Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer"

Transkript

1 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1 Fartøjer med dimensionstal under 20 Bilag 2 Fartøjer med dimentionstal på 20 eller derover Bilag 3 Fartøjer som anvendes til professionel oplæring i sejlads Bilag 4 Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer I medfør af 1, stk. 3, 3, 5, 17, stk. 5, og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som sat i kraft ved anordning nr. 882 af 25. august 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Selvstyre og efter bemyndigelse fastsættes: Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Denne bekendtgørelse har til formål at fremme sikkerheden for erhvervsmæssig passagersejlads i mindre fartøjer, der medtager passagerer, ved at fastsætte de rammer, inden for hvilke de virksomheder og personer, som forestår sejladsen, selvstændigt skal etablere passende sikkerhedsforanstaltninger og fastsætte et højt sikkerhedsniveau for passagersejlads. 2. Bekendtgørelsen gælder for passagersejlads med op til 12 passagerer i fartøjer, der har en længde L, der er mindre end 15 m, og et dimensionstal under 100. Bekendtgørelsen finder også anvendelse på træfartøjer af primitiv konstruktion, herunder vikingeskibe og fartøjer, der ikke fremdrives ved mekaniske midler. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på fartøjer, der er godkendt til at transportere mere end 12 passagerer samt på krigsskibe og troppetransportskibe. Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for sejlads, der ikke sker som led i erhvervsmæssig virksomhed. Stk. 4. I tvivlsspørgsmål om, hvorvidt bekendtgørelsen finder anvendelse, træffer Søfartsstyrelsen afgørelse herom. Skoler og uddannelsesinstitutioners sejlads med elever, hospitalers sejlads med patienter samt behandlingshjem, daginstitutioner og skolefritidsordningers (SFO er) sejlads med de personer, som deltager i ordningen, anses som sejlads, der finder sted som led i erhvervsmæssig virksomhed. 3. Fartøjets reder skal sikre:

2 1) at fartøjet anvendes i overensstemmelse med godt sømandskab, og at menneskeliv på søen er sikret fuldt betryggende; 2) at fartøjet er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligeholdt, så det er egnet til formålet; 4. Fartøjets reder skal fastsætte en skriftlig sikkerhedsinstruks for sikker anvendelse af fartøjet, der: 1) identificerer den virksomhed eller person, der er ansvarlig for sejladsen med passagerer (rederiet/rederen); 2) beskriver de sejladsaktiviteter, som fartøjet benyttes til; 3) beskriver risikofaktorer forbundet med sejladsaktiviteterne; 4) beskriver tiltag for at reducere disse risici; 5) beskriver fartøjet, herunder dets tekniske specifikationer, den udrustning, som skal være om bord samt vedligehold heraf; 6) fastsætter og beskriver den besætning og uddannelse, fartøjets fører, instruktører og besætning til enhver tid skal have; 7) fastsætter de sejladsbegrænsninger for fartøjet, som føreren skal følge, for at sejladsen kan foregå sikkert. Dette omfatter angivelse af de farvandsområder, årstider, vejrforhold, vandtemperaturer, det maksimale antal personer om bord osv., som fartøjet må opereres under; 8) fastsætter de forholdsregler, som skal være truffet om bord og i land, så det i tilfælde af brand, kæntring, kollision og lignende ulykker så vidt overhovedet muligt sikres, at alle personer om bord kan reddes og holdes i live, indtil assistance kommer frem, også hvis personerne ligger i vandet; 9) sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker; 10) sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion; 11) sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start; 12) beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker. Stk. 2. Fartøjets reder skal sikre sig, at den, der udarbejder sikkerhedsinstruks, har relevant maritim viden, færdigheder og kompetencer til sejlads med de aktuelle fartøjer, herunder: 1) Har indgående kendskab til sejlads med den aktuelle fartøjstype 2) Har indgående kendskab til søsikkerhed, godt sømandskab og redning til søs

3 3) Har kendskab til brug af maritime radioanlæg 4) Har forståelse for kommunikation til søs 5) Har indgående kendskab til relevante faktorers betydning for sejladsplanlægning 6) Har indgående kendskab til vurdering af vejrforholdets betydning for sejladsen Stk. 3. Retningslinjer for udarbejdelse af en sikkerhedsinstruks fremgår af bilag IV til denne forskrift. Stk. 4. Rederen skal sikre, at sikkerhedsinstruksen altid er retvisende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter. Stk. 5. Sikkerhedsinstruksen skal være kendt af fartøjets fører og være tilgængelig for denne i forbindelse med anvendelsen af fartøjet. Stk. 6. Passagerer skal have mulighed for at gøre sig bekendt med sikkerhedsinstruksen, inden sejlads påbegyndes. Stk. 7. Sikkerhedsinstruksen skal indsendes til Søfartsstyrelsen på begæring. Stk. 8. Søfartsstyrelsen kan udføre kontrol af, om sikkerhedsinstruksen, jf. 4, er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter, der er gennemført i praksis, og hvorvidt den fastsætter et sikkerhedsniveau under hensyntagen til vejledningen i bilag IV. 5. Føreren af et fartøj, der er omfattet af denne bekendtgørelse, skal sikre, at fartøjet under hensyntagen til de aktuelle forhold: 1) føres i overensstemmelse med godt sømandskab, og at menneskeliv på søen sikres fuldt betryggende; 2) føres i overensstemmelse med den sikkerhedsinstruks, som er fastsat af rederen, jf Følgende definitioner finder anvendelse i denne bekendtgørelse: 1)»Bredden B«: Er fartøjets største bredde. 2)»Dimensionstal«: Er længden L1 multipliceret med bredden B1). 3)»Længden L1«: Er længden målt fra forkant af klædningens skæring med oversiden af dækket ved forstævnen til agterkant af klædningens skæring med dækket ved agterstævnen. På åbne fartøjer måles længden ved essingens overside. 4)»Professionel oplæring i sejlads«: Er sejlads, hvor en eller flere personer om bord undervises med henblik på, at de består en prøve i sejlads eller gennemgår et relevant uddannelsesforløb med henblik på oplæring i sejlads i den pågældende fartøjstype.

4 Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater 7. Fartøjer med dimensionstal under 20 skal, ud over hvad der er indeholdt i denne bekendtgørelse, opfylde de krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater, der fremgår af bilag I. 8. Fartøjer med dimensionstal på 20 eller derover skal, ud over hvad der er indeholdt i denne bekendtgørelse, opfylde de bestemmelser, der fremgår af bilag II til denne bekendtgørelse, samt Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. 9. Fartøjer, som udelukkende anvendes til professionel oplæring i lystsejlads, skal, i stedet for hvad der er indeholdt i 7 eller 8, opfylde de krav til konstruktion og udstyr, der fremgår af bilag III. Søfartsstyrelsen kan tillade, at anden lignende sejlads med op til 12 passagerer sker i fartøjer, der opfylder de krav til konstruktion og udstyr, der fremgår af bilag III. 10. Når udstyr, et bestemt tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, anbringes eller forefindes i et fartøj i medfør af denne bekendtgørelse med tilhørende bilag, eller der skal træffes en bestemt foranstaltning, tillader Søfartsstyrelsen, at der anbringes eller forefindes et andet tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, eller at der træffes en anden foranstaltning i fartøjet, hvis den ved afprøvning heraf eller på anden måde finder det godtgjort, at et sådant tilbehør, materiale, anordning eller apparat, eller type heraf, eller foranstaltning er lige så effektiv som det, der kræves efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art. Kapitel 3 Straffebestemmelser 11. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der 1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, 2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller 3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre. Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

5 Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 12. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland. Stk. 2. De i 11, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder. Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jf. kriminallovens 3. kapitel, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Stk. 4. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Selvstyre, en kommune, et kommunalt fællesskab omfattet af 64 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar. Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark. Kapitel 4 Ikrafttræden 13. Fartøjer, der inden bekendtgørelsens ikrafttræden er godkendt af Søfartsstyrelsen og har en tilladelse til at sejle med passagerer, har ret til fortsat at sejle med passagerer i overensstemmelse med de i tilladelsen påførte vilkår, så længe tilladelsen er gyldig. Stk. 2. Sikkerhedsinstruksen, jf. 4, skal uanset stk. 1 være etableret for alle fartøjer senest 3 måneder efter denne bekendtgørelses ikrafttrædelsesdato. 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Stk. 2. Teknisk forskrift af 2. december 2003 om mindre fartøjer, der medtager maksimalt 12 passagerer, ophæves. Søfartsstyrelsen, den 26. september 2012 Per Sønderstrup / Erik I. Tvedt

6 Bilag 1 Fartøjer med dimensionstal under 20 Regel 1 Syn, godkendelse og registrering af fartøjer med en fremdrivningseffekt på mindre end 100 kw 1 Søfartsstyrelsen kan kontrollere fartøjer med dimensionstal under 20, og som har en fremdrivningseffekt på mindre end 100 kw. Kontrollen kan omfatte overholdelse af forskriftens sikkerhedsbestemmelser, herunder særligt hvorvidt rederens sikkerhedsinstruks, jf. 5, er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter, der er udarbejdet under hensyntagen til vejledningen i bilag IV og gennemført i praksis på fartøjet. Regel 2 Syn, godkendelse og registrering af fartøjer med en fremdrivningseffekt på 100 kw eller derover 1 Fartøjer med en fremdrivningseffekt på 100 kw eller derover skal, på rederens foranledning, anmeldes til Søfartsstyrelsen og underkastes følgende syn: 1.1 Et første syn før fartøjet sættes i fart. 1.2 Et fornyelsessyn en gang hver 48. måned. 1.3 Et mellemliggende syn inden for måneder før datoen for næste fornyelsessyn. 1.4 Yderligere syn efter Søfartsstyrelsens vurdering ved større reparationer, fornyelser eller hvor fartøjets anvendelse ændres væsentligt i forhold til rederens hidtil gældende sikkerhedsinstruks, jf De ovennævnte syn skal udføres på følgende måde: 2.1 Første syn skal omfatte inspektion af fartøjets konstruktion, maskineri og udrustning og er egnet til den fart, fartøjet er bestemt for. I tillæg hertil skal første syn omfatte en kontrol af overholdelse af denne forskrifts sikkerhedsbestemmelser, herunder særligt om rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter under hensyntagen til vejledningen i bilag IV. Herudover kontrolleres, hvorvidt rederens fastsatte sejladsbegrænsninger for fartøjet følger principperne for angivelse af fartsområder i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. 2.2 Fornyelsessyn skal omfatte inspektion af konstruktion, maskineri og udrustning for at sikre, at de opfylder kravene i forskriften, er i tilfredsstillende stand og egnet til den fart, fartøjet er bestemt for. I tillæg hertil skal inspektionen omfatte en kontrol af overholdelse af denne forskrifts sikkerhedsbestemmelser. Det skal særligt vurderes, hvorvidt rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, fortsat er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter og er udarbejdet under hensyntagen til vejledningen i bilag IV og gennemført i praksis på fartøjet. 2.3 Mellemliggende syn skal udføres af skibets reder som egenkontrol ved indsendelse af rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, til Søfartsstyrelsen med erklæring om, at instruksen fortsat er dækkende,

7 at konstruktion, udstyr og maskineri er kontrolleret og vedligeholdt samt, at fartøjet fortsat er egnet til den fart, det er bestemt for. Regel 2 Certifikater og dokumentation for fartøjer med en fremdrivningseffekt på 100 kw eller derover 1 Efter et afsluttet førstesyn eller fornyelsessyn udsteder Søfartsstyrelsen en Tilladelse til sejlads med passagerer gældende for et tidsrum af højst 48 måneder. Efter et afsluttet mellemliggende syn påtegnes datoen for afholdelse af dette syn af rederen. Tilladelsen skal indeholde oplysninger om fartøjets fartsområde, størst tilladte antal personer om bord og passagerantal samt seneste dato for næste mellemliggende syn og fornyelsessyn. Tilladelsens gyldighed ophører, såfremt syn ikke er afholdt indenfor de anførte datoer. 2 Når et fornyelsessyn er foretaget indenfor 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra den eksisterende tilladelses udløbsdato. 3 Når et fornyelsessyn er foretaget mere end 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder efter den dag, hvor fornyelsessynet blev foretaget. 4 Når et fornyelsessyn er foretaget efter den eksisterende tilladelses udløbsdato, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra den eksisterende tilladelses udløbsdato. 5 Såfremt Søfartsstyrelsen ved en eksisterende tilladelses udløbsdato underrettes om, at et fartøj oplægges, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra datoen for afholdelse af fornyelsessynet. 6 Tilladelsen udstedes i 2 eksemplarer, af hvilke det ene skal være anbragt på et for passagererne iøjnefaldende sted om bord, medens det andet skal opbevares sammen med rederens sikkerhedsinstruks, som skal være tilgængelig for fartøjets fører i forbindelse med anvendelsen af fartøjet. 7 Intet fartøj må gå i fart med passagerer uden den i stk. 1 nævnte tilladelse eller uden for det i tilladelsen nævnte fartsområde eller med flere passagerer end angivet deri. Regel 4 Dokumentation 1 Rederens sikkerhedsinstruks skal være gennemgået med og tilgængelig for fartøjets fører i forbindelse med anvendelsen af fartøjet. Regel 5 Konstruktion 1 Fartøjet skal være konstrueret, så det med hensyn til styrke, opdrift, stabilitet, og evnen til at modstå vejr og sø, er egnet til den anvendelse, som er angivet i rederens sikkerhedsinstruks. Regel 6 Brandsikring 1 Hvor der er risiko for brand om bord, skal der være truffet behørige foranstaltninger til at afværge dette.

8 2 Der skal være taget forholdsregler mod spredning af brand om bord. Dette kan være i form af egnede brandslukningsmidler om bord eller procedurer, der sikrer, at der undgås fare for personer om bord ved en eventuel brand. Regel 7 Udrustning 1 Hvor det ifølge rederens sikkerhedsinstruks og heri vurderede risikofaktorer er fundet relevant, skal fartøjet være indrettet og udstyret med midler til: 1.1 Redning af overbordfaldne personer fra vandet 1.2 Lænsning 1.3 Førstehjælpsbehandling 1.4 Ankring og fortøjning 1.5 Reservefremdrivning 1.6 Navigering 1.7 Kommunikation med andre fartøjer eller land 1.8 At påkalde sig opmærksomhed med henblik på at få assistance i nødstilfælde 1.9 Termisk beskyttelse af besætning og passagerer 1.10 Reservedele og værktøj 1.11 Yderligere udstyr til at sikre de ombordværendes sikkerhed og sundhed 1.12 Forhindring af forurening af havmiljøet 1.13 Dæksly eller anden beskyttelse mod vejrliget 1.14 Afskærmning af propellere, motorer, roterende dele og varme overflader 1.15 Instruktion i betjening af udstyr, motorer og fartøjet generelt 2 Fartøjet skal være udstyret med lys, lyd og signaludstyr i henhold til gældende udgave af de internationale søvejsregler og lokale sejladsforskrifter. 3 Fartøjet skal være udstyret med redningsveste til alle ombordværende, som passer opdrifts- og størrelsesmæssigt til alle ombord. 3.1 Redningsveste skal være CE mærket.

9 3.2 Redningsveste, som anvendes i kombination med en redningsdragt, skal have en opdrift på min. 275 Newton. 3.3 Under forudsætning af, at personer om bord kan svømme, og at der forefindes umiddelbar mulighed for redning fra vandet af et følgefartøj nær ved, kan de krævede redningsveste erstattes af CE mærkede svømmeveste, forudsat disse er forsynet med reflekser. 3.4 Hvor der anvendes svømmeveste, jf. 3.3, skal personer være iført supplerende beklædning i signalfarver for at øge synligheden ved ophold i vand. Såfremt svømmeveste er i signalfarver, anses krav om supplerende beklædning opfyldt. 4. Fartøjet skal være udrustet med en eller flere godkendte "SOLAS" redningsflåder eller godkendte 4 personers redningsflåder med en samlet kapacitet til at optage alle personer om bord, eller der skal være truffet andre forholdsregler, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau. Regel 8 Særlige krav til hurtigt sejlende fartøjer. 1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. 4, skal der for hurtigt sejlende fartøjer (RIB, speedbåde o.l.) indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse: 1.1 Beskyttelse af ombordværende mod påvirkningen af accelerations- og bremsekræfter. 1.2 Forebyggelse af rygskader o.l. i forbindelse med kraftige påvirkninger under sejlads i bølger. 1.3 Tilstedeværelse af personlige værnemidler eller foranstaltninger til forebyggelse mod overbordfald eller tilskadekomst som følge af fald eller slagpåvirkninger. 1.4 Forebyggelse mod udsættelse for nedkøling som følge af vind- og søpåvirkning. 1.5 Høj farts indvirkning på forøget risiko for kollision eller grundstødning. Regel 9 Særlige krav til sejlads i grønlandske farvande. 1 Ved udarbejdelse af sikkerheds instruksen, jf. 4, skal der for fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer ved sejladsen, samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse: 1.1 Reduceret geografiske dækning ved brug af kommunikationsmidler som mobiltelefon, VHF/MF og andre kommunikations- og nødsignaleringsmidler. 1.2 Reduceret mulighed for at assistance kan nå frem til ulykkesstedet. 1.3 Hurtigt skiftende vejrforhold. 1.4 Særlig risiko for nedkøling som følge af påvirkninger af lave vand- og lufttemperaturer. 1.5 Særlig risiko ved sejlads i isfyldt farvand.

10 Regel 10 Anvendelse af CE-mærkede fartøjer 1 Fartøjer, der er CE-mærkede og i overensstemmelse med fritidsbådsdirektivet2), anses for at opfylde de krav til fartøjets bygning og konstruktion, som følger af regel 5 og 6. Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer med senere ændringer, som implementeret i Danmark ved Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L. Bilag 2 Fartøjer med dimentionstal på 20 eller derover Regel 1. Syn, godkendelse og registrering 1 Fartøjer omfattet af dette bilag skal, på rederens foranledning, anmeldes til Søfartsstyrelsen og underkastes følgende syn: 1) Et første syn før fartøjet sættes i fart. 2) Et fornyelsessyn en gang hver 48. måned. 3) Et mellemliggende syn inden for måneder før datoen for næste fornyelsessyn. 4) Yderligere syn efter søfartsstyrelsens vurdering ved større reparationer, fornyelser, eller hvor fartøjets anvendelse ændres væsentligt i forhold til rederens hidtil gældende sikkerhedsinstruks, jf De ovennævnte syn skal udføres på følgende måde: 2.1 Første syn skal udføres i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. I tillæg hertil skal første syn omfatte en kontrol af overholdelse af denne forskrifts sikkerhedsbestemmelser, herunder særligt om rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter under hensyntagen til vejledningen i bilag IV. Herudover kontrolleres, hvorvidt rederens fastsatte sejladsbegrænsninger for fartøjet følger principperne for angivelse af fartssområder i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. 2.2 Fornyelsessyn skal omfatte inspektion af konstruktion, maskineri og udrustning som anført i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F for at sikre, at de opfylder kravene i forskriften, er i tilfredsstillende stand og egnet til den fart, fartøjet er bestemt for. I tillæg hertil skal inspektionen omfatte en kontrol af overholdelse af denne forskrifts sikkerhedsbestemmelser. Det skal særligt vurderes, hvorvidt rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, fortsat er dækkende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter og er udarbejdet under hensyntagen til vejledningen i bilag IV og gennemført i praksis på fartøjet. 2.3 Mellemliggende syn skal udføres af skibets reder som egenkontrol ved indsendelse af rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, til Søfartsstyrelsen med erklæring om, at instruksen fortsat er dækkende,

11 at konstruktion udstyr og maskineri er kontrolleret og vedligeholdt samt, at fartøjet fortsat er egnet til den fart, det er bestemt for. Regel 2 Certifikater og dokumentation 1 Efter et afsluttet førstesyn eller fornyelsessyn udsteder Søfartsstyrelsen en Tilladelse til sejlads med passagerer gældende for et tidsrum af højst 48 måneder. Efter et afsluttet mellemliggende syn påtegnes datoen for afholdelse af dette syn af rederen. Tilladelsen skal indeholde oplysninger om fartøjets fartsområde, størst tilladte antal personer om bord og passagerantal samt seneste dato for næste mellemliggende syn og fornyelsessyn. Tilladelsens gyldighed ophører, såfremt syn ikke er afholdt indenfor de anførte datoer. 2 Når et fornyelsessyn er foretaget indenfor 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra den eksisterende tilladelses udløbsdato. 3 Når et fornyelsessyn er foretaget mere end 3 måneder før udløbsdatoen, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder efter den dag, hvor fornyelsessynet blev foretaget. 4 Når et fornyelsessyn er foretaget efter den eksisterende tilladelses udløbsdato, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra den eksisterende tilladelses udløbsdato. 5 Såfremt Søfartsstyrelsen ved en eksisterende tilladelses udløbsdato underrettes om, at et fartøj oplægges, skal den nye tilladelse være gyldig indtil højst 48 måneder fra datoen for afholdelse af fornyelsessynet. 6 Tilladelsen udstedes i 2 eksemplarer, af hvilke det ene skal være anbragt på et for passagererne iøjnefaldende sted om bord, medens det andet skal opbevares sammen med rederens sikkerhedsinstruks, som skal være tilgængelig for fartøjets fører i forbindelse med anvendelsen af fartøjet. 7 Intet fartøj må gå i fart med passagerer uden den i stk. 1 nævnte tilladelse eller uden for det i tilladelsen nævnte fartsområde eller med flere passagerer end angivet deri. Regel 3 Konstruktion 1 Fartøjet skal være konstrueret i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. 2 Fartøjet skal herunder, uanset størrelse og alder, opfylde kravene til erhvervsfartøjer med en længde L på 12 m og derover bygget den 1. januar 2007 eller senere. Regel 4 Stabilitet 1 For fartøjer, hvor der ikke er krav om godkendte stabilitetsoplysninger, må fartøjets krængning ikke være større end 10 grader, når en vægt, der modsvarer det største antal personer, som fartøjet må sejle med, er placeret så langt i borde som muligt. Vægten svarende til en person fastsættes til 75 kg.

12 2 Fartøjer, der er indrettet for "stor sejlføring", skal gøres til genstand for en særlig vurdering af Søfartsstyrelsen. Regel 5 Fribordsforhold 1 Heldækkede fartøjer skal være forsynet med et fribord, der mindst skal være 5% af fartøjets bredde, dog aldrig mindre end 0,20 m, eller det minimumsfribord, som er bestemt af stabilitetsoplysningerne. For fartøjer med fartsområde i Grønland skal fribordet mindst være 0,30 m. Regel 6 Brandsikring, opdagelse af brand og brandslukning 1 Påhængsmotorer, der anvender benzin, skal være forsynet med et egnet brandslukningsanlæg. Regel 7 Opholdsområder og opholdsrum for passagerer 1 I apteringen i fartøjer, der i natsejlads regelmæssigt medtager overnattende passagerer, skal være udstyret med køjer til alle om bord. 2 Der skal være toilet med håndvask. 3 Siddepladser og dørkareal i opholdsrummene skal være rimelige i forhold til passagerernes normale påklædning og behov for medtagelse af bagage o.l. Regel 8 Udrustning 1 Der skal for hver ombordværende person forefindes en redningsvest af godkendt type med godkendt lys. Derudover skal der, medmindre disse redningsveste kan anvendes også af børn, eller særlige forhold gør sig gældende, forefindes redningsveste passende til børn i et antal svarende til 10 % af det største tilladte passagertal. Antallet af redningsveste passende til børn må dog aldrig være mindre end det faktiske antal børn om bord. Regel 9 Radioudstyr 1 Fartøjer skal som minimum være udrustet med et godkendt VHF-DSC radioanlæg samt en AIS- SART. Regel 10 Særlige krav til hurtigt sejlende fartøjer. 1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. 4, skal der for hurtigt sejlende fartøjer (RIB, speedbåde o.l.) indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse. 1.1 Beskyttelse af ombordværende mod påvirkningen af accelerations- og bremsekræfter. 1.2 Forebyggelse af rygskader o.l. i forbindelse med kraftige påvirkninger under sejlads i bølger.

13 1.3 Tilstedeværelse af personlige værnemidler til forebyggelse mod overbordfald eller tilskadekomst som følge af fald eller slagpåvirkninger. 1.4 Forebyggelse mod udsættelse for nedkøling som følge af vind- og søpåvirkning. 1.5 Høj farts indvirken på forøget risiko for kollision eller grundstødning. Regel 11 Særlige krav til sejlads i grønlandske farvande. 1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. 4, skal der for fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer ved sejladsen samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse 1.1 Reduceret udstrækning af den geografiske dækning ved brug af kommunikationsmidler som mobiltelefon, VHF/MF og andre kommunikations- og nødsignaleringsmidler. 1.2 Reduceret mulighed for, at assistance kan nå frem til ulykkesstedet. 1.3 Hurtigt skiftende vejrforhold. 1.4 Særlig risiko for nedkøling som følge af påvirkninger af lave vand- og lufttemperaturer. 1.5 Særlig risiko ved sejlads i isfyldt farvand. 2 Fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande skal være udrustet med en float-free 406 MHz EPIRB (nødradiopejlsender), et VHF radioanlæg, samt et MF-DSC radioanlæg. 3 Fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande skal være forsynet med telte og soveposer samt en isoleret godkendt redningsdragt, der opfylder kravene i kapitel II, regel 2.4 i LSA-koden, til samtlige personer om bord. Regel 12 Ækvivalens 1 Fartøjer omfattet af denne forskrift kan, i stedet for hvad der er indeholdt i regel 3-9, være konstrueret eller udrustet på anden måde eller efter andre standarder, såfremt det i rederens sikkerhedsinstruks er godtgjort, at der er opstillet forholdsregler, som giver et tilsvarende sikkerhedsniveau. Det kræver dog, at fartøjet er egnet til den anvendelse, som det er bestemt for. Bilag 3 Fartøjer som anvendes til professionel oplæring i sejlads Regel 1 Syn, godkendelse og registrering 1 Søfartsstyrelsens kontrol med fartøjet kan omfatte overholdelse af forskriftens sikkerhedsbestemmelser, herunder særligt om rederens sikkerhedsinstruks, jf. 4, er dækkende i

14 forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter, er udarbejdet under hensyntagen til vejledningen i bilag IV og gennemført i praksis på fartøjet. Regel 2 Dokumentation 1 Rederen skal dokumentere oplæringsforløbet ved læreplaner, kursusmateriale og en beskrivelse af den afsluttende prøve. Regel 3 Konstruktion 1 Fartøjet skal være konstrueret, så det med hensyn til styrke, opdrift, stabilitet, og evnen til at modstå vejr og sø, er egnet til den anvendelse som er angivet i rederens sikkerhedsinstruks. 2 Fartøjet skal overholde de krav og vejledninger, der måtte være udgivet af den organisation, der står bag den prøve, der undervises i med henblik på at bestå. Regel 4 Brandsikring 1 Hvor der er risiko for opståen af brand om bord, skal der være truffet behørige foranstaltninger til at imødegå dette. 2 Der skal være taget forholdsregler mod spredning af brand, forefindes egnede brandslukningsmidler eller være etableret procedurer således, at der undgås fare for personer om bord ved en eventuel brand. Regel 5 Udrustning 1 Hvor det ifølge rederens sikkerhedsinstruks og heri vurderede risikofaktorer er fundet relevant, skal fartøjet være indrettet og udstyret med midler til: 1.1 Redning af overbordfaldne personer fra vandet 1.2 Lænsning 1.3 Førstehjælps behandling 1.4 Ankring og fortøjning 1.5 Reservefremdrivning 1.6 Navigering 1.7 Kommunikation med andre fartøjer eller land 1.8 At påkalde sig opmærksomhed med henblik på at få assistance i nødstilfælde. 1.9 Termisk beskyttelse af besætning og passagerer

15 1.10 Reservedele og værktøj 1.11 Yderligere udstyr til at kunne sikre de ombordværendes sikkerhed og sundhed Forhindring af forurening af havmiljøet 1.13 Dæksly eller anden beskyttelse mod vejrliget 1.14 Afskærmning af propellere, motorer, roterende dele og varme overflader 1.15 Instruktion i betjening af udstyr, motorer og fartøjet generelt 2 Fartøjet skal være udstyret med lys, lyd og signal udstyr i henhold til gældende udgave af de internationale søvejsregler og lokale sejladsforskrifter. 2.1 Fartøjet skal være udstyret med CE mærkede redningsveste til alle ombordværende, som passer opdrifts- og størrelsesmæssigt til alle ombord. 2.2 Redningsveste, som anvendes i kombination med en redningsdragt, skal have en opdrift på min. 275 Newton. 2.3 Under forudsætning af, at personer om bord kan svømme, og der forefindes umiddelbar mulighed for redning fra vandet af et følgefartøj nær ved, kan de krævede redningsveste erstattes af CE mærkede svømmeveste, forudsat disse er forsynet med reflekser. 2.4 Hvor der anvendes svømmeveste, jf. 3.1, skal personer være iført supplerende beklædning i signalfarver for at øge synligheden ved ophold i vand. Såfremt svømmeveste er i signalfarver, anses krav om supplerende beklædning opfyldt. 2.5 Fartøjet skal være udrustet med en eller flere godkendte "SOLAS" redningsflåder eller godkendte 4 personers redningsflåder med en samlet kapacitet til at optage alle personer om bord, eller der skal være truffet andre forholdsregler, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau. Regel 6 Særlige krav til hurtigt sejlende fartøjer. 1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. 4, skal der for hurtigtsejlende fartøjer (RIB, speedbåde o.l.) indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer, samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse: 1.1 Beskyttelse af ombordværende mod påvirkningen af accelerations- og bremsekræfter. 1.2 Forebyggelse af rygskader o.l. i forbindelse med kraftige påvirkninger under sejlads i bølger. 1.3 Tilstedeværelse af personlige værnemidler til forebyggelse mod overbordfald eller tilskadekomst som følge af fald eller slagpåvirkninger. 1.4 Forebyggelse mod udsættelse for nedkøling som følge af vind- og søpåvirkning.

16 1.5 Høj farts indvirken på forøget risiko for kollision eller grundstødning. Regel 7 Særlige krav til sejlads i grønlandske farvande. 1 Ved udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen, jf. 4, skal der for fartøjer med fartsområde i grønlandske farvande indgå en særlig vurdering af eventuel tilstedeværelse af følgende risikofaktorer ved sejladsen, samt en beskrivelse af tiltagene for at reducere disse: 1.1 Reduceret udstrækning af den geografiske dækning ved brug af kommunikationsmidler som mobiltelefon, VHF/MF og andre kommunikations- og nødsignaleringsmidler. 1.2 Reduceret mulighed for, at assistance kan nå frem til ulykkesstedet. 1.3 Hurtigt skiftende vejrforhold. 1.4 Særlig risiko for nedkøling som følge af påvirkninger af lave vand- og luft temperaturer. 1.5 Særlig risiko ved sejlads i isfyldt farvand. Regel 8 Anvendelse af CE-mærkede fartøjer 1 Fartøjer, der er CE-mærkede og i overensstemmelse med fritidbådsdirektivet3), anses for at opfylde de krav til fartøjets bygning og konstruktion, som følger af regel 3 og 4. Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer med senere ændringer, som implementeret i Danmark ved Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L. Bilag 4 Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet hermed er, at rederen 1) identificerer sig selv som den overordnet ansvarlige for sejladsaktiviteterne 2) fastlægger hvilke sejladsaktiviteter, der er tale om 3) identificerer risici forbundet med sejladsaktiviteterne 4) træffer tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici 5) sikrer, at fartøjet/fartøjerne er egnede og forsynet med den nødvendige udrustning

17 6) sikrer, at besætningen er tilstrækkelig og kompetent 7) beskriver de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer 8) beskriver de forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke 9) sikrer tilkald af assistance i ulykkestilfælde 10) sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion 11) sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start 12) sikrer erfaringsopsamling med henblik på løbende forbedring af sikkerheden Hvem udarbejder? Det er rederens ansvar, at sikkerhedsinstruksen udarbejdes af personer med maritime kompetencer, som er dækkende for de konkrete sejladsaktiviteter. Form Sikkerhedsinstruksen bør være kortfattet og nem at læse for alle brugere, dvs. fører, besætning og passagerer. Indhold Sikkerhedsinstruksen skal indeholde følgende: 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person; Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne. Rederen er derfor ansvarlig for valget af sejladsaktiviteter, samt for hvordan de tilrettelægges og udføres. Rederen kan være ejer af fartøjet men behøver ikke at være det. Sejladserne kan udmærket foregå i lejede eller lånte fartøjer. Det afgørende er, om ejeren har ejerskab af sejladsaktiviteterne. Rederen skal i sikkerhedsinstruksen angives ved navn og adresse. 2) Sejladsaktiviteter; Det skal kort anføres, hvilke sejladsaktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Eksempler: - Kanosejlads i perioden [dato1]-[dato2] med skoleklasser på Mølleåen samt Furesø, Bagsværd sø og Lyngby sø

18 - Kanosejlads langs kysten i Mariager Fjord med skoleklasser i perioden [dato1]-[dato2] : - Speedbådssejlads med efterskoleelever på søsportlinien i Storstrømmen mellem Storstrømsbroen og Farøbroerne, under gunstige vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X C, lufttemperatur min. Y C samt max. vindhastighed Z m/s) Tursejlads, vandski samt oplæring med henblik på erhvervelse af duelighedsbevis. - Event- og teambuildingsejladser i perioden [dato1]-[dato2] med 42 sejlbåd fra Grenå og langs Jyllands østkyst samt ture til Anholt under følgende vejr- og temperaturforhold: [vand- og lufttemperatur, vindhastighed, bølgehøjde osv.] - Tursejlads i Øresund med 30 motorbåd, [dato1]-[dato2], og under følgende vejr- og temperaturforhold: [vand- og lufttemperatur, vindhastighed, bølgehøjde osv.]. - Jollesejlads i farvandet umiddelbart ud for Havnekøbing, hele året ved max. vindhastighed X m/s - Transport af serviceteknikere mv. fra Havnekøbing til vindmølleinstallationer offshore, hele året, dog kun under følgende vejr- og temperaturforhold: [vand- og lufttemperatur, vindhastighed, bølgehøjde osv.]. - Tursejlads med max. 6 passagerer i Godthåbsfjorden mellem Nuuk og Nordlandet i 37 motorbåd, [dato1]-[dato2], kun under gunstige vejrforhold. - Lejlighedsvis passagertransport med 12 m fiskefartøj fra havnebygd til Qaqortoq, max 4 passagerer, under gunstige vejrforhold. 3) Identifikation af risici; De sikkerhedsmæssige risici forbundet med sejlads varierer betydeligt afhængig af sejladsaktiviteterne og omstændighederne. Det påhviler rederen nøje at gennemgå de konkrete sejladsaktiviteter under de konkrete omstændigheder med henblik på at identificere væsentlige risici, inden sejladsaktiviteterne påbegyndes. Alle væsentlige risici, som er identificeret, skal listes op i sikkerhedsinstruksen. Hvis/når yderligere væsentlige risici identificeres løbende, føjes de på listen, så snart de er erkendt. Eksempler på væsentlige risici ved forskellige sejladsaktiviteter er anført i Tabel 1. Ved sejlads med børn og unge skal følgende risici særligt overvejes: - Kan de ombordværende svømme? - Har forældre/værger givet samtykke til sejladsen? Ved sejlads med hurtigtgående fartøjer skal følgende risici særligt overvejes: - Kollision/grundstødning (øgede risici som følge af høj fart)

19 - Beskyttelse af ombordværende mod påvirkningen af accellerations- og bremsekræfter. - Forebyggelse af rygskader o.l. i forbindelse med kraftige påvirkninger under sejlads i bølger. - Tilstedeværelse af personlige værnemidler og foranstaltninger til forebyggelse mod overbordfald eller tilskadekomst som følge af fald eller slagpåvirkninger. - Forebyggelse mod udsættelse for nedkøling som følge af vind og sø påvirkning. Ved sejlads på Grønland skal følgende risici særligt overvejes: - Reduceret udstrækning af den geografiske dækning ved brug af kommunikationsmidler som mobiltelefon, VHF/MF og andre kommunikations- og nødsignaleringsmidler. - Reduceret mulighed for, at assistance kan nå frem til ulykkesstedet. - Hurtigt skiftende vejrforhold. - Særlig risiko for nedkøling som følge af påvirkninger af lave vand- og lufttemperaturer. - Særlig risiko for overisning og ved sejlads i isfyldt farvand 4) Tiltag til at imødegå risici; For hver af de væsentlige risici, som er identificeret, skal rederen sikre, at der gennemføres tiltag, som imødegår risikoen effektivt. Det kan være tekniske tiltag (fartøjets konstruktion og udrustning) og/eller operative tiltag (begrænsninger i anvendelsen m.v.) Eksempler på væsentlige risici for en række sejladsaktiviteter og tiltag til at imødegå dem er vist i tabel 1. Eksemplerne illustrerer blot systematikken bag udarbejdelsen af sikkerhedsinstruks risici og tiltag er ikke beskrevet udtømmende for de valgte sejladsaktiviteter. I alle eksempler vil der reelt være langt flere væsentlige risici end vist. Det er rederens ansvar at identificere alle væsentlige risici ved de konkrete aktiviteter og at tage stilling til hvilke tiltag, som er nødvendige for at imødegå dem. Alle risici og tiltag bør beskrives udførligt, således at rederens overvejelser afspejles i sikkerhedsinstruksen. Tabel 1: Eksempler på risici og tiltag ved forskellige sejladsaktiviteter Sejladsaktivitet Risici Tilta Afkøling under sejlads Overbordfald Kanosejlads i perioden [dato1]-[dato2]med skoleklasser Kæntring (særligt ved krydsning af større søer) på Mølleåen samt Furesø, Bagsværd sø og Lyngby sø Speedbådssejlads med efterskoleelever i Storstrømmen mellem Storstrømsbroen og Farøbroerne i perioden Risiko for at drive fra land (ved strøm, fralandsvind) osv. Overbordfald Bordfyldning (vind, modsø) Varm Brug Sejla med Osv. Brug Redu

20 [dato1]-[dato2], under følgende vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X C, lufttemperatur min. Y C samt max. vindhastighed Z m/s) Tursejlads, vandski samt oplæring med henblik på erhvervelse af duelighedsbevis. Event- og teambuildingsejlads i perioden [dato1]- [dato2]med 42 sejlbåd fra Grenå og langs Jyllands østkyst samt ture til Anholt under følgende vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X C, lufttemperatur min. Y C samt max. vindhastighed Z m/s) Jollesejlads ud for Havnekøbing, hele året Persontransport fra Havnekøbing til vindmølleinstallationer offshore Tursejlads med max. 6 passagerer i Godthåbsfjorden mellem Nuuk og Nordlandet i 37 motorbåd, [dato1]- [dato2], og under følgende vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X C, lufttemperatur min. Y C samt max. vindhastighed Z m/s). Lejlighedsvis passagertransport med 12 m fiskefartøj fra havnebygd til Havneby, max 4 passagerer, under følgende vejr- og temperaturforhold (vandtemperatur min. X C, lufttemperatur min. Y C samt max. vindhastighed Z m/s). Kæntring (særligt i bølger) Motorbrand Kollision og grundstødning (høj fart) Risici ved vandskiløb Osv. Kæntring (hårdtvejrssejlads, spilersejlads) Kollision (særligt ved trafikerede sejlløb) Grundstødning (særligt ved natsejlads) Brand (motorrum, pantry) Vandfyldning gennem søvandsindtag Redning ved forlis Osv. Bordfyldning, kæntring (særligt ved hårdtvejrssejlads) Afkøling i kold luft (især vinter) Afkøling i koldt vand (især vinter) Osv. Anløb offshore Personoverførsel offshore Offshore sejlads i hårdt vejr Maskinrumsbrand Redning ved forlis Afkøling i koldt vand (særligt vinter) Osv. Motorbrand Motorstop Grundstødning Kollision Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø Redning ved forlis Kulde Osv. Principielt som eksemplet ovenfor. Yderligere kan bl.a. nævnes: Forringet mulighed for tilkald af assistance ved sejlads i områder med manglende radiodækning (VHF/mellembølge) Risici ved at passagerer opholder sig på fiskefartøj (redskaber, pladsforhold osv.) Afly vind Fast Fasts Proc Osv. Vejr Sejla Nats Fast bran Vedl Redn Osv. Træn assis Isole Tørd Osv. Krav proc Vejr besk Krav Fast Redn Term Osv. Insta Opan Sejla Særl Sejla Redn Term Osv. Tilta Unde med Forh areal passa 5) Beskrivelse af fartøj og udrustning; Rederen skal sørge for, at fartøjerne er egnede til de konkrete sejladsaktiviteter, og at de er forsynet med den fornødne udrustning til at imødegå de væsentlige risici.

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Bilag 4 Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne.

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer BEK nr 956 af 26/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012002989 Senere ændringer til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs 1 Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs Baggrund og formål - Vejledning til efterskoler for at bidrage til at sejlads med elever foregår så betryggende som muligt. - Målgruppen er skolens overordnede

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Skabelon udarbejdet af Søfartsstyrelsen og indholdet udfyldt af Brøndby Kajakklub. 11. november 2015 22:17 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015)

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015) BILAG 2 UDKAST (10. juli 2015) Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk. 2, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Til høringsparter og interessenter

Til høringsparter og interessenter Til høringsparter og interessenter Udkast til ny bekendtgørelse om teknisk forskrift om mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer samt ny Besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs 1 6 Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs Baggrund og formål - Vejledning til efterskoler for at bidrage til at sejlads med elever foregår så betryggende som muligt. - Målgruppen er skolens overordnede

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune 2016 Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 8 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Opdateret: 28. marts 2017 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Tornado Viking 580 Skriv navn og kaldesignal: ORCA I - XPD4040

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. side 1 af 5 Udarbejdet: 31. august 2015 14:01 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om vikingeskibe 1

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om vikingeskibe 1 Bekendtgørelse om teknisk forskrift om vikingeskibe 1 I medfør af 1, stk. 2, 2-5, og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007 og under henvisning til anordning nr.

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 8. juni 2017 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v.

Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v. Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 4. juli 2014 08:23 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? To Venture Ranger 16 PE kanoer med plads til tre personer. 1. Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Senest opdateret d. 07.09.2015 Elevforudsætninger For deltagelse i sejlads med kajak er det et krav, at eleven er i stand til at svømme

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngSyd. Denne generelle

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund.

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund. Sikkerhedsinstruks i forbindelse med havkajakaktiviteter på Dybbøl Efterskole Aktiviteterne følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Som udgangspunkt betragtes kajakaktiviteter

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 3. maj Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere. 29. april Nr. 397.

Lovtidende A Udgivet den 3. maj Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere. 29. april Nr. 397. Lovtidende A 2016 Udgivet den 3. maj 2016 29. april 2016. Nr. 397. Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano.

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Kasper Luffe Brøderup Ungdomsskole 01-04-2013 2 1 Identifikation af rederen og dennes juridisk

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Udarbejdet af Lars Johnsen og Søren Bojer d. 22. maj, d. 20. juni og d.

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Indholdsfortegnelse... Indledning... Alarmberedskab ved ulykker... Instruktion og formidling... Risikofyldte aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) BEK nr 658 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015002369 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE På alle fiskeskibe uanset længde gælder følgende: VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gyldigt sundhedsbevis

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Sejladsaktivitet: Havkajak

Sejladsaktivitet: Havkajak Sejladsaktivitet: Havkajak Det sikres at deltagerne er klædt på efter forholdene f.eks. våddragt, rojakke / regnjakke, neopren sko, hue, handsker mv. Desuden medbringes på længere ture nødtøj, tørt ekstra

Læs mere

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole Indledning Hovedmål med undervisningen Vores hovedmål med undervisningen i kajak er at skabe gode oplevelser, samt at give basale færdigheder. Oplevelser er både knyttet til aktiviteten i sig selv, naturoplevelser

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698. Lovtidende A 2015 Udgivet den 19. december 2015 11. december 2015. Nr. 1698. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25b, 27, stk. 3, og 28, stk. 5, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk.

Læs mere