STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM. Publikumsgrundlag og samfundseffekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM. Publikumsgrundlag og samfundseffekt"

Transkript

1 STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM Publikumsgrundlag og samfundseffekt

2 1. Indledning Baggrund og formål Statens Naturhistoriske Museum Statens Naturhistoriske Museums rolle i by-branding Samfundsøkonomisk betydning af Statens Naturhistoriske Museum Statens Naturhistoriske Museums rolle i forskning Statens Naturhistoriske Museums rolle i byudvikling Statens Naturhistoriske Museums besøgstalspotentiale Målgrupper og social mobilisering ved SNM Årlig spredning Honeymoon-effekt og genbesøg Afgørende parametre for valg af oplevelse Systematisering af SNMs roller i samfundet / 12

3 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Statens Naturhistoriske Museum står over for et markant museumsbyggeri, der vil omfatte en fysisk sammenlægning af de i forvejen administrativt sammenlagte museer: Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have. Det nye museum skal etableres omkring Botanisk Have i København, og vil bestå af en række nuværende bygninger samt et egentligt nybyggeri. Det nye Statens Naturhistoriske Museum vil blive en markant naturhistorisk oplevelsesattraktion, der formidler museets samlinger, som er blandt de ti største i verden. På baggrund af dette har Statens Naturhistoriske Museum (herefter SNM) bedt Rambølls Center for Oplevelsesøkonomi om at udarbejde et samlet notat, hvori centrale konklusioner og væsentlige pointer fra følgende tre publikationer optræder: R Rambølls rapport Markedsanalyse: Nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have. R Christian Wichmann Matthiessens notat Statens Naturhistoriske Museum: Kontekst og lokaløkonomisk betydning 1. R London School of Economics rapport Treasurehouse & Powerhouse: An assessment of the scientific, cultural and economic value of the Natural History Museum. Formålet med denne sammenskrivning er at klargøre, hvad man kan forvente et nyt SNM vil have af samfundsmæssig effekt. 2 / 12

4 2 Statens Statens Naturhistoriske Museum / Publikumsgrundlag og samfundseffekt Naturhistoriske Museum 2.1 Statens Naturhistoriske Museums rolle i by-branding Et museums rolle i samfundet har historisk set været forbundet med et sted, der har til formål systematisk at indsamle, opbevare og udstille genstande. 2 I nutidens samfund har dette imidlertid ændret sig til at omfatte en lang række faktorer. I dette afsnit vil der blive sat fokus på, hvordan et nyt Statens Naturhistorisk Museum kan påvirke København og hovedstadsområdets tiltrækningskraft. Dette set i forhold til turisme, arbejdskraft og økonomisk kapital. En bys tiltrækningskraft og attraktivitet kan sammenlignes med en magnet og dens rækkevidde med et magnetfelt. 3 Wichmann Matthiessen vurderer at det nye SNM vil bidrage til Københavns brand som en attraktiv vidensby: Statens fremtidige Naturhistoriske Museum sigter på at løfte sin egen værdi og på at bidrage alvorligt til værdien af det Storkøbenhavnske brand. Man vil væk fra sit ikke helt retfærdige image af elfenbenstårn og støvede museer, og man vil præsentere et image som en kreativ og dynamisk spiller inden for vidensamfundet. 4 Det imaginære billede af byen bliver skabt af byernes markedsføringsaktiviteter og i udviklingen af strategier for by-branding. 5 Heri ligger det at byen eller regionen søger at markere, hvem og hvad man er, både af hensyn til selvforståelsen og for at resten af verden kan forstå, hvad man repræsenterer. Formålet med by-brandingen er kort sagt at gøre omverdenen opmærksom på, hvad byen kan tilbyde. Wichmann Matthiessen vurderer at SNM er en faktor bag lokaliseringsvalg for udefra kommende investorer og virksomheder, og en faktor bag fastholdelse af egne virksomheder. 6 Wichmann Matthiessen argumenterer for at den kreative klasse vælger i stigende grad at lokalisere sig i lokaliteter med specifikke bymæssige kvaliteter. Det er levevilkår, der er drivkraften, snarere end det er arbejdsmarkedets kvaliteter. Derfor er det væsentligere at prioritere tiltrækning og fastholdelse af de rigtige talentfulde mennesker, end det er at prioritere at tiltrække virksomheder. Det er attraktive, forskelligartede og tolerante bymiljøer, der er nøglen, når det drejer sig om byernes indbyrdes konkurrence, og det er samkoncentration af talent, teknologi og tolerance, der afgør byers og regioners succes og tiltrækningskraft. Kreative mennesker er kreative forbrugere, som stiller krav om et bredt spektrum af oplevelsesøkonomiens aktiviteter og muligheder. 7 Rambøll vurderer at et 3 / 12

5 nyt Statens Naturhistoriske Museum kan ses som en væsentlig institution i den københavnske oplevelsesøkonomi, da det estimeres til at have potentielle besøgende hvert år. Man kan dermed konstatere, at via etableringen af et nyt Statens Naturhistoriske Museum vil tiltrækningskraften øges over for investorer, arbejdskraft og turister Samfundsøkonomisk betydning af Statens Naturhistoriske Museum Wichmann Matthiessen vurderer, at den lokaløkonomiske betydning af en kulturinstitution rækker videre end en opgørelse af det direkte forbrug (institutionens budget) indikerer. Institutionens ressourceforbrug i form af lønninger til de ansatte og betaling for leverancer fra underleverandører indebærer at andre ressourcer bliver aktiverede, og disse bidrager også til den lokaløkonomiske betydning. De sekundære effekter omfatter påvirkningen af andre virksomheder inden for regionen, i form af den ekstra omsætning institutionens forbrug genererer hos disse og dermed den beskæftigelse og lokale forbrugsevne, der bliver udløst. Hertil skal man lægge det forbrug uden for institutionens rammer, hvormed tilrejsende turister til institutionen bidrager. En række studier af museers og tilsvarende institutioners multiplikatoreffekt peger på, at den er på mellem 1,5 og 2,0 og nogle analytikere ender så højt som på 3,0 noget afhængigt af, om man medregner beskæftigelseseffekten af levering af den offentlige service (skatter). 9 Statens Naturhistoriske Museum beskæftiger et personale, der målt i årsværk tæller 204 (2006). Modelberegninger af den indirekte og inducerede effekt af disse årsværks forbrug lægger dertil yderligere 147 årsværk. Den samlede socio-økonomiske vægt af Statens Naturhistoriske Museum er altså på 351 årsværk. Fordelt på arbejdssteder er de 293 af disse at finde i Københavns kommune, 40 i resten af Region Hovedstaden og 18 i resten af landet. Fordelt på bopælskommuner finder man 161 af årsværkene i Københavns Kommune og 22 i Frederiksberg Kommune. Ser man yderligere på bidraget til landets økonomiske resultat er værditilvæksten (2006) på 162 mio. kr. 10 Rambøll antager, at eftersom Wichmann Matthiessens beregninger baseres på opgørelser fra 2006, må det kommende Statens Naturhistoriske Museums socio-økonomiske vægt alt andet lige forøges ift. tallene fra Brand-værdi er ifølge Wichmann Matthiessen både gældende for byer og regioner som for virksomheder at deres brand har en værdi, selvom det ikke bliver handlet på noget marked. Wichmann Matthiessen vurderer at såfremt SNM når op på højde med de mest eftertragtede kulturinstitutioner i København, fx Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet, vil brandet SNM have en værdi på mindst 600 mio. kr Statens Naturhistoriske Museums rolle i forskning Eftersom Statens Naturhistoriske Museum ligeledes er en del af universitetsverdenen, er det relevant at redegøre for SNMs videnskabelige produktion. Wichmann Matthiessen konstaterer at medarbejdere tilknyttet det nuværende SNM producerer et stigende antal forskningsartikler og vurderer at museet må siges at være en synlig bidragyder til det storkøbenhavnske videnskabelige produkt. 12 Yderligere har de tilknyttede medarbejdere en ganske høj impact faktor (9) i form af citationer pr. paper. 13 Hvis man ser museets videnskabelige produktion i international kontekst, understreger Wichmann Matthiessen at forskerne på SNM sammen med de øvrige forskere i København fra universiteter, forskningsinstitutioner og erhvervslivets forskningsorienterede virksomheder 14 gør Storkøbenhavn 4 / 12

6 til et videnskabeligt knudepunkt. Storkøbenhavn er således nummer 18 på den europæiske top-30 liste over videnskabelige centre Desuden spiller Statens Naturhistoriske Museum en rolle som leverandører af højt uddannede kandidater (det kreative samfunds kernetropper), som opnår højtlønnet arbejde inden for storbyens arbejdsmarked. 16 Derudover opstiller Wichmann Matthiessen en Niels Bohr effekt. 17 Denne har at gøre med Københavns tiltrækningskraft over for udenlandske forskere: Højt kvalificerede og berømte forskere præsenterer en betydelig tiltrækningskraft over for såvel ligestillede som over for kommende stjerner og studerende. Når forskere og den højere uddannelse får et top-museum, vil universitetets tiltrækning af de bedste forskere og de dygtigste studenter blive større. Dermed vil flere komme til Københavns Universitet - og dermed til København. Og det vil genere flere konferencer. 18 Som et perspektiverende element kan det nævnes, at man i rapporten fra London School of Economics finder det relevant for Natural History Museum at kommunikere, hvordan forskningen i praksis foregår på museet. Dette kunne være et fokuspunkt for SNM, da det ifølge LSE skærper museets profil og skaber samarbejde med andre institutioner af lignende karakter 19. Et konkret initiativ kunne være at de besøgende ville få mulighed for at møde de forskere og medarbejdere, der er tilknyttet museet. Dette kunne således resultere i at man danner bro mellem forsker og besøgende og at de besøgende fik indblik i det arbejde, som ligger bag museets udstillinger Statens Naturhistoriske Museums rolle i byudvikling Kulturinstitutioner som museer medvirker i varierende omfang til at give deres bydel karakter 21. Rambøll vurderer at det nye Statens Naturhistoriske Museum vil tilføre lokalområdet, det er placeret i, et image som musealt hotspot. Tilstedeværelsen af markante kulturinstitutioner i byen er ifølge Wichmann Matthiessen ikke uden betydning. Kulturinstitutioner såsom Det Kongelige Bibliotek, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater og Danmarks Radio 22 er med deres tilstedeværelse for mange beboere en væsentlig begrundelse for at bosætte sig i byens indre dele 23. Dette mener Wichmann Matthiessen at SNM ligeledes vil være, hvorved museet bidrager til Københavns tiltrækningskraft over for beboere. Dette skyldes at museet tilfører byens indre dele et attraktivt bymiljø. 24 Med det nye SNM understreger Wichmann Matthiessen at man har muligheden for at udvikle et nyt koncept, der skaber et cross-point mellem byen og universitetsverdenen 25. Man tilstræber udvikling af nye koncepter, som forener satsninger på universitetsverdenen, på attraktive bydele og på markante fyrtårne tegnet af nye og gerne avantgardistiske koncepter, som nytænkende museumsplaner. 26 Et sådant må planen for det nye SNM siges at være. Konceptet indebærer at man ikke udelukkende måler succes i økonomiske resultater på kort eller langt sigt, men også i andre samfundsmæssige gevinster i form af attraktive miljøer og sociale fremskridt Statens Naturhistoriske Museums besøgstalspotentiale Rambøll vurderer, at et nyt Naturhistorisk Museum i Botanisk Have vil have et årligt besøgstal på / 12

7 Estimatet er baseret på følgende forudsætninger: R SNM vil være et markant naturhistorisk museum. R Det er et aktivt mål at tiltrække mange besøgende. R Museet vil blive markedsført professionelt på begge sider af Øresund og på internettet. R Der vil ikke blive anlagt parkeringspladser i forbindelse med etableringen. R Det nye museum vil være integreret med oplevelser udendørs i Botanisk Have, hvilket gør det til en helhedsoplevelse at besøge museet og Botanisk have. Besøgstallet indbefatter kun besøgende, der enten går ind i museets bygninger eller deltager i aktiviteter i Botanisk Have i relation til museet. R Museet vil være synligt fra Nørreport og gående trafikanter på Nørreport gøres ved markedsføring opmærksom på museets eksistens. R Museets udstillinger opdateres regelmæssigt og ofte. R Museet leverer professionel formidling og har udstillinger som er unikke. R Der vil enten være gratis eller beskeden entré set i forhold til andre oplevelsesattraktioner såsom Zoologisk Have. Det vides dog ikke på nuværende tidspunkt, om dette kan realiseres. Usikkerheden i besøgstalsestimatet vurderes at være +/- 15 %. Ud over vejrafhængighed skyldes usikkerheden primært, at indholdet og formidlingsformen fortsat er under udvikling og at markedet for oplevelser i fremtiden ikke er kendt. Endelig er der en forventet forskel i besøgstal alt efter om der er gratis entré eller ej. Eftersom der ikke foreligger beregninger på prisfølsomhed kan Rambøll ikke vurdere, hvorvidt en entrépris vil influere på museets besøgstal. Spørgsmålet om gratis/beskeden entré har man ligeledes behandlet på Natural History Museum i London. Her er London School of Economics via en kvalitativ undersøgelse kommet frem til argumenter for og imod gratis entré. Et centralt punkt i diskussionen om gratis entré var om man skulle differentiere den gratis entré til kun at være gældende for nogle grupper i samfundet. Eksempelvis kunne man lade børn komme gratis ind på museet imens andre grupper i samfundet måtte betale en beskeden entrépris. Argumentet var, at selvom den gratis entré førte til flere besøgende, var de ekstra besøgende måske mere et udtryk for folk der fordrev tiden end en reel interesse 29. Et andet forslag kunne være fri entré på den generelle udstilling og så en entrépris på specielle temaudstillinger. Besøgstalsestimatet er primært baseret på, at det i Stockholm er muligt at realisere et årligt besøgstal på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm anses for at være en best case til sammenligning, idet museet realiserer et stort antal besøgende relativt til befolkningen i oplandet. I Stockholm har man i perioder opnået årlige besøgende. Dette er sket i forbindelse med en IMAX biograf og gratis entré. Det er Rambølls vurdering, at SNM i fremtiden vil kunne realisere sådanne besøgstal, hvis SNM udvikler en professionel oplevelsesattraktion af denne type, der reelt også konkurrerer med Planetariet, og hvis man samtidig udvikler Botanisk Haves oplevelsesrum med mulighed for flere events såsom koncerter og lign. Formår SNM at generere tilstrækkelig interesse ved åbningen, er sådanne besøgstal det første år også mulige indtil nyhedsværdien aftager. Til grund for estimatet ligger endvidere: R 80 % af respondenterne i en spørgeskemaundersøgelse vil overveje at besøge SNM. R SNM vil være et godt alternativ til Zoologisk Have, især i dårligt vejr. R SNMs store udstillinger og løbende udvikling motiverer til genbesøg. R Lokaliseringen er god, idet museet er centralt placeret i KBH. R Lokaliseringen er ikke væsentligt bedre end Statens Museum for Kunst, der realiserer et noget lavere besøgstal. R Der findes ikke lignende alternativer (markante naturhistoriske museer) i hverken Danmark eller 6 / 12

8 Sydsverige. Dog vil et alternativt tilbud i form af Den Blå Planet stå færdigt inden for få år. R De forventede positive effekter af en museums-ø mellem SNM, Statens Museum for Kunst og Rosenborg udlignes af konkurrencen mellem dem samt det faktum, at SNMs primære målgruppe afviger fra de to andres. R Rekreative arealer er et supplement til oplevelsen, ikke et primært tiltrækningselement. 2.6 Målgrupper og social mobilisering ved SNM Rambøll vurderer at SNMs udstillinger og temaer primært vil henvende sig til tre segmenter. 1. Børnefamilier 2. Voksne uden børn 3. Institutioner Lokaliseringen centralt og tæt ved offentlig transport vurderes særlig positivt i forhold til institutioner. For tiltrækning af børnefamilier er det en udfordring at parkeringspladser ikke forefindes i umiddelbar nærhed af indgangen. Rambøll vurderer, at publikum vil være fordelt efter følgende fordelingsnøgle: Børnefamilier 50 % Voksne uden børn 30 % Institutioner 12 % Større grupper 8 % Dette betyder at antallet af institutionsbesøg forventeligt vil være det dobbelte af det nuværende for Zoologisk Museum og Geologisk Museum. Med denne fordeling vil museet og dets formidling i høj grad være rettet mod at levere gode oplevelser såvel i børnehøjde som for voksne. Den geografiske besøgsprofil vil tage sig således ud: Fra København 40 % Fra Sjælland i øvrigt 30 % Fra det øvrige Danmark 15 % Fra udlandet (primært Sydsverige) 15 % Ovenstående fordeling forudsætter en målrettet markedsføring i Sydsverige. Derudover vurderer Wichmann Matthiessen, at det kommende Statens Naturhistoriske Museum udgør en del af byens og regionens generelle tiltrækningskraft over for turister såvel i form af familieturister som i forhold til forretningsturisme-segmentet. 30 Udover at tiltrække besøgende, kan museet indtage en rolle som har karakter af at være bidragsyder til social sammenhængskraft 31. Dette vil indebære at komme ud til befolkningsgrupper, som ellers ikke ville besøge museet. En sådan strategi bakkes op af måden Natural History Museum, som ifølge LSE formår at tiltrække besøgende med mange forskellige sociale baggrunde 32. Dette gør museet til en social opruster, hvor Wichmann understreger at mulighederne for at inddrage socialt vanskeligt stillede grupper i kulturinstitutionernes liv er oplagt, og selv om der er mange gode eksempler på aktivering af lokale grupper af f.eks. handicappede, bør konceptet udvides og afprøves aktivt med partnerskaber, skemaer for frivillige og lokale klubber / 12

9 2.6.1 Årlig spredning Rambøll vurderer at der årligt vil være udsving i de forskellige publikumssegmenter de topper på forskellige tidspunkter. Der er en generel tendens til at familierne kommer i størst antal i vinter-, sommer- og efterårsferierne. Voksne besøgende uden børn kommer ofte mere jævnt fordelt over året. Skoleklasser og børnehaver vil besøge museet i hverdagene om formiddagen, mens turisterne typisk kommer i sommerferien. Som det ses af nedenstående graf, der afbilleder det samlede publikums årlige spredning, topper besøgstallet primært i vinter-, sommer- og efterårsferien. SPREDNING AF BESØGENDE OVER ÅRET, SNM 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figur 1 Publikums fordeling over året (Der er ikke indlagt forventning om julemarked eller lignede aktiviteter i december.) I juli måned forventes altså det maksimale besøgstal på besøgende, svarende til i hverdagene og lørdage og søndage. Museets skal på design day altså have kapacitet til besøgende. Den forventede besøgstid vil i gennemsnit forventeligt være meget tæt på to timer (lidt lavere ved gratis entré og lidt højere ved entré, om end variation i besøgstal udligner denne effekt). Beregningerne er foretaget ud fra en sammenlignende analyse af forskellige typer oplevelsesattraktioner kombineret med erfaringer fra Zoologisk Museum samt internationalt sammenlignelige museer Honeymoon-effekt og genbesøg Rambøll vurderer, at SNM vil generere en væsentlig interesse i befolkningen, især i de første år. Første år kan således forventes noget højere besøgstal op imod såfremt markedsføringen er tilstrækkelig intensiv. Det er vigtigt at imødekomme den såkaldte honeymoon-effekt, hvor besøgstallene først er høje men så falder kort tid efter åbningen. Dette gøres ved jævnligt (helst 2 eller derover, men mindst 1 gang årligt) at åbne nye, store særudstillinger. 8 / 12

10 Forudsætningen om at der vil være gratis eller beskeden entré til SNM betyder, at publikum er mere tilbøjelige til at foretage genbesøg, men til gengæld bruge lidt kortere tid på hvert besøg. På baggrund af SNMs centrale lokalisering samt oplysninger fra andre naturhistoriske museer, der også har gratis eller beskeden entré, vurderes det at % af gæsterne vil foretage genbesøg inden for et år, såfremt der åbnes minimum to nye markante udstillinger om året og disse markedsføres professionelt Afgørende parametre for valg af oplevelse Rambøll har foretaget en spørgeskemaundersøgelse, hvori det fremgår at en attraktions centrale lokalisering er udslagsgivende for ca. 1/6 af de personer der overvejer et besøg. Central lokalisering må dermed henregnes til en vigtig faktor for vurderingen af besøgstallet. 36 Lokaliseringen bør ses i forhold til øvrige faktorer. I bedømmelsen af de væsentligste besøgsfaktorer bedømmes en række andre faktorers vigtighed som følger: HVILKE AF FØLGENDE PARAMETRE LÆGGER DU VÆGT PÅ I DIT VALG AF OPLEVELSESATTRAKTIONER? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Parkeringsforhold Adgang via offentlig transport Pris Indhold Handicapvenlighed Børnevenlighed Central beliggenhed Anbefalinger Erfaring fra tidligere besøg Åbningstider Rekreativt element Café/restaurant Figur 2 Afgørende parametre for valg af oplevelse Af svarene ses, at forholdet mellem attraktionens indhold og pris er den mest betydende faktor, efterfulgt af anbefalinger, erfaringer fra tidligere besøg samt transportforhold. Dette billede er ganske positivt set i relation til SNM, da entréen hertil forudsættes at være gratis eller relativt beskeden i forhold til andre større attraktioner og indholdet forudsættes til at være varieret og interessant. At godt 40 % af respondenterne identificerer erfaringer fra tidligere besøg som en 9 / 12

11 væsentlig, bestemmende faktor betyder, at der er gode muligheder for genbesøg, såfremt gæsterne har fået en god første oplevelse. Parkeringsforhold og adgang via offentlig transport vurderes også som betydende faktorer, og hvor den sidste er tilgodeset i placeringen af SNM er den første det ikke. Som det ses af figur 2 vægtes det rekreative element ikke særligt højt blandt respondenterne, og en aktivering af dette potentiale i forbindelse med SNM vil kræve et betydeligt fokus på aspektet, hvis det skal blive betydende parameter i publikums valg. Herfra kan udledes et hierarki over vigtigheden af faktorer set fra et publikumsperspektiv: Indhold og oplevelse vs. pris = Værdi for pengene Adgangsveje og infrastruktur Udenomsarealer og sekundære funktioner i forhold til besøgsoplevelsen Figur 3 Hierarki af faktorer Parkeringsforhold og adgang til offentlig transport vægtes stort set lige højt, mens central placering angives som en vigtig parameter af ca. halvt så mange af de adspurgte danskere. 2.9 Systematisering af SNMs roller i samfundet For at overskueliggøre de mange roller SNM bidrager med til samfundsøkonomien og udvikling har Wichmann Matthiessen systematiseret disse. Samlinger: R Systematisk indsamling og opbevaring. R Grundlæggende taksonomi. R Udstillingsvirksomhed. Forskning: R Egen forskning. R Deltagelse i forskergrupper. R Bindeled mellem universitetsforskning og virksomheder. R Vært for incubatorvirksomheder. Undervisning: R Lærdomscenter. R Produktion af forskningsbaseret uddannelse, videreuddannelse, distancelæring, programmer og materialer for lærere, ekstern guidning og formidling af laboratoriefaciliteter. 10 / 12

12 R Partnerskaber med andre organisationer, f.eks. forlag, skoler og programproducenter. R Producent og sælger af undervisningsmaterialer og -pakker. Formidling: R Producent af almen dannelse og oplevelse. R Tillidsvækkende informationskilde. R Mulighed for virksomheder (sponsorer) for at promovere og sælge deres produkt. R Planlægge og udføre rejseudstillinger. R Bidrag til videnbaseret litteratur (f.eks. lexica). R Bidrag til populærvidenskab. R Produktionsbaggrund (for TV, film, radio). Bidrage til byens og regionens brand: R En faktor bag indkommende virksomheders og institutioners lokaliseringsvalg. R Bidrage til byens og regionens generelle attraktivitet. R Bidrage til at skabe stolthed og optimisme. R Man danner en bestandig basis for events. Tiltrække turister og arbejdskraft: R En selvstændig turistattraktion. R En del af den samlede destinations turismeprodukt. R Partner med rejse- og hotelbranchen. R Pakkedeltager f.eks. i The Copenhagen Card. R Attraktivt arbejdssted. Udgøre et mødested: R Værtskab for kulturelle, videnskabelige, uddannelses- og oplevelsesaktiviteter. R Konferencecenter. R Et mødested for mennesker med andre mødeformål end museets aktiviteter. Bidrage til bydel og lokalsamfunds udvikling, forandring og kulturhistorie: R Opgradering, fornyelse og bevaring af sin egen faste ejendom. R Fyrtårn eller monumentalbyggeri med gennemslagskraft. Give bydelen karakter. R Udgøre en drivkraft for anden byfornyelse: initiativ, formulering, ledelse. R Miljømæssigt forbillede. Give sociale muligheder for lokalsamfundet: R Beskæftigelse (ungdom, deltid). R Fri adgang. R Programmer for underprivilegerede grupper. Bidrage til storbyens produktionsniveau: R Højtuddannede kandidater. R Forskningsresultater: spin off. R Niels Bohr effekten (der vil jeg gerne arbejde). 11 / 12

13 Noter: 1 Christian Wichmann Matthiessen, professor ved Københavns Universitets Institut for Geografi og Geologi. 2 Wichmann Matthiessen s.6 3 Wichmann Matthiessen s.4 4 Wichmann Matthiessen s.13 5 Wichmann Matthiessen s.1 6 Wichmann Matthiessen s.14 7 Wichmann Matthiessen s. 3 8 Wichmann Matthiessen s. 4 9 Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s London School of Economics s London School of Economics s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessens s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s Rambøll Management Consulting. Markedsanalyse: Nyt Naturhistorisk Museum i Botanisk Have s London School of Economics s Wichmann Matthiessen s Wichmann Matthiessen s London School of Economics s Wichmann Matthiessen s Rambøll Management Consulting. Markedsanalyse: Nyt Naturhistorisk Museum i Botanisk Have s Rambøll Management Consulting. Markedsanalyse: Nyt Naturhistorisk Museum i Botanisk Have s Rambøll Management Consulting. Markedsanalyse: Nyt Naturhistorisk Museum i Botanisk Have s Rambøll Management Consulting. Markedsanalyse: Nyt Naturhistorisk Museum i Botanisk Have s / 12

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser.

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser. Kulturarven er med til at skabe et godt miljø omkring virksomheden 74,1% 9,7% 16,2% Turismeerhverv 50,8% 17,2% 32,0% Serviceerhverv 40,8% 22,2% 37,0% Produktionserhverv 72,2% 13,9% 13,9% Videnserhverv

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Formål Midtjysk Turisme og Jysk Analyse har i samarbejde med 25 attraktioner og events i Midtjylland i løbet

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015 Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal 2014 11. maj 2015 Efter et fald i BNP på 1,9% i 2013 1 indikerer Copenhagen Economics kvartalvise konjunkturbarometer en positiv vækst i 2014. en for 2014

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Wake up Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Det vil forbrugerne efterspørge: Tilbud, der er målrettet imod dem og deres ønsker Træning skal være tilgængeligt, underholdende og

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Bilag 1 Tids og Handleplan med milepæle Aktivitet / Tid

Bilag 1 Tids og Handleplan med milepæle Aktivitet / Tid Bilag 1 Tids og Handleplan med milepæle Aktivitet / Tid 2016 2017 2018 Aug Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan Aug Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan Playmakere fra de tre museer udvælges til projektet. Den ansvarshavende

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 E-ydelser på sundhed.dk v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 Side2 Internettet står centralt i sundhedsvæsenet Nettet på få år er blevet danskernes foretrukne medie til at støtte kontakten med

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Tak for spørgsmålet om konsekvenserne af genindførsel af entré på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst.

Tak for spørgsmålet om konsekvenserne af genindførsel af entré på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 94 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd Åbent 10. februar 2017 Dato og klokkeslæt: 2/2 kl. 14-15 Sted: Folketinget

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

25 tekster om udviklingen af Danish Design

25 tekster om udviklingen af Danish Design 25 tekster om udviklingen af Danish Design Vil vi gøre os gældende internationalt må vi også agere internationalt! Vi kan ikke løse Danish Designs udfordringer alene - nationalt! Det handler om at udbrede

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag 4. Baggrundsinformation inklusive prognose for besøgstal. vedrørende. Forpagtning af butik og café Skagen Grå Fyr

Bilag 4. Baggrundsinformation inklusive prognose for besøgstal. vedrørende. Forpagtning af butik og café Skagen Grå Fyr Bilag 4 Baggrundsinformation inklusive prognose for besøgstal vedrørende Forpagtning af butik og café Skagen Grå Fyr 30. januar 2017 Skagen Grå Fyr center for trækfugle Formål og baggrund Naturstyrelsen

Læs mere

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Hvad er Forskningens Døgn? Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: Hylde forskningens

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Skovgaard Museets brugerundersøgelse 2012-13 Metodisk setup og gennemførelse Undersøgelsen gennemføres som to faser (før og efter udstillingen VIborgere), med

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

Greater Copenhagen står stærkest med Skåne

Greater Copenhagen står stærkest med Skåne Greater Copenhagen står stærkest med Skåne I kampen om at tiltrække udenlandske investeringer klarer København sig middelmådigt. Greater Copenhagen inklusiv Skåne er et stærkt kort, som giver klare konkurrencefordele

Læs mere

AARHUS FORTÆLLER SOM AARHUS 2017-EVENT PUBLIKUMSUNDERSØGELSER AF rethinkimpacts 2017

AARHUS FORTÆLLER SOM AARHUS 2017-EVENT PUBLIKUMSUNDERSØGELSER AF rethinkimpacts 2017 FORTÆLLER SOM 2017-EVENT PUBLIKUMSUNDERSØGELSER AF EVALUERING AF 2017. Strategisk partnerskab mellem Fonde Aarhus 2017 og Aarhus Universitet samt Aarhus Kommune og Region Midtjylland I 2013-2018 2013-2018:

Læs mere

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 BYBIERNES ÅR 2013 Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 Natur, produktion og samfund Bybi er en virksomhed, der tager udgangspunkt i bierne. Vi vil skabe en industri i Danmarks byer, der sætter gang

Læs mere

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Organisation, administration, forretningsmodel og finansiering København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere