsrum af højst 48 måneder. Efter et afsluttet mellemliggende syn påtegnes datoen for afholdelse af dette syn af rederen. Tilladelsen skal indeholde oplysninger om fartøjets fartsområde, størst tilladte antal personer om bord og passagerantal samt seneste dato for næste mellemliggende syn og fornyelsessyn. Tilladelsens gyldighed ophører, såfremt syn ikke er afholdt indenfor de anførte datoer. 2 Når et fornyelsessyn er foretaget indenfor 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra den eksisterende tilladelses udløbsdato. 3 Når et fornyelsessyn er foretaget mere end 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder efter den dag, hvor fornyelsessynet blev foretaget. 4 Når et fornyelsessyn er foretaget efter den eksisterende tilladelses udløbsdato, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra den eksisterende tilladelses udløbsdato. 5 Såfremt Søfartsstyrelsen ved en eksisterende tilladelses udløbsdato underrettes om, at et fartøj oplægges, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra datoen for afholdelse af fornyelsessynet. 6 Tilladelsen udstedes i 2 eksemplarer, af hvilke det ene skal være anbragt på et for passagererne iøjnefaldende sted om bord, medens det andet skal opbevares sammen med rederens sikkerhedsinstruks, som skal være tilgængelig for fartøjets fører i forbindelse med anvendelsen af fartøjet. 7 Intet fartøj må gå i fart med passagerer uden den i stk. 1 nævnte tilladelse eller uden for det i tilladelsen nævnte fartsområde eller med flere passagerer end angivet deri. Regel 3 Konstruktion 1 Fartøjet skal være konstrueret i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. 2 Fartøjet skal herunder, uanset størrelse og alder, opfylde kravene til erhvervsfartøjer med en længde L på 12 m og derover bygget den 1. januar 2007 eller senere. Regel 4 Stabilitet 1 For fartøjer, hvor der ikke er krav om godkendte stabilitetsoplysninger, må fartøjets krængning ikke være større end 10 grader, når en vægt, der modsvarer det største antal personer, som fartøjet må sejle med, er placeret så langt i borde som muligt. Vægten svarende til en person fastsættes til 75 kg.

12 2 Fartøjer, der er indrettet for "stor sejlføring", skal gøres til genstand for en særlig vurdering af Søfartsstyrelsen. Regel 5 Fribordsforhold 1 Heldækkede fartøjer skal være forsynet med et fribord, der mindst skal være 5% af fartøjets bredde, dog aldrig mindre end 0,20 m, eller det minimumsfribord, som er bestemt af stabilitetsoplysningerne. For fartøjer med fartsområde i Grønland skal fribordet mindst være 0,30 m. Regel 6 Brandsikring, opdagelse af brand og brandslukning 1 Påhængsmotorer, der anvender benzin, skal være forsynet med et egnet brandslukningsanlæg. Regel 7 Opholdsområder og opholdsrum for passagerer 1 I apteringen i fartøjer, der i natsejlads regelmæssigt medtager overnattende passagerer, skal være udstyret med køjer til alle om bord. 2 Der skal være toilet med håndvask. 3 Siddepladser og dørkareal i opholdsrummene skal være rimelige i forhold til passagerernes normale påklædning og behov for medtagelse af bagage o.l. Regel 8 Udrustning 1 Der skal for hver ombordværende person forefindes en redningsvest af godkendt type med godkendt lys. Derudover skal der, medmindre disse redningsveste kan anvendes også af børn, eller særlige forhold gør sig gældende, forefindes redningsveste passende til børn i et antal svarende til 10 % af det største tilladte passagertal. Antallet af redningsveste passende til børn må dog aldrig være mindre end det faktiske antal børn om bord. Regel 9 Radioudstyr 1 Fartøjer skal som minimum være udrustet med et godkendt VHF-DSC radioanlæg samt en AIS- SART. Regel 10 Særlige krav til hurtigt sejlende fartøjer. 1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. 4, skal der for hurtigt sejlende fartøjer (RIB, speedbåde o.l.) indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse. 1.1 Beskyttelse af ombordværende mod påvirkningen af accelerations- og bremsekræfter. 1.2 Forebyggelse af rygskader o.l. i forbindelse med kraftige påvirkninger under sejlads i bølger.

13 1.3 Tilstedeværelse af personlige værnemidler til forebyggelse mod overbordfald eller tilskadekomst som følge af fald eller slagpåvirkninger. 1.4 Forebyggelse mod udsættelse for nedkøling som følge af vind- og søpåvirkning. 1.5 Høj farts indvirken på forøget risiko for kollision eller grundstødning. Regel 11 Særlige krav til sejlads i grønlandske farvande. 1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. 4, skal der for fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer ved sejladsen samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse 1.1 Reduceret udstrækning af den geografiske dækning ved brug af kommunikationsmidler som mobiltelefon, VHF/MF og andre kommunikations- og nødsignaleringsmidler. 1.2 Reduceret mulighed for, at assistance kan nå frem til ulykkesstedet. 1.3 Hurtigt skiftende vejrforhold. 1.4 Særlig risiko for nedkøling som følge af påvirkninger af lave vand- og lufttemperaturer. 1.5 Særlig risiko ved sejlads i isfyldt farvand. 2 Fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande skal være udrustet med en float-free 406 MHz EPIRB (nødradiopejlsender), et VHF radioanlæg, samt et MF-DSC radioanlæg. 3 Fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande skal være forsynet med telte og soveposer samt en isoleret godkendt redningsdragt, der opfylder kravene i kapitel II, regel 2.4 i LSA-koden, til samtlige personer om bord. Regel 12 Ækvivalens 1 Fartøjer omfattet af denne forskrift kan, i stedet for hvad der er indeholdt i regel 3-9, være konstrueret eller udrustet på anden måde eller efter andre standarder, såfremt det i rederens sikkerhedsinstruks er godtgjort, at der er opstillet forholdsregler, som giver et tilsvarende sikkerhedsniveau. Det kræver dog, at fartøjet er egnet til den anvendelse, som det er bestemt for. Bilag 3 Fartøjer som anvendes til professionel oplæring i sejlads Regel 1 Syn, godkendelse og registrering 1 Søfartsstyrelsens kontrol med fartøjet kan omfatte overholdelse af forskriftens sikkerhedsbestemmelser, herunder særligt om rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, er dækkende i

14 forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter, er udarbejdet under hensyntagen til vejledningen i bilag IV og gennemført i praksis på fartøjet. Regel 2 Dokumentation 1 Rederen skal dokumentere oplæringsforløbet ved læreplaner, kursusmateriale og en beskrivelse af den afsluttende prøve. Regel 3 Konstruktion 1 Fartøjet skal være konstrueret, så det med hensyn til styrke, opdrift, stabilitet, og evnen til at modstå vejr og sø, er egnet til den anvendelse som er angivet i rederens sikkerhedsinstruks. 2 Fartøjet skal overholde de krav og vejledninger, der måtte være udgivet af den organisation, der står bag den prøve, der undervises i med henblik på at bestå. Regel 4 Brandsikring 1 Hvor der er risiko for opståen af brand om bord, skal der være truffet behørige foranstaltninger til at imødegå dette. 2 Der skal være taget forholdsregler mod spredning af brand, forefindes egnede brandslukningsmidler eller være etableret procedurer således, at der undgås fare for personer om bord ved en eventuel brand. Regel 5 Udrustning 1 Hvor det ifølge rederens sikkerhedsinstruks og heri vurderede risikofaktorer er fundet relevant, skal fartøjet være indrettet og udstyret med midler til: 1.1 Redning af overbordfaldne personer fra vandet 1.2 Lænsning 1.3 Førstehjælps behandling 1.4 Ankring og fortøjning 1.5 Reservefremdrivning 1.6 Navigering 1.7 Kommunikation med andre fartøjer eller land 1.8 At påkalde sig opmærksomhed med henblik på at få assistance i nødstilfælde. 1.9 Termisk beskyttelse af besætning og passagerer

15 1.10 Reservedele og værktøj 1.11 Yderligere udstyr til at kunne sikre de ombordværendes sikkerhed og sundhed Forhindring af forurening af havmiljøet 1.13 Dæksly eller anden beskyttelse mod vejrliget 1.14 Afskærmning af propellere, motorer, roterende dele og varme overflader 1.15 Instruktion i betjening af udstyr, motorer og fartøjet generelt 2 Fartøjet skal være udstyret med lys, lyd og signal udstyr i henhold til gældende udgave af de internationale søvejsregler og lokale sejladsforskrifter. 2.1 Fartøjet skal være udstyret med CE mærkede redningsveste til alle ombordværende, som passer opdrifts- og størrelsesmæssigt til alle ombord. 2.2 Redningsveste, som anvendes i kombination med en redningsdragt, skal have en opdrift på min. 275 Newton. 2.3 Under forudsætning af, at personer om bord kan svømme, og der forefindes umiddelbar mulighed for redning fra vandet af et følgefartøj nær ved, kan de krævede redningsveste erstattes af CE mærkede svømmeveste, forudsat disse er forsynet med reflekser. 2.4 Hvor der anvendes svømmeveste, jf. 3.1, skal personer være iført supplerende beklædning i signalfarver for at øge synligheden ved ophold i vand. Såfremt svømmeveste er i signalfarver, anses krav om supplerende beklædning opfyldt. 2.5 Fartøjet skal være udrustet med en eller flere godkendte "SOLAS" redningsflåder eller godkendte 4 personers redningsflåder med en samlet kapacitet til at optage alle personer om bord, eller der skal være truffet andre forholdsregler, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau. Regel 6 Særlige krav til hurtigt sejlende fartøjer. 1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. 4, skal der for hurtigtsejlende fartøjer (RIB, speedbåde o.l.) indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer, samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse: 1.1 Beskyttelse af ombordværende mod påvirkningen af accelerations- og bremsekræfter. 1.2 Forebyggelse af rygskader o.l. i forbindelse med kraftige påvirkninger under sejlads i bølger. 1.3 Tilstedeværelse af personlige værnemidler til forebyggelse mod overbordfald eller tilskadekomst som følge af fald eller slagpåvirkninger. 1.4 Forebyggelse mod udsættelse for nedkøling som følge af vind- og søpåvirkning.

16 1.5 Høj farts indvirken på forøget risiko for kollision eller grundstødning. Regel 7 Særlige krav til sejlads i grønlandske farvande. 1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. 4, skal der for fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer ved sejladsen, samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse: 1.1 Reduceret udstrækning af den geografiske dækning ved brug af kommunikationsmidler som mobiltelefon, VHF/MF og andre kommunikations- og nødsignaleringsmidler. 1.2 Reduceret mulighed for, at assistance kan nå frem til ulykkesstedet. 1.3 Hurtigt skiftende vejrforhold. 1.4 Særlig risiko for nedkøling som følge af påvirkninger af lave vand- og luft temperaturer. 1.5 Særlig risiko ved sejlads i isfyldt farvand. Regel 8 Anvendelse af CE-mærkede fartøjer 1 Fartøjer, der er CE-mærkede og i overensstemmelse med fritidbådsdirektivet3), anses for at opfylde de krav til fartøjets bygning og konstruktion, som følger af regel 3 og 4. Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer med senere ændringer, som implementeret i Danmark ved Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L. Bilag 4 Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet hermed er, at rederen 1) identificerer sig selv som den overordnet ansvarlige for sejladsaktiviteterne 2) fastlægger hvilke sejladsaktiviteter, der er tale om 3) identificerer risici forbundet med sejladsaktiviteterne 4) træffer tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici 5) sikrer, at fartøjet/fartøjerne er egnede og forsynet med den nødvendige udrustning

17 6) sikrer, at besætningen er tilstrækkelig og kompetent 7) beskriver de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer 8) beskriver de forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke 9) sikrer tilkald af assistance i ulykkestilfælde 10) sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion 11) sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start 12) sikrer erfaringsopsamling med henblik på løbende forbedring af sikkerheden Hvem udarbejder? Det er rederens ansvar, at sikkerhedsinstruksen udarbejdes af personer med maritime kompetencer, som er dækkende for de konkrete sejladsaktiviteter. Form Sikkerhedsinstruksen bør være kortfattet og nem at læse for alle brugere, dvs. fører, besætning og passagerer. Indhold Sikkerhedsinstruksen skal indeholde følgende: 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person; Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne. Rederen er derfor ansvarlig for valget af sejladsaktiviteter, samt for hvordan de tilrettelægges og udføres. Rederen kan være ejer af fartøjet men behøver ikke at være det. Sejladserne kan udmærket foregå i lejede eller lånte fartøjer. Det afgørende er, om ejeren har ejerskab af sejladsaktiviteterne. Rederen skal i sikkerhedsinstruksen angives ved navn og adresse. 2) Sejladsaktiviteter; Det skal kort anføres, hvilke sejladsaktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Eksempler: - Kanosejlads i perioden [dato1]-[dato2] med skoleklasser på Mølleåen samt Furesø, Bagsværd sø og Lyngby sø

18 - Kanosejlads langs kysten i Mariager Fjord med skoleklasser i perioden [dato1]-[dato2] : - Speedbådssejlads med efterskoleelever på søsportlinien i Storstrømmen mellem Storstrømsbroen og Farøbroerne, under gunstige vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X C, lufttemperatur min. Y C samt max. vindhastighed Z m/s) Tursejlads, vandski samt oplæring med henblik på erhvervelse af duelighedsbevis. - Event- og teambuildingsejladser i perioden [dato1]-[dato2] med 42 sejlbåd fra Grenå og langs Jyllands østkyst samt ture til Anholt under følgende vejr- og temperaturforhold: [vand- og lufttemperatur, vindhastighed, bølgehøjde osv.] - Tursejlads i Øresund med 30 motorbåd, [dato1]-[dato2], og under følgende vejr- og temperaturforhold: [vand- og lufttemperatur, vindhastighed, bølgehøjde osv.]. - Jollesejlads i farvandet umiddelbart ud for Havnekøbing, hele året ved max. vindhastighed X m/s - Transport af serviceteknikere mv. fra Havnekøbing til vindmølleinstallationer offshore, hele året, dog kun under følgende vejr- og temperaturforhold: [vand- og lufttemperatur, vindhastighed, bølgehøjde osv.]. - Tursejlads med max. 6 passagerer i Godthåbsfjorden mellem Nuuk og Nordlandet i 37 motorbåd, [dato1]-[dato2], kun under gunstige vejrforhold. - Lejlighedsvis passagertransport med 12 m fiskefartøj fra havnebygd til Qaqortoq, max 4 passagerer, under gunstige vejrforhold. 3) Identifikation af risici; De sikkerhedsmæssige risici forbundet med sejlads varierer betydeligt afhængig af sejladsaktiviteterne og omstændighederne. Det påhviler rederen nøje at gennemgå de konkrete sejladsaktiviteter under de konkrete omstændigheder med henblik på at identificere væsentlige risici, inden sejladsaktiviteterne påbegyndes. Alle væsentlige risici, som er identificeret, skal listes op i sikkerhedsinstruksen. Hvis/når yderligere væsentlige risici identificeres løbende, føjes de på listen, så snart de er erkendt. Eksempler på væsentlige risici ved forskellige sejladsaktiviteter er anført i Tabel 1. Ved sejlads med børn og unge skal følgende risici særligt overvejes: - Kan de ombordværende svømme? - Har forældre/værger givet samtykke til sejladsen? Ved sejlads med hurtigtgående fartøjer skal følgende risici særligt overvejes: - Kollision/grundstødning (øgede risici som følge af høj fart)

19 - Beskyttelse af ombordværende mod påvirkningen af accellerations- og bremsekræfter. - Forebyggelse af rygskader o.l. i forbindelse med kraftige påvirkninger under sejlads i bølger. - Tilstedeværelse af personlige værnemidler og foranstaltninger til forebyggelse mod overbordfald eller tilskadekomst som følge af fald eller slagpåvirkninger. - Forebyggelse mod udsættelse for nedkøling som følge af vind og sø påvirkning. Ved sejlads på Grønland skal følgende risici særligt overvejes: - Reduceret udstrækning af den geografiske dækning ved brug af kommunikationsmidler som mobiltelefon, VHF/MF og andre kommunikations- og nødsignaleringsmidler. - Reduceret mulighed for, at assistance kan nå frem til ulykkesstedet. - Hurtigt skiftende vejrforhold. - Særlig risiko for nedkøling som følge af påvirkninger af lave vand- og lufttemperaturer. - Særlig risiko for overisning og ved sejlads i isfyldt farvand 4) Tiltag til at imødegå risici; For hver af de væsentlige risici, som er identificeret, skal rederen sikre, at der gennemføres tiltag, som imødegår risikoen effektivt. Det kan være tekniske tiltag (fartøjets konstruktion og udrustning) og/eller operative tiltag (begrænsninger i anvendelsen m.v.) Eksempler på væsentlige risici for en række sejladsaktiviteter og tiltag til at imødegå dem er vist i tabel 1. Eksemplerne illustrerer blot systematikken bag udarbejdelsen af sikkerhedsinstruks risici og tiltag er ikke beskrevet udtømmende for de valgte sejladsaktiviteter. I alle eksempler vil der reelt være langt flere væsentlige risici end vist. Det er rederens ansvar at identificere alle væsentlige risici ved de konkrete aktiviteter og at tage stilling til hvilke tiltag, som er nødvendige for at imødegå dem. Alle risici og tiltag bør beskrives udførligt, således at rederens overvejelser afspejles i sikkerhedsinstruksen. Tabel 1: Eksempler på risici og tiltag ved forskellige sejladsaktiviteter Sejladsaktivitet Risici Tilta Afkøling under sejlads Overbordfald Kanosejlads i perioden [dato1]-[dato2]med skoleklasser Kæntring (særligt ved krydsning af større søer) på Mølleåen samt Furesø, Bagsværd sø og Lyngby sø Speedbådssejlads med efterskoleelever i Storstrømmen mellem Storstrømsbroen og Farøbroerne i perioden Risiko for at drive fra land (ved strøm, fralandsvind) osv. Overbordfald Bordfyldning (vind, modsø) Varm Brug Sejla med Osv. Brug Redu

20 [dato1]-[dato2], under følgende vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X C, lufttemperatur min. Y C samt max. vindhastighed Z m/s) Tursejlads, vandski samt oplæring med henblik på erhvervelse af duelighedsbevis. Event- og teambuildingsejlads i perioden [dato1]- [dato2]med 42 sejlbåd fra Grenå og langs Jyllands østkyst samt ture til Anholt under følgende vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X C, lufttemperatur min. Y C samt max. vindhastighed Z m/s) Jollesejlads ud for Havnekøbing, hele året Persontransport fra Havnekøbing til vindmølleinstallationer offshore Tursejlads med max. 6 passagerer i Godthåbsfjorden mellem Nuuk og Nordlandet i 37 motorbåd, [dato1]- [dato2], og under følgende vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X C, lufttemperatur min. Y C samt max. vindhastighed Z m/s). Lejlighedsvis passagertransport med 12 m fiskefartøj fra havnebygd til Havneby, max 4 passagerer, under følgende vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X C, lufttemperatur min. Y C samt max. vindhastighed Z m/s). Kæntring (særligt i bølger) Motorbrand Kollision og grundstødning (høj fart) Risici ved vandskiløb Osv. Kæntring (hårdtvejrssejlads, spilersejlads) Kollision (særligt ved trafikerede sejlløb) Grundstødning (særligt ved natsejlads) Brand (motorrum, pantry) Vandfyldning gennem søvandsindtag Redning ved forlis Osv. Bordfyldning, kæntring (særligt ved hårdtvejrssejlads) Afkøling i kold luft (især vinter) Afkøling i koldt vand (især vinter) Osv. Anløb offshore Personoverførsel offshore Offshore sejlads i hårdt vejr Maskinrumsbrand Redning ved forlis Afkøling i koldt vand (særligt vinter) Osv. Motorbrand Motorstop Grundstødning Kollision Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø Redning ved forlis Kulde Osv. Principielt som eksemplet ovenfor. Yderligere kan bl.a. nævnes: Forringet mulighed for tilkald af assistance ved sejlads i områder med manglende radiodækning (VHF/mellembølge) Risici ved at passagerer opholder sig på fiskefartøj (redskaber, pladsforhold osv.) Afly vind Fast Fasts Proc Osv. Vejr Sejla Nats Fast bran Vedl Redn Osv. Træn assis Isole Tørd Osv. Krav proc Vejr besk Krav Fast Redn Term Osv. Insta Opan Sejla Særl Sejla Redn Term Osv. Tilta Unde med Forh areal passa 5) Beskrivelse af fartøj og udrustning; Rederen skal sørge for, at fartøjerne er egnede til de konkrete sejladsaktiviteter, og at de er forsynet med den fornødne udrustning til at imødegå de væsentlige risici.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 15. december 2008. Nr. 1375. Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af 1, stk. 2, 3-5, 17, stk. 5, 28 og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring Forsikring af dit fartøj Sikkerhed til søs! Fiskefartøjer Fritidsfiskefartøjer Erhvervsfartøjer Lystfartøjer Arbejdsskader mv. Dansk Fartøjsforsikring Dansk Fartøjsforsikring A/S forsikrer l Erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere