Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder"

Transkript

1 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder

2 Indhold 1 Indledning Formålet med årsplanen Opgave og mål Psykiatrisk Center Nordsjællands opgave Behandling Uddannelse Forskning Kommunesamarbejde Tre matrikler Overordnede mål for behandling, uddannelse og forskning Driftsmålstyring og datadrevet udvikling Organisering Psykiatrisk Center Nordsjællands organisationsdiagram pr. 1. januar Psykiatrisk Center Nordsjællands organisationsdiagram pr. 1. juli Centrets samarbejdsformer og mødestruktur Samarbejdsformer Mødestruktur Centerledelsens arbejdsfordeling Kvalitets- og forbedringsarbejdet Kvalitetsorganisation for Psykiatrisk Center Nordsjælland Implementeringsråd Ressourcepersoner, nøglepersoner, tovholdere og superbrugere Kommunikation Intern kommunikation Kanaler til intern kommunikation og videndeling: Ekstern kommunikation Kanaler til ekstern kommunikation Indsatsområder Akkreditering Forbedringskultur leanarbejdet Recovery

3 5.4 Kognitiv adfærdsterapi DAT behandlingstilbud Tvang Patientsikkerhed Patientsikker medicinsk behandling Patienttilfredshed Effektive arbejdsgange Genindlæggelser Dansk Depressionsdatabase og Den Nationale Skizofrenidatabase Arbejdsmiljø Klinisk it Økonomi HR Drift Kompetenceudvikling Forbedringskultur Psykofysisk træning It Lederudvikling Forskning Recovery med psykometri Skala for livskvalitet Behandling af affektive lidelser Ph.d

4 1 Indledning Psykiatrisk Center Nordsjælland er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, som består af ti psykiatriske centre og ét børne- og ungdomspsykiatrisk center, der er geografisk fordelt over hele regionen. Psykiatrisk Center Nordsjælland har til huse i Hillerød, Helsingør og Frederikssund. Kerneopgaven på centret er behandling og pleje af voksne med psykisk sygdom. Vi tilbyder en bred vifte af behandlingstilbud både under indlæggelse, ambulant og en opsøgende indsats og har samtidig fokus på forebyggelse. Patienten er i centrum for al undersøgelse og behandling. Vores behandlingstilbud bliver derfor tilpasset patienterne med respekt for den enkeltes diagnose og egen recoveryproces en proces, hvor mennesker med psykisk sygdom kan komme sig helt eller delvist. Centeret har desuden to andre kerneopgaver: uddannelse af elever og studerende og forskning. Et godt studiemiljø skaber grobund for dygtige fremtidige kolleger og forskningen bringer viden og resultater frem til klinikken til glæde for patienterne. Psykiatrisk Center Nordsjælland har i 2014 haft særligt fokus på følgende områder: Forbedringsarbejdet Kognitiv adfærdsterapi Udrednings- og behandlingsretten Tilpasninger i forhold til budget 2015 Nedbringelse af tvang Patientstyrede senge Recovery Centret arbejder i 2015 ud fra de visioner og mål, der er defineret i Visioner for fremtidens psykiatri, Virksomhedsplan 2015, Resultataftale 2015 og centrets forbedringsmål. Overordnet set er overskrifterne i 2015: Udvikling af forbedringsarbejdet nu med korte, intensive lean-events i alle afsnit Fortsat implementering af kognitiv adfærdsterapi Ombygning af 24-huset i Hillerød med efterfølgende indflytning og fusion af sengeafsnit fra Frederikssund og afsnit 2621 Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund på Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri arbejder mod at flere patienter skal behandles bedre. I 2015 vil et ydereligere mål for alle i klinikken være mere tid til patientbehandling. Dette har været et udtrykt ønske af mange gennem lang tid, og det skal vi stræbe efter. 4

5 1.1 Formålet med årsplanen Formålet med denne årsplan er at beskrive sammenhænge og give overblik over: Psykiatrisk Center Nordsjællands opgave, struktur og pejlemærker for 2015 De prioriterede indsatsområder på Psykiatrisk Center Nordsjælland inden for kvalitet, service, patientsikkerhed og organisationsudvikling. I januar udsendes en mappe til alle afsnitsledelser. Mappen indeholder følgende dokumenter, som er retningsgivende for centrets arbejde i 2015, dvs. vores ledelsesgrundlag: Region Hovedstadens Psykiatris visioner for fremtidens psykiatri Region Hovedstadens Psykiatris virksomhedsplan 2015 Psykiatrisk Center Nordsjællands resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Nordsjællands årsplan 2015 Økonomibudgettet for afsnittet Aktivitetsbudgettet for afsnittet Der ud over har Region Hovedstadens Psykiatri et værdiggrundlag, hvor psykiatriens fire værdier er beskrevet: Faglighed, Respekt, Ansvar og Udvikling. De fire værdier er udarbejdet gennem en større proces mellem medarbejdere og ledere. Der er desuden udarbejdet en række politikker og Værd at vide om, som alle findes på PSYKINTRA. 5

6 2 Opgave og mål 2.1 Psykiatrisk Center Nordsjællands opgave Som en del af Region Hovedstadens Psykiatri er vores opgave at sikre, at de overordnede politiske mål udmøntes konkret. De overordnede mål kan læses i de politiske visioner for psykiatrien og virksomhedsplanen for Behandling Psykiatrisk Center Nordsjællands opgave er at diagnosticere, behandle, pleje og rehabilitere patienter med psykiatriske lidelser af en sådan sværhedsgrad, at behandling må finde sted i hospitalsregi på hovedfunktionsniveau. Ambulant behandling af patienter med OCD, ADHD, traumatiserede flygtninge og spiseforstyrrelser på hovedfunktionsniveau varetages på andre centre. I samarbejde med Psykiatrisk Center København varetager Psykiatrisk Center Nordsjælland desuden regionsfunktion for komplicerede affektive lidelser Uddannelse Psykiatrisk Center Nordsjællands har desuden til opgave at uddanne alle faggrupper inden for de sundhedsfaglige uddannelser på både grunduddannelses- og videreuddannelsesniveau. Centret har også i slutning af 2014 etableret et samarbejde med Politiskolen om uddannelse af politistuderende Forskning Forskningsenheden på Psykiatrisk Center Nordsjælland har som hovedopgave at udøve klinisk forskning med fokus på områder, der er til klinik til gavn for patienterne. Forskningsenhedens primære forsknings fokus er på psykometri og affektive lidelser Kommunesamarbejde Psykiatrisk Center Nordsjælland varetager psykiatrisk behandling på hovedfunktionsniveau for borgere med de fleste diagnoser i ni nordsjællandske kommuner. Der foreligger en samarbejdsaftale med hver af de ni kommuner. Psykiatrisk Center Nordsjællands befolkningsgrundlag: Allerød Rudersdal Hillerød Gribskov Helsingør Fredensborg Hørsholm Halsnæs Frederikssund I alt borgere borgere borgere borgere borgere borgere borgere borgere borgere borgere I 2015 indgås nye, tredjegeneration sundhedsaftaler og her skal hver region og kommunerne i regionen ifølge Sundhedsstyrelsen gennem konkrete målsætninger for sundhedsområdet, sikre øget kvalitet og sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af sektorer. Vejledningen fra Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt i behovet for at styrke samarbejdet om at udvikle det borgernære sundhedsvæsen, mindske uligheden i sundhed og øge inddragelsen af borgere, patienter og pårørende i Kilde: Danmarks Statistik, 4. kvartal

7 beslutninger. Derudover er der fokus på at skabe ligestilling mellem psykiatri og somatik inden for de fire indsatsområder, samt at sikre en større sammenhæng for patienter, som har samtidige forløb i flere sektorer. Det gælder særligt patienter med psykisk sygdom, ældre patienter med flere sygdomme og patienter, der har en kronisk sygdom. De fire indsatsområder: At borgerne oplever at være samarbejdspartner i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen Der skal endvidere sikres en tæt kobling mellem sundhedsaftalerne og regionernes praksisplan for almen praksis. På Psykiatrisk Center Nordsjælland vil det betyde nyt fokus på samarbejdede med kommunerne. Når de endelig overordnede sundhedsaftaler er færdige i begyndelsen af 2015, vil der blive en konkret proces, hvor vi ser på de forbedringer, der er behov for at centret arbejder med Tre matrikler Psykiatrisk Center Nordsjælland er opdelt i tre afdelinger, som er placeret på hver sin matrikel i Hillerød, Frederikssund og Helsingør. I alle tre afdelinger samarbejdes der med Nordsjællands Hospital om en del serviceleverancer (kost, rengøring, teknisk support m.v.) og udveksling af faglige ydelser til patienter (tilsyn, anæstesi, laboratorium, billeddiagnostik m.v.). Ved årsskiftet lukkede afsnit 2621 i Hillerød. Patienterne fra 2621 flyttes midlertidigt til Frederikssund. I løbet af vinteren/foråret renoveres bygning 24 i Hillerød og der gøres klar til i alt 32 åbne sengepladser på to afsnit. Det forventes, at sengeafsnittene i Frederikssund flytter til 24-huset i Hillerød sommeren 2015, som derved bliver til alment åbent afsnit 2422 og åbent afsnit 2421 med specialfunktion for de yngre voksne. Sengeafsnittene i Frederikssund lukkes og distriktspsykiatrien, OP-teams og lægesekretærer i Frederikssund knyttes til afdelingen i Hillerød, selvom de fortsat har til huse i Frederikssund. Se evt. organisationsskema s Overordnede mål for behandling, uddannelse og forskning Psykiatrisk Center Nordsjællands overordnede mål med behandling, uddannelse og forskning er at: Patienterne bliver helbredt eller får øget færdighed i at mestre egen sygdom og livssituation. Patientforløb er sammenhængende og af ensartet høj kvalitet. Patienterne er tilfredse med undersøgelse, behandling, pleje, service og kommunikation. Forskningen foregår på et højt niveau, og resultater implementeres i praksis. Uddannelse på grund- og videreuddannelsesniveau er af høj kvalitet og studerende får lyst til at arbejde på Psykiatrisk Center Nordsjælland. 7

8 ene opnås ved at: Patienterne tilbydes specialiseret psykiatrisk diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering på et højt fagligt niveau ved brug af evidensbaserede behandlingsformer og med tæt inddragelse af patienten selv samt patientens netværk. Den daglige kerneydelse forbedres løbende, og systematisk læring og videndeling anvendes som grundlag for forbedringer. Patientbehandlingen er organiseret i velstrukturerede forløb med høj grad af kontinuitet behandler og patient imellem og på det mindst indgribende niveau. Patientforløbet er sammenhængende i forhold til somatiske hospitaler, øvrige psykiatriske centre, kommunale samarbejdspartnere og mellem Psykiatrisk Center Nordsjællands forskellige tilbud. Der fokuseres på fysisk sundhed som en del af den psykiatriske behandling. Der fokuseres på patienterne understøttes i deres personlige recoveryproces. Der skabes gode forskningsmiljøer, som arbejder tæt sammen med klinikken. Studerende og ansatte under videreuddannelse inddrages aktivt i deres uddannelsesplanlægning og aktiviteter. 2.3 Driftsmålstyring og datadrevet udvikling I udviklingen af centrets kvalitet og service sættes mål og følges op med målinger driftsmålstyring. Brugen af mål og data, som baggrund for prioriteringer, et særskilt fokusområde. Udviklingsinitiativer initieres på baggrund af analyse af data, som belyser det aktuelle niveau, ligesom særlige indsatser følges op af hyppige målinger. Dette gøres både for at sikre at ressourcerne anvendes dér, hvor der er mest brug for dem, men også for at sikre, at der er kvalitet i og effekt af de indsatser, der iværksættes. I forbindelse med det datadrevne udviklingsarbejde er følgende tre principper styrende: Data skal give mening og være nærværende for dem, som skal styre efter dem. og indsatsområder kommunikeres og drøftes på de forskellige organisatoriske niveauer. I forlængelse af dette produceres data både på center-, afdelings- og afsnitsniveau i det omfang, det er nødvendigt for styringen. Centerledelsen, afsnitsledelserne og medarbejdere skal have kendskab og let adgang til data, så de hurtigt kan iværksætte indsatser. Datakvaliteten og hyppigheden af målinger skal sikre, at data belyser et reelt og aktuelt kvalitetsniveau. 8

9 3 Organisering 3.1 Psykiatrisk Center Nordsjællands organisationsdiagram pr. 1. januar 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Centerledelsen Centerchef Anne Mertz Afdelingsledelsen i Hillerød, Helsingør og Frederikssund Forskningsenhed Udvikling og koordination af psykologfunktionen Klinisk uddannelse for sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeutstuderende + SOSU elever Administrationen Ledelsessekr., HR, økonomi, klinisk it, drift, kvalitetsudvikling, patientsikkerhed, uddannelse, kommunikation, lean, arbejdsmiljø, udvikling og koordination af fys-, ergoterapi- og socialrådgiverfunktionen Administrationschef Jakob Landsperg Frederikssund Klinikchef Henrik Søltoft-Jensen Udviklingschef Jytte Andersen Hillerød Klinikchef Henrik Søltoft-Jensen Udviklingschef Marianna Hansen Helsingør Klinikchef Eric Schaumburg Udviklingschef Gitte Busch Pedersen Forskningsenhed Stab til centerledelsen Følgehjemordning Åbent afsnit Intensivt, lukket afsnit Lægesekretærer Distriktspsykiatri og OP-Team Åbent afsnit 5441 Åbent 16 afsnit ptt ptt. Åbent afsnit ptt. Yngre voksne Udredning Lægesekretærer Distriktspsykiatri OP-team Intensivt Afsnit ptt. Åbent afsnit ptt. 3 ptt.styrede Ældrepsyk. Afsnit ptt. Lægesekretærer Psykiatrisk Ambulatorium Ældrepsyk. Ambulatorium Distriktspsykiatri OP-team OPUS-team Åbent afsnit ptt. Åbent afsnit ptt. Intensivt afsnit ptt. Følgehjemordning Lægesekretærer Distriktspsykiatri OP-team Centerfunktion: Akutmodtagelse, akutteam og følgehjemordning, Centerfunktion: Ambulatorium, OPUS, yngre voksne, udredning, ældrepsykiatriske senge, ældrepsyk. ambulatorium Akutmodtagelsen afsnit 2122/2121 Skadestue, 14 ptt. (intensiv) 9 ptt. (åbent afsnit) Akutteam, ECT, tilsyn, følgehjemordning Januar

10 3.2 Psykiatrisk Center Nordsjællands organisationsdiagram pr. 1. juli 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Centerledelsen Centerchef Anne Mertz Administrationen Ledelsessekreriat, HR, økonomi, klinisk it, bygning og drift, kvalitetsudvikling, patientsikkerhed, uddannelse, kommunikation, lean, arbejdsmiljø, udvikling og koordination af fysioterapi, ergoterapi, socialrådgiverfunktion samt lægesekretærer. Administrationschef Jakob Landsperg Udvikling og koordination af psykologfunktionen Klinisk uddannelse for sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeutstuderende + SOSU elever Forskningsenheden Stab til centerledelsen Følgehjemordning Afdelingsledelsen i Hillerød Klinikchef Henrik Søltoft-Jensen Udviklingschef Marianna Hansen Afdelingsledelsen i Helsingør Klinikchef Eric Schaumburg Udviklingschef Gitte Busch Pedersen Åbent afsnit Intensivt afsnit Lægesekretærer referer til administrationschefen Centerfunktion: Akutmodtagelse, følgehjemordning, akutteam Distriktspsykiatri, OP-Team Forskningsenhed Centerfunktion: Ambulatorium, ældrepsykiatrisk ambulatorium, ældrepsyk. senge, OPUS og yngre voksne, udredning. Åbent afsnit senge 3 ptt.-styrede senge Ældrepsyk. afsnit senge Åbent afsnit senge Yngre voksne, udredning Åbent afsnit senge Intensivt afsnit senge OPUS-team Psykiatrisk Ambulatorium Ældrepsykiatrisk Ambulatorium OP-team Hillerød OP-team Frederikssund Distriktspsykiatri Hil. Distriktspsykiatri Fred. Lægesekretærer Åbent afsnit senge Åbent afsnit senge. Intensivt afsnit senge Distriktspsykiatri OP-team Følgehjemordning Lægesekretærer Akutmodtagelsen afsnit 2122/ senge (intensiv) + 9 senge (åben) Akutteam, ECT, tilsyn, følgehjemordning Juli Centrets samarbejdsformer og mødestruktur Samarbejdsformer Centerledelsen består af centerchefen og afdelingsledelserne. Fra sommeren 2015 har Psykiatrisk Center Nordsjælland to afdelinger, da sengeafsnittene i Frederikssund flyttes til Hillerød og distriktspsykiatrien/opteam knyttes til afdelingsledelsen i Hillerød. Administrationschefen indgår tæt i det daglige ledelsessamarbejde med centerledelsen. Centerledelsen varetager både den overordnede strategiske ledelse og udvikling af centret samt den daglige driftsledelse. 10

11 Afsnitsledelserne varetager ledelsen på det kliniske afsnitsniveau og har en meget central ledelsesmæssig opgave. Centrets kliniske medarbejdere varetager kerneopgaven: diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter samt undervisning og forskning. Administrationen arbejder med de traditionelle administrative opgaver som økonomi og HR. Derudover arbejdes der med kvalitet, patientsikkerhed, forbedringsprocesser, kommunikation, klinisk it, drift og arbejdsmiljø. Lægesekretærernes vigtige arbejdsområder, herunder ydelsesregistrering, er også forankret i administrationen. Administrationens klare fokus er at servicere og understøtte det kliniske arbejde. Det samlede ledelsesmæssige og administrative system skal lede, understøtte og udvikle arbejdet med kerneopgaven i fokus Mødestruktur Centrets mødestruktur i 2015: Centerledelsesmøder hver uge tre tirsdag eftermiddage og én onsdag eftermiddag. Centerledelsesmødet indeholder desuden tavlemøde ved forbedringstavlen med fokus på driftsstyring og kvalitet. Lederen af kvalitetsenheden og leanforløbslederen deltager en time ved hvert centerledelsesmøde. Hver uge holder centerchefen og afdelingsledelserne i henholdsvis Hillerød og Helsingør dialogmøde, hver anden uge i Frederikssund. Pr. 1. juli 2015 ændres dette, da der ikke længere er en afdelingsledelse i Frederikssund. Hver uge holder centerchefen møde med administrationschefen. Implementeringsrådene holder møde hver måned i hver afdeling med fokus på kvalitetsopfølgning og driftsstyring. Hver måned holdes dialogmøde mellem den enkelte afsnitsledelse og afdelingsledelsen. Centerledelsen, administrationschef, afsnitsledelser og enkelte andre ledere mødes 2-3 gange årligt, heraf ét internat. LMU (lokalt MED-udvalg) er det formelle forum, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab drøfter forhold, der sikrer en god og dynamisk arbejdsplads. LMU mødes 10 gange om året. PCN har tre lokaludvalg, LMU4, som drøfter specifikke forhold vedrørende den enkelte afdeling inklusiv arbejdsmiljøforhold. Lokaludvalgene mødes hver tredje måned. Medio 2015 nedlægges LMU4 i Frederikssund. Arbejdsmiljøarbejdet er en del af LMU-arbejdet. Den samlede arbejdsmiljøgruppe på Psykiatrisk Center Nordsjælland mødes særskilt to gange om året og drøfter specifikke arbejdsmiljøforhold, arbejdspladsvurderinger (APV), handleplaner m.v. Arbejdsmiljøgrupperne i de tre afdelinger mødes endvidere to gange årligt. Medio 2015 nedlægges arbejdsmiljøgruppen i Frederikssund. Derudover afholdes faste speciallægemøder, faggruppemøder m.v. Den samlede mødestrukturs indhold og fokus skal sikre løbende forbedringer af kerneydelsen og driften af centret herunder et velfungerende og udviklende arbejdsmiljø Centerledelsens arbejdsfordeling Centerledelsen arbejder som en enhedsledelse, dvs. at centerledelsen i fællesskab har det samlede ansvar for udvikling og drift på centret og koordinerer arbejdet tæt. Centerchefen har det overordnede ansvar for 11

12 centrets udvikling og drift, og afdelingsledelserne har det overordnede ansvar for udvikling og drift af de enkelte afdelinger. Centerledelsen er sammensat med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og ledelsesmæssige kompetencer og har derfor forskellige opgaver. Foruden de opgaver, der ligger i centerchefens, klinikchefens og udviklingschefens stillingsbeskrivelser, har centerledelsen på Psykiatrisk Center Nordsjælland fordelt enkelte ansvarsområder mellem sig, som den enkelte varetager for hele centret: Centerchef Anne Mertz: Overordnet ansvarlig for forbedringsarbejdet (lean), LMU, Dialogforum og kommunesamarbejdet. Klinikchef Henrik Søltoft-Jensen: ECT-behandlingen og PSP-samarbejdet (politi-socialmyndighederpsykiatrisamarbejdet). Desuden ansvarlig for udviklingen af det farmakologiske område, herunder den kliniske farmaceuts arbejde. Klinikchef Eric Schaumburg: Overordnet ansvarlig for Dansk Depressionsdatabase og Den Nationale Skizofrenidatabase, PCN-lommebog og DAT. Udviklingschef Gitte Buch Pedersen: Overordnet ansvarlig for arbejdsmiljø, recovery og medarbejdere med brugerbaggrund. I begyndelsen af 2015 overdrager Jytte Andersen det overordnede ansvar for uddannelse af elever og studerende fra de korte og mellemlange videregående uddannelser til Gitte Busch Pedersen. Udviklingschef Marianna Hansen: Overordnet ansvarlig for patientsikkerhed og kvalitetsudvikling. 3.4 Kvalitets- og forbedringsarbejdet Psykiatrisk Center Nordsjællands kvalitetsmål er forankret i psykiatriens fælles mål og vision om, at vores sundhedsfaglige ydelser til hver en tid lever op til nationale mål og faglige standarder samt at den faglige kvalitet er dokumenteret. Der arbejdes med kvalitet inden for tre overordnede områder, som er indbyrdes afhængige: Den sundhedsfaglige kvalitet, som angiver, hvorvidt sundhedsydelsen lever op til sundhedsfaglige krav, og om sundhedsydelsen samtidig udføres teknisk korrekt. Den organisatoriske kvalitet, som fokuserer på, hvorvidt der er en effektiv anvendelse og prioritering af ressourcer - menneskelige som økonomiske og sikkerhed for personale og patienter inden for rammer og direktiver fastsat på et overordnet niveau. Den patientoplevede kvalitet, som fokuserer på, hvad patienten og dennes pårørende ønsker, forventer og prioriterer i relation til sundhedsydelsen, samt hvad de har oplevet. Disse områder svarer til forbedringsarbejdets områder og udgør tilsammen værdi for patienten. Lean-værktøjerne er det fælles værktøj som psykiatrien benytter til at skabe forbedringer og bedre tid til patientbehandlingen. I 2013 kom lean som forbedringsmetode rigtigt i gang. Det betyder, at målene nu er sat, og at alle medarbejdere inddrages tæt i arbejdet med at nå målene og forbedre arbejdet til gavn for patienterne. Vi arbejder på at skabe værdi for patienter og pårørende, og alt, hvad vi gør, skal have det sigte. Under overskriften Vi skal behandle flere patienter bedre deltager alle ansatte på Psykiatrisk Center Nordsjælland nu i forbedringsarbejdet. 12

13 3.4.1 Kvalitetsorganisation for Psykiatrisk Center Nordsjælland Kvalitets- og forbedringsarbejdet er integreret i centerledelsens ugentlige møde. Centerledelsen og kvalitetsenheden har til opgave, at planlægge mål og strategier for kvalitet og patientsikkerhed i centret overvåge og forbedre kvaliteten og patientsikkerheden i centret udvikle en sikkerhedskultur, der bygger på åbenhed og tillid til, at alle trygt kan informere om utilsigtede hændelser og risici gennemføre kerneårsagsanalyser udpege indsatsområder for patientsikkerhed samt integrere risikostyring koordinere og formidle viden og erfaringer vedr. kvalitetsarbejdet på tværs af centrets afsnit sikre, at centret er bekendt med nye love, regler, vejledninger og instrukser. nedsætte relevante ad hoc grupper til udarbejdelse af nye og revision af gamle vejledninger og instrukser godkende nye lokale vejledninger og instrukser sikre implementering af nye standarder, vejledninger og instrukser Implementeringsråd Hver afdeling har implementeringsråd. Hillerød har to implementeringsråd, ét for sengeafsnit og ét for ambulantafsnittene. Helsingør har ét implementeringsråd Frederikssund har ét implementeringsråd, som nedlægges medio 2015, hvor distriktspsykiatrien og OPteam i Frederikssund indgår i Hillerød implementeringsråd Implementeringsrådene har ansvaret for, at der arbejdes med implementering af de vedtagne forbedringer af patientbehandlingen, patientsikkerhed og implementering af vejledninger og instrukser på afsnitsniveau. Implementeringsrådet har til opgave, at sikre en løbende opfølgning på kvalitetsmål samt analysere og fortolke resultater udarbejde handleplaner på afdelings- og afsnitsniveau Implementeringsrådet består af afdelingsledelsen, afsnitsledelserne, kliniske sygeplejespecialister, akkrediteringsnøglepersoner og de patientsikkerhedsansvarlige i hver af de tre afdelinger, med en repræsentant fra afdelingsledelsen som formand. De ansatte fra kvalitetsenheden deltager i implementeringsrådene med henblik på at understøtte disse, herunder sikre, at man har de redskaber, som er nødvendige Ressourcepersoner, nøglepersoner, tovholdere og superbrugere Psykiatrisk Center Nordsjælland har en række funktioner/opgaver, som varetages og støttes gennem ressourcepersoner, nøglepersoner, tovholdere og superbrugere. Opgaverne er inden for: Selvmordsforebyggelse Kognitiv adfærdsterapi DAT 13

14 Dobbeltdiagnosebehandling Diagnostik (Diagnostisk team) Tvang Vedligeholdelsesinstruktører, konflikthåndtering sengeafsnit og ambulante afsnit KRAM EPM GS Word Dansk Depressionsdatabase og Den Nationale Skizofrenidatabase Registrering Information SEI På centrets intranet finder man en liste over hvilke medarbejdere, der varetager de forskellige opgaver. 4 Kommunikation Psykiatrisk Center Nordsjælland har fokus på god kommunikation i forhold til patienter, pårørende samarbejdspartnere og medarbejdere, 4.1 Intern kommunikation et for den interne kommunikation er at sikre, at alle ansatte har nem adgang til relevant information og mulighed for videndeling, så de kan udføre deres arbejde bedst muligt og se sammenhængen mellem det daglige arbejde og de strategiske målsætninger. Psykiatrisk Center Nordsjælland lægger stor vægt på, at informationsstrømme og den daglige kommunikation er åben, effektiv og nemt tilgængelig for alle. Der lægges også stor vægt på, at alle ledere og medarbejdere benytter de tilgængelige kommunikationskanaler til at holde sig á jour med relevant information og faglig viden. Der skal være synlighed om beslutninger både de beslutninger, som centerledelsen træffer, og beslutninger, der kommer fra Region Hovedstadens Psykiatri, Region Hovedstaden, Danske Regioner eller andre. I 2015 vil der fortsat blive arbejdet på at sikre en god kommunikation og videndeling mellem medarbejdere. Centret satser fortsat på forbedret elektronisk kommunikation og fælles redskaber, som sikrer effektiv tidsudnyttelse og nemme arbejdsgange. Psykiatrisk Center Nordsjælland har vedtaget et fælles kodeks, der omfatter alle ansatte i Psykiatrisk Center Nordsjælland. Kodekset beskriver god praksis inden for kalenderføring, mødekultur, telefonbetjening og e- mails. Formålet er tydelige, ensartede og gode arbejdsgange med henblik på at minimere tidsspilde. Kodekset findes på intranettet Kanaler til intern kommunikation og videndeling: Outlook mail og kalendersystem Fælles dokumentdrev PCN Nyt - udkommer elektronisk ca. hver 14. dag. 14

15 Intranettet - 3 niveauer: 1. REGI som er Region Hovedstadens overordnede interne net. Der kan læses om: overordnede beslutninger, centrale kurser og kursusmidler, regionens politikker og meget andet. 2. Psykintra som er Region Hovedstadens Psykiatris interne net. Her er mange vigtige informationer om psykiatrien, fx akkreditering, uddannelse i psykiatrien, referater fra alle råd og udvalg. 3. Psykiatrisk Center Nordsjællands eget intranet. Her finder man fx information om interne arrangementer/uddannelsesaktiviteter, interne nyheder, it-forhold, stillingsopslag, personaleblanketter, link til brandkursus, VIP mv. Psykiatrisk Center Nordsjællands intranet: 4.2 Ekstern kommunikation et med den eksterne kommunikation er at sikre, at patienterne får relevant information om deres sygdom og behandling, og at de og deres pårørende oplever Psykiatrisk Center Nordsjælland som et imødekommende sted, der kommunikerer på en respektfuld, vedkommende og anerkendende måde. På Psykiatrisk Center Nordsjælland benyttes tre kanaler til kommunikation med patienter og pårørende: Hjemmesiden, trykt materiale (primært foldere) og digital post. Arbejdet med patient- og pårørendeinformationen er organiseret i et informationsteam, som er et netværk bestående af afdelingssygeplejersker, afsnitssekretærer, chefsekretærer og centrets kommunikationskonsulent. Informationsteamet har ansvar for produktion og vedligeholdelse af den skriftlige patient- og pårørendeinformation på tryk/print og på hjemmesiden. Region Hovedstaden Psykiatri benytter digital post til indkaldelsesbreve og øvrige breve. 15

16 4.2.1 Kanaler til ekstern kommunikation Trykt patient- og pårørendeinformation (pjecer, plakater, annoncer mv.) Digital udgående post Hjemmesider - tre niveauer: 1. Region Hovedstadens hjemmeside: 2. Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside: 3. Psykiatrisk Center Nordsjælland del af Region Hovedstaden Psykiatris hjemmeside kommer i 2015 til at bestå af tre dele: Undersøgelse og behandling på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Om Psykiatrisk Center Nordsjælland og Kontakt Psykiatrisk Center Nordsjælland. Psykiatrisk Center Nordsjællands del af Region Hovedstaden Psykiatris hjemmeside: 16

17 5 Indsatsområder 2015 De psykiatriske centre i Region Hovedstaden omfattes af 11 driftsmål, som er ens for alle centre og afspejler indsatsområder på virksomhedsniveau. Disse driftsmål kan ses i Resultataftale De 11 driftsmål i resultataftalen hænger tæt sammen med Psykiatrisk Center Nordsjællands øvrige mål, og der arbejdes allerede med dem alle. Der følges løbende op på målene ved målstyringsmøder i centerchefkredsen, i centerledelsen og i de afsnit, hvor målene er relevante. I det følgende gennemgås Psykiatrisk Center Nordsjællands konkrete mål og initiativer for og initiativer, der også kan ses i resultataftalen, er betegnet med et (R). 5.1 Akkreditering Psykiatrisk Center Nordsjælland arbejder aktivt med at forberede organisationen til den kommende akkreditering i april Den løbende kvalitetsudvikling er en integreret del af den daglige kerneydelse på centret og flere af de områder der er centrale i en akkrediteringsproces er allerede velkendte. Det gælder eksempelvis de patientsikkerhedskritiske standarder, som blandt andet er en del af de mål og indsatser der knytter sig til både patientsikkerhedsarbejdet og arbejdet med at levere en patientsikker medicinsk behandling. Derudover arbejder Psykiatrisk Center Nordsjælland særligt med følgende kvalitetsområder som forberedelse til den kommende akkreditering: Den udarbejdede handlingsplan kommunikeres til alle ledere (R) Afsnit, der ikke lever op til de patientkritiske standarder, udarbejder særlig konkrete handlingsplaner, som sikres gennemført via forbedringstavlerne (R) At patienterne inddrages i udarbejdelse af behandlingsplaner og samtykker til disse. Alle døgnafsnit auditerer månedligt på dette og der udarbejdes målstyringsgrafer At sikre at læge- og sygeplejedokumentation er korrekt, når patienter indlægges uden om akutmodtagelsen Fortsat fokus på hurtig inddragelse af pårørende på Psykiatrisk Center Nordsjællands døgnafsnit Gennemgang og á jour førelse af alle p-sags dokumentation ved akkrediteringen i 2015 gennem udarbejdelse af oversigt til brug for løbende registreringer Handlingsplaner gennemført ved udgangen af 1. kvartal 2015 (R) 100% efterlevelse af mål på de patientkritiske standarder (R) At 90 pct. af patienterne inddrages i udarbejdelse af deres behandlingsplaner At 95 pct. af patienterne samtykker til deres behandlingsplan At der etableres pårørendekontakt indenfor 24 timer for 75 pct. af de indlagte patienter Alle p-sag er opdaterede 17

18 5.2 Forbedringskultur leanarbejdet Udvikling af centrets forbedringskultur er fortsat et indsatsområde. Indsatsområdet skal sikre at der arbejdes struktureret og analytisk med forbedringer ved hjælp af leanværktøjer, så det giver værdi for patienterne. På Psykiatrisk Center Nordsjælland har vi arbejdet med løbende forbedringer baseret på lean siden efteråret Igennem 2014 har alle i centret haft fokus på at tilegne sig de metoder og værktøjer, lean tilbyder, bl.a. gennem et-dages kurser til medarbejderne. I 2015 vil vi blive endnu bedre til at bruge leanværktøjerne og involvere patienter og pårørende i forbedringsarbejdet gennem de tredages forbedringsevents. Udvikling af forbedringsarbejdet med systematiske tredages forbedringsevents Udvikling af forbedringsarbejdet gennem større involvering af ledere i facilitatorrollen Systematisk patientinddragelse i forbindelse med tredages forbedringsevents Øget uddannelsesindsats bl.a. gennem et-dags værktøjskurser til medarbejderne med henblik på at sikre en bred forankring af forbedringsarbejdet på centret Udvikling af de ugentlige møder ved forbedringstavlerne Forsøg med flere ugentlige forbedringsmøder på sengeafsnit styringsdata: integrering af nye områder i ledelsesinformationen og sanering af tilgængeligt målstyringsdata Videndeling: intern videndeling på Psykiatrisk Center Nordsjælland både med hensyn til emner, problemformulering og løsninger. Øget fokus på indhentning af viden fra forbedringsarbejdet på andre centre i Region Hovedstaden Psykiatri Systematisk brug af evalueringer af events og undervisning For at sikre implementering af forløbsbeskrivelser i Distriktspsykiatrierne/OP-teams vil vi (R): o afholde fælles forbedringsevent om patientforløbsbeskrivelser for de tre distriktspsykiatriske afsnit i Helsingør, Hillerød og Frederikssund i januar o etablere sygeplejefaglig kontaktpersoner til patienter i botilbud udover den lægefaglige behandling. o i højere grad arbejde databaseret i forhold til målgrupper. o sikre opfølgning på initiativerne ved halvårlige møder mellem centerledelsen og distriktspsykiatriernes ledelse. Ældrepsykiatrisk patientforløbsbeskrivelse er under implementering (R) OPUS-forløbsbeskrivelse er under implementering (R) Alle afsnit har i 2015 afholdt tre tredages events, hvoraf ét af de tredags events er afholdt sammen med et andet afsnit på centret. Alle forbedringsevents har patientperspektivet på løsningsmodellen To sengeafsnit har afprøvet og evalueret flere ugentlige tavlemøder. Alle afsnit har været på gemba/forbedringsbesøg på et andet afsnit i Region Hovedstaden Psykiatri. 18

19 85% af alle medarbejdere har ved årets udgang gennemgået Psykiatrisk Center Nordsjællands endags kursus i leanværktøjer og alle ledere har gennemgået Region Hovedstaden Psykiatris leanuddannelse for ledere Patientforløbsbeskrivelser i DP/OP er implementeret inden udgangen af 2. kvartal 2015 målt på audit (R) 5.3 Recovery Recovery er et indsatsområde, som gælder for hele psykiatrien. Al behandling er baseret på en recoveryorienteret tilgang. PCN er i gang med at implementere, at patienterne er med til at udarbejde deres behandlingsplan gennem deltagelse i behandlingsmødet/ relevante møder, hvor behandlingen fastlægges. Vi vil fortsat arbejde med at implementere lokal instruks om behandlingsplansmøder (R): o Patienten inviteres mundtligt og skriftligt til behandlingsplansmødet af kontaktperson Patienten informeres om formålet med hans/hendes deltagelse i behandlingsplansmødet o Patienten udfylder problem- og målliste med støtte af kontaktperson. Patientens udvælgelse af problemer og mål er rammen for samtalen til behandlingsmødet o Efter mødet revurderes dokumentationen, således at der er overensstemmelse mellem behandlingsplanen og sygeplejeplanen Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund (R) Ansættelse af aktivitetsmedarbejdere på de 3 intensive/lukkede afsnit. (R) Afholdelse af feedbackmøder med patienter og pårørende På både døgnafsnit og ambulante afsnit udarbejdes 90 % af behandlingsplanerne i samarbejde med patienten (R) Alle patienter indlagt på sengeafsnit inviteres til behandlingsplansmøder efter fast skabelon Senest 1. kvartal 2015 er der ansat medarbejdere med brugerbaggrund Senest med udgangen af 1. kvartal er der ansat aktivitets medarbejder Afholdelse af ét feedbackmøde årligt i henholdsvis Hillerød og Helsingør 5.4 Kognitiv adfærdsterapi For at sikre en fælles referenceramme til patientbehandlingen besluttede den samlede ledergruppe på Psykiatrisk Center Nordsjælland i 2011 at implementere kognitiv adfærdsterapi. Siden 2012 har vi arbejdet på implementeringen og denne udvikling fortsætter i

20 er Ledelsesseminarer anvendes til at etablere målrettede planer for implementeringstiltag og mål for hvert afsnit Der afholdes forbedringsevent på tværs af de to intensive afsnit med henblik på udarbejdelse af kognitive gruppetilbud Fortsætte den nuværende dimensionering af kognitiv efteruddannelse på centeret Fortsætte den nuværende rekrutteringsstrategi med fokus på personale med interesse og efteruddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi Fortsat tilbyde 4-6 læger/psykologer på ekstern efteruddannelse årligt samt deltagelse i årlig europæisk konference om kognitiv adfærdsterapi Øge andelen af kognitive gruppetilbud på PCN Øge andelen af medarbejdere der klinisk arbejder ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk forståelse med patienterne Formulerer/etablere forskningsprojekt på centret indenfor en kognitiv adfærdsterapeutisk ramme 5.5 DAT behandlingstilbud Som et led i implementeringen af kognitiv adfærdsterapi udvikles centrets DAT-tilbud. et er, at sikre et evidensbaseret, målrettet og fokuseret behandlingstilbud til patienter med emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse præget af emotionel dysregulering. DAT-tilbuddet flyttes til Hillerød i 2015, hvor der oprettes to grupper Patient-rekrutteringsprocessen forbedres Udarbejdelse af uddannelsesplan for DAT-teamet i 1. kvartal 1. kvartal er rekrutteringsprocessen forbedret og ny tovholder fundet April 2015 er de to grupper fuldt booket Medio 2015 er der en uddannelsesplan for teamet klar til påbegyndelse i 2. halvår 5.6 Tvang Nedbringelse af tvang er et indsatsområde, som gælder for hele psykiatrien. Indsatsområdet skal sikre bedre behandling og mindre anvendelse af tvang med særligt fokus på bæltefikseringer. På Psykiatrisk Center Nordsjælland har vi i 2014 arbejdet målrettet med at nedbringe tvang, og dette arbejde fortsætter i Systematisk evaluering af alle fikseringer på episodeniveau med deltagelse af implicerede medarbejdere, afsnits- og centerledelsesrepræsentanter (R) 20

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Psykiatrisk Center Frederiksberg

Psykiatrisk Center Frederiksberg Psykiatrisk Center Frederiksberg Strategi & 2014-2018 1 Modelfoto og layout: Niels Falbe, Jacob Juulsgaard & Mie Riis Mikkelsen Tryk: Psykiatrisk Center Frederiksberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Klinikchef Psykiatrisk Center Ballerup

Klinikchef Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Klinikchef Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup Adresse Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5.

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 12. maj 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister SIKKER PSYKIATRI Resultater med medicinpakken Vordingborg v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister Medicinpakken - Organisering Projekt Sikker Psykiatri i Region Sjælland, er forankret på et voksenpsykiatrisk

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere