FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M"

Transkript

1 FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold 2 Indledning 2 Vision 2 Målsætninger 3 Strategi 4 Retning og fokus 5 Organisering 5 Økonomi 6 Sammenfatning 7 Bilag 1 9 Bilag 2 11 Bilag 3 1

2 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen. Afdeling M har en ambition om at levere forskning på et højt niveau, der kan producere ny viden til gavn for patienter og pårørende. Afdeling M er en nyetableret afdeling pr. 1. september 2011, der varetager behandling af mange forskellige sygdomme. Flere af disse har stor samfundsmæssig bevågenhed, enten pga. sygdommenes udbredelse i samfundet eller de personlige og økonomiske tab som sygdommene medfører. Dette inkluderer sygdomme som demens, delir, ADHD, akut selvmordstruede, udviklingshæmning og rusmiddelrelaterede psykiske lidelser. Forskningsstrategien for Aarhus Universitetshospital, Risskov og regionspsykiatrierne påpeger vigtigheden af at bringe forskningen tættere på klinikken. Afdeling M har løbende været involveret i forskningsprojekter, men disse har ikke tidligere været del af en samlet forskningsplan for afdelingen. Desuden har der ikke tidligere været arbejdet målrettet på at få medarbejderne aktivt involveret i forskningen. Med forskningsplanen for får Afdeling M en samlet plan for etablering og opbygning af et stærkt og bredt funderet forskningsmiljø i afdelingen, herunder etablering af målsætninger samt en strategi til realisering af disse. Vision Afdeling Ms overordnede vision er at levere forskning af høj kvalitet, og hvis udforskning er integreret i klinikken samt involverer medarbejderene inden for alle faggrupper. Målsætninger Nedenstående målsætninger er opdelt i to hovedkategorier: 1. Klinisk relevant forskning, 2. Organisation. Målsætningerne sikres gennem vedvarende fokusering på evidensbaseret praksis, synlige forskningsprojekter i alle afsnit, bred formidling af forskningsresultater og etablering af netværk af både klinikere og forskere. 1. Klinisk relevant forskning At udvikle og anvende viden med henblik på at: o bedre den mentale og fysiske sundhedstilstand hos mennesker med psykisk sygdom o øge livskvaliteten for mennesker med psykisk sygdom samt for deres pårørende At etablere samarbejde med nationale og internationale forskermiljøer med henblik på vidensudveksling 2

3 Gennem ovenstående at sikre videreudvikling og kvalitet af de kliniske aktiviteter 2. Organisation At styrke rekrutteringen af yngre læger og andre faggrupper At styrke Afdelings Ms omdømme blandt patienter, samarbejdspartnere og i offentligheden At medvirke til at kliniske problemstillinger bearbejdes på et evidensbaseret grundlag for dermed at kvalificere de organisatoriske beslutninger At opbygge et stærkt og bredt forankret forskningsmiljø i afdelingen involverende alle medarbejdere fra alle personalegrupper Strategi Afdeling Ms forskningsstrategi vil følge tre spor: 1. Forskning og udvikling 2. Undervisning og uddannelse 3. Kommunikation og vidensformidling 1. Forskning og udvikling Der anlægges en simpel strategi Motivation og identifikation af forskningsinteresserede medarbejdere inden for alle faggrupper Etablering af simple kliniske forskningsdatabaser. Dvs. monitorering af den allerede igangværende kliniske aktivitet Genoplive henlagte projekter samt gennemføre simple kortvarige projekter, sidstnævnte især på basis af ovennævnte forskningsdatabase Parallelt hermed Etablere større/længerevarende projekter i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere Søge deltagelse i store internationale forskningsprogrammer, gerne EU Rammeprogram 7 og efterfølgende 8 Etablere op til 3 ph.d.-forløb Endvidere parallelt med ovenstående 3

4 Være opmærksomme på at bidrage til andre forskningsprojekter i organisationen med f.eks. materiale til genbanker, immunobiobanker etc. Bidrage som ligeværdig samarbejdspartner med etablering af patientkohorter til eksempelvis basale biologiske forskningsformål 2. Undervisning og uddannelse Regelmæssige forskningsrelevante interne kursusforløb og journal club forløb, eksempelvis metodekurser, kurser i scientific writing mv. Kurserne ser meget gerne deltagelse fra organisationens medarbejdere, også uden for Afdeling M Høj prioritering af ekstern kursusdeltagelse, nationalt og internationalt Internationale studieophold og gæsteundervisere/gæsteforskere 3. Kommunikation og vidensformidling Interne, regelmæssige informationssessioner indarbejdet i daglig rutine. Hertil løbende opdaterede hjemmesider (også tilgængelige for offentligheden), nyhedsbrev m.v. Afdelingen prioriterer fremlæggelse ved internationale møder, kongresser, symposier m.v. (betingelsen for kongresdeltagelse er præsentation af forskningsresultater) Formidling til offentligheden. Afdelingens forskere har en meget lav tærskel for accept af invitationer til undervisnings- og foredragsvirksomhed til interesseorganisationer, skoler, institutioner, arbejdspladser mv. Dertil kommer informationsmateriale tilrettelagt for organisatorisk og politisk niveau. Endvidere søger man som det generelt er afdelingens grundholdning kontakt til det somatiske sygehusvæsen, også ved en aktiv informationspolitik Publicering i videnskabelige tidsskrifter. Medarbejdere der har fået publiceret artikler vil blive opmuntret til at videreformidle resultaterne skriftligt til et ikke-videnskabeligt publikum. Retning og fokus Den kliniske forskning skal rette sig mod relevante problemstillinger, gerne identificeret af medarbejdere. Forskningen tilstræber således at bedre væsentlige problemområder for flest mulige mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende, ligesom forskningen skal være rettet mod at sikre organisationens faglige beslutningsgrundlag bedst muligt. Afdeling M består af forskellige afsnit med væsentligt forskellige målgrupper, hvorfor forskningen vil have forskellige mål, men projekter der har som ambition at bedre den fysiske sundhedstilstand væsentligt for flest mulige psykisk syge vil blive prioriteret højt. 4

5 Forskningen skal inddrage alle den psykiatriske organisations faggrupper. Kun herved kan de komplekse medicinske, psykologiske og sociologiske faktorers samspil i såvel sygdomsudvikling som helbredelse afdækkes. Forskningen skal invitere relevante partnere til samarbejde, først og fremmest somatiske specialer, hvoraf især intern medicin/kardiologi, geriatri, neurologi og almen medicin vil være velkomne. Endvidere skal der søges etableret et forskningssamarbejde med kommunerne (in casu Aarhus Kommune) med henblik på udforskning og udvikling af optimale behandlings-, efterbehandlings- og plejeovergange i patientforløb. Endelig skal afdelingens forskning, hvor det er muligt, søge at samarbejde med psykiatriorganisations øvrige områder med henblik på fælles forskningsprojekter og på ekspertise -, ressource- og videndeling. Dette både nationalt og internationalt. Et gennemgående princip for afdelingens forskningsaktiviteter skal være dynamisk interaktion mellem forskningen, der inspireres af klinikken og klinikken, der kvalificeres ved forskningsdeltagelse. Organisering Der vil blive dannet et forskningsråd med professoren som formand. Rådets fokus bliver organisatorisk og har til formål at sikre den organisatoriske og ledelsesmæssige opbakning og koordinering til kommende eller igangværende forskning. Professoren vil ved ansættelsesstart, i samråd med afdelingsledelsen, indkalde relevante parter til drøftelse af principper for forskningsrådets arbejde. På fællesledermøder vil organiseringen og driften af forskning være et fast punkt. Endvidere vil Afdeling M tage initiativ til at afdelingsledere og professorer på Aarhus Universitets hospital, Risskov mødes 1-2 gange årligt med henblik på gensidig orientering og drøftelse af samarbejdsmuligheder. Afdelingsledelsen og professoren mødes ved faste møder 1 gang månedligt i semestrene. Økonomi Afdelingsledelsen i Afdeling M forpligter sig til at prioritere midler til forskningsprojekter i det omfang det er muligt under hensyntagen til den daglige drift. Afdeling M vil gennem lønpolitikken, arbejdstilrettelæggelsen og holdningsbearbejdelse sikre at forskningen prioriteres. For at sikre midler til forskning vil Afdeling M oprette fondskonti med henblik på langsigtet forskningsplanlægning. Herudover forventer Afdeling M at gøre brug af relevante CO- RE faciliteter i Center for Psykiatrisk Grundforskning efter en fordelingsnøgle der forventes fastlagt af PSL. 5

6 Sammenfatning Opsummerende er det afdelingens formål at udføre klinisk relevant forskning, der kommer så mange psykisk syge (og deres pårørende) til gode som overhovedet muligt. Man vil prioritere etablering af et forskningsmiljø, der forankres i og involverer samtlige medarbejdere fra alle faggrupper, enten til aktiv forskning eller til forskningsstøttefunktioner. Forskningsplanen åbner med at tilgodese så mange mindre og overskuelige projekter som muligt udført med deltagelse af så mange medarbejdere som muligt således, at der hurtigt kommer et højt og engageret aktivitetsniveau. Gradvist som miljøet styrkes, vil man etablere større forskningsprojekter, gerne på ph.d.- eller dr. med.-niveau, hvor samarbejdsprojekter med den øvrige psykiatriorganisation, og med danske og internationale samarbejdspartnere, prioriteres meget højt. Som led i denne samarbejdsstrategi stiller afdelingen sig naturligvis også til rådighed for et klinisk samarbejde med den basalbiologiske forskning ved eksempelvis indsamling af materiale til biobanker og etablering af patientkohorter. Tematisk er afdelingen åben for alle relevante forskningsidéer med særlig høj prioritering af psykisk syges fysiske sundhedstilstand. Som led i afdelingens brede forskningsmiljøskabende strategi vil man prioritere tilstedeværelse meget højt implementeret ved et højt informations- og kommunikationsniveau internt i afdelingen, til samarbejdspartnere, interesseorganisationer, politisk niveau, medier mv. udover naturligvis den videnskabelige kommunikation ad traditionelle veje. 6

7 Bilag 1 Afdeling M s database for klinisk behandlings-, kvalitets-, og sundhedstjenesteforskning Afdeling M s 5-års plan for klinisk forskningsindsats har udvikling af et stærkt forskningsmiljø udbredt i hele afdelingen blandt alle medarbejdere som sit fundamentale og primære mål. Dette vil blive implementeret ved en øjeblikkelig etablering af så mange mindre, kliniske projekter som overhovedet muligt udbredt i hele organisationen blandt alle medarbejdergrupper. Projekterne vil få karakter af kliniske resultatundersøgelser etableret på basis af medarbejdernes observationer og identifikation af relevante kliniske problemstillinger. Ved en etablering af en sådan mængde af projekter gerne af typen sundhedstjeneste og kvalitetsudviklingsprojekter under medarbejdernes ejerskab etableres en akademisk- /forskningstankegang som gradvist integreres i den kliniske hverdag (projekteksempler, se nedenfor). Strategien kræver en klinisk database integreret i afdelingen. Eksisterende registre og databaser er til det aktuelle formål begrænset dels ved hovedsageligt at opsamle administrative data, dels ved at være organisatorisk og lovgivningsmæssigt tunge. Afdeling M s database: Afdeling M s database for klinisk behandlings-, kvalitets- og sundhedstjenesteforskning skal som grundprincip (kun) indeholde: Få forklarende variabler, 3 max 5 pr. projekt Få resultatvariabler, 3 max 5 pr. projekt Fungere som del af det daglige arbejde Hurtigt og regelmæssig tilbagemelding til dataopsamlerne Data let tilgængelige for forsknings- og undervisningsformål Afdeling M har aktuelt mulighed for at ansætte programmør med specialekspertise inden for etablering, drift og anvendelse af kliniske databaser til forskningsformål. Den pågældende programmør der har mere end 20 års erfaring inden for området aflønnes med kr ,- pr. år (2011 niveau inklusive pension m.v.). Han vil kunne påtage sig indtægtsdækket virksomhed i det omfang hans arbejdskraft ikke er påkrævet i Afdeling M. For 2012 vil aftaler om indtægtsdækket virksomhed kunne etableres, sandsynligvis i et omfang svarende til % af arbejdstiden svarende til at udgifterne for Afdeling M vil blive mellem kr og (2011 niveau) (for 2012 anslået kr. max ). Dertil kommer etablering af databasens hardware: kr Software + licenser kr I alt for 2012 programmør kr Hardware kr Software + licenser kr I alt (max) kr

8 Afledte udgifter i forbindelse med dataopsamling ved behandlingsindeks og afslutning inklusive indtastning anslås til max 15 minutter i alt pr. patient. (Databasen etableres som klassisk dataindtastningsbaseret database som når afdelingens kliniske medarbejdere har opnået fortrolighed med databasen skal overgå til webbasering) Eksempler på mulige projekter: 1. ADHD patienter. Beskrivelse af henvisningsveje, demografiske og kliniske karakteristika, efffektvurdering. På længere sigt follow up via registre. Faglig, økonomisk og organisatorisk sammenligning af Regionens to klinikker. Der er aktuelt et mindre pilot projekt i gang omkring misbrug af medicin der bruges i ADHD behandlingen, det forventes at dette kan danne basis for et større forskningsprojekt om emnet. Pilotprojektet er et samarbejde mellem Modtagelsen og Afsnit for Rusmiddelpsykiatri og ADHD. 2. I gerontopsykiatrien er der mange mindre projekter i gang der kan danne basis for deciderede forskningsprojekter, optimering af udskrivelsen vha. Tablets, undersøgelse af ikke-farmakologiske behandlingsmetoder af adfærdsforstyrrelser blandt demente, herunder brugen af velfærdsteknologi og dyr. 3. Liaisonpsykiatrien har haft et pilotprojekt i gang vedrørende hvorvidt de råd der gives ved tilsyn også følges og om de psykiatriske diagnoser kommer på de somatiske epikriser, det forventes at dette projekt udmønter sig i et forskningsprojekt. Lisbeth Uhrskov Sørensen Ledende overlæge Povl Munk-Jørgensen Professor Dr. Med. 2

9 Bilag 2 Psykiatri og Social Planlægning Tingvej 15 DK-8800 Viborg Tel Skabelon til forskningsplan Afdelingernes forskningsplan skal med henblik på at sikre overblik og sammenlignelighed indeholde flg. punkter: Afdelingens navn Fysioterapeutisk ambulatorium Oversigt over forskningsmedarbejdere Lene Nyboe Dato: Sven Hagen Madsen Tel Side 1 Oversigt over PhD-studerende inkl. Projekttitel Lene Nyboe; projkettitel: Metabolisk syndrom hos nydiagnosticerede patienter med skizofreni prognose og forebyggelse Oversigt over delestillinger: Stilling som ledende fysioterapeut er delt således at 40 % af tiden går til phd stilling. Phd studiet er således på halv tid og kan principielt løbe over 6 år. Tidligere har ledende fysioterapeut haft klinisk arbejde svarende hertil; dette varetages nu af medarbejdere i fysioterapeutisk ambulatorium. Afdelingens prioriterede forskningsområder de næste 5 år I fysioterapeutsik ambulatorium har vi fokus på klinisk forskning. Vi er p.t. igasng med et pilotprojekt som forhåbentlig kan udmøntes i et egentligt forskningsprojekt omhandlende fysisk aktivitet til unge med skizofreni som metode til at mindske risikoen for at udvikle metabolisk syndrom. Fastlæggelse af mål for forskningsindsatsens ydelser, hvorledes disse monitoreres og hvilke indikatorer, der anvendes Plan for hvorledes forskningsresultater formidles til afdelingernes medarbejdere Dder sker en løbende formidlign af forskningsresuktater og metoder til medarbejder i fysioterapeutisk ambulatorium og til OPUS. Flere af de i projektet anvendte metoder er således ved at blive implementeret i daglig klinisk praksis, som eks. systematisk undersøgelse af patienters fysiske aktivitetsniveau ud fra The physical activity scale.

10 Samarbejde med andre instanser, f.eks. Institut for Klinisk Medicin og Center for Psykiatrisk Forskning Samarbejde med andre psykiatriske afdelinger Projektet sker i samarbejde med OPUS Oversigt over igangværende forskningsprojekter Side 2

11 Bilag 3 Psykiatri og Social Planlægning Tingvej 15 DK-8800 Viborg Tel Skabelon til forskningsplan Afdelingernes forskningsplan skal med henblik på at sikre overblik og sammenlignelighed indeholde flg. punkter: Afdelingens navn Oligofrenipsykiatri MA4 Oversigt over forskningsmedarbejdere Per Lindsø Larsen Kurt Sørensen Dato: Sven Hagen Madsen Tel Side 1 Oversigt over PhD-studerende inkl. Projekttitel Ingen PhD-studerende Oversigt over delestillinger: Kurt Sørensen er 35 % af sin arbejdstid i Videnscentret, Per Lindsø Larsen arbejder 100 % i Videnscentret. Udover de kliniske formidlingsopgaver i Videnscentret deltager Kurt Sørensen og Per Lindsø Larsen i forskningsprojekter. Afdelingens prioriterede forskningsområder de næste 5 år Vil blive beskrevet når rammerne for Videnscentret er fastlagt. Videnscentret vil prioritere dannelse af en klinisk database. Plan for hvorledes forskningsresultater formidles til afdelingernes medarbejdere Se forskningsplan for Afdeling M Samarbejde med andre instanser, f.eks. Institut for Klinisk Medicin og Center for Psykiatrisk Forskning Institut for Kommunikation, AAU, Inge Nygaard Pedersen. Center for Sundhed, Mennesker og Kultur, AU, Karen Pallesgaard Munk. Samarbejde med andre psykiatriske afdelinger Ingen

12 Oversigt over igangværende forskningsprojekter 1. Forskningsprojektet Når tilliden går tabt om dannelsen af en offentlig mistillidsidentitet. Projektbeskrivelse: Side 2

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Træningsapp til sindslidende

Træningsapp til sindslidende 1 Træningsapp til sindslidende Udvikling af en træningsapplikation som redskab i fysioterapeutisk behandling af psykiatriske patienter. Træning Innovations- og pilotprojekt 2 Innovationsprojektet gennemføres

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Januar 2011 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Forskningsstrategi 2011-2015 Grafisk design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation Foto: Phillip Drago Jørgensen for Region Hovedstadens Psykiatri

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere