Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER"

Transkript

1 Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER 1. Rammer og lovgivning Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen

2 Kolofon: Udgivet af: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Bidrag fra: Frederiksborg Amt COWI Strukturdirektoratet Skov- og Naturstyrelsen Danmarks Miljøundersøgelser Miljøstyrelsen Danmarks Fiskeriundersøgelser Styringsgruppe, repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen Viborg Amt Frederiksborg Amt Strukturdirektoratet Skov- og Naturstyrelsen Danmarks Miljøundersøgelser Pris: 100 kr. (alle tre hæfter). Bogen kan købes hos: Miljøbutikken Læderstræde København K Tlf E-post: I øvrigt henvises til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside (www.sns.dk). Redaktion: Vibeke Andersen Bearbejdning og produktion: Jens Muff Hansen/Naturplan Layout og opsætning: Stig Bachmann Nielsen/Naturplan Udgave: 1. oplag Oplag: 800 eksemplarer Sats, repro og tryk: Digital XPress ISBN: Fotos: Forside og side 8: Jakob Muff Hansen/Naturplan Side 13 og 19: Jens Muff Hansen/Naturplan

3 1. Rammer Lovgrundlaget Henvisninger Organisering Kriterier for projekterne... 6 Beliggenhed... 6 Kvælstoffjernelse... 6 Genskabelse af naturlig hydrologi... 7 Positiv effekt på plante- og dyrelivet... 7 Udvaskning... 7 Fremtidig anvendelse Virkemidler... 7 Køb og salg... 8 Éngangskompensation... 9 MVJ-aftaler med supplerende bestemmelser for vådområder... 9 Jordfordeling Forkøbsret Ekspropriation Økonomiske rammer Ansøgning og udbetaling Amternes afrapportering Overvågning Lovgivning Naturbeskyttelse Naturbeskyttelseslovens Naturbeskyttelseslovens Fredninger Internationale naturbeskyttelsesområder Strandbeskyttelseslinien Sø- og åbeskyttelseslinien Fortidsminder Landskabelige og kulturhistoriske interesser Friluftsliv Vandløbsloven Okkerloven Spildevandslovgivningen Planloven Museumsloven Landbrugsloven Jordkøbsloven Harmoniregler Hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer Økologisk jordbrug Skovloven Fiskeriloven... 21

4

5 1. Rammer 1.1. Lovgrundlaget Aftalen om Vandmiljøplan II blev indgået mellem et flertal af Folketingets partier i februar Som led i aftalen vedtog Folketinget med Lov nr. 478 af 1. juli 1998 at ændre en række love for at skabe grundlag for at gennemføre planen. Ændringen i planloven sikrer, at der udpeges lavbundsarealer, der er potentielt egnede til at genoprette som vådområder. Miljø- og energiministeriet udsendte den 15. juli 1998 et cirkulære med vejledning om udpegningen og administrationen af lavbundsarealerne. Udpegningen fremgår af regionplantillæg. På landsplan er der udpeget i størrelsesordenen hektar. Udpegningen er vigtig, fordi den afgør, hvor vådområdeprojekterne kan placeres. Ændringerne i naturbeskyttelsesloven fastslår, at virkemidlerne kan anvendes til at genoprette de nye vådområder, og at der kan foretages ekspropriation for at gennemføre projekterne ( 2 og 60, stk. 1). I bemærkningerne til lovforslaget står, at ekspropriationer kan benyttes, hvis en enkelt eller nogle få lodsejere forhindrer et projekt, som der er stor tilslutning til blandt de øvrige lodsejere. Ifølge lovens 60 a kan miljø- og energimisteren overlade til amterne at udøve nogle af de beføjelser, som ministeren har efter kapitel 8 om naturforvaltning. Ændringerne i vandløbsloven betyder, at yderligere sænkning af grundvandet i udpumpningsområder i landzone eller sommerhusområder kun kan godkendes med ministerens samtykke. Hensigten er at undgå øget udvaskning af kvælstof, og at sikre mulighederne for at bruge udpumpningsområderne til at genoprette vådområder. Folketinget har desuden indført en række ændringer i miljøbeskyttelsesloven. Ændringerne er ikke umiddelbart relevante for den del af Vandmiljøplan II, der handler om at genoprette vådområder. Kriteriebekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 966 af 16. december 1998 om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder. Beføjelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 967 af 16. december 1998 om amtsrådenes beføjelser ved genopretning af vådområder. MVJ-bekendtgørelsen Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 193 af 26. marts 1999 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Der henvises især til kapitel 15a om supplerende bestemmelser for vådområdeprojekter. Landsplandirektivet Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder. Inkl. vejledning. Jordkøbsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr af 21. december 1998 om anvendelse af jordkøbsloven. Figur 1. Vigtige bekendtgørelser og cirkulærer som beskriver retningslinier for genopretning af vådområder. 5

6 1.2. Henvisninger Rammerne for genopretning af vådområder er fastsat i en række bekendtgørelser og cirkulærer udsendt af Miljø- og Energiministeriet og Fødevareministeriet. Undervejs i kogebogen henvises der flere gange til de forskellige bekendtgørelser og cirkulærer. De nøjagtige referencer fremgår af figur Organisering Amtsrådsforeningen, Strukturdirektoratet og Skov-og Naturstyrelsen fastlagde i efteråret 1998 organiseringen af arbejdet med vådområdeprojekterne. Amterne er de praktiske hovedaktører, og har derfor fået en lang række administrative beføjelser, jf. beføjelsesbekendtgørelsen. Amterne søger om tilskud til forundersøgelser og gennemførelse af projekterne. Ansøgninger sendes til Koordinationsudvalget, som betjenes af Skov-og Naturstyrelsen. Koordinationsudvalget består af repræsentanter for Amtsrådsforeningen, Strukturdirekturatet og Skov- og Naturstyrelsen. Udvalget tager stilling til, om projekterne opfylder kriterierne. Midlerne bevilges, hvis der er penge inden for de økonomiske rammer på ansøgningstidspunktet. Skov- og Naturstyrelsen og Strukturdirektoratet meddeler tilsagn om de økonomiske tilskud. Strukturdirektoratet udbetaler tilskud til MVJ-ordninger med supplerende bestemmelser for vådområder. Udbetalingen sker direkte til lodsejerne. Strukturdirektoratet køber desuden puljejord eller udbetaler midler til opkøb gennem amterne. Skov- og Naturstyrelsen udbetaler de øvrige tilskud til amterne. Som betingelse for at få tilskud skal amterne hvert år afgive oplysninger om projekterne til Skov- og Naturstyrelsen. De nærmere vilkår for udbetalingen af tilskud fremgår af bilag Kriterier for projekterne Ifølge kriteriebekendtgørelsen skal en række betingelser være opfyldt for at der kan udbetales tilskud til et projekt: Beliggenhed Projektområdet skal ligge inden for de lavbundsarealer, der er udpeget efter landsplandirektivet (udpegelsescirkulæret). Det er muligt at gennemføre et projekt, selvom en mindre del af arealet ikke er omfattet af udpegningen, eller hvis en mindre del ligger uden for på grund af mindre unøjagtigheder ved indtegning på kort (kriteriebekendtgørelsen 1, stk. 1, nr. 1). Samtlige arealer, som berøres af vandstandshævningen, skal indgå i projektet. Kvælstoffjernelse Kriteriebekendtgørelsen stiller krav om, at der fjernes kg kvælstof om året pr. hektar inden for projektområdet. Mængden beregnes som den gennemsnitlige forøgede denitrifikation pr. hektar på det areal, der modtager tilskud, plus den reduktion i kvælstofudvaskningen, der sker ved, at den hidtidige landbrugsmæssige anvendelse ophører. 6

7 Genskabelse af naturlig hydrologi Det skal tilstræbes at genskabe naturlige hydrologiske forhold. Ifølge kriteriebekendtgørelsen er det en vandstand, som ikke er påvirket af kunstig afvanding eller tilførsel af vand. Der må dog gerne etableres en vandstand, der er lidt højere eller lavere end den naturlige. Afhængig af den lokale topografi udvikler de nye vådområder sig til våde enge, moser, sumpe, kildevæld, lavvandede søer, sumpskove, strandsumpe mv.. Der kan etableres en permanent forhøjet vandstand i form af afstrømningsområder (kilder, væld og kær) eller søer og moser med stillestående vand. Der kan også etableres periodisk forhøjet vandstand, f.eks. oversvømmelser af vandløbsnære arealer i vinterhalvåret. Positiv effekt på plante- og dyrelivet Projektet skal have positiv effekt på det vilde plante- og dyreliv. Udvaskning Projekterne må ikke medføre øget udvaskning af fosfor eller okker. Fremtidig anvendelse Der er fastsat en række krav til områdernes anvendelse, når projekterne er gennemført: Arealerne skal permanent opretholdes som vådområder i naturpræget tilstand, for at sikre vedvarende fjernelse af kvælstof og levesteder for planter og dyr. Der må ikke dyrkes energipil eller andre afgrøder. Vedplanter kan fældes, men der må ikke plantes nye. Arealerne må afgræsses, og der må høstes rør og hø. Dog kan der gælde andre regler ved MVJ-aftaler. Der må ikke køres handels- eller husdyrgødning ud på arealerne, eller tilføres pesticider, kalk og andre hjælpemidler. Det er ikke tilladt at lægge arealerne om, og at give græssende husdyr tilskudsfoder. Der kan drives jagt i overensstemmelse med den almindelige lovgivning. De nævnte vilkår skal tinglyses på de berørte ejendomme Virkemidler Amterne er projektansvarlige. Opgaven består i at udvælge og afgrænse projektområderne i dialog med lodsejerne. Det er vigtigt at klarlægge tidligt, hvilken strategi der bedst opfylder projektets formål og lodsejernes behov. Det er muligt at: købe et areal og videresælge det efter projektets gennemførelse, give lodsejeren en engangskompensation, indgå MVJ-aftaler med supplerende bestemmelser for vådområder, eller give erstatningsjord gennem jordfordeling. De nævnte muligheder kan kombineres på forskellige arealer i et projektområde. Det kan være hensigtsmæssigt, hvis lodsejere har forskellige ønsker til løsnings- 7

8 modeller. Amterne kan supplere med egne midler, men må ikke anvende de almindelige MVJ-tilskud. I beføjelsesbekendtgørelsen er det fastsat, at amterne står for: køb og salg af fast ejendom og afholdelse af drifts- og anlægsudgifter på erhvervede ejendomme, ydelse af tilskud til kommuner, almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt private ejendomsejere (f.eks. engangserstatning), tinglysning af aftaler om genopretning af vådområder, beslutning om pålæg af forkøbsret og varetagelse af funktioner ved udøvelse af forkøbsretten, samt beslutning om ekspropriation af fast ejendom og varetagelse af funktioner ved ekspropriationen. Køb og salg Amterne kan købe de arealer, som skal genoprettes som vådområder. Det forudsættes, at amtet sælger jorden igen, når projektet er gennemført. Strukturdirektoratet skal vurdere købesummen, inden arealet erhverves, og salg skal ske efter offentligt udbud. Amtet skal tinglyse de begrænsninger som gælder for den fremtidige anvendelse af jorden. Lodsejeren beskattes af en eventuel fortjeneste efter reglerne i lov om ejendomsavancebeskatning. Der kan i nogle tilfælde være mulighed for at udskyde beskatningen. Geddal Strandenge. 8

9 Engangskompensation Amtet kan i stedet betale lodsejeren et éngangsbeløb som erstatning for værditabet. Amtet fastsætter beløbet inden for rammerne af Vandmiljøplan II. Endelig aftale om engangskompensation kan først indgås, når Strukturdirektoratet har vurderet, at kompensationens størrelse ikke overstiger faldet i handelsværdi. Vurderingen sker i forbindelse med udarbejdelsen af de ejendomsmæssige forundersøgelser. Lodsejeren beskattes af en eventuel fortjeneste efter reglerne i lov om ejendomsavancebeskatning. MVJ-aftaler med supplerende bestemmelser for vådområder En række MVJ-ordninger kan benyttes som middel til at genoprette vådområder. Ordningerne er: Udtagning af agerjord. Udtagning af græsarealer uden for omdriften. Ændret afvanding. Miljøvenlig drift af græsarealer uden for omdriften. Pleje af græs- og naturarealer med afgræsning, rydning eller høslæt. For de nævnte ordninger gælder supplerende bestemmelser, som skal indgå i aftalerne, når de benyttes til genopretning af vådområder (MVJ-bekendtgørelsen kap. 15a): Alle tilsagn skal være 20-årige. Miljøvenlig drift af græsarealer kan kun anvendes på niveau 2. Ved alle typer aftaler må der ikke tilføres jordforbedringsmidler. Ved aftaler, hvor arealerne skal eller kan afgræsses, må de græssende husdyr ikke fodres med tilskudsfoder. For ændret afvanding skal arealerne være udlagt med græs i tilsagnsperioden. Græsset skal være etableret senest en måned efter tilsagnsperiodens begyndelse. Amtsrådet kan fastsætte bestemmelser om afvandingsforholdene. Opnås MVJ-tilskud bortfalder eventuelle økologitilskud for arealerne. Amtsrådet skal sørge for, at bestemmelserne for udnyttelsen af arealerne i den periode, for hvilket tilsagnet er meddelt, bliver tinglyst som servitut på de berørte ejendomme. Tilskud ydes kun, hvis der er ansøgninger nok til, at vådområdeprojektet efter amtets skøn kan gennemføres. Ifølge MVJ-bekendtgørelsen kan der kun ydes tilskud til ordninger, som efter amtsrådets skøn tilgodeser den ønskede effekt på arealerne. Amtet fastlægger ansøgningsperioden, og det år tilsagnet skal begynde. Der kan træffes aftale om forskellige begyndelsesår fra ansøgning til ansøgning. Alle tilsagnsperioder skal af administrative hensyn begynde 1. september. De supplerende bestemmelser kan kun benyttes når der er tale om et vådområdeprojekt i overensstemmelse med kriteriebekendtgørelsen. Områderne skal desuden være udpeget som SFL-områder (denitrifikationsområder). MVJ-ordningerne giver lodsejerne flere muligheder for at vælge aftaleform og økonomisk kompensation. Salg og engangskompensation giver lodsejeren ét beløb én gang for alle, mens MVJ-ordningerne giver en årlig kompensation i 20 år. 9

10 Aftaler om MVJ-ordninger med supplerende bestemmelser for vådområder skal indgås med Strukturdirektoratet, som også står for udbetaling af tilskud. Amterne fungerer som formidler mellem lodsejerne og Strukturdirektoratet, før aftalerne bliver indgået. Amterne administrerer de almindelige MVJ-ordninger, som ikke kan benyttes i projektområderne. Undertiden kan man forstærke miljøindsatsen ved at fremme brugen af de almindelige ordninger på naboarealer til et projektområde. Eksisterende MVJ-aftaler i et projektområde skal ændres til aftaler med supplerende bestemmelser og ny tilsagnsperiode. Det gælder også i tilfælde, hvor aftalerne er relevante for projektet i den nuværende form. MVJ-bekendtgørelsen gør det muligt at foretage de nødvendige konverteringer. Som led i gennemførelsen af projektet kan arealer helt udgå af MVJ-aftalen. Lodsejerne kan f. eks. vælge at få engangskompensation i stedet for MVJ-tilskud. Når der fremover indgås almindelige MVJ-aftaler i SFL-områder udpeget som potentielt egnede til at genoprette vådområder, kan amterne stille som betingelse, at aftalerne senere ændres til aftaler med supplerende bestemmelser og ny tilsagnsperiode. Administrationen af MVJ-aftaler i forbindelse med vådområdeprojekter er nærmere beskrevet i bind 3. MVJ-tilskud betragtes som almindelig skattepligtig indkomst. Jordfordeling Amterne kan rekvirere gratis jordfordeling hos Strukturdirektoratet gennem koordinationsudvalget. Jordfordeling er velegnet til at skaffe erstatningsarealer for jord, som lodsejerne ønsker at sælge i forbindelse med projektet, og til at samle arealer, hvor lodsejerne har samme ønsker om dyrkning, afvanding o.l.. Jord kan sælges af lodsejerne til normal markedspris som led i jordfordelingen. Købes jorden af en anden lodsejer, kan det ske til en lavere pris. Forskellen i pris skal svare til den engangskompensation, som sælger kunne opnå ved at beholde sit areal. Hvis køber af jorden foretrækker at indgå en MVJ-aftale med supplerende bestemmelser, skal han købe arealet til den normale markedspris, idet MVJ-aftalen udgør erstatningen. Ved videresalg pålægges arealerne servitut om ændret afvanding m.v., med amtet som påtaleberettiget. Er der behov for det, kan man købe puljejord uden for projektområdet som erstatning for de arealer, hvor dyrkningen forringes. Puljejord købes i almindelig fri handel, når den er til salg. Derfor er det vigtigt, at opkøbet begynder så tidligt som muligt i projektforløbet. Vilkår for køb af puljejord er nærmere beskrevet i bilag 1. Lodsejeren beskattes af en eventuel fortjeneste efter reglerne i lov om ejendomsavancebeskatning. Ved ombytning af arealer med samme værdi ved deltagelse i en jordfordelingssag kan beskatningen dog udskydes, indtil de tilbyttede arealer afhændes. Forkøbsret Amtet kan få tinglyst forkøbsret til et areal i landzone eller sommerhusområde, hvis det er særlig egnet til at opfylde naturbeskyttelseslovens formål (NBL 57-59). Forkøbsretten respekterer private forkøbsrettigheder og køberettigheder, der er tinglyst før den 17. november 1988, men går forud for andre rettigheder, uanset 10

11 hvornår de er stiftet. Der er situationer, hvor forkøbsretten ikke kan anvendes, for eksempel hvis handelen sker inden for den nærmeste familie, eller hvis ejendommen overdrages ved arv. Amtet kan overveje at tinglyse forkøbsret på en særlig egnet ejendom, hvis den ikke kan erhverves gennem frivillig aftale. Fremgangsmåden kan være upopulær. Derfor bør man nøje gennemtænke konsekvenserne for samarbejdet med den berørte lodsejer og andre lodsejere i projektområdet, før man pålægger forkøbsret. Amtet skal give skriftlig meddelelse til ejeren om forkøbsretten, og der skal sendes en anmodning om tinglysning til tinglysningskontoret. En fremtidig køber kan ikke få sit skøde tinglyst, før amtet har taget stilling til, om man vil gøre forkøbsretten gældende. Fristen er 8 uger fra det tidspunkt, hvor amtet har modtaget et underskrevet skøde/købsaftale (eller en bekræftet genpart). Hvis forkøbsretten benyttes, skal amtet overtage ejendommen til den pris og på de vilkår, som fremgår af skødet eller købsaftalen. Proceduren følger reglerne i jordkøbsloven (lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m.). Amtets ønske om at tinglyse en forkøbsret kan påklages til miljø- og energiministeren af de klageberettigede, som er anført i naturbeskyttelseslovens 86. Forslag til dokument om forkøbsret og meddelelse til lodsejeren fremgår af bilag 2 og 3. Ekspropriation Ekspropriation kan anvendes, hvis én eller få lodsejere forhindrer et projekt, som der ellers er stor lodsejertilslutning til. Ved ekspropriation gives fuld erstatning. Ekspropriation sker efter reglerne i naturbeskyttelsesloven. Amtets afgørelse om ekspropriation kan påklages til Naturklagenævnet af de klageberettigede parter, som er anført i naturbeskyttelseslovens 43. Undtagelsen i 11 i lov om ejendomsavancebeskatning betyder, at erstatning for ekspropriation ikke beskattes Økonomiske rammer I 1998 var der afsat 25 mill. kr. til genopretning af vådområder. Fra 1999 til 2003 er der afsat 100 mill. kr. årligt. Af de 100 mill. kr. skal 20 mill. kr. bruges til forundersøgelser og detailprojektering, overvågning, jordfordeling og matrikulære berigtigelser. Desuden skal beløbet afholde udgifter til information og administration i amterne, Strukturdirektoratet og Skov-og Naturstyrelsen. 80 mill. kr. skal bruges til projektrealisering, d.v.s. lodsejeraftaler og anlægsudgifter. Beløbet svarer til kr. i gennemsnit pr. hektar. Det betyder, at der kun kan gennemføres projekter med ret små anlægsudgifter. Der er mulighed for at supplere beløbene, f.eks. gennem kommunal eller amtslig medfinansiering. Det er også tilladt at øge beløbsrammen med tilskud fra fonde. I hvert finansår er hvert amt forlods reserveret et beløb til projektrealisering efter en fordelingsnøgle, der afspejler landbrugsarealet. Det sikrer amterne en kendt minimumsramme. Resten af midlerne går til en fælles fordelingspulje, som amterne kan søge om til projekter, der ligger ud over de forlods afsatte midler. Reserverede beløb, som ikke er brugt af amterne inden 1. september i finansåret, tilfalder automatisk den fælles fordelingspulje. 11

12 I 1999 udgjorde de forlods reserverede midler 45 mill. kr. Principperne for fordelingen af midlerne kan fremover ændres, hvis Koordinationsudvalget finder det hensigtsmæssigt Ansøgning og udbetaling Amtet ansøger om tilskud til vådområdeprojekter. Ansøgningen sendes til Skovog Naturstyrelsen, der udarbejder en indstilling til koordinationsudvalget. Koordinationsudvalget beslutter, om der kan iværksættes en forundersøgelse eller om et projekt kan endeligt gennemføres. Som udgangspunkt giver koordinationsudvalget sin godkendelse, hvis kriterierne for vådområdeprojekter er opfyldt og der er ledige midler. Skov-og Naturstyrelsen og Strukturdirektoratet meddeler de juridisk bindende tilsagn. Der skal søges om tilskud til et vådområdeprojekt i to omgange. I første omgang skal amtet søge om tilskud til forundersøgelser, som skal indeholde en teknisk og biologisk beskrivelse af området samt en ejendomsmæssig beskrivelse, der vurderer lodsejernes tilslutning. Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal også vurdere behovet for opkøb og jordfordeling samt erstatning til lodsejerne. I EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder skal der indgå en konsekvensvurdering, som opfylder de krav, der er fastlagt i bekendtgørelsen om internationale beskyttelsesområder. Giver forundersøgelserne anledning til at gå videre med projektet, skal amtet i næste omgang søge om midler til realisering, herunder detailprojektering. For at Koordinationsudvalget kan behandle ansøgningerne, skal amterne anføre alle de ønskede oplysninger. Gives der afslag, kan der eventuelt søges igen for eksempel, hvis der er skaffet manglende oplysninger, eller hvis væsentlige hindringer for at gennemføre projektet er fjernet. Der er udarbejdet separate skemaer til brug for ansøgning om midler til forundersøgelse og projektrealisering. Skemaerne fremgår af bilag 4 og 5. Skov-og Naturstyrelsen og/eller Strukturdirektoratet giver amterne tilsagn om tilskud til projektet. Strukturdirektoratet sender efter indstilling fra amterne MVJaftaler direkte ud til de lodsejere, som ønsker denne form for erstatning. Amtet skal sikre, at det gennemsnitlige beløb pr. hektar til MVJ-aftalerne ligger inden for rammerne af Vandmiljøplan II. Tilskud til lodsejeraftaler og anlægsarbejder udbetales af Skov- og Naturstyrelsen. Tilskud udbetales kvartalsvis eller efter projektet er gennemført. Det er amternes opgave at viderebetale erstatninger til lodsejerne. MVJ-tilskud udbetales direkte til lodsejerne af Strukturdirektoratet. Eventuelle indtægter, f.eks. fra salg af jord, bortforpagtning, udleje og tilskud fra EU, skal indtægtsføres. Der er udarbejdet nærmere retningslinier til amterne om betingelser for at modtage tilskud, praktiske forhold i forbindelse med udbetaling af tilskud, regnskab m.v., jf. bilag Amternes afrapportering Ifølge kriteriebekendtgørelsen skal amterne senest 1. marts hvert år fra 1999 til 2004 indsende oplysninger til Skov-og Naturstyrelsen om de projekter, der er fær- 12

13 diggjort i det foregående kalenderår. Der skal som minimum gives oplysninger om: størrelsen af det areal, der er genoprettet som vådområde projektets regnskab den genskabte tilstand, den forventede udvikling i naturindholdet og den fremtidige drift af området igangværende projekter (kortfattet status) Oplysningerne bruges til årsberetninger, som hvert år udarbejdes af koordinationsudvalget. Inden den første afrapportering udsendes der et skema til brug ved afrapporteringen Overvågning Der er afsat 4.5 mill. kr. årligt til overvågning i perioden Formålet er at dokumentere kvælstoffjernelsen inden for de genoprettede vådområder, at samle viden om naturindholdet og at klarlægge eventuelle problemer med udvaskning af fosfor og okker. Det er planen at overvåge enkelte store områder intensivt, samt en række middelstore områder mere ekstensivt. Ved små projekter vil kvælstoffjernelsen blive anslået ved modelberegninger. Koordinationsudvalget beslutter, hvilke projekter der skal overvåges, efter indstilling fra DMU og Skov-og Naturstyrelsen. DMU står for overvågningen, mens amterne udfører eventuelle driftsopgaver. De indsamlede data afrapporteres til Folketinget i år 2000 samt i Oversvømmet lavbundsareal om vinteren. 13

14 2. Lovgivning Mange aspekter skal inddrages, når der skal træffes beslutning om vådområdeprojekter. Nedenfor følger en huskeliste over love og administrative forhold, som det ofte er nødvendigt at tage højde for. Nogle projekter har muligvis en karakter, der gør, at også andre regler er relevante. 2.1 Naturbeskyttelse Vådområdeprojekterne gennemføres efter naturbeskyttelsesloven. Derfor skal projekterne opfylde lovens formål ( 1) om at beskytte naturen, forbedre og genoprette områder af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser. Desuden er det formålet at give befolkningen adgang til at færdes i naturen og forbedre mulighederne for friluftslivet. Naturbeskyttelseslovens 3 Af bemærkningerne til ændringen af naturbeskyttelsesloven (lov nr. 478 af 1. juli 1998) fremgår, at vådområdeprojekterne kun må berøre 3 områder, hvis det er til gavn for de beskyttede naturtyper. Amterne skal på normal vis tage stilling til, om der kan dispenseres fra 3. Beskyttelsen af naturområder må ikke automatisk vige for genopretning af vådområder som led i Vandmiljøplan II. Det fremgår af et svar, som miljø- og energiministeren afgav til Folketinget under behandlingen af lovforslaget, se figur 2. Der kan bl.a. gives dispensation, hvis genopretningen ud fra en samlet vurdering fører til en naturmæssig forbedring i projektområdet. Naturbeskyttelseslovens 4 De fleste sten- og jorddiger er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 4. Det forudsættes, at den sædvanlige administrationspraksis opretholdes. Naturtypebeskyttelsen, som i varierende form har eksisteret de sidste ca. 20 år, er et af de væsentligste instrumenter til at beskytte vilde dyr og planter og dermed også til opfyldelsen af en række internationale forpligtelser og EU-forpligtelser. Desuden er naturtypebeskyttelsen et fast integreret led i den fysiske planlægning, således at beskyttelsen hermed i vidt omfang er afvejet og prioriteret i forhold til andre, herunder samfundsmæssige, interesser. Det ville derfor ikke være acceptabelt, såfremt denne beskyttelse automatisk skulle vige for genopretning af vådområder som led i Vandmiljøplan II. Dette er da heller ikke forudsat i Vandmiljøplan II. Der er derfor ikke med lovforslaget forudsat en ændring af den praksis, der med støtte i bemærkningerne i tidligere love og den gældende lov om naturbeskyttelse har udviklet sig på 3-området. På den anden side er det dog forudsat, at der kan meddeles dispensation fra 3 bl.a., hvis en sådan dispensation ud fra en samlet vurdering fører til en naturmæssig forbedring i projektområdet. Dispensation vil således kunne gives, f.eks. hvis et berørt område konkret vurderes at opfylde 3- kriterierne, men kvalitativt og kvantitativt ikke kan begrunde, at et vådområdeprojekt med andre naturmæssige forbedringer i projektområdet forhindres gennemført. Figur 2. Uddrag af svar fra miljø- og energiministeren til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. 14

15 Fredninger Hvis et vådområdeprojekt berører et fredet areal, skal sagen behandles af fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan dispensere fra en fredning, når ændringerne ikke er i strid med fredningens formål (naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1). Om der kan opnås dispensation, afhænger af nævnets vurdering af de enkelte ansøgninger. Er der tale om ændringer, der afviger meget fra indholdet i en fredning, skal der rejses en ny fredningssag (naturbeskyttelseslovens 50, stk. 2.) Internationale naturbeskyttelsesområder I internationale naturbeskyttelsesområder (Ramsarområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-Habitatområder) skal der foretages en særlig restriktiv administration af en række bestemmelser i naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven m.v. (jf. bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder). Det skal fremgå af en eventuel dispensation, godkendelse eller tilladelse, at et projekt ikke forringer de naturtyper og levesteder for arter, områderne er udpeget for at bevare. Ændringerne må ikke medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de udpegede arter (bekendtgørelsens 4). Hvis projektet er i modstrid med de internationale bestemmelser, må det ikke gennemføres (bekendtgørelsens 6). En vurdering af konsekvenserne skal fremgå af forundersøgelsen. Mener myndighederne, at det kan belyse sagen bedre, skal offentligheden have lejlighed til at udtale sig i forbindelse med sagsbehandlingen (bekendtgørelsens 6, stk. 4). Strandbeskyttelseslinien Nogle projektområder berører strandbeskyttelseslinien, fordi de ligger nærmere end 100/300 meter fra kysten, jf. naturbeskyttelseslovens 15. Den almindelige administrationspraksis skal i givet fald opretholdes. Sø- og åbeskyttelseslinien Genopretning af vådområder er omfattet af 16 i naturbeskyttelsesloven i tilfælde, hvor der foretages terrænændringer. Fortidsminder I nogle projektområder kan der ligge beskyttede fortidsminder, jf. naturbeskyttelseslovens og 18. Amtet kan dispensere fra 100 m beskyttelseslinien beskrevet i 18. Hvis tidligere inddæmmede fjorde og vige opnår fri forbindelse med havet og bliver saltvandspåvirkede, vil fortidsminder overgå til 14. Landskabelige og kulturhistoriske interesser Vådområdeprojekterne kan have betydning for landskabet og de kulturhistoriske interesser. Nedenfor nævnes nogle forhold, som kan overvejes, inden projekterne gennemføres: Ændringer fra eng til elle- eller pilesump kan sløre landskabsoplevelsen i ådale og i områder med udstrakte moser og søer. I brede ådale kan sump- og rørskov langs selve åen være med til at fremhæve åens forløb. Tilgroning langs åer i brede ådale vil ikke bryde landskabsoplevelsen i samme grad som i smalle ådale. 15

16 Enge og moser var typiske elementer i kulturlandskabet op til midten af dette århundrede. Mange bebyggelser, voldsteder m.m. afspejler tidligere forekomster af søer. Genopretning af enge og søer er som regel en stor gevinst for kulturlandskabet. Derimod kan naturlige tilgroningsområder med krat, skov og rørsump ofte forstyrre det kulturhistoriske billede. I nogle lavbundsområder er der synlige levn fra forhistorisk, historisk eller nyere tid. Under overfladen kan der være arkæologiske levn f.eks. bopladser og offerpladser med velbevarede kulturlag eller enkeltgenstande. Hvor der gennem tiderne har været stor menneskelige akitivitet, kan der gemme sig gange flere lokaliteter med levn end de, vi kender i dag. Generelt vil hævet vandstand forbedre oldsagernes bevaringsforhold. Men der kan opstå store skader, især på oldsager af træ, hvor arealerne gror til f.eks. hvis det sker med pil og padderok, der har dybtgående rødder. Tilgroning kan undgås ved græsning og høslæt, eller ved at hæve vandstanden så meget, at der står blankt vand. En høj vandstand kan også have ulemper. Der kan f.eks. opstå erosion på voldsteder og på stenalderbopladser, der ofte er koncentreret i kanten af de oprindelige vådområder. Gamle broer og veje kan blive utilgængelige, og kanaler ved mølleanlæg kan blive oversvømmet. Friluftsliv Hvis der sker opkøb, er det fornuftigt at sikre eksisterende veje og stier ved tinglysning, før arealerne videresælges. I dag har alle ret til at færdes til fods og på cykel på eksisterende veje og stier i det åbne land ifølge naturbeskyttelsesloven samt mark- og vejfredsloven, men de generelle regler kan ikke forhindre lodsejerne i at nedlægge private veje og stier. Man kan også forsøge at etablere stier gennem frivillige aftaler, som i givet fald bør tinglyses. Eventuelt kan der tinglyses almindelig adgangsret uden for vej og sti. Vandløb og søer i de genoprettede vådområder er normalt ikke undergivet særskilt ejendomsret. Det giver offentligheden ret til sejlads, f.eks. med kano og kajak, så længe aktiviteterne ikke foregår erhvervsmæssigt. Amtet kan dog ændre sejladsretten ved regulativer. Jagt- og fiskerirettigheder følger ejendomsretten med mindre andet er bestemt. Etablering af nye friluftsanlæg, bl.a. udsigtstårne, fugleskjul, bådebroer og shelters, kan yderligere gavne friluftslivet. Egentlige friluftsanlæg kan ikke finansieres af projekttilskud, men udelukkende for andre midler. Det kan også være nødvendigt at nedlægge eksisterende friluftsanlæg, f.eks. skydebaner, som følge af vandstandshævningen eller fordi særlige naturinteresser taler for det. Hvis eksisterende friluftsanlæg nedlægges, skal man forsøge at etablere nye som erstatning i eller uden for projektområdet. Amterne kan øge interessen og mulighederne for naturoplevelser ved at informere om projekterne, bl.a. gennem foldere og skiltning. Mange vådområder kan indgå i projekt Spor i Landskabet, og benyttes til at understøtte de regionale friluftsstrategier, der er omtalt i den statslige udmelding til regionplanrevision Vandløbsloven Genopretning af vådområder kræver som regel godkendelse efter vandløbsloven, fordi der sker regulering af vandløb eller ændring af pumpelag (bekendtgørelse nr. 16

17 404 af 19. maj 1992, ændret ved lov nr. 402 af 14. juni 1995 og lov nr. 478 af 1. juli 1998). Følgende indgreb kræver godkendelse: ændring af vandløbs skikkelse, forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg ( 16 og 17), etablering af nye vandløb ( 21), ændring eller nedlæggelse af udpumpningsanlæg til afvanding ( 38, 39 og 44). Inden ophævelse af et pumpelag skal vandløbsmyndigheden fastlægge de fremtidige afvandingsforhold inden for pumpelagets område. Ophævelse og ændringer i pumpelag skal vedtages på besluttende generalforsamling i pumpelaget. ændring af broer, opstemningsanlæg og flodemål ( 47, 48 og 49). Kommunalbestyrelsen er vandløbsmyndighed for private og kommunale vandløb, amtsrådet for amtsvandløb. Ved ændring af vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens 31 kan kommunen efter aftale overlade behandlingen af sagen til amtsrådet, der er myndighed efter naturbeskyttelseslovens 3 (jf. 3, stk. 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 424 af 7. september 1983). Bemærk, at regulativerne for offentlige vandløb skal revideres, hvis der fastlægges nye bestemmelser for vandløbenes skikkelse, vandføringsevne eller vedligeholdelse ( 12) Okkerloven Ændring af afvanding i okkerpotentielle områder kan kræve tilladelse efter okkerloven Spildevandslovgivningen Udledning af spildevand reguleres af miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4). Reglerne er uddybet i en spildevandsvejledning udsendt i efteråret Der kan i nogle tilfælde blive tale om at udlede spildevand fra spredte bebyggelser eller små bysamfund til de genoprettede vådområder. Udledninger fra anlæg op til 30 personækvivalenter (PE) kræver tilladelse fra kommunalbestyrelsen, mens større udledninger kræver tilladelse fra amtsrådet. Selve udledningen fastsættes til det punkt, hvor spildevandsanlægget er tilsluttet dræn eller grøfter. Det betyder, at flere ejendomme, der hver især bidrager med en spildevandsbelastning på mindre end 30 PE, administrativt skal behandles som individuelle udledninger, selvom den samlede belastning er større end 30 PE. Det er ikke muligt at klage over kommunalbestyrelsens afgørelser til anden administrativ myndighed, kun amtsrådets afgørelser kan påklages. Der kan gribes ind over for en lovlig spildevandsudledning gennem påbud, hvis udledningen ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Der kan f.eks. gives påbud om bedre rensning for at få opfyldt målsætningen i det vandområde, der udledes til, eller i nedstrømsliggende vandområder, og hvis en udledning medfører andre uacceptable forhold, f.eks. uhygiejniske forhold. Det er kommunalbestyrelsen, der 17

18 giver påbud ved udledninger op til 30 PE, og der er ingen klageadgang. Der kan eventuelt nedlægges forbud over for en spildevandsudledning, hvis forureningen ikke kan afhjælpes, eller hvis der er overhængende fare for sundheden. Normalt vil en lovlig spildevandsudledning fra en enkeltejendom ikke kunne omfattes af forbudsbestemmelserne. Når kommunalbestyrelsen giver tilladelse eller påbud til en spildevandsudledning, skal der stilles krav om rensning svarende til niveauet i spildevandsplanen. Hvis kommunalbestyrelsen giver påbud om forbedret rensning af spildevand fra en helårsbolig, skal ejeren have tilbud om medlemskab af kloakforsyningen i overensstemmelse med lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.. Det betyder, at kommunen skal betale både etableringsudgifter og fremtidige driftsudgifter. Til gengæld skal ejendommens ejer betale det sædvanlig tilslutningsbidrag og de årlige vandafledningsbidrag Planloven Et projektområde skal være udpeget som potentielt vådområde. Amterne har i sommeren 1999 vedtaget regionplantillæg, hvor udpegningen fremgår. Vådområdeprojekter må ikke stride mod regionplanens øvrige retningslinier, f.eks. for målsatte søer, vandløb og kystvande. Et projekt kan evt. kræve, at der udarbejdes et regionplantillæg Museumsloven For at undgå forsinkelser bør de lokale museer eller Rigsantikvaren høres så tidligt som muligt i forbindelse med de tekniske og biologiske forundersøgelser. Ikke-fredede, skjulte fortidsminder og arkæologiske levn er beskyttet efter Museumsloven (kap. 6, 26). Anlægsarbejder kan standses op til et år af hensyn til arkæologiske udgravninger. Hvis der dukker et fortidsminde op, kan det lokale museum for egen regning foretage en mindre prøvegravning. Ved interessante fund kan museet søge Rigsantikvaren om midler til at foretage en egentlig nødudgravning. Genopretning af vådområder er offentligt arbejde. Derfor afholdes udgifterne til arkæologiske forundersøgelser af anlægsmyndigheden, dvs. amtet. En privat lodsejer kan opnå erstatning for det driftstab, som undersøgelserne forvolder Landbrugsloven Landbrugsloven administreres af jordbrugskommissionerne. Med vedtagelsen af den nye landbrugslov sommeren 1999 tilskyndes der til frivillige aftaler mellem landbrugere og offentlige myndigheder om udtagning af landbrugsjorder til genopretning af vådområder og beskyttelse af drikkevand m.v. Som en væsentlig ændring kan man nu erhverve erstatningsjord som kompensation for de arealer, der ikke må tilføres gødning. Samtidig udvides reglerne om fradragsarealer. Jordbrugskommissionen kan dispensere fra erhvervelsesbetingelserne og sammenlægningsreglerne ved køb af erstatningsjord, når de afgivne arealer pålægges varige dyrkningsrestriktioner, så de heller ikke efter udløbet af en 20-årige aftale 18

19 må tilføres gødning. Erhvervelsen af erstatningsjord skal ske ved etableringen, men kan dog tillades op til 8 år efter, at der er indgået aftale om projektet. Ønsker en landmand at afhænde en berørt ejendom og købe en anden uden for projektområdet (erstatningsejendom), kan jordbrugskommissionen efter en konkret vurdering dispensere fra lovens erhvervelsesbetingelser dvs. fra kravene om uddannelse, egen drift, fortrinsstilling og i et vist omfang bopælspligten. Der skal i hver enkelt sag tages hensyn til de ændrede forhold på den ejendom, der afstås. Fradragsarealer omfatter arealer pålagt varige dyrkningsrestriktioner eller som udtages i 20 år uden tilførsel af gødning. Restriktionerne skal være af offentligretlig karakter, eller fremgå af frivillige aftaler med offentlige myndigheder o.l., herunder offentlige og private vandforsyninger. Der skal være mere end 10 år til aftalens udløb, medmindre der fortsat ikke må tilføres gødning efter aftaleperioden (f.eks. hvis arealet bliver omfattet af naturbeskyttelseslovens 3). Jordbrugskommissionen kan give dispensation, hvis muligheden for at opfylde arealkravet bliver forringet i forbindelse med aftaler om genopretning af vådområder eller beskyttelse af drikkevand. Hvis amtet eller kommunen opkøber landbrugsejendomme til brug for et vådområdeprojekt, skal landbrugsdriften fortsætte, indtil projektet gennemføres. Det kan eventuelt ske gennem bortforpagtning. Efter projektet skal overskydende arealer afhændes til en landbrugsejendom, medmindre der opnås tilladelse fra jordbrugskommissionen til at beholde arealerne. Det kræver tilladelse fra jordbrugskommissionen at etablere søer på landbrugsarealer Jordkøbsloven Strukturdirektoratet kan købe jord efter jordkøbsloven (lov om offentlig fremskaffelse af jord til jordbrugsmæssige formål m.m.). Desuden kan amterne få bemyndi- Lavbundsarealer. 19

20 gelse til at købe jord ved at oprette regionale jordkøbsnævn (bekendtgørelse nr. 511 af 8. juni 1997 om regionale jordkøbsnævn). Ifølge jordkøbsloven ( 18) kan Strukturdirektoratet og de regionale jordkøbsnævn købe fast ejendom for at skaffe jord til oprettelse eller supplering af jordbrug, eller til at gennemføre en bedre jordfordeling mellem jordbrug, hvis det i særlige tilfælde skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til at bevare landskabet eller det landbrugsmæssige miljø eller til brug for jordomlægninger for at afbøde de jordbrugsmæssige gener ved forskellige aktiviteter i landbrugsområder. Køb af landbrugsarealer efter jordkøbsloven er fritaget for at opfylde landbrugslovens erhvervelsesregler. Ved afhændelse skal landbrugslovens regler dog overholdes. Udstykninger, som sker i forbindelse med købet, skal ikke behandles efter planloven. Jordkøbsloven gør det muligt at købe puljejord eller erstatningsjord til jordfordeling, f.eks. ved genopretning af vådområder. For Strukturdirektoratet er hjemmelen præciseret i en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft den 6. januar 1999 (bekendtgørelse nr af 21. december 1998 om anvendelse af jordkøbsloven og jordfordelingsloven i forbindelse med genopretning af vådområder til forbedring af vandmiljøet samt ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til udgifter til matrikulær berigtigelse af visse jordfordelinger). For de regionale jordkøbsnævn er hjemmelen tilstede, når nævnet har modtaget bemyndigelse fra Fødevareministeren. Et jordkøbsnævn har en bestyrelse på 4-5 medlemmer og betjenes af et sekretariat. Den Sønderjyske Jordfond har fungeret siden 1992 med Strukturdirektoratet som sekretariat. De gode erfaringer er grundlaget for, at man nu kan etablere jordkøbsnævn i alle amter. De regionale jordkøbsnævn kan med fordel inddrages ved genopretning af vådområder. Bestyrelsen har som regel et godt lokalt kendskab, der kan trækkes på, når konkrete køb skal besluttes Harmoniregler Arealer skal fraregnes i harmoniarealet, når de ikke må gødskes (husdyrbekendtgørelsen nr. 877 af 10. december 1998 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., 28, stk. 7). Ved afgræsning kan gødningen, som dyrene afsætter på arealet, fratrækkes den gødningsmængde, som er til rådighed på bedriften. Det betyder, at kravet om udbringningsareal bliver mindre ( 28, stk. 1-4) Hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer 20-årigt udtaget agerjord og udtagne græsarealer uden for omdriften omfattet af MVJ-aftaler kan benyttes til at opfylde udtagningspligten under hektarstøtteordningen. Der udbetales ikke hektarstøtte til arealerne. I stedet kan lodsejeren få MVJ-tilskud, dog højst det beløb, der gælder for udtaget jord under hektarstøtteordningen. Ved andre 20-årige MVJ-aftaler kan arealerne ikke benyttes til at opfylde udtagningspligten. Det samme gælder, hvis der udbetales engangskompensation. 20

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015

Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015 Velkommen til indledende møde Hørup Å 19. Marts 2015 Dagsorden til orientering om jordfordeling Præsentation af NaturErhvervstyrelsen v/lars Grumstrup Hvorfor Jordfordeling v/lars Grumstrup NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due 19b-lovgivningen 19b: Aktiviteter nævnt på bilag 2 i NBL i Natura 2000 skal anmeldes Kommunen

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder samt reservation af midler til fastholdelse og pleje 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter

Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter samt om reservation af midler til fastholdelse af vådområder Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fød evar

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder samt reservation af midler til fastholdelse og pleje 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere