STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM. Publikumsgrundlag og samfundseffekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM. Publikumsgrundlag og samfundseffekt"

Transkript

1 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM Publikumsgrundlag og samfundseffekt

2 1. Indledning Baggrund og formål Statens Naturhistoriske Museum Statens Naturhistoriske Museums rolle i by-branding Samfundsøkonomisk betydning af Statens Naturhistoriske Museum Statens Naturhistoriske Museums rolle i forskning Statens Naturhistoriske Museums rolle i byudvikling Statens Naturhistoriske Museums besøgstalspotentiale Målgrupper og social mobilisering ved SNM Årlig spredning Honeymoon-effekt og genbesøg Afgørende parametre for valg af oplevelse Systematisering af SNMs roller i samfundet / 12

3 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Statens Naturhistoriske Museum står over for et markant museumsbyggeri, der vil omfatte en fysisk sammenlægning af de i forvejen administrativt sammenlagte museer: Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have. Det nye museum skal etableres omkring Botanisk Have i København, og vil bestå af en række nuværende bygninger samt et egentligt nybyggeri. Det nye Statens Naturhistoriske Museum vil blive en markant naturhistorisk oplevelsesattraktion, der formidler museets samlinger, som er blandt de ti største i verden. På baggrund af dette har Statens Naturhistoriske Museum (herefter SNM) bedt Rambølls Center for Oplevelsesøkonomi om at udarbejde et samlet notat, hvori centrale konklusioner og væsentlige pointer fra følgende tre publikationer optræder: R Rambølls rapport Markedsanalyse: Nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have. R Christian Wichmann Matthiessens notat Statens Naturhistoriske Museum: Kontekst og lokaløkonomisk betydning 1. R London School of Economics rapport Treasurehouse & Powerhouse: An assessment of the scientific, cultural and economic value of the Natural History Museum. Formålet med denne sammenskrivning er at klargøre, hvad man kan forvente et nyt SNM vil have af samfundsmæssig effekt. 2 / 12

4 2 Statens Statens Naturhistoriske Museum / Publikumsgrundlag og samfundseffekt Naturhistoriske Museum 2.1 Statens Naturhistoriske Museums rolle i by-branding Et museums rolle i samfundet har historisk set været forbundet med et sted, der har til formål systematisk at indsamle, opbevare og udstille genstande. 2 I nutidens samfund har dette imidlertid ændret sig til at omfatte en lang række faktorer. I dette afsnit vil der blive sat fokus på, hvordan et nyt Statens Naturhistorisk Museum kan påvirke København og hovedstadsområdets tiltrækningskraft. Dette set i forhold til turisme, arbejdskraft og økonomisk kapital. En bys tiltrækningskraft og attraktivitet kan sammenlignes med en magnet og dens rækkevidde med et magnetfelt. 3 Wichmann Matthiessen vurderer at det nye SNM vil bidrage til Københavns brand som en attraktiv vidensby: Statens fremtidige Naturhistoriske Museum sigter på at løfte sin egen værdi og på at bidrage alvorligt til værdien af det Storkøbenhavnske brand. Man vil væk fra sit ikke helt retfærdige image af elfenbenstårn og støvede museer, og man vil præsentere et image som en kreativ og dynamisk spiller inden for vidensamfundet. 4 Det imaginære billede af byen bliver skabt af byernes markedsføringsaktiviteter og i udviklingen af strategier for by-branding. 5 Heri ligger det at byen eller regionen søger at markere, hvem og hvad man er, både af hensyn til selvforståelsen og for at resten af verden kan forstå, hvad man repræsenterer. Formålet med by-brandingen er kort sagt at gøre omverdenen opmærksom på, hvad byen kan tilbyde. Wichmann Matthiessen vurderer at SNM er en faktor bag lokaliseringsvalg for udefra kommende investorer og virksomheder, og en faktor bag fastholdelse af egne virksomheder. 6 Wichmann Matthiessen argumenterer for at den kreative klasse vælger i stigende grad at lokalisere sig i lokaliteter med specifikke bymæssige kvaliteter. Det er levevilkår, der er drivkraften, snarere end det er arbejdsmarkedets kvaliteter. Derfor er det væsentligere at prioritere tiltrækning og fastholdelse af de rigtige talentfulde mennesker, end det er at prioritere at tiltrække virksomheder. Det er attraktive, forskelligartede og tolerante bymiljøer, der er nøglen, når det drejer sig om byernes indbyrdes konkurrence, og det er samkoncentration af talent, teknologi og tolerance, der afgør byers og regioners succes og tiltrækningskraft. Kreative mennesker er kreative forbrugere, som stiller krav om et bredt spektrum af oplevelsesøkonomiens aktiviteter og muligheder. 7 Rambøll vurderer at et 3 / 12

5 nyt Statens Naturhistoriske Museum kan ses som en væsentlig institution i den københavnske oplevelsesøkonomi, da det estimeres til at have potentielle besøgende hvert år. Man kan dermed konstatere, at via etableringen af et nyt Statens Naturhistoriske Museum vil tiltrækningskraften øges over for investorer, arbejdskraft og turister Samfundsøkonomisk betydning af Statens Naturhistoriske Museum Wichmann Matthiessen vurderer, at den lokaløkonomiske betydning af en kulturinstitution rækker videre end en opgørelse af det direkte forbrug (institutionens budget) indikerer. Institutionens ressourceforbrug i form af lønninger til de ansatte og betaling for leverancer fra underleverandører indebærer at andre ressourcer bliver aktiverede, og disse bidrager også til den lokaløkonomiske betydning. De sekundære effekter omfatter påvirkningen af andre virksomheder inden for regionen, i form af den ekstra omsætning institutionens forbrug genererer hos disse og dermed den beskæftigelse og lokale forbrugsevne, der bliver udløst. Hertil skal man lægge det forbrug uden for institutionens rammer, hvormed tilrejsende turister til institutionen bidrager. En række studier af museers og tilsvarende institutioners multiplikatoreffekt peger på, at den er på mellem 1,5 og 2,0 og nogle analytikere ender så højt som på 3,0 noget afhængigt af, om man medregner beskæftigelseseffekten af levering af den offentlige service (skatter). 9 Statens Naturhistoriske Museum beskæftiger et personale, der målt i årsværk tæller 204 (2006). Modelberegninger af den indirekte og inducerede effekt af disse årsværks forbrug lægger dertil yderligere 147 årsværk. Den samlede socio-økonomiske vægt af Statens Naturhistoriske Museum er altså på 351 årsværk. Fordelt på arbejdssteder er de 293 af disse at finde i Københavns kommune, 40 i resten af Region Hovedstaden og 18 i resten af landet. Fordelt på bopælskommuner finder man 161 af årsværkene i Københavns Kommune og 22 i Frederiksberg Kommune. Ser man yderligere på bidraget til landets økonomiske resultat er værditilvæksten (2006) på 162 mio. kr. 10 Rambøll antager, at eftersom Wichmann Matthiessens beregninger baseres på opgørelser fra 2006, må det kommende Statens Naturhistoriske Museums socio-økonomiske vægt alt andet lige forøges ift. tallene fra Brand-værdi er ifølge Wichmann Matthiessen både gældende for byer og regioner som for virksomheder at deres brand har en værdi, selvom det ikke bliver handlet på noget marked. Wichmann Matthiessen vurderer at såfremt SNM når op på højde med de mest eftertragtede kulturinstitutioner i København, fx Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet, vil brandet SNM have en værdi på mindst 600 mio. kr Statens Naturhistoriske Museums rolle i forskning Eftersom Statens Naturhistoriske Museum ligeledes er en del af universitetsverdenen, er det relevant at redegøre for SNMs videnskabelige produktion. Wichmann Matthiessen konstaterer at medarbejdere tilknyttet det nuværende SNM producerer et stigende antal forskningsartikler og vurderer at museet må siges at være en synlig bidragyder til det storkøbenhavnske videnskabelige produkt. 12 Yderligere har de tilknyttede medarbejdere en ganske høj impact faktor (9) i form af citationer pr. paper. 13 Hvis man ser museets videnskabelige produktion i international kontekst, understreger Wichmann Matthiessen at forskerne på SNM sammen med de øvrige forskere i København fra universiteter, forskningsinstitutioner og erhvervslivets forskningsorienterede virksomheder 14 gør Storkøbenhavn 4 / 12

6 til et videnskabeligt knudepunkt. Storkøbenhavn er således nummer 18 på den europæiske top-30 liste over videnskabelige centre Desuden spiller Statens Naturhistoriske Museum en rolle som leverandører af højt uddannede kandidater (det kreative samfunds kernetropper), som opnår højtlønnet arbejde inden for storbyens arbejdsmarked. 16 Derudover opstiller Wichmann Matthiessen en Niels Bohr effekt. 17 Denne har at gøre med Københavns tiltrækningskraft over for udenlandske forskere: Højt kvalificerede og berømte forskere præsenterer en betydelig tiltrækningskraft over for såvel ligestillede som over for kommende stjerner og studerende. Når forskere og den højere uddannelse får et top-museum, vil universitetets tiltrækning af de bedste forskere og de dygtigste studenter blive større. Dermed vil flere komme til Københavns Universitet - og dermed til København. Og det vil genere flere konferencer. 18 Som et perspektiverende element kan det nævnes, at man i rapporten fra London School of Economics finder det relevant for Natural History Museum at kommunikere, hvordan forskningen i praksis foregår på museet. Dette kunne være et fokuspunkt for SNM, da det ifølge LSE skærper museets profil og skaber samarbejde med andre institutioner af lignende karakter 19. Et konkret initiativ kunne være at de besøgende ville få mulighed for at møde de forskere og medarbejdere, der er tilknyttet museet. Dette kunne således resultere i at man danner bro mellem forsker og besøgende og at de besøgende fik indblik i det arbejde, som ligger bag museets udstillinger Statens Naturhistoriske Museums rolle i byudvikling Kulturinstitutioner som museer medvirker i varierende omfang til at give deres bydel karakter 21. Rambøll vurderer at det nye Statens Naturhistoriske Museum vil tilføre lokalområdet, det er placeret i, et image som musealt hotspot. Tilstedeværelsen af markante kulturinstitutioner i byen er ifølge Wichmann Matthiessen ikke uden betydning. Kulturinstitutioner såsom Det Kongelige Bibliotek, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater og Danmarks Radio 22 er med deres tilstedeværelse for mange beboere en væsentlig begrundelse for at bosætte sig i byens indre dele 23. Dette mener Wichmann Matthiessen at SNM ligeledes vil være, hvorved museet bidrager til Københavns tiltrækningskraft over for beboere. Dette skyldes at museet tilfører byens indre dele et attraktivt bymiljø. 24 Med det nye SNM understreger Wichmann Matthiessen at man har muligheden for at udvikle et nyt koncept, der skaber et cross-point mellem byen og universitetsverdenen 25. Man tilstræber udvikling af nye koncepter, som forener satsninger på universitetsverdenen, på attraktive bydele og på markante fyrtårne tegnet af nye og gerne avantgardistiske koncepter, som nytænkende museumsplaner. 26 Et sådant må planen for det nye SNM siges at være. Konceptet indebærer at man ikke udelukkende måler succes i økonomiske resultater på kort eller langt sigt, men også i andre samfundsmæssige gevinster i form af attraktive miljøer og sociale fremskridt Statens Naturhistoriske Museums besøgstalspotentiale Rambøll vurderer, at et nyt Naturhistorisk Museum i Botanisk Have vil have et årligt besøgstal på / 12

7 Estimatet er baseret på følgende forudsætninger: R SNM vil være et markant naturhistorisk museum. R Det er et aktivt mål at tiltrække mange besøgende. R Museet vil blive markedsført professionelt på begge sider af Øresund og på internettet. R Der vil ikke blive anlagt parkeringspladser i forbindelse med etableringen. R Det nye museum vil være integreret med oplevelser udendørs i Botanisk Have, hvilket gør det til en helhedsoplevelse at besøge museet og Botanisk have. Besøgstallet indbefatter kun besøgende, der enten går ind i museets bygninger eller deltager i aktiviteter i Botanisk Have i relation til museet. R Museet vil være synligt fra Nørreport og gående trafikanter på Nørreport gøres ved markedsføring opmærksom på museets eksistens. R Museets udstillinger opdateres regelmæssigt og ofte. R Museet leverer professionel formidling og har udstillinger som er unikke. R Der vil enten være gratis eller beskeden entré set i forhold til andre oplevelsesattraktioner såsom Zoologisk Have. Det vides dog ikke på nuværende tidspunkt, om dette kan realiseres. Usikkerheden i besøgstalsestimatet vurderes at være +/- 15 %. Ud over vejrafhængighed skyldes usikkerheden primært, at indholdet og formidlingsformen fortsat er under udvikling og at markedet for oplevelser i fremtiden ikke er kendt. Endelig er der en forventet forskel i besøgstal alt efter om der er gratis entré eller ej. Eftersom der ikke foreligger beregninger på prisfølsomhed kan Rambøll ikke vurdere, hvorvidt en entrépris vil influere på museets besøgstal. Spørgsmålet om gratis/beskeden entré har man ligeledes behandlet på Natural History Museum i London. Her er London School of Economics via en kvalitativ undersøgelse kommet frem til argumenter for og imod gratis entré. Et centralt punkt i diskussionen om gratis entré var om man skulle differentiere den gratis entré til kun at være gældende for nogle grupper i samfundet. Eksempelvis kunne man lade børn komme gratis ind på museet imens andre grupper i samfundet måtte betale en beskeden entrépris. Argumentet var, at selvom den gratis entré førte til flere besøgende, var de ekstra besøgende måske mere et udtryk for folk der fordrev tiden end en reel interesse 29. Et andet forslag kunne være fri entré på den generelle udstilling og så en entrépris på specielle temaudstillinger. Besøgstalsestimatet er primært baseret på, at det i Stockholm er muligt at realisere et årligt besøgstal på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm anses for at være en best case til sammenligning, idet museet realiserer et stort antal besøgende relativt til befolkningen i oplandet. I Stockholm har man i perioder opnået årlige besøgende. Dette er sket i forbindelse med en IMAX biograf og gratis entré. Det er Rambølls vurdering, at SNM i fremtiden vil kunne realisere sådanne besøgstal, hvis SNM udvikler en professionel oplevelsesattraktion af denne type, der reelt også konkurrerer med Planetariet, og hvis man samtidig udvikler Botanisk Haves oplevelsesrum med mulighed for flere events såsom koncerter og lign. Formår SNM at generere tilstrækkelig interesse ved åbningen, er sådanne besøgstal det første år også mulige indtil nyhedsværdien aftager. Til grund for estimatet ligger endvidere: R 80 % af respondenterne i en spørgeskemaundersøgelse vil overveje at besøge SNM. R SNM vil være et godt alternativ til Zoologisk Have, især i dårligt vejr. R SNMs store udstillinger og løbende udvikling motiverer til genbesøg. R Lokaliseringen er god, idet museet er centralt placeret i KBH. R Lokaliseringen er ikke væsentligt bedre end Statens Museum for Kunst, der realiserer et noget lavere besøgstal. R Der findes ikke lignende alternativer (markante naturhistoriske museer) i hverken Danmark eller 6 / 12

8 Sydsverige. Dog vil et alternativt tilbud i form af Den Blå Planet stå færdigt inden for få år. R De forventede positive effekter af en museums-ø mellem SNM, Statens Museum for Kunst og Rosenborg udlignes af konkurrencen mellem dem samt det faktum, at SNMs primære målgruppe afviger fra de to andres. R Rekreative arealer er et supplement til oplevelsen, ikke et primært tiltrækningselement. 2.6 Målgrupper og social mobilisering ved SNM Rambøll vurderer at SNMs udstillinger og temaer primært vil henvende sig til tre segmenter. 1. Børnefamilier 2. Voksne uden børn 3. Institutioner Lokaliseringen centralt og tæt ved offentlig transport vurderes særlig positivt i forhold til institutioner. For tiltrækning af børnefamilier er det en udfordring at parkeringspladser ikke forefindes i umiddelbar nærhed af indgangen. Rambøll vurderer, at publikum vil være fordelt efter følgende fordelingsnøgle: Børnefamilier 50 % Voksne uden børn 30 % Institutioner 12 % Større grupper 8 % Dette betyder at antallet af institutionsbesøg forventeligt vil være det dobbelte af det nuværende for Zoologisk Museum og Geologisk Museum. Med denne fordeling vil museet og dets formidling i høj grad være rettet mod at levere gode oplevelser såvel i børnehøjde som for voksne. Den geografiske besøgsprofil vil tage sig således ud: Fra København 40 % Fra Sjælland i øvrigt 30 % Fra det øvrige Danmark 15 % Fra udlandet (primært Sydsverige) 15 % Ovenstående fordeling forudsætter en målrettet markedsføring i Sydsverige. Derudover vurderer Wichmann Matthiessen, at det kommende Statens Naturhistoriske Museum udgør en del af byens og regionens generelle tiltrækningskraft over for turister såvel i form af familieturister som i forhold til forretningsturisme-segmentet. 30 Udover at tiltrække besøgende, kan museet indtage en rolle som har karakter af at være bidragsyder til social sammenhængskraft 31. Dette vil indebære at komme ud til befolkningsgrupper, som ellers ikke ville besøge museet. En sådan strategi bakkes op af måden Natural History Museum, som ifølge LSE formår at tiltrække besøgende med mange forskellige sociale baggrunde 32. Dette gør museet til en social opruster, hvor Wichmann understreger at mulighederne for at inddrage socialt vanskeligt stillede grupper i kulturinstitutionernes liv er oplagt, og selv om der er mange gode eksempler på aktivering af lokale grupper af f.eks. handicappede, bør konceptet udvides og afprøves aktivt med partnerskaber, skemaer for frivillige og lokale klubber / 12

9 2.6.1 Årlig spredning Rambøll vurderer at der årligt vil være udsving i de forskellige publikumssegmenter de topper på forskellige tidspunkter. Der er en generel tendens til at familierne kommer i størst antal i vinter-, sommer- og efterårsferierne. Voksne besøgende uden børn kommer ofte mere jævnt fordelt over året. Skoleklasser og børnehaver vil besøge museet i hverdagene om formiddagen, mens turisterne typisk kommer i sommerferien. Som det ses af nedenstående graf, der afbilleder det samlede publikums årlige spredning, topper besøgstallet primært i vinter-, sommer- og efterårsferien. SPREDNING AF BESØGENDE OVER ÅRET, SNM 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 1 Publikums fordeling over året (Der er ikke indlagt forventning om julemarked eller lignede aktiviteter i december.) I juli måned forventes altså det maksimale besøgstal på besøgende, svarende til i hverdagene og lørdage og søndage. Museets skal på design day altså have kapacitet til besøgende. Den forventede besøgstid vil i gennemsnit forventeligt være meget tæt på to timer (lidt lavere ved gratis entré og lidt højere ved entré, om end variation i besøgstal udligner denne effekt). Beregningerne er foretaget ud fra en sammenlignende analyse af forskellige typer oplevelsesattraktioner kombineret med erfaringer fra Zoologisk Museum samt internationalt sammenlignelige museer Honeymoon-effekt og genbesøg Rambøll vurderer, at SNM vil generere en væsentlig interesse i befolkningen, især i de første år. Første år kan således forventes noget højere besøgstal op imod såfremt markedsføringen er tilstrækkelig intensiv. Det er vigtigt at imødekomme den såkaldte honeymoon-effekt, hvor besøgstallene først er høje men så falder kort tid efter åbningen. Dette gøres ved jævnligt (helst 2 eller derover, men mindst 1 gang årligt) at åbne nye, store særudstillinger. 8 / 12

10 Forudsætningen om at der vil være gratis eller beskeden entré til SNM betyder, at publikum er mere tilbøjelige til at foretage genbesøg, men til gengæld bruge lidt kortere tid på hvert besøg. På baggrund af SNMs centrale lokalisering samt oplysninger fra andre naturhistoriske museer, der også har gratis eller beskeden entré, vurderes det at % af gæsterne vil foretage genbesøg inden for et år, såfremt der åbnes minimum to nye markante udstillinger om året og disse markedsføres professionelt Afgørende parametre for valg af oplevelse Rambøll har foretaget en spørgeskemaundersøgelse, hvori det fremgår at en attraktions centrale lokalisering er udslagsgivende for ca. 1/6 af de personer der overvejer et besøg. Central lokalisering må dermed henregnes til en vigtig faktor for vurderingen af besøgstallet. 36 Lokaliseringen bør ses i forhold til øvrige faktorer. I bedømmelsen af de væsentligste besøgsfaktorer bedømmes en række andre faktorers vigtighed som følger: HVILKE AF FØLGENDE PARAMETRE LÆGGER DU VÆGT PÅ I DIT VALG AF OPLEVELSESATTRAKTIONER? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Parkeringsforhold Adgang via offentlig transport Pris Indhold Handicapvenlighed Børnevenlighed Central beliggenhed Anbefalinger Erfaring fra tidligere besøg Åbningstider Rekreativt element Café/restaurant Figur 2 Afgørende parametre for valg af oplevelse Af svarene ses, at forholdet mellem attraktionens indhold og pris er den mest betydende faktor, efterfulgt af anbefalinger, erfaringer fra tidligere besøg samt transportforhold. Dette billede er ganske positivt set i relation til SNM, da entréen hertil forudsættes at være gratis eller relativt beskeden i forhold til andre større attraktioner og indholdet forudsættes til at være varieret og interessant. At godt 40 % af respondenterne identificerer erfaringer fra tidligere besøg som en 9 / 12

11 væsentlig, bestemmende faktor betyder, at der er gode muligheder for genbesøg, såfremt gæsterne har fået en god første oplevelse. Parkeringsforhold og adgang via offentlig transport vurderes også som betydende faktorer, og hvor den sidste er tilgodeset i placeringen af SNM er den første det ikke. Som det ses af figur 2 vægtes det rekreative element ikke særligt højt blandt respondenterne, og en aktivering af dette potentiale i forbindelse med SNM vil kræve et betydeligt fokus på aspektet, hvis det skal blive betydende parameter i publikums valg. Herfra kan udledes et hierarki over vigtigheden af faktorer set fra et publikumsperspektiv: Indhold og oplevelse vs. pris = Værdi for pengene Adgangsveje og infrastruktur Udenomsarealer og sekundære funktioner i forhold til besøgsoplevelsen Figur 3 Hierarki af faktorer Parkeringsforhold og adgang til offentlig transport vægtes stort set lige højt, mens central placering angives som en vigtig parameter af ca. halvt så mange af de adspurgte danskere. 2.9 Systematisering af SNMs roller i samfundet For at overskueliggøre de mange roller SNM bidrager med til samfundsøkonomien og udvikling har Wichmann Matthiessen systematiseret disse. Samlinger: R Systematisk indsamling og opbevaring. R Grundlæggende taksonomi. R Udstillingsvirksomhed. Forskning: R Egen forskning. R Deltagelse i forskergrupper. R Bindeled mellem universitetsforskning og virksomheder. R Vært for incubatorvirksomheder. Undervisning: R Lærdomscenter. R Produktion af forskningsbaseret uddannelse, videreuddannelse, distancelæring, programmer og materialer for lærere, ekstern guidning og formidling af laboratoriefaciliteter. 10 / 12

12 R Partnerskaber med andre organisationer, f.eks. forlag, skoler og programproducenter. R Producent og sælger af undervisningsmaterialer og -pakker. Formidling: R Producent af almen dannelse og oplevelse. R Tillidsvækkende informationskilde. R Mulighed for virksomheder (sponsorer) for at promovere og sælge deres produkt. R Planlægge og udføre rejseudstillinger. R Bidrag til videnbaseret litteratur (f.eks. lexica). R Bidrag til populærvidenskab. R Produktionsbaggrund (for TV, film, radio). Bidrage til byens og regionens brand: R En faktor bag indkommende virksomheders og institutioners lokaliseringsvalg. R Bidrage til byens og regionens generelle attraktivitet. R Bidrage til at skabe stolthed og optimisme. R Man danner en bestandig basis for events. Tiltrække turister og arbejdskraft: R En selvstændig turistattraktion. R En del af den samlede destinations turismeprodukt. R Partner med rejse- og hotelbranchen. R Pakkedeltager f.eks. i The Copenhagen Card. R Attraktivt arbejdssted. Udgøre et mødested: R Værtskab for kulturelle, videnskabelige, uddannelses- og oplevelsesaktiviteter. R Konferencecenter. R Et mødested for mennesker med andre mødeformål end museets aktiviteter. Bidrage til bydel og lokalsamfunds udvikling, forandring og kulturhistorie: R Opgradering, fornyelse og bevaring af sin egen faste ejendom. R Fyrtårn eller monumentalbyggeri med gennemslagskraft. Give bydelen karakter. R Udgøre en drivkraft for anden byfornyelse: initiativ, formulering, ledelse. R Miljømæssigt forbillede. Give sociale muligheder for lokalsamfundet: R Beskæftigelse (ungdom, deltid). R Fri adgang. R Programmer for underprivilegerede grupper. Bidrage til storbyens produktionsniveau: R Højtuddannede kandidater. R Forskningsresultater: spin off. R Niels Bohr effekten (der vil jeg gerne arbejde). 11 / 12

13 Noter: 1 Christian Wichmann Matthiessen, professor ved Københavns Universitets Institut for Geografi og Geologi. 2 Wichmann Matthiessen s.6 3 Wichmann Matthiessen s.4 4 Wichmann Matthiessen s.13 5 Wichmann Matthiessen s.1 6 Wichmann Matthiessen s.14 7 Wichmann Matthiessen s. 3 8 Wichmann Matthiessen s. 4 9 Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s London School of Economics s London School of Economics s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessens s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Rambøll Management Consulting. Markedsanalyse: Nyt Naturhistorisk Museum i Botanisk Have s London School of Economics s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s London School of Economics s Wichmann Matthiessen s Rambøll Management Consulting. Markedsanalyse: Nyt Naturhistorisk Museum i Botanisk Have s Rambøll Management Consulting. Markedsanalyse: Nyt Naturhistorisk Museum i Botanisk Have s Rambøll Management Consulting. Markedsanalyse: Nyt Naturhistorisk Museum i Botanisk Have s Rambøll Management Consulting. Markedsanalyse: Nyt Naturhistorisk Museum i Botanisk Have s / 12

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING. Henrik Haubro Horisont-amba

KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING. Henrik Haubro Horisont-amba KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING Henrik Haubro Horisont-amba KULTURKORTL KORTLÆGNING Kulturkortlægning er en oversigt over et steds ressourcer. Denne skal gennemføres før der kan fastlægges en

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Nykøbing F., Roskilde, Svendborg, Horsens Jon Sundbo RUC/CEUS Kan danske byer skabe vækst gennem den kreative klasse og oplevelsesøkonomi?

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 BYBIERNES ÅR 2013 Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 Natur, produktion og samfund Bybi er en virksomhed, der tager udgangspunkt i bierne. Vi vil skabe en industri i Danmarks byer, der sætter gang

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN COPENHAGEN HUMAN HOTEL: COPENHAGEN VERDENS MEST GÆSTFRI BY Human Hotel er et nyt gæstfrihedsprojekt af kunstgruppen Wooloo udført i samarbejde med Kultur Østerbro og Københavns Kommunes Områdefornyelse

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere