Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark"

Transkript

1 Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet layoutes og trykkes hos Slagelsetryk, Rosengade 7C, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden side 3 Foreningen af Hegnsyn i Danmark side 4 Adresser og oplysning om honorarer m.v. side 4 Omlægning af foreningens rådgivning side 5 Et godt og aktivt år side 6 Digital indkaldelse til hegnsyn er en lovlig fremgangsmåde side 11 Evaluering af Årsmødet 2015 side 13 Brevkasse: Spørgsmål om skyggegener mv. fra en skov side 15 Spørgsmål om hække langs privat fællesvej side 16 2

3 Fra formanden Tak for sidst til deltagerne ved årsmødet på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg den. 27. og 28. marts Mødet var det andet årsmøde i den indeværende beskikkelsesperiode. Næste år afholdes årsmødet igen på Christiansminde Kursuscenter, denne gang den 11. og 12. marts Næste begivenhed for foreningens medlemmer bliver efterårsmødet/kursus lørdag d. 31.oktober 2015 på Vissenbjerg Storkro, Fyn. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. Vi arbejder i bestyrelsen på at udarbejde et godt og aktuelt program. Vi venter deltagere fra hele landet, da Midtfyn jo ligger særdeles centralt. Kurset vil blive nærmere omtalt i næste nummer af Ret og Skel, hvor der også vil være en tilmeldingsblanket. Sørg for at få den fornødne bevilling til kurset fra din kommune i god tid. Vi ønsker at flest mulige medlemmer og sekretærer møder op til kurserne, lige som til årsmøderne. Det gode samarbejde er videreført i den nye bestyrelse. Såvel det første år, som i det nuværende år, og jeg føler, at vi er klar til at tage fat på mere vidtgående tiltag, som jeg omtalte i min beretning på Generalforsamlingen. Bestyrelsen har overvejet og drøftet tiltagene i nogen tid. I marts 2014 havde NaturErhvervstyrelsen en medarbejderrokade. Dette betød, at vores mand i styrelsen, fuldmægtig Morten Ødum Nielsen, efter 2 år, overdrog sine opgaver til fuldmægtig Stig Gundersen. Han deltog i marts for første gang i årsmødet, og vi har i det forløbne år, som sædvanligt, haft et godt samarbejde med NaturErhvervstyrelsen. Med Stig Gundersens deltagelse, fik vi igen sikkerhed for NaturErhvervstyrelsens deltagelse i vores årsmøde, hvilket vi finder er vigtigt. Stig Gundersen nævnte for forsamlingen forskellige forhold, som han har arbejdet med, og som vi begge har brug for at samarbejde om. I skrivende stund - medio maj, ønskes alle en god sommer! Jens Ernst Nielsen 3

4 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Gedhusvej Bording Tlf Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Best.medlem: Forretningsfører og redaktør: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording Tlf / Jørgen Olsen, Egedal kommune Kirkevang 5, 3660 Stenløse Tlf Preben Andersen, Norddjurs Kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune Vestervang 2, 4520 Svinninge Tlf Peter Bang Nielsen, Svendborg Kommune Søndervej 203, 5700 Svendborg Tlf Bent Jensen Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger fra 1. jan. 2015: Et hegnsyn koster kr. 1785,- som fordeles med kr. 765,- til formanden og kr. 510,- til hver af de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr ,- som fordeles med kr. 765,- til formanden og kr. 510,- til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr ,- og fordeles som ved et hegnsyn. 4

5 Omlægning af foreningens rådgivning Fra 1. august træder en ny ordning af foreningens rådgivningsvirksomhed i kraft indgangen vedr. spørgsmål om hegnsyn bliver herefter énstrenget. Hidtil har der været flere indgange til at stille spørgsmål. Medlemmer af Foreningen af Hegnsyn i Danmark har kunnet rette henvendelse til Svend Gunnar Kofoed-Dam, hvilket i praksis også har omfattet de kommunalt tilknyttede sekretærer. Private har i princippet ikke haft mulighed for at få besvaret spørgsmål, men i praksis er mange private henvendelser til foreningen blevet besvaret af foreningen eller i brevkassen i foreningens blad Ret & Skel. Når det gælder spørgsmål med relation til loven om mark- og vejfred har foreningen i mange år haft en særlig rådgiver tilknyttet, og det ændres der ikke på i forbindelse med omlægningen. Alle er således stadig velkomne til at rette henvendelse til Helge Sølgaard angående mark og vejfredsspørgsmål. Ret henvendelse til forretningsføreren Fra 1. august henvises alle - hegnsynsmedlemmer, sekretærer, andre foreninger og private til at rette henvendelse til forretningsfører Bent Jensen. Forretningsføreren vil herefter enten selv besvare spørgsmålet, eller viderestille det til andre med ekspertise inden for det område spørgsmålet omhandler. Det kan være til foreningens tilknyttede advokat, Peter Flint Jensen, der i forvejen besvarer spørgsmål i dette blads brevkasse, eller andre, som vi har mulighed for at trække på, herunder også Sv. G. Kofoed-Dam. En stor del af henvendelserne fra private vil som hidtil blive henvist til den lokale hegnsynsformand, når spørgsmålene drejer sig om muligheder for at rejse en konkret hegnssag. God spørgelyst! Oplysninger om foreningens hjælpemuligheder vil altid fremgå af hjemmesiden på adressen eller af rubrikken Spørg bare her i bladet. -benje 5

6 Et godt og aktivt år Formanden kunne på årsmødet i marts fremlægge en positiv beretning, som vi her bringer uddrag af i en redigeret udgave. mænd, sekretærer og vurderingsmænd efter Mark- og Vejfredsloven, som ikke har deltaget i årsmøder tidligere. Som det har været sædvane, vil jeg starte med at nævne foreningens formål, som ifølge vedtægterne er Varetagelse af fælles interesser herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet, Ret og Skel - med tilhørende hjemmeside. I år er det Foreningen af Hegnsyns 42. leveår. En særlig velkomst her til vore æresmedlemmer, Helge Sølgaard og Svend G. Kofoed-Dam. Svend G. Kofoed-Dam deltager for 40. gang. Æresmedlem Holger Engvang er forhindret i år på grund af en familiebegivenhed. Jeg har lovet, at sende en hilsen til årsmødet fra ham. Også særlig velkommen til fuldmægtig Stig Gundersen fra NaturErhvervstyrelsen, der deltager for først gang i årsmødet. Varetagelsen af fælles interesser omfatter næsten alle aktiviteter i foreningen. Vi har de konkrete aktiviteter, som afholdelse af kurser og udgivelse af bladet Ret og skel, og så opfatter vi vort fællesskab som værende det, der holder gang i vores forening. Her støtter og servicerer vi medlemmerne på bedste vis, og det vil jeg vende tilbage senere i min beretning. Stig Gundersen, NaturErhversstyrelsen. 6

7 Det er vigtigt, at vi løbende har kontakt til alle vores berøringsflader. Dels at vi opsøger og udvikler nye kontakter, men også at vi fastholder de gode kontakter, vi allerede har. og Vejfredsloven for ca. 10 år siden, så han har som sådan, et godt kendskab til området. Næste årsmøde bliver fredag den 11. og lørdag den 12. marts 2016 på Hotel Christiansminde i Svendborg. Bestyrelsen Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder som vanligt, og vi tilstræber at afholde møderne i forbindelse med årsmøder og kurser, eller når vi i forvejen er samlet ved andre lejligheder, så omkostninger og tidsforbrug kan minimeres. Vi har ud over det almindelige driftsarbejde også arbejdet en del med fornyelse af kursustilbud og foreningstiltag. Angående rådgivning om Mark og Vejfreds-spørgsmål, er Helge Sølgaard efter bestyrelsens beslutning tiltrådt opgaven medium 2014, som følge af, at Holger Engvang efter mange års godt arbejde stoppede som rådgiver efter eget ønske. Helge Sølgaard er allerede godt i gang med opgaven, og har de sidste par år arbejdet tæt sammen Holger Engvang. Som tidligere formand for vores forening, har Helge Sølgaard deltaget i ministeriets udvalgsarbejde om Mark Svend Gunnar Kofoed-Dam Vi er heldigt stillet med at have de tidligere formænd Helge Sølgaard og Svend Gunnar Kofoed-Dam til rådighed for foreningens medlemmer. Derudover har vi også mulighed for at trække på advokat Peter Flint Jensen, og fuldmægtig Stig Gundersen, NaturErhvervstyrelsen, som vi har arbejdet tæt sammen med om forsikringsforhold, ansvar og digitale udsendelsesmetoder til afløsning for brevforsendelser ved indkaldelse til hegnsyn. Bestyrelsen arbejder på en udvidelse af rådgivningsarbejdet over for Hegnsynene, for at imødekomme fremtidige 7

8 ønsker og forventninger. Spørgsmål fra borgere henvises oftest til det lokale hegnssyn. Bestyrelsessekretær Preben Andersen tager sig af indsamlingen af domsafgørelser for foreningen, men der er desværre ingen garanti for, at vi får dem tilsendt. Vi vil derfor gerne, at foreningens medlemmer er opmærksomme på domsafgørelser og sender dem til foreningen, eller giver Preben Andersen et praj om dem. Det er naturligvis meget interessant for os, at opsamle samtlige domsafgørelser inden for vort felt. Vi arbejder på at forbedre mulighederne for at få domsafgørelserne, men retskredsene er jo som bekendt meget selvstændige, så selv om vi har en aftale med domstolsstyrelsen og med dommerforeningen om, at vi skal have tilsendt domsafgørelser, der vedrører hegnsyn, er det åbenbart svært at overholde aftalen. Dette kan også skyldes, at der kun forekommer få afgørelser, så derfor vil vi under alle omstændigheder gerne høre, hvis I som hegnsynsmedlemmer får viden om afgørelser i forbindelse med hegnsyn. Det er bestyrelsens opfattelse, at byretten burde være forpligtiget til at fremsende afgørelserne til NaturErhvervstyrelsen. En domstols-database, hvor alle domsafgørelser vil fremgå, er godt nok under opbygning, men det formodes at tage en længere årrække, inden den er klar. Hvis det forinden skulle lykkes NaturErhvervstyrelsen at få tilsendt afgørelserne, vil vi sandsynligvis kunne få dem derfra. Kurser og blad Uddannelse er en vigtig del af foreningens arbejde, og der har været afholdt et begynderkursus i februar Der var stor interesse for deltagelse, så vi holdt igen et begynderkursus i april 2014, efterfulgt af det sædvanlige efterårskursus den 1. november Andre aktører har også afholdt kurser, så rigtig mange har deltaget i kurser i det forløbne år. Det store antal kursusdeltagere er sandsynligvis gået ud over deltagerantallet ved dette årsmøde. Det håber vi at kunne rette op på med nye tiltag fremover. Efterårskurset i år afholdes lørdag den 31. oktober, og annonceres i septemberbladet reserver dog allerede nu datoen. Bladet Ret & Skel er et vigtigt aktiv for foreningen, hvilket også fremgår af formålsparagraffen, og bladet er som planlagt udkommet fire gange i perio- 8

9 Der lyttes til formandens beretning. den. Det er naturligvis altid til diskussion, under hvilken form bladet skal udkomme, men bestyrelsen er enige om, at det er et vigtigt ansigt for foreningen at vise. Vi arbejder på at nedbringe portoudgifterne og mulige løsninger er på vej, bl.a. at det holdes i en lavere portoklasse ved at nedsætte antallet af sider i hvert blad. hjemmesiden, i form af blanketter og links mv. Der er ca besøgende pr. år på siden. Det vil være en god ide, hvis kommunerne lavede links til vores hjemmeside på alle deres egne hjemmesider. Jeg vil benytte denne lejlighed til at rette en tak for stor velvillighed til Torben Østerbæk, som er vores Webmaster. Jeg vil benytte lejligheden til at rette en tak til redaktør Bent Jensen for det store arbejde, han gør med bladet. Det er også rart at se, at Brevkassen bliver brugt. Også en tak for det til advokat Peter Flint Jensen. Bestyrelsen arbejder løbende med forbedringer af vores hjemmeside www. hegnsyn.dk og gode ideer hertil modtages gerne. I øvrigt ligger publikationen Hegn og et godt naboskab, som foreningen har rettighederne til, også på hjemmesiden. Vi arbejder løbende på at få flere hjælperedskaber lagt på Statistik Forretningsfører Bent Jensen fremlagde under formandens beretning den seneste statistik for generalforsamlingen. Han kunne oplyse følgende vedrørende året 2014: 1. Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger: 696 (657 i 2013, hvilket giver en stigning på ca. 6 % fra 2013 til 14) 2. Hvor mange henvendelser herudover har formanden/ sekretæren modtaget: (5.137 i 2013) 9

10 3. Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet: 481 (452 i 2013, hvilket giver en stigning på ca. 7 %) 4. Hvor mange sager endte med forlig: 215 (203 i 2013, hvilket giver en stigning på ca. 6 %) 65 ud af 89 medlemskommuner havde indsendt statistik. (69 indsendte for 2013) Formanden sluttede sin beretning med en tak til foreningens bestyrelse, specialister og rådgivere og en tak til foreningens medlemmer for deres opbakning. -benje BREVKASSE Vi besvarer gerne spørgsmål i RET & SKEL s brevkasse. Her kan du få svar på dine spørgsmål om hegnsloven og alle de love, som relaterer sig til Hegnsynenes arbejde. Skriv dit spørgsmål allerede i dag og send det til Ret & Skel, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning eller mail til og få svar her i bladet. SYNSPUNKTER OG DEBAT Fat papiret og giv dit besyv med! Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer, som kan være andre til nytte. Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren. Skriv med blokbogstaver, på maskine eller PC og send gerne en diskette eller mail til: 10

11 Digital indkaldelse til hegnsyn er en lovlig fremgangsmåde Fuldmægtig Stig Gundersen, NaturErhvervsstyrelsen har på en direkte forespørgsel fra en kommune svaret følgende om muligheden for at anvende digital post ved indkaldelse til hegnsyn og ved udsendelse af kendelse. Hegnsynssekretariatet /v. Holbæk Kommune har den 15. januar 2015 spurgt, om I kan anvende digital post ved indkaldelse til hegnsyn, og om I kan anvende digital post ved udsendelse af en kendelse. I fortolker selv hegnsloven og bestemmelserne i Rpl. kap. 17, således ved indkaldelse til et hegnsyn: Ved vurderingen af anden vidnefast måde er det bestemmelserne i Rpl. der ligger til grund. Dog mener kommunen ikke, at digital forkyndelse er en mulighed endnu. For så vidt angår afsendelse af en kendelse vurderer kommunen ikke, at der er mulighed for at benytte digital post. NaturErhvervsstyrelsens vurdering Det fremgår af 34, stk. 1 i hegnsloven, at begæring om afholdelse af hegnsynsforretning indgives skriftligt til formanden for vedkommende hegnsynsdistrikt. Det fremgår af stk. 4, at begæringen, med de påtegninger, der er nævnt i stk. 2 og 3, derpå ved foranstaltning af den, der har begæret forretningen afholdt, ved anbefalet brev, ved stævningsmand på den i lov om rettens pleje for borgerlige sager foreskrevne måde, eller på anden vidnefast måde at forkynde for den anden part, således at denne får mindst 8 dages varsel. Ved forkyndelsen skal der overleveres indklagede en genpart af begæringen med påtegninger. Efter foretagen forkyndelse vil begæringen med oplysning om den anvendte forkyndelsesmåde være at tilbagelevere til hegnsynets formand. I den kommenterede hegnslov er det anført, at kravet om skriftlighed i stk. 1 betyder, at Hegnsynet efter hegnsloven alene kan behandle en sag, hvis klageren indgiver en skriftlig klage. Bestemmelsen i stk. 4 siger, at forkyndelse af begæringen skal ske ved anbefalet brev eller på anden vidnefast måde. I den kommenterede hegnslov står, at forkyndelse kan altid foretages 11

12 efter reglerne i retsplejeloven kap. 17 om forkyndelse af processuelle meddelelser i borgerlige sager. Det fremgår endvidere, at forkyndelse efter RPL 155 kan ske ved brevforkyndelse, digital forkyndelse, forenklet digital forkyndelse, postforkyndelse, stævningsmandsforkyndelse og telefonforkyndelse. Det fremgår endvidere, at en forkyndelse, der er sket i overensstemmelse med reglerne i kap. 17 i Rpl, er lovlig og har retsvirkning, selv om indklagede ikke bliver bekendt med det forkyndte, jf. 163, stk. 1. NaturErhvervstyrelsen finder, at kravet om skriftlighed ikke er til hinder for digital kommunikation. Om brevet sendes pr. post eller sendes elektronisk, er ikke afgørende. Som det fremgår af lovkommentaren, kan forkyndelse altid foretages efter reglerne i retsplejeloven kap. 17. I Rpl 154a, stk. 1, nr. 2, er det anført, at anvendelse af digital kommunikation kan ske, hvis der er tale om en meddelelse, der skal forkyndes. 155 omhandler forkyndelsesformerne. Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne til 154a, at med den foreslåede bestemmelse indføres der adgang til, at også andre myndigheder (tidl. var det udelukkende domstolene, der kunne foretage digital forkyndelse uden forudgående samtykke fra borgeren) kan foretage digital forkyndelse uden forudgående samtykke. Herudover indføres der adgang til at uden samtykke at sende en efterfølgende bekræftelse på en telefonforkyndelse og digitale påmindelser (pr. sms eller ) om tid og sted for retsmøde. Således mener vi, at retsplejelovens regler om digital post i 154a, jf. 155, kan anvendes ved indkaldelser til hegnsynet efter 34 i hegnsloven. For så vidt angår Holbæks kommunens spørgsmål, om man kan anvende digital post ved udsendelse af en kendelse, er NaturErhvertyrelsen enig i den vurdering, som kommunen selv har foretaget nemlig at det kan man ikke. Det fremgår udtrykkeligt af 40 i hegnsloven, at når hegnsynet har afsluttet behandlingen af en sag, tilstiller formanden parterne en udskrift af det afsluttede forlig eller kendelsen. Det fremgår endvidere af stk. 2, at overværer parterne ikke kendelsens afsigelse, skal udskrift af kendelsen inden 8 dage efter afsigelsen tilsendes parterne ved anbefalet brev. Der er altså ikke her henvist til rpl s regler. En ændring af 40, stk. 2. vil indgå i vores overvejelser ved næste lovrevision. 12

13 Evaluering af Årsmødet 2015 Årsmødet 2015 løb for 9. år i træk af stablen på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg. Det foregik i dagene 27. og 28. marts, og alle fik mulighed for efterfølgende at give deres mening til kende om arrangementet. Det benyttede 29 sig af. Meninger om det samlede indtryk af programmet: Tilfredshedsgraden: Antal: Procent af besvarelserne: Meget godt % Godt % Mindre godt 2 7 % Dårligt 0 0 % Ikke besvaret 0 0 % Om årsmødets gennemførelse: Tilfredshedsgraden: Antal: Procent af besvarelserne: Meget godt % Godt % Mindre godt 2 7 % Dårligt 0 0 % Ikke besvaret 0 0 % Om udbytte med hjem: Tilfredshedsgraden: Antal: Procent af besvarelserne: Meget godt 4 14% Godt % Mindre godt 3 10 % Dårligt 0 0 % Ikke besvaret 0 0 % Om mødestedet/hotel Christiansminde: Tilfredshedsgraden: Antal: Procent af besvarelserne: Meget godt % Godt % Mindre godt 0 0 % Dårligt 0 0 % Ikke besvaret 0 0 % -benje 13

14 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af rådgivnings- og kursusvirksomhed samt udgivelse af bladet RET & SKEL Som medlemmer kan optages medlemmer af Hegnsyn i alle landets kommuner. Alle medlemmer har stemmeret. Hegnsynssekretærer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred kan deltage i alle foreningens aktiviteter, herunder også med taleret ved generalforsamlingen. Kontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales årligt pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Henvend dig til forretningsføreren! Vedr. RET & SKEL når det ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en anden person ved adresseændringer Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement (koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år). Derfor - ram plet ved at ringe eller skrive til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf eller via foreningens hjemmeside: 14

15 BREVKASSE v. adv. Peter Flint Jensen Spørgsmål om skyggegener mv. fra en skov Vi bor i et kvarter med i alt 19 huse op til statsskov i Hellebæk, Nordsjælland. Husene er opført i Vi, de sidste 7 huse på vejen, bor tæt på skoven med et fællesareal imellem. Der er opsat trådhegn mellem skoven og os, et hegn som vi bekoster. Der er meget gamle bøgetræer og andre træer i statsskoven, i de 40 år er de vokset meget på den bakke, der ligger over for os. Det betyder, at vi næsten ingen sol har på vore terrasser om eftermiddagen, noget vi tidligere har haft. Samtidig lavede skoven for nogle år siden selvforyngelse med harvning på bakken, der giver et krat, solen ikke kan komme igennem. Vi havde kontakt til Statsskoven for to år siden (og også tidligere) og fik så fældet et par træer. Det har ikke afhjulpet problemet. Syd for os, på den anden side af togbanen der løber gennem skoven, er der fældet meget ned til gamle boliger og på bakken overfor. Ligesom der også nord for os er fældet ved et par boliger. Vi ved ikke, hvad vi kan gøre, men Statsskoven er så vidt vi ved også underlagt hegnsloven, vi forstår, der dog skal en sagkyndig udtalelse til - hvem og hvordan? Kan I hjælpe os. Med venlig hilsen Jette Benn Svar Som udgangspunkt regulerer hegnsloven ikke skoves påvirkning af naboejendomme. Der er således kun ganske få bestemmelser i hegnsloven, der kan have en vis relevans i den beskrevne situation. Det drejer sig om 19, hvor det efter stk. 2 gælder, at grene, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at dette herved udsættes for beskadigelse, eller som er til ulempe for den for naboejendommens drift nødvendige færdsel med redskaber, maskiner og køretøjer, er naboen berettiget til at afkappe i skellinien. Dernæst gælder efter 19, stk. 3, at grene, der på grund af alder, råd el.lign. skønnes at være farlige for sikkerheden på naboejendommen, kan hegnsynet efter naboens begæring pålægge ejeren at fjerne 15

16 Endelig følger det af 19, stk. 4, at ejeren af en til skov grænsende ejendom kan kræve, at skovejeren i skellinien kapper grene i større højde end i stk. 2 anført, når hegnsynet efter indhentet erklæring fra lederen af statsskovdistriktet eller, hvis denne skønnes inhabil, fra en af Miljøministeriet udpeget sagkyndig finder, at betydningen af sådan kapning væsentlig overstiger de af kapningen følgende ulemper for skovbrynets landskabelige værdi eller for skoven. Som det fremgår, er disse bestemmelser næppe brugbare til en løsning af det rejste problem. Ønskes sagen fortsat, kan der såfremt en forhandling ikke måtte føre til en løsning kun peges på anlæggelse af en retssag ved byretten. Inden dette skridt tages, må det dog kraftigt anbefales, at sagen drøftes med en advokat, der kan rådgive nærmere om udsigten til at vinde en sådan sag. Med venlig hilsen Peter Flint Jensen Spørgsmål om hække langs privat fællesvej Jeg tillader mig at skrive med en forespørgsel, selvom jeg ikke er medlem af noget hegnsyn, men blot en almindelig borger i Aarhus Kommune. Og jeg undskylder på forhånd, hvis det er til besvær. Det drejer sig om et spørgsmål, som jeg ikke kan finde et tilfredsstillende svar på efter at have tilbragt efterhånden hundredvis af timer med søgning på internettets mange sider om hegnslov og vejlov med meget mere. Det drejer sig i korthed om, hvorvidt det virkelig kan passe, at jeg ingen muligheder har for at få foranlediget, at min genbo klipper sin skæve og omfangsrige bøgehæk ind til skel på en privat fællesvej. Vi bor begge i en legegade - (paragraf 40 i færdselsloven) på en privat fællesvej i et rækkehuskvarter, hvor de enkelte rækkehuse har eget matrikelnummer. Inden for bygrænsen. Aarhus Kommune er vejmyndighed. Jeg og flere andre naboer færdes ad det vejstykke, det handler om. Vejen er åben for offentlig færdsel - postbuddet og skraldemanden benytter også vejen. Men den ligger for enden af en lukket vej og trafikken er dermed begrænset. Det vurderer kommunen som har haft en mand ude og vurdere på hækkens udbredelse. Svaret var, at hegnslovens paragraf 11 var sat ud af kraft til fordel for lov om private veje paragraf 61: så længe en brandbil kan komme ind i kvarteret vil kommunen ikke foretage sig noget overfor grundejeren. Jeg har forsøgt at indkalde til et hegnsyn, men fik den besked, at det kunne jeg ikke, idet min matrikel ikke støder op til den pågældende nabos matrikel: Der er en jo privat fællesvej i mellem. Den vej 16

17 som naboen lystigt lader sin hæk brede sig en halv meter ud over. Naturligvis har jeg som det første henvendt mig til naboen og venligt forelagt mit ønske om at han klippede hækken ind til skel. Han udvandrede af samtalen efter ti sekunder med den besked, at det var hans hæk, ikke min. Det skete efter at den grundejerforening, vi begge er medlem af, i årevis har skrevet og bedt medlemmer som ham om at klippe kvarterets hække ind til skel. Nu har vi så lige været samlet til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen - som bestyrer vedligeholdelsen af de private fællesveje i kvarteret (naturligvis uden den bemeldte nabos tilstedeværelse - den slags gider han ikke involvere sig i). På det møde blev situationen drøftet længe. En anden nabo kan næsten ikke få sin bil ud og ind af sin carport længere, fordi den problematiske nabo ikke klipper sin hæk ordentligt. Foreningens bestyrelse og de aktive medlemmer vil gerne have folk i kvarteret til at overholde hegnslovens mest basale regel, 11,1. Men vi står tilbage uden nogen form for handlemuligheder. Foreningen har ingen sanktionsmuligheder. Jeg har ingen påtaleret over Hegnssynet. Ergo kan indflyttere med bølletendenser lade deres hække gro langt over skel lade den vokse lige så højt de vil og klippe dem lige så skævt og grimt og ludende over skel, som de vil. Så det spørgsmål jeg arbejder mig hen imod er: Kan det virkelig passe, at vi intet kan gøre med loven(e) i hånden? Kan der anvises en fejl i ovenstående svar, vi har fået fra kommunen eller anvise en retslig vej videre, som jeg ikke har fået øje på endnu? Kan det virkelig passe, at det er forkert, når stort set samtlige danske kommuner skriver på deres hjemmeside, at hække skal klippes ind til skel - også på private fællesveje? Som det kan fornemmes, er samtale med problemnaboen ikke længere en mulighed. Jeg forsøgte ved en lejlighed at fortælle ham, at hans hustru havde været ved at køre mine børn ned, fordi hun bakkede ud i blinde bag deres anden hæk, på forsiden af deres hus, som også rager ud over skel. Han satte sig som reaktion på henvendelsen ind i sin bil, gassede op og ræsede ud af kvarterets legegade, mens jeg stod måbende tilbage. Med venlig hilsen Henrik Hjorth Andersen Svar Da der ikke er oplyst om nogen lokalplan / byplanvedtægt / deklaration mv., tillader jeg mig i det følgende at gå ud fra, at en sådan ikke eksisterer. Der er med dette udgangspunkt følgelig intet særligt retsgrundlag, der indsætter f.eks. en grundejerforening som påtaleberettiget. En grundejerforening kan derfor som udgangspunkt ikke rejse hegnssag mod et medlem.ligeledes kan en genbo 17

18 som det også nævnes - ikke rejse en hegnssag, idet hegnsloven kræver at man har fælles skel. Måtte grundejerforeningen have skøde på vejarealet, vil der være tale om et fælles skel mellem genboen og grundejerforeningen, hvorefter grundejerforeningen opfylder betingelserne for at rejse en hegnssag. Da denne nærliggende mulighed ikke er nævnt, lægger jeg til grund i det følgende, at dette ikke er tilfældet. Tilbage er vejmyndighedens eventuelle mulighed for at påtale overholdelsen af hegnslovens 11, stk. 1, der lyder: Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinien. Hegnets højde fastsættes om fornødent af hegnsynet under hensyntagen til bestemmelserne i 10, stk. 3 og 6. Grundejeren kan ikke over for det offentlige eller vejejeren stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning. Da bestemmelsen efter praksis tillige anvendes på eksisterende hegn, åbner den en vis mulighed for påtale af genboens hegn, men som nævnt er der desværre ingen påtaleret for en genbo eller i den givne situation grundejerforeningen (med mindre foreningen har skødet på vejarealet). Derimod anfører Bendt Berg på side 142 i sine kommentarer til Hegnsloven, at 3. punktum i denne bestemmelse giver vejmyndigheden en påtaleret. Med dette udgangspunkt og under henvisning til lov om private fællesvej gælder, at det er kommunalbestyrelsen, der er påtaleberettiget. Det følger dog samtidig af hegnslovens 6, at såfremt der i særlovgivningen mv. findes materielle regler om hegn, går disse forud for hegnslovens regler. Som det nævnes i spørgsmålet rummer lov om private fællesvej særlige regler i 61, stk. 2 (og 3), der lyder: Stk. 2. Når det er nødvendigt af hensyn til vejens istandsættelse eller til færdslen, kan kommunalbestyrelsen kræve træer og anden beplantning på, i eller over en privat fællesvej fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan påbyde den enkelte grundejer, ud for hvis ejendom beplantningen er placeret, eller fra hvis ejendom beplantningen stammer, at udføre et arbejde, jf. stk. 2. Hvis et sådant påbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældendes regning. Selv om 61, stk. 2 umiddelbart giver en 18

19 hjemmel for vejbestyrelsen til at påtale forholdet, kræver det naturligvis, at vejbestyrelsen vil påtale forholdet. Da dette åbenbart ikke er tilfældet, rejser det spørgsmålet, om der kan klages over vejbestyrelsens handlemåde. Det følger her af samme lovs 87, stk. 2, at der kun kan klages over retlige spørgsmål. I det omfang der som her - er tale om et skønsmæssig afgørelse, er der således ingen klageadgang. Så vidt ses, kan der herefter kun anvises den fremgangsmåde at anlægge et civilt søgsmål efter naborettens almindelige regler. Inden et sådant skridt tages, må det dog kraftigt anbefales, at sagen drøftes med en advokat, der kan rådgive nærmere om udsigten til at vinde en sådan sag. Med venlig hilsen Peter Flint Jensen SPØRG BARE Hegnsynsmedlemmer og sekretærer kan få rådgivning ved henvendelse til: Forretningsfører Bent Jensen, tlf Henvendelser besvares enten af forretningsføreren eller videresendes med henblik på besvarelse til foreningens rådgivende jurist, Peter Flint Jensen. Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Helge Sølgaard, Tlf , Lov om Mark- og Vejfred og vejledning hertil kan findes på foreningens hjemmeside Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål om lovfortolkning kan henvendelse rettes til: NaturErhvervstyrelsen på tlf eller Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen Gør som 100 andre gør på hverdage: Besøg foreningens hjemmeside 19

20 Afsender Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning B Blodigt trylleshow ved årsmødemiddagen.

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 111 SEPTEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Et frugtbart efterår. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3 2002 Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 103 SEPTEMBER 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Regionsmøde på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd.

Læs mere

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne?

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? 144 DECEMBER 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL,

Læs mere

Et udbytterigt årsmøde

Et udbytterigt årsmøde Et udbytterigt årsmøde 146 MAJ 2016 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 134 JUNI 2013 Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 128 dec 2011 Husk også fuglene! RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 136 DECEMBER 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 113 FEBRUAR 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskursus står for døren 139 SEPTEMBER 2014 Efteråret er på vej RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 123 Sept 2010 RET & Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 126 Juli 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag

Læs mere

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 132 DECEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

Hegnsynet i Aabenraa Kommune

Hegnsynet i Aabenraa Kommune Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn? Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 101 FEBRUAR 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Der står snart forår og årsmøde i kalenderen F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

Praktisk information

Praktisk information Hegn og Hegnsyn i Aabenraa Kommune Praktisk information Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling

Læs mere

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 118 JUNI 2009 Årsmødet 2009 i Svendborg RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Hegnsloven & Hegnssyn.

Hegnsloven & Hegnssyn. Bolius fakta nr. 1120. Den 29 aug. 2007 Der gælder ret klare regler for opsætning og udformning af hegn, men som udgangspunkt skal du blive enig med din nabo. Kan det ikke lade sig gøre, kan kommunens

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 97 FEBRUAR 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Generalforsamling og Årsmøde i marts. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier Regulativ Beskæring af træer og buske langs veje og stier Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser for beskæring... 3 Uddrag af bekendtgørelse af Lov om offentlige veje... 3 2.1. Genstande

Læs mere

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft 1 of 7 Syddjurs Hegnsyn Hegnsynsmand Svend Erik Pedersen Skovgårdevej 32 Vrinners 8420 Knebel 09-03-2009 Hegnsynsforretning den 5. februar 2009 mellem ejendommene, Stærevej 4 og Stærevej 6, Handrup, Ebeltoft

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 112 DECEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Den 27. oktober var der kaldt til regionsmøde i Roskilde Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet 131 SEPTEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt.

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt. Hvis du skal opsætte, ændre eller vedligeholde et hegn mellem din og din nabos grund er det vigtigt at have et overblik over reglerne. Det samme gælder i den situation, hvor beplantning på nabogrunden

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen

Vedtægt for Grundejerforeningen Vedtægt for Grundejerforeningen Varbjerg Strand September 1984 Maj 2010 Vedtægterne tilhører parcellen VEDTÆGT FOR GRUNDEJER- OG LEJERFORENINGEN VARBJERG STRAND 1 Foreningens navn er Grundejer- og lejerforeningen

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 127 SEPT 2011 Efterårskursus RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Dato 18. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/11827-27 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Vejdirektoratet

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3 Dato 31. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/08126-15 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til "ulempe for færdslen".

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til ulempe for færdslen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli 2008 08/07162 BIDRAG TIL VEJLOVENS 102 STK. 1 NR. 1, 102, STK. 2, SMH MED 112, STK. 1 OG 114, STK. 2. Bidrag til fortolkning af vejlovens 102, stk. 1 og

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 116 DECEMBER 2008 Regionsmøde i Herning med blå himmel. RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 106 MAJ 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Forretningsfører og kasserer takkede af i Nyborg. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 110 JUNI 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningens formand gennem 9 år, Helge Sølgaard (th) takkede sammen med Søren Christensen (midten) af i bestyrelsen. Preben Andersen takkede på bestyrelsens

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN BAVNEBJÆRGSPARK. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting.

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN BAVNEBJÆRGSPARK. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN BAVNEBJÆRGSPARK 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen BAVNEBJÆRGSPARK. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING 1 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Vesterlund Grundejerforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 1.3. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G Vedtaget af den stiftende generalforsamling d. 24.4.1961 og ændret på grundejerforeningens generalforsamling den

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 96 DECEMBER 2003 RET & SKEL Information for hegnsyn Hegnsyn på Rold Kro i oktober F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fkommune...

http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fkommune... Side 1 af 7 GÆLDENDE Lov om hegn Nr. 259 af 27. maj 1950 Landbrugsministeriet Jf. lovbek. nr. 59 af 19. januar 2007 Ændringer til loven siden seneste lovbek. Kapitel I Almindelige bestemmelser 1. Denne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 98 JUNI 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Det var ikke teksten fra formandens beretning, der mødte Årsmødedeltagerne i Nyborg, men hvad står der egentlig...? F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere