EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012"

Transkript

1 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

2 INDHOLD INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES VURDERING Side 27 ERHVERVSLIVETS VURDERING Side 40 2

3 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette afsnit gives en kort introduktion til undersøgelsens baggrund og formål samt den anvendte metode. Desuden gives en sammenfatning af de vigtigste resultater og konklusioner. 3

4 Indledning Om undersøgelsen BAGGRUND OG FORMÅL UNDERSØGELSESDESIGN I uge 30 afholdtes Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro. Lejren var danmarkshistoriens største spejderlejr, hvor alle danske spejderkorps var samlet for første gang. Der deltog ca spejdere fra Danmark og udlandet. Holstebro Kommune ønsker at undersøge effekten af spejderlejren i forhold til følgende parametre: Indtryk af Holstebro før og efter besøget Brug af byen og området Samfundsøkonomiske effekter Betydning af spejderlejren for egne borgere. Denne rapport indeholder resultaterne af den undersøgelse som Epinion har gennemført af spejderlejrens effekter. På udvalgte parametre sammenlignes med resultaterne af en lignende måling gennemført af Epinion for Skive Kommune ifm. Spejderlejren SEE 20:10, som tiltrak omkring spejdere og spejderledere til Skive Kommune i Læsevejledning: Spørgsmålsformuleringen fremgår som hovedreglen af figuroverskrifterne. Figurerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af gæsterne eller undergrupper (eksempelvis overnattende gæster). Overskrifter og underoverskrifter opsummerer de vigtigste resultater og delkonklusioner. For at frembringe et fyldestgørende datagrundlag til en analyse af effekterne ved afholdelsen af Spejdernes Lejr 2012, har Epinion foretaget spørgeskemaundersøgelser blandt et repræsentativt udsnit af fire hovedmålgrupper. Det drejer sig om: Spejderne (herunder ledere) Spejdernes gæster Borgere i kommunen over 15 år (både i byen og oplandet) Erhvervs- og kulturaktører i kommunen: Erhvervs- og kulturaktørerne indeholder virksomheder inden for handel, overnatning og restauration samt kulturelle institutioner og øvrige erhvervsvirksomheder. Der er gennemført 313 interview med spejdere (og ledere), 309 interview med gæster, 302 interview med borgere i kommunen samt 159 interview med erhvervs- og kulturaktører. Spejdere, ledere og gæster er blevet interviewet personligt af Epinions interviewere under spejderlejren og interviewene blev spredt ud over tre dage. Spørgeskemaundersøgelserne blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i kommunen samt erhvervs- og kulturaktørerne er gennemført som telefoniske spørgeskemaundersøgelser i august

5 De vigtigste resultater i ultrakort form Vidste du at gæster og spejdere på Spejdernes Lejr 2012 har brugt ca. 38. mio. kroner i løbet af deres ophold. lejren har tiltrukket et stort antal nye besøgende, som var i Holstebro for første gang det gælder for mere end 7 ud af 10 af spejderne, hvilket svarer til ca nye besøgende alene blandt spejderne. spejdernes og gæsternes syn på Holstebroegnen var positivt før lejren, men lejren har i høj grad forstærket dette positive syn på Holstebro.... over halvdelen af spejderne og gæsterne ønsker at komme tilbage til Holstebroegnen, ligesom lige så mange vil anbefale Holstebroegnen til venner og familie. kommunens borgere er meget positive over for værtsskabet: Hele 95 % synes, at værtsskabet var en god idé, og 93 % mener, at kommunen i fremtiden skal arbejde på at tiltrække lignende events. ca. 30 % af virksomhederne/kulturinstitutionerne i undersøgelsen har oplevet en positiv effekt på deres omsætning som følge af lejren. I de mest direkte berørte brancher som overnatning og kulturinstitutioner har mere end halvdelen oplevet en positiv effekt på omsætningen. Også erhvervsaktørerne er enige i, at lejren styrker kommunen, og at der bør tiltrækkes flere lignende events. 5

6 Økonomiske effekter på kort sigt Sammenfatning og konklusion Spejderlejrens økonomiske gevinst estimeres til 38 millioner kr. på kort sigt Overnattende gæster har et næsten fem gange større forbrug end ikkeovernattende gæster Det samlede forbrug under Spejderlejren estimeres til ca. 38 millioner kr. Sammenlignes med spejderlejren i Skive Kommune fremgår det, at gæsternes gennemsnitlige forbrug var ca. 13 % højere på Spejdernes Lejr Spejdernes gennemsnitlige forbrug er lidt mere end halvdelen af spejdernes gennemsnitlige forbrug på spejderlejren i Skive. Den største del af forbruget er gået til forplejning, hvilket estimeres til et samlet forbrug på ca. 22 millioner kr., og souvenirs, som blev estimeret til ca. 13 millioner kr. Da transport og entré har været gratis for spejderne, er kun 3% af forbruget gået til andet. Næsten 50 % af spejderne havde gæster på besøg på lejren. Størstedelen af gæsterne kom på besøg, fordi de havde pårørende eller bekendte i spejderlejren. Ca. 1/3 af gæsterne overnattede på Holstebroegnen. Sammenholdt med det faktum, at overnattende gæster havde et næsten fem gange større forbrug end ikke-overnattende gæster, er der potentiale ift. fremtidige arrangementer i at få flere til at overnatte (kommercielt). 6

7 De besøgendes kendskab til og syn på Holstebroegnen Spejdere og gæster Spejderlejren har tiltrukket mange mennesker, der aldrig før havde været på egnen Indtrykket af egnen er positivt og gæsterne vil anbefale andre at besøge Holstebro 71 % af spejderne havde aldrig besøgt Holstebroegnen før Spejderlejren. Spejderlejren har således tiltrukket mange nye mennesker til egnen. Spejdernes og gæsternes syn på Holstebroegnen var positivt før lejren. Lejren har i høj grad forstærket det positive syn. En stor andel af spejderne og gæsterne svarer, at de ikke ved, om Holstebroegnen byder på spændende oplevelser indenfor kultur, kunst, natur og by. Over halvdelen af spejderne og gæsterne ønsker at komme tilbage til Holstebroegnen, ligesom lige så mange vil anbefale Holstebroegnen til venner og familie. Positiv omtale og anbefalinger er en meget effektiv form for reklame. Spejdernes Lejr 2012 har således været positiv markedsføring af Holstebroegnen, som kan medføre mange nye fremtidige turister til egnen. 7

8 Opbakning til lejren fra kommunens borgere Borgerne Kendskabet og tilfredsheden med spejderlejren er stort blandt borgerne Opbakning blandt borgerne til at Holstebro Kommune i fremtiden skal være vært for lignende arrangementer 98 % af borgerne vidste, at kommunen var vært for Spejdernes Lejr Knap 1/5 af borgerne har deltaget i de aktiviteter, spejderne har afholdt rundt omkring i kommunen. Alle borgere, der har deltaget i aktiviteterne, synes, at det var en god idé, at Holstebro Kommune var vært for Spejderlejren. 93 % af borgerne, der ikke har deltaget i aktiviteterne, synes, at det var en god idé, at kommunen var vært for Spejderlejren. Borgerne synes også, at det er en god idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at tiltrække lignende arrangementer. Spejderlejren har ifølge borgerne særligt styrket Holstebro Kommune som et godt sted at være turist og bo. Borgerne mener endvidere, at Spejderlejren har styrket erhvervslivet og gjort dem mere stolte over at bo i Holstebro Kommune. 8

9 Positive effekter for kommunens erhvervsliv og kulturinstitutioner Erhvervslivet Virksomhederne kender til spejderlejren og synes, det var en god idé, at Holstebro Kommune var vært Virksomheder inden for både overnatning og restauration samt de kulturelle institutioner har oplevet en positiv effekt på omsætningen Ligesom blandt borgerne var kendskabet til spejderlejren stort blandt virksomhederne. Således vidste 99 % af virksomhederne, at Holstebro Kommune var vært for Spejdernes Lejr I underkategorien øvrige erhvervsvirksomheder kendte 5 % af virksomhederne ikke til afholdelsen af spejderlejren, mens alle virksomheder i de mere direkte berørte brancher havde kendskab til lejren. Ca. 1/3 af virksomhederne vurderer, at spejderlejren har haft en positiv effekt på omsætningen. Omvendt vurderer 5 %, at spejderlejren har haft en negativ effekt på omsætningen. Den positive effekt på omsætningen kunne især mærkes blandt virksomhederne inden for overnatning, hvor 67 % har haft en stigning i omsætningen, blandt de kulturelle institutioner, hvor det gælder for 50 %, og blandt virksomhederne inden for restauration, hvor 33 % har haft en stigning i omsætningen. Virksomhederne er enige om, at spejderlejren har styrket Holstebros image. Spejderlejren har specielt styrket imaget af Holstebro som et godt sted at være turist og bo. Mere end 90 % af virksomhederne synes, at lejren var en god ide, og at Holstebro Kommune i fremtiden skal forsøge at tiltrække lignende events. Blandt virksomhederne inden for overnatning, kulturelle institutioner, øvrige erhvervsvirksomheder og andet var 100 % af virksomhederne enige i dette. 9

10 2 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT I dette afsnit præsenteres analysen af lejrens umiddelbare økonomiske effekter gennem tal for gæster og spejderes forbrug. 10

11 Det samlede forbrug under Spejdernes Lejr 2012 estimeres til omkring 38 millioner kroner Med ca spejdere på spejderlejren og et gennemsnitligt forbrug på 554 kr., udgør spejdernes samlede forbrug ca. 21 millioner kr. Gæster på lejren havde et gennemsnitligt forbrug på 615 kr. Undersøgelsen viser, at ca. 44% af spejderne havde gæster på besøg i lejren, og de havde i gennemsnit 2,7 gæster. Dette svarer potentielt til ca gæster. Opererer vi i forhold til forbruget dog med den forsigtige antagelse, at hver af de spejdere, som havde besøg, havde én unik gæst med et gennemsnitligt forbrug på 615 kr., svarer det til ca gæster. 58% af gæsterne besøgte lejren, fordi de havde pårørende eller venner/bekendte i lejren, mens 42% af gæsterne besøgte lejren, fordi de var tidligere spejdere, var nysgerrige, arbejdede eller ud fra andre årsager. Medregnes de resterende 42% af gæster, skønnes det samlede antal gæster med et gennemsnitligt forbrug på 615 kr. således til at være mindst , hvilket giver et samlet forbrug for gæster på 17 millioner kr. Det samlede forbrug for spejdere og gæster estimeres således til mindst 38 millioner kr. Det skal bemærkes, at antallet på de gæster kun er et meget konservativt skøn over det faktiske antal gæster på lejren med et gennemsnitligt forbrug på 615 kr. for at sikre, at estimationen af de økonomiske konsekvenser hviler på et sikkert grundlag. Hvor mange penge regner du cirka med at forbruge alt i alt under dit ophold? (Estimeret samlet forbrug for alle spejdere og gæster) kr kr kr kr kr kr kr kr kr. - kr kr kr Spejdere og ledere Gæster Samlet n=533 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 11

12 Selvom deres ophold er kortere end spejdernes, har gæsterne i gennemsnit et højere forbrug Selvom gæsterne tilbringer kortere tid på Holstebroegnen, er deres gennemsnitlige forbrug 11 % højere. Sammenlignes der med spejderlejren i Skive er gæsternes gennemsnitlige forbrug ca. 13% højere (615 kr. i Holstebro mod 541 kr. i Skive) Derimod er spejdernes gennemsnitlige forbrug betydeligt lavere end i Skive. Her har spejdere/ledere haft et gennemsnitligt forbrug på 1026 kr., hvilket er næsten det dobbelte af spejdernes forbrug på Spejdernes Lejr Hvor mange penge regner du cirka med at forbruge alt i alt under dit ophold? (Gennemsnit) kr. 700 kr. 600 kr. 500 kr. 400 kr. 300 kr. 615 kr.554 kr. 200 n=222 kr. 100 kr. - Gæst Spejdere og ledere n=533 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 12

13 Overnattende gæster har et næsten fem gange større forbrug end ikkeovernattende gæster Hvorvidt gæsterne overnatter på Holstebroegnen eller ej, har i sagens natur stor betydning for deres forbrug, både fordi de overnattende er på egnen i længere tid og fordi nogle overnatter kommercielt. Overnattende gæster har næsten et fem gange større forbrug end ikke-overnattende gæster. Gæsterne, som overnatter kommercielt på hotel, camping eller vandrehjem, har det største forbrug. Næsten hver sjette gæst på spejderlejren overnattede på Holstebroegnen og 9% overnattede på hotel, camping eller vandrehjem. Der er således potentiale i at øge andelen af kommercielt overnattende. Hvor mange penge regner du cirka med at forbruge alt i alt under dit ophold? (Gennemsnit) kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr. 800,0 kr. 600,0 kr. 400,0 kr. 200,0 kr kr kr. 235 kr. - Overnattende (camping, hotel, mm.) Overnattende i øvrigt Ikke-overnattende n=222 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 13

14 Spejdernes forbrug fordeler sig ligeligt mellem forplejning og shopping, mens gæsternes forbrug i højere grad er gået til forplejning Hvordan vil dit samlede forbrug være fordelt på nedenstående kategorier? Spejdere og ledere 8 Hvordan vil dit samlede forbrug være fordelt på nedenstående kategorier? Gæster % 46% % 1 5% 1 5% 3% Forplejning (mad ogsouvenirs, gaver og drikkevarer) shopping Andet n=303 Forplejning (mad og drikkevarer) Souvenirs, gaver og shopping Overnatning Andet n=212 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 14

15 I løbet af Spejdernes Lejr 2012 blev der brugt ca. 16 millioner kr. på forplejning Det højeste forbrug under Spejdernes Lejr 2012 har været inden for forplejning, hvor gæster og spejdere har brugt ca. 22 millioner kr. Souvenirs, gaver og shopping har også været en stor post med et samlet forbrug på ca. 13 millioner kr. Forbruget på andet estimeres til 1,7 millioner kr. Det bemærkes, at transport og entré har været gratis for spejderne. Endelig estimeres forbruget på overnatning til knap 1 million kr. Hvordan vil dit samlede forbrug være fordelt på nedenstående kategorier? (Samlet estimat) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 Forplejning (mad og drikkevarer) Souvenirs, gaver og shopping Andet Overnatning n=515 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 15

16 Næsten hver anden spejder havde besøg på lejren. Ca. 60 % af gæsterne kom på besøg, fordi de havde pårørende eller bekendte i spejderlejren Har du haft eller får du besøg på lejren af familie eller venner? 6 Hvorfor er du gæst i lejren? 54% 5 44% Anden årsag 7% % Ja Nej Ved ikke Arbejde 19% Nysgerrighed 1 Tidligere spejder 6% Venner / bekendte i lejren 12% Pårørende i lejren 46% n=313 n=308 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 16

17 Over halvdelen af gæsterne overnattede på Holstebroegnen. 42% af de overnattende gæster overnattede i selve lejren Overnatter du på Holstebroegnen? Hvor overnatter du? (Kun overnattende gæster) Privat indkvartering 2% Ja 58% På anden vis 6% På hotel 6% På campingplads 6% Nej 42% I eget hjem, er bosat i lokalområdet 37% I selve lejren 42% n= n=179 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 17

18 3 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN I dette afsnit præsenteres analysen af spejdere og gæsters vurdering af Holstebroegnen herunder om de har fået et mere positivt syn og/eller lyst til at vende tilbage. Desuden ses nærmere på, hvilke attraktioner de har besøgt under deres ophold. 18

19 Lejren tiltrak mange nye besøgende til Holstebro: 7 ud af 10 spejdere havde aldrig besøgt Holstebroegnen før spejderlejren Spejdernes Lejr 2012 har tiltrukket mange nye mennesker til Holstebroegnen, der ikke tidligere har været på besøg. 7 ud af 10 spejdere og mere end halvdelen af lederne svarer således, at de aldrig har været på Holstebroegnen før. Over 1/3 af gæsterne har aldrig besøgt Holstebroegnen før, så der er også mange nye besøgende i denne gruppe. Samtidig fremgår det, at 12 % af spejderne, har besøgt Holstebroegnen inden for det seneste år, hvilket gælder for knap 20 % af lederne og 25 % af gæsterne. Samlet har lejren således formået at tiltrække et meget stort antal mennesker til Holstebroegnen, som enten aldrig har været på besøg før eller hvor seneste besøg ligger mere end et år tilbage. Spejdernes Lejr 2012 har tiltrukket flere nye besøgere til egnen end spejderlejren i Skive Her havde 68 % af lederne og knap halvdelen af spejdere og gæster besøgt Skiveegnen før spejderlejren. Hvornår besøgte du sidst Holstebroegnen? % % % 3 25% 25% 2 17% 18% 1 12% 9% 1 7% 5% 2% 2% 3% Spejder Gæst Leder Under ét år siden Ét til to år siden Over to år siden Aldrig Ved ikke n=535 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 19

20 Mange gæster og spejdere har haft et positivt indtryk af Holstebroegnen før deres besøg i lejren Over 50 % af spejdere, gæster og ledere havde et positivt indtryk af Holstebroegnen Derudover havde knap 1 % af spejdere og ledere et delvist negativt billede af egnen Andelen, som ikke føler sig i stand til at svare ligger mellem 8 og 14 % (Ved ikke). De fleste havde således et indtryk af Holstebro inden de kom. Var dit overordnede indtryk af Holstebroegnen positivt eller negativt inden du kom? Leder Gæster 47% 41% 21% 25% 25% 19% 1% 8% 12% Positivt Delvis positivt Hverken positivt eller negativt Delvis negativt Negativt 1% Ved ikke Spejder 36% 24% 25% 14% n=535 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 20

21 Inden besøget forbandt mange Holstebroegnen med Vestjylland og provins Ca. 1/3 af de spejdere, som sætter ord på deres opfattelse, forbandt Holstebroegnen med Vestjylland og provins inden spejderlejren. Hos lederne og gæsterne var dette tal henholdsvis ca. 1/4 og 1/6. En stor del forbandt også Holstebroegnen med kunst og kultur og familie og venner inden besøget. Omvendt var der færre der forbandt Holstebroegnen med erhverv. Det er værd at bemærke, at mange af disse associationer er positivt ladede. Spørgsmålet blev stillet til 536 spejdere, gæster og ledere. 64 % af de adspurgte svarede ved ikke. Figuren til højre viser svarfordelingen for de 36% af spejdere, gæster og ledere, der har svaret på spørgsmålet. Når du tænkte på Holstebroegnen inden du kom hertil, hvad forbandt du så umiddelbart med området? Vestjylland og provins Kunst og kultur Natur Familie og venner Militær Skole Erhverv Hyggelig/flot by Andet 3% 2% 5% 8% 1 5% 5% 6% 5% 3% 8% 1 5% 1 8% 9% 11% 13% 14% 13% 16% 18% 18% 23% 23% 21% 29% Leder Gæst Spejder n=194 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster. De åbne svar er kodet i kategorier. 21

22 61 % af spejderne har fået et mere positivt syn på Holstebroegnen efter deres besøg Synet på Holstebro har udviklet sig positivt for mange af de besøgende af spejderlejren, især blandt spejderne. 44 % af lederne og lidt over 1/3 af gæsterne har også fået et mere positivt syn på Holstebro. Dette er en meget positiv udvikling, særligt taget i betragtning, af at over 50 % af respondenterne i forvejen havde et godt indtryk af egnen. Udviklingen i Holstebro har været mere markant end i Skive, hvor 24 % af lederne, 19 % af spejderne og 2 % af gæsterne fik et mere positivt indtryk af Skiveegnen. Der skal dog tages højde for, at mange respondenter i forvejen havde et positivt indtryk af Skive. Både i Holstebro og i Skive har under 1 % af samtlige besøgende fået et dårligere indtryk. Har dit indtryk af Holstebroegnen ændret sig efter dette besøg i området? Leder Gæst Spejder 35% 44% 61% 57% 52% 1% 3 8% 8% 3% Ja, i positiv retning Nej, mit indtryk er uforandret Ja, i negativ retning Ved ikke n=535 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 22

23 20 % af gæsterne og godt 50 % af spejderne og lederne har været ude for at se seværdigheder og attraktioner på Holstebroegnen 20 % af gæsterne svarer, at de har besøgt attraktioner og seværdigheder under deres besøg. Flere blandt spejdere og ledere har besøgt attraktioner og seværdigheder det gælder ca. halvdelen. De attraktioner, som primært besøges er: Holstebro Badeland Kvinde på Kærre Hjerl Hede Alfred Christensens Springvand. Der er således et potentiale ved fremtidige arrangementer i at få flere spejdere og gæster ud for at opleve Holstebroegnens seværdigheder og attraktioner. Hvilke seværdigheder/attraktioner har du besøgt, eller planlægger du at besøge under dit ophold i forbindelse med spejderlejren? Hjerl Hede Holstebro Badeland Alfred Christens Springvand Kvinde på Kærre Ingen Andre 4% 7% 3% 3% 3% 5% 4% 14% 7% 8% 13% 2 25% 24% 23% 46% 58% 8 Spejder Gæst Leder Andre" kategorien inkluderer svarmuligheder med 0/1% n=534 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 23

24 Spejdere og gæster har et positivt indtryk af Holstebroegnens kultur- og kunstoplevelser, egnens natur og selve byen Det klare flertal i alle tre grupper er enige i udsagnene. Næsten 50 % af spejderne og gæsterne ved dog ikke, om de opfatter Holstebro By som en spændende by at gå rundt i. I Skive var spejdere, ledere og gæster mere enige i udsagnene. Holstebroegnen byder på gode muligheder for kultur- og kunstoplevelser % 54% 6 Enig 8% 12% 9% 1% 2% Uenig 29% 32% 29% Spejder Gæst Leder n=534 Holstebroegnen byder på en spændende natur, der er værd at besøge % 56% 13% 12% 16% 8% 4% 4% 22% 21% 24% Enig Hverken/eller Uenig Ved ikke Spejder Gæst Leder n=534 Holstebro By er en spændende by at gå rundt i % 49% 42% Enig 9% 7% 9% Hverken/ eller Uenig 49% 44% 43% Ved ikke Spejder Gæst Leder n=534 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 24

25 Over halvdelen af spejderne og gæsterne ønsker at komme tilbage til Holstebroegnen Holstebroegnen har gjort et positivt indtryk på gæster, spejdere og lederne til Spejdernes Lejr 2012 og over halvdelen af spejderne ønsker at vende tilbage til egnen. Under 5 % ønsker ikke at komme tilbage til Holstebroegnen. Dette er en klar indikation på, at lejren kan forventes at resultere i fremtidige turister til Holstebroegnen. For at kunne sammenligne med spejderlejren i Skive, omdannes svarene på udsagnene til gennemsnit. Et gennemsnit på 1 svarer til at gruppen er helt uenig i udsagnet og 5 til at gruppen er helt enig i udsagnet. De besøgende af spejderlejren i Holstebro har ift. til spejderlejren i Skive i lidt mindre grad et ønske om at komme tilbage til egnen. Spejdernes gennemsnit ligger på 4,0 i Holstebro og 4,1 i Skive, gæsternes gennemsnit ligger på 4,0 i Holstebro og 4,2 i Skive, og ledernes gennemsnit ligger på 4,0 i Holstebro og 4,1 i Skive. Et gennemsnit på 4 svarer til, at gruppen er delvis enig i udsagnet, hvilket er en høj vurdering taget i betragtning, at udsagnene indeholder en efterfølgende handling. Holstebroegnen er et sted, jeg ønsker at komme tilbage til 7 63% 6 57% 59% % 2 18% 16% 15% 1 9% 5% 3% 2% Enig Hverken/ eller Uenig Ved ikke Spejder Gæst Leder n=534 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 25

26 Over 50 % vil anbefale et ophold på Holstebroegnen til familie og venner Spejdere og gæster har fået et så positivt indtryk af Holstebroegnen, at over halvdelen vil anbefale et ophold på Holstebroegnen til familie og venner. Positiv omtale og anbefalinger er en meget effektiv form for reklame. Spejdernes Lejr 2012 har således været positiv markedsføring af Holstebroegnen, som kan medføre mange nye, fremtidige turister til egnen. Sammenlignet med spejderlejren i Skive vil spejderne i samme omfang anbefale et ophold i egnen til familie og venner som i Holstebro (gennemsnit på 3,9 i Holstebro og 3,9 i Skive). Gæster i Holstebro vil i lidt mindre grad anbefale et ophold til andre (gennemsnittet i ligger på 3,7 i Holstebro og 4,0 i Skive) og det samme gælder for lederne til spejderlejren (gennemsnittet ligger på 3,8 i Holstebro og 3,9 i Skive). Jeg vil anbefale et ophold på Holstebroegnen til familie og venner 6 56% 54% 52% Spejder 3 Gæst 24% 25% Leder 2 16% 15% 1 8% 8% 5% 6% Enig Hverken/ eller Uenig Ved ikke n=534 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 26

27 4 BORGERNES VURDERING I dette afsnit præsenteres analysen af, hvordan borgerne i Holstebro Kommune ser på lejren og vurderer effekterne for kommunen. 27

28 Ca. 98 % af borgerne i Holstebro Kommune ved, at kommunen var vært for Spejdernes Lejr 2012 Ca. 98 af alle borgere i Holstebro Kommune ved, at kommunen var vært for Spejdernes Lejr Det er 7 procentpoint flere borgere end i Skive, hvor 91 % af borgerne vidste at Skive Kommune var vært for spejderlejren. Ved du, at Holstebro Kommune den 21. juli til den 29. juli var vært for Spejdernes Lejr 2012? % Ja 2% Nej n=302 28

29 Næsten alle borgere over 18 år har kendskab til spejderlejren Afholdelsen af lejren er kendt blandt alle aldersgrupper. Kendskabet er dog lidt mindre blandt de årige, hvor 4 % ikke vidste, at lejren blev afholdt. I Skive var der store forskelle i kendskab blandt de forskellige aldersgrupper. Her vidste 77 % af de årige borgere, at kommunen var vært for spejderlejren. Ved du, at Holstebro Kommune den 21. juli til den 29. juli var vært for Spejdernes Lejr 2012? 55 år eller derover 99% 1% år 10 Ja Nej år 96% 4% n=295 29

30 Knap 1/5 del af borgerne har deltaget i spejderlejrens aktiviteter 18 % af borgerne har deltaget i en eller flere aktiviteter i forbindelse med spejderlejren. Sammenlignet med Skive Kommune har markant flere borgere i Holstebro Kommune deltaget i spejdernes aktiviteter. Under spejderlejren i Skive Kommune deltog 7 % af borgerne i aktiviteterne, hvilket er 11 %-point mindre end i Holstebro Kommune. Spejderne har afholdt en række aktiviteter rundt omkring i kommunen. Har du deltaget i en eller flere af disse aktiviteter? % % 1 Ja Nej Ved ikke 1% n=302 30

31 95 % af borgerne synes, at det er en god idé, at Holstebro Kommune har været vært for Spejdernes Lejr Borgerne synes generelt, at det har været en god idé at afholde Spejdernes Lejr i Holstebro Kommune. Over halvdelen af borgerne synes endda, at det har været en meget god idé. 1 % af borgerne synes, at afholdelsen af lejren i Holstebro var en dårlig idé. Der er således meget stor og markant opbakning til værtskabet blandt kommunens borgere. Opbakningen til kommunens værtsskab blandt borgerne er større i Holstebro Kommune end i Skive Kommune. I Skive synes 93 % af borgerne, at det var en god idé, at lejren afholdes i Skive Kommune og 48 % syntes, at det var en meget god idé. Borgerne i Holstebro Kommune har således i større omfang 1) været opmærksomme omkring arrangementet, 2) deltaget i aktiviteter og 3) været positive over for afholdelsen. Synes du, at det var en god eller en dårlig idé, at Holstebro Kommune var vært for lejren? % Meget god idé 44% God idé 2% 1% Hverken en god eller en dårlig idé Dårlig idé Meget dårlig idé 2% Ved ikke n=302 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne 31

32 100 % af borgerne, som har deltaget i lejrens aktiviteter, synes, at det var en god idé, at Holstebro Kommune var vært for spejderlejren Selvom synet på værtsskabet generelt er positivt, har borgere, som har deltaget i lejrens aktiviteter, en endnu mere positiv holdning til Holstebro Kommunens værtsskab af lejren end de borgere, som ikke har deltaget i aktiviteterne. Alle, som har deltaget i aktiviteterne, synes, at Holstebro Kommunes værtsskab har været en god idé. 64 % af de deltagende borgere synes endda, at Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro har været en meget god idé. Synes du, at det var en god eller en dårlig idé, at Holstebro Kommune var vært for lejren? % 47% 46% 36% Deltaget i aktiviteter Ikke deltaget i aktiviteter 2 1 Meget god idé God idé 2% 2% 3% Hverken en god eller en dårlig idé Dårlig idé Ved ikke n=302 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne 32

33 93 % af borgerne synes, at det er en god idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at trække lignende arrangementer til kommunen Borgerne er generelt meget positive over for fremtidige lignende arrangementer i Holstebro Kommune. Over 90 % af borgerne synes, at det er en god idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at trække lignende arrangementer til kommunen. 58 % af borgerne synes endda, at det er en meget god idé. 2 % af borgerne synes, at det er en dårlig idé, hvis kommunen prøver at tiltrække lignende arrangementer til egnen. Synes du, at det er en god eller en dårlig idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at trække lignende arrangementer/events til kommunen? % 37% 2 1 Meget god idé God idé 4% Hverken en god eller en dårlig idé 2% Dårlig idé 1% Meget dårlig idé Ved ikke n=302 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne 33

34 99 % af borgerne, som har deltaget i aktiviteter, synes, at det er en god idé, hvis Holstebro i fremtiden forsøger at tiltrække lignende arrangementer Over 60 % af borgerne, som har deltaget i aktiviteterne, synes, at det er en meget god idé, hvis kommunen prøver at tiltrække lignende arrangementer. Igen er borgere, som har deltaget i aktiviteterne, mere positivt indstillede over for lignende arrangementer i kommunen end borgere, som ikke har deltaget. Synes du, at det er en god eller en dårlig idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at trække lignende arrangementer/events til kommunen? % 54% 37% 37% Deltaget i aktiviteter 2 Ikke deltaget i aktiviteter 1 Meget god idé God idé 5% 3% 2% 1% Hverken en god eller en dårlig idé Dårlig idé Meget dårlig idé Ved ikke n=302 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne 34

35 88 % af borgerne er enige i, at spejderlejren har styrket kommunen som et godt sted at bo 88 % af borgerne i Holstebro er enige eller delvis enige i, at spejderlejren og lignende arrangementer styrker Holstebro Kommune som et godt sted at bo. 7 % af borgerne er derimod uenige eller delvis uenige i udsagnet. Et gennemsnit mellem 4 og 5 ville svare til, at borgerne er helt enige til delvis enige i, at spejderlejren har styrket kommunen, som et godt sted at bo. Borgerne i Holstebro Kommune er i lidt højere grad end borgerne i Skive Kommune enige i, at spejderlejren har styrket kommunen, som et godt sted at bo. I Holstebro Kommune ligger det gennemsnittet for borgerne på 4,5, mens borgernes gennemsnit i Skive Kommune er på 4,3. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i Holstebro Kommune styrker Holstebro Kommune som et godt sted at bo? % 15% 4% Enig Delvis enig Hverken/ eller 2% 5% 1% Delvis uenig Uenig Ved ikke n=302 35

36 9 ud af 10 borgere i Holstebro Kommune er enige i, at spejderlejren styrker Holstebro Kommune som et godt sted at være turist 90 % af borgerne i Holstebro Kommune er enige til delvis enige i, at spejderlejren styrker Holstebro Kommune som et godt sted at være turist. 4 % af borgerne er uenige til delvis uenige i dette udsagn. Borgerne i Holstebro Kommune er i højere grad en borgerne i Skive Kommune enige i dette udsagn, hvilket et gennemsnit på 4,7 i Holstebro og et tilsvarende gennemsnit på 4,5 i Skive viser. Generelt er borgerne i begge kommuner dog meget enige i, at spejderlejren har styrket kommunen som et godt sted at være turist. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i Holstebro Kommune styrker Holstebro Kommune som et godt sted at være turist? % Enig Delvis enig Hverken/ eller 1% 3% 2% Delvis uenig Uenig Ved ikke n=302 36

37 76 % af borgerne i Holstebro Kommune er enige i, at spejderlejren styrker erhvervslivet i Holstebro Kommune Over ¾ af borgerne i Holstebro Kommune vurderer, at afholdelsen af spejderlejren har styrket erhvervslivet. 12 % af borgerne er derimod uenige til delvis uenige i udsagnet. Borgerne i Holstebro Kommune (gennemsnit på 4,2) er i lidt højere grad end borgerne i Skive Kommune (gennemsnit på 4,1) enige i, at det styrker erhvervslivet i kommunen. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i Holstebro Kommune styrker erhvervslivet i Holstebro Kommune? % 1 7% 3% 9% 5% Enig Delvis enig Hverken/ eller Delvis uenig Uenig Ved ikke n=302 37

38 Over 2/3 af borgerne i Holstebro Kommune vurderer, at afholdelsen af spejderlejren har gjort dem mere stolte over at bo i kommunen 67 % af borgerne i Holstebro Kommune er enige til delvis enige i, at det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i kommunen, gør dem mere stolte over at bo i Holstebro Kommune. 11 % af borgerne er uenige til delvis uenige i dette udsagn. Borgerne i Holstebro Kommune er i lidt mindre grad enige i, at afholdelsen af spejderlejren har gjort dem mere stolte over at bo i kommunen (Gennemsnit i Holstebro er 4,0, mens gennemsnittet i Skive ligger på 4,1). I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i Holstebro Kommune gør mig mere stolt over at bo i Holstebro Kommune % 2 1 9% 11% Enig Delvis enig Hverken/ eller 16% 4% 1% Delvis uenig Uenig Ved ikke n=302 38

39 Borgerne vurderer overordnet, at spejderlejren har haft en positiv betydning for Holstebro Kommune Hvilken betydning har det efter din mening for Holstebro Kommune, at spejderlejren er blevet afholdt? Kilde: Åbne besvarelser I spørgeskemaundersøgelsen 39

40 5 ERHVERVSLIVETS VURDERING I dette afsnit præsenteres analysen af, hvordan erhvervslivet i Holstebro Kommune ser på lejren og vurderer effekterne for kommunen. I flere tilfælde opdeles erhvervslivet i flere undergrupper. Disse forskelle må dog fortolkes med forbehold pga. antallet af interview. 40

41 Stort set alle virksomheder i kommunen kender til afholdelsen af Spejdernes Lejr 2012 Ved du, at Holstebro Kommune den 21. juli til den 29. juli var vært for Spejdernes Lejr 2012? (Opdelt på brancher) Butik 10 Overnatning 10 Restauration 10 Kulturel institution 10 Ja Øvrige erhvervsvirksomheder 5% 95% Nej Andet 10 Total 1% 99% n=159 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt erhverv i Holstebro Kommune 41

42 Alle virksomheder inden for overnatning har haft gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren Især virksomheder inden for overnatning, restauration, butikker og kulturelle institutioner har haft mange gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren. I Holstebro har 18 procentpoint flere af virksomhederne inden for overnatning haft gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren, end samme virksomheder havde i Skive. Tallene er ca. det samme inden for restauration og butikker i både Holstebro og Skive. Omvendt havde 50 % af de kulturelle institutioner i Holstebro gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren, mens 89 % af de kulturelle institutioner i Skive havde gæster, der var i Skive i forbindelse med spejderlejren. Har du haft kunder/gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren? Butik Overnatning Restauration Kulturel institution Øvrige erhvervsvirksomheder Andet 3% 6% 19% 28% 35% % 67% 81% 10 Ja Nej Ved ikke Total 3% 4 57% n=159 42

43 57 % af virksomhederne har haft kunder/gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren Har du haft kunder/gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren? Hvor stor har den procentvise stigning i kunder/gæster været, som du mener skyldes spejderlejren? Butik 12% Ja 57% Overnatning 1 Nej 4 Restauration 32% Kulturel institution 3 Ved ikke 3% Øvrige erhvervsvirksomheder* 158% * Den kraftige stigning skyldes, at kategorien inkluderer en enkelt outlier med en stigning på 300 %. Gennemsnitlige procentvise stigning i antal kunder/gæster n=159 n=38 43

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Mariager imageanalyse

Mariager imageanalyse Mariager imageanalyse VisitNordjylland Tabelrapport Oktober 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

POTENTIALEANALYSE DICTES AARHUS

POTENTIALEANALYSE DICTES AARHUS POTENTIALEANALYSE DICTES AARHUS FILMBY ÅRHUS MIDTJYSK TURISME SAMLET RAPPORT SEPTEMBER 2014 INDHOLD 1 2 3 INDLEDNING OG HOVEDKONKLUSIONER Side 3 DEN KVANTITATIVE ANALYSE Side 6 DEN KVALITATIVE ANALYSE

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014 Bosætningsanalyse Esbjerg Kommune Rapport Juni 2014 Indledning Introduktion til rapporten Esbjerg Kommune ønsker viden om, hvordan forskellige målgrupper opfatter kommunen. Det skal styrke Esbjerg Kommune

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

FLYTTE- OG OMDØMMEUNDERSØGELSE

FLYTTE- OG OMDØMMEUNDERSØGELSE FLYTTE- OG OMDØMMEUNDERSØGELSE Randers Kommune Rapport Flytteundersøgelsen Fremtidens tilflyttere kommer fra Herning og Viborg Aarhus og nabokommuner er i tilbagegang. Fraflytterne: Flytter pga. uddannelse

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S 1 [Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse PrimeTime Kommunikation A/S 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Metoden bag undersøgelsen Hovedkonklusioner Kendskab Vurdering Brug

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Realdania Baggrundsrapport til Udviklingsstrategi 2030 August 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE Rapport vedrørende virksomheders gennemførte og planlagte investeringer i energibesparelser primo 2013 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Det er generelt

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015 MARKEDSANALYSE Rapport 29 01 2015 Indhold Sammenfatning Resultater 3 6 1 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres analysens formål, metode og datagrundlag samt hovedkonklusionerne. 3 Sammenfatning Kort

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014 Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen Præsentation september 2014 Fakta om undersøgelsen Formål og baggrund Første image-måling gennemført i 2013. Formål er afdækning af Hjerteforeningens image sammenlignet

Læs mere

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN COPENHAGEN HUMAN HOTEL: COPENHAGEN VERDENS MEST GÆSTFRI BY Human Hotel er et nyt gæstfrihedsprojekt af kunstgruppen Wooloo udført i samarbejde med Kultur Østerbro og Københavns Kommunes Områdefornyelse

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Thy & Mors på Rådhuspladsen

Thy & Mors på Rådhuspladsen En undersøgelse af publikum og deltagende organisationers oplevelser og erfaringer Udarbejdet af Reimer Ivang, Acceleration Online 2 1 Indledning... 4 1.1 Kort om Thy og Mors på Rådhuspladsen... 4 1.2

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Undersøgelse af Dansk Byggeris medlemmers erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Besvarelserne Besvarelser fordelt på antal ansatte* Dansk Byggeris medlemssammensætning Besvarelser

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere