US AAR H. Strategisk handlingsplan International rekruttering Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "US AAR H. Strategisk handlingsplan 2014. International rekruttering Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende."

Transkript

1 US AAR H Strategisk handlingsplan 2014 International rekruttering Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende Juni 2013 Handlingsplanen er udarbejdet af: Steen Weisner, AU Forskning og Talent, AR Rainier Jazmin, AU Forskning og Talent, BSS Mette Thomsen, AU Forskning og Talent, ST Tanja Hansen, AU Forskning og Talent, HE Gitte Bindzus Foldager, AU Forskning og Talent, IC Lonni Klitgaard, AU Kommunikation, Event og rekruttering

2 2 Strategisk handlingsplan 2014 International rekruttering Juni 2013

3 3 Indhold Indhold Indledning... 4 Principper for internationale rekrutterings- og markedsføringsaktiviteter på AU... 5 Baggrund og status... 5 Opbygning af en international profil... 5 Unique Selling Points... 6 Målgrupper... 7 Lande... 8 Lande som AU på nuværende tidspunkt har aktiviteter i... 9 Rekruttering via partnerskaber Lande som kunne være interessante fremadrettet, men hvor AU ikke for nuværende aktivt markedsføres som destinationsmulighed Kanaler/medier Informationsmateriale Uddannelsesmesser Rekruttering i forbindelse med internationale forskeres og studerendes ophold på AU Alumnerelationer og ambassadører International annoncering Webtilstedeværelse Egne websider AU på de sociale medier Eksterne rekrutteringsportaler Google Samarbejde med uddannelsesagenter Rekrutteringskampagner Fastholdelseskommunikation Budgetmæssige forhold Opsummering... 18

4 4 Indledning Rekrutterings- og markedsføringsarbejdet på det internationale område koordineres og gennemføres af AU Kommunikation, AU Forskning og Talent, AU Viden og AU Studier bl.a. via arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende. Aarhus Universitet ønsker at være et toneangivende globalt orienteret universitet. Den internationale konkurrenceevne skal skærpes blandt andet ved, at universitetet sikrer internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne og derved bidrager til en høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer, hvorved universitetet fokuserer og skærper sin internationale profil. Målet for Aarhus Universitet er at integrere internationalisering i alle kerneaktiviteter. Denne målsætning skal nås gennem implementering af strategien (og alle delstrategier som HO-, internationaliserings- og rekrutteringsstrategi), som over en 7-årsperiode opstiller rammer og sigtelinjer for universitetets aktiviteter på det internationale område i form af en række visioner og prioriteter. På uddannelsesområdet er de strategiske målsætninger bl.a. at styrke internationalisering af uddannelse og international mobilitet af studerende og uddanne dimittender til det globale arbejdsmarked. På talentudviklingssiden er målsætningen at udvikle internationale efterspurgte talenter og skærpe talentudviklingen i et internationalt perspektiv bl.a. via en styrkelse af internationaliseringen af ph.d.-programmerne og tiltrækning af fremragende forskertalenter. Nærværende handlingsplan sigter mod at udmønte strategiens vision og prioriteter i forhold til rekruttering af internationale full degree-studerende på bachelor-, kandidat-, ph.d.- og MBA-niveau. Målet med denne handlingsplan er således at skabe en ramme for en sammenhængende kommunikations- og rekrutteringsindsats på det internationale område. Handlingsplanen efterfølges af og udmøntes konkret i en række særskilte arbejdsdokumenter for hvert delprojekt, der lokaliseres. I 2010 var ca 3.6 mio studerende indskrevet på en fuld uddannelse uden for deres eget hjemland. Dette tal var steget fra ca. 2 mio i 2000 og der er en forventning om, at udviklingen vil fortsætte med samme hast. Det betyder, at mange danske studerende vil se sig om efter en uddannelse uden for de danske universiteter, f.eks. vil udlandsstipendieordningen bidrage til dette, ligesom mange unge studerende vil søge efter en hel uddannelse i f.eks. Danmark. Der er således i høj grad global mobilitet på uddannelsesområdet, som også har betydning for Danmark og de danske uddannelsesinstitutioner, herunder AU.

5 5 Principper for internationale rekrutterings- og markedsføringsaktiviteter på AU Baggrund og status Denne handlingsplan tager udgangspunkt i Aarhus Universitets strategi og spiller strategisk sammen med de enkelte HO-strategier og rekrutteringsstrategien. Internationale markedsføringsaktiviteter skal således understøtte kerneaktiviteterne i disse strategier og bidrage til, at målene heri bliver opfyldt. Markedsføring defineres her som de aktiviteter, der er relevante for profileringen af Aarhus Universitet over for en international studentermålgruppe. Aktiviteterne omfatter først og fremmest centralt koordinerede aktiviteter (på hovedområdeniveau eller universitetsniveau), og kun sekundært bilaterale kontakter fra forsker til forsker. Eksempler på omfattede aktiviteter kan være messedeltagelse, annoncering, trykt informationsmateriale, netværkskontakt, sociale medier, webaktiviteter etc. Arbejdet med international markedsføring har følgende centrale elementer: 1) HVAD: Produkter, kernefortælling og Unique Selling Points (USP) den internationale profil Basis for alle markedsførings- og rekrutteringstiltag er en grundfortælling om AU, der baserer sig på AU Strategi og de uddannelsesprodukter og faglige styrkepositioner, der her identificeres og kvalificeres i forhold til en international studenterpopulation. 2) HVEM: Målgruppestrategi Udpegning af centrale målgrupper for markedsføringsaktiviteterne. Disse er allerede til dels udpeget i strategien, og denne handlingsplan konkretiserer arbejdet med dem i rekrutteringssammenhæng. 3) HVOR: Landestrategi Udpegning af centrale lande for markedsføringsaktiviteterne. Disse er allerede til dels udpeget i internationaliseringsstrategien , dels via det konkrete internationale arbejde og erfaringerne herfra men udfoldes og konkretiseres i denne handlingsplan. 4) HVORDAN: Kanaler/medier - årshjul Planen for det fremadrettede arbejde opdateres og justeres løbende og mindst årligt og suppleres med konkrete initiativer og tiltag. Opbygning af en international profil I et globalt marked for videregående uddannelse er det afgørende, at man formår at differentiere og tilpasse sin strategiske markedsføring. Overordnet skal Aarhus Universitet promovere sine styrkepositioner og prioritere udvikling af en international profil for AU med udgangspunkt i strategiens ambition om at synliggøre universitetet over for fremragende internationale talenter primært på kandidat- og ph.d.-niveau. Internationalt skal AU således brandes som et førende forskningsuniversitet med særlig fokus på forskertalentudvikling. Et karakteristika ved Aarhus Universitet er den tætte forbindelse mellem forskning og uddannelse. Alle uddannelsesprogrammer på universitetet er

6 6 kendetegnet ved forskningsbaseret undervisning, og dette er med til at understrege forskning af højeste kvalitet som grundlaget for alle universitets kerneaktiviteter. Denne tradition har også været med til at skabe optimale forudsætninger for satsningen på forskertalentudvikling. Aarhus Universitet har gennem en fokuseret indsats opbygget et unikt set up på ph.d.-området, der er med til at adskille os fra andre internationale forskningsuniversiteter. Som et led i arbejdet med udvidelse og kvalitetssikring af ph.d.-området, er der udviklet særlige Aarhus-modeller og ph.d.- skoler, som gør AU i stand til at rekruttere og optage studerende til ph.d.- uddannelsen på alle niveauer helt ned til de dygtigste studerende, der blot har afsluttet bachelorniveau. Dette skal kommunikeres ud som et særkende ved Aarhus Universitet. Unique Selling Points Unique Selling Points (USP) findes på hhv. lande-, by- og universitetsniveau, og de vil altid skulle målrettes de specifikke målgrupper og konkurrencesituationen i de enkelte kommunikationssituationer. Arbejdsgruppen fastslår følgende USP for AU (og Aarhus og Danmark) overordnet set: Aarhus Universitet fagligt aspekt: Top 100 University herunder akkrediteringer og rankings Research University Research-based Teaching Graduate University, majority of students on graduate level Interdisciplinary University Specific Research Programmes and Faculty The Study Programmes per se 60 % of MA/MSc degree programmes fully taught in English Focus on talent development Flexible PhD programmes with early recruitment Aarhus Universitet studiemiljø m.m.: AU Campus herunder arkitektur Student Services herunder IC, danskkursus Internationalt studiemiljø Diversitet i studenterpopulationen Lærings- og undervisningsmetoder skandinaviske undervisningsformer, herunder uformel omgangsform ml. studerende og underviser Jobmuligheder herunder Karrierecenter, kontakt til erhvervsliv, karriereveje under og efter uddannelse, Green Card-ordningen Case Competitions Mulighed for scholarships for de særligt talentfulde studerende Aarhus og Danmark: Aarhus som studenterby Alle taler engelsk i Danmark Safe, secure, equal, green environment Aarhus er landets yngste by i forhold til gennemsnitsalder

7 7 Aarhus er landets bedst uddannede by i forhold til andel af borgere med videregående uddannelse AU Herning og Emdrup Herning is an entrepreneurial city Close ties between business life, industry and education Night life, museums, cafés and sports Copenhagen is Denmark s capital Major regional center of culture, business, media and science Strategic location and excellent infrastructure Popular location for many major companies Særligt for ph.d.-rekruttering: Gode forskningsfaciliteter - state of the art research infra-structure Stærk faglighed og Centres of Excellence, interdisciplinære centre m.v. Gode vilkår på AU, du er ansat og er således ikke studerende Hovedvejledere er topforskere Unikt samarbejde mellem vejleder og ph.d.-studerende International Community service i Aarhus med International Citizen Services og gode muligheder for medfølgende ægtefælle og evt. børn Alle ph.d.-studerende har vilkår, der giver rig mulighed for at fordybe sig i sin forskning God arbejdskultur i DK, god work-life-balance Det er vigtigt, at man i brugen af USP konkretiserer og udfolder dem i den specifikke kommunikationssituation, så det er helt klart for målgruppen, hvad der menes i hvert enkelt tilfælde. Målgrupper Arbejdet med målgrupper er dynamisk og retter sig bl.a. efter, hvilke produkter AU har på hylden. Kommende bachelorstuderende er således ikke en primær målgruppe, da vi ikke udbyder særligt mange bacheloruddannelser på engelsk. Den primære målgruppe er således kandidat- og ph.d.-studerende og sekundært bachelor- og MBA-studerende. En afledt målgruppe er influenter til den primære målgruppe. Inddeling i målgrupper er forudsætningen for alt vores arbejde og er ikke det samme som at udvælge lande. Vi har valgt at segmentere målgrupper ud fra følgende kriterier: Efter placering i uddannelsessystemets struktur Bachelorstuderende Kandidatstuderende Ph.d.-studerende MBA-studerende Efter relation til AU Nuværende bachelorstuderende Nuværende kandidatstuderende

8 8 Nuværende exchange-studerende Nuværende summer school/university-studerende Partneruniversiteter Medfølgende ægtefæller (til fx internationale forskere/gæstelærere) Forældre til kommende studerende Besøgende på internationale messer (hvor det giver mening) Alumner Forskere (rekruttering via forskernetværk, primært til ph.d.) Erhvervspartnere (AU Viden) Efter geografi Potentielle studerende fra de nordiske lande Fra EU Uden for EU (mod betaling) Danske repræsentationer i udlandet Udlændinge allerede i DK Efter betalingspligt Potentielle studerende uden for EU Internationale netværk i Aarhus og DK (oversøiske expats) Danske og internationale virksomheder (fx til Masteruddannelser) Der skal udvikles en plan for det videre rekrutteringsarbejde for hver målgruppe listet ovenover. Lande Den globale mobilitet på ca 3.6 mio studerende på hele kandidatuddannelser uden for deres hjemland er størst fra Asien, hvorfra 28% af de studerende kommer (heraf 17% fra Kina alene) med USA, Australien og Japan som de mest populære destinationer. AUs internationaliseringsstrategi udstikker landeområder, vi har arbejdet med indtil nu og også vil arbejde med fremadrettet, og der foregår en del arbejde i regi af Uddannelsesministeriet, som vi skeler til, når vi ser på, hvilke lande vi skal målrette vores aktiviteter imod. I forbindelse med udvælgelsen af lande skal AU sikre sig, at der er et match mellem de potentielle studerendes adgangsgrundlag og uddannelserne på AU, så vi sikrer, at vi hele tiden retter vores indsats mod kvalificerede potentielle studerende. Når AU tilrettelægger rekrutteringsaktiviteter i nye lande er det vigtigt, at vi benytter den viden og ekspertise, der findes via vores strategiske partnerskaber og partnerinstitutioner i øvrigt om lokale forhold i kombination med erfaringer fra andre danske og internationale universiteter og nationale organer. Fra AUs internationaliseringsstrategi ( ): Europa, Nordamerika, Kina, områder under udvikling til at blive centrale vidensregioner, kunne være BRICS Fivu: Kina, Indien, USA, Tyskland, Polen, Brasilien, Sydkorea

9 9 Emerging markets: Vietnam, Indonesien, Malaysia, Sydkorea De næste to afsnit beskriver de lande, som AU satser på og allerede nu har aktiviteter i, og de lande, som observeres, og hvor udviklingen følges, men som ikke for nuværende er lande, vi har aktiviteter i eller konkrete planer for. Lande som AU på nuværende tidspunkt har aktiviteter i Kina Et stadigt stigende antal kinesere rejser hvert år til udlandet for at studere. I 2010 rejste unge fra Kina til udlandet for at studere. Blot 886 af disse studerende kom til Danmark, og Kina udgør derfor et meget stort potentielt marked for danske uddannelsesinstitutioner. AU deltager atter i Top Talent-initiativet i Kina, der er et samarbejde mellem Innovationscentret i Shanghai, danske virksomheder og de danske universiteter om information om Danmark og rekruttering af kinesiske studerende til danske uddannelsesinstitutioner. Top Talent-programmet omfatter en række Denmark Days (rekrutteringsmesser) på udvalgte kinesiske universiteter. Desuden gennemføres alumneevents i Shanghai og Beijing. AU deltager med repræsentanter fra såvel Internationalt Center som fra hovedområderne. BSS samarbejder allerede med uddannelsesagenten StudyAdvisor i forhold til rekruttering til hovedområdet. Målgruppe: kandidat-, MBA- og ph.d.-studerende Indien En høj andel af den indiske befolkning taler engelsk, hvilket naturligvis er en fordel i forhold til de potentielle studerendes sprogkundskaber, men det betyder samtidig, at de indiske studerende er meget fokuserede på de engelsksprogede lande, når de skal vælge uddannelsesland indiske studerende rejste ud i 2010 og heraf kom blot 328 til Danmark. AU overvejer at deltage i en europæisk uddannelsesmesse i Indien i efteråret 2013, EU Education Outreach. Målgruppe: kandidat- og ph.d.- studerende Tyskland Frem til 2016 vil det samlede antal år, som en tysk skoleelev skal gå i skole for at opnå studentereksamen, blive reduceret fra 13 til 12 år. Reformen går under navnet G8, da den de fleste steder indebærer, at den tyske gymnasieskoles niende år skæres bort. Reformen vil - navnlig mellem 2011 og medføre en stor stigning i antallet af uddannelsessøgende, hvilket giver de tyske uddannelsesinstitutioner store kapacitetsproblemer. Dette forventes at ville give øgede muligheder for rekruttering i Tyskland unge tyskere rejste ud i 2010 og af disse kom 1208 til Danmark, hvilket, efter Norge og Sverige, gør tyske studerende til den største gruppe studerende i Danmark. I 2013 deltager AU atter på Master & More-messerne i Tyskland med henblik på at rekruttere studerende til hele uddannelser. Seks byer i Tyskland og Wien i Østrig gæstes af den rullende messekaravane. Master and More var i udvalgte tyske byer udvidet med en MBA-Lounge, og ph.d.-rekruttering er også et delmål for AUs deltagelse i Master and More.

10 10 AU Herning, BSS, deltager i øvrigt i messerne Nordjob i Nordtyskland med henblik på rekruttering til bacheloruddannelserne på BSS. Målgruppe: kandidat-, ph.d.- og MBA-studerende Brasilien AU deltager i efteråret 2013 i Top Talent-programmet i Brasilien. Der udvikles en Brazilian-Danish Network-hjemmeside, og AU deltager i rekrutteringsmesser i Brasilien i november Sigtet med Top Talent Brasilien er at tiltrække og fastholde brasilianske talenter gennem promovering af danske uddannelsestilbud og karriereveje. Sammen med de øvrige danske universiteter deltager AU desuden i det brasilianske mobilitetsprogram Science without Borders (SWB). SWB er et omfattende stipendieprogram finansieret af den brasilianske regering, der sigter mod at sende brasilianske studerende på udvekslingsophold af kortere og længere varighed. Den danske aftale dækker ph.d.-studerende både fulde 3-års ph.d.-forløb og gæste-ph.d.- ophold samt postdocs, og danske universiteter har sagt ja til at modtage op til 700 ph.d.-studerende og postdocs inden for særligt udvalgte fagområder frem til Målgruppe: kandidat-, ph.d.- og MBA-studerende Østeuropæiske lande I Danmark findes traditionelt en stor gruppe studerende fra Østeuropa. De største grupper er polske, litauiske, rumænske, bulgarske og lettiske studerende, som alle ligger i top-10 over internationale studerende i Danmark. Alle lande er interessante for AU, da de er tiltrukket af det høje uddannelsesniveau i Danmark i kombination med det faktum, at uddannelse i Danmark er gratis for dem som EU-borgere. Ud fra tidligere erfaringer med de østeuropæiske lande på BSS ved vi, at de studerende har et højt fagligt niveau, som matcher det danske uddannelsesniveau. I rekrutteringen i disse lande skal AU være særligt opmærksom på intensiteten, således at balancen i studentergruppen ikke forrykkes. BSS og AR har konkrete rekrutteringsaktiviteter i udvalgte østeuropæiske lande, som fortsætter decentralt. Målgruppe: kandidat-, ph.d.- og MBA-studerende Rekruttering via partnerskaber Aarhus Universitet indgår i forskellige partnerskaber under bl.a. Erasmus Mundus-programmets Aktion 2. Flere af partnerskaberne udspringer af Aarhus Universitets deltagelse i Coimbra Gruppen. Det primære instrument i disse partnerskaber udgøres af stipendier til studerende, forskere og administrative medarbejdere. Partnerskaberne dækker hver især et geografisk område, og forskere og studerende fra universiteter i disse områder kan via partnerskabet ansøge om et stipendium til studie- og forskerophold ved de EU-baserede deltagende universiteter herunder ved AU. Hertil kommer partnerskaber som Building Stronger Universities og Open Society Foundation. Indgåelsen af disse partnerskaber sker som oftest lokalt på de enkelte hovedområder og har ikke nødvendigvis nogen sammenhæng i øvrigt med de strategisk funderede rekrutteringsindsatser, der foregår f.eks. på landeniveau, og som italesættes i denne strategiske handlingsplan.

11 11 Som udgangspunkt betragtes nævnte partnerskaber ikke som genstandsområde for nærværende handlingsplan, da rekruttering via disse sker uafhængigt af de beskrevne aktiviteter. Der bør dog fremadrettet ske en koordinering, så vi sikrer en administrativ og faglig sammenhæng mellem rekruttering via partnerskaber og de tiltag, der i øvrigt beskrives i handlingsplanen. Lande som kunne være interessante fremadrettet, men hvor AU ikke for nuværende aktivt markedsføres som destinationsmulighed USA AU er med i de amerikanske låneprogrammer, der åbner op for muligheden for at kunne rekruttere amerikanske studerende til bachelor- og kandidatniveau. I forbindelse med rekruttering til bachelorniveau er der særlige forhold ved de amerikanske high school-studerendes adgangsgrundlag, der er problematiske, og som bør undersøges nærmere i forbindelse med konkrete aktiviteter. England England kunne være et muligt rekrutteringsland, da der i forvejen er en stor international studenterpopulation, som er mobil, og AU kan konkurrere på prisen, bl.a. pga. øgede tuition fees i England. Det kunne være interessant i forhold til vores bacheloruddannelser, sekundært i forhold til vores kandidatuddannelser og evt. MBA, hvor vi dog vurderer, at interessen er begrænset, da de fleste studerende i England ikke læser videre end til bachelorniveau. Dette får vi lejlighed til at teste, da Master and More-messerne i 2013 afholdes i Leeds, England, hvor AU er med. (Ift ph.d.-rekruttering vil en kampagne, der kører i , have fokus på bl.a. England). Holland AU har før haft rekrutteringsaktiviteter i Holland (Masterbeurs) men har det ikke længere. Det bør overvejes, om AU igen skal have specifikke tiltag i forhold til kandidat- og ph.d.-rekruttering (ift ph.d.-rekruttering vil en kampagne, der kører i , have fokus på bl.a. Holland). De skandinaviske lande Vi har ikke tradition for at gøre noget særligt for at rekruttere studerende fra Norden, da vi er vant til, at de kommer af sig selv til uddannelser som f.eks. medicin og psykologi. BSS påtænker deciderede rekrutteringstiltag i de skandinaviske lande fremadrettet. Emerging markets Vietnam Rusland Indonesien Sydkorea Malaysia

12 12 Hovedområderne udvikler egne konkrete aktivitetsplaner for de enkelte lande og en særskilt plan i forhold til de lande, vi pt ikke har aktiviteter i samt for emerging markets. Der udvikles generelle aktivitetsskabeloner for de konkrete aktiviteter til brug for de konkrete aktører på AU. Kanaler/medier Rekrutteringsindsatsen baserer sig på følgende produkter og udfoldes via følgende kanaler/medier: Informationsmateriale På AU bruger vi i videst muligt omfang fælles AU-informations- og - messemateriale i forbindelse med vores rekrutteringsaktiviteter. International Study Guide 2014 udkommer ultimo september og rummer AU s engelsksprogede uddannelser på såvel bachelor- som kandidatniveau samt full-time MBA. Desuden vil der være mindre afsnit om både ph.d. og AU Summer University. Publikationen er fleksibel, således at den potentielle studerende ikke behøver hjemtage information om samtlige engelsksprogede uddannelser men derimod kan udvælge et antal uddannelser. Samtidig kan et fagmiljø sammensætte en guide med netop de uddannelser og fag, som de ønsker at promovere på en konkret messe eller konference. I samme grafiske layout som Be More-standen, som oftest benyttes på messerne, er der udarbejdet folderen A Brochure (først oplag fra 2010), som er særligt målrettet rekruttering af ph.d.-studerende. Den opdateres til udgivelse september Informationsmateriale dækker også over Power Point-præsentationer henvendt til primære og sekundære målgrupper (f.eks. forskere), messemateriale og merchandise, der skal udvikles og vedligeholdes. Der bør udvikles et koncept for ambassadørkit, der skal gøres tilgængeligt for alle medarbejdere på AU. Der skal udvikles nyt messemateriale og merchandise i forbindelse med rekrutteringsaktiviteterne hen mod optagelsen Uddannelsesmesser AU medvirker på en række forskellige internationale messer. Af messer med direkte rekrutteringsformål kan eksempelvis nævnes Master & More-messerne i Tyskland, Top Talent i Kina og Brasilien, EU Education Outreach, India m.fl. Disse er primært målrettet kommende kandidatstuderende. Endelig deltager AU hvert andet år med deltagelse af såvel AU Forskning og Talent, AU Kommunikation som ph.d. skolerne i ESOF-messerne med det formål overordnet at promovere AU og Aarhus over for en international forskermålgruppe. ESOF afholdes i København Informationsmaterialet bør i alle tilfælde målrettes den konkrete messe, og ofte kan det være relevant at supplere med materiale på det lokale sprog.

13 13 Det kan ofte være hensigtsmæssigt at kontakte lokale alumner i forbindelse med bemanding af messestande samt at sørge for at bruge disse som lokale ambassadører. Deltagelse i messer kan med fordel kombineres med besøg på lokale partneruniversiteter, alumne-events, møde med uddannelsesagenter eller andre universiteter/forskningsinstitutioner, hvor AU kunne have interesse i samarbejde eller erfaringsudveksling. De enkelte hovedområder udvikler planer for relevant messedeltagelse. Der skal laves detaljerede planer for nuværende messeaktiviteter med angivelse af behov for materiale til hver messe, deltagelse af evt. alumner, besøg på lokale universiteter m.v. Rekruttering i forbindelse med internationale forskeres og studerendes ophold på AU Aarhus Universitet vil benytte uddannelsessamarbejder m.m. med international deltagelse, herunder sommerskoler og semesterudveksling, til profilering og markedsføring af AU som et internationalt universitet. Deltagere på disse uddannelsestilbud skal gøres opmærksomme på Aarhus Universitets kvaliteter som internationalt universitet og knyttes til AU som ambassadører, hvorved de ved hjemkomst til hjemuniversitet kan oplyse om fordele ved Aarhus Universitet samt bære relevant materiale hjem. AU har allerede en række eksisterende events, der tilbydes til internationale studerende. Derudover markedsføres AU særligt via de mange Erasmusaftaler, som AU indgår i. AU Summer University udgør potentielt en vigtig kilde til at tiltrække talenter til AU s full degree- og ph.d.-programmer. Kan vi tiltrække internationale studerende til en sommerskole og her gøre en god figur, er der sandsynlighed for, at disse studerende i højere grad vil vælge Aarhus Universitet som mål for en udvekslingsperiode, som mål for en full-degree eller som destination for en ph.d.-grad, hvilket tidligere undersøgelser også viser. AU indgår i øvrigt i en række strategiske partnerskaber og netværk, hvor det kan være relevant at iværksætte konkrete rekrutteringstiltag med henblik på optagelse på full degree-uddannelser. Af relevante netværk/samarbejder kan nævnes Coimbra Group, Utrecht Network, Euroscience m.fl. På dette link på IC kan man læse mere om de konkrete netværk og samarbejder icalliances/ Der bør videreudvikles planer for, hvorledes vi kommunikerer til de potentielle studerende på kort ophold på AU i forbindelse med rekruttering til full degree-uddannelser. Alumnerelationer og ambassadører Aarhus Universitets ansatte, studerende og alumner indgår i utallige relationer og forbindelser (kollegaer, venner, familie mm.) på det internationale område, hvorfor de potentielt udgør et meget stærkt ambassadørkorps for Aarhus Universitet. Mange af disse optræder allerede som værdifulde ambas-

14 14 sadører for universitetet men uden en mere systematisk understøttelse af tankegangen omkring og anvendelsen af disse. En særlig gruppe er udvekslingsstuderende og de studerende på Summer University, som opholder sig på Aarhus Universitet i en kortere periode for derefter at rejse tilbage til deres hjemland/hjemuniversitet. Vi vil satse på og opprioritere arbejdet med at gøre denne gruppe til gode ambassadører for Aarhus Universitet. I denne forbindelse bør vi samarbejde med AU Alumni under AU Viden, der samler alle alumner fra short term-programmer og hele uddannelser på AU. I alumnearbejdet prioriteres de internationale studerende som en relevant og distinkt gruppe, der kan fungere som ambassadører for Aarhus. I denne forbindelse har AU været meget tilfredse med samarbejdet i Youth Goodwill Ambassadors. Projektet har skaffet AU en række meget dygtige og dedikerede ambassadører, som har medvirket til at markedsføre AU i deres hjemland. AU fortsætter derfor i samarbejdet, som har modtaget midler til at fortsætte i yderligere tre år samt til at udvide fokus. Ansatte på AU, herunder især forskere har også ofte en ambassadørfunktion i forhold til de internationale samarbejdsrelationer, de indgår i. Det bør tilstræbes, at der udarbejdes et ambassadørkit til dette formål. Der bør udvikles planer for, hvorledes vi integrerer alumner/ambassadører i det internationale rekrutteringsarbejde, og vi bør udvikle informationsmateriale til disse grupper til brug i deres ambassadørfunktion. International annoncering Gennem de seneste år har AU i enkelte tilfælde indrykket profilannoncer i udenlandske medier eller markedsført bestemte initiativer gennem annoncering i udenlandske medier. Disse generelle profilannoncer har været en del af et større initiativ, f.eks. i forbindelse med et dansk delegationsbesøg i Mexico eller som en del af en samlet satsning fra Udenrigsministeriet rettet mod de danske repræsentationer i udlandet. Annoncering i trykte eller onlinemedier er en af mange muligheder, når et initiativ skal markedsføres. Da det internationale marked er meget stort, og da international annoncering ofte er en umåde dyr måde at kommunikere initiativer på, bør det aldrig ske uden en konkret markedsføringsplan for et initiativ eller en aktivitet. Annoncering foretages kun efter nøje overvejelse om, at målgruppen med de givne midler bedst nås på denne måde. I tilfælde hvor man ønsker at annoncere, skal annonceringen være i overensstemmelse med eller understøtte AU internationaliseringsindsats. I de fleste tilfælde vil rekruttering være en afledt effekt af annoncering i internationale medier, der mere har karakter af branding af AU. Webtilstedeværelse Egne websider er universitetets primære online platform rettet mod det internationale publikum. Hvad angår rekruttering af internationale studerende bruges som primær platform, hvor hele det engelsksprogede ud-

15 15 dannelsestilbud er beskrevet. Denne portal gennemgik i efteråret 2012 et omfattende redesign, således at den i dag fremstår mere som en rekrutteringsportal. Det er også denne side, der henvises til fra rekrutteringsmaterialer og i kampagner. På siden er en sektion kaldet AU in 9 languages, hvor AU s kernefortælling præsenteres på ni forskellige sprog herunder bl.a. kinesisk og indisk. Ved optag i efteråret 2013, vil det blive søgt målt hvor stor en indflydelse disse sider har haft, for studerendes valg især studerende udenfor Europa, da de skal betale for uddannelsen. Derudover findes også videoer, student testimonials, Student to studenttiltag m.m. Siden udbygges og opdateres løbende. Bl.a. ønskes et Virtual Tour-site integreret, hvor potentielle studerende kan få et indtryk af campus og alle de faciliteter vi kan tilbyde. Desuden benyttes annoncer i gratis e-bøger som studerende kan downloade fra AUs hjemmeside (BSS). AU på de sociale medier AU har på Facebook to officielle sider siden Aarhus Universitet, som primært er rettet mod danske studerende samt Aarhus University, som er rettet mod det internationale publikum. Siden bruges ikke aktivt til rekruttering, men afspejler livet på AU for internationale studerende. Internationalt Center har desuden en profil på Twitter, der dog pt. ikke er særlig aktiv. AU har også en profil på LinkedIn, der især kan være relevant i forbindelse med rekruttering til ph.d.-programmerne. Der skal i sommeren 2013 udarbejdes en strategi for AU på de sociale medier og dette omfatter også de internationale sider. Eksterne rekrutteringsportaler Udover egne websider figurerer Aarhus Universitets engelsksprogede uddannelser på rekrutteringsportalen mastersportal.eu. På portalen har vi fra efteråret 2012 til studieoptag i marts 2013 kørt en kampagne, der gør at Aarhus Universitets uddannelser bliver fremhævet, når folk søger efter uddannelser, samt at man med kun et klik kan komme fra uddannelsesbeskrivelsen på masterportals.eu til vores egen side om uddannelsen i studieguiden. I 2012 kørte BSS en lignende kampagne og dette kunne måles i optaget, hvor 11 % af de optagede internationale studerende svarede, at de havde fundet uddannelsen via mastersportals.eu. Mastersportal.eu er en del af studyportals.eu, der også har siderne bachelorportal.eu, phdportal.eu og shortcourses.eu. På førstnævnte ligger vores engelsksprogede bachelorprogrammer, mens vores ph.d.-programmer kommer på phdportal fra sommeren 2013 i en lignende kampagne, som set på mastersportal.eu. På shortcourses.eu har vi fra december til optag i marts haft en kampagne for alle universitets AU Summer University-kurser. Det primære marked for studyportals.eu er Europa, hvor 49 % af deres besøg kommer fra, mens 29 % kommer fra Asien. (Top tre for phdportal.eu er Indien, UK, USA) For at sikre at den information, der ligger tilgængelig på studyportals.eu er up-to-date samarbejder Internationalt Center tæt med Adgang i AU Studier for at sikre, at alle ændringer også kommer på denne portal. AU har aktivt valgt kun at satse på denne portal.

16 16 Google AU arbejder på at skærpe synligheden på Google vha. bl.a. Google Adwords i forbindelse med div. online-kampagner, og den generelle udvikling af vores web bør fremadrettet tage højde for de gevinster, der kan høstes ved at søgemaskineoptimere vores uddannelsessider. Dertil kommer, at vi fremadrettet ønsker at arbejde mere målrettet med den viden, vi indsamler via Google Analytics. Webtilstedeværelsen skal udvikles kontinuerligt i tråd med den generelle udvikling på dette område. Konkret bør vi optimere vores tilstedeværelse på sociale medier som Facebook og LinkedIn ihht strategien for sociale medier og arbejde på at få italesat vigtigheden af SEO og responsive design internt på AU. Samarbejde med uddannelsesagenter Uddannelsesagenter er en del af det globale uddannelsesbillede i dag. Uddannelsesagenter kan tilbyde flere services, men den klassiske uddannelsesagent repræsenterer universitetet i sit lokale område eller hele landet. Uddannelsesagenten vejleder bachelor-, kandidat- og masterstuderende, via universitetets normale brochurer/web om uddannelser, ansøgning, studieliv på stedet, jobpotentiale efter endt uddannelse etc. Nogle steder hjælper uddannelsesagenten med selve ansøgningsprocessen, med opholdstilladelse, med rejse og ankomst osv. det afhænger af uddannelsesagenten og den studerende og aftalen med uddannelsesinstitutionen. Ligeledes vil mange aftaler indebære, at uddannelsesagenten annoncerer og laver andre markedsføringstiltag i sit område på vegne af uddannelsesinstitutionen. Aftaler med uddannelsesagenter er typisk opbygget således, at uddannelsesagenten modtager et gebyr for hver henvist studerende som starter på den søgte uddannelse. Typisk % af første års tuition fee for AU s uddannelser svarer det til ca per studerende. Desuden kan der gives bistand til annoncering og andre tiltag. Det er naturligvis centralt, at der er en stor grad af tillid mellem uddannelsesinstitutionen og uddannelsesagenten. Danske uddannelsesinstitutioner har den fordel ved at arbejde med uddannelsesagenter, at Danmark kun i ringe grad er kendt som en destination for global mobilitet på full-degreeområdet. Dette kan en lokal uddannelsesagent hjælpe med. I nogle lande (herunder Indien og Kina) vil det desuden være særdeles svært at rekruttere uden brug af en agent grundet lokale/kulturelle forhold. Studerende benytter sig typisk af uddannelsesagenter af en række årsager; de vil gerne have et førstehåndsindtryk af uddannelsesinstitutionen, forældrene (som jo betaler for en hel uddannelse og mange års ophold i udlandet) vil tale med en lokal person og sikre sig, at deres investering er sikker; at deres barn kommer et sikkert sted hen og får en god uddannelse som til sidst vil sikre, at investeringen kommer tilbage til familien i form af et job og en bedre fremtid. På AU har BSS både tidligere (før DFU) erfaringer og nuværende erfaringer med uddannelsesagenter. Det vurderes, at uddannelsesagenter er et attraktivt værktøj for AU i rekrutteringssammenhænge på udvalgte markeder og i forhold til bestemte målgrupper.

17 17 De enkelte hovedområder bør beslutte, om de vil benytte denne aktivitet. Der bør udarbejdes skabeloner for agentaftaler (certificering) til brug for de HO, der ønsker at benytte sig af agentsamarbejder, og brugen af agenter på AU bør følges nøje for at sikre den fornødne kvalitet og videnudveksling. Rekrutteringskampagner Som led i den internationale rekrutteringsindsats benytter AU deciderede medie- og opmærksomhedsskabende kampagner, der skal lede potentielle ansøgere hen til AU s produkter. I 2013 og 2014 arbejder AU f.eks. med en dedikeret ikke-fagspecifik ph.d.-rekrutteringskampagne, der skal promovere AU s ph.d.-programmer over for en international målgruppe. Der er tale om en bred rekrutteringskampagne på tværs af AU og de fire ph.d.-skoler. Målet er at få øget antallet af gode internationale ph.d.- ansøgere. Det overordnede budskab for kampagnen er de meget gode forhold, ph.d.-studerende har på AU og i Danmark kombineret med nåleøjeaspektet. Det er kun de allerdygtigste studerende, der kommer i betragtning til en ph.d.-stilling på AU, således at vi signalerer det elitære i kombination med de gode forhold. Hertil kommer, at der i forbindelse med andre tiltag som f.eks. Master and More foregår kampagneaktiviteter online og i print via AUs underleverandører, i dette tilfælde Border Concepts. Der er også, især på BSS, Google Adwords-kampagner og Facebookannoncer, der kører mere eller mindre kontinuerligt eller op til ansøgningsfrister i forhold til kandidat- og MBA-rekruttering. Andre former for kampagner kan også komme på tale afhængig af behov for særskilt promovering af uddannelser eller talentprogrammer. Fastholdelseskommunikation På BSS sender man som et nyt tiltag til alle internationale ansøgere i DANS et tilbud om at tilmelde sig en nyhedsmail, der har til hensigt at fastholde deres interesse i AU i den tid, der går fra ansøgningstidspunkt til optagelse og studiestart. Nyhedsbrevet indeholder generel relevant information til målgruppen om BSS, bl.a. om tilbuddet Student to Student, hvor ansøgere fra forskellige lande kan stille spørgsmål til nuværende internationale studerende fra samme land via Facebook eller på mail. Nyhedsbrevet udsendes efter en kommunikationsplan, der er planlagt ca. 3 nyhedsbreve i perioden fra ansøgning til besked om optagelse. Et mål for den internationale rekruttering er, at alle internationale ansøgere får mulighed for en sådan målrettet fastholdelseskommunikation med både generel AU-information koblet med relevant HO-information, hvor en sådan indsats skønnes relevant for hovedområdet. I første omgang kan BSSnyhedsbrevet fungere som inspiration for andre HO i forbindelse med optagelsen På sigt kan hele AU (de HO, der skønner, at de har et behov herfor) bruge en fast skabelon med plads til generel og HO-specifik information. Problematikken i forbindelse med ansøgere til flere HO skal tænkes ind i en fremtidig løsning på tværs af AU.

18 18 Budgetmæssige forhold Den overordnede budgetmæssige ramme forvaltes af IC for så vidt angår generelle markedsførings- og rekrutteringsaktiviteter på det internationale område. Hertil kommer, at de enkelte HO tildeler midler til området decentralt, hvilket konkret betyder, at markedsførings- og rekrutteringsaktiviteterne planlægges og udføres i et samspil mellem HO og centralt niveau via arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende. I kølvandet på de konkrete budgetmæssige udmeldinger af midler til området kommer et ikke uvæsentligt indirekte træk på interne personaleressourcer så som vejledning om uddannelser, optagelse og sagsbehandling forbundet hermed i AU Studier, grafisk arbejde og koordinering af rekrutteringsaktiviteter m.m. i AU Kommunikation og AU Forskning og Talent. Det samlede indirekte og direkte ressourceforbrug bør altid afvejes i forhold til det forventede udbytte for AU i forbindelse med de konkrete aktiviteter. Opsummering Her kommer i skemaform de tiltag/den opfølgning, der skal ske hen mod optagelse af internationale full degree-studerende Skemaet opfølgningspunkter udmøntes konkret i en række særskilte arbejdsdokumenter: Punkt i strategisk handleplan Målgrupper Lande Lande rekruttering via partnerskaber Informationsmateriale Uddannelsesmesser Opfølgning/Tiltag Der skal udvikles en plan for det videre rekrutteringsarbejde for hver målgruppe listet ovenover. Hovedområderne udvikler egne konkrete aktivitetsplaner for de enkelte lande og en særskilt plan i forhold til de lande, vi pt ikke har aktiviteter i samt for emerging markets. Der udvikles generelle aktivitetsskabeloner for de konkrete aktiviteter til brug for de konkrete aktører på AU. Der bør fremadrettet ske en koordinering, så vi sikrer en administrativ og faglig sammenhæng mellem rekruttering via partnerskaber og de tiltag, der i øvrigt beskrives i nærværende handlingsplan. Der bør udvikles et koncept for ambassadørkit, der skal gøres tilgængeligt for alle medarbejdere på AU. Der skal udvikles nyt messemateriale og merchandise i forbindelse med rekrutteringsaktiviteterne hen mod optagelsen De enkelte hovedområder udvikler planer for relevant messedelta-

19 19 Internationale forskeres og studerendes ophold på AU Alumnerelationer og ambassadører Webtilstedeværelse Samarbejde med uddannelsesagenter Rekrutteringskampagner Fastholdelseskommunikation gelse. Der skal laves detaljerede planer for nuværende messeaktiviteter med angivelse af behov for materiale til hver messe, deltagelse af evt. alumner, besøg på lokale universiteter m.v. (ud fra skabeloner, der udarbejdes, jf. lande ovenfor) Der skal videreudvikles planer for, hvorledes vi kommunikerer til de potentielle studerende på kort ophold på AU i forbindelse med rekruttering til full degreeuddannelser. Der skal udvikles planer for, hvorledes vi integrerer alumner/ambassadører i det internationale rekrutteringsarbejde, og vi bør udvikle informationsmateriale til disse grupper til brug i deres ambassadørfunktion, jf. ambassadørkit under Informationsmateriale. Webtilstedeværelsen skal udvikles kontinuerligt i tråd med den generelle udvikling på dette område. Konkret bør vi optimere vores tilstedeværelse på sociale medier som Facebook og LinkedIn ihht strategien for sociale medier og arbejde på at få italesat vigtigheden af SEO og responsive design internt på AU. De enkelte hovedområder bør beslutte, om de vil benytte denne aktivitet. Der bør udarbejdes skabeloner for agentaftaler (certificering) til brug for de HO, der ønsker at benytte sig af agentsamarbejder, og brugen af agenter på AU bør følges nøje for at sikre den fornødne kvalitet og videnudveksling. Ph.d.-rekrutteringskampagne er under udvikling Andre former for kampagner kan også komme på tale. På sigt kan man forestille sig, at hele AU (de HO, der skønner, at de har et behov herfor) brugte en fast skabelon med plads til generel og HO-specifik information. Problematikken i forbindelse med ansøgere til flere HO blev vendt og skal tænkes ind i en fremtidig løsning på tværs af AU.

20 20 Måling af indsats Studievalgsundersøgelsen skal afspejle de aktiviteter, som har fundet sted frem mod optag Ligeledes arbejdes der for at undersøge, hvorfor ansøgere fravælger AU mellem ansøgningen og studiestart. Webanalytiske redskaber skal altid indtænkes ifm online kampagner

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS

PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS AARHUS AU UNIVERSITET PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS 3 PARTNERSKABSAFTALE Kontakt til godt 13.000 studerende AU Career på Arts ved Aarhus Universitet har som mission at

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER

PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER Jette Meller Thomsen, 1/6 PROJEKTLEDER PÅ KOMMUNIKATIONSPROJEKTER -Udvikling af hjemmeside -Sociale medier - Informationsmaterialer -Årsrapporter -Messer UDVIKLING AF HJEMMESIDE Ny hjemmeside til Københavns

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET - Hvordan skabes kontakten til de højtuddannede Bliv en god kontaktmægler mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Ann Cathrine Lebech Hoe Career Consultant Aarhus

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Danmark et attraktivt uddannelsesland. Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet

Danmark et attraktivt uddannelsesland. Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet Danmark et attraktivt uddannelsesland Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet April 2014 3 Indhold Vision............................................................................................................................................................................

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

International profil (værdier og politik)

International profil (værdier og politik) 4. KEA er en stærk spiller på det internationale uddannelses- og jobmarked Mål Aktiviteter Milepæle Ansvar internationalisering og Bologna processen Et direktionsmøde i det kommende år vil omhandle Ulla/Jette

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef Jobbeskrivelse Kreativ & rummelig Partnerskabschef 1. Indledning Muskelsvindfonden søger en Partnerskabschef, som kan hjælpe virksomheder med at styrke deres værdi ved at styrke vores arrangementer. Vi

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Virksomhedsklubbens studielegat

Virksomhedsklubbens studielegat Virksomhedsklubbens studielegat Lisa Ibenfeldt Schultz Datalogisk Institut Dias 1 Formålet med virksomhedsklubben Formålet med virksomhedsklubben: at styrke kvaliteten i undervisningen i datalogi med viden

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

WEB OG DIGITALE PLATFORME. EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME. INTERN KOMMUNIKATION. EKSTERN KOMMUNIKATION.

WEB OG DIGITALE PLATFORME. EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME. INTERN KOMMUNIKATION. EKSTERN KOMMUNIKATION. AU KOMMUNIKATION WEB OG DIGITALE PLATFORME. EVENT, REKRUTTERING OG OMDØMME. INTERN KOMMUNIKATION. EKSTERN KOMMUNIKATION. MÅL OG OPGAVEBESKRIVELSER WEB OG DIGITALE PLATFORME Aarhus Universitet har en overordnet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Q&A om Science without Borders

Q&A om Science without Borders Q&A om Science without Borders Version: 24-09-13 24. september 2013 J.nr. 2011-6332-01 STH 1. Hvordan opfatter brasilianerne graden af forpligtelse i forhold til det antal, de danske universiteter har

Læs mere