Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves."

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs (Ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret for skibsførere på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, etablering af et udenrigsfradrag for visse danske søfarende, økonomisk beskyttelse af efterladte søfarende og gennemførelse af ændringsprotokollen til SUA-konventionen) 1 I lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 902 af 16. december 1998, 2 i lov nr af 22. december 2004 og senest ved 3 i lov nr. 493 af 12. maj 2010, foretages følgende ændringer: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves. 2. I 13, stk. 1, 2. pkt., 19, stk. 2, 1. pkt., og 24, 1. pkt., ændres»handels-«til:»skibe registreret i Dansk Almindeligt Skibsregister«. 3. I 13, stk. 4, udgår» 6, stk. 4,«. 2 I lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven), som ændret senest ved 12 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»ved arbejde«:» inden for EU/EØS«. 2. I 3 indsættes som stk. 3 :»Stk. 3. Personer, som erhverver lønindkomst ved arbejde uden for EU/EØS om bord på danske eller udenlandske skibe, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage et beløb et beløb på kr. Har den pågældende kun lønindtægt som nævnt i 1. pkt. i en del af året, eller er der tale om ansættelse på deltid, nedsættes fradraget forholdsmæssigt. Det er en betingelse for fradrag, at forhyringsvilkårene for den pågældende svarer til, hvad der sædvanligvis gælder for søfolk.«3 I sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret senest ved 2 i lov nr. 493 af 12. maj 2010, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således:»2. Sømandens ret til at kræve afsked og økonomisk støtte til efterladte søfarende«2. Efter 10 indsættes:» 10 a. Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn kan økonomi- og erhvervsministeren yde tilskud til dækning af udgifter til de pågældendes 1) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke sker som følge af andre af lovens bestemmelser, og 2) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne m.v., indtil hjemrejse finder sted. Stk. 2. Der afsættes en særlig pulje til tilskud, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Søfartsstyrelsen forestår administrationen af puljeordningen.«3. 63, stk. 2, 3. pkt., affattes således:»er den begåede forbrydelse en handling omfattet af artikel 3, 3bis, 3ter eller 3quater i FN s konvention af 10. marts 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden, som henholdsvis ændret og indsat ved protokollen af 1. november 2005 til denne konvention, kan skibsføreren dog overgive den mistænkte til vedkommende myndighed uden for riget.«økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr AU004321

2 2 4 I lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd (velfærdsloven), som ændret ved lov nr. 212 af 28. marts 2001 og lov nr. 304 af 30. april 2003, foretages følgende ændringer: 1. 4, stk. 5, affattes således:»stk. 5. Handelsflådens Velfærdsråd aflægger regnskab efter årsregnskabsloven.«2. 5, stk. 1 o g 2, ophæves og i stedet indsættes:»midlerne til velfærdsarbejdet tilvejebringes ved en afgift på 240 øre pr. dag for hver søfarende, der er forhyret på et dansk handelsskib, herunder skibsførere, og som er forsikret mod følger af ulykkestilfælde i henhold til lov om arbejdsskadesikring. Afgiften påhviler den søfarende med 70 øre og rederen med 170 øre.«stk. 3 bliver herefter stk , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan yde tilskud til Fiskeriets Arbejdsmiljøråds arbejde med rådgivning, vejledning, information, analyser, målinger og øvrige forebyggelsesmæssige aktiviteter. Beløbets størrelse fastsættes på de årlige finanslove.«6 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 2. 7 Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne. Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland, men 1 og 3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, foretages følgende ændring:

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets baggrund og formål 2. Lovforslagets indhold 2.1. Ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret for skibsførere på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende ret Lovforslaget 2.2. Etablering af et særligt udenrigsfradrag for danske søfarende Gældende ret Lovforslaget 2.3. Tilskud til efterladte søfarende Gældende ret Lovforslaget 2.4. Ændret finansiering af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd Gældende ret Lovforslaget 2.5. Gennemførelse af SUA-protokollen Gældende ret Lovforslaget 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder, organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets baggrund og formål Det overordnede formål med lovforslaget er at styrke rederiernes og de danske søfarendes globale konkurrenceevne. På trods af den økonomiske krise har Danmark fastholdt sin styrkeposition som søfartsnation. Tonnagen er vokset, valutaindtjeningen er, efter et fald under krisen, igen stigende, og på det seneste ses også etablering af nye virksomheder i Danmark med skibsfart som omdrejningspunkt. Den økonomiske krise har imidlertid rykket ved forudsætningerne for maritim vækst og øget presset på de rammevilkår, som skal sikre skibe under dansk flag, fortsat indflagning samt fastholdelse af maritime kompetencer i Det Blå Danmark, som omfatter de danske rederier samt en række relaterede, maritime erhverv og institutioner. Der er fortsat gode muligheder for at udbygge styrkepositionen gennem yderligere vækst i den danskflagede tonnage og dermed i Det Blå Danmark. Men det forudsætter, at rederierne også fortsat vælger det danske flag til deres skibe. Skal den nuværende styrkeposition således fastholdes og udbygges, bør der gennemføres nødvendige justeringer af rammevilkårene for både rederier og søfarende og styrke evnen til at konkurrere under de globale markedsvilkår, som kendetegner skibsfarten. Det at kunne ansætte personer fra det globale arbejdsmarked er allerede en del af rammevilkårene i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), dog med undtagelse af et krav om dansk indfødsret for skibsføreren. Indfødsretskravet gælder dog ikke for personer, som er omfattet af De Europæiske Fællesskabers regler om etableringsret, arbejdskraftens frie bevægelighed eller ret til udveksling af tjenesteydelser. Fremtidig vækst i DIS er en forudsætning for en fortsat styrkelse af Det Blå Danmark, samt for at nye rederier etablerer sig i Danmark med danskflaget tonnage. Hidtil har der været givet dispensationer fra kravet om dansk/eu/eøs indfødsret til lidt under 10 % af skibene i DIS. Dette har sikret en række indflagninger til dansk flag over de seneste år. Ved rederiernes ansøgninger om dispensation har begrundelsen været, at det ikke har været muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal kvalificerede skibsførere med dansk/eu/eøs indfødsret, samt at afskiberen/kunden typisk de store olieselskaber stiller krav om anciennitet og krav til efteruddannelse af specielt seniorofficererne i bl.a. tankskibe. Der har primært været tale om nye skibe eller skibe, der medbragte en eksisterende besætning fra et andet flag som f.eks. norsk flag da de skiftede til DIS. Der er derfor ikke med dispensationerne generelt sket en udskiftning af danskere med udenlandsk arbejdskraft. I Søfartsstyrelsens afgørelser vedrørende dispensationerne er der endvidere lagt vægt på, at de pågældende rederier tager aktivt del i rekrutteringen af danske officerselever. Dispensationerne udstedes under forudsætning af, at skibsførerne kan opnå dansk anerkendelsesbevis. Dispensationer fra kravet er imidlertid ikke en holdbar løsning på sigt. Sammenholdt med det eksisterende vækstpotentiale foreslås kravet derfor ophævet for skibe registreret i DIS. Det skønnes ikke betænkeligt at tillade skibsførere fra andre lande at gøre tjeneste på DIS-skibe. Der vil således

4 4 blive stillet samme kvalifikationskrav til skibsførerne fra tredjelande, som der i dag stilles til de skibsførere fra EU/EØS lande, der gør tjeneste på danske skibe. En ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret for skibsførere på skibe registreret i DIS vurderes at udgøre en tidssvarende og sikkerhedsmæssigt forsvarlig styrkelse af det danske flag i den internationale konkurrence, ligesom det vurderes at ville bidrage til fortsat vækst i dansk skibsfart, herunder etablering af nye arbejdspladser i land. Med lovforslaget foreslås det samtidig, at de søfarendes rammevilkår forbedres gennem et særligt udenrigsfradrag på kr. årligt for danske søfarende ved arbejde om bord på danske eller udenlandske skibe uden for EU/EØS. Sigtet hermed er at forbedre de pågældendes konkurrenceevne på det globale maritime arbejdsmarked. Lovforslaget har endvidere til formål at forbedre søfarendes sociale beskyttelse. Det forslås således at etablere en særlig pulje på 1,8 mio. kr. årligt med sigte på at etablere et yderligere socialt sikkerhedsnet for såkaldt efterladte søfarende om bord på danske skibe og udenlandske skibe i danske havne. Det foreslås derfor, at økonomi- og erhvervsministeren af denne pulje skal kunne yde økonomisk tilskud til dækning af disse personers hjemrejse og underhold om bord. Lovforslaget indeholder desuden forslag om en mindre konsekvensændring af sømandsloven, som har til formål at skabe grundlag for dansk ratifikation af protokollen af 1. november 2005, som på baggrund af terrorhandlingerne i USA den 11. september 2001 indeholder ændringer af FN s SUA-konvention (Convention for the Suppression of Unlawfull Acts against the safety of maritime navigation). SUA-konventionen blev vedtaget den 10. marts 1988 og indeholder regler om ulovlige handlinger, som bredt truer sikkerheden på skibe eller de ombordværendes sikkerhed. Hovedparten af ændringsprotokollens bestemmelser er allerede gennemført i dansk ret, jf. lov nr. 494 af 12. maj 2010, hvorved Folketinget tillige meddelte samtykke til, at Danmark ratificerer protokollen. 2. Lovforslagets indhold Der lægges med lovforslaget op til følgende model for styrkelse af Det Blå Danmark: For at styrke indflagning og rederiernes konkurrenceevne foreslås det at ophæve kravet om dansk/eu/ EØS indfødsret for skibsførere på skibe registreret i DIS. For at forbedre de søfarendes generelle beskæftigelsesvilkår og konkurrenceevne på det globale arbejdsmarked samt sikre maritime kompetencer foreslås det at indføre et særligt udenrigsfradrag på kr. årligt for danske søfarende ved arbejde om bord på danske eller udenlandske skibe uden for EU/EØS. For at forbedre de søfarendes sociale beskyttelse foreslås det at etablere en særlig pulje på 1,8 mio. kr. årligt til såkaldt efterladte søfarende. Herudover foreslås der med en mindre konsekvensændring af sømandsloven etableret det endelige grundlag for dansk ratifikation af ændringsprotokollen af 1. november 2005 til SUA-konventionen Ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret for skibsførere på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende ret I henhold til 6, stk. 4, 13, stk. 1, 19, stk. 2, og 24 i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning med senere ændringer er det et krav, at skibsførere i handels- og fiskeskibe har dansk indfødsret. Efter besætningslovens 13, stk. 4, kan Søfartsstyrelsen fastsætte regler, der undtager fra kravet om dansk indfødsret for personer, som er omfattet af De Europæiske Fællesskabers eller EØS regler om etableringsret, arbejdskraftens frie bevægelighed eller ret til udveksling af tjenesteydelser. Dette er sket ved bekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 om undtagelse fra besætningslovens krav om dansk indfødsret for skibsførere i handelsskibe og fiskeskibe. Bekendtgørelsen sikrer, at de danske regler lever op til de nævnte EU-regler. Lovens generelle dispensationsmulighed, som fastsat i 19, stk. 2, 2. pkt., omfatter således muligheden for at give dispensation fra kravet om dansk/eu/eøs indfødsret til skibsførere fra andre lande, og dispensation kan gives under særlige omstændigheder efter forudgående indhentet erklæring fra de berørte organisationer. Bestemmelsen har navnlig været anvendt i forbindelse med indflagning af skibe til dansk flag, herunder i en række tilfælde, hvor den eksisterende besætning har fået mulighed for fortsat at arbejde på skibet efter flagskiftet Lovforslaget Det foreslås, at kravet om dansk/eu/eøs indfødsret for skibsførere i besætningslovens 6, stk. 4, 13, stk. 1, 19, stk. 2, og 24 ophæves for skibsførere på skibe registreret i DIS. Indfødsretskravet var oprindeligt begrundet i dels skibsførerens offentlige myndighedsudøvelse, dels skibsførerens ansvar og opgaver i henhold til dansk søfartslovgivning. I tilknytning til spørgsmålet om at sikre skibsførere fra EU/EØS lande mulighed for at gøre tje-

5 5 neste som skibsførere på danske skibe blev det imidlertid fastslået, at skibsførere efter dansk lov kun i begrænset omfang er tillagt myndighedsbeføjelser, og at disse ydermere kun udgør en meget begrænset del af skibsførerens arbejde i særlige situationer. Dette var medvirkende til, at kravet om dansk indfødsret ikke kunne opretholdes. I lighed med, hvad der gælder for skibsførere fra EU/ EØS lande, skønnes det således heller ikke betænkeligt at tillade skibsførere fra andre lande at gøre tjeneste på DIS-skibe, forudsat at deres kvalifikationer er i orden. Der vil i den henseende blive stillet samme kvalifikationskrav til skibsførerne fra tredjelande, som der i dag stilles til de skibsførere fra EU/EØS lande, der gør tjeneste på danske skibe. I henhold hertil er det en betingelse, at en søfarende er uddannet i et land, som har ratificeret FN s Internationale Søfartsorganisations (IMO) konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW-konventionen), at der er indgået aftale om anerkendelse af sønæringsbeviser med det pågældende land, at ansøgeren har et gyldigt sønæringsbevis fra landet, at ansøgeren som udgangspunkt har aflagt en prøve, og at ansøgeren har dokumenteret kendskab til dansk søfartslovgivning og danske arbejdsmiljøregler. Desuden skal skibsføreren uddannes til dansk sygdomsbehandler. På den anførte baggrund anses den foreslåede ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret for skibsførere på skibe registreret i DIS for at udgøre en tidssvarende og sikkerhedsmæssigt forsvarlig styrkelse af det danske flag i den internationale konkurrence, ligesom det vurderes at ville bidrage til fortsat vækst i dansk skibsfart, herunder etablering af nye arbejdspladser i land Etablering af et særligt udenrigsfradrag for danske søfarende Gældende ret I henhold til 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven) kan personer, som uden for begrænset fart erhverver lønindkomst ved arbejde om bord på danske eller udenlandske skibe, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage et beløb på kr. Tilsvarende gælder ved arbejde om bord på stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere, som har egne fremdrivningsmidler og eget lastrum til transport af materialer indvundet fra havbunden, og som har en bruttotonnage på 20 t eller derover. Har den pågældende kun den nævnte lønindtægt i en del af året, eller er der tale om ansættelse på deltid, nedsættes fradraget forholdsmæssigt. Det er en betingelse for fradrag, at forhyringsvilkårene for den pågældende svarer til, hvad der sædvanligvis gælder for søfolk. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse ved erhvervelse af lønindkomst ved arbejde udført om bord på skibe og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udvinding af kulbrinter uden for dansk søterritorium og dansk kontinentalsokkelområde, samt ved arbejde om bord på skole- og øvelsesskibe, jf. lov om maritime uddannelser Lovforslaget En ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret for skibsførere på skibe registreret i DIS kan få betydning for danske skibsføreres beskæftigelsesmuligheder. Derfor foreslås det, at danske søfarendes rammevilkår også forbedres, så de bedre kan konkurrere på det globale maritime arbejdsmarked. Det foreslås på den baggrund at udvide det eksisterende sømandsfradrag med et udenrigsfradrag for danske søfarende ved arbejde uden for EU/EØS om bord på danske eller udenlandske skibe. Udenrigsfradraget foreslås fastsat til kr. og træder i stedet for det almindelige sømandsfradrag på kr. Dette vil give de berørte søfarende en nettogevinst på ca kr. årligt uanset indtægt, når de er berettiget til fradraget hele året. Indførelsen af et udenrigsfradrag vil ikke kun gælde for danske skibsførere, men for alle danske søfarende ansat på danske eller udenlandske skibe ved arbejde uden for EU/EØS. Det vurderes, at etablering af et udenrigsfradrag indeholder statsstøtteelementer, som forudsætter notifikation af og godkendelse i Kommissionen. Fradraget vil derfor ikke blive sat i kraft, før Kommissionens godkendelse foreligger Tilskud til efterladte søfarende Gældende ret Spørgsmålet om sikringsordninger for såkaldt efterladte søfarende er ikke reguleret i gældende dansk lovgivning. Med efterladte søfarende menes personer, som sidder tilbage på skibe, fordi rederen ofte i konkurssituationer undlader at opfylde grundlæggende forpligtelser over for de søfarende, der er om bord, således at de ikke har mad eller drikkevarer under opholdet om bord eller undlader at sørge for hjemrejse. Ved lov nr. 493 af 12. maj 2010 vedtog Folketinget en ændring af sømandsloven, hvorefter rederen for danske skibe skal stille finansiel sikkerhed til dækning af hjemrejseudgifter. Samtidig blev lovens bestemmelser om

6 6 rederens pligt til at betale den søfarendes hjemrejse udvidet. Disse bestemmelser er imidlertid endnu ikke trådt i kraft, men afventer ikrafttrædelsen af FN s Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention om søfarendes arbejdsforhold fra Konventionen træder i kraft, når den er blevet ratificeret af mindst 30 lande, der til sammen repræsenterer mindst 33 % af verdenshandelstonnagen af skibe. Dette forventes at ske inden for få år. Fra dansk side sigtes på ratifikation af konventionen i Lovforslaget Efterladte søfarende er et tiltagende problem. Sagerne har betydelige menneskelige og sociale konsekvenser for de søfarende og deres familier. I tråd med konventionen om søfarendes arbejdsforhold foreslås på den baggrund, at der etableres en særlig pulje på 1,8 mio. kr. årligt, hvoraf økonomi- og erhvervsministeren kan yde økonomisk tilskud til dækning af udgifter til hjemrejse og underhold om bord samt sikring af bl.a. forplejning, varme, elektricitet, kommunikation og hygiejne på skibet, indtil hjemrejsen kan finde sted. Der etableres hermed et socialt sikkerhedsnet, som vil forbedre beskyttelsen af søfarende på danske skibe og på udenlandske skibe i dansk havn, særligt indtil konventionen om søfarendes arbejdsforhold og de danske regler, der gennemfører konventionen, jf. lov nr. 493 af 12. maj 2010, træder i kraft. Også efter dette tidspunkt vil den foreslåede ordning dog kunne sikre, at de søfarende kan få en hjælpende hånd, når de er i nød. Samtidig vil lovforslaget være i tråd med IMO s resolution nr. 930 fra 2001 om sikring af efterladte søfarende. Det beløb, som årligt vil kunne anvendes til den foreslåede ordning, vil blive fastsat på finansloven. For 2011 foreslås puljen at udgøre 0,9 mio. kr. og for de følgende år 1,8 mio. kr. årligt. Når beløbet i 2011 foreslås fastsat til 0,9 mio. kr., skyldes det, at lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2011, og der skal derfor kun afsættes midler til ½ år, dvs. 0,9 mio. kr. Ved førnævnte lov nr. 493 af 12. maj 2010 er der allerede indsat bestemmelser i sømandsloven, som sikrer, at danske rederier skal stille en garanti, der dækker hjemrejseomkostninger for søfarende på danske skibe, fx når rederiet går konkurs. Indtil disse regler træder i kraft, vil søfarende på danske skibe af de foreslåede puljemidler kunne få dækket deres kontraktbestemte hjemrejse, hvis rederen væsentligt misligholder kontrakten og efterlader skibet i en dansk eller udenlandsk havn uden at tage vare på hverken skibet eller de søfarende om bord. Også efter ikrafttrædelsen af de nye regler i lov nr. 493 af 12. maj 2010 vil den foreslåede bestemmelse være et sikkerhedsnet for de søfarende, hvis fx garantien skulle være ophørt, eller den mod forventning ikke dækker samtlige udgifter til hjemsendelsen. Det er ikke almindeligt for danske skibe, at søfarende efterlades. Alligevel er det fundet nødvendigt med henblik på at give søfarende på danske skibe en bedre beskyttelse, hvor den enkelte søfarende uden skyld er havnet i en sådan situation. Der har allerede været situationer, hvor søfarende på udenlandske skibe efterlades på skibe i dansk havn, idet rederiet af økonomiske grunde har opgivet skibet og de søfarende. Med lovforslaget vil der også være et socialt sikkerhedsnet for disse søfarende. Sådanne situationer vil fortsat kunne opstå, også efter den internationale ikrafttræden af konventionen om søfarendes arbejdsforhold. I lyset af de erfaringer der har været med efterladte søfarende, lægges der med lovforslaget op til, at der også kan ydes tilskud til at sikre de søfarendes forplejning m.v. om bord på skibet, indtil hjemrejse kan finde sted. Det gælder både for danske skibe og for udenlandske skibe i dansk havn. Forslaget vil medføre, at Danmark går et skridt videre, end gennemførelsen af ILO-konventionen kræver, og der skabes således et yderligere socialt sikkerhedsnet for de søfarende. Det foreslås, at puljeordningen, herunder puljemidlerne på henholdsvis 0,9 mio. kr. for 2011 og 1,8 mio. kr. for de følgende år, administreres af Søfartsstyrelsen. Praktisk bistand til efterladte søfarende på danske skibe og på udenlandske skibe i dansk havn er omfattet af reglen i 1, stk. 2, i lov om Handelsflådens Velfærdsråd. Søfartsstyrelsen vil derfor i samarbejde med Handelsflådens Velfærdsråd sikre de søfarende under opholdet om bord samt deres hjemrejse. Der er ikke med lovforslaget lagt op til en ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Der lægges således ikke op til, at udbetaling af udestående løn skal være omfattet af puljemidlerne, da dette for danske skibes vedkommende er dækket af Lønmodtagernes Garantifond. For søfarende på udenlandske skibe bør lønnen tilsvarende dækkes af flagstatens lovgivning. Der lægges heller ikke op til, at udbetaling af lommepenge eller lignende skal være omfattet Ændret finansiering af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd Gældende ret Handelsflådens Velfærdsråd er en privat selvejende institution, der er oprettet ved lov. Velfærdsrådet har til opgave at varetage og fremme foranstaltninger om søfarendes velfærd til søs og under ophold i havn i både

7 7 ind- og udland. Danmark har ratificeret ILO-konvention nr. 163 om søfarendes velfærd og er i henhold hertil forpligtet til at sikre, at der er velfærdsforanstaltninger for de søfarende og den nødvendige finansiering heraf. Efter 5 i lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd (velfærdsloven) tilvejebringes midlerne til velfærdsarbejdet ved en afgift på 140 øre pr. dag for hver søfarende, der er forhyret på et dansk handelsskib, herunder skibsførere, og som er forsikret mod følger af ulykkestilfælde i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring. Velfærdsafgiften påhviler den søfarende og rederen med halvdelen til hver. Efter bestemmelsens stk. 2 yder økonomi- og erhvervsministeren endvidere et tilskud, der højst kan svare til den afgift, som samlet er pålagt rederne og de søfarende. Statens bidrag til Handelsflådens Velfærdsråd fastsættes på de årlige finanslove og svarer i dag til 100 øre pr dag for hver søfarende. Det samlede bidrag udgør således 240 øre pr. dag pr. søfarende. Ved varetagelse af opgaverne disponerer Velfærdsrådet selvstændigt over de i medfør af loven tilvejebragte midler. Velfærdsrådet ledes af et råd og en direktion. Økonomi- og erhvervsministeren udnævner efter indstilling fra søfartens organisationer Velfærdsrådets medlemmer for en treårig periode. Det fremgår endvidere af 27, stk. 3, i lov om sikkerhed til søs, at der kan ydes tilskud til informationsaktiviteter og konsulenttjeneste mv. for de to arbejdsmiljøråd, som i henhold til loven er etableret inden for henholdsvis søfarts- og fiskeriområdet. Tilskuddene fastsættes på finansloven. På finansloven for 2010 var statens bevilling vedrørende Handelsflådens Velfærdsråd ansat til 3,5 mio. kr. Velfærdsrådets regnskab har hidtil været aflagt efter statens regnskabsregler og revideret af Rigsrevisionen. Søfartens Arbejdsmiljøråd får i dag et årligt statstilskud på 1,3 mio. kr. Bidraget til Søfartens Arbejdsmiljøråd ydes med hjemmel i lov om sikkerhed til søs Lovforslaget Der lægges med lovforslaget op til, at finansieringen af det foreslåede udenrigsfradrag og den foreslåede etablering af en ordning til økonomisk sikring af efterladte søfarende sker ved, at rederierhvervet fuldt ud overtager statens samlede årlige bidrag på ca. 4,8 mio. kr. til Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd. De administrativt fastsatte regler for Søfartens Arbejdsmiljøråd vil blive justeret, således at rederiernes bidrag vil kunne justeres. Som følge af at det statslige tilskud til Handelsflådens Velfærdsråd bortfalder, vil velfærdsrådets budget og regnskab ikke længere skulle godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Det præciseres derfor i lovforslaget, at Handelsflådens Velfærdsråd aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. Endvidere indebærer bortfaldet af det faste statslige tilskud på den baggrund enkelte justeringer i Handelsflådens Velfærdsråds vedtægter. Ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabslovens regler vil revisionen skulle varetages af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Handelsflådens Vælfærdsråd råder i dag over en formue, som stammer fra erhvervets egne afgiftsbidrag til velfærdsordningen og fra statens tilskud hertil. Ordningen videreføres med rådets nuværende formue. Det er i vedtægterne sikret, at formuen, ved rådets ophør, anvendes til velfærdsformål for søfarende efter økonomiog erhvervsministerens bestemmelse. Vedtægterne kan alene ændres med økonomi- og erhvervsministerens godkendelse. Bestemmelsen i lov om sikkerhed til søs vedrørende tilskud til arbejdmiljørådene foreslås justeret, således at den alene omfatter fiskeriområdet. Samtidig foreslås en tilpasning af bestemmelsen, som herefter svarer til finanslovens formulering Gennemførelse af SUA-protokollen Gældende ret Sømandsloven indeholder i dag mulighed for, at skibsføreren kan udlevere personer om bord til udenlandske myndigheder, hvis de pågældende er mistænkt for at have begået forbrydelser omfattet af SUA-konventionen Lovforslaget Som konsekvens af ændringsprotokollen af 1. november 2005 til SUA-konventionen er der behov for at foretage en mindre ændring af sømandsloven, således at skibsføreren også kan udlevere personer, der er mistænkt for at have overtrådt de nye strafbestemmelser om terrorismevirksomhed mv. i protokollen. Lovforslaget medvirker dermed til at skabe det fornødne lovgrundlag for, at Danmark kan ratificere SUA-protokollen. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Indførelse af et udenrigsfradrag samt tilskud til efterladte søfarende vil som udgangspunkt give staten et provenutab i størrelsesordenen 4,8 mio. kr. årligt. Da statens tilskud til Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd, som samlet udgør et tilsvarende årligt beløb på 4,8 mio. kr., ophæves, er disse dele af lovforslaget samlet set provenuneutralt for det offentlige.

8 8 Det skønnes, at ændringen af sømandsbeskatningsloven vil medføre engangsudgifter for SKAT i forbindelse med systemændringer på ca kr. Denne engangsudgift vil blive afholdt af Økonomi- og Erhvervsministeriet (Søfartsstyrelsen). Lovforslaget vil således kun i meget begrænset omfang indebære økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet For at sikre en fortsat drift af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd forhøjes rederiernes nuværende andel af de to råds finansiering med i alt 4,8 mio. kr. Forøgelsen af rederierhvervets udgifter skønnes at modsvares gennem det vækstpotentiale, der ligger i en ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret for skibsførere på skibe registreret i DIS. På den baggrund skønnes forslaget ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Forholdet til EU-retten Det vurderes, at det foreslåede element vedrørende etablering af et særligt udenrigsfradrag for danske søfarende indeholder statsstøtteelementer, som forudsætter notifikation af og godkendelse i Kommissionen. Denne del af lovforslaget vil således ikke kunne sættes i kraft, før Kommissionens godkendelse foreligger. 8. Hørte myndigheder, organisationer m.v. Bilfærgernes Rederiforening, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Statistik, Dansk Metals Maritime Afdeling, Danske Regioner, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Fag og Arbejde, Fagligt Fælles Forbund (3F), Finansministeriet, Finanstilsynet, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Fiskernes Forbund, Foreningen af Småøernes Færgeselskaber, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Grønlands Selvstyre, Handelsflådens Velfærdsråd, HORESTA, Justitsministeriet, Kommunernes Landsforening, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landsorganisationen i Danmark, Maskinmestrenes Forening, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Patent- og Varemærkestyrelsen, Radiotelegrafistforeningen af 1917, Rederiforeningen af 2010, Rigsrevisionen, Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer, Sikkerhedsstyrelsen, Skatteministeriet, Statsministeriet, Søfartens Arbejdsmiljøråd, Søfartens ledere Dansk Navigatørforening og Træskibs Sammenslutningen. 9. Sammenfattende skema 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. Positive konsekvenser/mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, Ophævelsen af statens tilskud til kommuner og regioner Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd indebærer en besparelse på 4,8 mio. kr. årligt. Negative konsekvenser/merudgifter Indførelse af et udenrigsfradrag og en pulje til efterladte søfarende skønnes at give staten merudgifter i størrelsesordenen 4,8 mio. kr. årligt. Dette beløb modsvares imidlertid af ophævelsen af statens tilskud på 4,8 mio. kr. til Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd. Systemændringer i SKAT i forbindelse med ændringerne af sømandsbeskatningsloven skønnes at indebære en engangsudgift på kr. Denne udgift vil blive afholdt af

9 9 Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Forøgelsen af rederierhvervets udgifter skønnes at modsvares gennem det vækstpotentiale, der ligger i en ophævelse af kravet om dansk/eu/ EØS indfødsret til skibsførere på skibe registreret i DIS. Vækstpotentialet skønnes at modsvare de 4,8 mio. kr., som erhvervet skal betale til Søfartens Arbejdsmiljøråd og Handelsflådens Velfærdsråd. På den baggrund skønnes forslaget ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Forholdet til EU-retten Økonomi- og Erhvervsministeriet (Søfartsstyrelsen). Lovforslaget indebærer således kun i meget begrænset omfang økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Ingen Den del af forslaget, som vedrører styrkelse af rederiernes og de danske søfarendes globale konkurrenceevne, vil som udgangspunkt indebære øgede udgifter for rederierne i størrelsesordenen 4,8 mio. kr. årligt. Forøgelsen af rederierhvervets udgifter skønnes at modsvares gennem det vækstpotentiale, der ligger i en ophævelse af kravet om dansk/eu/ EØS indfødsret for skibsførere på skibe registreret i DIS, og forslaget skønnes derfor ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. Ingen Det vurderes, at det foreslåede element vedrørende etablering af et særligt udenrigsfradrag for danske søfarende indeholder statsstøtteelementer, som forudsætter notifikation af og godkendelse i Kommissionen. Lovforslagets bestemmelse om det særlige fradrag vil ikke blive sat i kraft, før Kommissionens godkendelse foreligger. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Efter den gældende bestemmelse i besætningslovens 6, stk. 4, skal skibsførere på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) have dansk indfødsret. I medfør af besætningslovens 13, stk. 4, kan Søfartsstyrelsen efter høring af de berørte organisationer fastsætte regler, der undtager fra kravet om dansk indfødsret i 6, stk. 4, 13, stk. 1, 19, stk. 2, og 24 for personer, som er omfattet af De Europæiske Fællesskabers eller EØS regler om etableringsret, arbejdskraftens frie bevægelighed eller ret til udveksling af tjenesteydelser. Dette er sket ved bekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 om undtagelse fra besætningslovens krav om dansk indfødsret for skibsførere i handelsskibe og fiskeskibe, hvorefter kravet om dansk indfødsret er lempet, således at skibsføreren også kan have EU- eller EØSindfødsret. Med lovforslagets 1, nr. 1, foreslås det, at kravet om dansk/eu/eøs indfødsret for skibsførere i besætningslovens 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Til nr. 2 Med lovforslagets 1, nr. 2, foreslås det at ophæve kravet i besætningslovens 13, stk. 1, 19, stk. 2, og 24 om dansk/eu/eøs (jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1) indfødsret for skibsførere på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Kravet foreslås derimod opretholdt for så vidt angår skibsførere på skibe registreret i Dansk Almindeligt Register (DAS) og på fiskeskibe.

10 10 Til nr. 3 Med lovforslagets 1, nr. 3, foreslås det at ophæve henvisningen i besætningslovens 13, stk. 4, til 6, stk. 4. Forslaget er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 1, hvorved lovens 6, stk. 4, 2. pkt., foreslås ophævet. Til nr. 1 Til 2 Det foreslås at justere den gældende bestemmelse i sømandsbeskatningslovens 3, stk. 1, således at det præciseres, at bestemmelsen kun gælder for arbejde om bord på danske eller udenlandske skibe inden for EU/ EØS. Forslaget er en konsekvens af lovforslagets 2, nr. 2, hvorved det foreslås at indføre et nyt, forhøjet fradrag for søfarende, som udfører arbejde om bord på danske eller udenlandske skibe uden for EU/EØS. Til nr. 2 Det foreslås, at der indføres et særligt udenrigsfradrag for danske søfarende, som finder anvendelse for den tid, hvor den søfarende udfører arbejde om bord på danske eller udenlandske skibe uden for EU/EØS. Fradraget foreslås fastsat til kr. og træder i stedet for det almindelige sømandsfradrag, som er på kr. Hvis en søfarende kun er berettiget til udenrigsfradraget i en del af året, gives fradraget forholdsmæssigt på samme måde, som det i øjeblikket er gældende for det almindelige sømandsfradrag. En søfarende kan således være berettiget til udenrigsfradrag i en del af året og til almindeligt sømandsfradrag i de perioder, hvor betingelserne for udenrigsfradrag ikke er opfyldt. Indførelsen af et særligt udenrigsfradrag berører ikke reglerne for søfarende om bord på skibe registreret i DIS. Sådanne søfarende vil fortsat være omfattet af en nettolønsordning. Ændringerne berører heller ikke reglerne for beskatning af søfolk om bord på kabellægningsfartøjer, bugser- og bjærgningsfartøjer og stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere. Søfarende om bord på sådanne fartøjer kan altid aflønnes og beskattes efter samme regler som DIS-søfolk, når der arbejdes uden for EU/EØS, jf. sømandsbeskatningslovens 5 a, 6 og 8. Til nr. 1 Til 3 Det foreslås at tilpasse overskriften til afsnit 2 i lovens kapitel 2, således at der i overskriften tages højde for lovforslagets 3, nr. 2, hvorefter det foreslås at etablere en ordning, som giver mulighed for at yde økonomisk tilskud til såkaldt efterladte søfarende. Til nr. 2 Den foreslåede nye bestemmelse i sømandslovens 10 a har til formål at etablere en ordning, hvorefter der kan ydes økonomisk hjælp til såkaldt efterladte søfarende om bord på danske skibe eller på udenlandske skibe i danske havne. Hermed skabes et socialt sikkerhedsnet for søfarende. De søfarende, som foreslås beskyttet af bestemmelsen, er søfarende, som er efterladt om bord af rederen uden økonomiske midler til det daglige ophold eller til deres hjemrejse. Der er tale om en situation, hvor rederen har brudt kontrakten, hvorved de søfarende bringes i en urimelig situation, og hvor den søfarende af økonomiske grunde tvinges til at opholde sig om bord på skibet. Typisk opstår situationen, hvor skibet er arresteret, fx pga. af krav fra mandskabet som følge af manglende betaling af løn, hvor skibet er tilbageholdt som usødygtigt, og rederiet ikke har de økonomiske midler til at sætte skibet i stand, eller hvor rederen i øvrigt ikke har økonomisk mulighed for at fortsætte skibets drift, evt. som følge af konkurs eller konkurslignende situationer. De ydelser, der vil kunne dækkes via den foreslåede tilskudsordning, vedrører de søfarendes underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, de hygiejniske forhold om bord (bl.a. håndtering af affald) og kommunikation med de pårørende og lignende. Der vil også i særlige situationer, fx hvis det ikke er sikkerhedsmæssigt eller sundhedsmæssigt forsvarligt at lade de søfarende blive om bord, kunne blive tale om at betale for hotelophold eller lignende i en kortere periode, indtil den søfarende kan sendes hjem. Et særligt økonomisk problem for de søfarende er sikring af den kontraktmæssige betaling for hjemrejse i disse situationer. Det foreslås, at der via tilskudsordningen kan afholdes udgifter til de søfarendes hjemrejse med underhold, fx hotelophold. Efter reglerne i ILO s konvention om søfarendes arbejdsforhold skal den ansvarlige myndighed i flagstaten sørge for hjemsendelse af de søfarende, herunder skibsføreren, hvis en reder ikke betaler hjemsendelsesudgifterne for søfarende, der er berettiget til at blive hjemsendt. Disse regler vil også blive sat i kraft for danske skibe, når konventionen træder i kraft internationalt. Det må imidlertid forventes, at der, både før konventionen er trådt i kraft internationalt og også herefter, vil kunne opstå tilfælde, hvor hverken rederiet eller den udenlandske flagstat lever op til sine forpligtelser. For danske skibes vedkommende forventes der ikke at være de store problemer, mens der har været tilfælde med udenlandske skibe, hvor den foreslåede nye bestemmelse kunne have været anvendt. Selvom der ikke forekom-

11 11 mer mange tilfælde med danske skibe, vil de afsatte midler kunne udgøre et særligt socialt sikkerhedsnet for søfarende på danske skibe, ikke mindst indtil de danske bestemmelser i lov nr. 493 af 12. maj 2010 træder i kraft, eller hvis det efter reglernes ikrafttræden fx i en konkret situation skulle vise sig, at hjemrejsegarantien ikke fuldt ud dækker omkostningerne, eller af anden grund ikke er dækkende. Hvor det er muligt og økonomisk forsvarligt, vil den danske stat dog søge at få inddrevet de økonomiske udgifter, som der er afholdt. Udbetaling af udestående løn er ikke omfattet. For søfarende på danske skibe gælder Lønmodtagernes Garantifond. Lommepenge m.v. vil heller ikke kunne dækkes af puljen. Der afsættes en særlig pulje til tilskud, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove. I 2011 forventes afsat 0,9 mio. kr. til ordningen, da loven foreslås først at træde i kraft den 1. juli For de følgende år forventes beløbet årligt at blive 1,8 mio. kr. Det foreslås, at puljeordningen administreres af Søfartsstyrelsen. Praktisk bistand til efterladte søfarende på danske skibe og på udenlandske skibe i dansk havn er omfattet af reglen i 1, stk. 2, i lov om Handelsflådens Velfærdsråd. Søfartsstyrelsen vil derfor i samarbejde med Handelsflådens Velfærdsråd sikre de søfarende under opholdet om bord samt deres hjemrejse. Til nr. 3 Forslaget indeholder en mindre konsekvensændring af sømandslovens 63, stk. 2, som følge af Danmarks forestående ratifikation af SUA-protokollen. Ændringen udvider den eksisterende ret for skibsføreren til at udlevere ombordværende personer til udenlandske myndigheder, når disse mistænkes for overtrædelse af visse særlige strafbare handlinger i SUA-konventionens artikel 3. Ændringsprotokollen til SUA-konventionen udvider det strafbare gerningsindhold i forhold til den gældende konvention. En række handlinger, hvor skibet eller dets last benyttes med et terrorismefomål, bliver nu kriminaliseret. Skibsføreren skal derfor også kunne udlevere personer, som er mistænkt for overtrædelse af disse nye bestemmelser, til udenlandske myndigheder. Til nr. 1 Til 4 Som følge af, at det statslige tilskud til Handelsflådens Velfærdsråd bortfalder, foreslås det at ophæve bestemmelsen om, at velfærdsrådets budget og regnskab skal godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Det præciseres samtidig, at velfærdsrådet efter lovens ikrafttræden vil skulle aflægge regnskab efter årsregnskabsloven og ikke som hidtil efter statens regnskabsregler. Til nr. 2 Det foreslås at forhøje rederens velfærdsbidrag fra 70 øre til 170 øre pr. søfarende. Derved overtager rederen statens økonomiske forpligtelse til velfærdsarbejdet. Statens tilskud var i 2010 ansat til 3,5 mio. kr., hvilket svarer til 100 øre pr. søfarende. Den søfarendes velfærdsbidrag forbliver uændret på 70 øre. Den personkreds af søfarende, der pålignes afgiften, vil fortsat være den samme, som rederen har pligt til at forsikre efter lov om arbejdsskadesikring. Til nr. 1 Til 5 Den foreslåede bestemmelse indebærer, at den hidtidige hjemmel i lov om sikkerhed til søs til at yde tilskud til Søfartens Arbejdsmiljøråd bortfalder. De administrativt fastsatte regler for Søfartens Arbejdsmiljøråd, som findes i bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe, vil blive justeret, således at rederiernes bidrag vil kunne justeres. Lovforslaget medfører ingen ændring for så vidt angår statens tilskud til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, da lovforslaget ikke berører fiskeskibe. Til 6 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Det indebærer, at statens bidrag til velfærdsarbejdet og Søfartens Arbejdsmiljøråd ophører på samme tidspunkt, og at rederne herefter skal betale. Det foreslås, at skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for lovens 2 vedrørende det særlige fradrag. Disse bestemmelser vil ikke blive sat i kraft, før Kommissionens godkendelse af ordningen foreligger. Til 7 De sagsområder, som lovforslaget vedrører, er færøsk særanliggende. Lovforslaget vil derfor ikke kunne sættes i kraft for Færøerne. Beskatning af og de arbejdsretlige og velfærdsmæssige foranstaltninger for søfarende er grønlandske selvstyreanliggender. Derimod er besætningslovområdet og reglerne om skibsførerens beføjelser overfor personer, som er mistænkt for alvorlige forbrydelser, rigsanliggender i Grønland. Det foreslås derfor, at forslagets 1 og 3 helt eller delvist kan sættes i kraft for Grønland.

12 12 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 6. Stk. 4. I skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kræves ikke danske beviser, men gyldigt sønæringsbevis ledsaget af en af Søfartsstyrelsen udfærdiget STCW-konventionspåtegning i overensstemmelse med bestemmelserne fastsat i stk. 2. Skibsføreren skal dog have dansk indfødsret. 13. De i 6, stk. 1, 7, stk. 1, 8, stk. 1, 9 og 10 anførte krav om danske uddannelser og sønæringsbeviser finder ikke anvendelse på personer, der opfylder betingelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver om indførelse af generelle ordninger for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende uddannelser, jf. lov nr. 476 af 9. juni 2004 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. Skibsførere i handels- og fiskeskibe skal dog have dansk indfødsret. 1.I lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 902 af 16. december 1998, 2 i lov nr af 22. december 2004 og senest ved 3 i lov nr. 493 af 12. maj 2010, foretages følgende ændringer: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves. 2. I 13, stk. 1, 2. pkt., 19, stk. 2, 1. pkt., og 24, 1. pkt., ændres»handels-«til:»skibe registreret i Dansk Almindeligt Skibsregister«. 19. Stk. 2. Til erhvervelse af sønæringsbevis med førerrettigheder til handels- og fiskeskibe skal vedkommende have dansk indfødsret. Søfartsstyrelsen kan dog efter forud indhentet erklæring fra de berørte organisationer under særlige omstændigheder fravige lovens krav om indfødsret. 24. Den til sønæringsbeviser knyttede ret til at være fører af handels- og fiskeskibe fortabes, når indehaveren mister dansk indfødsret. Søfartsstyrelsen kan dog under særlige omstændigheder gøre undtagelse fra denne bestemmelse. Opnår den pågældende på ny dansk indfødsret, skal retten til at føre skib dermed anses for generhvervet, jf. dog 20, stk

13 13 Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan efter høring af de berørte organisationer fastsætte regler, der undtager fra kravet om dansk indfødsret i 6, stk. 4, 13, stk. 1, 19, stk. 2, og 24 for personer, som er omfattet af De Europæiske Fællesskabers eller EØS regler om etableringsret, arbejdskraftens frie bevægelighed eller ret til udveksling af tjenesteydelser. 3. I 13, stk. 4, udgår» 6, stk. 4,«. 2. I lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven), som ændret senest ved 12 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 3. Personer, som uden for begrænset fart erhverver lønindkomst ved arbejde om bord på danske eller udenlandske skibe, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage et beløb på kr. Tilsvarende gælder ved arbejde om bord på stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere, som har egne fremdrivningsmidler og eget lastrum til transport af materialer indvundet fra havbunden, og som har en bruttotonnage på 20 t eller derover. Har den pågældende kun lønindtægt som nævnt i 1. pkt. i en del af året, eller er der tale om ansættelse på deltid, nedsættes fradraget forholdsmæssigt. Det er en betingelse for fradrag, at forhyringsvilkårene for den pågældende svarer til, hvad der sædvanligvis gælder for søfolk. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved erhvervelse af lønindkomst ved arbejde udført om bord på skibe og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udvinding af kulbrinter uden for dansk søterritorium og dansk kontinentalsokkelområde, samt ved arbejde om bord på skole- og øvelsesskibe, jf. lov om maritime uddannelser. 1.I 3, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»ved arbejde«:» inden for EU/EØS«. 2. I 3 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Personer, som erhverver lønindkomst ved arbejde uden for EU/EØS om bord på danske eller udenlandske skibe, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage et beløb et beløb på kr. Har den pågældende kun lønindtægt som nævnt i 1. pkt. i en del af året, eller er der tale om ansættelse på deltid, nedsættes fradraget forholdsmæssigt. Det er en betingelse for fradrag, at forhyringsvilkårene for den pågældende svarer til, hvad der sædvanligvis gælder for søfolk.«

14 14 3. I sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret senest ved 2 i lov nr. 493 af 12. maj 2010, foretages følgende ændringer: 1.Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 2. Sømandens ret til at kræve afsked»2. Sømandens ret til at kræve afsked og økonomisk støtte til efterladte søfarende«2. Efter 10 indsættes:» 10 a.med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn kan økonomi- og erhvervsministeren yde tilskud til dækning af udgifter til de pågældendes 1) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke sker som følge af andre af lovens bestemmelser, og 2) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne m.v., indtil hjemrejse finder sted. Stk. 2. Der afsættes en særlig pulje til tilskud, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Søfartsstyrelsen forestår administrationen af puljeordningen.« , stk. 2, 3. pkt., affattes således: Stk. 2. Skibsføreren skal så vidt muligt sørge for, at»er den begåede forbrydelse en handling omfattet en skyldig ikke undviger, indtil dansk konsul eller af artikel 3, 3bis, 3ter eller 3quater i FN s konvention af 10. marts 1988 til bekæmpelse af ulovlige politiet i Danmark kan tage sig af sagen. Skibsføreren kan i dette øjemed anvende nødvendige midler, men må ikke bruge strengere midler, end vis ændret og indsat ved protokollen af 1. november handlinger mod søfartssikkerheden, som henholds- formålet kræver. Såfremt den begående forbrydelse 2005 til denne konvention, kan skibsføreren dog er en handling omfattet af artikel 3 i IMO-konventionen til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod hed uden for riget.«overgive den mistænkte til vedkommende myndig- søfartens sikkerhed, kan skibsføreren dog overgive den mistænke til vedkommende myndighed uden for riget. 4. I lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd (velfærdsloven), som ændret ved lov nr. 212 af 28. marts 2001 og lov nr. 304 af 30. april 2003, foretages følgende ændringer: , stk. 5, affattes således: Stk. 5. Velfærdsrådets årsregnskab og budget skal»stk. 5. Handelsflådens Velfærdsråd aflægger godkendes af industriministeren. regnskab efter årsregnskabsloven.«2. 5, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

15 15 5. Midlerne til velfærdsarbejdet tilvejebringes ved en afgift på 140 øre pr. dag for hver søfarende, der er forhyret på et dansk handelsskib, herunder skibsførere, og som er forsikret mod følger af ulykkestilfælde i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring. Afgiften påhviler den søfarende og rederen med halvdelen til hver. Stk. 2. Erhvervsministeren yder et tilskud, der højst kan svare til den afgift, som samlet er pålagt rederne og de søfarende. Stk. 3. Rådet fastsætter betalingen for særlige ydelser.»midlerne til velfærdsarbejdet tilvejebringes ved en afgift på 240 øre pr. dag for hver søfarende, der er forhyret på et dansk handelsskib, herunder skibsførere, og som er forsikret mod følger af ulykkestilfælde i henhold til lov om arbejdsskadesikring. Afgiften påhviler den søfarende med 70 øre og rederen med 170 øre.«stk. 3 bliver herefter stk I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, foretages følgende ændring: , stk. 3, affattes således: Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan yde»stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan yde tilskud til informationsaktiviteter og konsulenttjeneste for arbejdsmiljørådene samt til arbejdsmiljø- rådgivning, vejledning, information, analyser, mål- tilskud til Fiskeriets Arbejdsmiljøråds arbejde med tjenesternes rejser til skibe, som befinder sig uden inger og øvrige forebyggelsesmæssige aktiviteter. for Danmark. Beløbets størrelse fastsættes på de årlige finanslove.«6. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne. Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland, men 1 og 3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende)

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 409 af 31/05/2000 2 LOV Nr. 430 af 06/06/2005

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Eksport Kredit Fondens ledelse

Eksport Kredit Fondens ledelse Administrationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om administration af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. BEK nr 98 af 08/02/2001 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 913 af 09/12/1999 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor Trafikministeriet Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 14. november 2002 : 119-1 : JLo : 2. Kontor Foreløbig orientering om kommende internationale regler om forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere