ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL"

Transkript

1 10.12 TRAFIKSTYRELSEN ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL ENDELIG UDGAVE

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk TRAFIKSTYRELSEN ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL ENDELIG UDGAVE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 6.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET THRD KONTROLLERET JACH GODKENDT THRD

4

5 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 5 INDHOLD 1 Konklusioner og anbefalinger Hovedkonklusioner Resumé 8 2 Baggrund og formål 12 3 Beskrivelse af Padborg kombiterminal Terminalens infrastruktur, udrustning og drift Godsstrømme og kapacitet Kapacitetsbetragtninger 18 4 Markedsanalyse Konkurrencefladen til Taulov kombiterminal Fremskrivning af godsmængderne på Padborg kombiterminal - tre udviklingsscenarier Konsekvenser af udviklingsscenarierne 26 5 Opgraderingsbehov og anlægsoverslag Opgraderinger i henhold til "Model A" Opgraderinger i henhold til "Model B" Andre opgraderingsmuligheder 30 6 Huslejemæssige konsekvenser 35

6 6 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL BILAG Bilag A Kort over Padborg kombiterminal 37 Bilag B Faktaark om Padborg kombiterminal 38 Bilag C Liste over gennemførte interviews 39 Bilag D Referencer 40 P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

7 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 7 1 Konklusioner og anbefalinger 1.1 Hovedkonklusioner En markedsanalyse har vist, at der kan forventes stigende godsmængder på kombiterminalen i Padborg i de kommende år. Markedsanalysen har tillige vist, at den forventede stigning i godsmængderne på jernbane hovedsageligt vil bestå i en overflytning af internationale transporter, der i dag køres med lastbiler. Analyser af kapaciteten på Padborg-terminalen har vist, at den i dag opererer tæt på kapacitetsgrænsen, og der således er behov for en opgradering af kombiterminalen hvis den skal kunne imødekomme de forventede stigende godsmængder i fremtiden. Der er jf. kommissoriet undersøgt to forskellige modeller. En model A, hvor der sker en mindre udbygning af terminalen og en væsentlig dyrere model B, hvor terminalen udbygges med flere spor mv. Det er vurderingen, at model A på kort sigt dækker kapacitetsbehovene. Såfremt de kommende år viser stor vækst i godsmængderne kan det evt. overvejes at udbygge terminalen yderligere ved f.eks. at inddrage arealer i tilknytning til terminalen. Dette skal ses i lyset af den uafklarede situation omkring de overordnede trafikstrømme efter ibrugtagningen af den faste Femern Bælt-forbindelse samt den usikkerhed der trods alt gælder i forhold til de faktiske godsmængder på terminalen i fremtiden. Det estimerede investeringsbehov for model A er i størrelsesordenen 10,5 mio. kr., hvoraf størstedelen anvendes på at muliggøre håndtering af længere tog og at etablere belægning på terminalens østlige depotområde. Opgraderingen medvirker således til både at øge terminalens kapacitet og at optimere de driftsmæssige forhold. Hvilken huslejemodel Banedanmark vælger at anvende overfor terminaloperatøren bør være et forhandlingsanliggende mellem de to parter. Men de driftsøkonomiske principper, som ligger til grund for Banedanmarks huslejemodel, står i denne konkrete sammenhæng overfor nogle mere samfunds- og markedsøkonomiske interesser, og en "tilpasset huslejemodel" bør danne udgangspunktet for forhandlingerne. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at TX Logistik, som driver terminalen i dag, har oplyst, at selskabet er indstillet på at acceptere en huslejestigning, såfremt terminalen opgraderes.

8 8 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 1.2 Resumé Baggrunden - Kommissoriet bag arbejdet Med baggrund i kommissoriet for analysen er der gennemført analyser af behovet for en fremtidig opgradering af kombiterminalen. De konkrete forhold, som er ønsket belyst omfatter følgende: I hvilken grad en vil en opgradering af kombiterminalen i Padborg vil styrke jernbanegodstrafikken i regionen? Hvad er behovet for en opgradering af terminalen? Hvilke konkrete løsninger til udvidelse af kapaciteten kan foreslås, og hvad vil anlægsomkostningerne være, idet der beskrives to modeller: Model A, oprindeligt anslået til 5-7 mio. kr., der omfatter etablering af længere læssespor og belægning imellem disse, en mindre opgradering af det kommunale stamspor, inklusive belysning og anlæggelse af en sti langs sporet. Endelig forudsættes udført flere belægningsarbejder på det nuværende areal samt et nyt hegn, videoovervågning og porte Model B oprindeligt anslået til ca. 30 mio. kr., der supplerer model A og desuden indebærer en udvidelse af arealet for kombiterminalen i Padborg samt etablering af flere nye spor og mere plads til parkering af trailere og containere. Hvad vil de huslejemæssige konsekvenser være for terminaloperatøren? Derudover er undersøgt, hvordan ændringer i udvalgte rammebetingelser eventuelt vil influere på godsstrømmene på terminalen i fremtiden. Analyserne af Padborg kombiterminal indgår i øvrigt delvist i Trafikstyrelsens arbejde omkring East West Transport Corridor II Udviklingen i godsmængderne på terminalen På baggrund af en markedsanalyse er der foretaget en vurdering af trafikudviklingen på terminalen. Uanset om der anlægges en forsigtig eller optimistisk betragtning, vil godsmængderne i de kommende år overstige terminalens nuværende kapacitet. Selvom der reelt har fundet en overflytning af gods sted fra Taulov- til Padborg-terminalen igennem de seneste år, er det ikke COWIs vurdering, at det drejer sig om betydelige mængder. Endvidere er der med baggrund i markedsanalysen ikke grundlag for at konkludere, at den forventede vækst i godsmængderne på Padborg-terminalen i nogen væsentlig udstrækning vil komme til at bestå i overflyttet gods fra Taulov-terminalen. Der vil hovedsagligt være tale om gods i nye markedsrelationer og i markedssegmenter, hvor lastbiltransport er den helt overvejende transportform. Det er vurderingen, at prisniveauet på de to terminaler er nogenlunde ens i dag, men en overflytning af gods mellem de to terminaler, som i øvrigt deler oplandsområde, kan muligvis finde sted, såfremt der opstår en situation med en markant prisdifference mellem de to terminaler. P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

9 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 9 I relation til ændringer i rammebetingelserne viser markedsanalysen, at det der i sidste ende der kommer til at afgøre, hvorvidt jernbanen vil komme til at stå relativt stærkere eller svagere i forhold til vejtransporten i fremtiden, vil være den samlede effekt af at dels fjerne miljøtilskuddet til godsbanetransporten, dels indføre vejafgifter for lastbilerne og dels størrelsen af jernbaneinfrastrukturafgifterne 1. En forbedring af jernbanens konkurrenceevne i forhold til lastbilerne kan medvirke til at rykke gods fra Padborg til andre terminaler, som eksempelvis Taulov. Et særligt vigtigt forhold er Padborg-terminalens fremtidige rolle som gateway og hub for transporter til og fra de Skandinaviske markeder. Med ibrugtagning af den faste Femernbælt-forbindelse er i risiko for at disse transporter vil blive omlagt til andre ruter, og terminalen derfor vil miste disse transit-godsmængder. Det er imidlertid vurderingen, at de relevante rammevilkår for banetransport ikke indenfor de nærmeste år markant vil ændre konkurrenceforholdet mellem bil og tog i Danmark. Derfor forudses den rolle og funktion som Padborg-terminalen har i det overordnede transport- og logistiksystem at fortsætte frem til den faste Femernforbindelse er etableret. Derefter er det uklart, hvordan transportmønstrene for kombitransporterne i samt til, fra og igennem Danmark vil komme til at tage sig ud Terminalkapaciteten Den nuværende udformning af terminalen sætter nogle begrænsninger for en væsentlig forøgelse af de håndterede godsmængder. Begrænsningerne skyldes især depotkapaciteten og længden af læssesporene. Terminalen opererer i dag tæt på grænsen af dens maksimumkapacitet og kun en mindre stigning i trafikkerne vil lede til, at driften ikke kan gennemføres under optimale forhold. En udbygning af terminalens kapacitet må derfor betragtes som en forudsætning for realisering af de potentialer, som markedsanalysen har identificeret, og som findes afspejlet i prognosen Udbygningsforslag og anlægsomkostninger I relation til de konkret udbygningsforslag er det vurderingen, at Model A som den er skitseret i kommissoriet, vil føre til en kapacitetsforøgelse på ca TEU årligt. Dermed vil kapaciteten være tilstrækkelig til at rumme mængderne i middel-scenariet samtidig med, at driften kan foregå under optimale forhold. Skulle det vise sig, at godsmængderne stiger mere, vil det være muligt at udbygge depot- og henstillingsarealerne successivt på området øst for terminalen, der allerede er udlagt af kommunen til den type anvendelse. COWI har foretaget et nyt anlægsskøn, hvor det er vurderet, at en udbygning svarende til Model A, vil beløbe sig til ca. 10,5 mio. kr. Tabel 1 herunder angiver, hvilke elementer, der er medtaget udbygning. 1 De fremtidige baneafgifter er aktuelt i høring jf. bekendtgørelse om betaling for brug af statens banenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane.

10 10 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL Investeringsanliggende Forøgelse af terminalområdet mellem læssesporene Konvertering af "øen" Belægning på østligt depotområde, inkl. p.t. udlejet område Sikkerhed (videoovervågning, hegn) I alt Estimeret omkostning 3,2 mio. 0,6 mio. 5,0 mio. 1,7 mio. 10,5 mio. Tabel 1: Skønnede anlægsomkostninger til opgradering af Padborg kombiterminal inkl. 50% usikkerhedstillæg. Porte ved gaten er medtaget som en del af Model A, men operatøren af terminalen har for nyligt etableret nye sådanne. Ligeledes er belysning langs det kommunale stamspor indeholdt i Model A, men dette er også allerede etableret. For så vidt angår omkostninger til vedligeholdelse af det "kommunale stamspor" samt etablering af rangersti langs dette spor bør det afklares, om dette er en omkostning, der påhviler udlejer eller lejer, og om også huslejemodellen bør finde anvendelse i denne sammenhæng, eller om dette er en basisydelse for en infrastrukturforvalter Yderligere opgraderingsmuligheder Etablering af kørestrøm kan medvirke til at optimere driften på terminalen, men denne investering er ikke omfattet af Model A i kommissoriet, og derfor heller ikke medtaget i anlægsoverslaget. Det samme gælder en række andre funktionalitetsfremmende tiltag, herunder photo- og self-gate-system, bomanlæg, energiforsyning til køleenheder og automatiske bremseprøveanlæg. Investering i disse ekstra funktionaliteter vil løseligt anslået beløbe sig til mellem 3 og 5 mio. kr. i alt. Som følge af dels den uafklarede situation omkring de overordnede trafikstrømme efter ibrugtagningen af den faste Femernbælt-forbindelse, dels den generelle usikkerhed der er knyttet til prognoserne for de fremtidige godsmængder på terminalen og i lyset af den væsentlige kapacitetsudvidelse som en Model A vil medføre, anbefales det ikke at iværksætte en større ombygning af terminalen, sådan som det er skitseret med kommissoriets Model B. Der er derfor ikke foretaget vurderinger af anlægsomkostninger i relation hertil. Der er dog den helt umiddelbare vurdering af et beløb på de nævnte 30 mio. kr. ikke vil være tilstrækkeligt til både at ombygge terminalen og at anlægge nye og flere spor De huslejemæssige konsekvenser Med hensyn til vurderingerne af de huslejemæssige konsekvenser tages udgangspunkt i en udbygning svarende til Model A i kommissoriet samt yderligere depotudvidelse. Det er vurderingen, at der ikke realistisk set vil være mulighed for at opnå fuld omkostningsdækning, endsige en forrentning som svarer til, hvad der almindeligvis lægges til grund i Banedanmarks huslejemodel gennem den opkrævede husleje hos lejer (terminaloperatøren) på kortere eller længere sigt. Søges denne model gennemført vil omkostningerne til terminaldriften blive så store, at P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

11 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 11 der ikke vil kunne opnås rentabilitet samlet set, og terminaloperatøren sandsynligvis vil standse sine aktiviteter på Padborg-terminalen. Hvilken huslejemodel Banedanmark vælger at anvende overfor terminaloperatøren, bør være et forhandlingsanliggende mellem de to parter. Men de driftsøkonomiske principper, som ligger til grund for Banedanmarks huslejemodel, står i denne konkrete sammenhæng overfor nogle mere samfunds- og markedsøkonomiske interesser, og en tilpasset huslejemodel bør danne udgangspunktet for forhandlingerne. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at TX Logistik, som driver terminalen i dag er indstillet på at acceptere en huslejestigning, såfremt terminalen opgraderes.

12 12 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 2 Baggrund og formål Baggrunden for nærværende rapport er et kommissorium udarbejdet af Transportministeriet vedrørende kombiterminalen i Padborg. Ifølge kommissoriet ønskes afdækket "i hvilken grad en udvidelse af kapaciteten på kombiterminalen i Padborg vil kunne bidrage til mere gods på bane samt om den evt. nyskabte trafik primært udgøres af gods, der flyttes fra vej til bane, og som ville kunne overflyttes fra vej til bane på de øvrige terminaler, der findes og planlægges på det danske jernbanenet". Kommissoriet foreskriver, at der gennemføres en hurtig undersøgelse, der skal indbefatte en markedsundersøgelse og give svar på, i hvilken grad en opgradering af kombiterminalen i Padborg vil styrke jernbanegodstrafikken i regionen. Analysen skal dels kortlægge behovet for en opgradering af terminalen, dels opstille konkrete løsningsforslag til udvidelse af kapaciteten i Padborg, dels belyse investeringsbehov og huslejemæssige konsekvenser. I kommissoriet beskrives to modeller for en eventuel udvidelse af kapaciteten i Padborg. "Model A", der oprindeligt blev anslået at kunne gennemføres for omkring 5-7 mio. kr., indebærer etablering af længere læssespor og belægning imellem disse. Derved muliggøres en forøgelse af toglængden, der vil kunne betjenes på terminalen fra de ca. 650 til 835 meter. Desuden rummer denne model en mindre opgradering af det kommunale stamspor, inklusive belysning og anlæggelse af en sti langs sporet. Endelig forudsættes udført flere belægningsarbejder på det nuværende areal, ligesom et nyt hegn, videoovervågning og porte af samme slags som etableret på terminalerne i Høje Taastrup og Taulov i Den anden model for udvidelse, "Model B", blev oprindelig anslået til at kunne gennemføres for omkring 30 mio. kr. Med denne løsning suppleres Model A- løsningen med en udvidelse af arealet for kombiterminalen i Padborg, og der etableres flere nye spor og mere plads til parkering af trailere og containere. Der kan undersøges forskellige forslag til sporlayout, men en fordobling af læssesporslængden forventes mulig. Model B forventes at give kapacitet til samtidig håndtering af op til fire tog på terminalen på samme tid. Denne løsning kan også suppleres med lagerfaciliteter for nye godsformer (eks. stykgods), hvilket vil give mulighed for yderligere vækst for terminalen. P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

13 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 13 Udarbejdelsen af rapporten samt de tilhørende analyser er gennemført i løbet af august og september Det skal bemærkes, at alene hovedresultaterne fra markedsanalysen findes gengivet i denne rapport, da den indeholder forretningsmæssigt følsomme og dermed fortrolige oplysninger, og deltagerne i undersøgelsen har udtalt sig med et tilsagn om at de er sikret anonymitet. Udover ovennævnte hovedformål har undersøgelsen også haft til hensigt at undersøge betydningen af ændring af udvalgte rammebetingelserne for godstransport.

14 14 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 3 Beskrivelse af Padborg kombiterminal Kombiterminalen i Padborg er beliggende ca. 2½ km fra den dansk/tyske grænse. For togdriften udgør denne også en teknisk systemgrænse, idet kørestrøm- og togkontrolsystemerne er forskellige på hver side af landegrænsen. Afstanden mellem kombiterminalen og Padborg station er ca. 2 km. Der er også kun få kilometers afstand til det overordnede vejnet (E45). Padborg har på grund af den tidligere toldekspedition ved grænsen historisk set udgjort et knudepunkt for godstransport til og fra Danmark. Denne knudepunktsfunktion er opretholdt, og der forefindes en vifte af større og mindre nationalt og internationalt orienterede transport- og logistikvirksomheder samt vognmænd i området omkring Padborg. Kombiterminalen i Padborg blev etableret af DSB i Efter at have været drevet af DSB Gods/Railion Danmark lå den en del år ubenyttet hen, men i 2007 genoptog transportvirksomheden Bring (tidligere Frigoscandia) sammen med togoperatørselskabet TX Logistik 2 driften på ny. I 2011 besluttede TX Logistik sig for at overtage terminaldriften i stedet for Bring. Kombiterminalens ejerskab overgik fra DSB til Banedanmark i Terminalen og driften er omfattet af "Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler" ligesom tilfældet er for de to øvrige - og noget større - statsejede kombiterminaler i henholdsvis Taulov og Høje Taastrup. Det betyder, at terminaloperatøren er pligtig til at stille kombiterminalen og tilhørende funktioner og serviceydelser (f.eks. spor klargøringsfaciliteter, løftekapacitet, adgangsveje, henstillingspladser) til rådighed for jernbanevirksomheder mod betaling på lige og ikke diskriminerende vilkår efter de regler, der er anført i bekendtgørelsen. 2 TX Logistik er ejet af det italienske statsejede jernbaneselskab FS. TX Logistik har dannet et dansk datterselskab (TX Logistik Dänemark), som ejes af det tyske moderselskab TX Logistik AG, hjemhørende i Bad Honnef i delstaten Nordrhein-Westfalen. P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

15 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL Terminalens infrastruktur, udrustning og drift Kombiterminalens overordnede indretning, udrustning og de aktuelle driftsforhold beskrives kort i det følgende. En oversigt over terminalen er vist i figur 1 nedenfor. Desuden findes et kort over terminalen i bilag A og en mere detaljeret oversigt over terminalens funktionelle områder, størrelser samt udstyr og anslåede kapacitet er vedlagt som bilag B. Figur 1: Oversigt over Padborg kombiterminal. (Foto: COWI). Kombiterminalen er udstyret med to læssespor med en samlet længde på ca. 650 meter. Nord for terminalen forefindes et depot/rangerspor ("kommunalt stamspor")3 af ca. 750 meters længde, og umiddelbart vest for terminalen et andet de- 3 Der er i realiteten ikke tale om et kommunalt stamspor i traditionel forstand (dvs. ejet af kommunen og stillet til rådig for bl.a. lokale virksomheder). Sporet er ejet af en gruppe af virksomheder i området, samt af Banedanmark.

16 16 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL potspor (det såkaldte "militærspor") på omkring 600 meter. Tre forskellige steder er der etableret adgangsvej på tværs af det østlige læssespor for at skabe adgang til det østlige depotområde. Som følge af læssesporenes begrænsede længde er det nødvendigt at rangere ankomne og afgående tog ind og ud af terminalen i flere operationer. Desuden må vognstammen i det østlige depotspor splittes i tre dele for at holde de tværgående passager til depotområdet mod øst åbne. Dette nødvendiggør yderligere et antal rangeringer og bringer den samlede tid forbrugt på rangering af et helt tog mellem Padborg station og terminalen op på ca. 45 minutter. Rangering udføres af en underleverandør. Strækningslokomotiverne har ikke mulighed for at køre helt frem til terminalen i dag, men må til- og frakobles på Padborg station, fordi der ikke forefindes kørestrøm på de spor, der forbinder terminalen til det øvrige banenet og Padborg station. Arealerne imellem læssesporene og øst herfor benyttes til midlertidig henstillingsområde for lasteenheder 4 og som intern transportvej for løftegrej (2 reachstackere) og positioneringsmateriel (1 terminaltraktor) samt ind- og udgående lastbiler. Den østligste del af terminalen, dvs. øst for det østlige læssespor, anvendes i dag til depot for (primært) containere. Dette areal er belagt med grus, og som følge heraf kan mobilt løftegrej (især reachstackere) ikke anvendes under alle vejrforhold. Ud fra en overordnet driftsmæssig betragtning og i relation til en eventuel udvidelse af driftsomfanget er terminalen begrænset af de korte læssespor på terminalen, de vanskelige adgangsforhold til det østlige depotområde og af et forholdsvis lille - og ikke funderet - depotområde øst for det østlige læssespor. I det hele taget er de arealområder, der er til rådighed på terminalen til henstilling af lasteenheder forholdsvis begrænsede, hvilket medfører, at der i perioder med høj produktivitet må foretages en del ompositionering på - og til tider også udenfor - terminalens område. Selvom den maksimalt tilladte toglængde i Danmark i dag er 835 meter, (lokomotiv medregnet og ca. 815 meter uden) udgør læssesporenes samlede længde på ca. 650 meter i praksis ikke nogen hindring, bortset fra at togstammer skal sammensættes af, henholdsvis opbrydes i, to vognstammer. De tog, der aktuelt opereres på terminalen er typisk mellem 450 og 520 meter. At de ikke er længere skyldes, at togets maksimale vægtgrænse nås ved denne længde, hvilket igen hænger sammen med de varearter der transporteres og vægten heraf 5. Udover ovennævnte består terminalen af en manuel check-in gate, en administrations- og velfærdsbygning samt en depot/lagerbygning. TX Logistik har i dag ansat otte medarbejder til at varetage driften. 4 Begrebet "lasteenheder" dækker over både semitrailere, containere og veksellad. 5 En betydelig del af de varer der transporteres via terminalen i Padborg består af fødevarer, heraf en del kølevarer samt byggematerialer. P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

17 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 17 Generelt fremstår terminalen og tilhørende bygninger velholdt og i en god stand. Dog er nogle sveller i læssesporene i dårlig forfatning. TX Logistik oplyser i øvrigt, at der mangler at blive etableret en sti langs det nordlige depotspor (det "kommunale stamspor") til brug for rangerpersonalet. Der forefindes ingen elektronisk overvågning af terminalen i dag og heller ikke mulighed for at forsyne parkerede lasteenheder med hverken diesel eller el. Der er ingen parkeringsmuligheder for de ankomne lastbiler foran opmarchområdet ved terminalens gate. Det skaber ifølge TX Logistik jævnligt problemer med ind- og udkørslen til Istedvej. I relation til terminalens disponible arealer skal det bemærkes, at et mindre areal (ca m 2 ) i den sydlige ende af terminalen er tilvokset, og derfor ikke kan anvendes til terminalrelaterede formål. Et område på omtrent samme størrelse indenfor terminalens område er udlejet af Banedanmark til 3. part 6. Bov Kommune (nu Aabenraa Kommune) har reserveret de kommunalt ejede arealer øst for kombiterminalen til kombiterminal-relaterede formål Godsstrømme og kapacitet Siden TX Logistik sammen med Bring overtog driften og trafikkerne til og fra kombiterminalen i Padborg, har mængderne været støt stigende, som det også fremgår af tabel 1 herunder. Således blev der i 2007 blot håndteret TEU, mens antallet af løftede TEU i 2011 var Det er forventningen hos TX Logistik, at dette tal vil stige til omkring TEU 8 i År Antal TEU i alt (34.000) Tabel 2: Antal håndterede TEU på terminalen i Padborg fra Mængderne i 2012 er baseret på en prognose (Kilde: TX Logistik - omregnet af COWI). Langt hovedparten, dvs. ca. 95% af de lasteenheder, der håndteres på terminalen i dag, er semitrailere. Kun ca. 5% af enhederne udgøres af containere. Derudover passerer et beskedent antal veksellad ind over terminalen. 6 Der er tale om et lejemål til en lokal transportvirksomhed. Lejemålet er ifølge Banedanmark omfattet af et opsigelsesvarsel på 1 måned. 7 Ifølge Bov Kommunes lokalplan 1/14-1 (fra 1987) er området udlagt til terminalområde for håndtering af kombinerede transporter samt bygninger og anlæg som efter kommunalbestyrelsens skøn har direkte tilknytning til ovennævnte aktivitet. 8 TEU (twenty foot equivalent unit) er en måleenhed for skibscontainere, og enheden anvendes ofte til at angive kapaciteten på terminaler. De forskellige lasteenheder kan omregnes til enheden TEU. Således svarer en semitrailer til ca. 1,8 TEU. Med den nuværende sammensætning af trailere og containere, dvs. ca. 95% trailere og 5% containere (30-fod), udgør en gennemsnitlig håndteret lasteenhed på terminalen 1,694 TEU.

18 18 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL Togtrafikken til og fra terminalen består i dag af (i alt begge retninger) tog pr. uge 9. Det betyder, at selv mindre udvidelser af togtrafikkerne - f.eks. et enkelt fast ugentligt rundløb med 26 vogne til og fra Padborg-terminalen vil aflede ca TEU på årsbasis og således resultere i en stor procentvis stigning i omsætningen, til trods for, at der reelt er tale om forholdsvis små mængder Kapacitetsbetragtninger Kapaciteten på en terminal som den i Padborg er reelt bestemt af den af terminalens enkeltkomponenter (læssespor, depotspor, depot- og henstillingsområder, løftekapacitet, mv.), med den laveste kapacitet. Et almindeligt udtryk for kapaciteten er den mængde TEU, der maksimalt kan håndteres på terminalen på et år. Der bør skelnes mellem den teoretiske og den faktiske kapacitet, idet en maksimal udnyttelse vil være forbundet med en suboptimal drift, fordi flaskehalsproblemer medfører et relativt set for højt forbrug af ressourcer (f.eks. ompositioneringer, flere løft pr. enhed) samt stor risiko for at der opstår kvalitetsbrist. Den faktiske kapacitet er derfor udtryk for hvor mange enheder, der gennemsnitligt kan håndteres på terminalen dagligt under forudsætning om en optimal drift. I praksis vil der være variationer i aktivitetsniveauet bestemt af, med hvilke intervaller togene afgår og ankommer til læsning. Der vil typisk være tale om perioder med høje henholdsvis lave aktivitetsniveauer, og i nogle tilfælde vil terminalen operere på et niveau, der overstiger, hvad der betragtes som det gennemsnitligt maksimale. I Padborg sker dette eksempelvis i weekenderne, hvor der modtages op mod trailere 11. Det er vurderingen, at det reelle faktiske kapacitetsloft på Padborg-terminalen ligger på mellem og TEU pr. år 12. Den teoretiske kapacitet er væsentligt højere (antageligt TEU pr. år), men som understreget, vil en sådan kapacitet kun kunne udnyttes over ganske korte perioder. Ifølge TX Logistik er det i praksis muligt at håndtere 2-3 fuldtlastede tog pr. dag på terminalen svarende til ca. 130 TEU, men kun med store ekstraomkostninger (personale og tid) til følge. 9 Togtrafikken i dag udgøres af: 5 afgående og ankomne mellem Padborg og Verona pr. uge, 1 (delvist) transittog mellem Halden (Norge) og Verona pr. uge samt 1 containertog ca. hver 2. uge. 10 Til sammenligning håndteres der omkring TEU på Høje Taastrup-terminalen (i 2011). 11 Oplyst af TX Logistik, der tilføjer, at dette giver betydelige problemer grundet manglende depot/henstillingskapacitet. 12 Kapacitetsloftet på TEU pr. år er vurderet ud fra en antagelse om en udnyttelse af depot og henstillingsarealerne på 50-60% af de disponible arealer til henholdsvis henstilling og deponering af trailere og fuld udnyttelse af det eksterne depot samt ca m 2 på det østlige depotområde til containere. P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

19 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 19 De overordnede kapacitetsbetragtninger og estimater over maksimal kapacitet på terminalen er summeret i nedenstående tabel. Maksimal terminalkapacitet Antal TEU pr. år Antal TEU pr. dag Teoretisk kapacitet Faktisk kapacitet Tabel 3: Estimater over teoretisk og faktisk kapacitet på Padborg kombiterminal i dag. (Kilde: COWIs egne beregninger). Det har ikke været muligt at finde andre detaljerede opgørelser over terminalkapaciteten på Padborg-terminalen, dog henvises i en rapport fra Erhvervs- og Boligstyrelsen 13 fra 2003 til en undersøgelse under PACT 2-programmet af danske kombiterminalers kapacitet. Ifølge denne er den maksimale kapacitet på Padborgterminalen opgjort til (omregnet) ca TEU årligt. TX Logistiks egen vurdering er terminalens kapacitetsloft i underkanten af COWIs estimat, nemlig ca TEU årligt. Sammenholdes ovennævnte estimater over den maksimale kapacitet på Padborg kombiterminal med de godsmængder der aktuelt håndteres, og som TX Logistik forventer håndteret i 2012, er det vurderingen, at kapaciteten på Padborg kombiterminal må betragtes som værende tæt på fuldt udnyttet Terminalens oplandsområde Markedsanalysen, der er gennemført i sammenhæng med denne rapport, har vist, at Padborg kombiterminals primære oplandsområde strækker sig til hele Danmark, dvs. hele Jylland, men også Fyn og Sjælland. Det er vurderingen ud fra de gennemførte interviews, at tyngden ligger i det sønderjyske samt i mindre grad i det nordtyske område Terminalens rolle og funktion i det overordnede transportsystem En del af de transport- og logistikvirksomheder, som findes i Padborg, er brugere af kombiterminalen i dag. Men det gods som disse transportører fragter, har hverken oprindelse eller destination i Padborg-området. På baggrund af informationer indsamlet gennem interviews med markedsaktører, der benytter terminalen, tegner der sig et billede af, at den fungerer som omladningspunkt for transporter med oprindelse eller destination i Norge og Sydsverige samt Island. Noget af dette transitgods køres med lastbil direkte til og fra Sverige, mens andet går via jyske havne til og fra Norge. Derudover køres noget gods med tog mellem Norge og Italien via Padborg. Disse tog udnytter den fordel, der ligger i at kunne kombinere gods mel- 13 I rapporten "Godstransport, Optimering af omladning" er anført løft som den maksimale kapacitet på Padborg-terminalen. Det fremgår dog ikke om der er tale om den teoretiske eller faktiske maksimale kapacitet.

20 20 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL lem forskellige relationer undervejs - f.eks. fra Tyskland (hvor toget også stopper) til Norge eller Danmark til Norge. På den måde fungerer terminalen i realiteten som en såkaldt gateway og hub, hvor gods konsolideres, distribueres og overflyttes mellem tog til og fra forskellige destinationer. P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER REGION NORDJYLLAND KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund og metode Region Nordjylland har

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. marts 2009 3. marts 2009. Nr. 168. Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler 1) I medfør af 10, 22, stk. 6, og 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 567

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Drevet af TX Logistik A/S

Drevet af TX Logistik A/S Drevet af TX Logistik A/S Terminal Conditions & Takstblad 2015 01.01.2015 www.txlogistik.eu Adresse TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 7 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg E-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København

Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København 15. maj 2012 Angående forretningsmodel for projektet Citylogistik

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Kapacitet udbud og efterspørgsel

Kapacitet udbud og efterspørgsel Kapacitet udbud og efterspørgsel Banebranchen Maj 2011 Agenda Kapacitet til et marked i vækst Særlige udfordringer d for passagertog Særlige udfordringer for godstog Særlige udfordringer for infrastrukturarbejde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

LEJEOPSTILLING. 1.300 m2 afsikrede lagerfaciliteter på Michael Drewsensvej 14 16, 8270 Højbjerg.

LEJEOPSTILLING. 1.300 m2 afsikrede lagerfaciliteter på Michael Drewsensvej 14 16, 8270 Højbjerg. EP-Erhverv ApS LEJEOPSTILLING 1.300 m2 afsikrede lagerfaciliteter på Michael Drewsensvej 14 16, 8270 Højbjerg. Sag nr.: 1112 Beliggenhed: Michael Drewsens Vej 14 16, 8270 Højbjerg Kommune: Århus Sagnr.

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Godsstrømme med relation til Region Hovedstaden Maj 2013

Godsstrømme med relation til Region Hovedstaden Maj 2013 Godsstrømme med relation til Region Hovedstaden Maj 2013 1 INDHOLD 1 SAMMENFATNING... 3 2 INDLEDNING... 6 3 INFRASTRUKTUR... 7 3.1 I dag... 7 3.1.1 Region Hovedstaden 8 3.1.2 Region Sjælland 9 3.1.3 Nordtyskland

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere