FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M"

Transkript

1 FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold 2 Indledning 2 Vision 2 Målsætninger 3 Strategi 4 Retning og fokus 5 Organisering 5 Økonomi 6 Sammenfatning 7 Bilag 1 9 Bilag 2 11 Bilag 3 1

2 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen. Afdeling M har en ambition om at levere forskning på et højt niveau, der kan producere ny viden til gavn for patienter og pårørende. Afdeling M er en nyetableret afdeling pr. 1. september 2011, der varetager behandling af mange forskellige sygdomme. Flere af disse har stor samfundsmæssig bevågenhed, enten pga. sygdommenes udbredelse i samfundet eller de personlige og økonomiske tab som sygdommene medfører. Dette inkluderer sygdomme som demens, delir, ADHD, akut selvmordstruede, udviklingshæmning og rusmiddelrelaterede psykiske lidelser. Forskningsstrategien for Aarhus Universitetshospital, Risskov og regionspsykiatrierne påpeger vigtigheden af at bringe forskningen tættere på klinikken. Afdeling M har løbende været involveret i forskningsprojekter, men disse har ikke tidligere været del af en samlet forskningsplan for afdelingen. Desuden har der ikke tidligere været arbejdet målrettet på at få medarbejderne aktivt involveret i forskningen. Med forskningsplanen for får Afdeling M en samlet plan for etablering og opbygning af et stærkt og bredt funderet forskningsmiljø i afdelingen, herunder etablering af målsætninger samt en strategi til realisering af disse. Vision Afdeling Ms overordnede vision er at levere forskning af høj kvalitet, og hvis udforskning er integreret i klinikken samt involverer medarbejderene inden for alle faggrupper. Målsætninger Nedenstående målsætninger er opdelt i to hovedkategorier: 1. Klinisk relevant forskning, 2. Organisation. Målsætningerne sikres gennem vedvarende fokusering på evidensbaseret praksis, synlige forskningsprojekter i alle afsnit, bred formidling af forskningsresultater og etablering af netværk af både klinikere og forskere. 1. Klinisk relevant forskning At udvikle og anvende viden med henblik på at: o bedre den mentale og fysiske sundhedstilstand hos mennesker med psykisk sygdom o øge livskvaliteten for mennesker med psykisk sygdom samt for deres pårørende At etablere samarbejde med nationale og internationale forskermiljøer med henblik på vidensudveksling 2

3 Gennem ovenstående at sikre videreudvikling og kvalitet af de kliniske aktiviteter 2. Organisation At styrke rekrutteringen af yngre læger og andre faggrupper At styrke Afdelings Ms omdømme blandt patienter, samarbejdspartnere og i offentligheden At medvirke til at kliniske problemstillinger bearbejdes på et evidensbaseret grundlag for dermed at kvalificere de organisatoriske beslutninger At opbygge et stærkt og bredt forankret forskningsmiljø i afdelingen involverende alle medarbejdere fra alle personalegrupper Strategi Afdeling Ms forskningsstrategi vil følge tre spor: 1. Forskning og udvikling 2. Undervisning og uddannelse 3. Kommunikation og vidensformidling 1. Forskning og udvikling Der anlægges en simpel strategi Motivation og identifikation af forskningsinteresserede medarbejdere inden for alle faggrupper Etablering af simple kliniske forskningsdatabaser. Dvs. monitorering af den allerede igangværende kliniske aktivitet Genoplive henlagte projekter samt gennemføre simple kortvarige projekter, sidstnævnte især på basis af ovennævnte forskningsdatabase Parallelt hermed Etablere større/længerevarende projekter i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere Søge deltagelse i store internationale forskningsprogrammer, gerne EU Rammeprogram 7 og efterfølgende 8 Etablere op til 3 ph.d.-forløb Endvidere parallelt med ovenstående 3

4 Være opmærksomme på at bidrage til andre forskningsprojekter i organisationen med f.eks. materiale til genbanker, immunobiobanker etc. Bidrage som ligeværdig samarbejdspartner med etablering af patientkohorter til eksempelvis basale biologiske forskningsformål 2. Undervisning og uddannelse Regelmæssige forskningsrelevante interne kursusforløb og journal club forløb, eksempelvis metodekurser, kurser i scientific writing mv. Kurserne ser meget gerne deltagelse fra organisationens medarbejdere, også uden for Afdeling M Høj prioritering af ekstern kursusdeltagelse, nationalt og internationalt Internationale studieophold og gæsteundervisere/gæsteforskere 3. Kommunikation og vidensformidling Interne, regelmæssige informationssessioner indarbejdet i daglig rutine. Hertil løbende opdaterede hjemmesider (også tilgængelige for offentligheden), nyhedsbrev m.v. Afdelingen prioriterer fremlæggelse ved internationale møder, kongresser, symposier m.v. (betingelsen for kongresdeltagelse er præsentation af forskningsresultater) Formidling til offentligheden. Afdelingens forskere har en meget lav tærskel for accept af invitationer til undervisnings- og foredragsvirksomhed til interesseorganisationer, skoler, institutioner, arbejdspladser mv. Dertil kommer informationsmateriale tilrettelagt for organisatorisk og politisk niveau. Endvidere søger man som det generelt er afdelingens grundholdning kontakt til det somatiske sygehusvæsen, også ved en aktiv informationspolitik Publicering i videnskabelige tidsskrifter. Medarbejdere der har fået publiceret artikler vil blive opmuntret til at videreformidle resultaterne skriftligt til et ikke-videnskabeligt publikum. Retning og fokus Den kliniske forskning skal rette sig mod relevante problemstillinger, gerne identificeret af medarbejdere. Forskningen tilstræber således at bedre væsentlige problemområder for flest mulige mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende, ligesom forskningen skal være rettet mod at sikre organisationens faglige beslutningsgrundlag bedst muligt. Afdeling M består af forskellige afsnit med væsentligt forskellige målgrupper, hvorfor forskningen vil have forskellige mål, men projekter der har som ambition at bedre den fysiske sundhedstilstand væsentligt for flest mulige psykisk syge vil blive prioriteret højt. 4

5 Forskningen skal inddrage alle den psykiatriske organisations faggrupper. Kun herved kan de komplekse medicinske, psykologiske og sociologiske faktorers samspil i såvel sygdomsudvikling som helbredelse afdækkes. Forskningen skal invitere relevante partnere til samarbejde, først og fremmest somatiske specialer, hvoraf især intern medicin/kardiologi, geriatri, neurologi og almen medicin vil være velkomne. Endvidere skal der søges etableret et forskningssamarbejde med kommunerne (in casu Aarhus Kommune) med henblik på udforskning og udvikling af optimale behandlings-, efterbehandlings- og plejeovergange i patientforløb. Endelig skal afdelingens forskning, hvor det er muligt, søge at samarbejde med psykiatriorganisations øvrige områder med henblik på fælles forskningsprojekter og på ekspertise -, ressource- og videndeling. Dette både nationalt og internationalt. Et gennemgående princip for afdelingens forskningsaktiviteter skal være dynamisk interaktion mellem forskningen, der inspireres af klinikken og klinikken, der kvalificeres ved forskningsdeltagelse. Organisering Der vil blive dannet et forskningsråd med professoren som formand. Rådets fokus bliver organisatorisk og har til formål at sikre den organisatoriske og ledelsesmæssige opbakning og koordinering til kommende eller igangværende forskning. Professoren vil ved ansættelsesstart, i samråd med afdelingsledelsen, indkalde relevante parter til drøftelse af principper for forskningsrådets arbejde. På fællesledermøder vil organiseringen og driften af forskning være et fast punkt. Endvidere vil Afdeling M tage initiativ til at afdelingsledere og professorer på Aarhus Universitets hospital, Risskov mødes 1-2 gange årligt med henblik på gensidig orientering og drøftelse af samarbejdsmuligheder. Afdelingsledelsen og professoren mødes ved faste møder 1 gang månedligt i semestrene. Økonomi Afdelingsledelsen i Afdeling M forpligter sig til at prioritere midler til forskningsprojekter i det omfang det er muligt under hensyntagen til den daglige drift. Afdeling M vil gennem lønpolitikken, arbejdstilrettelæggelsen og holdningsbearbejdelse sikre at forskningen prioriteres. For at sikre midler til forskning vil Afdeling M oprette fondskonti med henblik på langsigtet forskningsplanlægning. Herudover forventer Afdeling M at gøre brug af relevante CO- RE faciliteter i Center for Psykiatrisk Grundforskning efter en fordelingsnøgle der forventes fastlagt af PSL. 5

6 Sammenfatning Opsummerende er det afdelingens formål at udføre klinisk relevant forskning, der kommer så mange psykisk syge (og deres pårørende) til gode som overhovedet muligt. Man vil prioritere etablering af et forskningsmiljø, der forankres i og involverer samtlige medarbejdere fra alle faggrupper, enten til aktiv forskning eller til forskningsstøttefunktioner. Forskningsplanen åbner med at tilgodese så mange mindre og overskuelige projekter som muligt udført med deltagelse af så mange medarbejdere som muligt således, at der hurtigt kommer et højt og engageret aktivitetsniveau. Gradvist som miljøet styrkes, vil man etablere større forskningsprojekter, gerne på ph.d.- eller dr. med.-niveau, hvor samarbejdsprojekter med den øvrige psykiatriorganisation, og med danske og internationale samarbejdspartnere, prioriteres meget højt. Som led i denne samarbejdsstrategi stiller afdelingen sig naturligvis også til rådighed for et klinisk samarbejde med den basalbiologiske forskning ved eksempelvis indsamling af materiale til biobanker og etablering af patientkohorter. Tematisk er afdelingen åben for alle relevante forskningsidéer med særlig høj prioritering af psykisk syges fysiske sundhedstilstand. Som led i afdelingens brede forskningsmiljøskabende strategi vil man prioritere tilstedeværelse meget højt implementeret ved et højt informations- og kommunikationsniveau internt i afdelingen, til samarbejdspartnere, interesseorganisationer, politisk niveau, medier mv. udover naturligvis den videnskabelige kommunikation ad traditionelle veje. 6

7 Bilag 1 Afdeling M s database for klinisk behandlings-, kvalitets-, og sundhedstjenesteforskning Afdeling M s 5-års plan for klinisk forskningsindsats har udvikling af et stærkt forskningsmiljø udbredt i hele afdelingen blandt alle medarbejdere som sit fundamentale og primære mål. Dette vil blive implementeret ved en øjeblikkelig etablering af så mange mindre, kliniske projekter som overhovedet muligt udbredt i hele organisationen blandt alle medarbejdergrupper. Projekterne vil få karakter af kliniske resultatundersøgelser etableret på basis af medarbejdernes observationer og identifikation af relevante kliniske problemstillinger. Ved en etablering af en sådan mængde af projekter gerne af typen sundhedstjeneste og kvalitetsudviklingsprojekter under medarbejdernes ejerskab etableres en akademisk- /forskningstankegang som gradvist integreres i den kliniske hverdag (projekteksempler, se nedenfor). Strategien kræver en klinisk database integreret i afdelingen. Eksisterende registre og databaser er til det aktuelle formål begrænset dels ved hovedsageligt at opsamle administrative data, dels ved at være organisatorisk og lovgivningsmæssigt tunge. Afdeling M s database: Afdeling M s database for klinisk behandlings-, kvalitets- og sundhedstjenesteforskning skal som grundprincip (kun) indeholde: Få forklarende variabler, 3 max 5 pr. projekt Få resultatvariabler, 3 max 5 pr. projekt Fungere som del af det daglige arbejde Hurtigt og regelmæssig tilbagemelding til dataopsamlerne Data let tilgængelige for forsknings- og undervisningsformål Afdeling M har aktuelt mulighed for at ansætte programmør med specialekspertise inden for etablering, drift og anvendelse af kliniske databaser til forskningsformål. Den pågældende programmør der har mere end 20 års erfaring inden for området aflønnes med kr ,- pr. år (2011 niveau inklusive pension m.v.). Han vil kunne påtage sig indtægtsdækket virksomhed i det omfang hans arbejdskraft ikke er påkrævet i Afdeling M. For 2012 vil aftaler om indtægtsdækket virksomhed kunne etableres, sandsynligvis i et omfang svarende til % af arbejdstiden svarende til at udgifterne for Afdeling M vil blive mellem kr og (2011 niveau) (for 2012 anslået kr. max ). Dertil kommer etablering af databasens hardware: kr Software + licenser kr I alt for 2012 programmør kr Hardware kr Software + licenser kr I alt (max) kr

8 Afledte udgifter i forbindelse med dataopsamling ved behandlingsindeks og afslutning inklusive indtastning anslås til max 15 minutter i alt pr. patient. (Databasen etableres som klassisk dataindtastningsbaseret database som når afdelingens kliniske medarbejdere har opnået fortrolighed med databasen skal overgå til webbasering) Eksempler på mulige projekter: 1. ADHD patienter. Beskrivelse af henvisningsveje, demografiske og kliniske karakteristika, efffektvurdering. På længere sigt follow up via registre. Faglig, økonomisk og organisatorisk sammenligning af Regionens to klinikker. Der er aktuelt et mindre pilot projekt i gang omkring misbrug af medicin der bruges i ADHD behandlingen, det forventes at dette kan danne basis for et større forskningsprojekt om emnet. Pilotprojektet er et samarbejde mellem Modtagelsen og Afsnit for Rusmiddelpsykiatri og ADHD. 2. I gerontopsykiatrien er der mange mindre projekter i gang der kan danne basis for deciderede forskningsprojekter, optimering af udskrivelsen vha. Tablets, undersøgelse af ikke-farmakologiske behandlingsmetoder af adfærdsforstyrrelser blandt demente, herunder brugen af velfærdsteknologi og dyr. 3. Liaisonpsykiatrien har haft et pilotprojekt i gang vedrørende hvorvidt de råd der gives ved tilsyn også følges og om de psykiatriske diagnoser kommer på de somatiske epikriser, det forventes at dette projekt udmønter sig i et forskningsprojekt. Lisbeth Uhrskov Sørensen Ledende overlæge Povl Munk-Jørgensen Professor Dr. Med. 2

9 Bilag 2 Psykiatri og Social Planlægning Tingvej 15 DK-8800 Viborg Tel Skabelon til forskningsplan Afdelingernes forskningsplan skal med henblik på at sikre overblik og sammenlignelighed indeholde flg. punkter: Afdelingens navn Fysioterapeutisk ambulatorium Oversigt over forskningsmedarbejdere Lene Nyboe Dato: Sven Hagen Madsen Tel Side 1 Oversigt over PhD-studerende inkl. Projekttitel Lene Nyboe; projkettitel: Metabolisk syndrom hos nydiagnosticerede patienter med skizofreni prognose og forebyggelse Oversigt over delestillinger: Stilling som ledende fysioterapeut er delt således at 40 % af tiden går til phd stilling. Phd studiet er således på halv tid og kan principielt løbe over 6 år. Tidligere har ledende fysioterapeut haft klinisk arbejde svarende hertil; dette varetages nu af medarbejdere i fysioterapeutisk ambulatorium. Afdelingens prioriterede forskningsområder de næste 5 år I fysioterapeutsik ambulatorium har vi fokus på klinisk forskning. Vi er p.t. igasng med et pilotprojekt som forhåbentlig kan udmøntes i et egentligt forskningsprojekt omhandlende fysisk aktivitet til unge med skizofreni som metode til at mindske risikoen for at udvikle metabolisk syndrom. Fastlæggelse af mål for forskningsindsatsens ydelser, hvorledes disse monitoreres og hvilke indikatorer, der anvendes Plan for hvorledes forskningsresultater formidles til afdelingernes medarbejdere Dder sker en løbende formidlign af forskningsresuktater og metoder til medarbejder i fysioterapeutisk ambulatorium og til OPUS. Flere af de i projektet anvendte metoder er således ved at blive implementeret i daglig klinisk praksis, som eks. systematisk undersøgelse af patienters fysiske aktivitetsniveau ud fra The physical activity scale.

10 Samarbejde med andre instanser, f.eks. Institut for Klinisk Medicin og Center for Psykiatrisk Forskning Samarbejde med andre psykiatriske afdelinger Projektet sker i samarbejde med OPUS Oversigt over igangværende forskningsprojekter Side 2

11 Bilag 3 Psykiatri og Social Planlægning Tingvej 15 DK-8800 Viborg Tel Skabelon til forskningsplan Afdelingernes forskningsplan skal med henblik på at sikre overblik og sammenlignelighed indeholde flg. punkter: Afdelingens navn Oligofrenipsykiatri MA4 Oversigt over forskningsmedarbejdere Per Lindsø Larsen Kurt Sørensen Dato: Sven Hagen Madsen Tel Side 1 Oversigt over PhD-studerende inkl. Projekttitel Ingen PhD-studerende Oversigt over delestillinger: Kurt Sørensen er 35 % af sin arbejdstid i Videnscentret, Per Lindsø Larsen arbejder 100 % i Videnscentret. Udover de kliniske formidlingsopgaver i Videnscentret deltager Kurt Sørensen og Per Lindsø Larsen i forskningsprojekter. Afdelingens prioriterede forskningsområder de næste 5 år Vil blive beskrevet når rammerne for Videnscentret er fastlagt. Videnscentret vil prioritere dannelse af en klinisk database. Plan for hvorledes forskningsresultater formidles til afdelingernes medarbejdere Se forskningsplan for Afdeling M Samarbejde med andre instanser, f.eks. Institut for Klinisk Medicin og Center for Psykiatrisk Forskning Institut for Kommunikation, AAU, Inge Nygaard Pedersen. Center for Sundhed, Mennesker og Kultur, AU, Karen Pallesgaard Munk. Samarbejde med andre psykiatriske afdelinger Ingen

12 Oversigt over igangværende forskningsprojekter 1. Forskningsprojektet Når tilliden går tabt om dannelsen af en offentlig mistillidsidentitet. Projektbeskrivelse: Side 2

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Forskningsprofil og strategi

Forskningsprofil og strategi Forskningsprofil og strategi For Hospitalsenhed Midt 01.09.12 Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Forskning på Hospitalsenhed Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004

Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004 Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Onkologi december 2013 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk onkologi Redaktion

Læs mere