ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL"

Transkript

1 10.12 TRAFIKSTYRELSEN ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL ENDELIG UDGAVE

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk TRAFIKSTYRELSEN ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL ENDELIG UDGAVE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 6.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET THRD KONTROLLERET JACH GODKENDT THRD

4

5 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 5 INDHOLD 1 Konklusioner og anbefalinger Hovedkonklusioner Resumé 8 2 Baggrund og formål 12 3 Beskrivelse af Padborg kombiterminal Terminalens infrastruktur, udrustning og drift Godsstrømme og kapacitet Kapacitetsbetragtninger 18 4 Markedsanalyse Konkurrencefladen til Taulov kombiterminal Fremskrivning af godsmængderne på Padborg kombiterminal - tre udviklingsscenarier Konsekvenser af udviklingsscenarierne 26 5 Opgraderingsbehov og anlægsoverslag Opgraderinger i henhold til "Model A" Opgraderinger i henhold til "Model B" Andre opgraderingsmuligheder 30 6 Huslejemæssige konsekvenser 35

6 6 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL BILAG Bilag A Kort over Padborg kombiterminal 37 Bilag B Faktaark om Padborg kombiterminal 38 Bilag C Liste over gennemførte interviews 39 Bilag D Referencer 40 P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

7 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 7 1 Konklusioner og anbefalinger 1.1 Hovedkonklusioner En markedsanalyse har vist, at der kan forventes stigende godsmængder på kombiterminalen i Padborg i de kommende år. Markedsanalysen har tillige vist, at den forventede stigning i godsmængderne på jernbane hovedsageligt vil bestå i en overflytning af internationale transporter, der i dag køres med lastbiler. Analyser af kapaciteten på Padborg-terminalen har vist, at den i dag opererer tæt på kapacitetsgrænsen, og der således er behov for en opgradering af kombiterminalen hvis den skal kunne imødekomme de forventede stigende godsmængder i fremtiden. Der er jf. kommissoriet undersøgt to forskellige modeller. En model A, hvor der sker en mindre udbygning af terminalen og en væsentlig dyrere model B, hvor terminalen udbygges med flere spor mv. Det er vurderingen, at model A på kort sigt dækker kapacitetsbehovene. Såfremt de kommende år viser stor vækst i godsmængderne kan det evt. overvejes at udbygge terminalen yderligere ved f.eks. at inddrage arealer i tilknytning til terminalen. Dette skal ses i lyset af den uafklarede situation omkring de overordnede trafikstrømme efter ibrugtagningen af den faste Femern Bælt-forbindelse samt den usikkerhed der trods alt gælder i forhold til de faktiske godsmængder på terminalen i fremtiden. Det estimerede investeringsbehov for model A er i størrelsesordenen 10,5 mio. kr., hvoraf størstedelen anvendes på at muliggøre håndtering af længere tog og at etablere belægning på terminalens østlige depotområde. Opgraderingen medvirker således til både at øge terminalens kapacitet og at optimere de driftsmæssige forhold. Hvilken huslejemodel Banedanmark vælger at anvende overfor terminaloperatøren bør være et forhandlingsanliggende mellem de to parter. Men de driftsøkonomiske principper, som ligger til grund for Banedanmarks huslejemodel, står i denne konkrete sammenhæng overfor nogle mere samfunds- og markedsøkonomiske interesser, og en "tilpasset huslejemodel" bør danne udgangspunktet for forhandlingerne. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at TX Logistik, som driver terminalen i dag, har oplyst, at selskabet er indstillet på at acceptere en huslejestigning, såfremt terminalen opgraderes.

8 8 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 1.2 Resumé Baggrunden - Kommissoriet bag arbejdet Med baggrund i kommissoriet for analysen er der gennemført analyser af behovet for en fremtidig opgradering af kombiterminalen. De konkrete forhold, som er ønsket belyst omfatter følgende: I hvilken grad en vil en opgradering af kombiterminalen i Padborg vil styrke jernbanegodstrafikken i regionen? Hvad er behovet for en opgradering af terminalen? Hvilke konkrete løsninger til udvidelse af kapaciteten kan foreslås, og hvad vil anlægsomkostningerne være, idet der beskrives to modeller: Model A, oprindeligt anslået til 5-7 mio. kr., der omfatter etablering af længere læssespor og belægning imellem disse, en mindre opgradering af det kommunale stamspor, inklusive belysning og anlæggelse af en sti langs sporet. Endelig forudsættes udført flere belægningsarbejder på det nuværende areal samt et nyt hegn, videoovervågning og porte Model B oprindeligt anslået til ca. 30 mio. kr., der supplerer model A og desuden indebærer en udvidelse af arealet for kombiterminalen i Padborg samt etablering af flere nye spor og mere plads til parkering af trailere og containere. Hvad vil de huslejemæssige konsekvenser være for terminaloperatøren? Derudover er undersøgt, hvordan ændringer i udvalgte rammebetingelser eventuelt vil influere på godsstrømmene på terminalen i fremtiden. Analyserne af Padborg kombiterminal indgår i øvrigt delvist i Trafikstyrelsens arbejde omkring East West Transport Corridor II Udviklingen i godsmængderne på terminalen På baggrund af en markedsanalyse er der foretaget en vurdering af trafikudviklingen på terminalen. Uanset om der anlægges en forsigtig eller optimistisk betragtning, vil godsmængderne i de kommende år overstige terminalens nuværende kapacitet. Selvom der reelt har fundet en overflytning af gods sted fra Taulov- til Padborg-terminalen igennem de seneste år, er det ikke COWIs vurdering, at det drejer sig om betydelige mængder. Endvidere er der med baggrund i markedsanalysen ikke grundlag for at konkludere, at den forventede vækst i godsmængderne på Padborg-terminalen i nogen væsentlig udstrækning vil komme til at bestå i overflyttet gods fra Taulov-terminalen. Der vil hovedsagligt være tale om gods i nye markedsrelationer og i markedssegmenter, hvor lastbiltransport er den helt overvejende transportform. Det er vurderingen, at prisniveauet på de to terminaler er nogenlunde ens i dag, men en overflytning af gods mellem de to terminaler, som i øvrigt deler oplandsområde, kan muligvis finde sted, såfremt der opstår en situation med en markant prisdifference mellem de to terminaler. P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

9 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 9 I relation til ændringer i rammebetingelserne viser markedsanalysen, at det der i sidste ende der kommer til at afgøre, hvorvidt jernbanen vil komme til at stå relativt stærkere eller svagere i forhold til vejtransporten i fremtiden, vil være den samlede effekt af at dels fjerne miljøtilskuddet til godsbanetransporten, dels indføre vejafgifter for lastbilerne og dels størrelsen af jernbaneinfrastrukturafgifterne 1. En forbedring af jernbanens konkurrenceevne i forhold til lastbilerne kan medvirke til at rykke gods fra Padborg til andre terminaler, som eksempelvis Taulov. Et særligt vigtigt forhold er Padborg-terminalens fremtidige rolle som gateway og hub for transporter til og fra de Skandinaviske markeder. Med ibrugtagning af den faste Femernbælt-forbindelse er i risiko for at disse transporter vil blive omlagt til andre ruter, og terminalen derfor vil miste disse transit-godsmængder. Det er imidlertid vurderingen, at de relevante rammevilkår for banetransport ikke indenfor de nærmeste år markant vil ændre konkurrenceforholdet mellem bil og tog i Danmark. Derfor forudses den rolle og funktion som Padborg-terminalen har i det overordnede transport- og logistiksystem at fortsætte frem til den faste Femernforbindelse er etableret. Derefter er det uklart, hvordan transportmønstrene for kombitransporterne i samt til, fra og igennem Danmark vil komme til at tage sig ud Terminalkapaciteten Den nuværende udformning af terminalen sætter nogle begrænsninger for en væsentlig forøgelse af de håndterede godsmængder. Begrænsningerne skyldes især depotkapaciteten og længden af læssesporene. Terminalen opererer i dag tæt på grænsen af dens maksimumkapacitet og kun en mindre stigning i trafikkerne vil lede til, at driften ikke kan gennemføres under optimale forhold. En udbygning af terminalens kapacitet må derfor betragtes som en forudsætning for realisering af de potentialer, som markedsanalysen har identificeret, og som findes afspejlet i prognosen Udbygningsforslag og anlægsomkostninger I relation til de konkret udbygningsforslag er det vurderingen, at Model A som den er skitseret i kommissoriet, vil føre til en kapacitetsforøgelse på ca TEU årligt. Dermed vil kapaciteten være tilstrækkelig til at rumme mængderne i middel-scenariet samtidig med, at driften kan foregå under optimale forhold. Skulle det vise sig, at godsmængderne stiger mere, vil det være muligt at udbygge depot- og henstillingsarealerne successivt på området øst for terminalen, der allerede er udlagt af kommunen til den type anvendelse. COWI har foretaget et nyt anlægsskøn, hvor det er vurderet, at en udbygning svarende til Model A, vil beløbe sig til ca. 10,5 mio. kr. Tabel 1 herunder angiver, hvilke elementer, der er medtaget udbygning. 1 De fremtidige baneafgifter er aktuelt i høring jf. bekendtgørelse om betaling for brug af statens banenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane.

10 10 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL Investeringsanliggende Forøgelse af terminalområdet mellem læssesporene Konvertering af "øen" Belægning på østligt depotområde, inkl. p.t. udlejet område Sikkerhed (videoovervågning, hegn) I alt Estimeret omkostning 3,2 mio. 0,6 mio. 5,0 mio. 1,7 mio. 10,5 mio. Tabel 1: Skønnede anlægsomkostninger til opgradering af Padborg kombiterminal inkl. 50% usikkerhedstillæg. Porte ved gaten er medtaget som en del af Model A, men operatøren af terminalen har for nyligt etableret nye sådanne. Ligeledes er belysning langs det kommunale stamspor indeholdt i Model A, men dette er også allerede etableret. For så vidt angår omkostninger til vedligeholdelse af det "kommunale stamspor" samt etablering af rangersti langs dette spor bør det afklares, om dette er en omkostning, der påhviler udlejer eller lejer, og om også huslejemodellen bør finde anvendelse i denne sammenhæng, eller om dette er en basisydelse for en infrastrukturforvalter Yderligere opgraderingsmuligheder Etablering af kørestrøm kan medvirke til at optimere driften på terminalen, men denne investering er ikke omfattet af Model A i kommissoriet, og derfor heller ikke medtaget i anlægsoverslaget. Det samme gælder en række andre funktionalitetsfremmende tiltag, herunder photo- og self-gate-system, bomanlæg, energiforsyning til køleenheder og automatiske bremseprøveanlæg. Investering i disse ekstra funktionaliteter vil løseligt anslået beløbe sig til mellem 3 og 5 mio. kr. i alt. Som følge af dels den uafklarede situation omkring de overordnede trafikstrømme efter ibrugtagningen af den faste Femernbælt-forbindelse, dels den generelle usikkerhed der er knyttet til prognoserne for de fremtidige godsmængder på terminalen og i lyset af den væsentlige kapacitetsudvidelse som en Model A vil medføre, anbefales det ikke at iværksætte en større ombygning af terminalen, sådan som det er skitseret med kommissoriets Model B. Der er derfor ikke foretaget vurderinger af anlægsomkostninger i relation hertil. Der er dog den helt umiddelbare vurdering af et beløb på de nævnte 30 mio. kr. ikke vil være tilstrækkeligt til både at ombygge terminalen og at anlægge nye og flere spor De huslejemæssige konsekvenser Med hensyn til vurderingerne af de huslejemæssige konsekvenser tages udgangspunkt i en udbygning svarende til Model A i kommissoriet samt yderligere depotudvidelse. Det er vurderingen, at der ikke realistisk set vil være mulighed for at opnå fuld omkostningsdækning, endsige en forrentning som svarer til, hvad der almindeligvis lægges til grund i Banedanmarks huslejemodel gennem den opkrævede husleje hos lejer (terminaloperatøren) på kortere eller længere sigt. Søges denne model gennemført vil omkostningerne til terminaldriften blive så store, at P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

11 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 11 der ikke vil kunne opnås rentabilitet samlet set, og terminaloperatøren sandsynligvis vil standse sine aktiviteter på Padborg-terminalen. Hvilken huslejemodel Banedanmark vælger at anvende overfor terminaloperatøren, bør være et forhandlingsanliggende mellem de to parter. Men de driftsøkonomiske principper, som ligger til grund for Banedanmarks huslejemodel, står i denne konkrete sammenhæng overfor nogle mere samfunds- og markedsøkonomiske interesser, og en tilpasset huslejemodel bør danne udgangspunktet for forhandlingerne. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at TX Logistik, som driver terminalen i dag er indstillet på at acceptere en huslejestigning, såfremt terminalen opgraderes.

12 12 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 2 Baggrund og formål Baggrunden for nærværende rapport er et kommissorium udarbejdet af Transportministeriet vedrørende kombiterminalen i Padborg. Ifølge kommissoriet ønskes afdækket "i hvilken grad en udvidelse af kapaciteten på kombiterminalen i Padborg vil kunne bidrage til mere gods på bane samt om den evt. nyskabte trafik primært udgøres af gods, der flyttes fra vej til bane, og som ville kunne overflyttes fra vej til bane på de øvrige terminaler, der findes og planlægges på det danske jernbanenet". Kommissoriet foreskriver, at der gennemføres en hurtig undersøgelse, der skal indbefatte en markedsundersøgelse og give svar på, i hvilken grad en opgradering af kombiterminalen i Padborg vil styrke jernbanegodstrafikken i regionen. Analysen skal dels kortlægge behovet for en opgradering af terminalen, dels opstille konkrete løsningsforslag til udvidelse af kapaciteten i Padborg, dels belyse investeringsbehov og huslejemæssige konsekvenser. I kommissoriet beskrives to modeller for en eventuel udvidelse af kapaciteten i Padborg. "Model A", der oprindeligt blev anslået at kunne gennemføres for omkring 5-7 mio. kr., indebærer etablering af længere læssespor og belægning imellem disse. Derved muliggøres en forøgelse af toglængden, der vil kunne betjenes på terminalen fra de ca. 650 til 835 meter. Desuden rummer denne model en mindre opgradering af det kommunale stamspor, inklusive belysning og anlæggelse af en sti langs sporet. Endelig forudsættes udført flere belægningsarbejder på det nuværende areal, ligesom et nyt hegn, videoovervågning og porte af samme slags som etableret på terminalerne i Høje Taastrup og Taulov i Den anden model for udvidelse, "Model B", blev oprindelig anslået til at kunne gennemføres for omkring 30 mio. kr. Med denne løsning suppleres Model A- løsningen med en udvidelse af arealet for kombiterminalen i Padborg, og der etableres flere nye spor og mere plads til parkering af trailere og containere. Der kan undersøges forskellige forslag til sporlayout, men en fordobling af læssesporslængden forventes mulig. Model B forventes at give kapacitet til samtidig håndtering af op til fire tog på terminalen på samme tid. Denne løsning kan også suppleres med lagerfaciliteter for nye godsformer (eks. stykgods), hvilket vil give mulighed for yderligere vækst for terminalen. P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

13 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 13 Udarbejdelsen af rapporten samt de tilhørende analyser er gennemført i løbet af august og september Det skal bemærkes, at alene hovedresultaterne fra markedsanalysen findes gengivet i denne rapport, da den indeholder forretningsmæssigt følsomme og dermed fortrolige oplysninger, og deltagerne i undersøgelsen har udtalt sig med et tilsagn om at de er sikret anonymitet. Udover ovennævnte hovedformål har undersøgelsen også haft til hensigt at undersøge betydningen af ændring af udvalgte rammebetingelserne for godstransport.

14 14 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 3 Beskrivelse af Padborg kombiterminal Kombiterminalen i Padborg er beliggende ca. 2½ km fra den dansk/tyske grænse. For togdriften udgør denne også en teknisk systemgrænse, idet kørestrøm- og togkontrolsystemerne er forskellige på hver side af landegrænsen. Afstanden mellem kombiterminalen og Padborg station er ca. 2 km. Der er også kun få kilometers afstand til det overordnede vejnet (E45). Padborg har på grund af den tidligere toldekspedition ved grænsen historisk set udgjort et knudepunkt for godstransport til og fra Danmark. Denne knudepunktsfunktion er opretholdt, og der forefindes en vifte af større og mindre nationalt og internationalt orienterede transport- og logistikvirksomheder samt vognmænd i området omkring Padborg. Kombiterminalen i Padborg blev etableret af DSB i Efter at have været drevet af DSB Gods/Railion Danmark lå den en del år ubenyttet hen, men i 2007 genoptog transportvirksomheden Bring (tidligere Frigoscandia) sammen med togoperatørselskabet TX Logistik 2 driften på ny. I 2011 besluttede TX Logistik sig for at overtage terminaldriften i stedet for Bring. Kombiterminalens ejerskab overgik fra DSB til Banedanmark i Terminalen og driften er omfattet af "Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler" ligesom tilfældet er for de to øvrige - og noget større - statsejede kombiterminaler i henholdsvis Taulov og Høje Taastrup. Det betyder, at terminaloperatøren er pligtig til at stille kombiterminalen og tilhørende funktioner og serviceydelser (f.eks. spor klargøringsfaciliteter, løftekapacitet, adgangsveje, henstillingspladser) til rådighed for jernbanevirksomheder mod betaling på lige og ikke diskriminerende vilkår efter de regler, der er anført i bekendtgørelsen. 2 TX Logistik er ejet af det italienske statsejede jernbaneselskab FS. TX Logistik har dannet et dansk datterselskab (TX Logistik Dänemark), som ejes af det tyske moderselskab TX Logistik AG, hjemhørende i Bad Honnef i delstaten Nordrhein-Westfalen. P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

15 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL Terminalens infrastruktur, udrustning og drift Kombiterminalens overordnede indretning, udrustning og de aktuelle driftsforhold beskrives kort i det følgende. En oversigt over terminalen er vist i figur 1 nedenfor. Desuden findes et kort over terminalen i bilag A og en mere detaljeret oversigt over terminalens funktionelle områder, størrelser samt udstyr og anslåede kapacitet er vedlagt som bilag B. Figur 1: Oversigt over Padborg kombiterminal. (Foto: COWI). Kombiterminalen er udstyret med to læssespor med en samlet længde på ca. 650 meter. Nord for terminalen forefindes et depot/rangerspor ("kommunalt stamspor")3 af ca. 750 meters længde, og umiddelbart vest for terminalen et andet de- 3 Der er i realiteten ikke tale om et kommunalt stamspor i traditionel forstand (dvs. ejet af kommunen og stillet til rådig for bl.a. lokale virksomheder). Sporet er ejet af en gruppe af virksomheder i området, samt af Banedanmark.

16 16 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL potspor (det såkaldte "militærspor") på omkring 600 meter. Tre forskellige steder er der etableret adgangsvej på tværs af det østlige læssespor for at skabe adgang til det østlige depotområde. Som følge af læssesporenes begrænsede længde er det nødvendigt at rangere ankomne og afgående tog ind og ud af terminalen i flere operationer. Desuden må vognstammen i det østlige depotspor splittes i tre dele for at holde de tværgående passager til depotområdet mod øst åbne. Dette nødvendiggør yderligere et antal rangeringer og bringer den samlede tid forbrugt på rangering af et helt tog mellem Padborg station og terminalen op på ca. 45 minutter. Rangering udføres af en underleverandør. Strækningslokomotiverne har ikke mulighed for at køre helt frem til terminalen i dag, men må til- og frakobles på Padborg station, fordi der ikke forefindes kørestrøm på de spor, der forbinder terminalen til det øvrige banenet og Padborg station. Arealerne imellem læssesporene og øst herfor benyttes til midlertidig henstillingsområde for lasteenheder 4 og som intern transportvej for løftegrej (2 reachstackere) og positioneringsmateriel (1 terminaltraktor) samt ind- og udgående lastbiler. Den østligste del af terminalen, dvs. øst for det østlige læssespor, anvendes i dag til depot for (primært) containere. Dette areal er belagt med grus, og som følge heraf kan mobilt løftegrej (især reachstackere) ikke anvendes under alle vejrforhold. Ud fra en overordnet driftsmæssig betragtning og i relation til en eventuel udvidelse af driftsomfanget er terminalen begrænset af de korte læssespor på terminalen, de vanskelige adgangsforhold til det østlige depotområde og af et forholdsvis lille - og ikke funderet - depotområde øst for det østlige læssespor. I det hele taget er de arealområder, der er til rådighed på terminalen til henstilling af lasteenheder forholdsvis begrænsede, hvilket medfører, at der i perioder med høj produktivitet må foretages en del ompositionering på - og til tider også udenfor - terminalens område. Selvom den maksimalt tilladte toglængde i Danmark i dag er 835 meter, (lokomotiv medregnet og ca. 815 meter uden) udgør læssesporenes samlede længde på ca. 650 meter i praksis ikke nogen hindring, bortset fra at togstammer skal sammensættes af, henholdsvis opbrydes i, to vognstammer. De tog, der aktuelt opereres på terminalen er typisk mellem 450 og 520 meter. At de ikke er længere skyldes, at togets maksimale vægtgrænse nås ved denne længde, hvilket igen hænger sammen med de varearter der transporteres og vægten heraf 5. Udover ovennævnte består terminalen af en manuel check-in gate, en administrations- og velfærdsbygning samt en depot/lagerbygning. TX Logistik har i dag ansat otte medarbejder til at varetage driften. 4 Begrebet "lasteenheder" dækker over både semitrailere, containere og veksellad. 5 En betydelig del af de varer der transporteres via terminalen i Padborg består af fødevarer, heraf en del kølevarer samt byggematerialer. P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

17 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 17 Generelt fremstår terminalen og tilhørende bygninger velholdt og i en god stand. Dog er nogle sveller i læssesporene i dårlig forfatning. TX Logistik oplyser i øvrigt, at der mangler at blive etableret en sti langs det nordlige depotspor (det "kommunale stamspor") til brug for rangerpersonalet. Der forefindes ingen elektronisk overvågning af terminalen i dag og heller ikke mulighed for at forsyne parkerede lasteenheder med hverken diesel eller el. Der er ingen parkeringsmuligheder for de ankomne lastbiler foran opmarchområdet ved terminalens gate. Det skaber ifølge TX Logistik jævnligt problemer med ind- og udkørslen til Istedvej. I relation til terminalens disponible arealer skal det bemærkes, at et mindre areal (ca m 2 ) i den sydlige ende af terminalen er tilvokset, og derfor ikke kan anvendes til terminalrelaterede formål. Et område på omtrent samme størrelse indenfor terminalens område er udlejet af Banedanmark til 3. part 6. Bov Kommune (nu Aabenraa Kommune) har reserveret de kommunalt ejede arealer øst for kombiterminalen til kombiterminal-relaterede formål Godsstrømme og kapacitet Siden TX Logistik sammen med Bring overtog driften og trafikkerne til og fra kombiterminalen i Padborg, har mængderne været støt stigende, som det også fremgår af tabel 1 herunder. Således blev der i 2007 blot håndteret TEU, mens antallet af løftede TEU i 2011 var Det er forventningen hos TX Logistik, at dette tal vil stige til omkring TEU 8 i År Antal TEU i alt (34.000) Tabel 2: Antal håndterede TEU på terminalen i Padborg fra Mængderne i 2012 er baseret på en prognose (Kilde: TX Logistik - omregnet af COWI). Langt hovedparten, dvs. ca. 95% af de lasteenheder, der håndteres på terminalen i dag, er semitrailere. Kun ca. 5% af enhederne udgøres af containere. Derudover passerer et beskedent antal veksellad ind over terminalen. 6 Der er tale om et lejemål til en lokal transportvirksomhed. Lejemålet er ifølge Banedanmark omfattet af et opsigelsesvarsel på 1 måned. 7 Ifølge Bov Kommunes lokalplan 1/14-1 (fra 1987) er området udlagt til terminalområde for håndtering af kombinerede transporter samt bygninger og anlæg som efter kommunalbestyrelsens skøn har direkte tilknytning til ovennævnte aktivitet. 8 TEU (twenty foot equivalent unit) er en måleenhed for skibscontainere, og enheden anvendes ofte til at angive kapaciteten på terminaler. De forskellige lasteenheder kan omregnes til enheden TEU. Således svarer en semitrailer til ca. 1,8 TEU. Med den nuværende sammensætning af trailere og containere, dvs. ca. 95% trailere og 5% containere (30-fod), udgør en gennemsnitlig håndteret lasteenhed på terminalen 1,694 TEU.

18 18 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL Togtrafikken til og fra terminalen består i dag af (i alt begge retninger) tog pr. uge 9. Det betyder, at selv mindre udvidelser af togtrafikkerne - f.eks. et enkelt fast ugentligt rundløb med 26 vogne til og fra Padborg-terminalen vil aflede ca TEU på årsbasis og således resultere i en stor procentvis stigning i omsætningen, til trods for, at der reelt er tale om forholdsvis små mængder Kapacitetsbetragtninger Kapaciteten på en terminal som den i Padborg er reelt bestemt af den af terminalens enkeltkomponenter (læssespor, depotspor, depot- og henstillingsområder, løftekapacitet, mv.), med den laveste kapacitet. Et almindeligt udtryk for kapaciteten er den mængde TEU, der maksimalt kan håndteres på terminalen på et år. Der bør skelnes mellem den teoretiske og den faktiske kapacitet, idet en maksimal udnyttelse vil være forbundet med en suboptimal drift, fordi flaskehalsproblemer medfører et relativt set for højt forbrug af ressourcer (f.eks. ompositioneringer, flere løft pr. enhed) samt stor risiko for at der opstår kvalitetsbrist. Den faktiske kapacitet er derfor udtryk for hvor mange enheder, der gennemsnitligt kan håndteres på terminalen dagligt under forudsætning om en optimal drift. I praksis vil der være variationer i aktivitetsniveauet bestemt af, med hvilke intervaller togene afgår og ankommer til læsning. Der vil typisk være tale om perioder med høje henholdsvis lave aktivitetsniveauer, og i nogle tilfælde vil terminalen operere på et niveau, der overstiger, hvad der betragtes som det gennemsnitligt maksimale. I Padborg sker dette eksempelvis i weekenderne, hvor der modtages op mod trailere 11. Det er vurderingen, at det reelle faktiske kapacitetsloft på Padborg-terminalen ligger på mellem og TEU pr. år 12. Den teoretiske kapacitet er væsentligt højere (antageligt TEU pr. år), men som understreget, vil en sådan kapacitet kun kunne udnyttes over ganske korte perioder. Ifølge TX Logistik er det i praksis muligt at håndtere 2-3 fuldtlastede tog pr. dag på terminalen svarende til ca. 130 TEU, men kun med store ekstraomkostninger (personale og tid) til følge. 9 Togtrafikken i dag udgøres af: 5 afgående og ankomne mellem Padborg og Verona pr. uge, 1 (delvist) transittog mellem Halden (Norge) og Verona pr. uge samt 1 containertog ca. hver 2. uge. 10 Til sammenligning håndteres der omkring TEU på Høje Taastrup-terminalen (i 2011). 11 Oplyst af TX Logistik, der tilføjer, at dette giver betydelige problemer grundet manglende depot/henstillingskapacitet. 12 Kapacitetsloftet på TEU pr. år er vurderet ud fra en antagelse om en udnyttelse af depot og henstillingsarealerne på 50-60% af de disponible arealer til henholdsvis henstilling og deponering af trailere og fuld udnyttelse af det eksterne depot samt ca m 2 på det østlige depotområde til containere. P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

19 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 19 De overordnede kapacitetsbetragtninger og estimater over maksimal kapacitet på terminalen er summeret i nedenstående tabel. Maksimal terminalkapacitet Antal TEU pr. år Antal TEU pr. dag Teoretisk kapacitet Faktisk kapacitet Tabel 3: Estimater over teoretisk og faktisk kapacitet på Padborg kombiterminal i dag. (Kilde: COWIs egne beregninger). Det har ikke været muligt at finde andre detaljerede opgørelser over terminalkapaciteten på Padborg-terminalen, dog henvises i en rapport fra Erhvervs- og Boligstyrelsen 13 fra 2003 til en undersøgelse under PACT 2-programmet af danske kombiterminalers kapacitet. Ifølge denne er den maksimale kapacitet på Padborgterminalen opgjort til (omregnet) ca TEU årligt. TX Logistiks egen vurdering er terminalens kapacitetsloft i underkanten af COWIs estimat, nemlig ca TEU årligt. Sammenholdes ovennævnte estimater over den maksimale kapacitet på Padborg kombiterminal med de godsmængder der aktuelt håndteres, og som TX Logistik forventer håndteret i 2012, er det vurderingen, at kapaciteten på Padborg kombiterminal må betragtes som værende tæt på fuldt udnyttet Terminalens oplandsområde Markedsanalysen, der er gennemført i sammenhæng med denne rapport, har vist, at Padborg kombiterminals primære oplandsområde strækker sig til hele Danmark, dvs. hele Jylland, men også Fyn og Sjælland. Det er vurderingen ud fra de gennemførte interviews, at tyngden ligger i det sønderjyske samt i mindre grad i det nordtyske område Terminalens rolle og funktion i det overordnede transportsystem En del af de transport- og logistikvirksomheder, som findes i Padborg, er brugere af kombiterminalen i dag. Men det gods som disse transportører fragter, har hverken oprindelse eller destination i Padborg-området. På baggrund af informationer indsamlet gennem interviews med markedsaktører, der benytter terminalen, tegner der sig et billede af, at den fungerer som omladningspunkt for transporter med oprindelse eller destination i Norge og Sydsverige samt Island. Noget af dette transitgods køres med lastbil direkte til og fra Sverige, mens andet går via jyske havne til og fra Norge. Derudover køres noget gods med tog mellem Norge og Italien via Padborg. Disse tog udnytter den fordel, der ligger i at kunne kombinere gods mel- 13 I rapporten "Godstransport, Optimering af omladning" er anført løft som den maksimale kapacitet på Padborg-terminalen. Det fremgår dog ikke om der er tale om den teoretiske eller faktiske maksimale kapacitet.

20 20 ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL lem forskellige relationer undervejs - f.eks. fra Tyskland (hvor toget også stopper) til Norge eller Danmark til Norge. På den måde fungerer terminalen i realiteten som en såkaldt gateway og hub, hvor gods konsolideres, distribueres og overflyttes mellem tog til og fra forskellige destinationer. P:\Rapport_Padborg kombiterminal_031012_final.docx

ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL

ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 10.12 TRAFIKSTYRELSEN ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL ENDELIG UDGAVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske containerhavne

Læs mere

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Samråds spm. L: Ministeren bedes oplyse, hvor meget ekstra gods der vil komme på vejene, hvis Railion opgiver sine aktiviteter i Danmark, hvad ministeren

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg

Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg Lasse Toylsbjerg-Petersen, oktober 2013 Der er masser af gods i Danmark på lastbiler Der kommer masser af gods ind over grænserne til Danmark Antallet

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Agenda - Indledning 2 - Infrastrukturen - Godsstrømmene - Samlet billede Indledning 3 Denne præsentation er baseret på Grontmijs rapport Godsstrømmene

Læs mere

Den fremtidige kørsel med gods på bane i Danmark. Aalborg Trafikdage 2012 Trafikstyrelsen og Incentive Partners 28. August 2012

Den fremtidige kørsel med gods på bane i Danmark. Aalborg Trafikdage 2012 Trafikstyrelsen og Incentive Partners 28. August 2012 Den fremtidige kørsel med gods på bane i Danmark Aalborg Trafikdage 2012 Trafikstyrelsen og Incentive Partners 28. August 2012 Baggrund I 2 Udvikling af gods på bane har ændret sig markant de senere år

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger

Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger DB Schenker Scandinavia DB Schenker Scandinavia Thomas Vestergaard Head of Sales København, 13 maj 2014 DB Schenker s udvikling 2000-2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund - Transportformernes samarbejde v/cheføkonom Ove Holm Dansk Transport og Logistik Medlemmer 2.900 Lastbiler 17.000 Godslokomotiver 50 Ansatte 20.000 11-05-2010

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Godstransport i Danmark

Godstransport i Danmark Godstransport i Danmark Jernbanen som alternativ hvad kan den tilbyde? Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S 1 Jernbanen kan tage en stor del her og nu Meget af det nuværende gods via Mols-linien

Læs mere

En verden præget af internationalisering og liberalisering

En verden præget af internationalisering og liberalisering En verden præget af internationalisering og liberalisering Som fænomen er havnen det knudepunkt, hvor sø- og landtransport mødes. Havnen er således blot ét element i en række af forbundne, men uensartede

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER OG INFRASTRUKTUR - ØSTJYLLAND-HAMBORG INDHOLD. 1 Indledning og forord. 1 Indledning og forord 1 1.

DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER OG INFRASTRUKTUR - ØSTJYLLAND-HAMBORG INDHOLD. 1 Indledning og forord. 1 Indledning og forord 1 1. REGION SYDDANMARK DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER OG INFRASTRUKTUR - ØSTJYLLAND-HAMBORG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren Gods på Bane Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren NTN møde i Vejle, 08.11.2016 Præsentation ved Michael Stie Laugesen Afdelingsleder NTU 1 EU s målsætning for gods på bane Senest

Læs mere

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S Takstblad Terminalen i Padborg Drevet af TX Logistik A/S 2018 Adresse: TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 11 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg e-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu CVR-/VAT

Læs mere

Godsspor til Esbjerg Havn - beslutningsgrundlag

Godsspor til Esbjerg Havn - beslutningsgrundlag Notat 28.09.12 Godsspor til Esbjerg Havn - beslutningsgrundlag Baggrund Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 er der opnået enighed om at reservere et statsligt

Læs mere

Drevet af TX Logistik A/S

Drevet af TX Logistik A/S Drevet af TX Logistik A/S Terminal Conditions & Takstblad 2015 01.01.2015 www.txlogistik.eu Adresse TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 7 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg E-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Trafikministeriet Tredje kontor. Banegods i Danmark. med relation til Femern Bælt

Trafikministeriet Tredje kontor. Banegods i Danmark. med relation til Femern Bælt Trafikministeriet Tredje kontor Banegods i Danmark med relation til Femern Bælt Maj 2005 Trafikministeriet Banegods i Danmark med relation til Femern Bælt Maj 2005 Dokument nr.: 1100741_001 Revision nr.:

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Bilag til høring Vejledende materiale til Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning mv. på jernbaneområdet

Bilag til høring Vejledende materiale til Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning mv. på jernbaneområdet Bilag til høring Vejledende materiale til Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning mv. på jernbaneområdet Som eksempler på, hvordan data kan indberettes, har Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN Morten Steen Petersen, TetraPlan A/S og Gert Nørgaard, CMPort ab. 1 INDLEDNING Vurdering af effekten af en uddybning af Drogden til 9m, henholdsvis

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. marts 2009 3. marts 2009. Nr. 168. Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler 1) I medfør af 10, 22, stk. 6, og 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 567

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

FUTURE FOOD INNOVATION

FUTURE FOOD INNOVATION SPETEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND FUTURE FOOD INNOVATION TILLÆG TIL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten.

Den danske stat har ifølge Skatteministeriet en årlig indtægt på 310 mio. kr. fra vejafgiften/eurovignetten. Kørselsafgifter for lastbiler bliver en dyr affære Resumé Regeringen vil indføre kørselsafgifter for lastbiler, så lastbiler fremover skal betale pr. km på det overordnede vejnet. Dansk Industri har gennemgået

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER REGION NORDJYLLAND KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund og metode Region Nordjylland har

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0608 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0608 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0608 Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 6. december 2007 J. nr. 504-28 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europaparlamentet

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning Kommuneplanlægning Vordingborg kommune er centralt placeret i Øresundsregionen og den ny Femernregion som vigtig transportkorridor mellem Skandinavien og Europa via Gedser og den kommende faste forbindelse

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 1)

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 1) Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 1) I medfør af 9, stk. 6, og 11 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, og efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Redegørelse Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 7226 7075 Fax 3338 1439 lfu@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vurdering

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO 1 OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO Indhold 1. Forslag til placering af arbejdsplads... 3 2. OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1

STITUNNEL RIBE INDHOLD. 1 Indledning og formål. 2 Datagrundlag. 1 Indledning og formål 1. 2 Datagrundlag 1 VEJDIREKTORATET STITUNNEL RIBE TOLKNING AF PRØVEPUMPNING OG FORSLAG TIL GRUNDVANDSSÆNKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Korridor 3 eller - jernbanegods på vej til de varme lande

Korridor 3 eller - jernbanegods på vej til de varme lande Korridor 3 eller - jernbanegods på vej til de varme lande Rejsen begynder: Stockholm banegård Status og fremtidsperspektiver v./chefkonsulent Knud Elm-Larsen, TS TØF og Trafikstyrelsen, Banegodsseminar:

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere