Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP"

Transkript

1 L O K A L P L A N N R Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d Offentliggjort d

2

3 LOKALPLANOMRÅDET LOKALPLAN NR Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup. Skibetvejen Højenvej Karensdalvej Ribe Landevej Oversigtskort 1: Lokalplanen fastlægger rammerne for disponering af området til boligformål som åben-lav boligbebyggelse. Signaturforklaring: Oversigtskort med lokalplanens område 1:5000 Eksisterende bebyggelse Lokalplanens afgrænsning Skel ifølge Det Digitale Matrikelkort (kortet kan ikke bruges til opmåling) LOKALPLAN NR LOKALPLANOMRÅDET 3

4 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund for lokalplanlægningen 6 Indledning 6 Lokalplanens område og zonestatus 6 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Lokalplanens formål og områdets anvendelse 6 Udstykning og bebyggelse 7 Ubebyggede arealer 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 8 Grundejerforeninger 8 Andre myndigheder og anden planlægning 8 Regionplan 8 Kommuneplan - Plan Strukturplan 9 Arkitekturpolitik 9 El, vand- og varmeforsyning 9 Spildevandsplan 9 Miljøforhold 9 Zoneforhold 9 Naturbeskyttelsesloven 9 Museumsloven 10 Forundersøgelse for miljøpåvirkning 12 BESTEMMELSER 12 1 Lokalplanens formål 12 2 Lokalplanens område og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 13 4 Udstykning 13 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 14 6 Lednings- og lysanlæg 15 7 Miljøforhold 15 8 Bebyggelsens omfang og placering 16 9 Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger 21 VEDTAGELSESPÅTEGNING KORTBILAG 1. Lokalplanens område/eksisterende forhold 2. Delområder og udstykning 3. Lokalplankort 4. Illustrationsplan 4 LOKALPLAN NR. 1011

5 L Æ S E V E J L E D N I N G Læsevejledning til lokalplanen På denne side beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f. eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvor dan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stil ling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsfor slag. Efter indsigelsesfristens udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. LOKALPLAN NR LÆSEVEJLEDNING 5

6 R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Indledning Nr. Vilstrup er i Hovedstrukturen for Trekantområdet udpeget som landsby med mulighed for boligudbygning. Som en opfølgning af hovedstrukturen gennemførte Vejle Kommune i 2005 en strukturplan for Landsbyboliger i Vejle. Med strukturplanen blev der foretaget en registrering af landsbyernes kendetegn og funktioner, og der blev på baggrund af en debatperiode peget på mulige udbygningsmuligheder som grundlag for lokalplanlægning i landsbyerne. Lokalplan 1011 udarbejdes på baggrund af et ønske fra en privat grundejer om at opføre boliger på et areal mellem Ribe Landevej og Højenvej, der i strukturplanen blev udpeget som udbygningsmulighed i Nr. Vilstrup. Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanområdet ligger i den sydvestlige udkant af Nr. Vilstrup. Området er afgrænset af Ribe Landevej mod nord og mod øst af Højenvej. Allébeplantningen langs Højenvej holdes uden for lokalplanens område. Området afgrænses i vest af en lille bæk og en grusvej mod syd. Lokalplanen omfatter ca. 5,5 ha af matr. nr. 7a Nr. Vilstrup By, Skibet og ca. 800 m 2 af matr. nr. 7000a Nr. Vilstrup, Skibet. Afgrænsningen er vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet ligger i landzone. Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres hele lokalplanområdet fra landzone til byzone. Eksisterende forhold Lokalplanens område drives jordbrugsmæssigt som del af en landbrugsejendom på ca. 14 ha. Området ligger på et markant skrånende terræn, hvilket giver udsigt over det åbne land mod syd. På lokalplanområdet findes en lille bæk og et vandhul, og på nabogrunden mod sydvest ligger en mindre samling træer. Mod nord grænser lokalplanområdet op til ejendomme ved Ribe Landevej og Højenvej, og syd for området ligger et landbrug. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål og områdets anvendelse Det er lokalplanens formål at give mulighed for at etablere et nyt boligområde bestående af parcelhuse med en attraktiv beliggenhed. Lokalplanen skal sikre områdets disponering og bebyggelsens udformning, så den indpasses på en harmonisk måde i boligområdet. Det er også lokalplanens formål at fastlægge retningslinjer, så området udbygges ud fra bæredygtige holdninger ved byggemodning, udformning, opførelse og drift af byggeri og friarealer. Lokalplanens bærende idé er, at bevare områdets landskabelige og åbne karakter, at understrege terrænet ved placeringen af ny bebyggelse samt at sikre gode udsigtsforhold fra området. Etableringen af boliger skal derfor indpasses, så de følger terrænet og sikrer udsigtsforholdene fra de enkelte boliger. Mod syd etableres et grønt fællesareal. Udstykning og bebyggelse Udstykning af parceller til bebyggelse skal følge principperne i den retningsgivende udstykningsplan på kortbilag 2. Lokalplanområdets parceller til bebyggelse udgør tilsammen delområde 1 som vist på kortbilag 2. De 29 parcelhusgrunde, som lokalplanen giver mulighed for at udstykke, har en størrelse på mellem ca og m 2, og bebyggelsesprocenten må ikke blive større end 25 på parcelhusgrundene. Andel i friarealer kan ikke medregnes ved udregning af bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom. 6 LOKALPLAN NR. 1011

7 R E D E G Ø R E L S E For ejendomme omfattet af delområde 1 gælder, at bygninger ikke må være højere end 8,5 meter og opføres i op til 2 etager. Der kan kun opføres parcelhuse i området. Langs adgangsvejen fra Ribe Landevej og boligvejene pålægges en byggelinie på 5 meter fra vejskel, som vist på kortbilag 3. Bebyggelsen skal bære præg af en arkitektonisk helhed og tilsigtes et moderne arkitektonisk udtryk, der kan give boligområdet en speciel karakter. Materialer og farver skal være ensartede og harmoniske for det samlede boligområde. Ydervægge skal opføres i mursten, pudset mursten eller klinker. Der må således ikke opføres træhuse eller blokhuse. For mindre bygningspartier kan facaden dog bestå af træ eller glas. Bebyggelse skal have jordfarver eller opføres i hvid. Taget skal udformes med fladt tag, ensidig taghældning eller saddeltag og må ikke bære reflekterende tagmaterialer. Taget kan udføres med eksempelvis tegl, cementtagsten, eternitskifer og forpatineret zink. Ubebyggede arealer De ubebyggede arealer udgør tilsammen delområde 2 som vist på kortbilag 2. Langs Ribe Landevej etableres en støjafskærmning, som kan reducere vejtrafikstøjen i området. Afskærmningen skal udføres som en beplantet støjvold. På boligområdets højeste punkt i det nordøstlige hjørne udlægges et rekreativt fællesareal, hvor der kan opføres en legeplads. Som møblement på legepladsen foreslås utraditionelle møbler, der samtidig kan fungere som landmark for området. I områdets sydlige og lavest beliggende ende er der udlagt et grønt fællesområde, hvor der reserveres plads til etablering af et regnvandsbassin. Ligeledes reserveres plads til et regnvansdsbassin i det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet. Det grønne fællesområde er i Regionplan 2005 for Vejle Amt udpeget som lavbundsområde og potentielt vådområde og markerer overgangen fra boligområdet til det åbne land. På de resterende grønne fællesarealer i området kan der etableres opholdsmuligheder som f.eks. grillpladser eller mødesteder med borde, bænke eller legeredskaber. Beplantning i delområde 2 skal ske på baggrund af en beplantningsplan, der skal godkendes af kommunen. Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejadgang til området sker fra Ribe Landevej ved indkørsel til Nr. Vilstrup fra sydvest. Overkørslen til Ribe Landevej placeres, hvor der er gode oversigtsforhold. Der er fra området adgang til offentlige transportmidler. Adgangsvejen føres i en let bue, der følger områdets højdekurver i boligområdets nordlige ende. Boligvejene, der udgår fra adgangsvejen, går på tværs af højdekurverne. Med byrådets tilladelse, kan der gives tilslutning til Højenvej og Ribe Landevej for stier i området og vejadgang for regnvandsbassiner, der er vist på kortbilag 3. Alle veje i området udlægges i en bredde af 9 meter med et kørebaneareal på min. 5,5 meter. Der skal etableres fortov i den ene side af vejbanen i en bredde af min. 1,3 meter. Parkering i området sker i tilknytning til hver enkelt bolig. Der skal etableres min. én parkeringsplads pr. bolig. LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

