Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter"

Transkript

1 Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard

2 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger... 2 Virtuel forflytning... 2 Virtuelle sygebesøg og videokonferencer... 2 Vasketoiletter (bidettoiletter) og toiletløftere... 3 It understøttelse af mobilt personale... 3 Loftlifte i private boliger... 3 Digital samarbejdsbog... 3 Personale-, planlægnings- og informationsskærme til plejecentre... 4 Virtuelle træningssystemer... 4 Fald sikring... 4 Kronikerindsats... 4 Demenssikring... 4 Spisearme... 5 Digital understøttelse af TOBS & Tidlig opsporing... 5 Digitale planlægningsværktøj og vikarhåndtering... 5 Digitale låse og sikkerhedsløsninger... 5 Det intelligente hjem... 5

3 Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen Rehabiliteringsafdelingen har indkøbt 4 personaleskærme til styring af information om de indlagte patienter. Skærmene skal erstatte de whiteboards som der i dag anbragt på de tre personalestuer og hos visitator på sekretærkontoret. Med skærmene sikres at information om de indlagte patienter er ensartet og opdateret for både visitator og personale, straks informationen er blevet ændret, tilføjet eller slettet. Det betyder mere effektiv daglig arbejdsgang og mindre risiko for fejl. Skærmene er opsat i januar Brug af video som kommunikationskanal Brug af video som kommunikationskanal i mellem plejecentre i kommunen men også med f.eks. sygehuse i forbindelse med diverse faglige konferencer. På konferencerne deltager både personale og borgere. Er taget i brug på et plejecenter og på rehabiliteringsafdelingen. Loftlifte i plejeboliger Der er påbegyndt opsætning af loftlifte i en lang række af kommunens plejeboliger. I 2014 forventes det at der er loftlift monteret i alle plejeboliger. Pt er 77 boliger med loftlift. 92 mangler. Brug af en loftlift fremfor en gulvlift betyder at man i 60 % af forflytningerne kan forflytte en person i stedet for at skulle være to. Udbredelse af loftlifte er også forankret i Business Region Aarhus samarbejdet. At være 1 medarbejder om at forflytte en borger fremfor to, har den konsekvens, at man bruger lidt længere tid på forflytningen, men til gengæld kun skal være en medarbejder om det. Det betyder at enklere planlægning og en bedre ressourceudnyttelse. Virtuel forflytning Projektet handler om at virtualisere forflytningsvejledninger og gøre dem tilgængelige digitalt for medar-bejdere og borgere, der hvor de skal anvendes i dagligdagen. F.eks. ved at en medarbejder kan hente en personlig forflytningsvideo frem på en mobiltelefon ved at scanne en QR kode i borgerens hjem. Ved at der altid er en korrekt forflytningsvejledning til stede hos den enkelte borger, opnås en højere effektivitet og at risikoen for nedslidning og skader som følge af forkerte løft nedsættes. Projektet er i gang og løsningen tages i anvendelse i første kvartal Virtuelle sygebesøg og videokonferencer Videosamtale mellem praksis og Rehab. Brug af videosamtale mellem praktiserende læger og rehabiliteringsafdelingen. Videosamtalen skal bruges i forbindelse med konsultation mellem sygeplejerske, borger og læge; enten som en del af en indledende afklaring eller som et decideret virtuelt sygebesøg. Gevinsterne er større fleksibilitet i planlægningen, større borgerinddragelse, mindre kørsel, færre indlæggelser/genindlæggelser, kortere indlæggelsestid på rehab og en styrkelse af samarbejde på tværs af sektorer.

4 Videoudstyr er etableret i Rehab og bruges i dag til konferencer med f.eks. sygehuse. Aftale med PLO er lavet. Det forventes at læger deltager i andet kvartal Vasketoiletter (bidettoiletter) og toiletløftere Vasketoiletter opsættes i borgeres private hjem, hvis det vurderes at det dels vil hjælpe borgeren og dels vil reducere behovet for hjemmehjælp. Samtidig opsættes vasketoiletter og toiletløftere på Rehab, med henblik på at afprøve om borgere indlagt på Rehab, kan benytte toiletterne. Gevinster er reduktion i antal af urinvejsinfektioner og dermed indlæggelser. Mindre hjemmepleje. Borger mere selvhjulpen. Øget medarbejdertrivsel. Første toiletter er indkøbt i Det vil blive indkøbt toiletter i hele programmets løbetid. It understøttelse af mobilt personale De personalegrupper som er mobile og som skal journalføre og dokumentere deres arbejde løbende, for eksempel efter hvert borgerbesøg, skal udstyres med de rette digitale værktøj. Dels så de kan telefonsamtale sikkert under kørsel, men også så de kan dokumenter på stedet og sammen med borgeren i stedet for at gøre det sidste på dagen og kan kommunikere digitalt med andre med det samme. Da der dokumenteres med det samme bliver kvaliteten bedre. Der glemmes ikke noget i løbet af dagen. Borgeren er bekendt med dokumentationen og kan godkende og forholde sig til handlingsplaner m.m. på stedet. Dokumentationen er tilgængelig for alle andre med det samme og ikke først næste dag eller hvor-når nu man har haft til at dokumentere. Medarbejdere kan tale sikkert i telefon under kørsel. Mindre kørsel da medarbejdere ikke skal omkring kontoret for at journalføre. Første halvår Loftlifte i private boliger Borgere som i dag har en gulvlift i deres private bolig, skal tilbydes at få monteret en loftlift. Samtidig skal der som udgangspunkt forsøges visiteret loftlifte til borgere med forflytningsbehov i eget hjem. Brug af en loftlift fremfor en gulvlift betyder at man i 60 % af forflytningerne kan forflytte en person i stedet for at skulle være to. I foråret 2013 var der 38 gulvlifte hos voksne og 2 gulvlifte hos børn i private hjem. At forflytte 1 person fremfor to har den konsekvens, at man bruger lidt længere tid på forflytningen, men til gengæld kun skal køre en person ud til borgeren. Det betyder at enklere planlægning, en bedre ressourceudnyttelse og mindre kørsel. Opsætning starter forår 2014 og forløber i hele programperioden. Digital samarbejdsbog Den fysiske samarbejdsbog (ringbind med diverse udskrifter og tjeklister), erstattes af trykskærm i borge-rens bolig. Trykskærmen skal som minimum kunne vise samme informationer som der i dag findes i den fysiske samarbejdsbog, samt kunne bruges til en lang række andre ting også, herunder deling af informationer med borger og pårørende. Rehab (24 skærme) og 2-3 plejecentre (20-40 skærme) lægger ud med at bruge løsningen. Herefter kom-mer resten af plejeboligerne. I alt ca. 300 skærme. Når det vurderes at løsningen kan udbredes til borgeres private hjem (ikke plejecentre m.m.) udvides brugen hertil.

5 Gevinsten er at information om borger (medicinskema m.m.) altid er opdateret og tilgængelig. Det vil medføre færre utilsigtede hændelser. Samtidig lettes kommunikation med pårørende, hvilket giver højere trivsel. Et nemmere overblik over de daglige opgaver for personalet, giver højere effektivitet. 200 etableres i i i Personale-, planlægnings- og informationsskærme til plejecentre Ved at bruge digitale skærme i stedet for f.eks. whiteboards eller opslagstavler gives der mulighed for at vise og genbruge digital information mange steder. Det kan være både borgerrettet information og medarbejderrettet information. Bedre informationsdeling, vidensdeling og kommunikation. Anskaffes løbende over tid efterhånden som behov opstår. Virtuelle træningssystemer Virtuelle træningssystemer til træning og aktivitet og vedligeholdende træning. Det kan både være syste-mer som baserer sig på kinect teknologi fra Microsoft, men også videobaserede løsninger til hjemmetræ-ning og holdtræning. Gevinsterne er mindre kørsel både for borger og medarbejdere, kortere behandlingsforløb, større motivation for borger, mere effektiv udnyttelse af terapeuters tid og større fleksibilitet i træningstilbud, med mulighed for hjemmetræning og selvtræning som supplement til træning på Rehab. Det er stadig uvist om vi vælger at købe en løsning i 2014 eller om vi vil anlægge en mere pragmatisk tilgang og anvende video alene, men projektet er i øjeblikket lagt ind i planen med en start ca. sommer Fald sikring Anskaffelse af sensorgulve eller lignende teknologier som kan registrere og give alarm hvis at en person falder. Der findes mange forskellige løsninger og der skal afklares hvilke man vil anvende i Syddjurs. Gevinsterne er hurtigere reaktion ved fald og dermed hurtigere indsats og fald kan opdages uden at andre personer er fysisk til stede i boligen. Giver en øget oplevelse af sikkerhed for borger og pårørende. Det er pt. ikke afgjort hvornår man vil etablere det første faldgulve. Kronikerindsats Digital understøttelse af kronikerindsats med brug af telemedicinske løsninger, video og andre digitale værktøj. Indsatsen skal koordineres Randers sygehus. Der er pt. ikke iværksat et konkret projekt, men det skal ske i løbet af 2014 og Demenssikring Brug af diverse teknologiske løsninger som f.eks. GPS og anden sensorteknologi, som kan hjælpe medar-bejdere og borgere med demens i hverdagen. Typisk skaber løsninger af denne art tryghed og mindsker risikoen for ulykker. Undersøgelser om hvilke teknologier som skal tages i brug er ved at blive undersøgt sammen med demensområdet.

6 Spisearme Mekaniske og digitale spisearme som hjælp for borgere med utilstrækkelig motoriske evne. Giver mulighed for at borgere selv kan spise eller kan spise med væsentligt mindre hjælp end tidligere. Der er pt ikke indkøbs spisearme, da der ikke er lavet en analyse af behovet endnu. Digital understøttelse af TOBS & Tidlig opsporing Syddjurs Kommune har sammen med de øvrige kommuner i Klyngesamarbejdet omkring Randers Sygehus udviklet en metode til systematisk at dokumentere tegn på begynde sygdom Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom. Alexandra Instituttet søger penge til et udviklingsprojekt om digitalisering af TOBS sammen med bl.a. Syddjurs, Randers og Aarhus kommune. Digitale planlægningsværktøj og vikarhåndtering Syddjurs Kommune ønsker at tage smartere planlægningsværktøj i brug og har i 1 år afprøvet en løsning. Løsningen var god, men meget dyr og derfor har man indgået i et samarbejde i BRA regi, for at finde alter-nativer. Digitale låse og sikkerhedsløsninger Brug af digitale låse og lignende smarte adgangssystemer letter nøgleadministration og giver tryghed for borgere som modtager hjemmepleje. Syddjurs kommune har besluttet at vente til 2015 med at kigge på digitale låse m.m.. Det intelligente hjem Brug af f.eks. robotteknologi og sensorer i borgeres hjem. Sensorer og teknologi kan både være automatiseret, semiautomatisk, manuelt fjernbetjent og stemmestyret. Syddjurs Kommune er i gang med at kigge på løsninger og forventer i løbet at 2015 at begynde at anvende løsninger

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis

Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis Idékatalog med forslag til nye velfærdsteknologiske løsninger, samt indeholdende opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med velfærdsteknologi, i SSB Udarbejdet

Læs mere

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform behovsbeskrivelse. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Baggrund og strategiske overvejelser for anskaffelse

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

9. Forenkling på ældreområdet

9. Forenkling på ældreområdet Ældreområdet er karakteriseret ved en høj grad af dokumentation, bl.a. som følge af lovkravet om en BUM-model på området. Området er endvidere i høj grad understøttet af digitale løsninger, herunder PDA

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen. Smarthometeknologi Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk April 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT

ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT JOURNALISTISK RESEARCH OG BIDRAG TIL ARTIKLER ANNE RUMLAND ØSTBYGAARD DESIGN OG TRYK BGRAPHIC FOTO MIKKEL

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011 Demonstrationsprojekt på Akut-afdelingen Hospitalsenheden Horsens It-støtte som middel til højere effektivitet og kvalitet i behandlingen Systemet giver mig overblik og gør det lettere for mig at prioritere

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere