EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012"

Transkript

1 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

2 INDHOLD INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES VURDERING Side 27 ERHVERVSLIVETS VURDERING Side 40 2

3 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette afsnit gives en kort introduktion til undersøgelsens baggrund og formål samt den anvendte metode. Desuden gives en sammenfatning af de vigtigste resultater og konklusioner. 3

4 Indledning Om undersøgelsen BAGGRUND OG FORMÅL UNDERSØGELSESDESIGN I uge 30 afholdtes Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro. Lejren var danmarkshistoriens største spejderlejr, hvor alle danske spejderkorps var samlet for første gang. Der deltog ca spejdere fra Danmark og udlandet. Holstebro Kommune ønsker at undersøge effekten af spejderlejren i forhold til følgende parametre: Indtryk af Holstebro før og efter besøget Brug af byen og området Samfundsøkonomiske effekter Betydning af spejderlejren for egne borgere. Denne rapport indeholder resultaterne af den undersøgelse som Epinion har gennemført af spejderlejrens effekter. På udvalgte parametre sammenlignes med resultaterne af en lignende måling gennemført af Epinion for Skive Kommune ifm. Spejderlejren SEE 20:10, som tiltrak omkring spejdere og spejderledere til Skive Kommune i Læsevejledning: Spørgsmålsformuleringen fremgår som hovedreglen af figuroverskrifterne. Figurerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af gæsterne eller undergrupper (eksempelvis overnattende gæster). Overskrifter og underoverskrifter opsummerer de vigtigste resultater og delkonklusioner. For at frembringe et fyldestgørende datagrundlag til en analyse af effekterne ved afholdelsen af Spejdernes Lejr 2012, har Epinion foretaget spørgeskemaundersøgelser blandt et repræsentativt udsnit af fire hovedmålgrupper. Det drejer sig om: Spejderne (herunder ledere) Spejdernes gæster Borgere i kommunen over 15 år (både i byen og oplandet) Erhvervs- og kulturaktører i kommunen: Erhvervs- og kulturaktørerne indeholder virksomheder inden for handel, overnatning og restauration samt kulturelle institutioner og øvrige erhvervsvirksomheder. Der er gennemført 313 interview med spejdere (og ledere), 309 interview med gæster, 302 interview med borgere i kommunen samt 159 interview med erhvervs- og kulturaktører. Spejdere, ledere og gæster er blevet interviewet personligt af Epinions interviewere under spejderlejren og interviewene blev spredt ud over tre dage. Spørgeskemaundersøgelserne blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i kommunen samt erhvervs- og kulturaktørerne er gennemført som telefoniske spørgeskemaundersøgelser i august

5 De vigtigste resultater i ultrakort form Vidste du at gæster og spejdere på Spejdernes Lejr 2012 har brugt ca. 38. mio. kroner i løbet af deres ophold. lejren har tiltrukket et stort antal nye besøgende, som var i Holstebro for første gang det gælder for mere end 7 ud af 10 af spejderne, hvilket svarer til ca nye besøgende alene blandt spejderne. spejdernes og gæsternes syn på Holstebroegnen var positivt før lejren, men lejren har i høj grad forstærket dette positive syn på Holstebro.... over halvdelen af spejderne og gæsterne ønsker at komme tilbage til Holstebroegnen, ligesom lige så mange vil anbefale Holstebroegnen til venner og familie. kommunens borgere er meget positive over for værtsskabet: Hele 95 % synes, at værtsskabet var en god idé, og 93 % mener, at kommunen i fremtiden skal arbejde på at tiltrække lignende events. ca. 30 % af virksomhederne/kulturinstitutionerne i undersøgelsen har oplevet en positiv effekt på deres omsætning som følge af lejren. I de mest direkte berørte brancher som overnatning og kulturinstitutioner har mere end halvdelen oplevet en positiv effekt på omsætningen. Også erhvervsaktørerne er enige i, at lejren styrker kommunen, og at der bør tiltrækkes flere lignende events. 5

6 Økonomiske effekter på kort sigt Sammenfatning og konklusion Spejderlejrens økonomiske gevinst estimeres til 38 millioner kr. på kort sigt Overnattende gæster har et næsten fem gange større forbrug end ikkeovernattende gæster Det samlede forbrug under Spejderlejren estimeres til ca. 38 millioner kr. Sammenlignes med spejderlejren i Skive Kommune fremgår det, at gæsternes gennemsnitlige forbrug var ca. 13 % højere på Spejdernes Lejr Spejdernes gennemsnitlige forbrug er lidt mere end halvdelen af spejdernes gennemsnitlige forbrug på spejderlejren i Skive. Den største del af forbruget er gået til forplejning, hvilket estimeres til et samlet forbrug på ca. 22 millioner kr., og souvenirs, som blev estimeret til ca. 13 millioner kr. Da transport og entré har været gratis for spejderne, er kun 3% af forbruget gået til andet. Næsten 50 % af spejderne havde gæster på besøg på lejren. Størstedelen af gæsterne kom på besøg, fordi de havde pårørende eller bekendte i spejderlejren. Ca. 1/3 af gæsterne overnattede på Holstebroegnen. Sammenholdt med det faktum, at overnattende gæster havde et næsten fem gange større forbrug end ikke-overnattende gæster, er der potentiale ift. fremtidige arrangementer i at få flere til at overnatte (kommercielt). 6

7 De besøgendes kendskab til og syn på Holstebroegnen Spejdere og gæster Spejderlejren har tiltrukket mange mennesker, der aldrig før havde været på egnen Indtrykket af egnen er positivt og gæsterne vil anbefale andre at besøge Holstebro 71 % af spejderne havde aldrig besøgt Holstebroegnen før Spejderlejren. Spejderlejren har således tiltrukket mange nye mennesker til egnen. Spejdernes og gæsternes syn på Holstebroegnen var positivt før lejren. Lejren har i høj grad forstærket det positive syn. En stor andel af spejderne og gæsterne svarer, at de ikke ved, om Holstebroegnen byder på spændende oplevelser indenfor kultur, kunst, natur og by. Over halvdelen af spejderne og gæsterne ønsker at komme tilbage til Holstebroegnen, ligesom lige så mange vil anbefale Holstebroegnen til venner og familie. Positiv omtale og anbefalinger er en meget effektiv form for reklame. Spejdernes Lejr 2012 har således været positiv markedsføring af Holstebroegnen, som kan medføre mange nye fremtidige turister til egnen. 7

8 Opbakning til lejren fra kommunens borgere Borgerne Kendskabet og tilfredsheden med spejderlejren er stort blandt borgerne Opbakning blandt borgerne til at Holstebro Kommune i fremtiden skal være vært for lignende arrangementer 98 % af borgerne vidste, at kommunen var vært for Spejdernes Lejr Knap 1/5 af borgerne har deltaget i de aktiviteter, spejderne har afholdt rundt omkring i kommunen. Alle borgere, der har deltaget i aktiviteterne, synes, at det var en god idé, at Holstebro Kommune var vært for Spejderlejren. 93 % af borgerne, der ikke har deltaget i aktiviteterne, synes, at det var en god idé, at kommunen var vært for Spejderlejren. Borgerne synes også, at det er en god idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at tiltrække lignende arrangementer. Spejderlejren har ifølge borgerne særligt styrket Holstebro Kommune som et godt sted at være turist og bo. Borgerne mener endvidere, at Spejderlejren har styrket erhvervslivet og gjort dem mere stolte over at bo i Holstebro Kommune. 8

9 Positive effekter for kommunens erhvervsliv og kulturinstitutioner Erhvervslivet Virksomhederne kender til spejderlejren og synes, det var en god idé, at Holstebro Kommune var vært Virksomheder inden for både overnatning og restauration samt de kulturelle institutioner har oplevet en positiv effekt på omsætningen Ligesom blandt borgerne var kendskabet til spejderlejren stort blandt virksomhederne. Således vidste 99 % af virksomhederne, at Holstebro Kommune var vært for Spejdernes Lejr I underkategorien øvrige erhvervsvirksomheder kendte 5 % af virksomhederne ikke til afholdelsen af spejderlejren, mens alle virksomheder i de mere direkte berørte brancher havde kendskab til lejren. Ca. 1/3 af virksomhederne vurderer, at spejderlejren har haft en positiv effekt på omsætningen. Omvendt vurderer 5 %, at spejderlejren har haft en negativ effekt på omsætningen. Den positive effekt på omsætningen kunne især mærkes blandt virksomhederne inden for overnatning, hvor 67 % har haft en stigning i omsætningen, blandt de kulturelle institutioner, hvor det gælder for 50 %, og blandt virksomhederne inden for restauration, hvor 33 % har haft en stigning i omsætningen. Virksomhederne er enige om, at spejderlejren har styrket Holstebros image. Spejderlejren har specielt styrket imaget af Holstebro som et godt sted at være turist og bo. Mere end 90 % af virksomhederne synes, at lejren var en god ide, og at Holstebro Kommune i fremtiden skal forsøge at tiltrække lignende events. Blandt virksomhederne inden for overnatning, kulturelle institutioner, øvrige erhvervsvirksomheder og andet var 100 % af virksomhederne enige i dette. 9

10 2 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT I dette afsnit præsenteres analysen af lejrens umiddelbare økonomiske effekter gennem tal for gæster og spejderes forbrug. 10

11 Det samlede forbrug under Spejdernes Lejr 2012 estimeres til omkring 38 millioner kroner Med ca spejdere på spejderlejren og et gennemsnitligt forbrug på 554 kr., udgør spejdernes samlede forbrug ca. 21 millioner kr. Gæster på lejren havde et gennemsnitligt forbrug på 615 kr. Undersøgelsen viser, at ca. 44% af spejderne havde gæster på besøg i lejren, og de havde i gennemsnit 2,7 gæster. Dette svarer potentielt til ca gæster. Opererer vi i forhold til forbruget dog med den forsigtige antagelse, at hver af de spejdere, som havde besøg, havde én unik gæst med et gennemsnitligt forbrug på 615 kr., svarer det til ca gæster. 58% af gæsterne besøgte lejren, fordi de havde pårørende eller venner/bekendte i lejren, mens 42% af gæsterne besøgte lejren, fordi de var tidligere spejdere, var nysgerrige, arbejdede eller ud fra andre årsager. Medregnes de resterende 42% af gæster, skønnes det samlede antal gæster med et gennemsnitligt forbrug på 615 kr. således til at være mindst , hvilket giver et samlet forbrug for gæster på 17 millioner kr. Det samlede forbrug for spejdere og gæster estimeres således til mindst 38 millioner kr. Det skal bemærkes, at antallet på de gæster kun er et meget konservativt skøn over det faktiske antal gæster på lejren med et gennemsnitligt forbrug på 615 kr. for at sikre, at estimationen af de økonomiske konsekvenser hviler på et sikkert grundlag. Hvor mange penge regner du cirka med at forbruge alt i alt under dit ophold? (Estimeret samlet forbrug for alle spejdere og gæster) kr kr kr kr kr kr kr kr kr. - kr kr kr Spejdere og ledere Gæster Samlet n=533 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 11

12 Selvom deres ophold er kortere end spejdernes, har gæsterne i gennemsnit et højere forbrug Selvom gæsterne tilbringer kortere tid på Holstebroegnen, er deres gennemsnitlige forbrug 11 % højere. Sammenlignes der med spejderlejren i Skive er gæsternes gennemsnitlige forbrug ca. 13% højere (615 kr. i Holstebro mod 541 kr. i Skive) Derimod er spejdernes gennemsnitlige forbrug betydeligt lavere end i Skive. Her har spejdere/ledere haft et gennemsnitligt forbrug på 1026 kr., hvilket er næsten det dobbelte af spejdernes forbrug på Spejdernes Lejr Hvor mange penge regner du cirka med at forbruge alt i alt under dit ophold? (Gennemsnit) kr. 700 kr. 600 kr. 500 kr. 400 kr. 300 kr. 615 kr.554 kr. 200 n=222 kr. 100 kr. - Gæst Spejdere og ledere n=533 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 12

13 Overnattende gæster har et næsten fem gange større forbrug end ikkeovernattende gæster Hvorvidt gæsterne overnatter på Holstebroegnen eller ej, har i sagens natur stor betydning for deres forbrug, både fordi de overnattende er på egnen i længere tid og fordi nogle overnatter kommercielt. Overnattende gæster har næsten et fem gange større forbrug end ikke-overnattende gæster. Gæsterne, som overnatter kommercielt på hotel, camping eller vandrehjem, har det største forbrug. Næsten hver sjette gæst på spejderlejren overnattede på Holstebroegnen og 9% overnattede på hotel, camping eller vandrehjem. Der er således potentiale i at øge andelen af kommercielt overnattende. Hvor mange penge regner du cirka med at forbruge alt i alt under dit ophold? (Gennemsnit) kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr. 800,0 kr. 600,0 kr. 400,0 kr. 200,0 kr kr kr. 235 kr. - Overnattende (camping, hotel, mm.) Overnattende i øvrigt Ikke-overnattende n=222 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 13

14 Spejdernes forbrug fordeler sig ligeligt mellem forplejning og shopping, mens gæsternes forbrug i højere grad er gået til forplejning Hvordan vil dit samlede forbrug være fordelt på nedenstående kategorier? Spejdere og ledere 8 Hvordan vil dit samlede forbrug være fordelt på nedenstående kategorier? Gæster % 46% % 1 5% 1 5% 3% Forplejning (mad ogsouvenirs, gaver og drikkevarer) shopping Andet n=303 Forplejning (mad og drikkevarer) Souvenirs, gaver og shopping Overnatning Andet n=212 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 14

15 I løbet af Spejdernes Lejr 2012 blev der brugt ca. 16 millioner kr. på forplejning Det højeste forbrug under Spejdernes Lejr 2012 har været inden for forplejning, hvor gæster og spejdere har brugt ca. 22 millioner kr. Souvenirs, gaver og shopping har også været en stor post med et samlet forbrug på ca. 13 millioner kr. Forbruget på andet estimeres til 1,7 millioner kr. Det bemærkes, at transport og entré har været gratis for spejderne. Endelig estimeres forbruget på overnatning til knap 1 million kr. Hvordan vil dit samlede forbrug være fordelt på nedenstående kategorier? (Samlet estimat) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 Forplejning (mad og drikkevarer) Souvenirs, gaver og shopping Andet Overnatning n=515 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 15

16 Næsten hver anden spejder havde besøg på lejren. Ca. 60 % af gæsterne kom på besøg, fordi de havde pårørende eller bekendte i spejderlejren Har du haft eller får du besøg på lejren af familie eller venner? 6 Hvorfor er du gæst i lejren? 54% 5 44% Anden årsag 7% % Ja Nej Ved ikke Arbejde 19% Nysgerrighed 1 Tidligere spejder 6% Venner / bekendte i lejren 12% Pårørende i lejren 46% n=313 n=308 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 16

17 Over halvdelen af gæsterne overnattede på Holstebroegnen. 42% af de overnattende gæster overnattede i selve lejren Overnatter du på Holstebroegnen? Hvor overnatter du? (Kun overnattende gæster) Privat indkvartering 2% Ja 58% På anden vis 6% På hotel 6% På campingplads 6% Nej 42% I eget hjem, er bosat i lokalområdet 37% I selve lejren 42% n= n=179 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 17

18 3 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN I dette afsnit præsenteres analysen af spejdere og gæsters vurdering af Holstebroegnen herunder om de har fået et mere positivt syn og/eller lyst til at vende tilbage. Desuden ses nærmere på, hvilke attraktioner de har besøgt under deres ophold. 18

19 Lejren tiltrak mange nye besøgende til Holstebro: 7 ud af 10 spejdere havde aldrig besøgt Holstebroegnen før spejderlejren Spejdernes Lejr 2012 har tiltrukket mange nye mennesker til Holstebroegnen, der ikke tidligere har været på besøg. 7 ud af 10 spejdere og mere end halvdelen af lederne svarer således, at de aldrig har været på Holstebroegnen før. Over 1/3 af gæsterne har aldrig besøgt Holstebroegnen før, så der er også mange nye besøgende i denne gruppe. Samtidig fremgår det, at 12 % af spejderne, har besøgt Holstebroegnen inden for det seneste år, hvilket gælder for knap 20 % af lederne og 25 % af gæsterne. Samlet har lejren således formået at tiltrække et meget stort antal mennesker til Holstebroegnen, som enten aldrig har været på besøg før eller hvor seneste besøg ligger mere end et år tilbage. Spejdernes Lejr 2012 har tiltrukket flere nye besøgere til egnen end spejderlejren i Skive Her havde 68 % af lederne og knap halvdelen af spejdere og gæster besøgt Skiveegnen før spejderlejren. Hvornår besøgte du sidst Holstebroegnen? % % % 3 25% 25% 2 17% 18% 1 12% 9% 1 7% 5% 2% 2% 3% Spejder Gæst Leder Under ét år siden Ét til to år siden Over to år siden Aldrig Ved ikke n=535 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 19

20 Mange gæster og spejdere har haft et positivt indtryk af Holstebroegnen før deres besøg i lejren Over 50 % af spejdere, gæster og ledere havde et positivt indtryk af Holstebroegnen Derudover havde knap 1 % af spejdere og ledere et delvist negativt billede af egnen Andelen, som ikke føler sig i stand til at svare ligger mellem 8 og 14 % (Ved ikke). De fleste havde således et indtryk af Holstebro inden de kom. Var dit overordnede indtryk af Holstebroegnen positivt eller negativt inden du kom? Leder Gæster 47% 41% 21% 25% 25% 19% 1% 8% 12% Positivt Delvis positivt Hverken positivt eller negativt Delvis negativt Negativt 1% Ved ikke Spejder 36% 24% 25% 14% n=535 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 20

21 Inden besøget forbandt mange Holstebroegnen med Vestjylland og provins Ca. 1/3 af de spejdere, som sætter ord på deres opfattelse, forbandt Holstebroegnen med Vestjylland og provins inden spejderlejren. Hos lederne og gæsterne var dette tal henholdsvis ca. 1/4 og 1/6. En stor del forbandt også Holstebroegnen med kunst og kultur og familie og venner inden besøget. Omvendt var der færre der forbandt Holstebroegnen med erhverv. Det er værd at bemærke, at mange af disse associationer er positivt ladede. Spørgsmålet blev stillet til 536 spejdere, gæster og ledere. 64 % af de adspurgte svarede ved ikke. Figuren til højre viser svarfordelingen for de 36% af spejdere, gæster og ledere, der har svaret på spørgsmålet. Når du tænkte på Holstebroegnen inden du kom hertil, hvad forbandt du så umiddelbart med området? Vestjylland og provins Kunst og kultur Natur Familie og venner Militær Skole Erhverv Hyggelig/flot by Andet 3% 2% 5% 8% 1 5% 5% 6% 5% 3% 8% 1 5% 1 8% 9% 11% 13% 14% 13% 16% 18% 18% 23% 23% 21% 29% Leder Gæst Spejder n=194 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster. De åbne svar er kodet i kategorier. 21

22 61 % af spejderne har fået et mere positivt syn på Holstebroegnen efter deres besøg Synet på Holstebro har udviklet sig positivt for mange af de besøgende af spejderlejren, især blandt spejderne. 44 % af lederne og lidt over 1/3 af gæsterne har også fået et mere positivt syn på Holstebro. Dette er en meget positiv udvikling, særligt taget i betragtning, af at over 50 % af respondenterne i forvejen havde et godt indtryk af egnen. Udviklingen i Holstebro har været mere markant end i Skive, hvor 24 % af lederne, 19 % af spejderne og 2 % af gæsterne fik et mere positivt indtryk af Skiveegnen. Der skal dog tages højde for, at mange respondenter i forvejen havde et positivt indtryk af Skive. Både i Holstebro og i Skive har under 1 % af samtlige besøgende fået et dårligere indtryk. Har dit indtryk af Holstebroegnen ændret sig efter dette besøg i området? Leder Gæst Spejder 35% 44% 61% 57% 52% 1% 3 8% 8% 3% Ja, i positiv retning Nej, mit indtryk er uforandret Ja, i negativ retning Ved ikke n=535 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 22

23 20 % af gæsterne og godt 50 % af spejderne og lederne har været ude for at se seværdigheder og attraktioner på Holstebroegnen 20 % af gæsterne svarer, at de har besøgt attraktioner og seværdigheder under deres besøg. Flere blandt spejdere og ledere har besøgt attraktioner og seværdigheder det gælder ca. halvdelen. De attraktioner, som primært besøges er: Holstebro Badeland Kvinde på Kærre Hjerl Hede Alfred Christensens Springvand. Der er således et potentiale ved fremtidige arrangementer i at få flere spejdere og gæster ud for at opleve Holstebroegnens seværdigheder og attraktioner. Hvilke seværdigheder/attraktioner har du besøgt, eller planlægger du at besøge under dit ophold i forbindelse med spejderlejren? Hjerl Hede Holstebro Badeland Alfred Christens Springvand Kvinde på Kærre Ingen Andre 4% 7% 3% 3% 3% 5% 4% 14% 7% 8% 13% 2 25% 24% 23% 46% 58% 8 Spejder Gæst Leder Andre" kategorien inkluderer svarmuligheder med 0/1% n=534 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 23

24 Spejdere og gæster har et positivt indtryk af Holstebroegnens kultur- og kunstoplevelser, egnens natur og selve byen Det klare flertal i alle tre grupper er enige i udsagnene. Næsten 50 % af spejderne og gæsterne ved dog ikke, om de opfatter Holstebro By som en spændende by at gå rundt i. I Skive var spejdere, ledere og gæster mere enige i udsagnene. Holstebroegnen byder på gode muligheder for kultur- og kunstoplevelser % 54% 6 Enig 8% 12% 9% 1% 2% Uenig 29% 32% 29% Spejder Gæst Leder n=534 Holstebroegnen byder på en spændende natur, der er værd at besøge % 56% 13% 12% 16% 8% 4% 4% 22% 21% 24% Enig Hverken/eller Uenig Ved ikke Spejder Gæst Leder n=534 Holstebro By er en spændende by at gå rundt i % 49% 42% Enig 9% 7% 9% Hverken/ eller Uenig 49% 44% 43% Ved ikke Spejder Gæst Leder n=534 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 24

25 Over halvdelen af spejderne og gæsterne ønsker at komme tilbage til Holstebroegnen Holstebroegnen har gjort et positivt indtryk på gæster, spejdere og lederne til Spejdernes Lejr 2012 og over halvdelen af spejderne ønsker at vende tilbage til egnen. Under 5 % ønsker ikke at komme tilbage til Holstebroegnen. Dette er en klar indikation på, at lejren kan forventes at resultere i fremtidige turister til Holstebroegnen. For at kunne sammenligne med spejderlejren i Skive, omdannes svarene på udsagnene til gennemsnit. Et gennemsnit på 1 svarer til at gruppen er helt uenig i udsagnet og 5 til at gruppen er helt enig i udsagnet. De besøgende af spejderlejren i Holstebro har ift. til spejderlejren i Skive i lidt mindre grad et ønske om at komme tilbage til egnen. Spejdernes gennemsnit ligger på 4,0 i Holstebro og 4,1 i Skive, gæsternes gennemsnit ligger på 4,0 i Holstebro og 4,2 i Skive, og ledernes gennemsnit ligger på 4,0 i Holstebro og 4,1 i Skive. Et gennemsnit på 4 svarer til, at gruppen er delvis enig i udsagnet, hvilket er en høj vurdering taget i betragtning, at udsagnene indeholder en efterfølgende handling. Holstebroegnen er et sted, jeg ønsker at komme tilbage til 7 63% 6 57% 59% % 2 18% 16% 15% 1 9% 5% 3% 2% Enig Hverken/ eller Uenig Ved ikke Spejder Gæst Leder n=534 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 25

26 Over 50 % vil anbefale et ophold på Holstebroegnen til familie og venner Spejdere og gæster har fået et så positivt indtryk af Holstebroegnen, at over halvdelen vil anbefale et ophold på Holstebroegnen til familie og venner. Positiv omtale og anbefalinger er en meget effektiv form for reklame. Spejdernes Lejr 2012 har således været positiv markedsføring af Holstebroegnen, som kan medføre mange nye, fremtidige turister til egnen. Sammenlignet med spejderlejren i Skive vil spejderne i samme omfang anbefale et ophold i egnen til familie og venner som i Holstebro (gennemsnit på 3,9 i Holstebro og 3,9 i Skive). Gæster i Holstebro vil i lidt mindre grad anbefale et ophold til andre (gennemsnittet i ligger på 3,7 i Holstebro og 4,0 i Skive) og det samme gælder for lederne til spejderlejren (gennemsnittet ligger på 3,8 i Holstebro og 3,9 i Skive). Jeg vil anbefale et ophold på Holstebroegnen til familie og venner 6 56% 54% 52% Spejder 3 Gæst 24% 25% Leder 2 16% 15% 1 8% 8% 5% 6% Enig Hverken/ eller Uenig Ved ikke n=534 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt spejdere og gæster 26

27 4 BORGERNES VURDERING I dette afsnit præsenteres analysen af, hvordan borgerne i Holstebro Kommune ser på lejren og vurderer effekterne for kommunen. 27

28 Ca. 98 % af borgerne i Holstebro Kommune ved, at kommunen var vært for Spejdernes Lejr 2012 Ca. 98 af alle borgere i Holstebro Kommune ved, at kommunen var vært for Spejdernes Lejr Det er 7 procentpoint flere borgere end i Skive, hvor 91 % af borgerne vidste at Skive Kommune var vært for spejderlejren. Ved du, at Holstebro Kommune den 21. juli til den 29. juli var vært for Spejdernes Lejr 2012? % Ja 2% Nej n=302 28

29 Næsten alle borgere over 18 år har kendskab til spejderlejren Afholdelsen af lejren er kendt blandt alle aldersgrupper. Kendskabet er dog lidt mindre blandt de årige, hvor 4 % ikke vidste, at lejren blev afholdt. I Skive var der store forskelle i kendskab blandt de forskellige aldersgrupper. Her vidste 77 % af de årige borgere, at kommunen var vært for spejderlejren. Ved du, at Holstebro Kommune den 21. juli til den 29. juli var vært for Spejdernes Lejr 2012? 55 år eller derover 99% 1% år 10 Ja Nej år 96% 4% n=295 29

30 Knap 1/5 del af borgerne har deltaget i spejderlejrens aktiviteter 18 % af borgerne har deltaget i en eller flere aktiviteter i forbindelse med spejderlejren. Sammenlignet med Skive Kommune har markant flere borgere i Holstebro Kommune deltaget i spejdernes aktiviteter. Under spejderlejren i Skive Kommune deltog 7 % af borgerne i aktiviteterne, hvilket er 11 %-point mindre end i Holstebro Kommune. Spejderne har afholdt en række aktiviteter rundt omkring i kommunen. Har du deltaget i en eller flere af disse aktiviteter? % % 1 Ja Nej Ved ikke 1% n=302 30

31 95 % af borgerne synes, at det er en god idé, at Holstebro Kommune har været vært for Spejdernes Lejr Borgerne synes generelt, at det har været en god idé at afholde Spejdernes Lejr i Holstebro Kommune. Over halvdelen af borgerne synes endda, at det har været en meget god idé. 1 % af borgerne synes, at afholdelsen af lejren i Holstebro var en dårlig idé. Der er således meget stor og markant opbakning til værtskabet blandt kommunens borgere. Opbakningen til kommunens værtsskab blandt borgerne er større i Holstebro Kommune end i Skive Kommune. I Skive synes 93 % af borgerne, at det var en god idé, at lejren afholdes i Skive Kommune og 48 % syntes, at det var en meget god idé. Borgerne i Holstebro Kommune har således i større omfang 1) været opmærksomme omkring arrangementet, 2) deltaget i aktiviteter og 3) været positive over for afholdelsen. Synes du, at det var en god eller en dårlig idé, at Holstebro Kommune var vært for lejren? % Meget god idé 44% God idé 2% 1% Hverken en god eller en dårlig idé Dårlig idé Meget dårlig idé 2% Ved ikke n=302 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne 31

32 100 % af borgerne, som har deltaget i lejrens aktiviteter, synes, at det var en god idé, at Holstebro Kommune var vært for spejderlejren Selvom synet på værtsskabet generelt er positivt, har borgere, som har deltaget i lejrens aktiviteter, en endnu mere positiv holdning til Holstebro Kommunens værtsskab af lejren end de borgere, som ikke har deltaget i aktiviteterne. Alle, som har deltaget i aktiviteterne, synes, at Holstebro Kommunes værtsskab har været en god idé. 64 % af de deltagende borgere synes endda, at Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro har været en meget god idé. Synes du, at det var en god eller en dårlig idé, at Holstebro Kommune var vært for lejren? % 47% 46% 36% Deltaget i aktiviteter Ikke deltaget i aktiviteter 2 1 Meget god idé God idé 2% 2% 3% Hverken en god eller en dårlig idé Dårlig idé Ved ikke n=302 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne 32

33 93 % af borgerne synes, at det er en god idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at trække lignende arrangementer til kommunen Borgerne er generelt meget positive over for fremtidige lignende arrangementer i Holstebro Kommune. Over 90 % af borgerne synes, at det er en god idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at trække lignende arrangementer til kommunen. 58 % af borgerne synes endda, at det er en meget god idé. 2 % af borgerne synes, at det er en dårlig idé, hvis kommunen prøver at tiltrække lignende arrangementer til egnen. Synes du, at det er en god eller en dårlig idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at trække lignende arrangementer/events til kommunen? % 37% 2 1 Meget god idé God idé 4% Hverken en god eller en dårlig idé 2% Dårlig idé 1% Meget dårlig idé Ved ikke n=302 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne 33

34 99 % af borgerne, som har deltaget i aktiviteter, synes, at det er en god idé, hvis Holstebro i fremtiden forsøger at tiltrække lignende arrangementer Over 60 % af borgerne, som har deltaget i aktiviteterne, synes, at det er en meget god idé, hvis kommunen prøver at tiltrække lignende arrangementer. Igen er borgere, som har deltaget i aktiviteterne, mere positivt indstillede over for lignende arrangementer i kommunen end borgere, som ikke har deltaget. Synes du, at det er en god eller en dårlig idé, hvis Holstebro Kommune i fremtiden forsøger at trække lignende arrangementer/events til kommunen? % 54% 37% 37% Deltaget i aktiviteter 2 Ikke deltaget i aktiviteter 1 Meget god idé God idé 5% 3% 2% 1% Hverken en god eller en dårlig idé Dårlig idé Meget dårlig idé Ved ikke n=302 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne 34

35 88 % af borgerne er enige i, at spejderlejren har styrket kommunen som et godt sted at bo 88 % af borgerne i Holstebro er enige eller delvis enige i, at spejderlejren og lignende arrangementer styrker Holstebro Kommune som et godt sted at bo. 7 % af borgerne er derimod uenige eller delvis uenige i udsagnet. Et gennemsnit mellem 4 og 5 ville svare til, at borgerne er helt enige til delvis enige i, at spejderlejren har styrket kommunen, som et godt sted at bo. Borgerne i Holstebro Kommune er i lidt højere grad end borgerne i Skive Kommune enige i, at spejderlejren har styrket kommunen, som et godt sted at bo. I Holstebro Kommune ligger det gennemsnittet for borgerne på 4,5, mens borgernes gennemsnit i Skive Kommune er på 4,3. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i Holstebro Kommune styrker Holstebro Kommune som et godt sted at bo? % 15% 4% Enig Delvis enig Hverken/ eller 2% 5% 1% Delvis uenig Uenig Ved ikke n=302 35

36 9 ud af 10 borgere i Holstebro Kommune er enige i, at spejderlejren styrker Holstebro Kommune som et godt sted at være turist 90 % af borgerne i Holstebro Kommune er enige til delvis enige i, at spejderlejren styrker Holstebro Kommune som et godt sted at være turist. 4 % af borgerne er uenige til delvis uenige i dette udsagn. Borgerne i Holstebro Kommune er i højere grad en borgerne i Skive Kommune enige i dette udsagn, hvilket et gennemsnit på 4,7 i Holstebro og et tilsvarende gennemsnit på 4,5 i Skive viser. Generelt er borgerne i begge kommuner dog meget enige i, at spejderlejren har styrket kommunen som et godt sted at være turist. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i Holstebro Kommune styrker Holstebro Kommune som et godt sted at være turist? % Enig Delvis enig Hverken/ eller 1% 3% 2% Delvis uenig Uenig Ved ikke n=302 36

37 76 % af borgerne i Holstebro Kommune er enige i, at spejderlejren styrker erhvervslivet i Holstebro Kommune Over ¾ af borgerne i Holstebro Kommune vurderer, at afholdelsen af spejderlejren har styrket erhvervslivet. 12 % af borgerne er derimod uenige til delvis uenige i udsagnet. Borgerne i Holstebro Kommune (gennemsnit på 4,2) er i lidt højere grad end borgerne i Skive Kommune (gennemsnit på 4,1) enige i, at det styrker erhvervslivet i kommunen. I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i Holstebro Kommune styrker erhvervslivet i Holstebro Kommune? % 1 7% 3% 9% 5% Enig Delvis enig Hverken/ eller Delvis uenig Uenig Ved ikke n=302 37

38 Over 2/3 af borgerne i Holstebro Kommune vurderer, at afholdelsen af spejderlejren har gjort dem mere stolte over at bo i kommunen 67 % af borgerne i Holstebro Kommune er enige til delvis enige i, at det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i kommunen, gør dem mere stolte over at bo i Holstebro Kommune. 11 % af borgerne er uenige til delvis uenige i dette udsagn. Borgerne i Holstebro Kommune er i lidt mindre grad enige i, at afholdelsen af spejderlejren har gjort dem mere stolte over at bo i kommunen (Gennemsnit i Holstebro er 4,0, mens gennemsnittet i Skive ligger på 4,1). I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? Det at spejderlejren og lignende arrangementer afholdes i Holstebro Kommune gør mig mere stolt over at bo i Holstebro Kommune % 2 1 9% 11% Enig Delvis enig Hverken/ eller 16% 4% 1% Delvis uenig Uenig Ved ikke n=302 38

39 Borgerne vurderer overordnet, at spejderlejren har haft en positiv betydning for Holstebro Kommune Hvilken betydning har det efter din mening for Holstebro Kommune, at spejderlejren er blevet afholdt? Kilde: Åbne besvarelser I spørgeskemaundersøgelsen 39

40 5 ERHVERVSLIVETS VURDERING I dette afsnit præsenteres analysen af, hvordan erhvervslivet i Holstebro Kommune ser på lejren og vurderer effekterne for kommunen. I flere tilfælde opdeles erhvervslivet i flere undergrupper. Disse forskelle må dog fortolkes med forbehold pga. antallet af interview. 40

41 Stort set alle virksomheder i kommunen kender til afholdelsen af Spejdernes Lejr 2012 Ved du, at Holstebro Kommune den 21. juli til den 29. juli var vært for Spejdernes Lejr 2012? (Opdelt på brancher) Butik 10 Overnatning 10 Restauration 10 Kulturel institution 10 Ja Øvrige erhvervsvirksomheder 5% 95% Nej Andet 10 Total 1% 99% n=159 Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt erhverv i Holstebro Kommune 41

42 Alle virksomheder inden for overnatning har haft gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren Især virksomheder inden for overnatning, restauration, butikker og kulturelle institutioner har haft mange gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren. I Holstebro har 18 procentpoint flere af virksomhederne inden for overnatning haft gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren, end samme virksomheder havde i Skive. Tallene er ca. det samme inden for restauration og butikker i både Holstebro og Skive. Omvendt havde 50 % af de kulturelle institutioner i Holstebro gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren, mens 89 % af de kulturelle institutioner i Skive havde gæster, der var i Skive i forbindelse med spejderlejren. Har du haft kunder/gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren? Butik Overnatning Restauration Kulturel institution Øvrige erhvervsvirksomheder Andet 3% 6% 19% 28% 35% % 67% 81% 10 Ja Nej Ved ikke Total 3% 4 57% n=159 42

43 57 % af virksomhederne har haft kunder/gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren Har du haft kunder/gæster, der var i Holstebro i forbindelse med spejderlejren? Hvor stor har den procentvise stigning i kunder/gæster været, som du mener skyldes spejderlejren? Butik 12% Ja 57% Overnatning 1 Nej 4 Restauration 32% Kulturel institution 3 Ved ikke 3% Øvrige erhvervsvirksomheder* 158% * Den kraftige stigning skyldes, at kategorien inkluderer en enkelt outlier med en stigning på 300 %. Gennemsnitlige procentvise stigning i antal kunder/gæster n=159 n=38 43

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF 2014-15: Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Politireformen år ét

Politireformen år ét Politireformen år ét Befolkningens syn på politiet i december 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg August 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnede

Læs mere

Forundersøgelsen til Young Skills

Forundersøgelsen til Young Skills Forundersøgelsen til Young Skills Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013 Troels Barkholt-Spangsbo og Niels Egelund UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST Indhold Indledning og baggrund

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

http://www.aarhus.dk/~/media/dokumenter/kultur-og- Borgerservice/Kulturforvaltningen/Publikationer/2011/K2017-rapport-LW8A6EXR.

http://www.aarhus.dk/~/media/dokumenter/kultur-og- Borgerservice/Kulturforvaltningen/Publikationer/2011/K2017-rapport-LW8A6EXR. Kulturforvaltningen, Aarhus Kommune Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon

Læs mere