8 R E D E G Ø R E L S E Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Grundeejerforeningen skal forestå driften og vedligeholdelsen af fællesarealer, private fællesveje, stier og fællesantenneforsyningen i området. ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLAN- LÆGNING Redegørelse for lokalplanens forhold til regionplan og kommuneplan samt anden planlægning for området. Regionplan Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens mål og retningslinier. Byudviklingsområde I Regionplan 2005 for Vejle Amt er lokalplanområdet ved Nr. Vilstrup udlagt til et byudviklingsområde. Den sydvestlige del af lokalplanområdet er endvidere i Regionplan 2005 udpeget som et potentielt vådområde og et lavbundsareal. Ifølge regionplanen skal potentielle vådområder friholdes for byggeri og anlæg. I forbindelse med nye byudviklingsområder opfordres kommunerne til at vurdere, hvilke ubebyggede lavbundsarealer i byudviklingsområder, der om nødvendigt kan benyttes til vandreservoirer. I lokalplanen friholdes det udpegede potentielle vådområde og lavbundsareal for bebyggelse og udlægges som fælles opholdsareal med mulighed for etablering af regnvandsbassin. Særlige betingelser Byudviklingsområdet er udlagt på den særlige betingelse, at der skal findes en alternativ kildeplads til kildepladsen under området som Nr. Vilstrup Vandværk henter vand fra. Kildepladsen er ikke bevaringsværdig p.g.a. sin bynære placering. Vejle Kommune har indgået aftale med Miljøcenter Odense om, at der ikke skal findes en alternativ kildeplads, men at området istedet behandles som et område med særlige drikkevandsinteresser. På ejendommen er derfor tinglyst en række krav til befæstigelse og spildevand, og at der ikke må bruges sprøjtemidler. Kommuneplan - Plan 2012 Hovedstruktur Lokalplanen er i overensstemmelse med de overordnede mål i kommuneplanens hovedstruktur. Af kommuneplanens hovedstruktur fremgår det, at der fortsat skal ske vækst i bosætningen. De mindre byer og landområderne kan tilbyde gode lokalmiljøer og attraktive landskaber, der er særligt velegnet til haveboliger og landsbyboliger. Landsbyboligen er parcelhuset eller rækkehuset, der knytter sig til landsbyens sociale liv og har nærhed til naturen. Nr. Vilstrup er i kommuneplanens hovedstruktur udpeget som landsby med udbygningsmuligheder. Rammebestemmelser Lokalplanområdet er ikke rammelagt som et byudviklingsområde i kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 33 til kommuneplanen. Strukturplan Vejle Kommune har vedtaget en strukturplan for Landsbyboliger i Vejle, hvor lokalplanens område er udpeget som udbygningsmulighed i Nr. Vilstrup. I overensstemmelse med strukturplanens overordnede principper fastlægger lokalplanen, at bebyggelsen skal følge det kuperede terræn, og at området omkring bebyggelsen mod syd og vest holdes åbent som fælles friareal for bebyggelsen. Som anført i strukturplanen gives der i dette område ligeledes mulighed for en ander- 8 LOKALPLAN NR. 1011

9 R E D E G Ø R E L S E ledes, moderne byggestil i forhold til landsbyens historiske byggestil. Dette skyldes områdets selvstændige beliggenhed på en skåning, der orienterer sig væk fra landsbyen. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinier i fremtidige planlægningsprojekter, nybyggerier, byfornyelsesprojekter og ved vurderinger af byggeansøgninger. Det er arkitekturpolitikkens mål at sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre områderne en højere arkitektonisk kvalitet. Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse vil fremstå som en samlet bebyggelse med materialer, konstruktioner og detaljer, der skaber et harmonisk helhedsindtryk. Bebyggelsen skal konstrueres og fremstå med en karakter og detailløsninger, som er i overensstemmelse med en almen opfattelse af moderne arkitektur. I dette område tilstræbes særligt gode løsninger for indpasning af boliger på stærkt skrånende terræn. El-, vand- og varmeforsyning Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra privat alment vandværk. Forsyningen med vand sker fra Nr. Vilstrup Vandværk. I lokalplanen disponeres med et regnvandsbassin og et lille vandhul i den lavest placerede ende af lokalplanområdet. Miljøforhold I Vejle Kommuneplan Plan 2012 anføres, at der ikke kan udlægges arealer til støjfølsom arealanvendelse i områder, der er belastet af et støjniveau på over 55 db(a) fra vejtrafik. Den vestlige del af lokalplanområdet er støjkonsekvensområde fra Ribe Landevej, hvor trafikmængden er på ca biler i døgnet (årsdøgnstrafikken 2004). Beregninger viser, at boliger vil skulle holde en afstand på ca. 40 meter fra vejmidten af Ribe Landevej for at opnå et støjniveau under 55 db(a). Lokalplanen fastlægger derfor, at der skal udføres en støjafskærmning langs Ribe Landevej, der kan nedbringe støjniveauet til under 55 db(a) ved boligerne og de primære opholdsarealer. Støjafskæmningen skal udføres som en beplantet jordvold med beliggenhed som vist på kortbilag 3. Zoneforhold Området ligger i landzone. Med vedtagelse af nærværende lokalplan vil hele området blive overført til byzone. Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdet berører ingen bygge- og beskyttelseslinier, eller beskyttet natur efter naturbeskyttelsesloven. Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning med naturgas. Spildevandsplan Lokalplanområdet er ikke omfattet af spildevandsplanen. Der er derfor udarbejdet et tillæg til den kommunale spildevandsplan. Af spildevandstillæg for et boligområde nord og syd i Nr. Vilstrup fremgår det, at der skal reserveres plads til bassiner til forsinkelse af regnvand. Museumsloven Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) er omfattet af museumslovens kapitel 8. Forud for byggemodning og byggeri skal Vejle Museum kontaktes. Hvis man under anlægsarbejdet finder fortidsminder, skal arbejdet standses, og Vejle Museum skal kontaktes. Området berører ingen beskyttede diger efter museumsloven. Vejle Museum anbefaler, at der foretages en arkæ- LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 9

10 R E D E G Ø R E L S E ologisk forundersøgelse af lokalplanområdet, da der er mulighed for fund af oldtidsbebyggelse. Forundesøgelse for miljøvurdering Vejle Kommune har foretaget en screening af lokalplanen i henhold til»lov om miljøvurdering af planer og programmer«(lov nr. 316 af 5. maj 2004). Lokalplanen er blevet screenet i forhold til landskab, kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelsesinteresser, biologisk mangfoldighed, befolkning, mennesker, vand, luft, klimatiske faktorer, trafik og materielle goder. Lokalplanen skønnes for de undersøgte emner at have en usandsynlig og uvæsentlig påvirkning af miljøet, dog undtagen emnet»visuel påvirkning«, som vurderes at have en sandsynlig miljøpåvirkning på grund af at boligområdet lokaliseres på en i dag ubebygget skråning i det åbne land. Dog vurderes denne påvirkning ikke at være væsentlig. Lokalplanen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingslovens 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 10 LOKALPLAN NR. 1011

11 R E D E G Ø R E L S E LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 11

12 B E S T E M M E L S E R Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Kirketorvet Vejle Lokalplan nr Boligområde ved Ribe landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup Efter lov om planlægning (Lov nr. 883 af 18. august 2004, med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, - at fastlægge områdets anvendelse til boligformål og skabe mulighed for opførelse af parcelhuse, - at udstykning, bebyggelse og fælles opholdsarealer sker, så de landskabelige, funktionelle og naturmæssige forhold i området tilgodeses, - at bebyggelser og opholdsarealer placeres, så de følger terrænet og opnår gode udsigtsforhold, - at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser med hensyn til materialeanvendelse og bygningers udformning, så bebyggelsen signalerer kvalitet og høj arkitektonisk værdi, - at placering og udformning af veje og stier sker trafiksikkert og tilpasser sig landskabet, - at overføre området fra landzone til byzone. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter en del af matr. nr. 7a og 7000a, Nr. Vilstrup by, Skibet, og alle paceller der efter den udstykkes fra ejendommen. 2.2 Området overføres fra landzone til byzone ved byrådets offentlige bekendtgørelse af den endelige lokalplan. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanens område inddeles i delområde 1 til boligformål og delområde 2 til fælles opholdsarealer som vist på kortbilag Lokalplanens delområde 1 må kun anvendes til boligformål som åbenlav bebyggelse i form af parcelhuse til helårsbeboelse. Der må kun opføres én bolig på hver ejendom. 3.3 Det er umiddelbart tilladt at drive visse former for erhvervsvirksomhed i en bolig, f.eks. indehaverens egen udøvelse af liberalt erhverv. I 12 LOKALPLAN NR. 1011

13 B E S T E M M E L S E R boligområder kan der indpasses mindre erhverv i umiddelbar tilknytning til boligen under forudsætning af: - at det er en virksomhed i klasse 1 efter Håndbog om Miljø- og Planlægning, - at der opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, - at erhvervsarealet højst udgør 50 % af det samlede bruttoetageareal på den enkelte ejendom, - at ejendommen fremstår med karakter af beboelsesejendom både i udformning af bebyggelse og indretning af ubebyggede arealer, ved skiltning eller lignende, og - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 3.4 Lokalplanens delområde 2 må kun anvendes som fælles opholdsarealer for bebyggelsen, dog undtaget 4.3 og samt støjafskærmning ud mod Ribe Landevej. Området kan indrettes med bænke, borde, legeredskaber, skulpturer og lignende. Inden for området kan der efter byrådets godkendelse opføres mindre bygninger til brug for områdets anvendelse. 4 Udstykning 4.1 Udstykning af parceller til bebyggelse må kun ske efter principperne i den retningsgivende udstykningsplan på kortbilag Området må udstykkes i 29 parcelhusgrunde og må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end m². 4.3 Et areal på ca. 400 m 2 som vist på kortbilag 3 kan overføres til den tilgrænsede ejendom matr. nr. 7k Nr. Vilstrup By, Skibet til brug for denne ejendoms anvendelse. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges areal til veje og sti med en beliggenhed som vist på kortbilag 3. Adgangsvejen A-A og boligvejene B-B udlægges alle i en bredde af 9 meter med et kørebaneareal på min. 5,5 meter. Der skal etableres fortov i den ene side i en bredde af minimum 1,3 meter. Stien a-a kan evt. befæstes med grus. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

14 B E S T E M M E L S E R Principskitse for vejareal 5.2 Vejadgang til lokalplanens område sker fra Ribe Landevej. Der kan dog med byrådets tilladelse gives tilslutning til Højenvej for stier til området og vejadgang for regnvandsbassiner. 5.3 Der reserveres plads til en mulig forlængelse af adgangsvejen A-A, så der opnås vejadgang fra matr. nr. 6t Nr. Vilstrup, Skibet som vist på kortbilag Der kan i øvrigt etableres stier i området fx. som vist på illustrationsplanen på kortbilag 4. Stier gives en bredde af 5,0 meter. Der er ingen krav om befæstelse af stierne. 5.5 Der må etableres en indkørsel til hver ejendom med en max. bredde på 4 meter. 5.6 Der etableres allébeplantning langs adgangsvejen A-A efter principperne på kortbilag 4. Træsorterne kan fx. være lind eller ask. 5.7 Der skal udlægges areal til 2 p-pladser på hver grund. Heraf skal mindst 1 p-plads anlægges. 6 Lednings- og lysanlæg 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning m.m., må kun udføres som jordkabler. 6.2 Der skal sikres mulighed for placering af master og kabelskabe for elforsyning, gadebelysning, fællesantenne m.v. indtil en afstand af 0,7 meter fra skel mod vej, parkerings- og vendepladser samt stier. 6.3 Der skal sikres mulighed for nedlægning af vandledninger, el-, fællesantenne og telefonkabler på grunden i en afstand af 0,5 meter fra 14 LOKALPLAN NR. 1011

15 B E S T E M M E L S E R skel mod vej, parkerings- og vendepladser samt stier. 6.4 Kloakanlægget for lokalplanens område udføres med separat kloakering. Regnvand fra boliger og veje afledes til områdets regnvandsbassiner, der udlægges med en retningsgivende placering som vist på kortbilag 3. 7 Miljøforhold 7.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyningsanlæg. Tilslutningspligten gælder ikke bebyggelse, der opfylder bygningsreglementets klassifikationer for lavenergihuse. Byrådet kan endvidere meddele særlig tilladelse til indretning af alternative opvarmningsanlæg, f.eks. solvarmeanlæg. 7.2 Det skal sikres, at det udendørs døgnækvivalente trafikstøjniveau på ejendommene ikke overstiger 55 db(a) målt i forhold til vejstøj fra Ribe Landevej. 7.3 Der skal etableres støjafskærmning langs Ribe Landevej med en placering som vist på kortbilag 3. Afskærmningen udføres som beplantet jordvold. 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Andel i fælles friarealer kan ikke medregnes ved beregning af bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom. 8.2 Bebyggelse må opføres i op til 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må have en højde, der overstiger 8,5 meter over terræn/niveauplan. Højden måles fra et eller flere niveauplaner fastsat af kommunen i byggesagsbehandlingen. Se også 10.2 om terrænregulering. 8.3 Evt. kælder må ikke have loftet beliggende mere end 0,8 m over terræn/niveauplan. 0,8 m 2 etager 1 etage med kælder e 1 etage med forskudt plan, som er tilpasset terrænet Principskitser for bebyggelse LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 15

16 B E S T E M M E L S E R 8.4 Langs adgangsvejen og boligvejene pålægges en byggelinie på 5 meter fra vejskel som vist på kortbilag 3. På ejendomme omfattet af en byggelinie, skal bebyggelse opføres med facade i linien. 8.5 Garager, carporte og mindre bygninger kan opføres i eller bag byggelinien og kan ikke opføres mellem vej og byggelinie. 8.6 Garager, udhuse og mindre bygninger, der opføres nærmere skel end 2,5 meter, skal opføres i skel eller mindst 1 meter derfra. Udhuse der anvendes til mindre dyrehold må ikke placeres nærmere skel end 2,5 meter. 8.7 Fritliggende garager, carporte og udhuse, der udføres med taghældning som den øvrige bebyggelse på grunden eller lavere, kan afvige fra bygningsreglementets bestemmelse om bygningshøjde i skel. Garager, carporte og udhuses højde skal overholde en linie bestemt af højde 2,5 meter i skel og højde 3,5 meter i en afstand af 2,5 meter fra skel. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Ydervægge skal opføres i mursten, pudset mursten eller klinker. For mindre bygningspartier kan desuden anvendes trækonstruktioner og glas. Der må ikke opføres træhuse eller blokhuse. 9.2 Tage kan udføres med fladt tag, ensidig taghældning eller med sadeltag. Tagene må ikke have udhæng, valme eller halve valme gavle. Tagene skal etableres med følgende taghældninger: - Flade tage: 0-5 grader - Tage med ensidig hældning: grader - Saddeltage: grader 9.3 Taget skal udføres med tegl, cementtagsten, eternitskifer eller forpatineret zink. Tage må ikke udføres med reflekterende overflader. Tagmateriale må højest have en glans, der svarer til malebehandlet overflade med glanstrin 15. Ovenlysvinduer, solfangere og solceller er undtaget. Der kan tillades mindre glaspartier i tagkonstruktionen. 9.4 Solfangere/solceller skal opsættes direkte på tage, facader eller indbygges i bygningen, således at synlige fritstående konstruktioner undgås. 16 LOKALPLAN NR. 1011

17 B E S T E M M E L S E R 9.5 Farver på både tag og ydervægge skal holdes i jordfarver eller for facadebebyggelsens vedkommende også i hvid. 9.6 Ingen form for skiltning og reklamer må opsættes. 9.7 Der må ikke opstilles udendørs antenneanlæg. Der må dog opstilles antenner med et begrænset omfang på de enkelte ejendomme, når antennen er beregnet for tilslutning til radioamatøranlæg og lignende. Parabolantenne kan kun opsættes med en placering, så parabolen ikke er umiddelbart synlig fra nabogrundene, offentlige og private veje, stier og lignende. Parabolantenner skal højst have en diameter på 1 meter. 10 Ubebyggede arealer 10.1 Beplantning af de udlagte fælles opholdsarealer inden for delområde 2 må kun ske i overensstemmelse med en for området samlet udarbejdet beplantningsplan, der skal godkendes af byrådet Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende niveau og ikke nærmere skel end 0,5 m uden byrådets tilladelse. Terrænregulering må udføres med en maksimal hældning på 1:1,5 som vist på principskitsen. Terrænregulering skal udformes som naturlige skråninger uden brug af stensætninger. Dog må der ved anlæg af veje og udformning af regnvandsbassiner ske en større terrænregulering end +/- 0,5 meter. Principskitse for terrænregulering 10.3 Der må ikke sættes lystbåde og uindregistrerede køretøjer på grundene og vejene. Iht. færdselsloven må der alene parkeres biler med en tilladt totalvægt indtil 3500 kg, motorcykler og knallerter. Parkering af øvrige motordrevne køretøjer, påhængskøretøjer og blokvogne er ikke tilladt. På grundene er det dog tilladt at parkere påhængsredskaber (trailere, campingvogne). Vinteropbevaring af campingvogne må ikke finde sted i tidsrummet mellem 1. oktober og 31. marts. På grundene må der stilles lystbåde med en længde på under 7 meter. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 17

18 B E S T E M M E L S E R 10.4 Alle hegn i skel må kun etableres som levende hegn. Hegn mod vej må dog ikke plantes i skel, men skal plantes på egen grund, mindst 0,5 meter fra skel. Hegn mod vej må ikke blive mere end 1 meter høje På de fælles opholdsarealer inden for delområde 2 kan der etableres legeredskaber, grillpladser, bænke, skulpturer og lignende, samt anlægges stier Belysning af veje og stier og andre færdselsarealer skal udføres som parkbelysning med en lyspunktshøjde på max. 3,5 meter som afskærmet og ikke blændende skotbelysning eller pullertbelysning I lokalplanområdets laveste område i den sydøstlige ende samt i den sydvestlige ende reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner med en beliggenhed og et omfang som vist retningsgivende på kortbilag Bækken og vandhullet mod syd og sydvest bibeholdes som en naturlig del af det grønne område. 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektivt varmeforsyningsanlæg jf Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg og er sikret afledning til områdets regnvandsbassiner Ny bebyggelse skal tilsluttes den for området fælles antenneforsyning. Vedligeholdelse og drift af antenneforsyningen påhviler grundejerforeningen Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er udlagt og etableret de i 5.7 nævnte parkeringspladser For bebyggelser der opføres på grunde i støjkonsekvenszonen fra Ribe Landevej gælder, at boligerne ikke må tages i brug, før der er etableret den tilstrækkelige støjafskærmning, der reducerer støjen fra Ribe Landevej til maksimalt 55 db(a) efter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj, der er bindende for ny bebyggelse. 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område. 18 LOKALPLAN NR. 1011

19 B E S T E M M E L S E R 12.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når 25 % af de udstykkede grunde i lokalplanområdet er solgt, og når byrådet stiller krav om det. Grundejerne skal indkalde til stiftende generalforsamling og vedtage de nødvendige vedtægter for foreningen Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer, private fællesveje og stier inden for lokalplanens område, herunder snerydning og glatførebekæmpelse på veje og stier. Endvidere skal grundejerforeningen stå for vedligeholdelse og drift af fællessantenneforsyningen Grunejerforeningen skal i deres vedtægteter optage bestemmelser om, at der er forbud mod brug af sprøjtemidler Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på lokalplanområdets fælles friarealer og anlæg omfattet af delområde 2, når byrådet stiller krav om det Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det vil være af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 19

20 B E S T E M M E L S E R 13.5 Private tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 20 LOKALPLAN NR. 1011

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Beliggenhed og Lokalplan

Beliggenhed og Lokalplan Aarhus tekniske Skole Beliggenhed og Lokalplan Midtvejsprojekt Stenaldervænget 39 28 06 2011 Hovedforløb Aarhus Tech Beliggenhed og Lokalplan 1 Indhold Valg af hus... 2 Beliggenhed... 3 Lokalplan... 6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.137 for boligområdet. Steenbjerg, Christiansfeld by. Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade 58 6070 Christiansfeld

Lokalplan nr. 1.137 for boligområdet. Steenbjerg, Christiansfeld by. Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade 58 6070 Christiansfeld Lokalplan nr. 1.137 for boligområdet Steenbjerg, Christiansfeld by Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade 58 6070 Christiansfeld I Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 1.137... 3 Lokalplanens indhold... 3 Om

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere