Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER"

Transkript

1 Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER 1. Rammer og lovgivning Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen

2 Kolofon: Udgivet af: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Bidrag fra: Frederiksborg Amt COWI Strukturdirektoratet Skov- og Naturstyrelsen Danmarks Miljøundersøgelser Miljøstyrelsen Danmarks Fiskeriundersøgelser Styringsgruppe, repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen Viborg Amt Frederiksborg Amt Strukturdirektoratet Skov- og Naturstyrelsen Danmarks Miljøundersøgelser Pris: 100 kr. (alle tre hæfter). Bogen kan købes hos: Miljøbutikken Læderstræde København K Tlf E-post: I øvrigt henvises til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside (www.sns.dk). Redaktion: Vibeke Andersen Bearbejdning og produktion: Jens Muff Hansen/Naturplan Layout og opsætning: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan Udgave: 1. oplag Oplag: 800 eksemplarer Sats, repro og tryk: Digital XPress ISBN: Fotos: Forside og side 8: Jakob Muff Hansen/Naturplan Side 13 og 19: Jens Muff Hansen/Naturplan

3 1. Rammer Lovgrundlaget Henvisninger Organisering Kriterier for projekterne... 6 Beliggenhed... 6 Kvælstoffjernelse... 6 Genskabelse af naturlig hydrologi... 7 Positiv effekt på plante- og dyrelivet... 7 Udvaskning... 7 Fremtidig anvendelse Virkemidler... 7 Køb og salg... 8 Éngangskompensation... 9 MVJ-aftaler med supplerende bestemmelser for vådområder... 9 Jordfordeling Forkøbsret Ekspropriation Økonomiske rammer Ansøgning og udbetaling Amternes afrapportering Overvågning Lovgivning Naturbeskyttelse Naturbeskyttelseslovens Naturbeskyttelseslovens Fredninger Internationale naturbeskyttelsesområder Strandbeskyttelseslinien Sø- og åbeskyttelseslinien Fortidsminder Landskabelige og kulturhistoriske interesser Friluftsliv Vandløbsloven Okkerloven Spildevandslovgivningen Planloven Museumsloven Landbrugsloven Jordkøbsloven Harmoniregler Hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer Økologisk jordbrug Skovloven Fiskeriloven... 21

4

5 1. Rammer 1.1. Lovgrundlaget Aftalen om Vandmiljøplan II blev indgået mellem et flertal af Folketingets partier i februar Som led i aftalen vedtog Folketinget med Lov nr. 478 af 1. juli 1998 at ændre en række love for at skabe grundlag for at gennemføre planen. Ændringen i planloven sikrer, at der udpeges lavbundsarealer, der er potentielt egnede til at genoprette som vådområder. Miljø- og energiministeriet udsendte den 15. juli 1998 et cirkulære med vejledning om udpegningen og administrationen af lavbundsarealerne. Udpegningen fremgår af regionplantillæg. På landsplan er der udpeget i størrelsesordenen hektar. Udpegningen er vigtig, fordi den afgør, hvor vådområdeprojekterne kan placeres. Ændringerne i naturbeskyttelsesloven fastslår, at virkemidlerne kan anvendes til at genoprette de nye vådområder, og at der kan foretages ekspropriation for at gennemføre projekterne ( 2 og 60, stk. 1). I bemærkningerne til lovforslaget står, at ekspropriationer kan benyttes, hvis en enkelt eller nogle få lodsejere forhindrer et projekt, som der er stor tilslutning til blandt de øvrige lodsejere. Ifølge lovens 60 a kan miljø- og energimisteren overlade til amterne at udøve nogle af de beføjelser, som ministeren har efter kapitel 8 om naturforvaltning. Ændringerne i vandløbsloven betyder, at yderligere sænkning af grundvandet i udpumpningsområder i landzone eller sommerhusområder kun kan godkendes med ministerens samtykke. Hensigten er at undgå øget udvaskning af kvælstof, og at sikre mulighederne for at bruge udpumpningsområderne til at genoprette vådområder. Folketinget har desuden indført en række ændringer i miljøbeskyttelsesloven. Ændringerne er ikke umiddelbart relevante for den del af Vandmiljøplan II, der handler om at genoprette vådområder. Kriteriebekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 966 af 16. december 1998 om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder. Beføjelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 967 af 16. december 1998 om amtsrådenes beføjelser ved genopretning af vådområder. MVJ-bekendtgørelsen Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 193 af 26. marts 1999 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Der henvises især til kapitel 15a om supplerende bestemmelser for vådområdeprojekter. Landsplandirektivet Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder. Inkl. vejledning. Jordkøbsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr af 21. december 1998 om anvendelse af jordkøbsloven. Figur 1. Vigtige bekendtgørelser og cirkulærer som beskriver retningslinier for genopretning af vådområder. 5

6 1.2. Henvisninger Rammerne for genopretning af vådområder er fastsat i en række bekendtgørelser og cirkulærer udsendt af Miljø- og Energiministeriet og Fødevareministeriet. Undervejs i kogebogen henvises der flere gange til de forskellige bekendtgørelser og cirkulærer. De nøjagtige referencer fremgår af figur Organisering Amtsrådsforeningen, Strukturdirektoratet og Skov-og Naturstyrelsen fastlagde i efteråret 1998 organiseringen af arbejdet med vådområdeprojekterne. Amterne er de praktiske hovedaktører, og har derfor fået en lang række administrative beføjelser, jf. beføjelsesbekendtgørelsen. Amterne søger om tilskud til forundersøgelser og gennemførelse af projekterne. Ansøgninger sendes til Koordinationsudvalget, som betjenes af Skov-og Naturstyrelsen. Koordinationsudvalget består af repræsentanter for Amtsrådsforeningen, Strukturdirekturatet og Skov- og Naturstyrelsen. Udvalget tager stilling til, om projekterne opfylder kriterierne. Midlerne bevilges, hvis der er penge inden for de økonomiske rammer på ansøgningstidspunktet. Skov- og Naturstyrelsen og Strukturdirektoratet meddeler tilsagn om de økonomiske tilskud. Strukturdirektoratet udbetaler tilskud til MVJ-ordninger med supplerende bestemmelser for vådområder. Udbetalingen sker direkte til lodsejerne. Strukturdirektoratet køber desuden puljejord eller udbetaler midler til opkøb gennem amterne. Skov- og Naturstyrelsen udbetaler de øvrige tilskud til amterne. Som betingelse for at få tilskud skal amterne hvert år afgive oplysninger om projekterne til Skov- og Naturstyrelsen. De nærmere vilkår for udbetalingen af tilskud fremgår af bilag Kriterier for projekterne Ifølge kriteriebekendtgørelsen skal en række betingelser være opfyldt for at der kan udbetales tilskud til et projekt: Beliggenhed Projektområdet skal ligge inden for de lavbundsarealer, der er udpeget efter landsplandirektivet (udpegelsescirkulæret). Det er muligt at gennemføre et projekt, selvom en mindre del af arealet ikke er omfattet af udpegningen, eller hvis en mindre del ligger uden for på grund af mindre unøjagtigheder ved indtegning på kort (kriteriebekendtgørelsen 1, stk. 1, nr. 1). Samtlige arealer, som berøres af vandstandshævningen, skal indgå i projektet. Kvælstoffjernelse Kriteriebekendtgørelsen stiller krav om, at der fjernes kg kvælstof om året pr. hektar inden for projektområdet. Mængden beregnes som den gennemsnitlige forøgede denitrifikation pr. hektar på det areal, der modtager tilskud, plus den reduktion i kvælstofudvaskningen, der sker ved, at den hidtidige landbrugsmæssige anvendelse ophører. 6

7 Genskabelse af naturlig hydrologi Det skal tilstræbes at genskabe naturlige hydrologiske forhold. Ifølge kriteriebekendtgørelsen er det en vandstand, som ikke er påvirket af kunstig afvanding eller tilførsel af vand. Der må dog gerne etableres en vandstand, der er lidt højere eller lavere end den naturlige. Afhængig af den lokale topografi udvikler de nye vådområder sig til våde enge, moser, sumpe, kildevæld, lavvandede søer, sumpskove, strandsumpe mv.. Der kan etableres en permanent forhøjet vandstand i form af afstrømningsområder (kilder, væld og kær) eller søer og moser med stillestående vand. Der kan også etableres periodisk forhøjet vandstand, f.eks. oversvømmelser af vandløbsnære arealer i vinterhalvåret. Positiv effekt på plante- og dyrelivet Projektet skal have positiv effekt på det vilde plante- og dyreliv. Udvaskning Projekterne må ikke medføre øget udvaskning af fosfor eller okker. Fremtidig anvendelse Der er fastsat en række krav til områdernes anvendelse, når projekterne er gennemført: Arealerne skal permanent opretholdes som vådområder i naturpræget tilstand, for at sikre vedvarende fjernelse af kvælstof og levesteder for planter og dyr. Der må ikke dyrkes energipil eller andre afgrøder. Vedplanter kan fældes, men der må ikke plantes nye. Arealerne må afgræsses, og der må høstes rør og hø. Dog kan der gælde andre regler ved MVJ-aftaler. Der må ikke køres handels- eller husdyrgødning ud på arealerne, eller tilføres pesticider, kalk og andre hjælpemidler. Det er ikke tilladt at lægge arealerne om, og at give græssende husdyr tilskudsfoder. Der kan drives jagt i overensstemmelse med den almindelige lovgivning. De nævnte vilkår skal tinglyses på de berørte ejendomme Virkemidler Amterne er projektansvarlige. Opgaven består i at udvælge og afgrænse projektområderne i dialog med lodsejerne. Det er vigtigt at klarlægge tidligt, hvilken strategi der bedst opfylder projektets formål og lodsejernes behov. Det er muligt at: købe et areal og videresælge det efter projektets gennemførelse, give lodsejeren en engangskompensation, indgå MVJ-aftaler med supplerende bestemmelser for vådområder, eller give erstatningsjord gennem jordfordeling. De nævnte muligheder kan kombineres på forskellige arealer i et projektområde. Det kan være hensigtsmæssigt, hvis lodsejere har forskellige ønsker til løsnings- 7

8 modeller. Amterne kan supplere med egne midler, men må ikke anvende de almindelige MVJ-tilskud. I beføjelsesbekendtgørelsen er det fastsat, at amterne står for: køb og salg af fast ejendom og afholdelse af drifts- og anlægsudgifter på erhvervede ejendomme, ydelse af tilskud til kommuner, almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt private ejendomsejere (f.eks. engangserstatning), tinglysning af aftaler om genopretning af vådområder, beslutning om pålæg af forkøbsret og varetagelse af funktioner ved udøvelse af forkøbsretten, samt beslutning om ekspropriation af fast ejendom og varetagelse af funktioner ved ekspropriationen. Køb og salg Amterne kan købe de arealer, som skal genoprettes som vådområder. Det forudsættes, at amtet sælger jorden igen, når projektet er gennemført. Strukturdirektoratet skal vurdere købesummen, inden arealet erhverves, og salg skal ske efter offentligt udbud. Amtet skal tinglyse de begrænsninger som gælder for den fremtidige anvendelse af jorden. Lodsejeren beskattes af en eventuel fortjeneste efter reglerne i lov om ejendomsavancebeskatning. Der kan i nogle tilfælde være mulighed for at udskyde beskatningen. Geddal Strandenge. 8

9 Engangskompensation Amtet kan i stedet betale lodsejeren et éngangsbeløb som erstatning for værditabet. Amtet fastsætter beløbet inden for rammerne af Vandmiljøplan II. Endelig aftale om engangskompensation kan først indgås, når Strukturdirektoratet har vurderet, at kompensationens størrelse ikke overstiger faldet i handelsværdi. Vurderingen sker i forbindelse med udarbejdelsen af de ejendomsmæssige forundersøgelser. Lodsejeren beskattes af en eventuel fortjeneste efter reglerne i lov om ejendomsavancebeskatning. MVJ-aftaler med supplerende bestemmelser for vådområder En række MVJ-ordninger kan benyttes som middel til at genoprette vådområder. Ordningerne er: Udtagning af agerjord. Udtagning af græsarealer uden for omdriften. Ændret afvanding. Miljøvenlig drift af græsarealer uden for omdriften. Pleje af græs- og naturarealer med afgræsning, rydning eller høslæt. For de nævnte ordninger gælder supplerende bestemmelser, som skal indgå i aftalerne, når de benyttes til genopretning af vådområder (MVJ-bekendtgørelsen kap. 15a): Alle tilsagn skal være 20-årige. Miljøvenlig drift af græsarealer kan kun anvendes på niveau 2. Ved alle typer aftaler må der ikke tilføres jordforbedringsmidler. Ved aftaler, hvor arealerne skal eller kan afgræsses, må de græssende husdyr ikke fodres med tilskudsfoder. For ændret afvanding skal arealerne være udlagt med græs i tilsagnsperioden. Græsset skal være etableret senest en måned efter tilsagnsperiodens begyndelse. Amtsrådet kan fastsætte bestemmelser om afvandingsforholdene. Opnås MVJ-tilskud bortfalder eventuelle økologitilskud for arealerne. Amtsrådet skal sørge for, at bestemmelserne for udnyttelsen af arealerne i den periode, for hvilket tilsagnet er meddelt, bliver tinglyst som servitut på de berørte ejendomme. Tilskud ydes kun, hvis der er ansøgninger nok til, at vådområdeprojektet efter amtets skøn kan gennemføres. Ifølge MVJ-bekendtgørelsen kan der kun ydes tilskud til ordninger, som efter amtsrådets skøn tilgodeser den ønskede effekt på arealerne. Amtet fastlægger ansøgningsperioden, og det år tilsagnet skal begynde. Der kan træffes aftale om forskellige begyndelsesår fra ansøgning til ansøgning. Alle tilsagnsperioder skal af administrative hensyn begynde 1. september. De supplerende bestemmelser kan kun benyttes når der er tale om et vådområdeprojekt i overensstemmelse med kriteriebekendtgørelsen. Områderne skal desuden være udpeget som SFL-områder (denitrifikationsområder). MVJ-ordningerne giver lodsejerne flere muligheder for at vælge aftaleform og økonomisk kompensation. Salg og engangskompensation giver lodsejeren ét beløb én gang for alle, mens MVJ-ordningerne giver en årlig kompensation i 20 år. 9

10 Aftaler om MVJ-ordninger med supplerende bestemmelser for vådområder skal indgås med Strukturdirektoratet, som også står for udbetaling af tilskud. Amterne fungerer som formidler mellem lodsejerne og Strukturdirektoratet, før aftalerne bliver indgået. Amterne administrerer de almindelige MVJ-ordninger, som ikke kan benyttes i projektområderne. Undertiden kan man forstærke miljøindsatsen ved at fremme brugen af de almindelige ordninger på naboarealer til et projektområde. Eksisterende MVJ-aftaler i et projektområde skal ændres til aftaler med supplerende bestemmelser og ny tilsagnsperiode. Det gælder også i tilfælde, hvor aftalerne er relevante for projektet i den nuværende form. MVJ-bekendtgørelsen gør det muligt at foretage de nødvendige konverteringer. Som led i gennemførelsen af projektet kan arealer helt udgå af MVJ-aftalen. Lodsejerne kan f. eks. vælge at få engangskompensation i stedet for MVJ-tilskud. Når der fremover indgås almindelige MVJ-aftaler i SFL-områder udpeget som potentielt egnede til at genoprette vådområder, kan amterne stille som betingelse, at aftalerne senere ændres til aftaler med supplerende bestemmelser og ny tilsagnsperiode. Administrationen af MVJ-aftaler i forbindelse med vådområdeprojekter er nærmere beskrevet i bind 3. MVJ-tilskud betragtes som almindelig skattepligtig indkomst. Jordfordeling Amterne kan rekvirere gratis jordfordeling hos Strukturdirektoratet gennem koordinationsudvalget. Jordfordeling er velegnet til at skaffe erstatningsarealer for jord, som lodsejerne ønsker at sælge i forbindelse med projektet, og til at samle arealer, hvor lodsejerne har samme ønsker om dyrkning, afvanding o.l.. Jord kan sælges af lodsejerne til normal markedspris som led i jordfordelingen. Købes jorden af en anden lodsejer, kan det ske til en lavere pris. Forskellen i pris skal svare til den engangskompensation, som sælger kunne opnå ved at beholde sit areal. Hvis køber af jorden foretrækker at indgå en MVJ-aftale med supplerende bestemmelser, skal han købe arealet til den normale markedspris, idet MVJ-aftalen udgør erstatningen. Ved videresalg pålægges arealerne servitut om ændret afvanding m.v., med amtet som påtaleberettiget. Er der behov for det, kan man købe puljejord uden for projektområdet som erstatning for de arealer, hvor dyrkningen forringes. Puljejord købes i almindelig fri handel, når den er til salg. Derfor er det vigtigt, at opkøbet begynder så tidligt som muligt i projektforløbet. Vilkår for køb af puljejord er nærmere beskrevet i bilag 1. Lodsejeren beskattes af en eventuel fortjeneste efter reglerne i lov om ejendomsavancebeskatning. Ved ombytning af arealer med samme værdi ved deltagelse i en jordfordelingssag kan beskatningen dog udskydes, indtil de tilbyttede arealer afhændes. Forkøbsret Amtet kan få tinglyst forkøbsret til et areal i landzone eller sommerhusområde, hvis det er særlig egnet til at opfylde naturbeskyttelseslovens formål (NBL 57-59). Forkøbsretten respekterer private forkøbsrettigheder og køberettigheder, der er tinglyst før den 17. november 1988, men går forud for andre rettigheder, uanset 10

11 hvornår de er stiftet. Der er situationer, hvor forkøbsretten ikke kan anvendes, for eksempel hvis handelen sker inden for den nærmeste familie, eller hvis ejendommen overdrages ved arv. Amtet kan overveje at tinglyse forkøbsret på en særlig egnet ejendom, hvis den ikke kan erhverves gennem frivillig aftale. Fremgangsmåden kan være upopulær. Derfor bør man nøje gennemtænke konsekvenserne for samarbejdet med den berørte lodsejer og andre lodsejere i projektområdet, før man pålægger forkøbsret. Amtet skal give skriftlig meddelelse til ejeren om forkøbsretten, og der skal sendes en anmodning om tinglysning til tinglysningskontoret. En fremtidig køber kan ikke få sit skøde tinglyst, før amtet har taget stilling til, om man vil gøre forkøbsretten gældende. Fristen er 8 uger fra det tidspunkt, hvor amtet har modtaget et underskrevet skøde/købsaftale (eller en bekræftet genpart). Hvis forkøbsretten benyttes, skal amtet overtage ejendommen til den pris og på de vilkår, som fremgår af skødet eller købsaftalen. Proceduren følger reglerne i jordkøbsloven (lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m.). Amtets ønske om at tinglyse en forkøbsret kan påklages til miljø- og energiministeren af de klageberettigede, som er anført i naturbeskyttelseslovens 86. Forslag til dokument om forkøbsret og meddelelse til lodsejeren fremgår af bilag 2 og 3. Ekspropriation Ekspropriation kan anvendes, hvis én eller få lodsejere forhindrer et projekt, som der ellers er stor lodsejertilslutning til. Ved ekspropriation gives fuld erstatning. Ekspropriation sker efter reglerne i naturbeskyttelsesloven. Amtets afgørelse om ekspropriation kan påklages til Naturklagenævnet af de klageberettigede parter, som er anført i naturbeskyttelseslovens 43. Undtagelsen i 11 i lov om ejendomsavancebeskatning betyder, at erstatning for ekspropriation ikke beskattes Økonomiske rammer I 1998 var der afsat 25 mill. kr. til genopretning af vådområder. Fra 1999 til 2003 er der afsat 100 mill. kr. årligt. Af de 100 mill. kr. skal 20 mill. kr. bruges til forundersøgelser og detailprojektering, overvågning, jordfordeling og matrikulære berigtigelser. Desuden skal beløbet afholde udgifter til information og administration i amterne, Strukturdirektoratet og Skov-og Naturstyrelsen. 80 mill. kr. skal bruges til projektrealisering, d.v.s. lodsejeraftaler og anlægsudgifter. Beløbet svarer til kr. i gennemsnit pr. hektar. Det betyder, at der kun kan gennemføres projekter med ret små anlægsudgifter. Der er mulighed for at supplere beløbene, f.eks. gennem kommunal eller amtslig medfinansiering. Det er også tilladt at øge beløbsrammen med tilskud fra fonde. I hvert finansår er hvert amt forlods reserveret et beløb til projektrealisering efter en fordelingsnøgle, der afspejler landbrugsarealet. Det sikrer amterne en kendt minimumsramme. Resten af midlerne går til en fælles fordelingspulje, som amterne kan søge om til projekter, der ligger ud over de forlods afsatte midler. Reserverede beløb, som ikke er brugt af amterne inden 1. september i finansåret, tilfalder automatisk den fælles fordelingspulje. 11

12 I 1999 udgjorde de forlods reserverede midler 45 mill. kr. Principperne for fordelingen af midlerne kan fremover ændres, hvis Koordinationsudvalget finder det hensigtsmæssigt Ansøgning og udbetaling Amtet ansøger om tilskud til vådområdeprojekter. Ansøgningen sendes til Skovog Naturstyrelsen, der udarbejder en indstilling til koordinationsudvalget. Koordinationsudvalget beslutter, om der kan iværksættes en forundersøgelse eller om et projekt kan endeligt gennemføres. Som udgangspunkt giver koordinationsudvalget sin godkendelse, hvis kriterierne for vådområdeprojekter er opfyldt og der er ledige midler. Skov-og Naturstyrelsen og Strukturdirektoratet meddeler de juridisk bindende tilsagn. Der skal søges om tilskud til et vådområdeprojekt i to omgange. I første omgang skal amtet søge om tilskud til forundersøgelser, som skal indeholde en teknisk og biologisk beskrivelse af området samt en ejendomsmæssig beskrivelse, der vurderer lodsejernes tilslutning. Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal også vurdere behovet for opkøb og jordfordeling samt erstatning til lodsejerne. I EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder skal der indgå en konsekvensvurdering, som opfylder de krav, der er fastlagt i bekendtgørelsen om internationale beskyttelsesområder. Giver forundersøgelserne anledning til at gå videre med projektet, skal amtet i næste omgang søge om midler til realisering, herunder detailprojektering. For at Koordinationsudvalget kan behandle ansøgningerne, skal amterne anføre alle de ønskede oplysninger. Gives der afslag, kan der eventuelt søges igen for eksempel, hvis der er skaffet manglende oplysninger, eller hvis væsentlige hindringer for at gennemføre projektet er fjernet. Der er udarbejdet separate skemaer til brug for ansøgning om midler til forundersøgelse og projektrealisering. Skemaerne fremgår af bilag 4 og 5. Skov-og Naturstyrelsen og/eller Strukturdirektoratet giver amterne tilsagn om tilskud til projektet. Strukturdirektoratet sender efter indstilling fra amterne MVJaftaler direkte ud til de lodsejere, som ønsker denne form for erstatning. Amtet skal sikre, at det gennemsnitlige beløb pr. hektar til MVJ-aftalerne ligger inden for rammerne af Vandmiljøplan II. Tilskud til lodsejeraftaler og anlægsarbejder udbetales af Skov- og Naturstyrelsen. Tilskud udbetales kvartalsvis eller efter projektet er gennemført. Det er amternes opgave at viderebetale erstatninger til lodsejerne. MVJ-tilskud udbetales direkte til lodsejerne af Strukturdirektoratet. Eventuelle indtægter, f.eks. fra salg af jord, bortforpagtning, udleje og tilskud fra EU, skal indtægtsføres. Der er udarbejdet nærmere retningslinier til amterne om betingelser for at modtage tilskud, praktiske forhold i forbindelse med udbetaling af tilskud, regnskab m.v., jf. bilag Amternes afrapportering Ifølge kriteriebekendtgørelsen skal amterne senest 1. marts hvert år fra 1999 til 2004 indsende oplysninger til Skov-og Naturstyrelsen om de projekter, der er fær- 12

13 diggjort i det foregående kalenderår. Der skal som minimum gives oplysninger om: størrelsen af det areal, der er genoprettet som vådområde projektets regnskab den genskabte tilstand, den forventede udvikling i naturindholdet og den fremtidige drift af området igangværende projekter (kortfattet status) Oplysningerne bruges til årsberetninger, som hvert år udarbejdes af koordinationsudvalget. Inden den første afrapportering udsendes der et skema til brug ved afrapporteringen Overvågning Der er afsat 4.5 mill. kr. årligt til overvågning i perioden Formålet er at dokumentere kvælstoffjernelsen inden for de genoprettede vådområder, at samle viden om naturindholdet og at klarlægge eventuelle problemer med udvaskning af fosfor og okker. Det er planen at overvåge enkelte store områder intensivt, samt en række middelstore områder mere ekstensivt. Ved små projekter vil kvælstoffjernelsen blive anslået ved modelberegninger. Koordinationsudvalget beslutter, hvilke projekter der skal overvåges, efter indstilling fra DMU og Skov-og Naturstyrelsen. DMU står for overvågningen, mens amterne udfører eventuelle driftsopgaver. De indsamlede data afrapporteres til Folketinget i år 2000 samt i Oversvømmet lavbundsareal om vinteren. 13

14 2. Lovgivning Mange aspekter skal inddrages, når der skal træffes beslutning om vådområdeprojekter. Nedenfor følger en huskeliste over love og administrative forhold, som det ofte er nødvendigt at tage højde for. Nogle projekter har muligvis en karakter, der gør, at også andre regler er relevante. 2.1 Naturbeskyttelse Vådområdeprojekterne gennemføres efter naturbeskyttelsesloven. Derfor skal projekterne opfylde lovens formål ( 1) om at beskytte naturen, forbedre og genoprette områder af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser. Desuden er det formålet at give befolkningen adgang til at færdes i naturen og forbedre mulighederne for friluftslivet. Naturbeskyttelseslovens 3 Af bemærkningerne til ændringen af naturbeskyttelsesloven (lov nr. 478 af 1. juli 1998) fremgår, at vådområdeprojekterne kun må berøre 3 områder, hvis det er til gavn for de beskyttede naturtyper. Amterne skal på normal vis tage stilling til, om der kan dispenseres fra 3. Beskyttelsen af naturområder må ikke automatisk vige for genopretning af vådområder som led i Vandmiljøplan II. Det fremgår af et svar, som miljø- og energiministeren afgav til Folketinget under behandlingen af lovforslaget, se figur 2. Der kan bl.a. gives dispensation, hvis genopretningen ud fra en samlet vurdering fører til en naturmæssig forbedring i projektområdet. Naturbeskyttelseslovens 4 De fleste sten- og jorddiger er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 4. Det forudsættes, at den sædvanlige administrationspraksis opretholdes. Naturtypebeskyttelsen, som i varierende form har eksisteret de sidste ca. 20 år, er et af de væsentligste instrumenter til at beskytte vilde dyr og planter og dermed også til opfyldelsen af en række internationale forpligtelser og EU-forpligtelser. Desuden er naturtypebeskyttelsen et fast integreret led i den fysiske planlægning, således at beskyttelsen hermed i vidt omfang er afvejet og prioriteret i forhold til andre, herunder samfundsmæssige, interesser. Det ville derfor ikke være acceptabelt, såfremt denne beskyttelse automatisk skulle vige for genopretning af vådområder som led i Vandmiljøplan II. Dette er da heller ikke forudsat i Vandmiljøplan II. Der er derfor ikke med lovforslaget forudsat en ændring af den praksis, der med støtte i bemærkningerne i tidligere love og den gældende lov om naturbeskyttelse har udviklet sig på 3-området. På den anden side er det dog forudsat, at der kan meddeles dispensation fra 3 bl.a., hvis en sådan dispensation ud fra en samlet vurdering fører til en naturmæssig forbedring i projektområdet. Dispensation vil således kunne gives, f.eks. hvis et berørt område konkret vurderes at opfylde 3- kriterierne, men kvalitativt og kvantitativt ikke kan begrunde, at et vådområdeprojekt med andre naturmæssige forbedringer i projektområdet forhindres gennemført. Figur 2. Uddrag af svar fra miljø- og energiministeren til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. 14

15 Fredninger Hvis et vådområdeprojekt berører et fredet areal, skal sagen behandles af fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan dispensere fra en fredning, når ændringerne ikke er i strid med fredningens formål (naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1). Om der kan opnås dispensation, afhænger af nævnets vurdering af de enkelte ansøgninger. Er der tale om ændringer, der afviger meget fra indholdet i en fredning, skal der rejses en ny fredningssag (naturbeskyttelseslovens 50, stk. 2.) Internationale naturbeskyttelsesområder I internationale naturbeskyttelsesområder (Ramsarområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-Habitatområder) skal der foretages en særlig restriktiv administration af en række bestemmelser i naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven m.v. (jf. bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder). Det skal fremgå af en eventuel dispensation, godkendelse eller tilladelse, at et projekt ikke forringer de naturtyper og levesteder for arter, områderne er udpeget for at bevare. Ændringerne må ikke medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de udpegede arter (bekendtgørelsens 4). Hvis projektet er i modstrid med de internationale bestemmelser, må det ikke gennemføres (bekendtgørelsens 6). En vurdering af konsekvenserne skal fremgå af forundersøgelsen. Mener myndighederne, at det kan belyse sagen bedre, skal offentligheden have lejlighed til at udtale sig i forbindelse med sagsbehandlingen (bekendtgørelsens 6, stk. 4). Strandbeskyttelseslinien Nogle projektområder berører strandbeskyttelseslinien, fordi de ligger nærmere end 100/300 meter fra kysten, jf. naturbeskyttelseslovens 15. Den almindelige administrationspraksis skal i givet fald opretholdes. Sø- og åbeskyttelseslinien Genopretning af vådområder er omfattet af 16 i naturbeskyttelsesloven i tilfælde, hvor der foretages terrænændringer. Fortidsminder I nogle projektområder kan der ligge beskyttede fortidsminder, jf. naturbeskyttelseslovens og 18. Amtet kan dispensere fra 100 m beskyttelseslinien beskrevet i 18. Hvis tidligere inddæmmede fjorde og vige opnår fri forbindelse med havet og bliver saltvandspåvirkede, vil fortidsminder overgå til 14. Landskabelige og kulturhistoriske interesser Vådområdeprojekterne kan have betydning for landskabet og de kulturhistoriske interesser. Nedenfor nævnes nogle forhold, som kan overvejes, inden projekterne gennemføres: Ændringer fra eng til elle- eller pilesump kan sløre landskabsoplevelsen i ådale og i områder med udstrakte moser og søer. I brede ådale kan sump- og rørskov langs selve åen være med til at fremhæve åens forløb. Tilgroning langs åer i brede ådale vil ikke bryde landskabsoplevelsen i samme grad som i smalle ådale. 15

16 Enge og moser var typiske elementer i kulturlandskabet op til midten af dette århundrede. Mange bebyggelser, voldsteder m.m. afspejler tidligere forekomster af søer. Genopretning af enge og søer er som regel en stor gevinst for kulturlandskabet. Derimod kan naturlige tilgroningsområder med krat, skov og rørsump ofte forstyrre det kulturhistoriske billede. I nogle lavbundsområder er der synlige levn fra forhistorisk, historisk eller nyere tid. Under overfladen kan der være arkæologiske levn f.eks. bopladser og offerpladser med velbevarede kulturlag eller enkeltgenstande. Hvor der gennem tiderne har været stor menneskelige akitivitet, kan der gemme sig gange flere lokaliteter med levn end de, vi kender i dag. Generelt vil hævet vandstand forbedre oldsagernes bevaringsforhold. Men der kan opstå store skader, især på oldsager af træ, hvor arealerne gror til f.eks. hvis det sker med pil og padderok, der har dybtgående rødder. Tilgroning kan undgås ved græsning og høslæt, eller ved at hæve vandstanden så meget, at der står blankt vand. En høj vandstand kan også have ulemper. Der kan f.eks. opstå erosion på voldsteder og på stenalderbopladser, der ofte er koncentreret i kanten af de oprindelige vådområder. Gamle broer og veje kan blive utilgængelige, og kanaler ved mølleanlæg kan blive oversvømmet. Friluftsliv Hvis der sker opkøb, er det fornuftigt at sikre eksisterende veje og stier ved tinglysning, før arealerne videresælges. I dag har alle ret til at færdes til fods og på cykel på eksisterende veje og stier i det åbne land ifølge naturbeskyttelsesloven samt mark- og vejfredsloven, men de generelle regler kan ikke forhindre lodsejerne i at nedlægge private veje og stier. Man kan også forsøge at etablere stier gennem frivillige aftaler, som i givet fald bør tinglyses. Eventuelt kan der tinglyses almindelig adgangsret uden for vej og sti. Vandløb og søer i de genoprettede vådområder er normalt ikke undergivet særskilt ejendomsret. Det giver offentligheden ret til sejlads, f.eks. med kano og kajak, så længe aktiviteterne ikke foregår erhvervsmæssigt. Amtet kan dog ændre sejladsretten ved regulativer. Jagt- og fiskerirettigheder følger ejendomsretten med mindre andet er bestemt. Etablering af nye friluftsanlæg, bl.a. udsigtstårne, fugleskjul, bådebroer og shelters, kan yderligere gavne friluftslivet. Egentlige friluftsanlæg kan ikke finansieres af projekttilskud, men udelukkende for andre midler. Det kan også være nødvendigt at nedlægge eksisterende friluftsanlæg, f.eks. skydebaner, som følge af vandstandshævningen eller fordi særlige naturinteresser taler for det. Hvis eksisterende friluftsanlæg nedlægges, skal man forsøge at etablere nye som erstatning i eller uden for projektområdet. Amterne kan øge interessen og mulighederne for naturoplevelser ved at informere om projekterne, bl.a. gennem foldere og skiltning. Mange vådområder kan indgå i projekt Spor i Landskabet, og benyttes til at understøtte de regionale friluftsstrategier, der er omtalt i den statslige udmelding til regionplanrevision Vandløbsloven Genopretning af vådområder kræver som regel godkendelse efter vandløbsloven, fordi der sker regulering af vandløb eller ændring af pumpelag (bekendtgørelse nr. 16

17 404 af 19. maj 1992, ændret ved lov nr. 402 af 14. juni 1995 og lov nr. 478 af 1. juli 1998). Følgende indgreb kræver godkendelse: ændring af vandløbs skikkelse, forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg ( 16 og 17), etablering af nye vandløb ( 21), ændring eller nedlæggelse af udpumpningsanlæg til afvanding ( 38, 39 og 44). Inden ophævelse af et pumpelag skal vandløbsmyndigheden fastlægge de fremtidige afvandingsforhold inden for pumpelagets område. Ophævelse og ændringer i pumpelag skal vedtages på besluttende generalforsamling i pumpelaget. ændring af broer, opstemningsanlæg og flodemål ( 47, 48 og 49). Kommunalbestyrelsen er vandløbsmyndighed for private og kommunale vandløb, amtsrådet for amtsvandløb. Ved ændring af vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens 31 kan kommunen efter aftale overlade behandlingen af sagen til amtsrådet, der er myndighed efter naturbeskyttelseslovens 3 (jf. 3, stk. 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 424 af 7. september 1983). Bemærk, at regulativerne for offentlige vandløb skal revideres, hvis der fastlægges nye bestemmelser for vandløbenes skikkelse, vandføringsevne eller vedligeholdelse ( 12) Okkerloven Ændring af afvanding i okkerpotentielle områder kan kræve tilladelse efter okkerloven Spildevandslovgivningen Udledning af spildevand reguleres af miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4). Reglerne er uddybet i en spildevandsvejledning udsendt i efteråret Der kan i nogle tilfælde blive tale om at udlede spildevand fra spredte bebyggelser eller små bysamfund til de genoprettede vådområder. Udledninger fra anlæg op til 30 personækvivalenter (PE) kræver tilladelse fra kommunalbestyrelsen, mens større udledninger kræver tilladelse fra amtsrådet. Selve udledningen fastsættes til det punkt, hvor spildevandsanlægget er tilsluttet dræn eller grøfter. Det betyder, at flere ejendomme, der hver især bidrager med en spildevandsbelastning på mindre end 30 PE, administrativt skal behandles som individuelle udledninger, selvom den samlede belastning er større end 30 PE. Det er ikke muligt at klage over kommunalbestyrelsens afgørelser til anden administrativ myndighed, kun amtsrådets afgørelser kan påklages. Der kan gribes ind over for en lovlig spildevandsudledning gennem påbud, hvis udledningen ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Der kan f.eks. gives påbud om bedre rensning for at få opfyldt målsætningen i det vandområde, der udledes til, eller i nedstrømsliggende vandområder, og hvis en udledning medfører andre uacceptable forhold, f.eks. uhygiejniske forhold. Det er kommunalbestyrelsen, der 17

18 giver påbud ved udledninger op til 30 PE, og der er ingen klageadgang. Der kan eventuelt nedlægges forbud over for en spildevandsudledning, hvis forureningen ikke kan afhjælpes, eller hvis der er overhængende fare for sundheden. Normalt vil en lovlig spildevandsudledning fra en enkeltejendom ikke kunne omfattes af forbudsbestemmelserne. Når kommunalbestyrelsen giver tilladelse eller påbud til en spildevandsudledning, skal der stilles krav om rensning svarende til niveauet i spildevandsplanen. Hvis kommunalbestyrelsen giver påbud om forbedret rensning af spildevand fra en helårsbolig, skal ejeren have tilbud om medlemskab af kloakforsyningen i overensstemmelse med lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.. Det betyder, at kommunen skal betale både etableringsudgifter og fremtidige driftsudgifter. Til gengæld skal ejendommens ejer betale det sædvanlig tilslutningsbidrag og de årlige vandafledningsbidrag Planloven Et projektområde skal være udpeget som potentielt vådområde. Amterne har i sommeren 1999 vedtaget regionplantillæg, hvor udpegningen fremgår. Vådområdeprojekter må ikke stride mod regionplanens øvrige retningslinier, f.eks. for målsatte søer, vandløb og kystvande. Et projekt kan evt. kræve, at der udarbejdes et regionplantillæg Museumsloven For at undgå forsinkelser bør de lokale museer eller Rigsantikvaren høres så tidligt som muligt i forbindelse med de tekniske og biologiske forundersøgelser. Ikke-fredede, skjulte fortidsminder og arkæologiske levn er beskyttet efter Museumsloven (kap. 6, 26). Anlægsarbejder kan standses op til et år af hensyn til arkæologiske udgravninger. Hvis der dukker et fortidsminde op, kan det lokale museum for egen regning foretage en mindre prøvegravning. Ved interessante fund kan museet søge Rigsantikvaren om midler til at foretage en egentlig nødudgravning. Genopretning af vådområder er offentligt arbejde. Derfor afholdes udgifterne til arkæologiske forundersøgelser af anlægsmyndigheden, dvs. amtet. En privat lodsejer kan opnå erstatning for det driftstab, som undersøgelserne forvolder Landbrugsloven Landbrugsloven administreres af jordbrugskommissionerne. Med vedtagelsen af den nye landbrugslov sommeren 1999 tilskyndes der til frivillige aftaler mellem landbrugere og offentlige myndigheder om udtagning af landbrugsjorder til genopretning af vådområder og beskyttelse af drikkevand m.v. Som en væsentlig ændring kan man nu erhverve erstatningsjord som kompensation for de arealer, der ikke må tilføres gødning. Samtidig udvides reglerne om fradragsarealer. Jordbrugskommissionen kan dispensere fra erhvervelsesbetingelserne og sammenlægningsreglerne ved køb af erstatningsjord, når de afgivne arealer pålægges varige dyrkningsrestriktioner, så de heller ikke efter udløbet af en 20-årige aftale 18

19 må tilføres gødning. Erhvervelsen af erstatningsjord skal ske ved etableringen, men kan dog tillades op til 8 år efter, at der er indgået aftale om projektet. Ønsker en landmand at afhænde en berørt ejendom og købe en anden uden for projektområdet (erstatningsejendom), kan jordbrugskommissionen efter en konkret vurdering dispensere fra lovens erhvervelsesbetingelser dvs. fra kravene om uddannelse, egen drift, fortrinsstilling og i et vist omfang bopælspligten. Der skal i hver enkelt sag tages hensyn til de ændrede forhold på den ejendom, der afstås. Fradragsarealer omfatter arealer pålagt varige dyrkningsrestriktioner eller som udtages i 20 år uden tilførsel af gødning. Restriktionerne skal være af offentligretlig karakter, eller fremgå af frivillige aftaler med offentlige myndigheder o.l., herunder offentlige og private vandforsyninger. Der skal være mere end 10 år til aftalens udløb, medmindre der fortsat ikke må tilføres gødning efter aftaleperioden (f.eks. hvis arealet bliver omfattet af naturbeskyttelseslovens 3). Jordbrugskommissionen kan give dispensation, hvis muligheden for at opfylde arealkravet bliver forringet i forbindelse med aftaler om genopretning af vådområder eller beskyttelse af drikkevand. Hvis amtet eller kommunen opkøber landbrugsejendomme til brug for et vådområdeprojekt, skal landbrugsdriften fortsætte, indtil projektet gennemføres. Det kan eventuelt ske gennem bortforpagtning. Efter projektet skal overskydende arealer afhændes til en landbrugsejendom, medmindre der opnås tilladelse fra jordbrugskommissionen til at beholde arealerne. Det kræver tilladelse fra jordbrugskommissionen at etablere søer på landbrugsarealer Jordkøbsloven Strukturdirektoratet kan købe jord efter jordkøbsloven (lov om offentlig fremskaffelse af jord til jordbrugsmæssige formål m.m.). Desuden kan amterne få bemyndi- Lavbundsarealer. 19

20 gelse til at købe jord ved at oprette regionale jordkøbsnævn (bekendtgørelse nr. 511 af 8. juni 1997 om regionale jordkøbsnævn). Ifølge jordkøbsloven ( 18) kan Strukturdirektoratet og de regionale jordkøbsnævn købe fast ejendom for at skaffe jord til oprettelse eller supplering af jordbrug, eller til at gennemføre en bedre jordfordeling mellem jordbrug, hvis det i særlige tilfælde skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til at bevare landskabet eller det landbrugsmæssige miljø eller til brug for jordomlægninger for at afbøde de jordbrugsmæssige gener ved forskellige aktiviteter i landbrugsområder. Køb af landbrugsarealer efter jordkøbsloven er fritaget for at opfylde landbrugslovens erhvervelsesregler. Ved afhændelse skal landbrugslovens regler dog overholdes. Udstykninger, som sker i forbindelse med købet, skal ikke behandles efter planloven. Jordkøbsloven gør det muligt at købe puljejord eller erstatningsjord til jordfordeling, f.eks. ved genopretning af vådområder. For Strukturdirektoratet er hjemmelen præciseret i en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft den 6. januar 1999 (bekendtgørelse nr af 21. december 1998 om anvendelse af jordkøbsloven og jordfordelingsloven i forbindelse med genopretning af vådområder til forbedring af vandmiljøet samt ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til udgifter til matrikulær berigtigelse af visse jordfordelinger). For de regionale jordkøbsnævn er hjemmelen tilstede, når nævnet har modtaget bemyndigelse fra Fødevareministeren. Et jordkøbsnævn har en bestyrelse på 4-5 medlemmer og betjenes af et sekretariat. Den Sønderjyske Jordfond har fungeret siden 1992 med Strukturdirektoratet som sekretariat. De gode erfaringer er grundlaget for, at man nu kan etablere jordkøbsnævn i alle amter. De regionale jordkøbsnævn kan med fordel inddrages ved genopretning af vådområder. Bestyrelsen har som regel et godt lokalt kendskab, der kan trækkes på, når konkrete køb skal besluttes Harmoniregler Arealer skal fraregnes i harmoniarealet, når de ikke må gødskes (husdyrbekendtgørelsen nr. 877 af 10. december 1998 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., 28, stk. 7). Ved afgræsning kan gødningen, som dyrene afsætter på arealet, fratrækkes den gødningsmængde, som er til rådighed på bedriften. Det betyder, at kravet om udbringningsareal bliver mindre ( 28, stk. 1-4) Hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer 20-årigt udtaget agerjord og udtagne græsarealer uden for omdriften omfattet af MVJ-aftaler kan benyttes til at opfylde udtagningspligten under hektarstøtteordningen. Der udbetales ikke hektarstøtte til arealerne. I stedet kan lodsejeren få MVJ-tilskud, dog højst det beløb, der gælder for udtaget jord under hektarstøtteordningen. Ved andre 20-årige MVJ-aftaler kan arealerne ikke benyttes til at opfylde udtagningspligten. Det samme gælder, hvis der udbetales engangskompensation. 20

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Tilføjelser til Regionplan 200 side 4 Redegørelse side 5 Det

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 23.06.2017-1008782358 Servitut: Dokument type: Servitut Senest påtegnet: 23.06.2017 14:47:07 Ejendom: Adresse: Krogshedevej 9A 7650 Bøvlingbjerg 0006h

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.:

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.: Servitut Ejendom: Matrikelnummer: 0065c Matrikelnummer: 0085 Ejer: Påtaleberettiget: Myndighed: Anmoder: Arealanvendelse: Anvendelsesforhold Servitut tekst: Vådområde Haverslev Mølleå Vådområdedeklaration

Læs mere

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Dagsordenpunkt Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Åben - 2009/00313 Beslutning Godkender indstillingen. Indstilling Direktøren for Teknisk Område indstiller, at sagen tages

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1) BEK nr 1436 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Svendborg Kommune. Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE

Svendborg Kommune. Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Svendborg Kommune Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Svendborg Kommune

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J 87 38 61 66 info@orbicon.dk www.orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Nordea: 2783-0566110733

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Velkommen Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Mødedeltagere Keld Schrøder-Thomsen Agronom, Viborg Kommune Tlf. 8787 5558 Hans Fink Planlægger, Agronom, NaturErhvervstyrelsen Tlf. 2523 8509 Morten

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt LBK nr 1532 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Udsigt over det meget store, flade og åbne område i Gørup enge Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand

Læs mere

Indhold: Kortbilag: Ejendomsplan Arealanvendelsesplan Erstatningsønskeplan. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk.

Indhold: Kortbilag: Ejendomsplan Arealanvendelsesplan Erstatningsønskeplan. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk. Indhold: Indledning... 2 Beskrivelse af området... 2 Erstatningsønsker... 3 Puljejord... 4 Realisering... 5 Prisvurdering... 6 Erstatningsberegning...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren:

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: : Dokument type: Senest påtegnet: Adresse: Serup Tinghøjvej 1 8632 Lemming 0001ac 0012ad 0001k 0012a Adresse: Serup Tinghøjvej 18 8632 Lemming 0006z 0008p 0006a Adresse:

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt 1/7 Salmosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Roskilde Kommune har anmodet Orbicon A/S, Natur og Plan Roskilde, om at gennemføre

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag - Bemærkninger og lovgivning

Bilag - Bemærkninger og lovgivning Bilag - Bemærkninger og lovgivning (Jf. Kulturstyrelsens vejledning om beskyttede sten og jorddiger og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser) Sten- og jorddiger er kulturarv og fortæller historie. Sten-

Læs mere

NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune

NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune Envinas Naturårsmøde den 3. september 2014 Biolog Maria Astrup Skov Naturbeskyttelseslovens Kapitel 2a Internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vejlerne v. Tude Å. Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret

Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vejlerne v. Tude Å. Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret Ejendomsmæssig forundersøgelse Vejlerne v. Tude Å Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret Ejendomsmæssig forundersøgelse af Vådområdeprojekt under Grøn Vækst Vejlerne

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tre læringspunkter til kommende projektejer

Tre læringspunkter til kommende projektejer N-Vådområdeprojekt ved Odder Med kommunen som projektejer v/ Christian Petersen, Atkins/Odder Kommune P-vådområdeprojekt ved Silkeborg Fra en rådgivers vinkel v/ Rasmus Bang, Atkins Tre læringspunkter

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Fly Enge Vådområdeprojekt 1 Fly Enge EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i Århus om at gennemføre

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter BEK nr 109 af 30/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Odder Å / Rævs Å Vådområdeprojekt 1 Odder Å / Rævs Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Odder Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand & Naturressource afdelingen

Læs mere

Hvordan kan VVM tænkes sammen med jordfordeling for bedre natur?

Hvordan kan VVM tænkes sammen med jordfordeling for bedre natur? Hvordan kan VVM tænkes sammen med jordfordeling for bedre natur? Hvad er jordfordeling? Hvad er det jordfordeling kan (siden både NLKom og Naturplan DK anbefaler det)? VVM og jordfordeling Anlægsprojekter

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 20.01.2016-1007025841 : Senest påtegnet: 20.01.2016 15:20:27 Ejendom: Landsejerlav: Matrikelnummer: 0036 Arealanvendelse: Anvendelsesforhold tekst:

Læs mere

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder 7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder Redegørelse BOKS: Hvad er et lavbundsområde? Lavbundsområder er typisk tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger og fjordarme, som nu

Læs mere

Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015

Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015 Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015 Dagsorden til orientering om jordfordeling Præsentation af NaturErhvervstyrelsen v/lars Grumstrup Hvorfor Jordfordeling v/lars Grumstrup NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Titel: Anvendelse af jordkøb og dyrkningsaftaler Vejledning nr. 73 Udgiver: DANVA (Dansk Vand-

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram SVANA Sydjylland Skovridervej 3 6510 Gram Delvis accept af anmeldelse om skovrejsning Dato: 25-10-2016 Billund Kommune har den 28. september 2016 modtaget en anmodning fra SVANA Sydjylland om at vurdere

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011 Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011 1 Karstoft Å SUPPLERING AF EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Ikast Brande Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand og Naturressource

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej 3 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 31-05-2016 / 01.03.03-P16-13-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Indledning Der er planlagt en række projekter ved Tjele Langsø ved henholdsvis

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Husbørsen ApS v/advokat Rikke Kampp Adelgade 89 5400 Bogense Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager, som følge

Læs mere

Status for VMP i Limfjordens opland

Status for VMP i Limfjordens opland Status for VMP i Limfjordens opland MVJ ordninger Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 MILJØVENLIGE JORDBRUGSFORANSTALTNINGER

Læs mere

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999.

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. Udgave nr. 5 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Økonomikontoret J.nr. SN 2001-0323-0008 Ref. ARD/GJE/OEJ Vejledning om medfinansiering af offentlig skovtilplantning Den 11. oktober 2005 Indledning: EU-kommissionen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering)

Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering) Denne vejledning er senest ændret den 10. juli 2015. Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering) Indhold 1. Fredskovspligt før og nu... 2 2. Definition af skov... 2 3.

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD MILJØBESKYTTELSESLOVENS 19 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk Center Natur og Miljø Aksel Holst Andersen Vestbyen 4, Vestby 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-4-14 Ref.: Mette Emborg

Læs mere