Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP"

Transkript

1 L O K A L P L A N N R Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d Offentliggjort d

2

3 LOKALPLANOMRÅDET LOKALPLAN NR Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup. Skibetvejen Højenvej Karensdalvej Ribe Landevej Oversigtskort 1: Lokalplanen fastlægger rammerne for disponering af området til boligformål som åben-lav boligbebyggelse. Signaturforklaring: Oversigtskort med lokalplanens område 1:5000 Eksisterende bebyggelse Lokalplanens afgrænsning Skel ifølge Det Digitale Matrikelkort (kortet kan ikke bruges til opmåling) LOKALPLAN NR LOKALPLANOMRÅDET 3

4 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund for lokalplanlægningen 6 Indledning 6 Lokalplanens område og zonestatus 6 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Lokalplanens formål og områdets anvendelse 6 Udstykning og bebyggelse 7 Ubebyggede arealer 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 8 Grundejerforeninger 8 Andre myndigheder og anden planlægning 8 Regionplan 8 Kommuneplan - Plan Strukturplan 9 Arkitekturpolitik 9 El, vand- og varmeforsyning 9 Spildevandsplan 9 Miljøforhold 9 Zoneforhold 9 Naturbeskyttelsesloven 9 Museumsloven 10 Forundersøgelse for miljøpåvirkning 12 BESTEMMELSER 12 1 Lokalplanens formål 12 2 Lokalplanens område og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 13 4 Udstykning 13 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 14 6 Lednings- og lysanlæg 15 7 Miljøforhold 15 8 Bebyggelsens omfang og placering 16 9 Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger 21 VEDTAGELSESPÅTEGNING KORTBILAG 1. Lokalplanens område/eksisterende forhold 2. Delområder og udstykning 3. Lokalplankort 4. Illustrationsplan 4 LOKALPLAN NR. 1011

5 L Æ S E V E J L E D N I N G Læsevejledning til lokalplanen På denne side beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f. eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvor dan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stil ling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsfor slag. Efter indsigelsesfristens udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. LOKALPLAN NR LÆSEVEJLEDNING 5

6 R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Indledning Nr. Vilstrup er i Hovedstrukturen for Trekantområdet udpeget som landsby med mulighed for boligudbygning. Som en opfølgning af hovedstrukturen gennemførte Vejle Kommune i 2005 en strukturplan for Landsbyboliger i Vejle. Med strukturplanen blev der foretaget en registrering af landsbyernes kendetegn og funktioner, og der blev på baggrund af en debatperiode peget på mulige udbygningsmuligheder som grundlag for lokalplanlægning i landsbyerne. Lokalplan 1011 udarbejdes på baggrund af et ønske fra en privat grundejer om at opføre boliger på et areal mellem Ribe Landevej og Højenvej, der i strukturplanen blev udpeget som udbygningsmulighed i Nr. Vilstrup. Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanområdet ligger i den sydvestlige udkant af Nr. Vilstrup. Området er afgrænset af Ribe Landevej mod nord og mod øst af Højenvej. Allébeplantningen langs Højenvej holdes uden for lokalplanens område. Området afgrænses i vest af en lille bæk og en grusvej mod syd. Lokalplanen omfatter ca. 5,5 ha af matr. nr. 7a Nr. Vilstrup By, Skibet og ca. 800 m 2 af matr. nr. 7000a Nr. Vilstrup, Skibet. Afgrænsningen er vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet ligger i landzone. Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres hele lokalplanområdet fra landzone til byzone. Eksisterende forhold Lokalplanens område drives jordbrugsmæssigt som del af en landbrugsejendom på ca. 14 ha. Området ligger på et markant skrånende terræn, hvilket giver udsigt over det åbne land mod syd. På lokalplanområdet findes en lille bæk og et vandhul, og på nabogrunden mod sydvest ligger en mindre samling træer. Mod nord grænser lokalplanområdet op til ejendomme ved Ribe Landevej og Højenvej, og syd for området ligger et landbrug. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål og områdets anvendelse Det er lokalplanens formål at give mulighed for at etablere et nyt boligområde bestående af parcelhuse med en attraktiv beliggenhed. Lokalplanen skal sikre områdets disponering og bebyggelsens udformning, så den indpasses på en harmonisk måde i boligområdet. Det er også lokalplanens formål at fastlægge retningslinjer, så området udbygges ud fra bæredygtige holdninger ved byggemodning, udformning, opførelse og drift af byggeri og friarealer. Lokalplanens bærende idé er, at bevare områdets landskabelige og åbne karakter, at understrege terrænet ved placeringen af ny bebyggelse samt at sikre gode udsigtsforhold fra området. Etableringen af boliger skal derfor indpasses, så de følger terrænet og sikrer udsigtsforholdene fra de enkelte boliger. Mod syd etableres et grønt fællesareal. Udstykning og bebyggelse Udstykning af parceller til bebyggelse skal følge principperne i den retningsgivende udstykningsplan på kortbilag 2. Lokalplanområdets parceller til bebyggelse udgør tilsammen delområde 1 som vist på kortbilag 2. De 29 parcelhusgrunde, som lokalplanen giver mulighed for at udstykke, har en størrelse på mellem ca og m 2, og bebyggelsesprocenten må ikke blive større end 25 på parcelhusgrundene. Andel i friarealer kan ikke medregnes ved udregning af bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom. 6 LOKALPLAN NR. 1011

7 R E D E G Ø R E L S E For ejendomme omfattet af delområde 1 gælder, at bygninger ikke må være højere end 8,5 meter og opføres i op til 2 etager. Der kan kun opføres parcelhuse i området. Langs adgangsvejen fra Ribe Landevej og boligvejene pålægges en byggelinie på 5 meter fra vejskel, som vist på kortbilag 3. Bebyggelsen skal bære præg af en arkitektonisk helhed og tilsigtes et moderne arkitektonisk udtryk, der kan give boligområdet en speciel karakter. Materialer og farver skal være ensartede og harmoniske for det samlede boligområde. Ydervægge skal opføres i mursten, pudset mursten eller klinker. Der må således ikke opføres træhuse eller blokhuse. For mindre bygningspartier kan facaden dog bestå af træ eller glas. Bebyggelse skal have jordfarver eller opføres i hvid. Taget skal udformes med fladt tag, ensidig taghældning eller saddeltag og må ikke bære reflekterende tagmaterialer. Taget kan udføres med eksempelvis tegl, cementtagsten, eternitskifer og forpatineret zink. Ubebyggede arealer De ubebyggede arealer udgør tilsammen delområde 2 som vist på kortbilag 2. Langs Ribe Landevej etableres en støjafskærmning, som kan reducere vejtrafikstøjen i området. Afskærmningen skal udføres som en beplantet støjvold. På boligområdets højeste punkt i det nordøstlige hjørne udlægges et rekreativt fællesareal, hvor der kan opføres en legeplads. Som møblement på legepladsen foreslås utraditionelle møbler, der samtidig kan fungere som landmark for området. I områdets sydlige og lavest beliggende ende er der udlagt et grønt fællesområde, hvor der reserveres plads til etablering af et regnvandsbassin. Ligeledes reserveres plads til et regnvansdsbassin i det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet. Det grønne fællesområde er i Regionplan 2005 for Vejle Amt udpeget som lavbundsområde og potentielt vådområde og markerer overgangen fra boligområdet til det åbne land. På de resterende grønne fællesarealer i området kan der etableres opholdsmuligheder som f.eks. grillpladser eller mødesteder med borde, bænke eller legeredskaber. Beplantning i delområde 2 skal ske på baggrund af en beplantningsplan, der skal godkendes af kommunen. Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejadgang til området sker fra Ribe Landevej ved indkørsel til Nr. Vilstrup fra sydvest. Overkørslen til Ribe Landevej placeres, hvor der er gode oversigtsforhold. Der er fra området adgang til offentlige transportmidler. Adgangsvejen føres i en let bue, der følger områdets højdekurver i boligområdets nordlige ende. Boligvejene, der udgår fra adgangsvejen, går på tværs af højdekurverne. Med byrådets tilladelse, kan der gives tilslutning til Højenvej og Ribe Landevej for stier i området og vejadgang for regnvandsbassiner, der er vist på kortbilag 3. Alle veje i området udlægges i en bredde af 9 meter med et kørebaneareal på min. 5,5 meter. Der skal etableres fortov i den ene side af vejbanen i en bredde af min. 1,3 meter. Parkering i området sker i tilknytning til hver enkelt bolig. Der skal etableres min. én parkeringsplads pr. bolig. LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

8 R E D E G Ø R E L S E Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Grundeejerforeningen skal forestå driften og vedligeholdelsen af fællesarealer, private fællesveje, stier og fællesantenneforsyningen i området. ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLAN- LÆGNING Redegørelse for lokalplanens forhold til regionplan og kommuneplan samt anden planlægning for området. Regionplan Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens mål og retningslinier. Byudviklingsområde I Regionplan 2005 for Vejle Amt er lokalplanområdet ved Nr. Vilstrup udlagt til et byudviklingsområde. Den sydvestlige del af lokalplanområdet er endvidere i Regionplan 2005 udpeget som et potentielt vådområde og et lavbundsareal. Ifølge regionplanen skal potentielle vådområder friholdes for byggeri og anlæg. I forbindelse med nye byudviklingsområder opfordres kommunerne til at vurdere, hvilke ubebyggede lavbundsarealer i byudviklingsområder, der om nødvendigt kan benyttes til vandreservoirer. I lokalplanen friholdes det udpegede potentielle vådområde og lavbundsareal for bebyggelse og udlægges som fælles opholdsareal med mulighed for etablering af regnvandsbassin. Særlige betingelser Byudviklingsområdet er udlagt på den særlige betingelse, at der skal findes en alternativ kildeplads til kildepladsen under området som Nr. Vilstrup Vandværk henter vand fra. Kildepladsen er ikke bevaringsværdig p.g.a. sin bynære placering. Vejle Kommune har indgået aftale med Miljøcenter Odense om, at der ikke skal findes en alternativ kildeplads, men at området istedet behandles som et område med særlige drikkevandsinteresser. På ejendommen er derfor tinglyst en række krav til befæstigelse og spildevand, og at der ikke må bruges sprøjtemidler. Kommuneplan - Plan 2012 Hovedstruktur Lokalplanen er i overensstemmelse med de overordnede mål i kommuneplanens hovedstruktur. Af kommuneplanens hovedstruktur fremgår det, at der fortsat skal ske vækst i bosætningen. De mindre byer og landområderne kan tilbyde gode lokalmiljøer og attraktive landskaber, der er særligt velegnet til haveboliger og landsbyboliger. Landsbyboligen er parcelhuset eller rækkehuset, der knytter sig til landsbyens sociale liv og har nærhed til naturen. Nr. Vilstrup er i kommuneplanens hovedstruktur udpeget som landsby med udbygningsmuligheder. Rammebestemmelser Lokalplanområdet er ikke rammelagt som et byudviklingsområde i kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 33 til kommuneplanen. Strukturplan Vejle Kommune har vedtaget en strukturplan for Landsbyboliger i Vejle, hvor lokalplanens område er udpeget som udbygningsmulighed i Nr. Vilstrup. I overensstemmelse med strukturplanens overordnede principper fastlægger lokalplanen, at bebyggelsen skal følge det kuperede terræn, og at området omkring bebyggelsen mod syd og vest holdes åbent som fælles friareal for bebyggelsen. Som anført i strukturplanen gives der i dette område ligeledes mulighed for en ander- 8 LOKALPLAN NR. 1011

9 R E D E G Ø R E L S E ledes, moderne byggestil i forhold til landsbyens historiske byggestil. Dette skyldes områdets selvstændige beliggenhed på en skåning, der orienterer sig væk fra landsbyen. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinier i fremtidige planlægningsprojekter, nybyggerier, byfornyelsesprojekter og ved vurderinger af byggeansøgninger. Det er arkitekturpolitikkens mål at sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre områderne en højere arkitektonisk kvalitet. Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse vil fremstå som en samlet bebyggelse med materialer, konstruktioner og detaljer, der skaber et harmonisk helhedsindtryk. Bebyggelsen skal konstrueres og fremstå med en karakter og detailløsninger, som er i overensstemmelse med en almen opfattelse af moderne arkitektur. I dette område tilstræbes særligt gode løsninger for indpasning af boliger på stærkt skrånende terræn. El-, vand- og varmeforsyning Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra privat alment vandværk. Forsyningen med vand sker fra Nr. Vilstrup Vandværk. I lokalplanen disponeres med et regnvandsbassin og et lille vandhul i den lavest placerede ende af lokalplanområdet. Miljøforhold I Vejle Kommuneplan Plan 2012 anføres, at der ikke kan udlægges arealer til støjfølsom arealanvendelse i områder, der er belastet af et støjniveau på over 55 db(a) fra vejtrafik. Den vestlige del af lokalplanområdet er støjkonsekvensområde fra Ribe Landevej, hvor trafikmængden er på ca biler i døgnet (årsdøgnstrafikken 2004). Beregninger viser, at boliger vil skulle holde en afstand på ca. 40 meter fra vejmidten af Ribe Landevej for at opnå et støjniveau under 55 db(a). Lokalplanen fastlægger derfor, at der skal udføres en støjafskærmning langs Ribe Landevej, der kan nedbringe støjniveauet til under 55 db(a) ved boligerne og de primære opholdsarealer. Støjafskæmningen skal udføres som en beplantet jordvold med beliggenhed som vist på kortbilag 3. Zoneforhold Området ligger i landzone. Med vedtagelse af nærværende lokalplan vil hele området blive overført til byzone. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet berører ingen bygge- og beskyttelseslinier, eller beskyttet natur efter naturbeskyttelsesloven. Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning med naturgas. Spildevandsplan Lokalplanområdet er ikke omfattet af spildevandsplanen. Der er derfor udarbejdet et tillæg til den kommunale spildevandsplan. Af spildevandstillæg for et boligområde nord og syd i Nr. Vilstrup fremgår det, at der skal reserveres plads til bassiner til forsinkelse af regnvand. Museumsloven Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) er omfattet af museumslovens kapitel 8. Forud for byggemodning og byggeri skal Vejle Museum kontaktes. Hvis man under anlægsarbejdet finder fortidsminder, skal arbejdet standses, og Vejle Museum skal kontaktes. Området berører ingen beskyttede diger efter museumsloven. Vejle Museum anbefaler, at der foretages en arkæ- LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 9

10 R E D E G Ø R E L S E ologisk forundersøgelse af lokalplanområdet, da der er mulighed for fund af oldtidsbebyggelse. Forundesøgelse for miljøvurdering Vejle Kommune har foretaget en screening af lokalplanen i henhold til»lov om miljøvurdering af planer og programmer«(lov nr. 316 af 5. maj 2004). Lokalplanen er blevet screenet i forhold til landskab, kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelsesinteresser, biologisk mangfoldighed, befolkning, mennesker, vand, luft, klimatiske faktorer, trafik og materielle goder. Lokalplanen skønnes for de undersøgte emner at have en usandsynlig og uvæsentlig påvirkning af miljøet, dog undtagen emnet»visuel påvirkning«, som vurderes at have en sandsynlig miljøpåvirkning på grund af at boligområdet lokaliseres på en i dag ubebygget skråning i det åbne land. Dog vurderes denne påvirkning ikke at være væsentlig. Lokalplanen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 10 LOKALPLAN NR. 1011

11 R E D E G Ø R E L S E LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 11

12 B E S T E M M E L S E R Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Kirketorvet Vejle Lokalplan nr Boligområde ved Ribe landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup Efter lov om planlægning (Lov nr. 883 af 18. august 2004, med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, - at fastlægge områdets anvendelse til boligformål og skabe mulighed for opførelse af parcelhuse, - at udstykning, bebyggelse og fælles opholdsarealer sker, så de landskabelige, funktionelle og naturmæssige forhold i området tilgodeses, - at bebyggelser og opholdsarealer placeres, så de følger terrænet og opnår gode udsigtsforhold, - at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser med hensyn til materialeanvendelse og bygningers udformning, så bebyggelsen signalerer kvalitet og høj arkitektonisk værdi, - at placering og udformning af veje og stier sker trafiksikkert og tilpasser sig landskabet, - at overføre området fra landzone til byzone. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter en del af matr. nr. 7a og 7000a, Nr. Vilstrup by, Skibet, og alle paceller der efter den udstykkes fra ejendommen. 2.2 Området overføres fra landzone til byzone ved byrådets offentlige bekendtgørelse af den endelige lokalplan. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanens område inddeles i delområde 1 til boligformål og delområde 2 til fælles opholdsarealer som vist på kortbilag Lokalplanens delområde 1 må kun anvendes til boligformål som åbenlav bebyggelse i form af parcelhuse til helårsbeboelse. Der må kun opføres én bolig på hver ejendom. 3.3 Det er umiddelbart tilladt at drive visse former for erhvervsvirksomhed i en bolig, f.eks. indehaverens egen udøvelse af liberalt erhverv. I 12 LOKALPLAN NR. 1011

13 B E S T E M M E L S E R boligområder kan der indpasses mindre erhverv i umiddelbar tilknytning til boligen under forudsætning af: - at det er en virksomhed i klasse 1 efter Håndbog om Miljø- og Planlægning, - at der opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, - at erhvervsarealet højst udgør 50 % af det samlede bruttoetageareal på den enkelte ejendom, - at ejendommen fremstår med karakter af beboelsesejendom både i udformning af bebyggelse og indretning af ubebyggede arealer, ved skiltning eller lignende, og - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 3.4 Lokalplanens delområde 2 må kun anvendes som fælles opholdsarealer for bebyggelsen, dog undtaget 4.3 og samt støjafskærmning ud mod Ribe Landevej. Området kan indrettes med bænke, borde, legeredskaber, skulpturer og lignende. Inden for området kan der efter byrådets godkendelse opføres mindre bygninger til brug for områdets anvendelse. 4 Udstykning 4.1 Udstykning af parceller til bebyggelse må kun ske efter principperne i den retningsgivende udstykningsplan på kortbilag Området må udstykkes i 29 parcelhusgrunde og må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end m². 4.3 Et areal på ca. 400 m 2 som vist på kortbilag 3 kan overføres til den tilgrænsede ejendom matr. nr. 7k Nr. Vilstrup By, Skibet til brug for denne ejendoms anvendelse. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges areal til veje og sti med en beliggenhed som vist på kortbilag 3. Adgangsvejen A-A og boligvejene B-B udlægges alle i en bredde af 9 meter med et kørebaneareal på min. 5,5 meter. Der skal etableres fortov i den ene side i en bredde af minimum 1,3 meter. Stien a-a kan evt. befæstes med grus. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

14 B E S T E M M E L S E R Principskitse for vejareal 5.2 Vejadgang til lokalplanens område sker fra Ribe Landevej. Der kan dog med byrådets tilladelse gives tilslutning til Højenvej for stier til området og vejadgang for regnvandsbassiner. 5.3 Der reserveres plads til en mulig forlængelse af adgangsvejen A-A, så der opnås vejadgang fra matr. nr. 6t Nr. Vilstrup, Skibet som vist på kortbilag Der kan i øvrigt etableres stier i området fx. som vist på illustrationsplanen på kortbilag 4. Stier gives en bredde af 5,0 meter. Der er ingen krav om befæstelse af stierne. 5.5 Der må etableres en indkørsel til hver ejendom med en max. bredde på 4 meter. 5.6 Der etableres allébeplantning langs adgangsvejen A-A efter principperne på kortbilag 4. Træsorterne kan fx. være lind eller ask. 5.7 Der skal udlægges areal til 2 p-pladser på hver grund. Heraf skal mindst 1 p-plads anlægges. 6 Lednings- og lysanlæg 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning m.m., må kun udføres som jordkabler. 6.2 Der skal sikres mulighed for placering af master og kabelskabe for elforsyning, gadebelysning, fællesantenne m.v. indtil en afstand af 0,7 meter fra skel mod vej, parkerings- og vendepladser samt stier. 6.3 Der skal sikres mulighed for nedlægning af vandledninger, el-, fællesantenne og telefonkabler på grunden i en afstand af 0,5 meter fra 14 LOKALPLAN NR. 1011

15 B E S T E M M E L S E R skel mod vej, parkerings- og vendepladser samt stier. 6.4 Kloakanlægget for lokalplanens område udføres med separat kloakering. Regnvand fra boliger og veje afledes til områdets regnvandsbassiner, der udlægges med en retningsgivende placering som vist på kortbilag 3. 7 Miljøforhold 7.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyningsanlæg. Tilslutningspligten gælder ikke bebyggelse, der opfylder bygningsreglementets klassifikationer for lavenergihuse. Byrådet kan endvidere meddele særlig tilladelse til indretning af alternative opvarmningsanlæg, f.eks. solvarmeanlæg. 7.2 Det skal sikres, at det udendørs døgnækvivalente trafikstøjniveau på ejendommene ikke overstiger 55 db(a) målt i forhold til vejstøj fra Ribe Landevej. 7.3 Der skal etableres støjafskærmning langs Ribe Landevej med en placering som vist på kortbilag 3. Afskærmningen udføres som beplantet jordvold. 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Andel i fælles friarealer kan ikke medregnes ved beregning af bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom. 8.2 Bebyggelse må opføres i op til 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må have en højde, der overstiger 8,5 meter over terræn/niveauplan. Højden måles fra et eller flere niveauplaner fastsat af kommunen i byggesagsbehandlingen. Se også 10.2 om terrænregulering. 8.3 Evt. kælder må ikke have loftet beliggende mere end 0,8 m over terræn/niveauplan. 0,8 m 2 etager 1 etage med kælder e 1 etage med forskudt plan, som er tilpasset terrænet Principskitser for bebyggelse LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 15

16 B E S T E M M E L S E R 8.4 Langs adgangsvejen og boligvejene pålægges en byggelinie på 5 meter fra vejskel som vist på kortbilag 3. På ejendomme omfattet af en byggelinie, skal bebyggelse opføres med facade i linien. 8.5 Garager, carporte og mindre bygninger kan opføres i eller bag byggelinien og kan ikke opføres mellem vej og byggelinie. 8.6 Garager, udhuse og mindre bygninger, der opføres nærmere skel end 2,5 meter, skal opføres i skel eller mindst 1 meter derfra. Udhuse der anvendes til mindre dyrehold må ikke placeres nærmere skel end 2,5 meter. 8.7 Fritliggende garager, carporte og udhuse, der udføres med taghældning som den øvrige bebyggelse på grunden eller lavere, kan afvige fra bygningsreglementets bestemmelse om bygningshøjde i skel. Garager, carporte og udhuses højde skal overholde en linie bestemt af højde 2,5 meter i skel og højde 3,5 meter i en afstand af 2,5 meter fra skel. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Ydervægge skal opføres i mursten, pudset mursten eller klinker. For mindre bygningspartier kan desuden anvendes trækonstruktioner og glas. Der må ikke opføres træhuse eller blokhuse. 9.2 Tage kan udføres med fladt tag, ensidig taghældning eller med sadeltag. Tagene må ikke have udhæng, valme eller halve valme gavle. Tagene skal etableres med følgende taghældninger: - Flade tage: 0-5 grader - Tage med ensidig hældning: grader - Saddeltage: grader 9.3 Taget skal udføres med tegl, cementtagsten, eternitskifer eller forpatineret zink. Tage må ikke udføres med reflekterende overflader. Tagmateriale må højest have en glans, der svarer til malebehandlet overflade med glanstrin 15. Ovenlysvinduer, solfangere og solceller er undtaget. Der kan tillades mindre glaspartier i tagkonstruktionen. 9.4 Solfangere/solceller skal opsættes direkte på tage, facader eller indbygges i bygningen, således at synlige fritstående konstruktioner undgås. 16 LOKALPLAN NR. 1011

17 B E S T E M M E L S E R 9.5 Farver på både tag og ydervægge skal holdes i jordfarver eller for facadebebyggelsens vedkommende også i hvid. 9.6 Ingen form for skiltning og reklamer må opsættes. 9.7 Der må ikke opstilles udendørs antenneanlæg. Der må dog opstilles antenner med et begrænset omfang på de enkelte ejendomme, når antennen er beregnet for tilslutning til radioamatøranlæg og lignende. Parabolantenne kan kun opsættes med en placering, så parabolen ikke er umiddelbart synlig fra nabogrundene, offentlige og private veje, stier og lignende. Parabolantenner skal højst have en diameter på 1 meter. 10 Ubebyggede arealer 10.1 Beplantning af de udlagte fælles opholdsarealer inden for delområde 2 må kun ske i overensstemmelse med en for området samlet udarbejdet beplantningsplan, der skal godkendes af byrådet Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende niveau og ikke nærmere skel end 0,5 m uden byrådets tilladelse. Terrænregulering må udføres med en maksimal hældning på 1:1,5 som vist på principskitsen. Terrænregulering skal udformes som naturlige skråninger uden brug af stensætninger. Dog må der ved anlæg af veje og udformning af regnvandsbassiner ske en større terrænregulering end +/- 0,5 meter. Principskitse for terrænregulering 10.3 Der må ikke sættes lystbåde og uindregistrerede køretøjer på grundene og vejene. Iht. færdselsloven må der alene parkeres biler med en tilladt totalvægt indtil 3500 kg, motorcykler og knallerter. Parkering af øvrige motordrevne køretøjer, påhængskøretøjer og blokvogne er ikke tilladt. På grundene er det dog tilladt at parkere påhængsredskaber (trailere, campingvogne). Vinteropbevaring af campingvogne må ikke finde sted i tidsrummet mellem 1. oktober og 31. marts. På grundene må der stilles lystbåde med en længde på under 7 meter. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 17

18 B E S T E M M E L S E R 10.4 Alle hegn i skel må kun etableres som levende hegn. Hegn mod vej må dog ikke plantes i skel, men skal plantes på egen grund, mindst 0,5 meter fra skel. Hegn mod vej må ikke blive mere end 1 meter høje På de fælles opholdsarealer inden for delområde 2 kan der etableres legeredskaber, grillpladser, bænke, skulpturer og lignende, samt anlægges stier Belysning af veje og stier og andre færdselsarealer skal udføres som parkbelysning med en lyspunktshøjde på max. 3,5 meter som afskærmet og ikke blændende skotbelysning eller pullertbelysning I lokalplanområdets laveste område i den sydøstlige ende samt i den sydvestlige ende reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner med en beliggenhed og et omfang som vist retningsgivende på kortbilag Bækken og vandhullet mod syd og sydvest bibeholdes som en naturlig del af det grønne område. 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektivt varmeforsyningsanlæg jf Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg og er sikret afledning til områdets regnvandsbassiner Ny bebyggelse skal tilsluttes den for området fælles antenneforsyning. Vedligeholdelse og drift af antenneforsyningen påhviler grundejerforeningen Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er udlagt og etableret de i 5.7 nævnte parkeringspladser For bebyggelser der opføres på grunde i støjkonsekvenszonen fra Ribe Landevej gælder, at boligerne ikke må tages i brug, før der er etableret den tilstrækkelige støjafskærmning, der reducerer støjen fra Ribe Landevej til maksimalt 55 db(a) efter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj, der er bindende for ny bebyggelse. 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område. 18 LOKALPLAN NR. 1011

19 B E S T E M M E L S E R 12.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når 25 % af de udstykkede grunde i lokalplanområdet er solgt, og når byrådet stiller krav om det. Grundejerne skal indkalde til stiftende generalforsamling og vedtage de nødvendige vedtægter for foreningen Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer, private fællesveje og stier inden for lokalplanens område, herunder snerydning og glatførebekæmpelse på veje og stier. Endvidere skal grundejerforeningen stå for vedligeholdelse og drift af fællessantenneforsyningen Grunejerforeningen skal i deres vedtægteter optage bestemmelser om, at der er forbud mod brug af sprøjtemidler Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på lokalplanområdets fælles friarealer og anlæg omfattet af delområde 2, når byrådet stiller krav om det Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det vil være af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 19

20 B E S T E M M E L S E R 13.5 Private tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 20 LOKALPLAN NR. 1011

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 199 kommuneplantillæg nr. 24

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 199 kommuneplantillæg nr. 24 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 199 kommuneplantillæg nr. 24 Lokalplan 199 for et område ved Grejsdalsvej og Grønholt og kommuneplantillæg nr. 24 blev endelig godkendt af Vejle Byråd den 27.06.2001

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere