SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING"

Transkript

1 SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

2 1 INDLEDNING Formål med håndbogen Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk Arbejdsleder og arbejdsgiver Tabel : Arbejdsleder og arbejdsgiveropgaver Lovgivningen BEVILLING OG ÆNDRING AF BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) Bevilling af BPA Udmåling af timer Opfølgning på bevilling Ændring af bevilling ved sygdom og indlæggelse Behov for ekstra hjælp i ferie og weekender Udmåling til kurser, oplæring, MUS og personalemøder Udbetaling af tilskud Ankemuligheder ANSVAR OG OPGAVER Brugerne Handicaphjælperne Visitation og hjælpemidler Personaleafdelingen VARETAGELSEN AF ARBEJDSGIVEROPGAVEN CVR-nummer og erhvervskonto Barselsordning Forsikring Arbejdsskadeforsikring Erhvervssygdomssikring AES Ansvarsforsikring Rejseforsikring Arbejdsmiljø Forflytningsinstruktion Førstehjælpskursus

3 4.7 Arbejdsulykker og arbejdsbetinget lidelse HANDICAPHJÆLPERS ARBEJDSOPGAVER ANSÆTTELSESFORHOLD Arbejdsgiveransvar Administration af lønudbetaling Rekruttering Ansættelsesbrev og oplysningspligt Manglende overholdelse af oplysningspligten Væsentlige ændring i ansættelsesvilkår Straffeattest Tavshedspligt Arbejdsstedet Arbejde i udlandet - udstationering Opsigelse og bortvisning Opsigelse på grund af sygdom Opsigelse på grund af personlige forhold Bortvisning Ophør ved dødsfald LØNFORHOLD Løn og satser Grundløn Kvalifikationsløn Særlige ydelser Overgangsregel særlige ydelser Pension Lønadministration LØNUDBETALING Når et lønfirma varetager lønudbetalingerne Når en hjælper fratræder Dagpenge for 1., 2. og 3. ledighedsdag - G- dage FERIE, SYGDOM, GRAVIDITET OG BARSEL

4 9.1 Hjælpers ferie Den 6. ferieuge Melding om sygdom Ved barnets 1. og 2. sygedag Løn under sygdom og anmodning om sygedagpenge Mulighedserklæring Længerevarende eller hyppig sygdom Graviditet og barsel ADMINISTRATIONSOPGAVER SOM ARBEJDSGIVER Indberetning af timer samt administration af nyansættelser Arbejdsplaner Vikarer Variationer i forbruget Opfølgning og kontrol af forbruget samt evt. tilbagebetaling Regnskab BILAG 1 RÅDGIVNING OG RELEVANTE LINKS BILAG 2 KOMMUNALE KONTAKTOPLYSNINGER BILAG 3 ANSÆTTELSESBREV - PERSONLIG HJÆLPER BILAG 4 SAMTYKKEERKLÆRING BILAG 5 OMSORGSSAMTALE BILAG 6 REFERAT AF TJENSTLIG SAMTALE BILAG 7 NYT INDBERETNINGSSKEMA

5 1 INDLEDNING 1.1 Formål med håndbogen I denne håndbog findes de regler, der gælder i Odsherred Kommune for at modtage og benytte Borgerstyret personlig assistance (BPA). Håndbogen indeholder også svar på nogle af de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen. Formålet med hjælperordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse. Ordningen kan tilpasses borgerens ønsker og behov, så borgeren, trods omfattende funktionsnedsættelse, har mulighed for at få eller opretholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundet på lige vilkår med alle andre borgere. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpeværktøj til brugerne af 96, dog er det et krav fra Kommunens side, at brugerne læser håndbogen. I bilag 1+2 kan brugerne finde kontaktoplysninger, hvis der er spørgsmål til håndbogen. Endvidere kan brugeren søge hjælp hos 96 netværksgruppen, som har medvirket til udarbejdelsen af denne håndbog, kontaktoplysninger findes på bilag 1+2. Bevillingskompetencen til bevilling af BPA ordninger er placeret hos visitation og hjælpemidler. Det er ligeledes visitation og hjælpemidler, og repræsentanter fra netværksgruppen, der i samarbejde med personaleafdelingen ajourfører håndbogen. Brugerhåndbogen har været forelagt social- og sundhedsudvalget samt Handicaprådet. Første udgave af brugerhåndbogen er udarbejdet i juli 2008, og tilrettet i december til social- og sundhedsudvalgets beslutning. Brugerhåndbogen bliver løbende revideret. Denne udgave er revideret i 2011 på baggrund af lovændringer som er trådt i kraft d.1. juli Handicaprådet besluttede at redigere håndbogen som forelægges til høring i Handicaprådet, og beslutning i social- og sundhedsudvalget. 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2 Den sociale lovgivning giver mulighed for, at kommunerne kan tildele individuelle hjælperordninger til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et omfattende og ganske særligt behov for pleje, praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse, som ikke kan dækkes ved almindelig omsorg eller servicelovens og 97. 5

6 Formålet med hjælperordningen er, at den pågældende kan leve et så almindeligt liv som muligt. For at kunne modtage hjælperordning, er der i loven fastlagt følgende betingelser: Borgeren skal havde omfattende plejebehov, som medfører at borgeren ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelig daglige funktioner. Har behov som ikke kan dækkes ved almindelig personlig hjælp, omsorg og pleje mv. hjælpefunktionen skal dække opgaver, som går ud over, hvad der normalt dækkes af hjemmehjælp herunder ledsagefunktioner. At borgeren i høj grad er afhængig af andre i almindelige daglige funktioner og som har et massivt behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. Borgeren skal kunne varetage rollen som arbejdsleder. At borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftaler med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om varetagelse af arbejdsgiverfunktionen. Borgeren skal have behov for overvågning og ledsagelse. Arbejdsleder, arbejdsgiver, den private virksomhed. 96 Borgeren er i stand til at fungere som både arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne. Borgeren har et behov, der gør det nødvendigt at yde den særlige støtte der er forbundet med 96. Borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne i ansættelsesretlig forstand. 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver Som det fremgår af ovenstående, er det et krav i dag, at borgeren som tilskudsmodtager (eller tilskudsmodtageren for 95, stk. 3-ordning) kan fungere som arbejdsle- 6

7 der for hjælperne, der ansættes i en BPA-ordning. Det er desuden en betingelse, at borgeren/tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til en nærstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Det er en betingelse for at kunne få tilkendt ordningen, at borgeren kan bestride rollen som Arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at: Varetage planlægningen sammen med og for hjælperne Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce Udvælge hjælpere, herunder varetager ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Afholde personalemøder med hjælperne Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Arbejdslederrollen kan Ikke overgives til anden part. Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer: Ansættelse og afskedigelse af hjælpere Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Udbetaling af løn Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, Arbejdsmarkedspension, indbetaling af ferie og barselsfond og ATP m.m. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Opgaven som arbejdsgiver kan videregives til, nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Hjælperordning BPA efter 96 ydes uafhængigt af indkomstgrundlag. Brugeren skal kunne overskue sit behov for hjælp og selv være aktiv i fastlæggelsen af hjælpens omfang. 7

8 1.4 Tabel : Arbejdsleder og arbejdsgiveropgaver Arbejdslederopgaver Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce(evt. i samarbejde med arbejdsgiver) Rekruttere og udvælge hjælpere herunder vikarer Varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og personale møder Arbejdsgiveropgaver Formelle krav vedr. ansættelse og afskedigelse af hjælpere Forestå ansættelsessamtaler Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælpere Oprettelse af personalesager Udbetaling af løn Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af arbejdsmarkedspension, ferie og barselsfond og ATP mv. Gennemførsel af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger 1.5 Lovgivningen Hjælpeordningen bevilges og administreres ud fra lov om social service 96 stk. 1+2 samt socialministeriets vejledning om borgerstyret personlig assistance. Gældende fra 1. januar 2009 står i loven: 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. 8

9 Henvisning til yderligere information om loven og reglerne i vejledningen kan findes under afsnittet Rådgivning og relevante links. 2 BEVILLING OG ÆNDRING AF BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) 2.1 Bevilling af BPA Visitation og hjælpemidler skal behandle ansøgninger om BPA til pleje, overvågning og ledsagelse efter servicelovens 96, stk. 1. En borger ansøger ved at kontakte visitation og hjælpemidler, for at aftale et hjemmebesøg. Borger samt visitation og hjælpemidler skal i fællesskab indsamle det nødvendige materiale, og visitation og hjælpemidler vil foretage udmåling af timer til BPA. Ved mødet kan også deltage ledsagere, familie eller andre personer efter behov eller ønske herom. Visitationsmødet forløber normalt på denne måde: Første del: Præsentation af deltagerne Præsentation af problemstillingen ved borgeren og visitation og hjælpemidler Status over, hvordan ansøgerens behov for bistand i og udenfor hjemmet dækkes p.t. Supplerende oplysninger fra deltagerne Uddybende spørgsmål fra visitation og hjælpemidler Evt. drøftelse Ansøgeren får det sidste ord Visitation og hjælpemidler beslutter og meddeler afgørelsen til ansøger. 2.2 Udmåling af timer Der tages hensyn til hele brugerens situation under vurderingen. Det kan være boligforhold, familieforhold og befordring, omfanget af handicap, aktiviteter og arbejdseller uddannelsesforhold. Ved udmåling af timerne tages der udgangspunkt i følgende 3 områder: 1. Daglig privat livsførelse Opgøres efter konkret vurdering. Det drejer sig om: behov for praktisk bistand til rengøring, vask, indkøb, madlavning og lignende, behov for personlig bistand og pleje, behov for overvågning, ledsagelse og hjælp uden for boligen. Hjælp efter 96 kan eventuelt efter borgerens eget valg kombineres med hjælp fra den kommunale døgnpleje. 9

10 2. Daglige udadrettede aktiviteter, arbejde, uddannelse og lign. Opgøres efter en konkret vurdering af nuværende og forventet fremtidigt aktivitetsniveau. Aktivitetsniveauet kan bestå af erhvervsarbejde, organisations- og foreningsarbejde, uddannelse, herunder fritidsundervisning, sport, kulturelle aktiviteter, fritidsaktiviteter, ansvar for et eller flere samboende børn mv. 3. Almindelige fritidsaktiviteter Opgøres efter en konkret vurdering af brugerens fritidsaktiviteter. Det drejer sig om behov for ledsagelse til de aktiviteter, brugeren deltager i ud over sin hovedbeskæftigelse. Der kan ved udmålingen af hjælpen også være tale om at udmåle et særskilt beløb til dækning af de direkte udgifter i forbindelse med hjælperne, f.eks. ekstra billetter til ledsagerne m.v. 2.3 Opfølgning på bevilling Det gælder efter servicelovens 148, stk. 2, at kommunalbestyrelsen løbende skal følge de enkelte sager for at sikre, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunalbestyrelsen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske i samarbejde med borgeren. Opfølgningen bør tilrettelægges i forhold til den enkelte ordning og kan ske ved telefonisk henvendelse, hjemmebesøg eller anden vis. Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt, at der ved igangsættelse af nye BPA-ordninger aftales en opfølgning efter 3-6 måneder eller tidligere, hvis der kan være usikkerhed om udmålingen af hjælpen. Tilsvarende kan det ved progredierende lidelser, hvor hjælpebehovet meget hurtigt kan ændre sig, være hensigtsmæssigt at sikre opfølgning med kortere intervaller. Ved velfungerende ordninger, hvor hjælpebehovet er uændret fra år til år, eller hvor der er grund til at formode, at borgeren henvender sig af egen drift ved behov for ændringer, kan opfølgningen aftales med længere intervaller. Det foregår ved en kontakt mellem brugeren samt visitation og hjælpemidler, hvor der ses på, om bevillingen stadig svarer til brugerens hjælpebehov. Brugeren har pligt til at informere visitation og hjælpemidler, hvis der er ændringer i hjælpebehov i perioderne mellem hver opfølgning, som har betydning for bevillingens størrelse. 2.4 Ændring af bevilling ved sygdom og indlæggelse En bruger med massivt hjælpebehov vil ofte under indlæggelse på hospital og behandlingssted have behov for hjælp som ligger udover den pleje, som ydes på indlæggelsesstedet. Under normale omstændigheder kan hjælpeordningen derfor medtages under indlæggelsen. Visitation og hjælpemidler kan midlertidigt ændre bevillingen, hvis brugeren bliver syg, indlægges på hospital eller lignende. 10

11 Visitation og hjælpemidler skal altid have besked, hvis brugeren bliver indlagt på hospital i mere end 1 uge. Ud fra bevillingen tager visitator sammen med borgeren stilling til en eventuel ændring i bevilling under indlæggelsen, samt midlertidigt eller delvis standsning af hjælpen. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at opsige hjælperne i sygeperioden, og brugeren skal i den forbindelse være opmærksom på opsigelsesvarslet, da hjælperne kun modtager løn i den opsigelsesperiode, som fremgår af håndbogen, eller indtil et nyt job er påbegyndt. 2.5 Behov for ekstra hjælp i ferie og weekender Hvis brugeren tager på ferie eller weekend i ind- eller udland, kan brugeren få behov for ekstra hjælp. Brugeren kan som udgangspunkt højst få ekstra hjælp 1 weekend (2 døgn) pr. måned og højst 14 døgns ferie pr. år. Særlig feriebevilling bevilliges af visitation og hjælpemidler i samråd med borgeren ud fra en individuel vurdering. Udgangspunktet er, at BPA bevares under ferieopholdet i ind- eller udlandet. På baggrund af en individuel vurdering kan der i særlige tilfælde bevilges ekstra hjælpetimer. Særlige tilfælde kan f.eks. være, at de fysiske og praktiske forhold under ferieopholdet gør det nødvendigt at bruge mere tid end sædvanligt til pleje og anden hjælp. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt med to hjælpere samtidigt, f.eks. til personløft, fordi omgivelserne ikke er indrettet handicaptilgængeligt. En eventuel ekstra bevilling kan dækkes inden for rammerne af 14 døgn om året. Når hjælpere har fri under ferieopholdet i ind- eller udlandet, betales der ikke løn. Weekendbevillingen kan som hovedregel ikke spares sammen, og feriebevillingen kan ikke overføres fra det ene kalenderår til det andet. Ansøgning om dækning af ekstra omkostninger skal ske hos visitator. Der kan ikke ydes dækning til opholds- og rejseudgifter samt diæter for den faste hjælper. Kun hvor det er afgørende nødvendigt at medbringe en ekstra hjælper, kan der dækkes rejse-, opholdsudgifter samt diæter for denne ekstra hjælper. 2.6 Udmåling til kurser, oplæring, MUS og personalemøder Der udmåles timer til kurser i eksempelvis forflytningsteknik eller brug af kommunikationshjælpemidler samt timer til oplæring af nye hjælpere. Der udmåles desuden timer til personalemøder og timer til medarbejderudviklingssamtaler(mus). Når der kun er ansat én hjælper, vil det normalt ikke være nødvendigt at udmåle timer til personalemøder. Det kan dog ske i nogle tilfælde at være nødvendigt at afsætte timer til MUS. 11

12 2.7 Udbetaling af tilskud Udbetaling af tilskud sker efter reglerne i en udmålingsbekendtgørelse fra socialministeriet. Tilskud udbetales månedsvis forud undtaget omkostninger til dækning af løn under sygdom, forsikringer, omkostninger ved overholdelse af arbejdsmiljølovgivning samt administrationsudgifter ved lønadministration. 2.8 Ankemuligheder Hvis brugeren ønsker at klage over en afgørelse kan den ankes inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Klagen skal sendes til Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby. Visitation og hjælpemidler vil efter modtagelsen af klage revurdere sagen. Hvis kommunen ændrer afgørelsen, vil der blive fremsendt ny afgørelse Hvis brugeren ikke er enig i den nye afgørelse, kan brugeren igen klage til Odsherred Kommune Hvis Odsherred Kommune fastholder afgørelsen, vil klagen og alle papir i sagen blive sendt til Statsforvaltningen inden for 4 uger Afgørelsen skal ankes senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. 3 Ansvar og opgaver 3.1 Brugerne Brugeren af hjælpeordningen har det fulde arbejdsgiveransvar over for sine ansatte handicaphjælpere. Det vil sige ansvar for ansættelse, afskedigelse, lønindberetning, forsikringspligt og tilrettelæggelse af arbejde. Fra 1. januar 2010 kan brugeren overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Under tilrettelæggelse af arbejdet er brugeren forpligtet til: at udfylde månedlige arbejdsrapporter/lønindberetninger for hver af sine hjælpere at holde lønindberetningen inden for det bevilgede timetal på årsbasis at sikre, at arbejdsforholdene er forsvarlige, så arbejdsskader undgås, f. eks. ved at anvende hensigtsmæssige hjælpemidler 12

13 at sikre, at hjælperne får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet uden risiko, f.eks. gennem forflytningsteknik og brug af hjælpemidler (se evt. afsnit 4.5 forflytningsinstruktion) at sørge for, at eventuelle arbejdsulykker anmeldes. Brugeren skal desuden informere om ansættelsesforholdene i hjælpeordningen, udforme ansættelseskontrakt jf. bilag 3 og give sine hjælpere adgang til at orientere sig i håndbogen. Brugeren kan efter eget ønske indgå aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om overtagelse af arbejdsgiverfunktionen. Hvis brugeren ønsker det, så er Odsherred Kommune forpligtet til at stå for lønudbetalingerne. 3.2 Handicaphjælperne Hjælperne er ansat af den enkelte bruger og ikke af Odsherred Kommune Hjælpernes forpligtelser og rettigheder fremgår af den ansættelsesaftale som indgås mellem bruger og hjælper 3.3 Visitation og hjælpemidler Sagsbehandleren vejleder om ordningen og varetager sagsbehandlingen ved ansøgning og opfølgning i forbindelse med hjælpeordningen Udbetaling af tilskud sker fra visitation og hjælpemidler Sagsbehandleren har ansvaret for opfølgning i de enkelte sager Alle sager revurderes en gang om året. Er der behov for en ændring af den udmålte hjælp skal indstillingen genbehandles.( Se dog pkt. 2.3 ) 3.4 Personaleafdelingen Lønkonsulenterne kan rådgive og vejlede i lønrelaterede spørgsmål Lønkonsulenterne sikrer overførsel af løn til hjælperne i de tilfælde, hvor personaleafdelingen varetager lønudbetalingen for brugeren. 4 Varetagelsen af arbejdsgiveropgaven For at få bevilget BPA, skal borgeren være i stand til at varetage rollen som arbejdsgiver. Rent administrativt er det brugeren, der er ansvarlig for udbetaling af løn m.v. Borgeren kan vælge at benytte sig af Odsherred Kommunes tilbud om varetagelse af de lønmæssige forhold eller vælge at løse denne opgave på egen hånd via et lønfirma. 13

14 Fra 1. januar 2010 kan brugeren overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. 4.1 CVR-nummer og erhvervskonto Alle arbejdsgivere skal have et CVR-nummer. Branchekoden er Husholdninger med ansat hushjælp. Yderligere oplysninger kan fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Brugeren skal oprette en erhvervskonto (bankkonto) til brug for udbetalinger vedrørende hjælpeordningen, overførsler kan ikke foregå til brugerens private bankkonto. Erhvervskontoen oprettes som en speciel konto med tilknytning til CVR-nummeret, hvis brugeren selv varetager lønudbetalingerne. Brugeren kan ikke hæve på kontoen uden skriftlig tilladelse fra sagsbehandleren. 4.2 Barselsordning Barsel.dk er en lovbestemt barselsudligningsordning for private arbejdsgivere. Det følger af 1 i lov nr. 417 af 8. maj 2006 om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Loven trådte i kraft 1. oktober Brugere af Servicelovens 96 er at anse som private arbejdsgivere, da det er brugeren selv og ikke kommunen, der er arbejdsgiver i forhold til de ansatte hjælpere. Dette indebærer, at brugeren skal betale bidrag til Barsel.dk 4.3 Forsikring En arbejdsgiver har forsikringspligt i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven, når vedkommende selv ansætter og aflønner private hjælpere. Der kræves følgende forsikringer: Arbejdsskadeforsikring, der dækker hvis hjælperne kommer varigt til skade på arbejdet. Erhvervssygdomssikring AES, der dækker, hvis hjælperne får en erhvervssygdom eller en pludselig løfteskade. Erhvervsansvarsforsikringen, der dækker, hvis hjælperne skader andre personers ting, mens de er på arbejde. Nogle private familieforsikringer dækker også dette. Rejseforsikring, som dækker brugerens hjælpere i forbindelse med udlandsrejser. Ingen af ovenstående forsikringer dækker skader, som hjælperen forvolder på brugerens ting, idet udgangspunktet er, at skader i den forbindelse betragtes som be- 14

15 gået af brugen selv. En undtagelse herfra er dog skader, som hjælperen begår bevidst eller ved grov uagtsomhed, idet hjælperen kan gøres ansvarlig herfor. Brugerens udgifter til disse forsikringer dækkes via bevillingen. Såfremt der er indgået forsikringsaftaler med præmier, der er betydeligt højere end normalt, kan sagsbehandleren vejlede brugeren i at skifte forsikringsselskab Arbejdsskadeforsikring Lov om arbejdsskadeforsikring vedrører forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte. I denne lov fastsættes, hvilke personer der er omfattet af loven, hvem der har forsikringspligt og endelig hvilke ydelser, der kan udbetales i tilfælde af arbejdsskade. Ifølge loven skal enhver arbejdsgiver have en forsikring, der dækker sine ansatte, hvis de kommer til skade under arbejdet. Sikringspligten omfatter ikke medhjælper under arbejde i privat husholdning, hvis den samlede beskæftigelse for alle ansatte ikke overstiger 400 timer i et kalenderår (svarende til 7,7 time gns. pr. uge). Brugeren er arbejdsgiver overfor hjælpere, og skal derfor omgående tegne en arbejdsskadeforsikring, når der bevilges en hjælpeordning, for at sikre hjælpernes erstatning, hvis de kommer til skade under arbejdet. Et eksempel på en skade som kan være dækningsberettiget via arbejdsskadeforsikring kunne være, at en hjælper er så uheldig at pådrage sig en alvorlig skade i ryggen, som gør hjælperen uarbejdsdygtig. Odsherred Kommune bevilling dækker ikke udgifter til erstatning, som tilfalder brugerne på grund af manglende tegning af arbejdsskadeforsikring. For oplysninger vedrørende anmeldelse se afsnit Erhvervssygdomssikring AES Ved tilmelding til ATP sker tilmelding automatisk til AES. Antal ansatte regnes ikke i hoveder, men i antal bevilgede timer om året. En fuldtidsansat (37 timer om uger) opgøres til 1,00. Vejledning i optælling af hjælper findes på Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringen er ikke lovpligtig, men meget vigtig, idet den dækker det erstatningsansvar, brugeren som privatperson kan pådrage sig. Den er typisk en del af indboforsikring, som kan have flere forskellige navne, eksempel: privatforsikring, familieforsikring, hjemforsikring eller basisforsikring. Omfattet af en ansvarsforsikring er forsikringstager (brugeren), en ægtefælle, hjemmeboende børn samt personer der hjælper til i husstanden, men ikke logerende. Forsikringen omfatter således brugeren og dennes hjælpere, blot de ikke er logeren- 15

16 de. Såfremt der er tale om logerende medhjælp, gælder der andre regler, som ikke vil blive uddybet nærmere her. De fleste private familie/husstandsforsikringer omfatter privat hushjælp, og dermed brugerens hjælpere. Brugeren anbefales at kontakte sit forsikringsselskab, om hvilke forhold ansvarsforsikringen dækker. Hvis dette ikke er tilfældet skal der tegnes en Erhvervsansvarsforsikring. Kommunens bevilling dækker udgifter til en sådan Erhvervsansvarsforsikring, men dækker som udgangspunkt ikke udgifter til en privat ansvarsforsikring, da denne må betegnes som del af en naturlig del af hjemmet. Ansvarsforsikringen har 2 formål: 1. at betale erstatning og omkostninger til dækning af berettigede erstatningskrav. 2. at betale udgifter, f.eks. sagsomkostninger, der medgår til afværgelse af uberettigede erstatningskrav. Selvfølgelig er der en række undtagelser, som forsikringen ikke dækker, brugeren henvise til at se nærmere i forsikringsbetingelserne. Et eksempel på en skade kan være, at en hjælper er i byen for at handle for brugeren, og da han går over gaden, træder han ud foran en cyklist, som derved kommer til skade, og kræver en erstatning. Skaden skal anmeldes via ansvarsforsikringen, som vil yde erstatning til cyklisten. Er hjælperen også kommet til skade, skal dette ligeledes anmeldes til arbejdsskadeforsikringen Rejseforsikring Rejseforsikringen yder erstatning under rejse i udlandet. Forsikringen dækker f.eks. udgifter til hospitalsophold, sygdoms- og hjemtransport, erstatning til bagage eller ulykkesforsikring m.v. De hjælpere brugeren har med på en ferierejse, er ikke omfattet af det gule eller blå sygesikringsbevis, idet de er på arbejde, og dermed er der ikke tale om ferierejser for dem. Da hjælperne er på arbejde, er de selvfølgelig omfattet af arbejdsskadeforsikringen, men den omfatter f.eks. ikke tyveri af bagage og udgifter til hospitalsophold og hjemtransport. Det betyder, at brugeren altid skal tegne en rejseforsikring for den eller de hjælpere som skal med på rejsen, uanset om rejsen foregår i eller udenfor Europa. Odsherred Kommune dækker udgiften til rejseforsikring for hjælperne, men dækker ikke udgifter til erstatning på grund af manglende tegning af rejseforsikring. 16

17 4.4 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøloven gælder for hjælpeordningen. Det betyder, at brugeren som arbejdsgiver skal sikre hjælpernes arbejdsmiljø, herunder udarbejdelse af arbejdspladsvurdering. Skema kan findes på Brugeren skal sørge for: At arbejdsforholdene er forsvarlige. At arbejdsskader undgås, f.eks. ved at de nødvendige hjælpermidler anvendes. At hjælperne får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet uden risiko, f.eks. gennem forflytningsteknik og brug af hjælpemidler. At arbejdet tilrettelægges, så der er tid til pauser i rimeligt omfang. At eventuelle arbejdsulykker anmeldes. Handicaphjælpere er desuden omfattet af Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, hvilket betyder: at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder ikke må overstige 48 timer inkl. overarbejde. at ansatte med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. at ansatte, som er beskæftiget med natarbejde, skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder natarbejde og derefter inden for et regelmæssigt tidsrum på mindre end 3 år. Bestemmelsen gælder kun for personer, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. 4.5 Forflytningsinstruktion For at forebygge fysiske arbejdsskader er det vigtigt, at nyansatte hjælpere introduceres i løfte- og forflytningsteknik. Brugeren kan ved behov for forflytningsinstruktion til de ansatte hjælpere kontakte visitation og hjælpemidler i forflytningsinstruktør. 4.6 Førstehjælpskursus Odsherred kommune tilbyder hjælpere førstehjælpskursus. For yderligere oplysninger kan du kontakte visitation og hjælpemidler på vangen. 17

18 4.7 Arbejdsulykker og arbejdsbetinget lidelse Hvis der sker en arbejdsulykke, som medfører uarbejdsdygtighed i mindst 1 dag udover samme dag som ulykken sker, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde den til Arbejdstilsynet. Det er endvidere også vigtigt, at arbejdsskaden anmeldes til forsikringen samt arbejdsskadestyrelsen. Andre, herunder hjælperen selv, kan også anmelde ulykken. Anmeldelsen skal ske på en særlig blanket, som rekvireres hos Arbejdstilsynet. Blanketten indeholder en fyldig vejledning i, hvordan den skal udfyldes, og hvem den skal sendes til. Hvis hjælperen mener, at have fået en arbejdsbetinget lidelse (dvs. en sygdom, som er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under), kan hjælperen kontakte sin læge, som i givet fald vil sørge for at anmelde lidelsen til Arbejdstilsynet. 5 Handicaphjælpers arbejdsopgaver Indholdet i en handicaphjælpers jobfunktion kan kun beskrives overordnet, da opgaverne varierer alt efter den enkelte borgers handicap, behov og ønsker. Der kan derfor ikke peges på nogen specielle kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne varetage et sådant job. Hjælpeordningen er anderledes, end det man traditionelt ser på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at en række specielle forhold gør sig gældende: Arbejdsgiveren skal acceptere, at det private hjem er en arbejdsplads Den ansatte skal respektere, at arbejdspladsen er et privat hjem Den ansatte skal udføre mange forskelligartede opgaver nogle af dem er af meget personlig art Der stilles store krav til begge parter med hensyn til tavshedspligt, fleksibilitet og rummelighed Det er vigtigt, at hjælperen fungerer godt sammen med brugeren og får hverdagen til at fungere i forhold til personlig pleje, husholdning og hjælp til aktiviteter i og udenfor hjemmet. Ofte forudsætter arbejdet som handicaphjælper også, at hjælperen har kørekort til befordring af borgeren i borgerens bil til aktiviteter uden for hjemmet. En af styrkerne ved ordningen er, at borgeren selv har mulighed for at vælge sine hjælpere og aftale hvornår og hvordan arbejdet skal foregå inden for de rammer der er aftalt. Det anbefales, at arbejdsgiver og hjælper i forbindelse med ansættelsessamtalen får afklaret, hvilke arbejdsopgaver der ligger i det konkrete job og hvilke arbejdstider og øvrige vilkår, hjælperen skal arbejde under. 18

19 6 Ansættelsesforhold 6.1 Arbejdsgiveransvar Brugerens ansættelse af hjælpere er et privatretligt ansættelsesforhold. Som bruger har du som nævnt det fulde arbejdsgiveransvar over for dine ansatte hjælpere. Det vil sige ansvar for ansættelse, afskedigelse, lønindberetning, arbejdsmiljø, forsikringspligt og tilrettelæggelse af arbejdet. Brugeren skal desuden informere om ansættelsesforholdene i hjælpeordningen. Der er nogle undtagelser fra din ret til selv at aftale arbejdsvilkår med dine hjælpere: Kommunen dækker ikke lønudgifter til hjælpere under 18 år. Kommunen dækker ikke lønudgifter til timer, som ligger ud over den givne bevilling. Kommunen må ikke udbetale løn til handicaphjælpere udover 48 arbejdstimer pr. uge i gennemsnit set over en 4 måneders periode inkl. merarbejde. Perioder med ferie og sygdom medregnes ikke Hvis hjælperen holder ferie med feriepenge fra det faste job hos dig, kan han/hun ikke optjene løn hos dig i samme periode. Kommunen overtager arbejdsgiverens forpligtelser, hvis brugeren dør eller akut indlægges på hospital og ikke er i stand til at varetage arbejdsgiverfunktionen. Kommunen forpligter sig ikke økonomisk ud over den bevilling, som er givet i sagen. Se også punkt Administration af lønudbetaling Odsherred Kommune tilbyder bruger af hjælpeordningen at administrere lønudbetalingerne til hjælperne. Dette er valgfrit. Brugere, der ønsker selv at administrere lønudbetalingerne, skal benytte et lønfirma. Kommunen har som udgangspunkt ikke noget krav til valg af lønfirma, dog kræves det, at firmaet kan udarbejde den fornødne dokumentation til regnskabet jf. afsnit Hvis et lønfirmas administrationsudgifter er væsentlig højere end de normale udgifter på området, kan kommunen forlange, at der skiftes til et firma med lavere administrationsomkostninger. 6.3 Rekruttering Er der behov for annoncering kan udlæg hertil dækkes ved fremsendelse af regning. Normalt kan der ydes dækning til annonceudgifter på op til 4.000,- kr. om året. Ved ekstraordinære annonceudgifter kan der søges om yderligere bevilling hos sagsbehandleren. 19

20 6.4 Ansættelsesbrev og oplysningspligt I forbindelse med ansættelse af en ny hjælper har brugeren pligt til skriftligt at give hjælperen en række oplysninger om arbejds- og ansættelsesforholdene hos den pågældende senest et måned efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Efter "Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet" 2, omfatter oplysningspligten alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder mindst: 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse. 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder. 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, med dette menes, at det skal oplyses om der er tale om en fastansættelse eller en tidsbegrænset ansættelse (med tidsbegrænset menes i de tilfælde hvor der er aftalt en fastsat slutdato). 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. 7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler efter reglerne herom jf. afsnit Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid opgives, hvis dette er muligt. Arbejdstiden kan også tilrettelægges løbende efter aftale mellem brugeren og hjælperen. Odsherred Kommune anbefaler, at brugeren anvender vedlagte ansættelsesbrev jf. bilag 1. Bilaget er lavet til borgere som benytter Odsherred Kommune til lønadministration. Anvendes et lønfirma skal brevet ændres så det passer hertil. Hvis der er andre forhold, som brugeren mener, er vigtige skal der endvidere udleveres en 20

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune cialafdelingen Borgerstyret personlig assistance Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune Afsnit 2.0 Lovgrundlaget 4 2.1 Lov om Social Service

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning... 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget... 3 2.1 Lov

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 95 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Sundhed og Omsorg Visitationsenheden Møllevej 9, 7500 Holstebro Tlf.: 9611 4130, fax.:

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96 Ikast-Brande Kommune Håndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Udarbejdet af Handicap og psykiatriafdelingen Juni 2012 1. Forord/indledning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 29. august 2013 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 29. august 2013 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere