Bevissikring. Johan Løje. Advokat (H) Sandel, Løje & Wallberg Johan Løje, 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevissikring. Johan Løje. Advokat (H) Sandel, Løje & Wallberg jl@slw.dk. Johan Løje, 2011"

Transkript

1 Bevissikring Johan Løje Advokat (H) Sandel, Løje & Wallberg

2 Bevissikringssag Anmodning om sikring af bevismateriale Indført med virkning fra 1. april 2001 Retsplejelovens kap 57A d meget hurtig behandling God måde at få overblik over sag kan iværksættes uden krænkerens viden stiller ganske store krav til beviset risiko for erstatningsansvar ved tabt sag

3 Bevissikringssag - retsgrundlag TRIPS (traderelated aspects of Intellectual Property) - WTO Article The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures: (a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance; (b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement. 2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.

4 Bevissikringssag Hvilke overtrædelser I Krænkelse af ophavsret eller beslægtede rettigheder 2 uretmæssig kopiering eller offentliggørelse 3 overtrædelse af droit moral 65 bootleg optagelser 66 kopiering af lydoptagelser 67 kopiering af billedoptagelser 69 udsendelse af radio- eller tv-program 70 kopiering af fotografiske billeder 71 kopiering af kataloger m.v. 77 import af krænkende materiale Krænkelse af ophavsretslovens 11, stk. 2 ændringer ved tilladelse titelbeskyttelse og signaturbeskyttelse

5 Bevissikringssag Hvilke overtrædelser II lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 91 uautoriserede dekodere Mønstre og designs herunder EF-designs Varemærker, EF-varemærker, og fællesmærker Virksomhedens navne SL 2 Erhvervsvirksomhedslovens 6 Erhvervsdrivende fonde 4 Plantenyheder Geografiske betegnelser

6 Bevissikringssag Hvilke overtrædelser - III Markedsføringslovens 1 ved ulovlige produktefterligninger Altså ikke andre overtrædelser af MFL for eks. vildledning misrekommandering, misbrug af erhvervshemmeligheder Patenter Brugsmodeller Rettigheder til halvlederprodukters udformning Tidligere var undersøgelser i relation til patenter begrænset til produkter ment til salg, men den begrænsning er nu væk

7 Bevissikringssag Hvad kan undersøgelsen omfatte Alt materiale, som må antages at være af betydning med henblik på at konstatere, om og i hvilket omfang krænkelser eller overtrædelser har fundet sted Genstande bestemt for salg Maskiner og andet produktionsudstyr Bogføringsmateriale, fakturaer, ordresedler Uanset reglerne i årsregnskabsloven om pligt til at opbevare mat. i 5 år Reklamemateriale og andre dokumenter Oplysninger på edb-anlæg, edb-programmer og elektroniske lagringsmidler

8 Bevissikringssag Hvad kan undersøgelsen omfatte Kun det materiale, som er relevant i forhold til en konkret mistanke U Ø Rettighedshaver havde ønsket en meget omfattende undersøgelse af alle mulige krænkende produkter. Efter rådslagning på stedet accepterede parterne i første omgang, at undersøgelse blev begrænset til de varer, som krænkeren anerkendte at have solgt, hvorfor ØL fandt, at rettighedshaver ikke senere kunne kræve en udvidelse af revisorundersøgelse til også at omfatte eventuelt andre krænkende produkter, som krænkeren ikke havde anerkendt at have solgt og som der ikke forelå bevis for var blevet solgt

9 Bevissikringssag Hvad kan undersøgelsen omfatte Kun det materiale, som er relevant i forhold til en konkret mistanke Man kan altså ikke bare gå på fisketur

10 Bevissikringssag Hvad kan undersøgelsen omfatte Kun det materiale, som er relevant i forhold til en konkret mistanke Udgangspunkt man bør kunne fiske lidt Undersøgelse kan begrænses med henvisning til proportionalitetshensyn Navnlig i private hjem Af hensyn til beskyttelse af forretningshemmeligheder I U Ø fandt ØL, at oplysninger om kunder og leverandører ikke var omfattet af forretningshemmeligheder, men at kostpriser skulle medtages i anonymiseret form, så de ikke kunne relateres til enkelte produkter I medievirksomheder af hensyn til informations- og ytringsfrihed Undersøgelse må ikke omfatte materiale omfattet af vidnefritagelsesreglerne

11 Bevissikringssag Kravene til bevis 653 : sandsynliggøres at rekvisitus har begået, eller vil begå en sådan krænkelse Ikke bevis men der skal foreligge støtte til sandsynliggørelse U H ikke anset for sandsynliggjort at bukser produceret i Tyrkiet og solgt af Føtex var ulovlig parallelimport Føtex oplyste i retten, at de havde set fakturaer der dokumenterede at varerne var frigivet i EU af producent

12 Bevissikringssag Kravene til bevis vedrørende lokalitet 653 : og der er grund til at antage, at bevis for krænkelsen eller overtrædelsen og dennes omfang kan findes i de lokaler, der ønskes undersøgt.. Ikke bevis men formodning Forretningslokaler uden tvivl Vel også selskabsvalgt revisors kontor og udstillingslokaler Server opstillet hos 3.mand Måske også privat bolig

13 Bevissikringssag Fremgangsmåde Anmodning indgives til fogedretten i rekvisitus hjemting, eller hvor lokaler, som er under konkret mistanke er beliggende mulighed for at gennemføre forretninger i flere retskredse Også på udstillingsværneting Skriftlig Skal indeholde alle nødvendige oplysninger Gebyr kr udkørende kr. 400

14 Bevissikringssag Indkaldelse af rekvisitus Udgangspunktet er, at rekvisitus indkaldes Kan undlades, hvis rekvirenten kan godtgøre, at der er risiko for, at materiale vil blive ændret eller gå tabt Som udgangspunkt vanskelig bevisbyrde - men i praksis nej Bør altid kunne ske ved elektroniske krænkelser Kan eventuelt godtgøres ved hjælp af tidligere domme mod rekvisitus, hvor vedkommende har løjet Overfor redaktører og redaktionelle medarbejdere bør undersøgelse ikke ske uden underretning

15 Bevissikringssag Rekvisitus rettigheder Har altid ret til at tilkalde advokat Forretningen kan dog gennemføres, hvis advokat ikke kan komme tilstede i praksis ventes 1-2 timer og ikke mere U V forretning gennemført mod mindreårig uanset hverken værge eller beskikket advokat var til stede Har ret til at udtale sig, og til at nægte at udtale sig Har krav på orientering, hvis han ikke er til stede under forretningen Kan kræve forretningen genoptaget, hvis han ikke har været til stede

16 Bevissikringssag Sikkerhedsstillelse Udgangspunktet er, at er skal stilles sikkerhed for skade og ulempe Bør kun undlades, hvor Krænkelsen er godtgjort Bevisoptagelsen utvivlsomt kan ske uden væsentlig ulempe for rekvisitus Stramning i forhold til det oprindelige forslag Skal dog kun omfatte skade og ulempe forårsaget ved selve bevisoptagelsen - altså ikke anden skade eller ulempe Praksis ligger på kr

17 Bevissikringssag Gennemførelse af bevisoptagelsen - I Rekvirenten har ret til at være til stede med mindre fogedretten bestemmer andet Påstand om krænkelse af erhvervshemmeligheder vil ofte være et godt forsvar Rekvirenten må alene bistå med afgivelse af oplysninger og identifikation af produkter og lignende Må således ikke deltage aktivt i forretningen Kan altså godt henvises til regnen udenfor

18 Bevissikringssag Gennemførelse af bevisoptagelsen - II Fogedretten udpeger om nødvendigt sagkyndige Revisor Edb-sagkyndig Anden sagkyndig Bør forberedes grundigt sagkyndige bør indkaldes til forretningens start Rekvirenten bør nøje sætte sagkyndig ind i, hvad der ledes efter

19 Bevissikringssag Gennemførelse af bevisoptagelsen - III Fogedretten fastsætter omfanget for bevisoptagelsen Beslaglæggelse af dokumenter eller genstande Optagelse af fotografier eller film Kopiering af dokumenter eller oplysninger på edb-anlæg Bør altid kræves Gennemgang af materiale med henblik på udformning af rapport af sagkyndig

20 Bevissikringssag - efterspil Inden 4 uger efter modtaget meddelelse om forretningens færdiggørelse skal rekvirenten anlægge retssag om krænkelsen Hvis det ikke sker Skal rekvirent og fogedret tilbagelevere alt materiale Kan materialet ikke indgå i en senere bevisbedømmelse af krænkelsen

21 Bevissikringssag - efterspil Inden 4 uger + 3 måneder efter modtaget meddelelse om forretningens færdiggørelse skal Rekvisitus anlægge retssag om erstatning for uberettiget bevisoptagelse, hvis rekvirenten ikke inden da har anlagt sag om selve krænkelsen Hvis det ikke sker Kan rekvisitus ikke senere kræve erstatning

22 Bevissikringssag - efterspil Rekvirenten er ansvarlig for eventuel skade på objektivt grundlag Der kan ydes erstatning for tab og tort Systemets akilleshæl hvordan dokumenterer rekvisitus et eventuelt tab Domstolene lemper i praksis bevisbyrden ved uretmæssige fogedforretninger Ex. HR sag om t-shirt afsagt 6.oktober 2011 erstatning på kr og omkostninger på kr

23 Bevissikringssag - efterspil Omkostninger Fogedretten har ikke hjemmel til at fastsætte sagsomkostninger i bevissikringssagen Ved efterfølgende retssag kan der fastsættes omkostninger også for bevissikringssag

24 Bevissikringssager praktiske overvejelser Særdeles effektivt system Kan spare mange penge ved at tvinge til hurtigt forlig Kan også gå den modsatte vej eks. U rekvirenten fik aldrig at vide, hvad der var beslaglagt sag sluttet efter 6 år Giver hurtigt overblik over sagens omfang Ret omkostningskrævende i starten Kan kombineres med forbudsanmodning

25 Bevissikringssager varemærker og designs Selvfølgelig mest anvendelig ved piratkopiering, hvor beviset er let at levere Kan også bruges ved almindelige krænkelsessager Ved mere usikre sager, bør man være varsom risiko for modkrav er store Eksempel T-shirt sagen

26 Varemærker - hovedovervejelser Varemærket skal have særpræg skal have adskillelsesevne må ikke udelukkende være beskrivende for varen/tjenesteydelsen Hvis mærket mangler særpræg er der tale om en fribetegnelse, som der ikke kan opnås eneret til

27 Varemærker - hovedovervejelser Tegn, som alene falder ind under begreberne art, beskaffenhed, anvendelse, geografisk oprindelse kan mangle særpræg. F.eks. Et tegn, som alene består af en afbildning af selve varen en almindelig vareemballage - (en alm. flaske) et banalt slogan - f.eks. Byens bedste priser et meget almindeligt navn Jensen andre simple ord som f.eks. Farmergris for kød

28 Varemærker - Forvekslelighed Forvekslingsrisiko foreligger, når en kunde tror, at der er tale om den originale vare eller at man fejlagtigt tror, at varen kommer fra den samme producent Mærkelighed varelighed

29 Varemærker - Forvekslelighed Udgangspunktet er en helhedsbedømmelse Det synsmæssige indtryk - mærket udseende Det lydlige indtryk - mærkets udtale Det begrebsmæssige indtryk Stærke og svage mærkebestanddele ex. Akva-., Net-, poly-

30 Produktefterligninger Beskyttelse mulig såvel efter Ophavsretsloven og markedsføringsloven Der kræves som udgangspunkt særpræg(værkshøjde) efter begge regelsæt Beskyttelsesomfang afhænger af hvor meget originalen distancerer sig fra andre kendte produkter på markedet MFL anvendes navnlig, når der foreligger andre skærpende forhold som for eks. tidligere samarbejde etc.

31 Ophavsret Myren vs. Jackpot, U H Myren til højre Jackpot til venstre

32 Ophavsret Myren vs. Jackpot, U H Myren ophavsretligt beskyttet. Da genstand skabt i et funktionalistisk formsprog, er den ophavsretlige beskyttelse imidlertid begrænset til meget nærgående efterligninger. HR mente at indsnævring i ryggen var funktionsbestemt af hensyn til stabilitet. Karakteristiske detaljer ses ikke hos Jackpot Ingen ophavsretlig eller markedsføringsretlig krænkelse. Frifindelse Fritz Hansen havde også udvist betydelig passivitet. Jackpot på markedet i 6 år før indsigelse.

33 Ophavsret TrippTrapp, U H TrippTrapp 2-step

34 Ophavsret TrippTrapp, U H 2-Step stolens formmæssige design har efter en helhedsvurdering en betydelig lighed med Tripp Trapp stolen, som ikke blot er funktionelt begrundet, og de to stole er forvekslelige for personer, der ikke er fagfolk.

35 MFL - særpræg U H Farehytter Hytter til udendørs so-hold. Original Krænker

36 MFL - særpræg U H Farehytter Udseende ikke udelukkende funktionsbestemt. Original har særpræg og er beskyttet af MFL 1. Krænker er næsten identisk hvad angår materialer, isolering, dimensioner og udformning. Forvekslingsrisiko.

37 MFL - teknik U H Murbindere Metalkryds til montering på betonvægge

38 MFL - teknik U H Murbindere Retten fandt at der forelå forvekslelighed Dog: Murbinderprodukternes udseende er alene betinget af deres tekniske funktion, og produkterne er udelukkende af teknisk, funktionel karakter. Ved konstruktionen har der ikke har været taget designmæssige eller æstetiske hensyn.

39 Linak mod Okin U H

40 Linak mod Okin U H Linak Okin - 1 Okin - 2

41 Linak mod Okin U H Skønsmanden udtalte, at hævebordet var et resultat af en selvstændigt skabende indsats SH og HR fandt, at designet var beskyttet efter markedsføringsloven HR fandt ingen krænkelse SH var kommet til det modsatte Selv om de to bordløftere set i deres helhed ligner hinanden, lægger vi som følge af det anførte til grund, at Deskdrive 1 ved den ret ordinære - og i det væsentlige funktionsbestemte - udformning af teleskopstangen adskiller sig fra Deskline DL 1 på netop det punkt, der giver Deskline DL 1 dens designmæssige særpræg. dissens 2 dommere

42 For mere information Johan Løje Sandel, Løje & Wallberg Frederiksgade 7, 1265 København K Tlf Fax Mail. Web.

43

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Oluf Engell. Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis

Oluf Engell. Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 201 Oluf Engell Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 202 203 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis Af advokat Oluf Engell, Danmark Med udgangspunkt

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2009 V 113 08 Indledning 1) Peter Opsvik 2) Stokke AS (Advokat Per Håkon Schmidt) mod Basson Baby ApS (Advokat Mads Marstrand Jørgensen)

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Domæneområdet i Danmark

Domæneområdet i Danmark Titelblad Randi Munk Jakobsen Domæneområdet i Danmark En undersøgelse af varemærkeindehavers rettigheder på Internettet Aalborg Universitet 2008 1 2 Titelblad Erhvervsjurauddannelsen Niels Jernes Vej 6A

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

IMMATERIELLE RETTIGHEDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER Patenter, Brugsmodeller, Varemærker, Designbeskyttelse og Ophavsret DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: mail@laserdisken.dk Uddybende kæreskrift Kære af FS 40-5917/2005 (Retten i

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL

Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL AKTUEL IP-RET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Højesterets første domænenavnsafgørelse Af advokat dr. jur. Per Håkon Schmidt og advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

IP Update, Q1 IP & Technology

IP Update, Q1 IP & Technology Den 8. maj 2014 Nyhedsbrev IP Update, Q1 IP & Technology Nyhedsbrevet omhandler et udpluk af de lovgivningsmæssige tiltag samt afgørelser, der har været på det IP- og IT-retlige område i perioden 1. januar

Læs mere

Fortsat brug af varemærker efter ophør af parternes samarbejde udgjorde en krænkelse

Fortsat brug af varemærker efter ophør af parternes samarbejde udgjorde en krænkelse Nyhedsbrev IP Update IP & Technology Nyhedsbrevet omhandler et udpluk af de lovgivningsmæssige tiltag samt afgørelser, der har været på det IP- og IT-retlige område i perioden 22. januar 2015 1. maj 2015.

Læs mere

Retten til eget billede

Retten til eget billede Retten til eget billede Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier, Personlighedsret, kap. 3, side 51-104, Peter Schønning m.fl. Indledning Betingelser for beskyttelse som værk Det skal være

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere