Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder"

Transkript

1 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder

2 Indhold 1 Indledning Formålet med årsplanen Opgave og mål Psykiatrisk Center Nordsjællands opgave Behandling Uddannelse Forskning Kommunesamarbejde Tre matrikler Overordnede mål for behandling, uddannelse og forskning Driftsmålstyring og datadrevet udvikling Organisering Psykiatrisk Center Nordsjællands organisationsdiagram pr. 1. januar Psykiatrisk Center Nordsjællands organisationsdiagram pr. 1. juli Centrets samarbejdsformer og mødestruktur Samarbejdsformer Mødestruktur Centerledelsens arbejdsfordeling Kvalitets- og forbedringsarbejdet Kvalitetsorganisation for Psykiatrisk Center Nordsjælland Implementeringsråd Ressourcepersoner, nøglepersoner, tovholdere og superbrugere Kommunikation Intern kommunikation Kanaler til intern kommunikation og videndeling: Ekstern kommunikation Kanaler til ekstern kommunikation Indsatsområder Akkreditering Forbedringskultur leanarbejdet Recovery

3 5.4 Kognitiv adfærdsterapi DAT behandlingstilbud Tvang Patientsikkerhed Patientsikker medicinsk behandling Patienttilfredshed Effektive arbejdsgange Genindlæggelser Dansk Depressionsdatabase og Den Nationale Skizofrenidatabase Arbejdsmiljø Klinisk it Økonomi HR Drift Kompetenceudvikling Forbedringskultur Psykofysisk træning It Lederudvikling Forskning Recovery med psykometri Skala for livskvalitet Behandling af affektive lidelser Ph.d

4 1 Indledning Psykiatrisk Center Nordsjælland er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, som består af ti psykiatriske centre og ét børne- og ungdomspsykiatrisk center, der er geografisk fordelt over hele regionen. Psykiatrisk Center Nordsjælland har til huse i Hillerød, Helsingør og Frederikssund. Kerneopgaven på centret er behandling og pleje af voksne med psykisk sygdom. Vi tilbyder en bred vifte af behandlingstilbud både under indlæggelse, ambulant og en opsøgende indsats og har samtidig fokus på forebyggelse. Patienten er i centrum for al undersøgelse og behandling. Vores behandlingstilbud bliver derfor tilpasset patienterne med respekt for den enkeltes diagnose og egen recoveryproces en proces, hvor mennesker med psykisk sygdom kan komme sig helt eller delvist. Centeret har desuden to andre kerneopgaver: uddannelse af elever og studerende og forskning. Et godt studiemiljø skaber grobund for dygtige fremtidige kolleger og forskningen bringer viden og resultater frem til klinikken til glæde for patienterne. Psykiatrisk Center Nordsjælland har i 2014 haft særligt fokus på følgende områder: Forbedringsarbejdet Kognitiv adfærdsterapi Udrednings- og behandlingsretten Tilpasninger i forhold til budget 2015 Nedbringelse af tvang Patientstyrede senge Recovery Centret arbejder i 2015 ud fra de visioner og mål, der er defineret i Visioner for fremtidens psykiatri, Virksomhedsplan 2015, Resultataftale 2015 og centrets forbedringsmål. Overordnet set er overskrifterne i 2015: Udvikling af forbedringsarbejdet nu med korte, intensive lean-events i alle afsnit Fortsat implementering af kognitiv adfærdsterapi Ombygning af 24-huset i Hillerød med efterfølgende indflytning og fusion af sengeafsnit fra Frederikssund og afsnit 2621 Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund på Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri arbejder mod at flere patienter skal behandles bedre. I 2015 vil et ydereligere mål for alle i klinikken være mere tid til patientbehandling. Dette har været et udtrykt ønske af mange gennem lang tid, og det skal vi stræbe efter. 4

5 1.1 Formålet med årsplanen Formålet med denne årsplan er at beskrive sammenhænge og give overblik over: Psykiatrisk Center Nordsjællands opgave, struktur og pejlemærker for 2015 De prioriterede indsatsområder på Psykiatrisk Center Nordsjælland inden for kvalitet, service, patientsikkerhed og organisationsudvikling. I januar udsendes en mappe til alle afsnitsledelser. Mappen indeholder følgende dokumenter, som er retningsgivende for centrets arbejde i 2015, dvs. vores ledelsesgrundlag: Region Hovedstadens Psykiatris visioner for fremtidens psykiatri Region Hovedstadens Psykiatris virksomhedsplan 2015 Psykiatrisk Center Nordsjællands resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Nordsjællands årsplan 2015 Økonomibudgettet for afsnittet Aktivitetsbudgettet for afsnittet Der ud over har Region Hovedstadens Psykiatri et værdiggrundlag, hvor psykiatriens fire værdier er beskrevet: Faglighed, Respekt, Ansvar og Udvikling. De fire værdier er udarbejdet gennem en større proces mellem medarbejdere og ledere. Der er desuden udarbejdet en række politikker og Værd at vide om, som alle findes på PSYKINTRA. 5

6 2 Opgave og mål 2.1 Psykiatrisk Center Nordsjællands opgave Som en del af Region Hovedstadens Psykiatri er vores opgave at sikre, at de overordnede politiske mål udmøntes konkret. De overordnede mål kan læses i de politiske visioner for psykiatrien og virksomhedsplanen for Behandling Psykiatrisk Center Nordsjællands opgave er at diagnosticere, behandle, pleje og rehabilitere patienter med psykiatriske lidelser af en sådan sværhedsgrad, at behandling må finde sted i hospitalsregi på hovedfunktionsniveau. Ambulant behandling af patienter med OCD, ADHD, traumatiserede flygtninge og spiseforstyrrelser på hovedfunktionsniveau varetages på andre centre. I samarbejde med Psykiatrisk Center København varetager Psykiatrisk Center Nordsjælland desuden regionsfunktion for komplicerede affektive lidelser Uddannelse Psykiatrisk Center Nordsjællands har desuden til opgave at uddanne alle faggrupper inden for de sundhedsfaglige uddannelser på både grunduddannelses- og videreuddannelsesniveau. Centret har også i slutning af 2014 etableret et samarbejde med Politiskolen om uddannelse af politistuderende Forskning Forskningsenheden på Psykiatrisk Center Nordsjælland har som hovedopgave at udøve klinisk forskning med fokus på områder, der er til klinik til gavn for patienterne. Forskningsenhedens primære forsknings fokus er på psykometri og affektive lidelser Kommunesamarbejde Psykiatrisk Center Nordsjælland varetager psykiatrisk behandling på hovedfunktionsniveau for borgere med de fleste diagnoser i ni nordsjællandske kommuner. Der foreligger en samarbejdsaftale med hver af de ni kommuner. Psykiatrisk Center Nordsjællands befolkningsgrundlag: Allerød Rudersdal Hillerød Gribskov Helsingør Fredensborg Hørsholm Halsnæs Frederikssund I alt borgere borgere borgere borgere borgere borgere borgere borgere borgere borgere I 2015 indgås nye, tredjegeneration sundhedsaftaler og her skal hver region og kommunerne i regionen ifølge Sundhedsstyrelsen gennem konkrete målsætninger for sundhedsområdet, sikre øget kvalitet og sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af sektorer. Vejledningen fra Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt i behovet for at styrke samarbejdet om at udvikle det borgernære sundhedsvæsen, mindske uligheden i sundhed og øge inddragelsen af borgere, patienter og pårørende i Kilde: Danmarks Statistik, 4. kvartal

7 beslutninger. Derudover er der fokus på at skabe ligestilling mellem psykiatri og somatik inden for de fire indsatsområder, samt at sikre en større sammenhæng for patienter, som har samtidige forløb i flere sektorer. Det gælder særligt patienter med psykisk sygdom, ældre patienter med flere sygdomme og patienter, der har en kronisk sygdom. De fire indsatsområder: At borgerne oplever at være samarbejdspartner i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen Der skal endvidere sikres en tæt kobling mellem sundhedsaftalerne og regionernes praksisplan for almen praksis. På Psykiatrisk Center Nordsjælland vil det betyde nyt fokus på samarbejdede med kommunerne. Når de endelig overordnede sundhedsaftaler er færdige i begyndelsen af 2015, vil der blive en konkret proces, hvor vi ser på de forbedringer, der er behov for at centret arbejder med Tre matrikler Psykiatrisk Center Nordsjælland er opdelt i tre afdelinger, som er placeret på hver sin matrikel i Hillerød, Frederikssund og Helsingør. I alle tre afdelinger samarbejdes der med Nordsjællands Hospital om en del serviceleverancer (kost, rengøring, teknisk support m.v.) og udveksling af faglige ydelser til patienter (tilsyn, anæstesi, laboratorium, billeddiagnostik m.v.). Ved årsskiftet lukkede afsnit 2621 i Hillerød. Patienterne fra 2621 flyttes midlertidigt til Frederikssund. I løbet af vinteren/foråret renoveres bygning 24 i Hillerød og der gøres klar til i alt 32 åbne sengepladser på to afsnit. Det forventes, at sengeafsnittene i Frederikssund flytter til 24-huset i Hillerød sommeren 2015, som derved bliver til alment åbent afsnit 2422 og åbent afsnit 2421 med specialfunktion for de yngre voksne. Sengeafsnittene i Frederikssund lukkes og distriktspsykiatrien, OP-teams og lægesekretærer i Frederikssund knyttes til afdelingen i Hillerød, selvom de fortsat har til huse i Frederikssund. Se evt. organisationsskema s Overordnede mål for behandling, uddannelse og forskning Psykiatrisk Center Nordsjællands overordnede mål med behandling, uddannelse og forskning er at: Patienterne bliver helbredt eller får øget færdighed i at mestre egen sygdom og livssituation. Patientforløb er sammenhængende og af ensartet høj kvalitet. Patienterne er tilfredse med undersøgelse, behandling, pleje, service og kommunikation. Forskningen foregår på et højt niveau, og resultater implementeres i praksis. Uddannelse på grund- og videreuddannelsesniveau er af høj kvalitet og studerende får lyst til at arbejde på Psykiatrisk Center Nordsjælland. 7

8 ene opnås ved at: Patienterne tilbydes specialiseret psykiatrisk diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering på et højt fagligt niveau ved brug af evidensbaserede behandlingsformer og med tæt inddragelse af patienten selv samt patientens netværk. Den daglige kerneydelse forbedres løbende, og systematisk læring og videndeling anvendes som grundlag for forbedringer. Patientbehandlingen er organiseret i velstrukturerede forløb med høj grad af kontinuitet behandler og patient imellem og på det mindst indgribende niveau. Patientforløbet er sammenhængende i forhold til somatiske hospitaler, øvrige psykiatriske centre, kommunale samarbejdspartnere og mellem Psykiatrisk Center Nordsjællands forskellige tilbud. Der fokuseres på fysisk sundhed som en del af den psykiatriske behandling. Der fokuseres på patienterne understøttes i deres personlige recoveryproces. Der skabes gode forskningsmiljøer, som arbejder tæt sammen med klinikken. Studerende og ansatte under videreuddannelse inddrages aktivt i deres uddannelsesplanlægning og aktiviteter. 2.3 Driftsmålstyring og datadrevet udvikling I udviklingen af centrets kvalitet og service sættes mål og følges op med målinger driftsmålstyring. Brugen af mål og data, som baggrund for prioriteringer, et særskilt fokusområde. Udviklingsinitiativer initieres på baggrund af analyse af data, som belyser det aktuelle niveau, ligesom særlige indsatser følges op af hyppige målinger. Dette gøres både for at sikre at ressourcerne anvendes dér, hvor der er mest brug for dem, men også for at sikre, at der er kvalitet i og effekt af de indsatser, der iværksættes. I forbindelse med det datadrevne udviklingsarbejde er følgende tre principper styrende: Data skal give mening og være nærværende for dem, som skal styre efter dem. og indsatsområder kommunikeres og drøftes på de forskellige organisatoriske niveauer. I forlængelse af dette produceres data både på center-, afdelings- og afsnitsniveau i det omfang, det er nødvendigt for styringen. Centerledelsen, afsnitsledelserne og medarbejdere skal have kendskab og let adgang til data, så de hurtigt kan iværksætte indsatser. Datakvaliteten og hyppigheden af målinger skal sikre, at data belyser et reelt og aktuelt kvalitetsniveau. 8

9 3 Organisering 3.1 Psykiatrisk Center Nordsjællands organisationsdiagram pr. 1. januar 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Centerledelsen Centerchef Anne Mertz Afdelingsledelsen i Hillerød, Helsingør og Frederikssund Forskningsenhed Udvikling og koordination af psykologfunktionen Klinisk uddannelse for sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeutstuderende + SOSU elever Administrationen Ledelsessekr., HR, økonomi, klinisk it, drift, kvalitetsudvikling, patientsikkerhed, uddannelse, kommunikation, lean, arbejdsmiljø, udvikling og koordination af fys-, ergoterapi- og socialrådgiverfunktionen Administrationschef Jakob Landsperg Frederikssund Klinikchef Henrik Søltoft-Jensen Udviklingschef Jytte Andersen Hillerød Klinikchef Henrik Søltoft-Jensen Udviklingschef Marianna Hansen Helsingør Klinikchef Eric Schaumburg Udviklingschef Gitte Busch Pedersen Forskningsenhed Stab til centerledelsen Følgehjemordning Åbent afsnit Intensivt, lukket afsnit Lægesekretærer Distriktspsykiatri og OP-Team Åbent afsnit 5441 Åbent 16 afsnit ptt ptt. Åbent afsnit ptt. Yngre voksne Udredning Lægesekretærer Distriktspsykiatri OP-team Intensivt Afsnit ptt. Åbent afsnit ptt. 3 ptt.styrede Ældrepsyk. Afsnit ptt. Lægesekretærer Psykiatrisk Ambulatorium Ældrepsyk. Ambulatorium Distriktspsykiatri OP-team OPUS-team Åbent afsnit ptt. Åbent afsnit ptt. Intensivt afsnit ptt. Følgehjemordning Lægesekretærer Distriktspsykiatri OP-team Centerfunktion: Akutmodtagelse, akutteam og følgehjemordning, Centerfunktion: Ambulatorium, OPUS, yngre voksne, udredning, ældrepsykiatriske senge, ældrepsyk. ambulatorium Akutmodtagelsen afsnit 2122/2121 Skadestue, 14 ptt. (intensiv) 9 ptt. (åbent afsnit) Akutteam, ECT, tilsyn, følgehjemordning Januar

10 3.2 Psykiatrisk Center Nordsjællands organisationsdiagram pr. 1. juli 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Centerledelsen Centerchef Anne Mertz Administrationen Ledelsessekreriat, HR, økonomi, klinisk it, bygning og drift, kvalitetsudvikling, patientsikkerhed, uddannelse, kommunikation, lean, arbejdsmiljø, udvikling og koordination af fysioterapi, ergoterapi, socialrådgiverfunktion samt lægesekretærer. Administrationschef Jakob Landsperg Udvikling og koordination af psykologfunktionen Klinisk uddannelse for sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeutstuderende + SOSU elever Forskningsenheden Stab til centerledelsen Følgehjemordning Afdelingsledelsen i Hillerød Klinikchef Henrik Søltoft-Jensen Udviklingschef Marianna Hansen Afdelingsledelsen i Helsingør Klinikchef Eric Schaumburg Udviklingschef Gitte Busch Pedersen Åbent afsnit Intensivt afsnit Lægesekretærer referer til administrationschefen Centerfunktion: Akutmodtagelse, følgehjemordning, akutteam Distriktspsykiatri, OP-Team Forskningsenhed Centerfunktion: Ambulatorium, ældrepsykiatrisk ambulatorium, ældrepsyk. senge, OPUS og yngre voksne, udredning. Åbent afsnit senge 3 ptt.-styrede senge Ældrepsyk. afsnit senge Åbent afsnit senge Yngre voksne, udredning Åbent afsnit senge Intensivt afsnit senge OPUS-team Psykiatrisk Ambulatorium Ældrepsykiatrisk Ambulatorium OP-team Hillerød OP-team Frederikssund Distriktspsykiatri Hil. Distriktspsykiatri Fred. Lægesekretærer Åbent afsnit senge Åbent afsnit senge. Intensivt afsnit senge Distriktspsykiatri OP-team Følgehjemordning Lægesekretærer Akutmodtagelsen afsnit 2122/ senge (intensiv) + 9 senge (åben) Akutteam, ECT, tilsyn, følgehjemordning Juli Centrets samarbejdsformer og mødestruktur Samarbejdsformer Centerledelsen består af centerchefen og afdelingsledelserne. Fra sommeren 2015 har Psykiatrisk Center Nordsjælland to afdelinger, da sengeafsnittene i Frederikssund flyttes til Hillerød og distriktspsykiatrien/opteam knyttes til afdelingsledelsen i Hillerød. Administrationschefen indgår tæt i det daglige ledelsessamarbejde med centerledelsen. Centerledelsen varetager både den overordnede strategiske ledelse og udvikling af centret samt den daglige driftsledelse. 10

11 Afsnitsledelserne varetager ledelsen på det kliniske afsnitsniveau og har en meget central ledelsesmæssig opgave. Centrets kliniske medarbejdere varetager kerneopgaven: diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter samt undervisning og forskning. Administrationen arbejder med de traditionelle administrative opgaver som økonomi og HR. Derudover arbejdes der med kvalitet, patientsikkerhed, forbedringsprocesser, kommunikation, klinisk it, drift og arbejdsmiljø. Lægesekretærernes vigtige arbejdsområder, herunder ydelsesregistrering, er også forankret i administrationen. Administrationens klare fokus er at servicere og understøtte det kliniske arbejde. Det samlede ledelsesmæssige og administrative system skal lede, understøtte og udvikle arbejdet med kerneopgaven i fokus Mødestruktur Centrets mødestruktur i 2015: Centerledelsesmøder hver uge tre tirsdag eftermiddage og én onsdag eftermiddag. Centerledelsesmødet indeholder desuden tavlemøde ved forbedringstavlen med fokus på driftsstyring og kvalitet. Lederen af kvalitetsenheden og leanforløbslederen deltager en time ved hvert centerledelsesmøde. Hver uge holder centerchefen og afdelingsledelserne i henholdsvis Hillerød og Helsingør dialogmøde, hver anden uge i Frederikssund. Pr. 1. juli 2015 ændres dette, da der ikke længere er en afdelingsledelse i Frederikssund. Hver uge holder centerchefen møde med administrationschefen. Implementeringsrådene holder møde hver måned i hver afdeling med fokus på kvalitetsopfølgning og driftsstyring. Hver måned holdes dialogmøde mellem den enkelte afsnitsledelse og afdelingsledelsen. Centerledelsen, administrationschef, afsnitsledelser og enkelte andre ledere mødes 2-3 gange årligt, heraf ét internat. LMU (lokalt MED-udvalg) er det formelle forum, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab drøfter forhold, der sikrer en god og dynamisk arbejdsplads. LMU mødes 10 gange om året. PCN har tre lokaludvalg, LMU4, som drøfter specifikke forhold vedrørende den enkelte afdeling inklusiv arbejdsmiljøforhold. Lokaludvalgene mødes hver tredje måned. Medio 2015 nedlægges LMU4 i Frederikssund. Arbejdsmiljøarbejdet er en del af LMU-arbejdet. Den samlede arbejdsmiljøgruppe på Psykiatrisk Center Nordsjælland mødes særskilt to gange om året og drøfter specifikke arbejdsmiljøforhold, arbejdspladsvurderinger (APV), handleplaner m.v. Arbejdsmiljøgrupperne i de tre afdelinger mødes endvidere to gange årligt. Medio 2015 nedlægges arbejdsmiljøgruppen i Frederikssund. Derudover afholdes faste speciallægemøder, faggruppemøder m.v. Den samlede mødestrukturs indhold og fokus skal sikre løbende forbedringer af kerneydelsen og driften af centret herunder et velfungerende og udviklende arbejdsmiljø Centerledelsens arbejdsfordeling Centerledelsen arbejder som en enhedsledelse, dvs. at centerledelsen i fællesskab har det samlede ansvar for udvikling og drift på centret og koordinerer arbejdet tæt. Centerchefen har det overordnede ansvar for 11

12 centrets udvikling og drift, og afdelingsledelserne har det overordnede ansvar for udvikling og drift af de enkelte afdelinger. Centerledelsen er sammensat med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og ledelsesmæssige kompetencer og har derfor forskellige opgaver. Foruden de opgaver, der ligger i centerchefens, klinikchefens og udviklingschefens stillingsbeskrivelser, har centerledelsen på Psykiatrisk Center Nordsjælland fordelt enkelte ansvarsområder mellem sig, som den enkelte varetager for hele centret: Centerchef Anne Mertz: Overordnet ansvarlig for forbedringsarbejdet (lean), LMU, Dialogforum og kommunesamarbejdet. Klinikchef Henrik Søltoft-Jensen: ECT-behandlingen og PSP-samarbejdet (politi-socialmyndighederpsykiatrisamarbejdet). Desuden ansvarlig for udviklingen af det farmakologiske område, herunder den kliniske farmaceuts arbejde. Klinikchef Eric Schaumburg: Overordnet ansvarlig for Dansk Depressionsdatabase og Den Nationale Skizofrenidatabase, PCN-lommebog og DAT. Udviklingschef Gitte Buch Pedersen: Overordnet ansvarlig for arbejdsmiljø, recovery og medarbejdere med brugerbaggrund. I begyndelsen af 2015 overdrager Jytte Andersen det overordnede ansvar for uddannelse af elever og studerende fra de korte og mellemlange videregående uddannelser til Gitte Busch Pedersen. Udviklingschef Marianna Hansen: Overordnet ansvarlig for patientsikkerhed og kvalitetsudvikling. 3.4 Kvalitets- og forbedringsarbejdet Psykiatrisk Center Nordsjællands kvalitetsmål er forankret i psykiatriens fælles mål og vision om, at vores sundhedsfaglige ydelser til hver en tid lever op til nationale mål og faglige standarder samt at den faglige kvalitet er dokumenteret. Der arbejdes med kvalitet inden for tre overordnede områder, som er indbyrdes afhængige: Den sundhedsfaglige kvalitet, som angiver, hvorvidt sundhedsydelsen lever op til sundhedsfaglige krav, og om sundhedsydelsen samtidig udføres teknisk korrekt. Den organisatoriske kvalitet, som fokuserer på, hvorvidt der er en effektiv anvendelse og prioritering af ressourcer - menneskelige som økonomiske og sikkerhed for personale og patienter inden for rammer og direktiver fastsat på et overordnet niveau. Den patientoplevede kvalitet, som fokuserer på, hvad patienten og dennes pårørende ønsker, forventer og prioriterer i relation til sundhedsydelsen, samt hvad de har oplevet. Disse områder svarer til forbedringsarbejdets områder og udgør tilsammen værdi for patienten. Lean-værktøjerne er det fælles værktøj som psykiatrien benytter til at skabe forbedringer og bedre tid til patientbehandlingen. I 2013 kom lean som forbedringsmetode rigtigt i gang. Det betyder, at målene nu er sat, og at alle medarbejdere inddrages tæt i arbejdet med at nå målene og forbedre arbejdet til gavn for patienterne. Vi arbejder på at skabe værdi for patienter og pårørende, og alt, hvad vi gør, skal have det sigte. Under overskriften Vi skal behandle flere patienter bedre deltager alle ansatte på Psykiatrisk Center Nordsjælland nu i forbedringsarbejdet. 12

13 3.4.1 Kvalitetsorganisation for Psykiatrisk Center Nordsjælland Kvalitets- og forbedringsarbejdet er integreret i centerledelsens ugentlige møde. Centerledelsen og kvalitetsenheden har til opgave, at planlægge mål og strategier for kvalitet og patientsikkerhed i centret overvåge og forbedre kvaliteten og patientsikkerheden i centret udvikle en sikkerhedskultur, der bygger på åbenhed og tillid til, at alle trygt kan informere om utilsigtede hændelser og risici gennemføre kerneårsagsanalyser udpege indsatsområder for patientsikkerhed samt integrere risikostyring koordinere og formidle viden og erfaringer vedr. kvalitetsarbejdet på tværs af centrets afsnit sikre, at centret er bekendt med nye love, regler, vejledninger og instrukser. nedsætte relevante ad hoc grupper til udarbejdelse af nye og revision af gamle vejledninger og instrukser godkende nye lokale vejledninger og instrukser sikre implementering af nye standarder, vejledninger og instrukser Implementeringsråd Hver afdeling har implementeringsråd. Hillerød har to implementeringsråd, ét for sengeafsnit og ét for ambulantafsnittene. Helsingør har ét implementeringsråd Frederikssund har ét implementeringsråd, som nedlægges medio 2015, hvor distriktspsykiatrien og OPteam i Frederikssund indgår i Hillerød implementeringsråd Implementeringsrådene har ansvaret for, at der arbejdes med implementering af de vedtagne forbedringer af patientbehandlingen, patientsikkerhed og implementering af vejledninger og instrukser på afsnitsniveau. Implementeringsrådet har til opgave, at sikre en løbende opfølgning på kvalitetsmål samt analysere og fortolke resultater udarbejde handleplaner på afdelings- og afsnitsniveau Implementeringsrådet består af afdelingsledelsen, afsnitsledelserne, kliniske sygeplejespecialister, akkrediteringsnøglepersoner og de patientsikkerhedsansvarlige i hver af de tre afdelinger, med en repræsentant fra afdelingsledelsen som formand. De ansatte fra kvalitetsenheden deltager i implementeringsrådene med henblik på at understøtte disse, herunder sikre, at man har de redskaber, som er nødvendige Ressourcepersoner, nøglepersoner, tovholdere og superbrugere Psykiatrisk Center Nordsjælland har en række funktioner/opgaver, som varetages og støttes gennem ressourcepersoner, nøglepersoner, tovholdere og superbrugere. Opgaverne er inden for: Selvmordsforebyggelse Kognitiv adfærdsterapi DAT 13

14 Dobbeltdiagnosebehandling Diagnostik (Diagnostisk team) Tvang Vedligeholdelsesinstruktører, konflikthåndtering sengeafsnit og ambulante afsnit KRAM EPM GS Word Dansk Depressionsdatabase og Den Nationale Skizofrenidatabase Registrering Information SEI På centrets intranet finder man en liste over hvilke medarbejdere, der varetager de forskellige opgaver. 4 Kommunikation Psykiatrisk Center Nordsjælland har fokus på god kommunikation i forhold til patienter, pårørende samarbejdspartnere og medarbejdere, 4.1 Intern kommunikation et for den interne kommunikation er at sikre, at alle ansatte har nem adgang til relevant information og mulighed for videndeling, så de kan udføre deres arbejde bedst muligt og se sammenhængen mellem det daglige arbejde og de strategiske målsætninger. Psykiatrisk Center Nordsjælland lægger stor vægt på, at informationsstrømme og den daglige kommunikation er åben, effektiv og nemt tilgængelig for alle. Der lægges også stor vægt på, at alle ledere og medarbejdere benytter de tilgængelige kommunikationskanaler til at holde sig á jour med relevant information og faglig viden. Der skal være synlighed om beslutninger både de beslutninger, som centerledelsen træffer, og beslutninger, der kommer fra Region Hovedstadens Psykiatri, Region Hovedstaden, Danske Regioner eller andre. I 2015 vil der fortsat blive arbejdet på at sikre en god kommunikation og videndeling mellem medarbejdere. Centret satser fortsat på forbedret elektronisk kommunikation og fælles redskaber, som sikrer effektiv tidsudnyttelse og nemme arbejdsgange. Psykiatrisk Center Nordsjælland har vedtaget et fælles kodeks, der omfatter alle ansatte i Psykiatrisk Center Nordsjælland. Kodekset beskriver god praksis inden for kalenderføring, mødekultur, telefonbetjening og e- mails. Formålet er tydelige, ensartede og gode arbejdsgange med henblik på at minimere tidsspilde. Kodekset findes på intranettet Kanaler til intern kommunikation og videndeling: Outlook mail og kalendersystem Fælles dokumentdrev PCN Nyt - udkommer elektronisk ca. hver 14. dag. 14

15 Intranettet - 3 niveauer: 1. REGI som er Region Hovedstadens overordnede interne net. Der kan læses om: overordnede beslutninger, centrale kurser og kursusmidler, regionens politikker og meget andet. 2. Psykintra som er Region Hovedstadens Psykiatris interne net. Her er mange vigtige informationer om psykiatrien, fx akkreditering, uddannelse i psykiatrien, referater fra alle råd og udvalg. 3. Psykiatrisk Center Nordsjællands eget intranet. Her finder man fx information om interne arrangementer/uddannelsesaktiviteter, interne nyheder, it-forhold, stillingsopslag, personaleblanketter, link til brandkursus, VIP mv. Psykiatrisk Center Nordsjællands intranet: 4.2 Ekstern kommunikation et med den eksterne kommunikation er at sikre, at patienterne får relevant information om deres sygdom og behandling, og at de og deres pårørende oplever Psykiatrisk Center Nordsjælland som et imødekommende sted, der kommunikerer på en respektfuld, vedkommende og anerkendende måde. På Psykiatrisk Center Nordsjælland benyttes tre kanaler til kommunikation med patienter og pårørende: Hjemmesiden, trykt materiale (primært foldere) og digital post. Arbejdet med patient- og pårørendeinformationen er organiseret i et informationsteam, som er et netværk bestående af afdelingssygeplejersker, afsnitssekretærer, chefsekretærer og centrets kommunikationskonsulent. Informationsteamet har ansvar for produktion og vedligeholdelse af den skriftlige patient- og pårørendeinformation på tryk/print og på hjemmesiden. Region Hovedstaden Psykiatri benytter digital post til indkaldelsesbreve og øvrige breve. 15

16 4.2.1 Kanaler til ekstern kommunikation Trykt patient- og pårørendeinformation (pjecer, plakater, annoncer mv.) Digital udgående post Hjemmesider - tre niveauer: 1. Region Hovedstadens hjemmeside: 2. Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside: 3. Psykiatrisk Center Nordsjælland del af Region Hovedstaden Psykiatris hjemmeside kommer i 2015 til at bestå af tre dele: Undersøgelse og behandling på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Om Psykiatrisk Center Nordsjælland og Kontakt Psykiatrisk Center Nordsjælland. Psykiatrisk Center Nordsjællands del af Region Hovedstaden Psykiatris hjemmeside: 16

17 5 Indsatsområder 2015 De psykiatriske centre i Region Hovedstaden omfattes af 11 driftsmål, som er ens for alle centre og afspejler indsatsområder på virksomhedsniveau. Disse driftsmål kan ses i Resultataftale De 11 driftsmål i resultataftalen hænger tæt sammen med Psykiatrisk Center Nordsjællands øvrige mål, og der arbejdes allerede med dem alle. Der følges løbende op på målene ved målstyringsmøder i centerchefkredsen, i centerledelsen og i de afsnit, hvor målene er relevante. I det følgende gennemgås Psykiatrisk Center Nordsjællands konkrete mål og initiativer for og initiativer, der også kan ses i resultataftalen, er betegnet med et (R). 5.1 Akkreditering Psykiatrisk Center Nordsjælland arbejder aktivt med at forberede organisationen til den kommende akkreditering i april Den løbende kvalitetsudvikling er en integreret del af den daglige kerneydelse på centret og flere af de områder der er centrale i en akkrediteringsproces er allerede velkendte. Det gælder eksempelvis de patientsikkerhedskritiske standarder, som blandt andet er en del af de mål og indsatser der knytter sig til både patientsikkerhedsarbejdet og arbejdet med at levere en patientsikker medicinsk behandling. Derudover arbejder Psykiatrisk Center Nordsjælland særligt med følgende kvalitetsområder som forberedelse til den kommende akkreditering: Den udarbejdede handlingsplan kommunikeres til alle ledere (R) Afsnit, der ikke lever op til de patientkritiske standarder, udarbejder særlig konkrete handlingsplaner, som sikres gennemført via forbedringstavlerne (R) At patienterne inddrages i udarbejdelse af behandlingsplaner og samtykker til disse. Alle døgnafsnit auditerer månedligt på dette og der udarbejdes målstyringsgrafer At sikre at læge- og sygeplejedokumentation er korrekt, når patienter indlægges uden om akutmodtagelsen Fortsat fokus på hurtig inddragelse af pårørende på Psykiatrisk Center Nordsjællands døgnafsnit Gennemgang og á jour førelse af alle p-sags dokumentation ved akkrediteringen i 2015 gennem udarbejdelse af oversigt til brug for løbende registreringer Handlingsplaner gennemført ved udgangen af 1. kvartal 2015 (R) 100% efterlevelse af mål på de patientkritiske standarder (R) At 90 pct. af patienterne inddrages i udarbejdelse af deres behandlingsplaner At 95 pct. af patienterne samtykker til deres behandlingsplan At der etableres pårørendekontakt indenfor 24 timer for 75 pct. af de indlagte patienter Alle p-sag er opdaterede 17

18 5.2 Forbedringskultur leanarbejdet Udvikling af centrets forbedringskultur er fortsat et indsatsområde. Indsatsområdet skal sikre at der arbejdes struktureret og analytisk med forbedringer ved hjælp af leanværktøjer, så det giver værdi for patienterne. På Psykiatrisk Center Nordsjælland har vi arbejdet med løbende forbedringer baseret på lean siden efteråret Igennem 2014 har alle i centret haft fokus på at tilegne sig de metoder og værktøjer, lean tilbyder, bl.a. gennem et-dages kurser til medarbejderne. I 2015 vil vi blive endnu bedre til at bruge leanværktøjerne og involvere patienter og pårørende i forbedringsarbejdet gennem de tredages forbedringsevents. Udvikling af forbedringsarbejdet med systematiske tredages forbedringsevents Udvikling af forbedringsarbejdet gennem større involvering af ledere i facilitatorrollen Systematisk patientinddragelse i forbindelse med tredages forbedringsevents Øget uddannelsesindsats bl.a. gennem et-dags værktøjskurser til medarbejderne med henblik på at sikre en bred forankring af forbedringsarbejdet på centret Udvikling af de ugentlige møder ved forbedringstavlerne Forsøg med flere ugentlige forbedringsmøder på sengeafsnit styringsdata: integrering af nye områder i ledelsesinformationen og sanering af tilgængeligt målstyringsdata Videndeling: intern videndeling på Psykiatrisk Center Nordsjælland både med hensyn til emner, problemformulering og løsninger. Øget fokus på indhentning af viden fra forbedringsarbejdet på andre centre i Region Hovedstaden Psykiatri Systematisk brug af evalueringer af events og undervisning For at sikre implementering af forløbsbeskrivelser i Distriktspsykiatrierne/OP-teams vil vi (R): o afholde fælles forbedringsevent om patientforløbsbeskrivelser for de tre distriktspsykiatriske afsnit i Helsingør, Hillerød og Frederikssund i januar o etablere sygeplejefaglig kontaktpersoner til patienter i botilbud udover den lægefaglige behandling. o i højere grad arbejde databaseret i forhold til målgrupper. o sikre opfølgning på initiativerne ved halvårlige møder mellem centerledelsen og distriktspsykiatriernes ledelse. Ældrepsykiatrisk patientforløbsbeskrivelse er under implementering (R) OPUS-forløbsbeskrivelse er under implementering (R) Alle afsnit har i 2015 afholdt tre tredages events, hvoraf ét af de tredags events er afholdt sammen med et andet afsnit på centret. Alle forbedringsevents har patientperspektivet på løsningsmodellen To sengeafsnit har afprøvet og evalueret flere ugentlige tavlemøder. Alle afsnit har været på gemba/forbedringsbesøg på et andet afsnit i Region Hovedstaden Psykiatri. 18

19 85% af alle medarbejdere har ved årets udgang gennemgået Psykiatrisk Center Nordsjællands endags kursus i leanværktøjer og alle ledere har gennemgået Region Hovedstaden Psykiatris leanuddannelse for ledere Patientforløbsbeskrivelser i DP/OP er implementeret inden udgangen af 2. kvartal 2015 målt på audit (R) 5.3 Recovery Recovery er et indsatsområde, som gælder for hele psykiatrien. Al behandling er baseret på en recoveryorienteret tilgang. PCN er i gang med at implementere, at patienterne er med til at udarbejde deres behandlingsplan gennem deltagelse i behandlingsmødet/ relevante møder, hvor behandlingen fastlægges. Vi vil fortsat arbejde med at implementere lokal instruks om behandlingsplansmøder (R): o Patienten inviteres mundtligt og skriftligt til behandlingsplansmødet af kontaktperson Patienten informeres om formålet med hans/hendes deltagelse i behandlingsplansmødet o Patienten udfylder problem- og målliste med støtte af kontaktperson. Patientens udvælgelse af problemer og mål er rammen for samtalen til behandlingsmødet o Efter mødet revurderes dokumentationen, således at der er overensstemmelse mellem behandlingsplanen og sygeplejeplanen Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund (R) Ansættelse af aktivitetsmedarbejdere på de 3 intensive/lukkede afsnit. (R) Afholdelse af feedbackmøder med patienter og pårørende På både døgnafsnit og ambulante afsnit udarbejdes 90 % af behandlingsplanerne i samarbejde med patienten (R) Alle patienter indlagt på sengeafsnit inviteres til behandlingsplansmøder efter fast skabelon Senest 1. kvartal 2015 er der ansat medarbejdere med brugerbaggrund Senest med udgangen af 1. kvartal er der ansat aktivitets medarbejder Afholdelse af ét feedbackmøde årligt i henholdsvis Hillerød og Helsingør 5.4 Kognitiv adfærdsterapi For at sikre en fælles referenceramme til patientbehandlingen besluttede den samlede ledergruppe på Psykiatrisk Center Nordsjælland i 2011 at implementere kognitiv adfærdsterapi. Siden 2012 har vi arbejdet på implementeringen og denne udvikling fortsætter i

20 er Ledelsesseminarer anvendes til at etablere målrettede planer for implementeringstiltag og mål for hvert afsnit Der afholdes forbedringsevent på tværs af de to intensive afsnit med henblik på udarbejdelse af kognitive gruppetilbud Fortsætte den nuværende dimensionering af kognitiv efteruddannelse på centeret Fortsætte den nuværende rekrutteringsstrategi med fokus på personale med interesse og efteruddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi Fortsat tilbyde 4-6 læger/psykologer på ekstern efteruddannelse årligt samt deltagelse i årlig europæisk konference om kognitiv adfærdsterapi Øge andelen af kognitive gruppetilbud på PCN Øge andelen af medarbejdere der klinisk arbejder ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk forståelse med patienterne Formulerer/etablere forskningsprojekt på centret indenfor en kognitiv adfærdsterapeutisk ramme 5.5 DAT behandlingstilbud Som et led i implementeringen af kognitiv adfærdsterapi udvikles centrets DAT-tilbud. et er, at sikre et evidensbaseret, målrettet og fokuseret behandlingstilbud til patienter med emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse præget af emotionel dysregulering. DAT-tilbuddet flyttes til Hillerød i 2015, hvor der oprettes to grupper Patient-rekrutteringsprocessen forbedres Udarbejdelse af uddannelsesplan for DAT-teamet i 1. kvartal 1. kvartal er rekrutteringsprocessen forbedret og ny tovholder fundet April 2015 er de to grupper fuldt booket Medio 2015 er der en uddannelsesplan for teamet klar til påbegyndelse i 2. halvår 5.6 Tvang Nedbringelse af tvang er et indsatsområde, som gælder for hele psykiatrien. Indsatsområdet skal sikre bedre behandling og mindre anvendelse af tvang med særligt fokus på bæltefikseringer. På Psykiatrisk Center Nordsjælland har vi i 2014 arbejdet målrettet med at nedbringe tvang, og dette arbejde fortsætter i Systematisk evaluering af alle fikseringer på episodeniveau med deltagelse af implicerede medarbejdere, afsnits- og centerledelsesrepræsentanter (R) 20

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Årsaftale 2016 Psykiatrisk Center Nordsjælland 1 Introduktion Denne årsaftale beskriver de driftsmål og udviklingsinitiativer, som Psykiatrisk Center Nordsjælland skal have

Læs mere

Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager

Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV Initiativer til at sikre at patienterne er med til at lave behandlingsplan Initiativer til at implementere

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Den vigtigste opgave er at yde højt kvalificeret udredning og behandling, som skaber

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING INDHOLD Forord... 05 Indledning... 09 Forbedringer med værdi for patienten... 10 Strategiske indsatsområder... 12 - Driftmål...

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Årsrapport 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Tanker. Følelser

Årsrapport 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Tanker. Følelser Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsrapport 2014 Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1 Om Psykiatrisk Center Nordsjælland... 4 1.1 Opgaver og mål... 4 1.2 Organisation...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2016 I det følgende beskrives Region Hovedstadens Psykiatris årsplan for 2016. Årsplanen er formuleret med udgangspunkt i de overordnede mål for hospitalets udvikling

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Børn og unge i familier med psykisk syge forældre. Temamøde den 18. juni 2009

Børn og unge i familier med psykisk syge forældre. Temamøde den 18. juni 2009 Børn og unge i familier med psykisk syge forældre Temamøde den 18. juni 2009 Hvem er vi Hvem er vi? Hvad tænker vi? Hvad gør vi? Hvad ønsker vi? Organisation Forskningsenhed samt Ældrepsykiatrisk forskningsfunktion

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING Borgerne i Region Hovedstaden skal opleve vores hospitalsvæsen som ét hospital, hvor patienternes INDHOLD Forord... 05

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Årsrapport 2013. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Tanker. Følelser

Årsrapport 2013. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Tanker. Følelser Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsrapport 2013 Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 4 2. Om Psykiatrisk Center Nordsjælland... 5 2.1 Opgaver og mål... 5

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Centerplan Fokus, forenkling og forbedring. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Psykiatrisk Center Nordsjælland

Centerplan Fokus, forenkling og forbedring. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Centerplan 2016 Fokus, forenkling og forbedring Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Formålet med centerplanen... 4 2 Opgave og mål... 6 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Erfaringer med inddragelse af indlagte patienter i arbejdet med egen behandlingsplan Psykiatrisk Center Nordsjælland Helsingør Udviklingschef Gitte Busch

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København Stillings- og personprofil Klinikchef Psykiatrisk Center København Region Hovedstadens Psykiatri November 2016 Opdragsgiver Psykiatrisk Center København Adresse Psykiatrisk Center København Bispebjerg

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Skovvængets Virksomhedsplan 2012

Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Driftsenhedens navn Skovvænget Adresse Ballerup Boulevard 2 Post nr. og by 2750 Ballerup Ejerforhold Region Hovedstadens Psykiatri Leder Forstander Bo Christoffersen Telefon

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D.

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D. Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet Professor, forløbschef, Ph.D. Jan Mainz Jan Mainz Professor i kvalitetsudvikling ved SDU Adjungeret professor

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

BUA2010 for Ernæringsenheden

BUA2010 for Ernæringsenheden BUA2010 for Ernæringsenheden FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet Ensretning af Ernæringspjecer i Hospitalsenheden Vest. Èn fælles ernæringspjece implementeret på relevante

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

SOSU Temadag, eftermiddag

SOSU Temadag, eftermiddag SOSU Temadag, eftermiddag Hvilke kerneopgaver ser I der bliver fokus på i fremtiden for social- og sundhedsassistenter som faggruppe? Følge med i, hvad der sker af forandringer/ændringer på psykiatriområdet,

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 September 2009 Hillerød Hospital Forebyggelsesenheden Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 Udarbejdet af Forebyggelsesenheden Addie Just Februar 2009, godkendt september 2009 Indhold Indledning...3

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland LIDT FAKTA OM PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND Hvor er vi Hvordan er vi organiseret Hvordan er vores ledelsesstruktur Økonomi og personale Økonomi Personale Budget: 1,1 mia. kr.

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

BUA Kirurgisk afdeling

BUA Kirurgisk afdeling BUA2009 - Kirurgisk afdeling FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed 1.1. Afdelingen ligger fagligt på niveau med eller over sammenlignelige afdelinger i Region Midtjylland

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere