ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2016 I det følgende beskrives Region Hovedstadens Psykiatris årsplan for Årsplanen er formuleret med udgangspunkt i de overordnede mål for hospitalets udvikling de kommende tre år, som er beskrevet i Region Hovedstadens Psykiatris Implementeringsplan for Fokus & forenkling. Årsplanen udpeger centrale udviklingsinitiativer og driftsmål for hele hospitalet i Alle centre og stabe indgår på baggrund af årsplanen en årsaftale for Driftsmål og udviklingsinitiativer er inddelt efter de fire dimensioner i V et: Patientens ønsker og behov Kompetente medarbejdere Kvalitet i behandlingen Effektive arbejdsgange Forbedringsarbejdet er indtænkt i flere af udviklingsinitiativerne, og afslutningsvist i årsplanen er der i tillæg hertil defineret udviklingsmål for hospitalets forbedringsarbejde. Et udviklingsinitiativ kan i denne forbindelse både bestå i, at et nyt initiativ skal planlægges (plan), implementeres (do), evalueres (study) eller revideres (act). Det ene år kan årsplanen indeholde et initiativ, som omfatter planlægning og evt. også implementering, og det efterfølgende år kan der være et udviklingsinitiativ, som består i at samme initiativ evalueres og justeres. Dermed understøtter og fremhæver årsaftalen vores grundlæggende tilgang til udviklingsopgaver, som indeholder hele PDSA cirklen. 1

2 PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV PATIENTERNE HAR INDFLYDELSE PÅ EGEN BEHANDLING Vi har i 2014 og 2015 sat mange nye initiativer i gang, som understøtter og styrker patienternes recoveryproces, og som har fokus på patienter og pårørendes muligheder og deltagelse. I 2016 vil vi evaluere og forankre disse initiativer. Samtidig vil vi fortsætte udviklingen af nye værktøjer og metoder til at arbejde recoveryorienteret og med fælles beslutningstagning. Børn som pårørende er et særligt indsatsområde i I 1. kvartal 2016 vil hvert center lave en plan for børnekoordinatorens opgaver med afsæt i funktionsbeskrivelsen. I 2. kvartal 2016 vil vi evaluere børnegrupperne med henblik på, om tilbuddet er tilrettelagt hensigtsmæssigt eller skal justeres. Inden udgangen af 2016 udarbejder Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang en plan for den videre forankring og systematiske udvikling af recoveryindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri. Planen skal gøre status på, hvor langt Region Hovedstadens Psykiatri er kommet, og hvor Region Hovedstadens Psykiatri skal være i Den skal også forholde sig til, hvordan vi kan måle på, om vi er der, hvor vi skal være. Endelig skal planen beskrive, hvordan vi skal organisere arbejdet med at forankre og styrke recoveryindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri. I 2. kvartal 2016 vil vi evaluere udbredelsen og brugen af recovery-mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri. På baggrund af evalueringen drøfter Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang mulighederne for en yderligere forankring og udbredelse af recovery-mentorer. hvordan skolen kan gøres permanent, og herunder hvordan den kan udvikles og udbygges. DRIFTSMÅL: ANDEL AF PATIENTER, DER HAR VÆRET MED TIL AT UDARBEJDE DERES BEHAND- LINGSPLAN GENNEM DELTAGELSE I BEHANDLINGS- KONFERENCEN/RELEVANTE MØDER, HVOR BE- HANDLINGEN FASTLÆGGES, ER MIN. 90 % VENTET OG VELKOMMEN I forbindelse med vores udmøntning af den fælles regionale indsats, Ventet og velkommen, gør vi i 2016 en målrettet indsats for at fastholde og forbedre vores servicekultur, med et særligt fokus på den gode patientoplevelse. I den forbindelse er vi fortsat opmærksomme på, at vores fysiske rammer bør være imødekommende og funktionelle, og at det skal være let at finde rundt både udendørs og indendørs. Hvert center og CVI arbejder i 2016 med at fastholde og forbedre servicekulturen - bl.a. ved hjælp af dialogværktøjer (film, øvelser m.m.), personalemøder og i sammenhæng med det almindelige forbedringsarbejde. Effekten af disse indsatser skal føre til en målbar højere patienttilfredshed. I forbindelse med nybyggerier, flytninger og ombygninger vil vi i 2016 opdatere skiltning og vejvisning. Konkret implementerer vi i 2016 nye ambulatorienavne. I 1. kvartal 2016 evaluerer vi Skolen for recovery, som vi har afprøvet som et pilotprojekt i I 2. kvartal 2016 besluttes på baggrund af evalueringen en model for, 2

3 VI EFTERSPØRGER OG HANDLER LØBENDE PÅ PATIENTER OG PÅRØRENDES INPUT I 2016 vil vi skabe en god kobling mellem de løbende målinger ved hjælp af tablets, feed-back-møder og forbedringsarbejdet på det enkelte center. Alle centre i Region Hovedstadens Psykiatri afholder minimum ét patient feedback møde i På udvalgte centre afprøves i 2016 en mere udbredt og hyppig brug af feedback-møder. I den forbindelse vil vi rekruttere og uddanne flere medarbejdere, som kan facilitere feed-back møder og skabe en stærkere kobling til centrenes forbedringsarbejde. Erfaringerne fra disse pilotprojekter opsamles af Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang i 4. kvartal 2016 og udbredes efterfølgende til resten af hospitalet. DRIFTSMÅL: SAMLET PATIENTTILFREDSHED ER MIN. 95 % (I PSYKIATRIENS LØBENDE MÅLINGER) 3

4 KOMPETENTE MEDARBEJDERE MEDARBEJDERE OG LEDERE HAR DE RETTE KOM- PETENCER TIL AT LØSE DERES OPGAVER, OG OP- GAVERNE UNDERSTØTTES AF LØBENDE STRATE- GISK KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetente medarbejdere og ledere er vores vigtigste ressource. Derfor arbejder vi systematisk og strategisk med at udvikle deres kompetencer. I 2016 fortsætter vi arbejdet med at udmønte planen for strategisk kompetenceudvikling, der blev udarbejdet i Vi vil gennemgå opgavefordelingen mellem forskellige faggrupper med henblik på at sikre, at kompetencerne anvendes mest optimalt. Dette arbejde vil bl.a. foregå i arbejdsgruppen om den fremtidige lægerolle og arbejdsgruppen om sygeplejerskers fremtidige arbejdsopgaver og behov for kompetenceudvikling. Begge arbejdsgrupper afrapporterer til Forum for uddannelse og ledelse inden udgangen af 2. halvår I 2016 vil vi undersøge metoderne til at måle på kompetencer gennem fælles kompetenceprofiler. Formålet er at få en holdbar og valid model for det fremadrettede arbejde med at vurdere medarbejdernes kompetencer. REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI ER EN AT- TRAKTIV ARBEJDSPLADS. EN ARBEJDSPLADS, DER GENNEM FAGLIGE UDFORDRINGER, GOD LE- DELSE OG ET GODT ARBEJDSMILJØ KAN TILTRÆK- KE OG FASTHOLDE DYGTIGE MEDARBEJDERE. kan implementere et nyt driftsmål om medarbejdertilfredshed i hele organisationen i Medarbejdere og ledere er med i udviklingen af psykiatrien både via formelle mødefora og konstruktiv, involverede dialog med nærmeste ledelse i hverdagen. For at sikre gode rammer for deltagelse og involvering vil vi udarbejde et årshjul for større planlægningsprocesser (fx budget og årsplan). Desuden vil VMU i 2016 tage på rundtur hos de lokale LMU er. Vi systematiserer vores introduktion af nye medarbejdere, så de hurtigt får en god forståelse for vores organisation og arbejdsmetoder. 1. kvartal 2016 implementerer vi et nyt introduktionsforløb for nyansatte. I 2016 vil vi arbejde med kliniknær undervisning af yngre læger samt sikre, at uddannelsesansvarlige og kliniske vejledere har gennemført vejlederkursus, jf. handleplanen for uddannelsesregion øst. Alle centre formulerer konkrete mål herfor i deres årsaftaler. Forudsætningen for at medarbejderes kompetencer kan komme patienterne til gavn er, at medarbejderne er raske og trygge. Sygefravær er udover almindelig sygdom blandt medarbejdergruppen også en indikator for flere andre ting bl.a. kvaliteten af den lokale ledelse, om medarbejderne oplever, at de har de rette kompetencer, og at de gør et godt og meningsfuldt stykke arbejde. Derfor indgår sygefravær som et driftsmål. Medarbejdere og ledere, der trives og er stolte af deres arbejde og deres arbejdsplads, giver det bedst mulige grundlag for, at vi kan behandle flere patienter bedre. Det skal vi fortsat arbejde med i I 2016 gennemfører vi et pilotprojekt om løbende medarbejdertilfredshedsundersøgelser med henblik på, at vi 4

5 SAMLET SYGEFRAVÆR ER MAX. 4% kvartal 2016 vil vi udvikle en model for at identificere og udvikle medarbejdere med ledertalent. En medvirkende faktor for udviklingen i sygefraværet er arbejdsskader med sygefravær til følge. Derfor skal der i 2016 også være et særligt fokus herpå. Herudover er der fortsat behov for at skabe gode og trygge rammer og arbejdsvilkår for medarbejderne i psykiatrien. Vi vil i 2016 tage ledelsesgrundlaget op til revision, og i den forbindelse vil vi identificere og beskrive de centrale lederkompetencer i Region Hovedstadens Psykiatri. DRIFTSMÅL: ANTALLET AF ARBEJDSSKADER, DER MEDFØRER SYGEFRAVÆR, SKAL NEDBRINGES MED 10 % IFT. BASELINE (2014) SVARENDE TIL MAKSIMALT 140 ARBEJDSSKADER. VI ARBEJDER MÅLRETTET OG SYSTEMATISK MED LEDERUDVIKLING OG UDVIKLING AF MEDARBEJDERE MED LEDERTALENT Rollen som leder er både kompleks og krævende. Især mellemlederne har en vigtig og meget central rolle i organisationen. Derfor skal vi sikre os, at vores ledere er godt klædt på, samt at vi udvikler dem og giver dem de nødvendige kompetencer. I 1. halvår 2016 udvikler og udbyder vi et modulopbygget driftsledelseskursus for mellemledere. Vi vil udvikle medarbejdere med ledertalent for at sikre, at vi i endnu højere grad ansætter ledere, der er fagligt og strategisk kompetente og samtidig fortrolige med vores måde at arbejde på, og som derfor kan løfte og fortsætte den positive udvikling af vores forbedringskultur. I 1. og 2. 5

6 KVALITET I BEHANDLINGEN VI SKABER GODE PATIENTFORLØB OG VELFUNGE- RENDE OVERGANGE I 2016 vil vi arbejde på at forbedre patientforløb og overgange, så vores patienter oplever mere smidige og sammenhængene forløb både internt i psykiatrien og på tværs af sektorer. I 2016 implementerer vi de nye samarbejdsaftaler med de 29 kommuner i regionen og støtter op om de nye samordningsudvalg. Centrene laver inden udgangen af 1. halvår 2016 lokale planer for implementering af samarbejdsaftalerne og herunder sikring af at relevante medarbejdere får kendskab til og bruger de nye aftaler. I 2016 vil vi have særligt fokus på genindlæggelser af patienter på botilbud. Hvert center beskriver i sin årsaftale, hvordan man vil arbejde med dette fokusområde i DRIFTSMÅL: ANDELEN AF AMBULANTE PATIENTER, DER ER I BEHANDLING MED BÅDE ANTIPSYKOTIKA OG BENZODIAZEPINER, ER MAX. 20 % VI REDUCERER FORTSAT TVANG Vi fortsætter arbejdet med at reducere og forebygge anvendelsen af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri, og samtidig vil vi i 2016 også følge og arbejde med at nedbringe andre former for tvang. I 2016 vil vi etablere et hospitalsdækkende team med særlige kompetencer indenfor Dialektisk adfærdsterapi (DAT). Dette team skal bidrage til at forebygge og nedbringe brugen af tvang i forhold til patienter med selvskadende adfærd. Vi vil i 2016 gennemføre et udviklingsprojekt vedr. de sengebaserede behandlingstilbud i Region Hovedstadens Psykiatri med henblik på at beskrive indhold i behandlingen, forløb og afledte personalemæssige behov DRIFTSMÅL: AKUTTE GENINDLÆGGELSER INDEN FOR 30 DAGE UDGØR MAX. 19 % VI TILBYDER VORES PATIENTER DEN RETTE UD- REDNING, BEHANDLING OG PLEJE - SÅ VIDT MULIGT EVIDENSBASERET I 2016 skal vi fortsat arbejde systematisk med at sikre god, ensartet diagnosticering, fremme sikker medicin og reducere kombinationsbehandling. Forum for patientbehandling vil i 1. halvår 2016 udvikle initiativer, der skal være med til at sikre kvalitet og ensartethed i diagnosticeringen på tværs af hospitalet, som fx samrating og undervisningsforløb. Initiativerne afprøves i 2. halvår

7 DRIFTSMÅL: ANTALLET AF BÆLTEFIKSERINGSEPI- SODER SKAL NEDBRINGES MED 40 % IFT. REGERIN- GENS BASELINE ( ) - SVARENDE TIL FÆRRE END 1059 EPISODER I VI ARBEJDER MED AT UDVIKLE OG FORBEDRE ME- TODER TIL AT MÅLE KVALITET OG BEHANDLINGS- EFFEKT I 2016 får vi en ny national kvalitetsmodel, som baserer sig på udvalgte nationale kvalitetsindikatorer, og som tager afsæt i forbedringsmetoderne, som vi allerede arbejder efter. Vi vil i 2016 arbejde på at blive bedre til at måle effekten af vores behandling. I 2016 vil vi på centerniveau sammenlægge kvalitets- og forbedringsorganisationen. I 1. og 2. kvartal af 2016 udvikler vi indholdet af terapieffektmodulet, så vi kan følge og udvikle vores kendskab til effekten af den behandling, vi giver i vores psykoterapeutiske ambulatorier. Terapieffektmodulet bliver ligeledes integreret i PLIS. VI PRIORITERER FORSKNING HØJT OG BRUGER FORSKNINGSRESULTATER TIL NYE OG BEDRE BE- HANDLINGER Vi fik i 2015 en overordnet plan for forskning i Region Hovedstadens Psykiatri. I forskningsplanen prioriteres særligt eliteforskningsmiljøer, forskning i psykoterapi, spiseforstyrrelser og børne- og ungdomspsykiatri. Forum for forskning og innovation vil i 2016 påbegynde arbejdet med at omsætte planen til konkrete aktiviteter og indsatser. Ved udgangen af 2. kvartal 2016 vil Forum for forskning og innovation udarbejde en kortlægning af forskningen i Region Hovedstadens Psykiatri. I 2016 påbegyndes konkretisering og udmøntning af Region Hovedstadens Psykiatris forskningsplan. 7

8 EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE VI FORBEDRER ARBEJDSGANGE, SÅ VI FÅR MERE TID TIL UDREDNING OG BEHANDLING Også i 2016 skal vi behandle flere patienter, bedre. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, at vores arbejdsgange fungerer hensigtsmæssigt og effektivt. I 2016 vil vi udbrede og rodfæste brugen af ugeplaner til alle ambulatorier. Senest ved udgangen af 1. kvartal skal alle ambulatorier have udarbejdet ugeplaner. DRIFTSMÅL: OVERHOLDELSE AF AKTIVITETSBUD- GETTER AMBULANTE BESØG MÅLOPFYLDELSE MIN. 100 % VI ORGANISERER OG LØSER ENS OPGAVER PÅ SAMME MÅDE Vi skal i 2016 arbejde med fortsat udvikling og implementering af fælles vejledninger og retningslinjer på hele hospitalet. Patienter med samme psykiske sygdomme skal behandles efter samme vejledninger og retningslinjer. Samtidig skal vi opretholde en god balance med plads til det kliniske råderum. Der afholdes inden udgangen af 1. kvartal 2016 et forbedringsevent mhp. at understøtte centrenes implementering af patientforløbsbeskrivelser for længerevarende ambulante forløb. Det sker med henblik på at opsamle gode erfaringer og fremme harmonisering i brugen af patientforløbsbeskrivelserne, og for at sikre en fælles definition af stabil/ustabil fase. DRIFTSMÅL: ANDEL RELEVANTE PATIENTER, SOM HAR VENTET 30 DAGE ELLER MINDRE PÅ UDRED- NING, ER MIN. 90 % God lønstyring og budgetoverholdelse er fundamentet for den daglige drift af vores hospital. Derfor fastholdes driftsmålet om overholdelse af løn- og driftsbudgettet. DRIFTSMÅL: ANDEL RELEVANTE PATIENTER, SOM HAR VENTET 30/60 DAGE ELLER MINDRE PÅ BE- HANDLING, ER MIN. 95% VI UDNYTTER POTENTIALET I SUNDHEDSPLATFOR- MEN, SÅ DEN GIVER ET LØFT I DEN KLINISKE HVERDAG I 2016 starter Sundhedsplatformens parathedsprogram, og flere medarbejdere og ledere i Region Hovedstadens Psykiatri vil blive involveret i undervisning og udvikling af nye arbejdsgange, der passer til Sundhedsplatformen. Vi skal fra foråret 2016 deltage i sundhedsplatformens parathedsprogram. I 1. halvår 2016 afholdes introduktionsworkshops for alle centre og stabene, så vi er forberedte på implementering i Ved udgangen af 2. kvartal har vi etableret den nødvendige implementeringsorganisation i form af mødefora og udpegede superbrugere - både på centre og i stabe. DRIFTSMÅL: OVERHOLDELSE AF LØNBUDGET BUDGETOVERHOLDELSE MAX. 100 % PATIENTER UDREDES OG BEHANDLES RETTIDIGT Praktiserende læger og kommuner har krav på hurtigt at modtage information om udskrevne patienter, patienter har krav på hurtigt at blive indkaldt til 1. besøg, så unødvendig ventetid minimeres. Derfor fastholder vi driftsmålene vedr. afsendelse af indkaldelsesbreve og epikriser. DRIFTSMÅL: ANTAL DAGE FRA HENVISNINGEN ER MODTAGET, TIL PATIENTEN INDKALDES, ER MAX. 8 HVERDAGE, MÅLET ER MIN. 97 % DRIFTSMÅL: ANDELEN AF ELEKTRONISKE EPIKRI- SER, SOM ER AFSENDT INDENFOR ÉN DAG, ER MIN. 95 % 8

9 METODE FORBEDRINGSARBEJDE I 2016 skal vi blive endnu bedre til at arbejde med forbedringsmetoder. Centrene og stabene har arbejdet med forbedringsmetoder og -værktøjer i kortere eller længere tid, og nogle er derfor nået længere end andre. I 2016 afholder alle centre, herunder afsnit, og stabe faste forbedringsmøder minimum ugentligt. Hvert center afholder i 2016 minimum to seminarer/ workshops (report out), hvor afsnitsledelserne på det enkelte center deler de løsninger, de har implementeret for at løse konkrete arbejdsrelaterede problemer. Med udgangen af 4. kvartal 2016 har alle afsnit afprøvet forbedringsevent-metoden, og hvert center har afholdt mindst ét tværgående forbedringsevent for hele centret. I 1. halvår 2016 implementeres porteføljestyring, herunder systematisk brug af forbedringsskabelonen og projektbeskrivelser, på alle centre og i stabene. Hvert center og stab beskriver i sin årsaftale, hvilke områder man i 2016 vil udvikle forbedringsarbejdet inden for. I 2016 vil vi i dialog med hospitalets lægegruppe udvikle flere kliniknære og fagligt meningsfulde driftsmål til lægernes forbedringstavler. 9

10 Scorekort REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI I ALT - STATUS PR. 1. JANUAR 2016 Indikator Målsætning Status Ændring seneste måned Patientens ønsker og behov Kvalitet i behandlingen Kompetente medarbejdere Patienttilfredshed Behandlingsplaner Medicin Genindlæggelser Tvang Samlet patienttilfredshed er min. 95 % 88% Andel af patienter, der har været med til at udarbejde deres behandlingsplan gennem deltagelse i behandlingskonferencen/ relevante møder, hvor behandlingen fastlægges er min. 90 % Andelen af ambulante patienter, der er i behandling med både antipsykotika og benzodiazepiner, er max. 20 % Akutte genindlæggelser inden for 30 dage udgør max. 19 % Antallet af bæltefikseringsepisoder skal nedbringes med 40 % ift. baseline ( ) svarende til maksimalt 1059 episoder i % 23% 23% 94% Sygefravær Samlet sygefravær er max. 4 % 5,2% Arbejdsskader Driftsmål: antallet af arbejdsskader, der medfører sygefravær, skal nedbringes med 10 % ift. baseline (2014) svarende til maksimalt 140 arbejdsskader. 110% Ændring seneste år Effektive arbejdsgange Epikrise Udredningsog behandlingsret Indkaldelsesbrev Ambulant aktivitet Økonomi Andel relevante patienter, som har ventet 30 dage eller mindre på udredning, er min. 90 % Andel relevante patienter, som har ventet 30/60 dage eller mindre på behandling, er min. 95 % Andelen af elektroniske epikriser, som er afsendt indenfor én dag, er min. 95 % Antal dage fra henvisningen er modtaget, til patienten indkaldes, er max. 8 hverdage, mål er min. 97 % 88% 98% 81% 91% Ambulante besøg - målopfyldelse min. 100 % 88% Overholdelse af lønbudget - budgetoverholdelse max. 100 % 98% OM OPGØRELSEN: Sygefravær er baseret på seneste 12 mdr. Aktivitet, økonomi og tvang er baseret på år til dato. Genindlæggelser indenfor 30 dage er baseret på udskrivninger i forrige måned. Er aktuel måned f.eks. januar 2016, er genindlæggelsesprocenten beregnet på udskrivninger i november Øvrige driftsmål er baseret på seneste måneds målopfyldelse. Driftsmål markeret med grå er endnu ikke mulige at monitorere. Farvelægningen af status indikerer, om målet er opfyldt/ikke opfyldt. 10

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING i Region Hovedstadens Psykiatri 2016-2018 En treårig implementeringsplan 1 INDLEDNING I Region Hovedstaden har vi en fælles strategi: Fokus og Forenkling. Regionsrådet

Læs mere

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Den vigtigste opgave er at yde højt kvalificeret udredning og behandling, som skaber

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Årsaftale 2016 Psykiatrisk Center Nordsjælland 1 Introduktion Denne årsaftale beskriver de driftsmål og udviklingsinitiativer, som Psykiatrisk Center Nordsjælland skal have

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan

Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING. i Region Hovedstadens Psykiatri En treårig implementeringsplan Psykiatri FOKUS, FORENKLING OG FORBEDRING i Region Hovedstadens Psykiatri 2016-2018 En treårig implementeringsplan 1 INDLEDNING I Region Hovedstaden har vi en fælles strategi: Fokus og Forenkling. Regionsrådet

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING INDHOLD Forord... 05 Indledning... 09 Forbedringer med værdi for patienten... 10 Strategiske indsatsområder... 12 - Driftmål...

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING Borgerne i Region Hovedstaden skal opleve vores hospitalsvæsen som ét hospital, hvor patienternes INDHOLD Forord... 05

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Stillings- og personprofil. Centerchef Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Stillings- og personprofil Centerchef Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstadens Psykiatri November 2016 Opdragsgiver Region Hovedstaden Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København Stillings- og personprofil Klinikchef Psykiatrisk Center København Region Hovedstadens Psykiatri November 2016 Opdragsgiver Psykiatrisk Center København Adresse Psykiatrisk Center København Bispebjerg

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Kompetenceudvikling Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for Udarbejdet af: Conny Feddern, Sonja Jepsen, Rie Firlings Godkendt

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Punkt nr kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer Bilag 10 - Side -1 af 5

Punkt nr kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer Bilag 10 - Side -1 af 5 Bilag 10 - Side -1 af 5 Bilag 10.: Status på driftsmål, Sundhed 2/2017 AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret med grøn. Driftsmål, der ikke lever op til ambitionsniveauet,

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere.

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere. undhedsaftalen -2018: fordelt på mål Overordnede mål Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region jælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med et sundhed for de samme penge Igangsætte

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Forord til Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018 Region Sjælland leverer en bred vifte af ydelser inden for sundhedsvæsenet, socialområdet og regional udvikling.

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager

Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV Initiativer til at sikre at patienterne er med til at lave behandlingsplan Initiativer til at implementere

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

BUA2010 for Ernæringsenheden

BUA2010 for Ernæringsenheden BUA2010 for Ernæringsenheden FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet Ensretning af Ernæringspjecer i Hospitalsenheden Vest. Èn fælles ernæringspjece implementeret på relevante

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

BUA De 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2016

BUA De 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2016 BUA-2016 De 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2016 1. Kultur og partnerskaber som katalysatorer for forbedringer betyder: Kultur: Vi får sat ord på, hvad der skal til for at være styrende

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region Hovedstadens Psykiatri. Årsaftale Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Årsaftale 2018 Psykiatrisk Center Nordsjælland 1 Introduktion Denne årsaftale beskriver de driftsmål og udviklingsinitiativer, som Psykiatrisk Center Nordsjælland skal have

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere