Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark"

Transkript

1 Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet layoutes og trykkes hos Slagelsetryk, Rosengade 7C, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden side 3 Foreningen af Hegnsyn i Danmark side 4 Adresser og oplysning om honorarer m.v. side 4 Omlægning af foreningens rådgivning side 5 Et godt og aktivt år side 6 Digital indkaldelse til hegnsyn er en lovlig fremgangsmåde side 11 Evaluering af Årsmødet 2015 side 13 Brevkasse: Spørgsmål om skyggegener mv. fra en skov side 15 Spørgsmål om hække langs privat fællesvej side 16 2

3 Fra formanden Tak for sidst til deltagerne ved årsmødet på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg den. 27. og 28. marts Mødet var det andet årsmøde i den indeværende beskikkelsesperiode. Næste år afholdes årsmødet igen på Christiansminde Kursuscenter, denne gang den 11. og 12. marts Næste begivenhed for foreningens medlemmer bliver efterårsmødet/kursus lørdag d. 31.oktober 2015 på Vissenbjerg Storkro, Fyn. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. Vi arbejder i bestyrelsen på at udarbejde et godt og aktuelt program. Vi venter deltagere fra hele landet, da Midtfyn jo ligger særdeles centralt. Kurset vil blive nærmere omtalt i næste nummer af Ret og Skel, hvor der også vil være en tilmeldingsblanket. Sørg for at få den fornødne bevilling til kurset fra din kommune i god tid. Vi ønsker at flest mulige medlemmer og sekretærer møder op til kurserne, lige som til årsmøderne. Det gode samarbejde er videreført i den nye bestyrelse. Såvel det første år, som i det nuværende år, og jeg føler, at vi er klar til at tage fat på mere vidtgående tiltag, som jeg omtalte i min beretning på Generalforsamlingen. Bestyrelsen har overvejet og drøftet tiltagene i nogen tid. I marts 2014 havde NaturErhvervstyrelsen en medarbejderrokade. Dette betød, at vores mand i styrelsen, fuldmægtig Morten Ødum Nielsen, efter 2 år, overdrog sine opgaver til fuldmægtig Stig Gundersen. Han deltog i marts for første gang i årsmødet, og vi har i det forløbne år, som sædvanligt, haft et godt samarbejde med NaturErhvervstyrelsen. Med Stig Gundersens deltagelse, fik vi igen sikkerhed for NaturErhvervstyrelsens deltagelse i vores årsmøde, hvilket vi finder er vigtigt. Stig Gundersen nævnte for forsamlingen forskellige forhold, som han har arbejdet med, og som vi begge har brug for at samarbejde om. I skrivende stund - medio maj, ønskes alle en god sommer! Jens Ernst Nielsen 3

4 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Gedhusvej Bording Tlf Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Best.medlem: Forretningsfører og redaktør: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording Tlf / Jørgen Olsen, Egedal kommune Kirkevang 5, 3660 Stenløse Tlf Preben Andersen, Norddjurs Kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Hans Chr. Hansen, Holbæk Kommune Vestervang 2, 4520 Svinninge Tlf Peter Bang Nielsen, Svendborg Kommune Søndervej 203, 5700 Svendborg Tlf Bent Jensen Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger fra 1. jan. 2015: Et hegnsyn koster kr. 1785,- som fordeles med kr. 765,- til formanden og kr. 510,- til hver af de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr ,- som fordeles med kr. 765,- til formanden og kr. 510,- til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr ,- og fordeles som ved et hegnsyn. 4

5 Omlægning af foreningens rådgivning Fra 1. august træder en ny ordning af foreningens rådgivningsvirksomhed i kraft indgangen vedr. spørgsmål om hegnsyn bliver herefter énstrenget. Hidtil har der været flere indgange til at stille spørgsmål. Medlemmer af Foreningen af Hegnsyn i Danmark har kunnet rette henvendelse til Svend Gunnar Kofoed-Dam, hvilket i praksis også har omfattet de kommunalt tilknyttede sekretærer. Private har i princippet ikke haft mulighed for at få besvaret spørgsmål, men i praksis er mange private henvendelser til foreningen blevet besvaret af foreningen eller i brevkassen i foreningens blad Ret & Skel. Når det gælder spørgsmål med relation til loven om mark- og vejfred har foreningen i mange år haft en særlig rådgiver tilknyttet, og det ændres der ikke på i forbindelse med omlægningen. Alle er således stadig velkomne til at rette henvendelse til Helge Sølgaard angående mark og vejfredsspørgsmål. Ret henvendelse til forretningsføreren Fra 1. august henvises alle - hegnsynsmedlemmer, sekretærer, andre foreninger og private til at rette henvendelse til forretningsfører Bent Jensen. Forretningsføreren vil herefter enten selv besvare spørgsmålet, eller viderestille det til andre med ekspertise inden for det område spørgsmålet omhandler. Det kan være til foreningens tilknyttede advokat, Peter Flint Jensen, der i forvejen besvarer spørgsmål i dette blads brevkasse, eller andre, som vi har mulighed for at trække på, herunder også Sv. G. Kofoed-Dam. En stor del af henvendelserne fra private vil som hidtil blive henvist til den lokale hegnsynsformand, når spørgsmålene drejer sig om muligheder for at rejse en konkret hegnssag. God spørgelyst! Oplysninger om foreningens hjælpemuligheder vil altid fremgå af hjemmesiden på adressen eller af rubrikken Spørg bare her i bladet. -benje 5

6 Et godt og aktivt år Formanden kunne på årsmødet i marts fremlægge en positiv beretning, som vi her bringer uddrag af i en redigeret udgave. mænd, sekretærer og vurderingsmænd efter Mark- og Vejfredsloven, som ikke har deltaget i årsmøder tidligere. Som det har været sædvane, vil jeg starte med at nævne foreningens formål, som ifølge vedtægterne er Varetagelse af fælles interesser herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet, Ret og Skel - med tilhørende hjemmeside. I år er det Foreningen af Hegnsyns 42. leveår. En særlig velkomst her til vore æresmedlemmer, Helge Sølgaard og Svend G. Kofoed-Dam. Svend G. Kofoed-Dam deltager for 40. gang. Æresmedlem Holger Engvang er forhindret i år på grund af en familiebegivenhed. Jeg har lovet, at sende en hilsen til årsmødet fra ham. Også særlig velkommen til fuldmægtig Stig Gundersen fra NaturErhvervstyrelsen, der deltager for først gang i årsmødet. Varetagelsen af fælles interesser omfatter næsten alle aktiviteter i foreningen. Vi har de konkrete aktiviteter, som afholdelse af kurser og udgivelse af bladet Ret og skel, og så opfatter vi vort fællesskab som værende det, der holder gang i vores forening. Her støtter og servicerer vi medlemmerne på bedste vis, og det vil jeg vende tilbage senere i min beretning. Stig Gundersen, NaturErhversstyrelsen. 6

7 Det er vigtigt, at vi løbende har kontakt til alle vores berøringsflader. Dels at vi opsøger og udvikler nye kontakter, men også at vi fastholder de gode kontakter, vi allerede har. og Vejfredsloven for ca. 10 år siden, så han har som sådan, et godt kendskab til området. Næste årsmøde bliver fredag den 11. og lørdag den 12. marts 2016 på Hotel Christiansminde i Svendborg. Bestyrelsen Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder som vanligt, og vi tilstræber at afholde møderne i forbindelse med årsmøder og kurser, eller når vi i forvejen er samlet ved andre lejligheder, så omkostninger og tidsforbrug kan minimeres. Vi har ud over det almindelige driftsarbejde også arbejdet en del med fornyelse af kursustilbud og foreningstiltag. Angående rådgivning om Mark og Vejfreds-spørgsmål, er Helge Sølgaard efter bestyrelsens beslutning tiltrådt opgaven medium 2014, som følge af, at Holger Engvang efter mange års godt arbejde stoppede som rådgiver efter eget ønske. Helge Sølgaard er allerede godt i gang med opgaven, og har de sidste par år arbejdet tæt sammen Holger Engvang. Som tidligere formand for vores forening, har Helge Sølgaard deltaget i ministeriets udvalgsarbejde om Mark Svend Gunnar Kofoed-Dam Vi er heldigt stillet med at have de tidligere formænd Helge Sølgaard og Svend Gunnar Kofoed-Dam til rådighed for foreningens medlemmer. Derudover har vi også mulighed for at trække på advokat Peter Flint Jensen, og fuldmægtig Stig Gundersen, NaturErhvervstyrelsen, som vi har arbejdet tæt sammen med om forsikringsforhold, ansvar og digitale udsendelsesmetoder til afløsning for brevforsendelser ved indkaldelse til hegnsyn. Bestyrelsen arbejder på en udvidelse af rådgivningsarbejdet over for Hegnsynene, for at imødekomme fremtidige 7

8 ønsker og forventninger. Spørgsmål fra borgere henvises oftest til det lokale hegnssyn. Bestyrelsessekretær Preben Andersen tager sig af indsamlingen af domsafgørelser for foreningen, men der er desværre ingen garanti for, at vi får dem tilsendt. Vi vil derfor gerne, at foreningens medlemmer er opmærksomme på domsafgørelser og sender dem til foreningen, eller giver Preben Andersen et praj om dem. Det er naturligvis meget interessant for os, at opsamle samtlige domsafgørelser inden for vort felt. Vi arbejder på at forbedre mulighederne for at få domsafgørelserne, men retskredsene er jo som bekendt meget selvstændige, så selv om vi har en aftale med domstolsstyrelsen og med dommerforeningen om, at vi skal have tilsendt domsafgørelser, der vedrører hegnsyn, er det åbenbart svært at overholde aftalen. Dette kan også skyldes, at der kun forekommer få afgørelser, så derfor vil vi under alle omstændigheder gerne høre, hvis I som hegnsynsmedlemmer får viden om afgørelser i forbindelse med hegnsyn. Det er bestyrelsens opfattelse, at byretten burde være forpligtiget til at fremsende afgørelserne til NaturErhvervstyrelsen. En domstols-database, hvor alle domsafgørelser vil fremgå, er godt nok under opbygning, men det formodes at tage en længere årrække, inden den er klar. Hvis det forinden skulle lykkes NaturErhvervstyrelsen at få tilsendt afgørelserne, vil vi sandsynligvis kunne få dem derfra. Kurser og blad Uddannelse er en vigtig del af foreningens arbejde, og der har været afholdt et begynderkursus i februar Der var stor interesse for deltagelse, så vi holdt igen et begynderkursus i april 2014, efterfulgt af det sædvanlige efterårskursus den 1. november Andre aktører har også afholdt kurser, så rigtig mange har deltaget i kurser i det forløbne år. Det store antal kursusdeltagere er sandsynligvis gået ud over deltagerantallet ved dette årsmøde. Det håber vi at kunne rette op på med nye tiltag fremover. Efterårskurset i år afholdes lørdag den 31. oktober, og annonceres i septemberbladet reserver dog allerede nu datoen. Bladet Ret & Skel er et vigtigt aktiv for foreningen, hvilket også fremgår af formålsparagraffen, og bladet er som planlagt udkommet fire gange i perio- 8

9 Der lyttes til formandens beretning. den. Det er naturligvis altid til diskussion, under hvilken form bladet skal udkomme, men bestyrelsen er enige om, at det er et vigtigt ansigt for foreningen at vise. Vi arbejder på at nedbringe portoudgifterne og mulige løsninger er på vej, bl.a. at det holdes i en lavere portoklasse ved at nedsætte antallet af sider i hvert blad. hjemmesiden, i form af blanketter og links mv. Der er ca besøgende pr. år på siden. Det vil være en god ide, hvis kommunerne lavede links til vores hjemmeside på alle deres egne hjemmesider. Jeg vil benytte denne lejlighed til at rette en tak for stor velvillighed til Torben Østerbæk, som er vores Webmaster. Jeg vil benytte lejligheden til at rette en tak til redaktør Bent Jensen for det store arbejde, han gør med bladet. Det er også rart at se, at Brevkassen bliver brugt. Også en tak for det til advokat Peter Flint Jensen. Bestyrelsen arbejder løbende med forbedringer af vores hjemmeside www. hegnsyn.dk og gode ideer hertil modtages gerne. I øvrigt ligger publikationen Hegn og et godt naboskab, som foreningen har rettighederne til, også på hjemmesiden. Vi arbejder løbende på at få flere hjælperedskaber lagt på Statistik Forretningsfører Bent Jensen fremlagde under formandens beretning den seneste statistik for generalforsamlingen. Han kunne oplyse følgende vedrørende året 2014: 1. Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger: 696 (657 i 2013, hvilket giver en stigning på ca. 6 % fra 2013 til 14) 2. Hvor mange henvendelser herudover har formanden/ sekretæren modtaget: (5.137 i 2013) 9

10 3. Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet: 481 (452 i 2013, hvilket giver en stigning på ca. 7 %) 4. Hvor mange sager endte med forlig: 215 (203 i 2013, hvilket giver en stigning på ca. 6 %) 65 ud af 89 medlemskommuner havde indsendt statistik. (69 indsendte for 2013) Formanden sluttede sin beretning med en tak til foreningens bestyrelse, specialister og rådgivere og en tak til foreningens medlemmer for deres opbakning. -benje BREVKASSE Vi besvarer gerne spørgsmål i RET & SKEL s brevkasse. Her kan du få svar på dine spørgsmål om hegnsloven og alle de love, som relaterer sig til Hegnsynenes arbejde. Skriv dit spørgsmål allerede i dag og send det til Ret & Skel, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning eller mail til og få svar her i bladet. SYNSPUNKTER OG DEBAT Fat papiret og giv dit besyv med! Skriv om forslag, kommentarer eller hverdagserfaringer, som kan være andre til nytte. Læserindlæg til RET & SKEL indsendes til redaktøren. Skriv med blokbogstaver, på maskine eller PC og send gerne en diskette eller mail til: 10

11 Digital indkaldelse til hegnsyn er en lovlig fremgangsmåde Fuldmægtig Stig Gundersen, NaturErhvervsstyrelsen har på en direkte forespørgsel fra en kommune svaret følgende om muligheden for at anvende digital post ved indkaldelse til hegnsyn og ved udsendelse af kendelse. Hegnsynssekretariatet /v. Holbæk Kommune har den 15. januar 2015 spurgt, om I kan anvende digital post ved indkaldelse til hegnsyn, og om I kan anvende digital post ved udsendelse af en kendelse. I fortolker selv hegnsloven og bestemmelserne i Rpl. kap. 17, således ved indkaldelse til et hegnsyn: Ved vurderingen af anden vidnefast måde er det bestemmelserne i Rpl. der ligger til grund. Dog mener kommunen ikke, at digital forkyndelse er en mulighed endnu. For så vidt angår afsendelse af en kendelse vurderer kommunen ikke, at der er mulighed for at benytte digital post. NaturErhvervsstyrelsens vurdering Det fremgår af 34, stk. 1 i hegnsloven, at begæring om afholdelse af hegnsynsforretning indgives skriftligt til formanden for vedkommende hegnsynsdistrikt. Det fremgår af stk. 4, at begæringen, med de påtegninger, der er nævnt i stk. 2 og 3, derpå ved foranstaltning af den, der har begæret forretningen afholdt, ved anbefalet brev, ved stævningsmand på den i lov om rettens pleje for borgerlige sager foreskrevne måde, eller på anden vidnefast måde at forkynde for den anden part, således at denne får mindst 8 dages varsel. Ved forkyndelsen skal der overleveres indklagede en genpart af begæringen med påtegninger. Efter foretagen forkyndelse vil begæringen med oplysning om den anvendte forkyndelsesmåde være at tilbagelevere til hegnsynets formand. I den kommenterede hegnslov er det anført, at kravet om skriftlighed i stk. 1 betyder, at Hegnsynet efter hegnsloven alene kan behandle en sag, hvis klageren indgiver en skriftlig klage. Bestemmelsen i stk. 4 siger, at forkyndelse af begæringen skal ske ved anbefalet brev eller på anden vidnefast måde. I den kommenterede hegnslov står, at forkyndelse kan altid foretages 11

12 efter reglerne i retsplejeloven kap. 17 om forkyndelse af processuelle meddelelser i borgerlige sager. Det fremgår endvidere, at forkyndelse efter RPL 155 kan ske ved brevforkyndelse, digital forkyndelse, forenklet digital forkyndelse, postforkyndelse, stævningsmandsforkyndelse og telefonforkyndelse. Det fremgår endvidere, at en forkyndelse, der er sket i overensstemmelse med reglerne i kap. 17 i Rpl, er lovlig og har retsvirkning, selv om indklagede ikke bliver bekendt med det forkyndte, jf. 163, stk. 1. NaturErhvervstyrelsen finder, at kravet om skriftlighed ikke er til hinder for digital kommunikation. Om brevet sendes pr. post eller sendes elektronisk, er ikke afgørende. Som det fremgår af lovkommentaren, kan forkyndelse altid foretages efter reglerne i retsplejeloven kap. 17. I Rpl 154a, stk. 1, nr. 2, er det anført, at anvendelse af digital kommunikation kan ske, hvis der er tale om en meddelelse, der skal forkyndes. 155 omhandler forkyndelsesformerne. Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne til 154a, at med den foreslåede bestemmelse indføres der adgang til, at også andre myndigheder (tidl. var det udelukkende domstolene, der kunne foretage digital forkyndelse uden forudgående samtykke fra borgeren) kan foretage digital forkyndelse uden forudgående samtykke. Herudover indføres der adgang til at uden samtykke at sende en efterfølgende bekræftelse på en telefonforkyndelse og digitale påmindelser (pr. sms eller ) om tid og sted for retsmøde. Således mener vi, at retsplejelovens regler om digital post i 154a, jf. 155, kan anvendes ved indkaldelser til hegnsynet efter 34 i hegnsloven. For så vidt angår Holbæks kommunens spørgsmål, om man kan anvende digital post ved udsendelse af en kendelse, er NaturErhvertyrelsen enig i den vurdering, som kommunen selv har foretaget nemlig at det kan man ikke. Det fremgår udtrykkeligt af 40 i hegnsloven, at når hegnsynet har afsluttet behandlingen af en sag, tilstiller formanden parterne en udskrift af det afsluttede forlig eller kendelsen. Det fremgår endvidere af stk. 2, at overværer parterne ikke kendelsens afsigelse, skal udskrift af kendelsen inden 8 dage efter afsigelsen tilsendes parterne ved anbefalet brev. Der er altså ikke her henvist til rpl s regler. En ændring af 40, stk. 2. vil indgå i vores overvejelser ved næste lovrevision. 12

13 Evaluering af Årsmødet 2015 Årsmødet 2015 løb for 9. år i træk af stablen på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg. Det foregik i dagene 27. og 28. marts, og alle fik mulighed for efterfølgende at give deres mening til kende om arrangementet. Det benyttede 29 sig af. Meninger om det samlede indtryk af programmet: Tilfredshedsgraden: Antal: Procent af besvarelserne: Meget godt % Godt % Mindre godt 2 7 % Dårligt 0 0 % Ikke besvaret 0 0 % Om årsmødets gennemførelse: Tilfredshedsgraden: Antal: Procent af besvarelserne: Meget godt % Godt % Mindre godt 2 7 % Dårligt 0 0 % Ikke besvaret 0 0 % Om udbytte med hjem: Tilfredshedsgraden: Antal: Procent af besvarelserne: Meget godt 4 14% Godt % Mindre godt 3 10 % Dårligt 0 0 % Ikke besvaret 0 0 % Om mødestedet/hotel Christiansminde: Tilfredshedsgraden: Antal: Procent af besvarelserne: Meget godt % Godt % Mindre godt 0 0 % Dårligt 0 0 % Ikke besvaret 0 0 % -benje 13

14 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af rådgivnings- og kursusvirksomhed samt udgivelse af bladet RET & SKEL Som medlemmer kan optages medlemmer af Hegnsyn i alle landets kommuner. Alle medlemmer har stemmeret. Hegnsynssekretærer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred kan deltage i alle foreningens aktiviteter, herunder også med taleret ved generalforsamlingen. Kontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales årligt pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Henvend dig til forretningsføreren! Vedr. RET & SKEL når det ikke skal fremsendes mere, eller det skal sendes til en anden person ved adresseændringer Alt dette, og meget mere, tager forretningsføreren sig af ekstra eksemplar ønskes, eller tegning af et abonnement (koster i begge tilfælde kr. 100 pr. år). Derfor - ram plet ved at ringe eller skrive til: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf eller via foreningens hjemmeside: 14

15 BREVKASSE v. adv. Peter Flint Jensen Spørgsmål om skyggegener mv. fra en skov Vi bor i et kvarter med i alt 19 huse op til statsskov i Hellebæk, Nordsjælland. Husene er opført i Vi, de sidste 7 huse på vejen, bor tæt på skoven med et fællesareal imellem. Der er opsat trådhegn mellem skoven og os, et hegn som vi bekoster. Der er meget gamle bøgetræer og andre træer i statsskoven, i de 40 år er de vokset meget på den bakke, der ligger over for os. Det betyder, at vi næsten ingen sol har på vore terrasser om eftermiddagen, noget vi tidligere har haft. Samtidig lavede skoven for nogle år siden selvforyngelse med harvning på bakken, der giver et krat, solen ikke kan komme igennem. Vi havde kontakt til Statsskoven for to år siden (og også tidligere) og fik så fældet et par træer. Det har ikke afhjulpet problemet. Syd for os, på den anden side af togbanen der løber gennem skoven, er der fældet meget ned til gamle boliger og på bakken overfor. Ligesom der også nord for os er fældet ved et par boliger. Vi ved ikke, hvad vi kan gøre, men Statsskoven er så vidt vi ved også underlagt hegnsloven, vi forstår, der dog skal en sagkyndig udtalelse til - hvem og hvordan? Kan I hjælpe os. Med venlig hilsen Jette Benn Svar Som udgangspunkt regulerer hegnsloven ikke skoves påvirkning af naboejendomme. Der er således kun ganske få bestemmelser i hegnsloven, der kan have en vis relevans i den beskrevne situation. Det drejer sig om 19, hvor det efter stk. 2 gælder, at grene, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at dette herved udsættes for beskadigelse, eller som er til ulempe for den for naboejendommens drift nødvendige færdsel med redskaber, maskiner og køretøjer, er naboen berettiget til at afkappe i skellinien. Dernæst gælder efter 19, stk. 3, at grene, der på grund af alder, råd el.lign. skønnes at være farlige for sikkerheden på naboejendommen, kan hegnsynet efter naboens begæring pålægge ejeren at fjerne 15

16 Endelig følger det af 19, stk. 4, at ejeren af en til skov grænsende ejendom kan kræve, at skovejeren i skellinien kapper grene i større højde end i stk. 2 anført, når hegnsynet efter indhentet erklæring fra lederen af statsskovdistriktet eller, hvis denne skønnes inhabil, fra en af Miljøministeriet udpeget sagkyndig finder, at betydningen af sådan kapning væsentlig overstiger de af kapningen følgende ulemper for skovbrynets landskabelige værdi eller for skoven. Som det fremgår, er disse bestemmelser næppe brugbare til en løsning af det rejste problem. Ønskes sagen fortsat, kan der såfremt en forhandling ikke måtte føre til en løsning kun peges på anlæggelse af en retssag ved byretten. Inden dette skridt tages, må det dog kraftigt anbefales, at sagen drøftes med en advokat, der kan rådgive nærmere om udsigten til at vinde en sådan sag. Med venlig hilsen Peter Flint Jensen Spørgsmål om hække langs privat fællesvej Jeg tillader mig at skrive med en forespørgsel, selvom jeg ikke er medlem af noget hegnsyn, men blot en almindelig borger i Aarhus Kommune. Og jeg undskylder på forhånd, hvis det er til besvær. Det drejer sig om et spørgsmål, som jeg ikke kan finde et tilfredsstillende svar på efter at have tilbragt efterhånden hundredvis af timer med søgning på internettets mange sider om hegnslov og vejlov med meget mere. Det drejer sig i korthed om, hvorvidt det virkelig kan passe, at jeg ingen muligheder har for at få foranlediget, at min genbo klipper sin skæve og omfangsrige bøgehæk ind til skel på en privat fællesvej. Vi bor begge i en legegade - (paragraf 40 i færdselsloven) på en privat fællesvej i et rækkehuskvarter, hvor de enkelte rækkehuse har eget matrikelnummer. Inden for bygrænsen. Aarhus Kommune er vejmyndighed. Jeg og flere andre naboer færdes ad det vejstykke, det handler om. Vejen er åben for offentlig færdsel - postbuddet og skraldemanden benytter også vejen. Men den ligger for enden af en lukket vej og trafikken er dermed begrænset. Det vurderer kommunen som har haft en mand ude og vurdere på hækkens udbredelse. Svaret var, at hegnslovens paragraf 11 var sat ud af kraft til fordel for lov om private veje paragraf 61: så længe en brandbil kan komme ind i kvarteret vil kommunen ikke foretage sig noget overfor grundejeren. Jeg har forsøgt at indkalde til et hegnsyn, men fik den besked, at det kunne jeg ikke, idet min matrikel ikke støder op til den pågældende nabos matrikel: Der er en jo privat fællesvej i mellem. Den vej 16

17 som naboen lystigt lader sin hæk brede sig en halv meter ud over. Naturligvis har jeg som det første henvendt mig til naboen og venligt forelagt mit ønske om at han klippede hækken ind til skel. Han udvandrede af samtalen efter ti sekunder med den besked, at det var hans hæk, ikke min. Det skete efter at den grundejerforening, vi begge er medlem af, i årevis har skrevet og bedt medlemmer som ham om at klippe kvarterets hække ind til skel. Nu har vi så lige været samlet til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen - som bestyrer vedligeholdelsen af de private fællesveje i kvarteret (naturligvis uden den bemeldte nabos tilstedeværelse - den slags gider han ikke involvere sig i). På det møde blev situationen drøftet længe. En anden nabo kan næsten ikke få sin bil ud og ind af sin carport længere, fordi den problematiske nabo ikke klipper sin hæk ordentligt. Foreningens bestyrelse og de aktive medlemmer vil gerne have folk i kvarteret til at overholde hegnslovens mest basale regel, 11,1. Men vi står tilbage uden nogen form for handlemuligheder. Foreningen har ingen sanktionsmuligheder. Jeg har ingen påtaleret over Hegnssynet. Ergo kan indflyttere med bølletendenser lade deres hække gro langt over skel lade den vokse lige så højt de vil og klippe dem lige så skævt og grimt og ludende over skel, som de vil. Så det spørgsmål jeg arbejder mig hen imod er: Kan det virkelig passe, at vi intet kan gøre med loven(e) i hånden? Kan der anvises en fejl i ovenstående svar, vi har fået fra kommunen eller anvise en retslig vej videre, som jeg ikke har fået øje på endnu? Kan det virkelig passe, at det er forkert, når stort set samtlige danske kommuner skriver på deres hjemmeside, at hække skal klippes ind til skel - også på private fællesveje? Som det kan fornemmes, er samtale med problemnaboen ikke længere en mulighed. Jeg forsøgte ved en lejlighed at fortælle ham, at hans hustru havde været ved at køre mine børn ned, fordi hun bakkede ud i blinde bag deres anden hæk, på forsiden af deres hus, som også rager ud over skel. Han satte sig som reaktion på henvendelsen ind i sin bil, gassede op og ræsede ud af kvarterets legegade, mens jeg stod måbende tilbage. Med venlig hilsen Henrik Hjorth Andersen Svar Da der ikke er oplyst om nogen lokalplan / byplanvedtægt / deklaration mv., tillader jeg mig i det følgende at gå ud fra, at en sådan ikke eksisterer. Der er med dette udgangspunkt følgelig intet særligt retsgrundlag, der indsætter f.eks. en grundejerforening som påtaleberettiget. En grundejerforening kan derfor som udgangspunkt ikke rejse hegnssag mod et medlem.ligeledes kan en genbo 17

18 som det også nævnes - ikke rejse en hegnssag, idet hegnsloven kræver at man har fælles skel. Måtte grundejerforeningen have skøde på vejarealet, vil der være tale om et fælles skel mellem genboen og grundejerforeningen, hvorefter grundejerforeningen opfylder betingelserne for at rejse en hegnssag. Da denne nærliggende mulighed ikke er nævnt, lægger jeg til grund i det følgende, at dette ikke er tilfældet. Tilbage er vejmyndighedens eventuelle mulighed for at påtale overholdelsen af hegnslovens 11, stk. 1, der lyder: Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinien. Hegnets højde fastsættes om fornødent af hegnsynet under hensyntagen til bestemmelserne i 10, stk. 3 og 6. Grundejeren kan ikke over for det offentlige eller vejejeren stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning. Da bestemmelsen efter praksis tillige anvendes på eksisterende hegn, åbner den en vis mulighed for påtale af genboens hegn, men som nævnt er der desværre ingen påtaleret for en genbo eller i den givne situation grundejerforeningen (med mindre foreningen har skødet på vejarealet). Derimod anfører Bendt Berg på side 142 i sine kommentarer til Hegnsloven, at 3. punktum i denne bestemmelse giver vejmyndigheden en påtaleret. Med dette udgangspunkt og under henvisning til lov om private fællesvej gælder, at det er kommunalbestyrelsen, der er påtaleberettiget. Det følger dog samtidig af hegnslovens 6, at såfremt der i særlovgivningen mv. findes materielle regler om hegn, går disse forud for hegnslovens regler. Som det nævnes i spørgsmålet rummer lov om private fællesvej særlige regler i 61, stk. 2 (og 3), der lyder: Stk. 2. Når det er nødvendigt af hensyn til vejens istandsættelse eller til færdslen, kan kommunalbestyrelsen kræve træer og anden beplantning på, i eller over en privat fællesvej fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan påbyde den enkelte grundejer, ud for hvis ejendom beplantningen er placeret, eller fra hvis ejendom beplantningen stammer, at udføre et arbejde, jf. stk. 2. Hvis et sådant påbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældendes regning. Selv om 61, stk. 2 umiddelbart giver en 18

19 hjemmel for vejbestyrelsen til at påtale forholdet, kræver det naturligvis, at vejbestyrelsen vil påtale forholdet. Da dette åbenbart ikke er tilfældet, rejser det spørgsmålet, om der kan klages over vejbestyrelsens handlemåde. Det følger her af samme lovs 87, stk. 2, at der kun kan klages over retlige spørgsmål. I det omfang der som her - er tale om et skønsmæssig afgørelse, er der således ingen klageadgang. Så vidt ses, kan der herefter kun anvises den fremgangsmåde at anlægge et civilt søgsmål efter naborettens almindelige regler. Inden et sådant skridt tages, må det dog kraftigt anbefales, at sagen drøftes med en advokat, der kan rådgive nærmere om udsigten til at vinde en sådan sag. Med venlig hilsen Peter Flint Jensen SPØRG BARE Hegnsynsmedlemmer og sekretærer kan få rådgivning ved henvendelse til: Forretningsfører Bent Jensen, tlf Henvendelser besvares enten af forretningsføreren eller videresendes med henblik på besvarelse til foreningens rådgivende jurist, Peter Flint Jensen. Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henv. ske til: Helge Sølgaard, Tlf , Lov om Mark- og Vejfred og vejledning hertil kan findes på foreningens hjemmeside Vedr. generelle spørgsmål om hegnsloven og spørgsmål om lovfortolkning kan henvendelse rettes til: NaturErhvervstyrelsen på tlf eller Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på adressen Gør som 100 andre gør på hverdage: Besøg foreningens hjemmeside 19

20 Afsender Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning B Blodigt trylleshow ved årsmødemiddagen.

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 134 JUNI 2013 Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 123 Sept 2010 RET & Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 112 DECEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Den 27. oktober var der kaldt til regionsmøde i Roskilde Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen

Læs mere

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 127 SEPT 2011 Efterårskursus RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 116 DECEMBER 2008 Regionsmøde i Herning med blå himmel. RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 98 JUNI 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Det var ikke teksten fra formandens beretning, der mødte Årsmødedeltagerne i Nyborg, men hvad står der egentlig...? F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn.

Hegnsloven indeholder regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn. HEGNSREGLERNE En kort orientering: De almindelige regler om hegn og hegning findes i hegnsloven fra 1950. Lovens almindelige regler gælder ikke for Københavns Kommune. Loven omfatter både fælleshegn, dvs.

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere