1. Omfang og anvendelse. 2. Generelle oplysninger. 3. Kommunikation. 4. Tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Omfang og anvendelse. 2. Generelle oplysninger. 3. Kommunikation. 4. Tilbud"

Transkript

1 1. Omfang og anvendelse Betingelserne omfatter samtlige W20 media I/S produkter og ydelser, som herefter vil blive betegnet som "Produktet". Enhver eksisterende eller potentiel aftager af W20 media I/S' Produkter betegnes herefter som "Kunden". W20 media I/S vil herefter blive betegnet som "Udbyderen". Betingelserne her anført finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne. Dansk lovgivning, herunder Købeloven, finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. 2. Generelle oplysninger Udbyderen er registreret som et interessentskab (I/S). Med hensyn til domænenavne, fungerer Udbyderen udelukkende som formidler af Kundens erhvervelse af domænenavn og Kunden er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende udbyder af domænenavne. Udbyderen forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige enhver aftale, der kan anses for at være en ekstraordinær belastning for Udbyderens servere, eller som følge af misbrug af services eller handlinger forbundet med disse, se nærmere herom under punkt 11, samt misligholdelse af aftalens betalingsfrister, se nærmere herom under punkt 8. I forbindelse med hjemmesider og indsættelse af indhold, svarer en 'normalside' til 2400 anslag. Billedmateriale medregnes som et passende antal anslag i disse normalsider. 3. Kommunikation Kunden er forpligtet til at oplyse sin seneste adresse i forbindelse med enhver form for aftale med Udbyderen. Denne adresse skal være brugelig fra det øjeblik aftaleforholdet påbegyndes til aftaleforholdet og eventuelle tilhørende forpligtelsers endelige afslutning og ophør. Kunden er ansvarlig for at modtage elektronisk post sendt fra Udbyderen til den af Kunden oplyste adresse. Udbyderen er kun ansvarlig for overførselsfejl, hvis det er sket inden for Udbyderens virkefelt. Det er Kundens ansvar at sikre sig mod justering af deres spamfilter, således at han kan modtage s fra Udbyderen. Udbyderen er autoriseret, men ikke forpligtet, til at sende beskeder af enhver slags, inklusiv beskeder af essentiel vigtighed for det kontraktlige forhold, med elektronisk post. Kunden kan hverken forlange at beskeder gives telefonisk, pr. brev, fax eller anden form for kommunikationsform, eller bruge misfortolkning eller manglende information som en årsag, når Udbyderen har sendt budskabet via elektronisk post til den af Kunden oplyste adresse. 4. Tilbud Tilbud er gældende 14 dage fra modtagelse, med mindre andet er anført. Såfremt Kunden angiver en afvigende leverings- eller kontaktadresse, anses aftalen alligevel indgået med den pågældende kunde. Handler en kunde alene efter fuldmagt fra en tredjemand, anses aftalen for indgået når fuldmagten er blevet fremlagt for Udbyderen og denne udtrykkeligt har bekræftet aftaleindgåelsen i forhold til

2 tredjemand. De af Udbyderen angivne priser indeholder ikke pakkeomkostninger, fragt, porto eller gældende moms, medmindre andet udtrykkeligt angives tilbud, ordrebekræftelse eller kontrakt. De af Udbyderen tilbudte priser gælder under det udtrykkelige forbehold, at de til grund liggende opgavedata og oplysninger ikke ændres. Skulle der forekomme ændringsønsker fra Kunden, faktureres disse særskilt. 5. Varighed Enhver abonnementlignende aftale, forstået som aftaler der løber i længere end én måned, er gensidigt opsigelig med én måneds varsel gældende fra den første i følgende måned, med mindre andet specifikt aftales. Opsigelser skal indgives ved fax eller brev. Ved opsigelse af aftale om Hosting, Service, Webbaserede produkter og Betalingsgateway fra Kundens side, refunderes overskydende abonnement ikke. Ved opsigelse fra Udbyderens side, refunderes eventuelt overskydende abonnement senest én måned efter opsigelse. I tilfælde af manglende betaling modtager Kunden en påmindelse med en yderligere betalingsfrist. Sker betaling ikke efter udløb af denne frist, forbeholder Udbyderen sig retten til at suspendere samtlige af Kundens aftaler og abonnementer. Fortsat manglede betaling kan medføre at Kundens Produkter og data fjernes fra Udbyderens servere. Der opkræves et administrationsgebyr på DKK 350,00 ved genåbning af abonnement på Hosting, og DKK 800,00 ved genåbning af abonnement på Betalingsgateway, i forbindelse med suspendering. Genåbning sker først når alle udeståender er betalt. Ved aftalt personligt møde, som aflyses af Kunden, og hvor aflysning ikke kommunikeres senest 24 timer før mødets påbegyndelse via eller telefonisk samtale, forbeholder Udbyderen sig retten til at fakturere 20% af mødets aftalte varighed, baseret på aftalte antal deltagere fra Udbyderens side og den normale timepris på DKK 650,00 ekskl. moms. Særlige bestemmelser for aftale om betalingsgateway: Aftale om betalingsgateway løber 12 måneder ad gangen og betales forud. Aftalen fornyes automatisk og Kunden modtager en ny faktura 1 måned før udløb af den eksisterende aftale. Såfremt Kunden ikke ønsker fornyelse af aftalen, skal Kunden opsige aftalen i overenstemmelse med de almindelige opsigelsesbetingelser anført ovenfor. Særlige bestemmelser for produkterne Hosting og Serviceaftale: Aftale om Hosting/Serviceaftale og Webbaserede produkter løber 12 måneder ad gangen og betales forud. Aftalen fornyes automatisk og Kunden modtager en ny faktura 1 måned før udløb af den eksisterende aftale. Såfremt Kunden ikke ønsker fornyelse af aftalen, skal Kunden opsige aftalen i overenstemmelse med de almindelige opsigelsesbetingelser anført ovenfor. 6. Levering Levering finder sted 20 arbejdsdage efter godkendelse af salgsaftale, med mindre andet anføres i aftalen, dog med forbehold for forsinkelser, der skyldes handlinger eller undladelser foretaget af Kunden, fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, arbejdskonflikter af enhver art, enhver omstændighed Udbyderen ikke er herre over, såsom brand- og vandskader, naturkatastrofer, krig eller borgerkrig, civil mobilisering, rekvirering eller beslaglæggelser foretaget af offentlige myndigheder, oprør/uroligheder eller restriktioner på eksport- og importforhold, eller andre force

3 majeure forhold. Såfremt Kunden ønsker tidligere levering end den i aftalen eller nærværende betingelser anførte leveringstid, bør det forventes, og Udbyderen forbeholder sig retten til, at justere prisen på Produktet. Særlige bestemmelser for trykte produkter: Produktion, og dermed produktions- og leveringstid, begynder efter afsendelse af ordrebekræftelse på den hverdag, hvor de nødvendige produktionsdata og betaling er modtaget inden kl , med mindre andet udtrykkeligt aftales. Leveringstiden er overholdt såfremt Produktet har forladt Udbyderens anvendte fremstillingssted eller ved tidspunktet hvor varen meldes afsendelsesberedt. Alle angivelser forudsætter at Kundens egne leverancer er præsteret rettidigt, inklusiv fornødne produktionsdata. Såfremt Udbyderen ikke overholder et aftalt leveringstidspunkt, er Kunden forpligtet til at give en efterleveringsfrist til Udbyderen. Først hvis denne efterleveringsfrist ikke overholdes, kan Kunden udtræde fra aftaleforholdet. 7. Trykdata Udbyderen udfører udelukkende trykopgaver på grundlag af de af Kunden overførte trykdata. Disse data kan udelukkende overføres i formater og med de specifikationer, som efterspørges af Udbyderen i forbindelse med aftaleindgåelse. Ved afvigende dataformater eller ved andre specifikationer ydes der ikke garanti for fejlfri leverance. Det er Kundens opgave og ansvar at sikre sig gennem kontrol af de pågældende trykdata at disse er egnede til den pågældende trykopgave, idet Udbyderen ikke efterprøver dette. Enhver risiko i forbindelse med fejl i trykresultaterne som følge af problemer med trykdata eller specifikation er udelukkende Kundens. På udtrykkeligt ønske fra Kunden vil der kunne ske bearbejdelse på baggrund af andre formater end de af Udbyderen efterspurgte. Såfremt der ved konvertering af sådanne data opstår fejl, er disse fejl udenfor Udbyderens garanti, og risikoen for sådanne fejl bærer Kunden selv. Bliver trykdata ikke overført i CMYK-modus, kan Udbyderen konvertere dataene. Ved konvertering fra RGB-data eller ICC farveprofiler kan der opstå farveafvigelser i forhold til originaler og sådanne afvigelser er Kundens eget ansvar. Ved fremsendelse af trykdata i andet modus end CMYK erklærer Kunden udtrykkeligt at konverteringsrisikoen er Kundens egen. 8. Betaling Alle priser er ekskl. moms og fragt med mindre andet er oplyst. Der opkræves et faktureringsgebyr pålydende DKK 50,00. Fakturering foregår via eller brev. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdato gældende valuta i danske kroner. Udbyderen forbeholder sig retten til at foretage justering af prisen før betaling, såfremt ændringer i valutakursen finder sted. Udbyderen er berettiget til, at kræve ekstrabetaling for ethvert forhold, der måtte følge af dispositioner foretaget af Kunden, det være rettelser indsendt efter korrekturrunder, mangelfulde informationer vedrørende arbejdets karakter, og overarbejde som følge af aftale indgået mellem Kunden og Udbyderen efter den oprindelige aftales indgåelse. Udbyderen har pligt til at oplyse Kunden om eventuelle justeringer af prisen. Frist for betaling er 8 dage netto efter ordrebekræftelse, med mindre andet specifikt anføres

4 faktura, ordrebekræftelse eller tilbud. Frist for betaling i forbindelse med udviklingen af hjemmesider er 8 dage netto, regnet fra den dato hvor Produktet lægges online på Udbyderens demoserver, med mindre andet specifikt anføres faktura, ordrebekræftelse eller tilbud. I forbindelse med produktion af trykte Produkter, iværksættes denne produktion først når betaling er modtaget, se nærmere herom under afsnit 6. Ved abonnement på Hosting, gøres der opmærksom på, at forbrug (diskplads og trafik), der overstiger den købte løsning, efterfaktureres hver måned. I den forbindelse tilbydes selvfølgelig justering af abonnementet, således, at det højere månedlige forbrug dækkes af abonnementet. Oprettelse og opbevaring af logfiler indregnes i kundens købte forbrug. Ved overførsel af hostingløsning fra udbyderens servere til en ekstern leverandør på kundens foranledning påregnes to timers arbejde á DKK 650,00 ekskl. moms. Domænet flyttes først når de to arbejdstimer, samt eventuelle andre udeståender er betalt. Såfremt Kunden selv ønsker at flytte domænet, udleveres data til dette først når eventuelle udeståender er betalt. Såfremt betaling ikke er modtaget af Udbyderen rettidigt, påregnes 1,5 % rente pr. påbegyndt måned, samt administrationsgebyr på DKK 100,00 ved udsendt påmindelse. Udbyderen forbeholder sig retten til at kræve bankgaranti til sikkerhed for betaling. Udbyderen forbeholder sig ligeledes retten til at overgive udestående kreditforhold til tredjemand inkasso. 9. Reklamationer Åbenbare mangler og fejl i et leveret Produkt skal reklameres inden 2 uger fra modtagelsen af Produktet. Afsendelsen af reklamationen er afgørende for fristens overholdelse. Reklamationer, der udelukkende beror på at Kunden ikke har været opmærksom på henvisningen til forudsætningen for trykdata, kan ikke anerkendes. Dette gælder særligt for tryksager, som involverer RGB farver, hvor disses opløsninger er for lav eller hvor skrifttypen ikke er omfattet. Små farveafvigelser anses ikke for at udgøre en mangel. Dette gælder også ved farveafvigelser ved tidligere tryk fra Udbyderen. Mindre- og merleverancer indenfor +/- 10% anses for kutymemæssigt acceptabelt, såfremt de i enkelttilfælde må anses for rimelige. 10. Rettigheder Alle udviklede Produkter er behæftet med behørig ophavsret og tilhører Udbyderen, med mindre andet aftales parterne imellem (se nærmere herom nedenfor). Ved køb af et produkt, der er udviklet specifikt til Kunden og ikke foranlediger periodiske betalinger i form af leje eller lignende, overføres rettighederne til produktet til Kunden. Produktet i denne forbindelse indebærer design, unikke backend- og frontendfunktionaliteter og lignende, der må anses at være udviklet specifikt til Kunden. Færdigudviklede moduler, der afbenyttes af Udbyderen i produktion og udvikling af andre produkter er behæftet med behørig ophavsret og tilhører Udbyderen. Kunden bærer det fulde ansvar for ejendoms- og ophavsret til de af Kunden levere materialer eller arbejder, der benyttes til Udbyderens udførsel af bestilte Produkter. Udbyderen kan ikke drages til ansvar overfor tredjemand i forbindelse med evt. tvister omkring

5 ejendoms- og ophavsret hidrørende de ovenfor nævnte materialer og/eller arbejder. Udbyderen forbeholder sig retten til at indsætte Udbyderens logo og/eller teksten Designed by W20 media i bunden af færdigudviklede hjemmesider og webshops, med mindre andet specifikt aftales. Udbyderen udleverer som standard ikke koder til adgang til serveren, herunder FTP-adgang, samt databaseadgang, med mindre andet aftales. 11. Brugsbetingelser Kunden forpligter sig til at overholde gældende dansk lovgivning, herunder varemærkerettigheder. Ved brug af hosting hos Udbyderen, forpligter kunden sig samtidig til at overholde følgende regler: *Erotisk, pædofilt, racistisk, uetisk eller på en anden måde krænkende eller ulovligt materiale, indhold af grafisk eller audiovisuel karakter, der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold, links til samme eller tilsvarende materiale, er ikke tilladt på Udbyderens servere. * Afbenyttelse af Udbyderens servere til udsendelse af uopfordret (spam) er ikke tilladt. * Udbyderen forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af ovennævnte karakter, eller anden form for materiale, der kan anses for værende skadelig eller uegnet til Udbyderens servere. * Udbyderen er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager, hvor der skal træffes beslutning om indholds karakter. * Ved gentagne brud på brugsbetingelserne, eller ved brud af særlig grov karakter, forbeholder Udbyderen sig retten til uden varsel at nedtage og lukke domæne- og/eller serveradgang og opsige tilsluttede aftale. Forudbetalte aftaler refunderes ikke i tilfælde af misligholdelse af aftalens betingelser. * Udbyderen forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne indhold, der kan anses at belaste serverne i urimelig grad. * Kunden må ikke anvende sit abonnement eller Udbyderens servere med henblik på at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet, eller i øvrigt handle på en måde, der kan anses for værende strafbar efter dansk eller international lovgivning. * Udbyderens servere må ligeledes ikke benyttes til, at afsløre personers private forhold eller forårsage skade på andre personer. Der gøres opmærksom på, at der tages forbehold for ændringer af browserprodukter fra de relevante udvikleres side, og at ansvaret for dertilhørende konsekvenser for fremvisningen af Produktet ikke kan tilskrives Udbyderen, se nærmere herom under punkt 13. Udbyderen optimerer alle webbaserede produkter til brug af den på leveringstidspunktet seneste version af Google Chrome, og bestræber sig på en sammenlignelig fremvisning af Produkterne på opdaterede versioner af Firefox, Safari og Internet Explorer. Ved ønsker vedrørende optimering til browsere udover Google Chrome, kan Kunden kontakte Udbyderens support på 12. Virus- og spamfilter Virus- og spamfilteret i Udbyderens mailløsninger er deaktiveret som standard. Kunden skal kontakte Udbyderen såfremt filteret ønskes aktiveret.

6 13. Ansvar Kundens afbenyttelse af samtlige Udbyderens Produkter sker i enhver henseende på Kundens eget ansvar og risiko. Udbyderen påtager sig intet ansvar for indhold, rigtighed, lovlighed eller lødighed af samme, eller enhver form for information, der sendes eller modtages over internettet. Udbyderen fraskriver sig ansvaret for enhver form for skade eller tab som Kunden måtte lide i forbindelse med Kundens brug af Produktet, herunder inkluderet manglende mulighed for brug af Produktet eller Udbyderens ydelser i det hele taget, uanset den nærmere grund herfor, medmindre Udbyderen har handlet forsætligt til skade for Kunden eller groft uagtsomt. Udbyderen fraskriver sig ansvaret for både direkte og indirekte tab, herunder inkluderet driftstab, tab af data, og følgeskader af førnævnte tab. Udbyderen fraskriver sig ethvert ansvar for materiale placeret på Udbyderens servere, der måtte blive tabt i forbindelse med tekniske problemer. Det er Kundens ansvar at foretage backup af materiale, der placeres på Udbyderens servere. Udbyderen har intet ansvar for fejl eller mangler som Kunden ikke har rettet i korrektur. Udbyderen fraskriver sig ansvar for force majeure forhold. 14. Persondata Kundeoplysninger som navn, adresse, adresse, telefonnummer, m.v. registreres i Udbyderens kunderegister. Behandling af og omgang med disse oplysninger vil ske i overensstemmelse med gældende lov om behandling af personoplysninger. Kunden er forpligtet til straks at meddele ændringer i ovennævnte indhentede kundeoplysninger, særligt med henblik på adresse og adresse. Manglende meddelelse af ændringer vil blive anset som misligholdelse af den eksisterende aftale. Udbyderen fraskriver sig ethvert ansvar for Kundens afbenyttelse af Udbyderens Produkter i forbindelse med behandling eller formidling af data, der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger. Udbyderen forbeholder sig retten til adgangen til Kundens lagrede data på Udbyderens servere, såfremt dette af Udbyderen skønnes nødvendigt i forbindelse med vedligeholdelse og sikkerhed. Såfremt der skaffes adgang til data, der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger, er Udbyderens ansatte underlagt en almindelig tavshedspligt. Udbyderen forbeholder sig retten til at videregive kundeoplysninger til den relevante offentlige myndighed i tilfælde af strafbare forhold eller aktiviteter, der finder sted ved brug af Produktet.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A.

Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A. Salgs- og leveringsbetingelser Komunikado S.M.B.A. Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Komunikado S.M.B.A. (i det følgende Komunikado) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere