F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K"

Transkript

1 F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

2 Indholdsfortegnelse 1. Forsikringspolice side 3 2. Forsikringsbetingelser side 5 1. Lovvalg side 6 2. Lovgivning og jurisdiktion side 6 3. Forsikrede side 6 4. Geografisk dækningsområde side 6 5. Generelle bestemmelser side 6 6. Forsikringen dækker side 6 7. Forsikringen dækker ikke side 7 8. Selskabets maksimale erstatningspligt side 7 9. Bestemmelser for udenlandske deltagere ved stævner i Danmark side Særlige bestemmelser side Sanktioner og embargo side Forhold i skadestilfælde side Forsikringssvig side Selskabets regresret side Forsikringens varighed og ophør side Særlige aftaler side Ankenævn og domstole side Definitioner side LSW617G KILN undtagelsesklausul for geografiske områder side FAQ - Frequently Asked Questions side 13 Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 2

3 FORSIKRINGSPOLICE POLICENR UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER B0502A LUFTFARTSFORSIKRING Modelflyvning Danmark Peter Heises Kvarter Brønderslev Danmark CVR-nr: Tlf. nr.: FORSIKRINGSPERIODE DÆKNINGER DÆKNINGSOMFANG DÆKNINGSSUM Fra 31. december 2014 til 31. december 2015 (begge dage inklusive). ANSVARSFORSIKRING Denne forsikring dækker udelukkende medlemmer af Modelflyvning Danmark, og kun forsikringsbegivenheder og skader - i henhold til de gældende forsikringsbetingelser - der indtræffer i ovennævnte forsikringsperiode. Ansvarsforsikring Kombineret person- og tingskade med en dækning lydende på EUR (i henhold til EU Forordning 785/2004) ved enhver skade. Ovennævnte ansvarsforsikring dækker separat pr. medlem. SELVRISICI GEOGRAFISK OMRÅDE ANVENDELSE FORSIKRINGSAFGIFT SELSKAB Ansvarsforsikring Personskade: Ingen selvrisiko Tingskade: DKK pr. skadetilfælde Europa og Grønland. Det geografiske dækningsområde kan udvides til at omfatte hele verden, dog eksklusiv lande som er nævnt i den til enhver tid gældende LSW617-KILN undtagelsesklausul for geografiske områder. Privat- og fornøjelsesflyvning med radiostyrede modelluftfartøjer, fritflyvende modelluftfartøjer og linestyrede modelluftfartøjer. Ingen (jf. 4 pkt. 3 i Lov om afgift af skadesforsikringer). W. R. Berkley Insurance Norway NUF på vegne af Lloyd s syndikat 1967 Gammel Kongevej 1 DK-1610 København V Danmark Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 3

4 Telefon: (+45) DATO 26. november 2014 Robert Skotte Jørgensen Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 4

5 Forsikringsbetingelser for Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring MDK-14-WRB Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 5

6 1. Lovvalg Bestemmelserne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 om Forsikringsaftaler med senere ændringer og tilføjelser gælder for denne forsikringsaftale, med mindre de er fraveget i de gældende forsikringsbetingelser eller eventuelle særlige vilkår. 2. Lovgivning og jurisdiktion Dansk lovgivning og jurisdiktion gælder for denne forsikringsaftale. 3. Forsikrede Forsikringen dækker forsikringstageren, Modelflyvning Danmark, og alle dets medlemmer. 4. Geografisk dækningsområde Forsikringen dækker flyvning inden for det geografiske område, der fremgår af policen. Det geografisk dækningsområde kan udvides til at omfatte hele verden, dog eksklusiv lande som er nævnt i den til enhver tid gældende LSW617-KILN undtagelsesklausul for geografiske områder. 5. Generelle bestemmelser Ansvarsforsikringen omfatter ubemandede radiostyrede modelluftfartøjer og fritflyvende modelluftfartøjer samt linestyrede modelluftfartøjer, som har en startmasse på ikke over 150 kg inkl. brændstof, samt modelluftfartøjer med en vægt på op til 500g når disse benyttes indendørs i sportshaller og lignende. Flyvning med ubemandede radiostyrede modelluftfartøjer og fritflyvende modelluftfartøjer samt linestyrede modelluftfartøjer, skal foregå i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser for Civil Luftfart beskrevet i BL 9-4 og udgivet af Trafikstyrelsen (tidligere Statens Luftfartsvæsen), eller i henhold til eventuelle særlige regler, bestemmelser og dispensationer for civil flyvning med ubemandede luftfartøjer. Ved flyvning udenfor Danmarks grænser, skal flyvningen foregå i henhold til den enhver tid gældende lokale lovgivning, eller i henhold til eventuelle særlige regler, bestemmelser og dispensationer for civil flyvning med ubemandede luftfartøjer i det pågældende land. 6. Forsikringen dækkker Forsikringen dækker, uagtet Luftfartslovens 128, på objektivt ansvarsgrundlag (ansvar uden skyld) med indtil det i policen anførte beløb, det erstatningskrav som måtte opstå mod ejeren selv eller brugeren, for skade, som følge af luftfartøjets brug, på tredjemands person eller ejendom. Forsikringen dækker individuelt ansvar for Modelflyvning Danmarks medlemmer, så længe Modelflyvning Danmark er en organisation godkendt af Trafikstyrelsen (tidligere Statens Luftfartsvæsen) og så længe der, på amatørbasis, drives flyvning på pladser og områder (herunder også lufthavne og offentlige flyvepladser) i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser beskrevet i BL 9-4. Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 6

7 Forsikringen dækker ligeledes elever, som op til 3 gange kan foretage prøveflyvninger under ledelse af en instruktør udpeget af en under Modelflyvning Danmark organiseret klub. For nye medlemmer dog først fra 5. dagen efter indmeldelse i Modelflyvning Danmark. (d) (e) Forsikringen dækker endvidere skader som følge af nedstyrtning udenfor områder beskrevet i BL eller anden lokal lovgivning hvis flyvningen foregår udenfor Danmarks grænser - under den forudsætning, at flyvningen er påbegyndt fra et område der opfylder de til enhver til gældende lovkrav, regler og bestemmelser eller anden særlig dispensation. Selskabet er kun forpligtet til at dække, når forsikrede eller skadelidte dokumenterer, at der eksisterer en direkte årsagssammenhæng mellem den ansvarspådragende handling og den lidte skade. Har skadelidte medvirket til at fremkalde skaden, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. 7. Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke skader på ubemandede radiostyrede modelluftfartøjer, fritflyvende modelluftfartøjer og linestyrede modelluftfartøjer samt dertil hørende radiostyringsudstyr, forårsaget af andre ubemandede radiostyrede, fritflyvende luftfartøjer samt linestyrede modelluftfartøjer og dertil hørende radioudstyr. 8. Selskabets maksimale erstatningspligt Forsikringssummen, der er nævnt i policen, udgør den højeste grænse for Selskabets erstatningspligt for hvert skadetilfælde. Dette gælder, uanset om forsikringen omfatter flere forsikrede, og uanset om skaden måtte resultere i krav fra flere skadelidte. Udover selve erstatningsbeløbet dækker forsikringen dog rimelige omkostninger, som forsikrede med Selskabets forudgående accept pådrager sig ved afgørelse af ansvarskrav, også selvom forsikringssummen derved overskrides. Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages, samt omkostninger ved afgørelse af eventuelle straffesager erstattes ikke. 9. Bestemmelser for udenlandske deltagere ved stævner i Danmark Ved flystævner og stævner arrangeret af eller godkendt af Modelflyvning Danmark er udenlandske deltagere omfattet af forsikringen. Det er en forudsætning for dækning under forsikringen, at den udenlandske deltager har forevist for den sikkerhedsansvarlige, at have gyldig forsikring der dækker i Danmark. Dækningen er subsidiær i forhold til ejer/brugers egen forsikring. Ved længere tids ophold i Danmark kan Modelflyvning Danmark dog vælge, at lade den udenlandske person omfatte af denne polices generelle dækning på lige fod med medlemmer Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 7

8 af Modelflyvning Danmark. 10. Særlige bestemmelser Har Selskabet måtte udrede erstatning efter denne ansvarsforsikring til tredjemand og skaden i henhold til ovenstående betingelser ikke er omfattet af forsikringen, er skadevolder pligtig til at holde Selskabet skadesløs for dets udlæg. Skadetilfælde skal omgående anmeldes til Selskabet. Forsikringstageren må ikke uden Selskabets samtykke træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Forsikringstageren er ved ansvarskrav pligtig til at lade Selskabet føre en eventuel retssag i hans navn. 11. Sanktioner og embargo Uanset hvad der må fremgå af policen, er følgende gældende: Hvis det, som følge af nogen lovgivning eller regler, der er gældende for Selskabet ved indgåelsen af denne forsikringsaftale, eller som bliver gældende på ethvert tidspunkt derefter, vil være ulovlig at forsikre den forsikrede, fordi forsikringen tilsidesætter en embargo eller sanktioner, skal Selskabet ingen dækning give og Selskabet har intet ansvar eller pligt til at forsvare den forsikrede eller foretage nogen betaling af forsvarsrelaterede udgifter eller give nogen form for sikkerhed på vegne af den forsikrede, i det omfang, at det vil være en overtrædelse af denne lov eller regler. Under omstændigheder, hvor det er lovligt for Selskabet at yde dækning i henhold til policen, men hvor betaling af et gyldigt krav kan bryde en embargo eller sanktioner, vil Selskabet træffe alle rimelige foranstaltninger for at opnå den nødvendige tilladelse til at foretage en sådan betaling. I tilfælde af, at nogen lovgivning eller regler bliver gældende i forsikringsperioden, og som vil begrænse muligheden for Selskabet til at give dækning som angivet i punkt, så har både forsikrede og Selskabet ret til at opsige policen skriftligt med 30 dages varsel. Selskabet har i sådan et tilfælde ret til pro rata andel af forsikringspræmien for den periode forsikringen var i kraft. I tilfælde af, at de indtrufne skader på opsigelsesdatoen overstiger den optjente eller pro rata præmie (hvilken en der til enhver tid er relevant) som Selskabet har til gode, og i mangel af en mere specifik bestemmelse i policen vedrørende tilbagebetaling af præmie, vil enhver tilbagebetaling af præmie være betinget af gensidig aftale. Opsigelse fra Selskabet side, vil have virkning, uanset om Selskabet tilbagebetaler præmie eller ej. 12. Forhold i skadestilfælde Skader skal omgående anmeldes til Selskabet. Derudover skal forsikrede: Træffe rimelige foranstaltninger for at begrænse omfanget af skaden. Fremsende alle detaljer skriftligt og straks videresende enhver meddelelse om ethvert krav sammen med alle breve eller dokumenter i forbindelse hermed. Oplyse om enhver forestående retsforfølgning. Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 8

9 (d) (e) Give yderligere oplysninger og hjælp, som Selskabet med rimelighed kan kræve. Ikke at handle på nogen måde, som er til skade for eller forringer Selskabets interesse. Ansvar for skade må ikke anerkendes uden Selskabets samtykke og Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. Selskabet er berettiget til (hvis det vælger det) på et hvilket som helst tidspunkt og i så lang tid, som det ønsker det, at overtage kontrollen med alle forhandlinger og sager fuldstændigt samt at udrede erstatning, gøre indsigelse mod en påstand eller forfølge ethvert krav i forsikredes navn. 13. Forsikringssvig I tilfælde af at et medlem af Modelflyvning Danmark fremsætter krav, vel vidende at sådanne krav er usande eller svigagtige hvad angår beløbet eller andre forhold, mister medlemmet sin ret til forsikringsydelsen. I tilfælde af at Modelflyvning Danmark som organisation fremsætter krav, vel vidende at sådanne krav er usande eller svigagtige hvad angår beløbet eller andre forhold, mister denne police sin gyldighed, hvorved alle krav i henhold hertil bortfalder. 14. Selskabets regresret I tilfælde af skade forvoldt af en anden end den forsikrede indtræder Selskabet i enhver henseende i forsikredes eventuelle krav mod skadevolder. Forsikrede skal yde Selskabet nødvendig bistand ved fremskaffelse af oplysninger, dokumenter m.v. til underbyggelse af kravet. 15. Forsikringens varighed og ophør Forsikringen ophører automatisk ved udløb af forsikringsperioden nævnt i policen, med mindre både Selskabet og Modelflyvning Danmark skriftligt har bekræftet overfor hinanden, at forsikringen skal fortsætte yderligere 12 måneder ved udløb af forsikringsperioden. Selskabet kan med mindst en måneds varsel foretage ændring af præmien gældende fra næste forsikringsperiodes begyndelse. Forsikringen fortsætter med den ændrede præmie, hvis Modelflyvning Danmark enten skriftligt accepterer ændringen eller betaler præmien. I modsat fald ophører forsikringen ved forsikringsperiodens udløb, medmindre der er indgået aftale om kortere varsel, og dette er anført i policens vilkår. Hver af parterne kan indtil en måned efter, at Selskabet har udbetalt erstatning eller afvist at yde erstatning, opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. (d) Ved opsigelse af forsikringsaftalen inden forsikringsperiodens udløb, er Selskabet berettiget til - såfremt opsigelsen foretages af Modelflyvning Danmark - at opkræve en minimumspræmie i henhold til nedenstående skala: Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 9

10 16. Særlige aftaler 1 måneds dækning præmien udgør 20% af årspræmien 2 måneders dækning præmien udgør 30% af årspræmien 3 måneders dækning præmien udgør 40% af årspræmien 4 måneders dækning præmien udgør 50% af årspræmien 5 måneders dækning præmien udgør 60% af årspræmien 6 måneders dækning præmien udgør 70% af årspræmien 7 måneders dækning præmien udgør 75% af årspræmien 8 måneders dækning præmien udgør 80% af årspræmien 9 måneders dækning præmien udgør 85% af årspræmien 10 måneders dækning præmien udgør 100% af årspræmien 11 måneders dækning præmien udgør 100% af årspræmien 12 måneders dækning præmien udgør 100% af årspræmien Særlige aftaler, som er truffet med en af Selskabets repræsentanter, er kun gyldige, hvis deres indhold fremgår af policen eller på anden måde er skriftligt - herunder elektronisk - bekræftet af Selskabet. 17. Ankenævn og domstole Hvis der er uenighed om forsikringen eller Selskabets afgørelser, kan forsikrede indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring (www.ankeforsikring.dk). Nævnets afgørelse er vejledende for parterne. Klager over erhvervsmæssige forsikringsforhold kan kun behandles, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private forsikringsforhold. Særskilt klageskema kan rekvireres hos Ankenævnet eller Selskabet. Har sagen ikke været indbragt for Ankenævnet eller ønsker én af parterne ikke at følge Ankenævnets afgørelse, kan uoverensstemmelser mellem forsikrede og Selskabet indbringes for domstolene - jævnfør lovgivning- og jurisdiktionsbestemmelsen i pkt Definitioner Ved SELSKABET skal forstås W. R. Berkley Insurance Norway NUF på vegne af Lloyd's syndikat "PRIVAT OG FORNØJELSE" betyder anvendelse af luftfartøjet til private- hobby- og fornøjelsesformål (herunder opvisning, konkurrence og andre modelflyvningsfremmende formål) uanset om eventuelle fabrikanter eller leverandører har sponseret medlemmets modelflyvningsudstyr eller ej, men ikke til anvendelse af luftfartøjet i erhvervsøjemed, til kommercielle, videnskabelige eller faglige formål eller til udlejning eller mod vederlag. Ved TREDJEMAND skal i denne forsikringspolice forstås enhver person der ikke flyver det pågældende modelluftfartøj der forårsager skade, eller på nogen måde har en aktiv indflydelse på styringen af fartøjet. I de situationer hvor styringen af modelluftfartøjet ufrivilligt påvirkes af et andet radioanlæg, betragtes det ikke som en aktiv indflydelse på styringen. Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 10

11 (d) EUROPA inkluderer Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark (inkl. Færøerne), England, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordirland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (til Ural-bjergene), San Marino, Schweiz, Serbien, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet (til Bosporus Strædet), Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten, Wales og Østrig. 26/11/14 MDK-14-WRB Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 11

12 LSW617G KILN undtagelsesklausul for geografiske områder (03/08/11) 1. Uanset eventuelle bestemmelser om det modsatte og med forbehold af pkt. 2 og 3 nedenfor, undtager nærværende police ethvert tab, enhver skade eller udgift, uanset hvordan det eller den opstår inden for det geografiske dækningsområde i ethvert af følgende lande og regioner: (d) (e) (f) Algeriet, Burundi, Cabinda, den Centralafrikanske Republik, Congo, den Demokratiske Republik Congo, Eritrea, Etiopien, Elfenbenskysten, Liberia, Mauretanien, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Sudan og Sydsudan. Colombia, Ecuador, Peru. Afghanistan, Jammu og Kashmir, Myanmar, Nordkorea og Pakistan. Georgien, Nagorno-Karabakh og det Nordkaukasiske føderale distrikt Iran, Irak, Libyen, Syrien og Yemen. Ethvert land, hvor betjening af det forsikrede luftfartøj bryder FN's sanktioner. 2. Denne police dækker dog under omstændigheder, hvor et forsikret luftfartøj er landet i et undtaget land som direkte konsekvens og udelukkende følge af force majeure på betingelse af, at Selskabet underrettes i løbet af 72 timer. 3. Ethvert undtaget land kan dækkes af Selskabet på betingelser der aftales med Selskabet før flyvningen. 03/08/11 LSW617G AMD Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 12

13 FAQ Frequently Asked Questions Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen omfatter alle medlemmer af Modelflyvning Danmark, og dækker individuelt pr. medlem. Er der forsikringspligt for alle modelluftfartøjer? Nej, i henhold til de gældende bestemmelser er der er kun forsikringspligt for de modelluftfartøjer der har en startmasse på mellem 7kg og 25kg. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker det individuelle ansvar som medlemmer af Modelflyvning Danmark kan pådrage sig i forbindelse med skade på tredjemands person eller ejendom, som følge af flyvning med modelluftfartøjer. Ved tredjemand skal i denne forsikringspolice forstås enhver person der ikke flyver det pågældende modelluftfartøj der forårsager skade, eller på nogen måde har en aktiv indflydelse på styringen af fartøjet. I de situationer hvor styringen af modelluftfartøjet ufrivilligt påvirkes af et andet radioanlæg, betragtes det ikke som en aktiv indflydelse på styringen. Forsikringen dækker med objektivt ansvar. Dette betyder, at der ikke behøver at foreligge en uagtsom eller forsætlig handling bag skaden, hvorfor hændelige uheld ligeledes er dækket af forsikringen. Forsikringen dækker udelukkende privat, hobby og fornøjelsesflyvning med modelluftfartøjer (herunder også stævner, opvisninger og andre modelflyvningsfremmende formål), men ikke nogen former for kommerciel eller erhvervsmæssig flyvning, eller flyvning til faglige og videnskablige formål. Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker som udgangspunkt ikke skader som forårsages på grund af overtrædelse af bestemmelserne i den til ehver tid gældende BL 9-4, eller eventuelle andre særlige regler, bestemmelser og dispensationer for civil flyvning med ubemandede luftfartøjer. Forsikringen er en ansvarsforsikring og dækker derfor, i modsætning til en kaskoforsikring, ikke nogen former for fysiske skader på medlemmets eget modelluftfartøj og dertil hørende udstyr. Forsikringen dækker heller ikke skader på andre medlemmers modelluftfartøjer og dertil hørende udstyr, sålænge skaden forårsages af et modelluftfartøj eller dertil hørende udstyr. Forårsager et medlem skade på egen person eller ejendom, er disse ikke dækket, da man i juridisk forstand ikke kan blive gjort erstatningsansvarlig for skader på sig selv. Skader på medlemmets egen ejendom vil dog typisk være dækket af en tingforsikring, f.eks. en bils kaskoforsikring. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker som udgangspunkt i hele Europa samt Grønland (se definitionen på Europa i forsikringspolicen). Det geografisk dækningsområde kan dog udvides til at omfatte hele verden (med nogle få undtagelser) hvis det individuelle medlem ønsker det. Uanset hvor i verden man flyver med sit modelluftfartøj, skal flyvningen foregå i henhold til de til enhver tid gældende lokale love, regler og bestemmelser for civil flyvning med ubemandede luftfartøjer, eller andre særlige tilladelser og dispensationer. Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 13

14 Hvad er forsikringssummen? Forsikringen dækker med en sum på op til EUR pr. skadestilfælde. Forsikringen dækker dog også rimmelige omkostninger, som forsikrede med forsikringsselskabets forudgående accept pådrager sig ved afgørelse af ansvarskrav, også selvom forsikringssummen derved overskrides Forsikringssummens størrelse er bestemt ud fra EU forordning 785/2004, som siger, at alle luftfartøjer, med en startvægt som ikke overstiger 500 kg - og som er pålagt at tegne ansvarsforsikring - skal have en forsikringsdækning på minimum SDR SDR, som står for Special Drawing Rights, er en regneenhed, der benyttes af Den Internationale Valutafond. For nemhedens skyld, er beløbet dog omregnet til Euro i forsikringspolicen. Er modelfly så i samme klasse som en full-size Ultralight? Ja, men kun for så vidt angår størrelsen på dækningssummen, ikke størrelsen på præmien. Er der nogen selvrisiko ved en skade? Ja, der er en selvrisiko på DKK ved enhver tingskade. Der er ingen selvrisiko ved personskader. Hvordan behandles skader? Hvis et medlem forårsager skade på tredjemand skal der hurtigst muligt udfyldes en skadesanmeldelse. Denne rekvireres hos Modelflyvning Danmarks sekretariatet, og returneres også dertil når den er udfyldt. Modelflyvning Danmark videregiver derefter anmeldelsen til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet kan efterfølgende henvende sig direkte til medlemmet, men dette sker kun i tilfælde hvor der er brug for yderligere oplysninger. Alle skader, både på ting og person, opgøres i henhold til Erstatningsansvarsloven. Tingskader: Skader på tredjemands ejendom, f.eks. bil, tøj eller andre personlige genstande, er forholdsvis nemme at opgøre i kroner og ører, hvorfor selve sagen da også typisk hurtigt vil være afsluttet. I de tilfælde hvor der sker skade på en ting som allerede er dækket af en tingforsikring (f.eks. en bils kaskoforsikring), skal tingforsikringen dække skaden i første omgang. Forsikringsselskabet bag tingforsikringen kan så derefter rette krav (også kaldet regres) mod skadevolder (medlemmet), og det er her at denne ansvarsforsikring kommer ind i billedet, da den dækker dette krav. Personskader: Skader på tredjemands person har generelt en noget længere sagsbehandlingstid, da der godt kan gå flere måneder, endda år, før at skaden rent medicinsk kan opgøres i kroner og ører. På grund af personerstatningens komplekse sammensætning af flere forskellige typer ydelser; svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, ménerstatning etc, vil forsikringsselskabet altid gøre brug af en advokat med speciale i personskader i hele sagsbehandlingsforløbet og ved erstatningsopgørelsen. Selvom det sjældent sker, kan der dog opstå tilfælde hvor der ikke foreligger nogen gældende retspraksis i forbindelse med en skadesituation. I et sådan tilfælde kan forsikringsselskabet vælge at få sagen belyst ved en domstol. Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 14

15 Værd at vide om skader For at en skades kan dækkes under denne police, skal der eksistere en direkte årsagssammenhæng mellem den ansvarspådragende handling og den lidte skade. I forbindelse med en skade, er det medlemmets pligt, efter bedste evne og så vidt muligt, at begrænse skadens omfang. Eventuelle udgifter til dette er dækket under denne police. Undlader medlemmet at begrænse skadens omfang, enten forsætlig eller ved grov uagtsomhed, dækker forsikringen ikke eventuelle følgeskader eller nye skader som opstår som følge af denne undladelse, jf. Forsikringsaftaleloven. For både ting- og personskader gælder, at såfremt den skadelidte (tredjemand) har medvirket til at fremkalde skaden på sig sig eller sin ejendom, enten ved grov uagtsomhed eller en forsætlig handling, kan retten til erstatning delvist eller helt bortfalde. Ligeledes gælder, at såfremt skadevolder (medlemmet) forårsager skaden ved en forsætlig handling, dækker forsikringen ikke, jf. Forsikringsaftaleloven, med mindre skadevolder er under 14 år. Hvis et medlem fremsætter et krav, vel vidende at kravet er usandt eller svigagtigt hvad angår erstatningsbeløbet eller andre forhold, mister medlemmet retten til forsikringsdækning, jf. Forsikringsaftaleloven, og eventuel allerede udbetalt erstatning vil blive krævet tilbagebetalt. Objektivt ansvar kontra culpa ansvar Denne forsikring dækker med objektivt ansvar. Ved objektivt ansvar skal kort sagt forstås ansvar uden skyld. Det betyder, at der ikke nødvendigvis behøver at foreligge en uagtsom handling bag skaden for at medlemmet får dækning fra forsikringen, og at hændelige uheld også er dækket. Med andre ord, det forudsættes, at skadevolder - ved enten sin handling, eller mangel på samme - er skyld i den skete skade. Dette er markant forskelligt fra det mest anvendte erstatningsgrundlag i dansk retspraksis, culpa ansvar, hvor en person kun kan gøres erstatningsansvarlig, såfremt en række erstatningsbetingelser er opfyldt, og at der samtidigt ikke foreligger nogen ansvarsfrihedsgrunde. Simpel eller grov uagtsomhed eller forsætlig handling Der findes i retspraksis desværre ikke nogen fast definition på hverken simpel eller grov uagtsomhed. Før i tiden blev graden af uagtsomhed vurderet ud fra Bonus Pater Familias (den gode familiefar der altid handler fornuftigt), men man er i retspraksis gået væk fra denne form for vurdering. Istedet foretages en helhedsbedømmelse af de konkrete og faktiske omstændigheder i tilknytning til den enkelte skadessituation, herunder også tidsperspektivet, tidligere handlinger og antallet af uagtsomheder. For at en uagtsomhed kan betragtes som grov, vil der typisk være tale om en handling der udgør en markant normafvigelse og som - ved en tilsidesættelse af det generelle hensyn - medfører en så åbenlys fare for andre og deres egendele, at skaden kunne have været forudset. Såfremt en uagtsom handling ikke kan betragtes som grov - som nævnt ovenfor - må den nødvendigvis betragtes som simpel. Det er dog værd at skrive sig bag øret, at fremkaldelse af den samme skade igen - ved samme simple uagtsomme handling - på et tidspunkt kan blive betragtet som en grov uagtsom handling. Det er noget nemmere at definere en forsætlig handling. Her er der tale om en bevidst fremkaldelse af en skade, hvor skadevolder handler med fuld vished om, at den specifikke handling, vil medføre den pågældende skade. Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 15

16 Erstatningsansvar kontra forsikringsdækning Det er vigtigt at skille disse to begreber ad. Det første omhandler udelukkende om hvorvidt skadervolder er erstatningsansvarlig overfor skadelidte, hvorimod det sidste tager stilling til om skadevolder er dækket af forsikringen i forbindelse med skaden. Kan man da komme i en situation hvor medlemmet er erstatningsansvarlig overfor tredjemand, men ingen forsikringsdækning får? Ja, hvis medlemmet forsætligt har forårsaget skaden, vil medlemmet stadig skulle yde erstatning til skadelidte. Det bliver dog af egen lomme, da ingen ansvarsforsikring dækker skader der er forvoldt med forsæt (med mindre skadevolder er under 14 år), jf. Forsikringsaftaleloven. Modsætningsvis får medlemmet fuld forsikringsdækning ved hændelige uheld, selvom medlemmet rent juridisk set ikke er erstatningsansvarlig for skaden. Skadelidtes handlinger i forbindelse med en skade har også indflydelse på, om medlemmet bliver erstatningsansvarlig overfor skadelidte. Hvis skadelidte - ved grov uagtsomhed eller en forsætlig handling - selv har fremkaldt skaden, vil medlemmet typisk ikke blive gjort erstatningsansvalig. Modsætningsvis vil medlemmet have en rigtig god sag mod skadelidte for eventuelle skader på medlemmets flyveudstyr som den skadelidtes handling(er) har medført. Kan medlemmer kontakte selskabet direkte? Medlemmer af Modelflyvning Danmark er naturligvis altid velkomne til at kontakte selskabet. Der opfordres dog til, at alle henvendelser sker igennem Modelflyvning Danmarks bestyrelse eller sekretariat, da både spørgsmål og svar kan have flere medlemmers interesse. Generelt om forsikringer Alle forsikringer kan placeres i en af de to forsikringshovedgrupper, enten skadesforsikring (ting- og ansvarsforsikring) eller personforsikring (f.eks. livsforsikring og ulykkesforsikring). Skadesforsikring: Denne type forsikringer deles i enten tingforsikring, der dækker fysiske ting der bliver beskadiget eller går til grunde (typisk hus- og indboforsikring, kaskoforsikring på bil o.l.), eller ansvarsforsikring (også kaldet interesseforsikring), der dækker det ansvar som en person eller virksomhed kan ifalde for skader på andres målbare økonomiske interesser. Med målbare menes der, at skaden skal kunne gøres op i kroner og ører. Det kan f.eks. en affektionsværdi ikke. Tingforsikringer er ikke lovpligtige, men i visse tilfælde kan banker og kreditinstitutter kræve at en ting bliver forsikret, f.eks. i forbindelse med pant. Nogle få ansvarsforsikringer er lovpligte, herunder bl.a. luftfart, motorkøretøjer og arbejdsskade. Personforsikring: Fælles for alle personforsikringer er, at de dækker en specifik persons liv og/eller helbred. Forsikringssummen - eller dele deraf - kommer til udbetaling, enten til personen selv eller de begunstigede, når den pågældende person enten afgår ved døden, bliver syg, mister sin arbejds- eller erhversevne, eller er udsat for en ulykke der medfører varige mén. Visse udbetalinger fra ansvars- og personforsikringerne bliver beskattiget eller skal afgiftberigtiges. Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 16

17 Hvem er W. R. Berkley? W. R. Berkley Corporation, som er blandt de største forsikringsselskaber i verden, blev dannet i 1967 af William Robert Berkley Sr. og har sit hovedsæde i Connecticut, USA. Vi har kontorer i en række lande og er mere end ansatte på verdensplan. Omsætningen udgjorde i 2013 mere end 6 milliarder US Dollars. W. R. Berkley Insurance (Europe) Ltd. er den europæiske gren af W. R. Berkley Corporation. Vi er rated A+ af Standard & Poor og tilbyder en bred vifte af forsikringsprodukter, blandt andet via W. R. Berkleys eget Lloyd s syndikat, hvor for eksempelvis al luftfartsforsikring afdækkes. Hvad er Lloyd s of London? Lloyd s of London, eller bare Lloyd s, som blev stiftet i 1688, er ikke et forsikringsselskab i traditionel forstand. Lloyd s er et forsikringsmarked hvor forskellige forsikringsgivere, som typisk er forsikringsselskaber, og som på Lloyd s kaldes syndikater, stiller risikokapital til rådighed for sig selv og alle andre Lloyd s syndikater. Til at starte med afdækkede Lloyd s udelukkende søforsikringer, men den dag i dag, er der stort set ikke det man ikke kan få forsikret på Lloyd s. Hverken privatpersoner eller virksomheder kan få afdækket deres forsikringsforhold ved direkte henvendelse til Lloyd s. For at få en risiko afdækket på Lloyd s, skal forsikringen tegnes igennem en Lloyd s godkendt forsikringsmægler eller igennem en Lloyd s Coverholder. Hvad er en Lloyd s Coverholder? En Lloyd s Coverholder er en virksomhed eller en agent, der er godkendt af Lloyd s til at indgå forsikringsaftaler på vegne af Lloyd s. W. R. Berkley Insurance Norway NUF er ikke blot en del af W. R. Berkleys europæiske forsikringsgren, men er også Lloyd s Coverholder, og tegner blandt andet luftfartsforsikringer på vegne af W. R. Berkleys eget Lloyd s syndikat. Modelflyvning Danmark Ansvarsforsikring 17

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102826.1 (tillæg #1 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra 01.07.2015 1 2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470 Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 220914. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Forsikringsvilkår Camping Key Europe 1. HVEM GÆLDER FORSIKRINGEN FOR? 2. HVORNÅR GÆLDER FORSIKRINGEN?

Forsikringsvilkår Camping Key Europe 1. HVEM GÆLDER FORSIKRINGEN FOR? 2. HVORNÅR GÆLDER FORSIKRINGEN? Forsikringsvilkår Camping Key Europe Gældende fra og med 1. januar 2015. Forsikringsgiver for denne forsikring er ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Europeiska ERV er under tilsyn af Finansinspektionen

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Betingelsesnummer: HOG 1.1

Betingelsesnummer: HOG 1.1 HARLEY DAVIDSON FORSIKRING Betingelsesnummer: HOG 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere