6. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2017"

Transkript

1 6. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2017 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2017 til efterretning. Sagsfremstilling Investerings- og Moderniseringsplan (IM-plan) oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store infrastrukturinvesteringer og beskriver projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter. I det følgende redegøres for ændringer i forhold til projektbeskrivelserne i IM-planen (Budget 2017) opgjort efter 3. kvartal 2017 for så vidt angår kvalitet, tidsplan og økonomi. For de enkelte projekter er anvendt en farvekode, hvor: Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet efter budgettets vedtagelse, og at den økonomiske effekt er indarbejdet i årets budget. Gul angiver, at der er tale om projekter, der er under forberedelse til en bestyrelsesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget. Projekterne i IM-planen er i forskellige faser, spændende fra kvalificerede ideer til projekter, som er afsluttede og på vej i drift. DTU benytter en standardiseret projektmodel med ni faser: 1. Ideoplæg 2. Byggeprogram 3. Dispositionsforslag 4. Projektforslag 5. Forprojekt 6. Hovedprojekt 7. Udførelse 8. Aflevering 9. Idriftsættelse Efter fase 9; idriftsættelse afsluttes den løbende rapportering til bestyrelsen med angivelse af seneste slutprognose for projektets omkostninger, da alle større risici på dette stade er kendte. Der vil i almindelighed udestå enkelte leverandørfakturaer, ligesom der i alle byggeprojekter gennemføres 1. års og 5. års gennemgang, hvorfor det endelige byggeregnskab kan udvise mindre afvigelser fra den rapporterede slutprognose. Side 1 af 13

2 Nybygning Life Science & bioengineering byggeri (Bygningerne 201, 202, 204 og 205B) Afleveret ifølge projektplanen Byggeriet er taget i brug og blev indviet den 1. november 2017 af H.K.H. Kronprinsen. Afsluttet inden for budgettet. Dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet og Bygningsstyrelsen om overførsel af Unilabmidler i henhold til vedtagne aktstykker pågår. Bygning 202 I Life Science & Bioengineering byggeriet. Annulleret veterinærlaboratorium (bygning 205A) Byggeriet er stoppet efter bestyrelsesbeslutning i maj Inden byggeriet blev stoppet var der etableret overdækning af byggepladsen med et Site Cover -telt. Da lejeaftalen for teltet ikke kan afbrydes før medio 2018, benyttes teltet nu som facilitet til forskning i autonome droner. Byggepladsen retableres i løbet af 2018, når teltet kan nedtages. Projektet er stoppet, hvorfor udgifterne til annullering af projektet overføres til driftsregnskabet, som redegjort for ved bestyrelsens møde den 15. september Side 2 af 13

3 Bygningslaboratorium, bygning 130 Projektet er i fase 6; Hovedprojekt Ny laboratoriebygning, bygning 225 Afleveret Ifølge projektplanen. Bygningen er taget i brug i november 2017 Afsluttet inden for budget. Laboratoriebygning 225 Nyt BYG GEO hus, bygning 128, 129 og 117 Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen. Renovering af bygning 228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik Projekt er i fase 6; Hovedprojekt. Planlagt aflevering ultimo 2019 fastholdes. Side 3 af 13

4 Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X Nybyggeri), bygning 310 Projektet er i fase 4; Projektforslag, hvad angår bygningsdetaljer og fase 7 Udførelse, hvad angår indledende arbejder. Følger tidsplanen. Følger budgettet, idet 9,7 mio.kr. af det samlede budget for 30X projekterne overføres fra delprojekt Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): Ombygninger. Køb af bygning 304 samt reinvestering til DTU AIT Serverpark. Der er igangsat følgende re-investeringsarbejder til modernisering af den teknisk infrastruktur: UPS (elforsyning) modernisering Køleinfrastruktur Aktstykket blev tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 4. maj 2017 og handelen er gennemført. UPS (elforsyning) er i fase 8; Aflevering Køleinfrastruktur er i fase 0; forundersøgelser Køb/mageskifte med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af matrikel 172a Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF) ønsker at opføre et nyt vandværk på vandtårnsgrunden på Lyngby Campus i 3. kvadrant. DTU og LTF samarbejder om planlægning af det nye vandværk og DTU s byggeplaner i 3. kvadrant. Som led i denne planlægning er skel mellem LTF s grund og DTU s omkransende matrikel under optimering, således at et stykke af LTF s grund ved arealoverdragelse kan købes af DTU. Kommunen har givet afkald på en tilbagekøbsklausul og godkendt at vandværkets fodaftryk kan udgøre op til 50 pct. af det tilhørende grundareal, hvilket betyder, at DTU kan overtage et større areal end oprindeligt forudsat. Afventer forhandling med forsyningsselskabet og kommunen. Afventer forhandling med forsyningsselskabet. Køb af Kampsax grund i tracéet langs Helsingørmotorvejen Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 2. december 2016 projektet Køb af Kampsax-grund. Bestyrelsen bemyndigede endvidere den daglige ledelse til at forhandle en købsaftale for Kampsax-grunden inden for en overtagelsessum på 50 mio. kr. (inkl. købsomkostninger). Den endelig købsaftale blev indgået slut oktober Handelen et indgået inden for budgetrammen. Side 4 af 13

5 Køb af Prøvestation for Store Vindmøller ved Høvsøre Aktstykke er godkendt og handelen er afsluttet. Handelen er afsluttet. Kantine og studentercenter i 4. kvadrant Følger projektplanen Projektet er i fase 0, forundersøgelser pågår som en del af Campusplan 2029 Følger budgettet Letbane og Origo Følger projektplanen Projektet er i fase 0, forundersøgelser pågår som en del af Campusplan 2029 Følger budgettet Parkeringsanlæg - fase 1 Følger projektplanen Projektet er i fase 0, forundersøgelser pågår som en del af Campusplan 2029 Følger budgettet Nye gæsteboliger på Landmålervej Afleveret Ifølge projektplanen. Boligerne blev indviet den 12. oktober Afsluttet inden for budgettet Side 5 af 13

6 Nye gæsteboliger på Landmålervej i Hjortekær ved Dyrehaven. Scion DTU (Tracé) Det er aftalt, at Scion DTU er bygherre for projektet, og at DTU alene står for udlejning af grundstykke og lokalplanlægning. Projektet er i fase 3; Dispositionsforslag I tabellen i bilag 1 angives budget og prognose til 500 mio.kr., men da projektet er overgået til DTU Scion udgår projektet ved den kommende budgettering. Større ombygninger og moderniseringer Nyindretning af bygning 116 til undervisningsformål Projektet er i fase 1; ideoplæg. Følger revideret tidsplan godkendt på styregruppemøde 22. juni Fortætning af DTU Byg i opdateret bygning 119 Afleveret Ifølge projektplanen. Projektet er afsluttet. Afsluttet inden for budgettet Side 6 af 13

7 Renovering af bygning 224 til DTU Bioengineering Afleveret Ifølge projektplanen. Bygningen er taget i brug i november 2017 Afsluttet inden for budgettet Tavleomskiftning inkl. elmålere (udføres med HPFI-relæopsætningerne) Projektet er i fase 7; udførelse. Rådgiver har fremsendt en revideret tidsplan, som viser, at projektets afslutning bør udskydes til ultimo Denne reviderede tidsplan er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen ved årsskiftet 2016/17. Følger budgettet Auditorier, modernisering og renovering Bygning 421 er afsluttet. Bygning 341 er afsluttet. Bygning 303 er afsluttet. Bygning 306 er i fase 2; Byggeprogram Bygning 208 er i fase 1; Ideoplæg. For bygning 208 og 306 gælder revideret og godkendt tidsplan fra styregruppemøde 22. juni 2017 Ballerup Campus opgradering til universitetsformål I 2016 er igangsat følgende nye projekter, som forventes udført i 2017: Belægningsmoderniseringer er sat i bero indtil tagrenoveringen er gennemført I gang: Tagrenovering Følger tidsplanen. Tagrenovering er i fase 7; udførelse Side 7 af 13

8 Campusinvesteringer i forbindelse med letbanen Linjeføringen gennem Lyngby Campus er fastlagt med stationer på Akademivej ved bygning 451 og Anker Engelunds Vej ved bygning 101. Anlægsloven blev vedtaget af Folketinget den 31. maj 2016, anlægsarbejderne på Lyngby Campus forventes igangsat i 2018 og ibrugtagning forventes i Udbygning og integration af køle- og varmesystem Projektets forudsætninger analyseres og revurderes, da bygning 205A ikke bygges, og erfaringer med bl.a. bygning 202 og 220, som nu er helt eller delvist i drift, er, at bygningerne aftager mindre køl end estimeret af ingeniørrådgiverne. Resultatet af analysen viser et reduceret behov på ca. 40 pct. mindre køl end tidligere vurderet. Projektet er i fase 6; hovedprojekt, men er sat i bero, da der afventes endelig kvalificering af kølebehov og den nødvendige kapacitetsudvidelse. Budgettet vil blive reguleret i h.t. ovenstående. 4. Kvadrant Nord, bygningerne og Projektet er i fase 7; udførelse. Følger tidsplanen. Bygning er i fase 9 Drift. Bygningerne 404, er i fase 7; udførelse. Renovering af bygning 358 Projektet er i fase 6; Hovedprojekt Følger budgettet Udvidelse af 10 kv el-infrastruktur for Lyngby Campus Der opføres en ny DTU 10 kv koblingsstation nord for bygning 240. Projektet er i fase 8; aflevering. Følger tidsplanen. Side 8 af 13

9 Etablering af Centralt Dampsystem Afleveret Ifølge projektplanen. Dampcentralen er taget i brug. Afsluttet inden for budgettet Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X): Ombygninger Projektet er en ramme for følgende enkeltprojekter: Bygning 301 Modernisering Bygning 306 Modernisering af læringsmiljø Bygning 307 Delvis modernisering stue og kælder Bygning 309 Modernisering stueetage Bygning 207 Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier Bygning 310 Nybyggeri ses ovenfor som Nyt Fysik- og Energibyggeri (30X) Nybygning 310 Bygning 301 modernisering: Projektet er i fase 4; Projektforslag Bygning 306 modernisering af læringsmiljø: Projektet er i fase 1; Idéoplæg Bygning 307 Delvis modernisering stue og kælder: Projektet er i fase 7; Udførelse Bygning 309 Modernisering stueetage: Projektet er i fase 4; Projektforslag Bygning 207 Ombygning af stueetage til undervisningslaboratorier: Projektet er i fase 6; Hovedprojekt Følger budgettet, idet 9,7 mio.kr. af det samlede budget for 30X projekterne overføres til delprojekt Nyt Fysik og Energi byggeri (Projekt 30X Nybyggeri), bygning 310 Investering i energibesparelse, fase 1 Følger projektplan. Foranlediget af regeringens langsigtede klima- og energimålsætninger er der igangsat ekstraordinære investeringer i energibesparelser i DTU s bygninger - især ventilationsanlæg. I første omgang optimeres og udvides den integrerede fjernkøling og fjernvarme på Lyngby Campus. Projektet er i fase 1; idéoplæg idet udbudsmateriale til tidlig udbud som totalentreprise er under udarbejdelse. Følger budgettet Side 9 af 13

10 Ny strategisk forskningsinfrastruktur Vindmøllestation, terrænanlæg, infrastruktur og driftscenter i Østerild Plantage Projektet fortsættes med henblik på at afslutte resterende arbejde. Det resterende arbejde vedrører en radarstation, et driftscenter samt ekspropriationer af to nabovindmøller. Drifts og besøgscenter blev indviet den 9. september Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen. Regnskabet er godkendt af projektgruppen i september PowerLab DTU - Fase 2 Projektet er afsluttet. Afsluttet inden for budgettet hvad angår byggeriet. I projektets budget indgår også indkøb af udstyr. DTU Elektro har som led i PowerLab-projektet investeret i byggeri og udstyr for 61,1 mio. kr., heraf eksterne bevillinger på 53,2 mio. kr. Investeringerne i fase 2 er afsluttede, og fremtidige investeringer vil blive gennemført som led i den løbende udvikling af faciliteterne. Vindtunnel på Risø Campus Følger den reviderede projektplan, som blev godkendt af bestyrelsen den 1. april Projektet er i fase 7; udførelse. En mindre brand den 10. april 2017 under udførelse af tagdækning har betydet, at tidsplanen er forskudt med ca. en måned. Montage af testsektionen og indkøring udføres efter planen fra september til november 2017, og commissionering af vindtunnelen udføres derfor november Officiel indvielse er planlagt til februar/marts en følger det reviderede budget, som blev godkendt af bestyrelsen 1. april Serverhuse på Risø Campus Første fase er idriftsat, og serverhusene leverer varme til Risø Campus. Yderligere udbygning af serverparken afventer analyse vedr. det konkrete behov. Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Følger tidsplanen. Side 10 af 13

11 Udstyr til renovering og nybyggeri ved bygning 228 Det er aftalt med DTU Kemiteknik, at aptering med nyt udstyr til den renoverede bygning 228 samt tilbygninger hertil skal erhverves baseret på eksterne donationer og instituttets videreførelsesbeløb. Direktionen og DTU Kemiteknik arbejder på en større ansøgning. Følger tidsplanen. Der er modtaget tilsagn fra Hempel Fonden til support af et forskningscenter inden for organiske coatings formulering, produktion og anvendelse. Udstyr til DTU 3D Imaging Center (Nyt Fysik- og Energibyggeri i bygning 310) Det er aftalt med de involverede institutter, at aptering med nyt udstyr til 3D Imaging Center skal erhverves baseret på eksterne donationer. Følger tidsplanen. Arbejdet i industriportalen, bl.a. inden for samfundspartnerskabet LINX på 50 mio. kr. i samarbejde med KU og AU, er godt i gang. Investering i røntgenudstyr til 3DIC er prioriteret på den danske infrastruktur roadmap Den Nationale Røntgen Imaging Facilitet på mio. kr., og der arbejdes for en udmøntning af midlerne i 2019, således at udbud og indkøb af udstyr samt rammerne for en national infrastruktur er på plads, når de nye laboratorier i bygning 310 er klar i Den danske beamlinje, DANMAX på MAX IV, er fuld-finansieret, og arbejdet med design og opbygning er godt i gang på DTU Fysik. Ligeledes er arbejdet på ESS-instrumentet, BIFROST, også godt i gang under ledelse af DTU Fysik. Elektromagnetisk testcenter Bestyrelsen godkendte på mødet den 2. december 2016 etape 1 opgradering af det radiodøderum i bygning 353. Etapen indbefatter opgradering af antennetårnet, probetårnet, kran og ventilation samt mindre ombygninger af adgangs- og arbejdsforholdene for at kunne modtage større antenner. Etape 1 er nødvendig for, at DTU kan fastholde sin position som en central spiller i flere strategiske ESAsatellitprojekter planlagt i 2018 og årene frem. Projektet for Etape 1 er i fase 7; Udførelse. Følger tidsplanen. Følger etape 1 budgettet, som blev godkendt af bestyrelsen 2. december Side 11 af 13

12 Udstyr til bygningslaboratorium (bygning 130) DTU Byg etablerer finansiering af udstyr med nye muligheder fra eksterne fonde til aptering af den nye bygning 130. Valg af strategisk udstyr pågår i dialog med udvalgte aktører i byggeriet. Følger tidsplan. Ekstern finansiering forventes fra medio Pr. 3. kvartal 2017 er endnu ikke modtaget eksterne donationer. Vindmølleprøvestation nettestfacilitet Testcenter Østerild Faciliteten planlægges som en fuldskala elektrisk testfacilitet, der kan anvendes til måling på mellem 15 og 25 MW vindmøllers samspil med det elektriske net med bl.a. simulering af frekvensvariationer og spændingsvariationer på vindmøllen. DTU Vind har igangsat fase 1, som består af et pilotanlæg på Campus Risø både med henblik på at udvikle mulighederne teknisk, og skærpe industriens interesse i at medvirke til at udvikle et ny anlæg med nye muligheder udover det der findes i dag. Pilotanlæg på Campus Risø under planlægning. Beslutning: Realisering af fuld skala netfacilitet afventer forhandlinger med fabrikanter. Første fase med pilotanlæg på Campus Risø indgår nu i instituttets egne investeringsplaner. Almindelige reinvesteringer i campus Tekniske installationer I 2017 er igangsat følgende nye projekter: 1. kvartal: Modernisering af transformerstation 10 Omlægning af stikledninger til hhv. bygning 206,207 og 211 Bygning 415: Opgradering og udvidelse af RO-anlæg til afsaltning af vand Energioptimering af belysning i trappeopgange 2. kvartal: Modernisering af Lundtofte armaturer 3. kvartal Nyt ventilationssystem bibliotek, bygning 101 Vandbehandlingsanlæg DANCHIP, bygning 346 Efterpoleringsanlæg til blødt vand VET del 2, bygning 202 Ventilation i storrumskontorer, bygning 101 Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. Følger budget. Side 12 af 13

13 Veje og terræn med installationer I 2017 er igangsat følgende nye projekter: 1. kvartal: Ingen 2. kvartal: Der etableres gangforbindelse mellem bygning 409 og bygning kvartal Ingen Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. Følger budget. Bygninger (indvendig og udvendig) I 2017 er igangsat følgende nye projekter: 1. kvartal: Ingen 2. kvartal: Ingen 3. kvartal Bygning Tagmodernisering Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. Mindre projekter I 2017 er igangsat følgende nye projekter: 1. kvartal: Bygning 119: Indvendig modernisering Bygning 221 Bioengineering, Ombygning. 2. kvartal: Bygning 373D-Skycubator (inkubationsmiljø Skylab) 3. kvartal: Ingen Følger tidsplanerne for de enkelte delprojekter. Bilag - Bilag 1: DTU s Investerings- og Moderniseringsplan , 30. oktober 2017 Side 13 af 13

7. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017

7. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017 7. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017 til efterretning Sagsfremstilling Investerings- og Moderniseringsplan

Læs mere

6. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016

6. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016 6. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2016 til efterretning Sagsfremstilling Investerings- og Moderniseringsplan

Læs mere

I IM-planen beskrives projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter.

I IM-planen beskrives projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter. 7. Status for byggeprojekter Sagsfremstilling Investering- og Moderniseringsplan 2014-2023 (IM-planen) oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store apparaturinvesteringer.

Læs mere

I IM-planen beskrives projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter.

I IM-planen beskrives projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter. 4. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2015 Sagsfremstilling Investerings- og Moderniseringsplan 2015-2024 (IM-planen) oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Status for byggeprojekter

Status for byggeprojekter Status for byggeer Sagsfremstilling: Investering- og Moderniseringsplan - oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægser samt store apparaturinvesteringer. For så vidt angår

Læs mere

Status for større byggeprojekter

Status for større byggeprojekter Status for større byggeprojekter DTU s Budget 2011 samt overslag 2012-2015, Handlingsplan & hovedtal blev vedtaget af bestyrelsen 22. november 2010. I budgettet indgår DTU s Moderniserings- og Renoveringsplan

Læs mere

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret. Aktstykke nr. 42 Folketinget 2012-13 Afgjort den 18. december 2012 42 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 4. december 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

10-års budget for perioden

10-års budget for perioden 10-års budget for perioden 2017-2026 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetforudsætninger 2 2. Følsomhedsanalyser 8 3. Resultatopgørelse 11 4. Balance 12 5. Likviditet 13 6. Investerings- og Moderniseringsplan

Læs mere

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 46 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet afgiver ved dette

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling

% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling Dato:7, juni 2013 Sagsbeh: mecl Journal 2013/0009277 Anlægsprojekt 2010 Børnehuset Mariagården Dronningensvej 30-32 modernisering af tagetage, herunder indretning af grupperum 2011 Ingeborggården, Troels-

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 138 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

Bygherreforeningen- Kernekompetencer DTU-Danmarks Tekniske universitet. Ole Kristian Bottheim Plan & Projektchef

Bygherreforeningen- Kernekompetencer DTU-Danmarks Tekniske universitet. Ole Kristian Bottheim Plan & Projektchef Bygherreforeningen- Kernekompetencer DTU-Danmarks Tekniske universitet Ole Kristian Bottheim Plan & Projektchef Bygherrens kernekompetencer Historik DTU s strategi Campus Service s strategi Udbudsstrategi

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016.

Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016. Aktstykke nr. 135 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 135 Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016. a. Transport- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: november 2017 Oversigt: Projekter

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: august 2017 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

/2017. Juni Rigsrevisionens beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU

/2017. Juni Rigsrevisionens beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU 19/2017 Rigsrevisionens beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Juni 2018 114.6 22.480 908 19 / 2017 Beretning

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter. Samrådsspørgsmål A

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter. Samrådsspørgsmål A Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 68 endeligt svar på 28 spørgsmål 4 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter Side 1 af

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Generel status Den samlede tidplan for Life Science projektet, eksklusiv bygning 205, følger tidsplanen, det vil sige indflytning i 3. kvartal 2016.

Generel status Den samlede tidplan for Life Science projektet, eksklusiv bygning 205, følger tidsplanen, det vil sige indflytning i 3. kvartal 2016. 8. Life Science og Bioengineering byggeri Sagsfremstilling Projektet omfatter 5 bygninger: - Renovering af bygning 201 og bygning 204, primært til kontorformål - Nybyggeri af ALD (Almen Loading Dock),

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 48, 14. september 2010 Pkt. 7 Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 48, 14. september 2010 Pkt. 7 Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 48, 14. september 2010 Pkt. 7 Bilag 1. Bestyrelsen S A G S N O T A T 31. AUGUST 2010 Vedr.: Pkt. 7 Bilag 1 Campusplan 2010 og orientering om

Læs mere

Detaljerede tids- og handleplaner for anlæg over 2 mio. kr. i 2017

Detaljerede tids- og handleplaner for anlæg over 2 mio. kr. i 2017 Detaljerede tids- og handleplaner for anlæg over 2 mio. kr. i 2017 Projekt Side Energibesparende foranstaltninger 1 Renovering og udbygning af Sundskolen 2 Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen

Læs mere

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:

Læs mere

Status på implementering af Boligplan

Status på implementering af Boligplan Område: Socialområdet Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 11/27697 Dato: 24. august 2015 Udarbejdet af: Erik Røndbjerg E mail: Erik.Rondbjerg@rsyd.dk Telefon: 76631059 Notat Status på implementering

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012 Byvision og Letbane i Ring 3 TØF 1. oktober 2012 Projektet: et storskala byudviklingsprojekt en fælles byvision fælles omdannelsesstrategier en kobling af by- og trafikudvikling 5..Udvikling af den

Læs mere

Perspektiv- og Investeringsplanen for bygningsområdet på KU Sagsbehandler: Koncern-økonomi og Campus Plan & Byg

Perspektiv- og Investeringsplanen for bygningsområdet på KU Sagsbehandler: Koncern-økonomi og Campus Plan & Byg K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 41, 15. september 2009 Pkt. 06 Bilag 3. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 7. SEPTEMBER 2009 Vedr.: Perspektiv- og Investeringsplanen

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Opmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede.

Opmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede. 005005 Salg af Møllehuset Børnehaven Møllehuset, beliggende Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, skal nedrives og grunden skal sælges til en af de almennyttige foreninger, der i forvejen har afdelinger i kommunen.

Læs mere

Notat. Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor

Notat. Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor Notat Den 10. marts 2016 Journal nr. 163-2015-52156 Dokument nr. 163-2016-33083 Til Fra Ring 3 s Gravekontor Fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3 s Gravekontor 1. Baggrund Hovedstadens Letbane (HL)

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

10-års budget for perioden

10-års budget for perioden 10-års budget for perioden 2013-2022 Indholdsfortegnelse Side Budgetforudsætninger 2 Følsomhedsanalyser 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Likviditet 13 Investerings- og Moderniseringsplan 14 Indledning

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 1. juni 2016 BILAG 8 1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Kulturministeriet

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Käte Bruun Jacobsen (kbja), tlf , 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Käte Bruun Jacobsen (kbja), tlf , 1 Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 2. oktober 2018 Starttidspunkt: Kl. 15.00 Sluttidspunkt: Kl. 18.00 Mødested: Lokale: Deltagere: Mødesekretær: Professionshøjskolen Absalon Parkvej 190, 4700 Næstved A025

Læs mere

TILLÆG NR. X TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR PANUM INSTITUTTET

TILLÆG NR. X TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR PANUM INSTITUTTET TILLÆG NR. X TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR PANUM INSTITUTTET Vedtaget af Borgerrepræsentationen den XX.XX.2010 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000809 Bynære havnearealer -115.111-462.895-315.561-171.603-136.278 XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik 7.350-10.600

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: November 2016 Oversigt: Projekter

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt N O T AT 13. februar 2015 Ref. LWE/AHK J.nr: 2014/2049-0010 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse af omlægning af

Læs mere

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København Sekretariat Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København

Læs mere

Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver

Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver Baggrund for nuværende change request Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. oktober 2016, at der skulle udarbejdes change requests

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 4. december Aktstykke nr. 52 Folketinget

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 4. december Aktstykke nr. 52 Folketinget Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 52 Offentligt Aktstykke nr. 52 Folketinget 2018-19 52 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 4. december 2018. a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Nyt OUH Torben Kyed

Nyt OUH Torben Kyed Nyt OUH 2016 Torben Kyed Hvad indeholder det nye sygehus? Akutsygehus for Fyn RÅDGIVER Region Syddanmarks universitetshospital Alle specialer er repræsenteret Svendborg og Nyborg Sygehuse Servicefunktioner

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

a. Transport- Bygnings og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen:

a. Transport- Bygnings og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen: Aktstykke nr. 131 Folketinget 2017-18 Afgjort den 7. juni 2018 131 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 30. maj 2018. a. Transport- Bygnings og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8100 Aarhus C 12-02-2019 Side 1 af 5 Forespørgsel vedr. finansiering af letbane på Aarhus Ø Dansk Folkepartis byrådsgruppe har fremsendt forespørgsel vedr. finansiering af letbane

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

10-års budget for perioden

10-års budget for perioden 10-års budget for perioden 2014-2023 Indholdsfortegnelse Side Budgetforudsætninger 2 Følsomhedsanalyser 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Likviditet 13 Investerings- og Moderniseringsplan 14 Indledning

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune

Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune Trine Tybjerg Afdelingsleder for Plan og Erhverv Netværkskonferencen Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører i Lyngby, Rudersdal og Furesø den 2/10 2017

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 124 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 124 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 124 Offentligt KØBENHAVNS UNIVERSITET 19. FEBRUAR 2015 Sagsnotat: Bygningsselveje hvorfor? REKTORSEKRETARIATET Baggrund og historik Københavns

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: februar 2016 Oversigt: Projekter

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.

Forslaget medfører ikke merudgifter for staten. Aktstykke nr. 152 Folketinget 2017-18 Afgjort den 26. marts 2014 Tidligere fortroligt aktstykke i af 26. marts 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 21. juni 2018. 152 Uddannelses-

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Bilag Overførsler fra 2011 til 2012

Bilag Overførsler fra 2011 til 2012 Bilag Overførsler fra 2011 til 2012 Konkrete overførsler fra 2011 til 2012 Nedenfor vises en samlet oversigt over større, uforbrugte rådighedsbeløb, med forventet overførsel til 2012: Projekterne er kategoriseret

Læs mere

Center for Ejendomme. Status for etablering. Region Hovedstaden Center for Ejendomme. V/ Centerdirektør Mogens Kornbo

Center for Ejendomme. Status for etablering. Region Hovedstaden Center for Ejendomme. V/ Centerdirektør Mogens Kornbo Status for etablering 1 Organisation Direktion Mogens Kornbo Søren Helsted Stab Janne Wesch Lorentzen Energi og Miljø Heine Knudsen Plan og Byg Mette Odgaard Mylin Drift og Teknik Michael Langgaard Nielsen

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 6 04.21.05-P20-1-10 4. Byens Hus i Vrensted - status og frigivelse af bevilling Resumé Der foreligger en status på projektet Byens Hus i Vrensted og Økonomiudvalget skal tage stilling til bevilling

Læs mere

Aktstykke nr. 56 Folketinget Afgjort den 1. februar Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. januar 2018.

Aktstykke nr. 56 Folketinget Afgjort den 1. februar Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. januar 2018. Aktstykke nr. 56 Folketinget 2017-18 Afgjort den 1. februar 2018 56 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. januar 2018. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018

Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018 Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Furesø Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale

Læs mere

BENT LORENZEN BYGNINGSCHEF

BENT LORENZEN BYGNINGSCHEF BYGNINGSCHEF 1 Program Visionen Emdrup Planen Byggeproces Vores bidrag 2 Visionen Miljøerne på Risø får mulighed for at etablere uddannelser Forsknings- og uddannelsessamarbejder med øvrige universiteter

Læs mere

r 0 1 te 0 k /2 je 9 o 0 r 0 P 2

r 0 1 te 0 k /2 je 9 o 0 r 0 P 2 Projekter 2009/2010 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden etableringen i 2001, forestået udvikling og gennemførelse af en række ejendomsprojekter i eget og fremmed regi. Samlet er mere end 250

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Teknisk gennemgang af FFL19

Teknisk gennemgang af FFL19 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 217-18 TRU Alm.del Bilag 48 Offentligt Teknisk gennemgang af FFL19 3. september 218 Side 1 Bevillingsniveau FFL19, mio. kr. 3. 25.936 26.14 25.12 24.217 25. 4.328

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke V af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 20. december 2018.

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke V af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 20. december 2018. Aktstykke nr. 72 Folketinget 2018-19 Afgjort den 7. juni 2018 Tidligere fortroligt aktstykke V af 7. juni 2018. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 20. december 2018. 72 Skatteministeriet.

Læs mere

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede

Læs mere