Sundheds- og ældreudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og ældreudvalg"

Transkript

1 Sundheds- og ældreudvalg

2 Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft 29 Beboerne på Støttecenter Sjællandsgade 44 Område Kildevang MED 57 Personalet Kastaniebo 61 Lokal MED område Åbakken 62 TR DSR 63 Sektor Med Psykiatrien - medarbejdersiden 66 Sektor Med Psykiatrien - ledersiden 81 Danske Fysioterapeuter 84 Område MED sundhed og Ældre - personalet 91 Område Kollektivhuset 100 Område Vorup, MED 109 Sektor MED ældre 112 Dragonparken Lindevænget 113 Beboermøde ældreboliger Søren Møllersgade 114 Beboermøde ældreboliger Dragonparken 116 Tandplejen, MED 123 Leder af De Socialpsykiatriske Aktivitetstilbud 124 Personale MED visitationsenheden 134 Handicaprådet vedr. sundhed og ældre 136 Område Borupvænget, MED 137 Område Spentrup Møllevang, MED 140 Ældrerådet vedr. Sundhed og ældreområdet 148 Ergo- og fysioterapeuterne i Sundhed og Ældre, FTR 236 Område Bakkegården, Rosenvænget, MED 251 Sundhedshuset, MED

3 Oversigt over høringssvar som vedrører sundhed og ældreudvalgets område Nr. Spareforslag Høringsnummer Sundhedsområdet 7101 Sundhedsplejen - undladelse at ansætte fysioterapeut Sundhedsplejen - reduktion af antallet af sundhedsplejersker 7103 Reduktion af sundhedspuljen 7104 Nedlæggelse af KOL rehabilitering 44, 81, 91, 100, 112, Besparelse på kræftrehabilitering 81, Lukning af tandklinikker 44, Udsætte ansættelse af klinikassistentelever i tandplejen 116, Tandplejen: Forlænge indkaldelsesintervallet fra nuværende maksimalt 15 måneder til max. 24 måneder Besparelse ved kommunalisering af dele af den vederlagsfri fysioterapi 19, 44, 84, 100, 134, 148, Tandplejen - mindske udgiften til ledelse 116 Tilbud til ældre 7201 Ændret anvendelse af Aldershvile 44, 61, 100, 124, 136, 137, 140 Omdannelse af Kastaniebo til 7 handicapboliger og salg af de resterende 7 boliger 44, 57, 61, 100, 136, 137, Ombygning af Optimus til to-rums ældreboliger 44, 61, 91, 100, 124, 136, 137, 140 Nedlæggelse af fløj på plejecentret Lindevænget (Søren Møllersgade fløjen) 44, 100, 112, 113, 136, 137, 7205 Dragonparken ændres fra døgnbemandede til ældreboliger 100, 112, 114, 124, 136, 137, Privatisering af plejecenter, f.eks. Kristrupcentret 19, 44, 100, 7207 Ændring af rengøringsinterval i udeområdet fra hver 2. uge til hver 4. uge 19, 44, 61, 84, 91, 100, 109, 112, 124, 134, 140,236 Træning i stedet for hjælp til rengøring og strammere 19, 44, 61, 81, 84, 100, 112, 124, 7208 visitationskrav 136, 137, 140, 148 Færre medarbejdere i aktivitetscentrene 19, 44, 61, 81, 100, 109, 112, 136, , 140, 148,236 Færre aftensygeplejersker 19, 44, 61; 62, 84, 91, 100, 109, , 140,236 Færre administrative medarbejdere, ledere og pedeller 19, 44, 61, 84, 91, 100, 109, 112, Centralisering af døgngenoptræningspladser på Åbakken 4, 19, 33, 44, 61, 81, 84, 91, 100, , 124, 140, 148 Reduceret åbningstid i ældreområdets caféer 44, 61, 100, 112, 124, "Tvungen" brug af sygeplejeklinikker 44, 61, 100, 112, 136, 137, 140 Alternativt forslag til forslag 7207 Ændring af rengøringsinterval i udeområdet fra hver 2. uge til hver 3. uge 19, 44, 61, 134,

4 7216 Alternativt forslag til forslag 7212 Lukning af varmtvandsbassin på Åbakken 44, Forhøjelse af billetprisen på dagcenterkørsel 19, 44, 61, 100, 124, Besparelse ved at reducere antallet af forebyggende hjemmebesøg fra 2 til 1 om året 44, 61, 124, Reduktion af antallet af tilsynsbesøg på ældreområdet 44, 61, 100, Elektronisk kommunikation mellem hjemmepleje og sygehus 44, 61 Tilbud til voksne med særlige behov 7301 Lukning af Industricentret, Mirabellevej 13, 63, 84, 100, 123, Gennemgang og revisitation af alle botilbudssager samt takstnedsættelse på Paderuphus og Åbo 63, 134 Ledelse - Nedlæggelse af lederstilling (niv. 4) og omorganisering af øvrig ledelse

5 file://h:\budget\budget \Høringssvar\Høringssvar\SÆ\(3) vedr spareforslag tandplej... Side 1 af Fra: Lars Høvenhoff (Tandplejen) Sendt: 5. september :49 Til: Budgetkontor Emne: vedr spareforslag 4302 Jeg vil hermed gerne gøre opmærksom på, at en gruppe frivillige tandplejeressourcepersoner hovedsageligt fra den kommunale tandpleje er bekymrede for forslaget om nedlæggelse af Perron 4. Bekymringen vedrører den mobile tandklinik der står for at åbne til oktober. De / vi ( jeg har selv meldt mig som frivillig ) var blevet stillet i udsigt, at der altid ville være en socialmedarbejder tilstede når klinikken var åben. En medarbejder fra Perron 4 der kender de mulige brugere. Det vil lette kommunikationen med denne målgruppe så vores fokus kunne rettes mod tilvænning, undersøgelse, smertelindring og behandling. Hvis denne bemanding fra perron 4 side bortfalder, vil det være svært at rekruttere yngre tandlæger tandplejepersonale - også fra privat praksis. Det er ligeledes perron 4 s medarbejdere der skal sørge for rengøring og autoklavering af udstyr samt klargøring og renhold af mobil klinik. Jeg vil med denne henvendelse gøre spareforslagsstillerne bekendt med, at der er givet 1.2 mill. fra satspuljen til dette projekt. Projektet er afhængig dels af en frivillig indsat fra nogle engagerede mennesker ; men også en nødvendig support fra ansatte omkring brugerne og den mobile klinik. Med venlig hilsen Lars Høvenhoff Overtandlæge

6 Høringssvar til spareforslag fra sundhed og ældre nr. 7212: Centralisering af døgngenoptræningspladser på Åbakken Vi vil gerne komme med en kommentar til forslag om nedlæggelse af døgngenoptræningspladserne på Svaleparken og centralisering på Åbakken: Tvivl om de beregnede besparelser! Vi sætter spørgsmålstegn ved, om Randers Kommune virkelig kan spare det beregnede beløb på at centralisere genoptræningspladserne på Åbakken og nedlægge genoptræningspladserne på Svaleparken. Det fremgår ikke af beregningen i forslag 7212, hvad det koster at etablere 13 døgngenoptræningspladser på Åbakken. For at kunne rumme et større genoptræningssted og gøre lokalerne tidssvarende på Åbakken, vil det medføre store omkostninger til renovering af stuer og ombygning af træningsfaciliteter. Vi tænker det vil være i samme prisniveau at udbygge Svaleparken til det ønskede antal pladser. Vi mener ikke, at det er altafgørende for et optimalt døgngenoptræningstilbud, at man kan træne i varmtvandsbassin, som der er på Åbakken. Mange af borgerne på døgngenoptræningsafdelinger, er i et kompliceret sygdomsforløb og har dermed mange forhold, som gør, at de af sundhedsmæssige årsager ikke må benytte varmtvandsbassin. På Svaleparken, der er bygget i 2003/2004, er bygningerne fra starten opført til genoptræning, hvorfor der ikke er behov for udgift til renovering. F.eks. er stuerne og badeværelserne indrettet, så de kan tilpasses de forskellige borgers behov og samtidig opfylde de gældende APV-krav ift. arbejdsmiljøloven. Vores træningssal er placeret centralt i genoptræningsafdelingen, hvilket bevirker, at borgerne selv kan varetage en del af træningen, da personalet kan holde øje med træningssalen uden at gå fra afdelingen. Dette er p.t. ikke muligt på Åbakken, hvor træningslokalerne ligger i kælderen. Derudover er der i maj 2010 blevet bygget udendørs træningsfaciliteter på Svaleparken. Disse faciliteter bruges meget i borgernes genoptræning. Frit valg og nærhedsprincip! Vi mener, det er hensigtsmæssigt at bibeholde to døgngenoptræningsafdelinger i Randers Kommune. Med to afdelinger har borgerne mulighed for frit valg mellem disse to steder i det omfang, der er pladser ledige, og dette styrker nærhedsprincippet ift. den enkelte borgers genoptræning. Ved at samle døgngenoptræningspladserne et sted, vil der grundet kommunens størrelse, blive et større behov for transport tid i forbindelse med hjemmebesøg, hvilket bevirker lavere ATA-tid mellem borger og terapeut. Reduktion af antallet af døgngenoptræningspladser. I 2006 havde den daværende Randers Kommune ingen døgngenoptræningspladser. Ved kommunesammenlægningen i 2007 fik Randers Kommune 10 pladser. Grundet stort behov og efterspørgsel blev der oprettet yderligere 5 genoptræningspladser pr. 1. januar Vi kan oplyse, at der i 2009 har været 75 borgere på døgngenoptræningsophold på Svaleparken. Borgerne har i gennemsnit været på afdelingen i 5,3 uger. I det første halvår af 2010 har der været 48 borgere på døgngenoptræningsophold på Svaleparken. Disse borgeres ophold har varet 3,5 uger. Dette bevidner, at mange borgere har haft behov for at komme på døgngenoptræningsophold på Svaleparken. Vi mener, at der fortsat er brug for døgngenoptræningspladser i Randers Kommune. 1. F. eks. udskriver sygehuset borgerne tidligere og tidligere i sygdomsforløbet, hvilket betyder at ressourcesvage borgere ikke er i stand til at komme direkte hjem til egen bolig. Såfremt borgeren ikke bliver genoptrænet efter indlæggelse på sygehus, er der stor risiko for genindlæggelse, og/eller varigt behov for massiv hjemmepleje hvilket er omkostningstungt.

7 2. Døgngenoptræningspladserne gør også Randers Kommune i stand til at varetage de komplicerede genoptræningssager, hvor der er behov for en større tværfaglig indsats samt øget træningsmængde ift. områdecentrenes tilbud. 3. Antallet af ældre i befolkningen er stigende, hvilket øger behovet for døgngenoptræningspladser. 4. Desuden vil en reduktion i døgngenoptræningspladserne medføre større ventetid på ophold, hvilket bevirker en større udgift til hjemmepleje samt forringer borgerens rehabiliteringsforløb. Målet, med at arbejde med borgerens sundhedsfremme samt gøre dem så selvhjulpne som muligt, ses vanskeligt at opnå med en reduktion af døgngenoptræningspladserne. Vores dokumentation på afdelingen viser, at størstedelen af de indlagte borgere forbedrer deres funktionsniveau væsentligt under opholdet, hvilket styrker den ældres egne muligheder for at understøtte optimal livskvalitet, jf. Randers Kommunes ældre politik, vision 2016.r for at understunderstøt Venlig hilsen På vegne af hele genoptræningsafdelingen: Randi Nielsen (Fysioterapeut) Louise Munkholt Hauton (Fysioterapeut og medarbejder-repræsentant i lokal-med) Tove W. Poulsen (Ergoterapeut) Louise Jungersen (Ergoterapeut, Tillidsrepræsentant for ergoterapeuter i enhed 3, Social tillidsmand i område Kristrup/Assentoft samt medlem af lokal-med)

8

9

10

11

12

13 Afs. Louise Juncher Støttecenter Sjællandsgade Sjællandsgade 4, 3. tv 8900 Randers C Indsigelse vedr. nedskæringer på bostederne i Randers. Vi beboere, på Støttecenter Sjællandsgade, har i fællesskab sammenfattet et brev omkring vores bekymringer vedr. nedskæring i personalestanden på bostederne i Randers. De omtalte nedskæringer vil kunne få store konsekvenser for de enkelte bosteder, og i vores tilfælde er vi nået frem til følgende konsekvens liste og risiko faktorer. Konsekvens liste: - Mindre personale kontakt og mindre relationsarbejde omkring den enkelte beboer. - Mindre mulighed for støtte til at skabe sociale relationer andre steder end bosted. - Mindre tid til støtte omkring daglige gøremål, og indkøb, til fælles miljø. - Mindre tid til støtte omkring daglige gøremål i egen lejlighed. - Mindre tid til samtale terapi. - Mindre mulighed for hjælp/støtte til læge besøg mm. - Mindre tid til støtte omkring indkøb af tøj, sko mm. - Mindre tid til støtte omkring opretholdelse af personlig hygiejne mm. Risiko faktorer: - Større risiko for indlæggelser pga. manglende personale kontakt. - Risiko for personlig isolering som dermed kan medføre indlæggelse. - Større stress faktor hos personale, som derved reflekteres over på beboere. - Risiko for fraflytning af beboere som, ved nedskæringer, risikerer at miste deres grundlag for ophold på bostedet. Også selvom de endnu ikke er parate til at opretholde en hverdag uden personale og derved skal trække ressourcer fra andre støtte foranstaltninger i kommunen. - Nedlægning af fælles måltider, som specielt hos os betyder meget for livskvaliteten for de enkelte beboere. Disse måltider bruges blandt andet til opretholdelse af social kontakt og træning i daglig gøren. (som gerne skulle være et af grundlagene for i fremtiden at kunne klare sig selv i egen lejlighed.) Håber at I vil tage disse udsagn med i Jeres overvejelser. Med venlig hilsen Louise Juncher - på vegne af beboerne på Støttecenter Sjællandsgade

14

15

16

17 Side 1 af 2 Emne: Sender: (57)%20Personalet%20Kastaniebo.htm Fra: Line Rosborg Hansen Sendt: 11. september :37 Til: Henning Jensen Nyhuus; Susanne Koch Byrådet; Leif Gade; Berner Nielsen; Ellen Petersen; Steen Bundgaard; Aage Stenz; Jørgen Bruno Andersen; Fatma Cetinkaya; Karen Lagoni; Claus Ørsted; Ole Skiffard; Malte Larsen; Tanja Lauenborg (Byrådet); Anders Buhl-Christensen; Louise Høeg Jensen; Christian Boldsen; Christian Kirk; Hans Kortbek; Jens Peter Hansen; Lars Søgaard; Marianne Høj Madsen (Pol); Helle Dahl Skøtt; Daniel Madié; Julie Bay-Hahn; Frank Nørgaard; Bjarne Overmark; Lone Donbæk Jensen; Kasper Fuhr Christensen; Mogens Nyholm; Erik Poulsen (Byrådet) Emne: Kastaniebo, kastanievej Randers nø Ang. Kastaniebo, Kastanievej 7-9 Harridslev. Vi er blevet orienteret om, at den nye spareplan kommer til at berøre Kastaniebo. Dette vil vi jo gerne gøre indsigelse imod. Kastaniebo's historie: Vi har haft mange forskellige ledere. I forbindelse hermed er der hver gang blevet lavet nye tiltag samt struktur ændringer. Endvidere har en ny leder, skulle sætte sig ind i stedets økonomi, hvilket desværre har haft nogle uheldige udfald. Kastaniebo har fra August 2007 til april 2008 været uden center leder, hvilket gjorde at personalet stod for den daglige drift, vagtplanlægning mad indkøb osv. osv. Vi som personale føler, at økonomien har været skjult for os, idet vi aldrig har vidst, hvad vi egentlig har haft og gøre med, eller haft indblik i budgetter for stedet og lign. I den sidste sparerunde fik vi en center leder, som desværre ikke havde den nødvendige kompetence. Dette blev gjort, da der skulle sparres 2 sygeplejersker i området, og der skete derfor en omrokering så disse blev ansat i leder stillinger. Kastaniebo fik den ene. Dette var en meget uøkonomisk situation for stedet, og det er nok i den forbindelse vi har fået det største minus. Pga. de mange udskiftninger af ledere har dette givet frustrationer blandt personalet og bevirket stor udskiftning af personale gruppen. Da Kastaniebo i sin tid blev opført, var det meningen, at det skulle fungere som en boenhed, dette var dog ikke muligt da klientellet der flyttede ind, var de svage ældre, som havde brug for den mere omfattende pleje, hvilket ville sige, at der også var brug for flere ansatte end først antaget. Endvidere var det også meningen, at stedet skulle kunne fungere uden fast nattevagt, som absolut heller ikke kunne lade sig gøre. Kastanibo's nutid: (Og forhåbentlige fremtid.) Den 1.februar 2010 fik vi ny leder, dette var en meget positiv omvæltning for Kastaniebo. Der blev foretaget en masse nye samt gode tiltag, og kom struktur I hverdagen. Vi er i dag medinddraget, og føler stort ansvar i dagligdagen for beboer, kolleger og funktionen af stedet.. Det har givet ro i en nu stabil personalestab med minimalt sygefravær og brug af få afløsere samt vikarer. Dette giver stor tryghed for beboerne og højner det faglige niveau, samt øger kvaliteten af praksis. Økonomien er nu vendt til et fornuftigt resultat, og vi er alle bevidste og meget fokuseret på at bibeholde den positive fremgang. Visioner for Randers kommune og derved Kastaniebo: Randers kommune har selv skrevet de visioner vi vil referer til, bl.a. kan der nævnes de overordnede fra 2010, som indeholder ord som medborgerskab, naturnære boliger for alle og

18 Side 2 af 2 kvalitet i alt hvad vi beskæftiger os med. Dertil kommer visionsområderne for ældre: vision 2016 med værdier og hovedmål, brugerfokus/værdier og holdninger. Henvisning især til B, C og G, og de andre taget i betragtning ligegodt. Med henvisning til dette, kan vi så byde vore ældre beboere at flytte dem væk? Og kan de holde til det? Det er trods alt de svageste I samfundet. En anden vision som er decideret for Kastaniebo: Boliger i lokal området, dette støtter op om de nære relationer til netværk som pårørende samt livet i området gennem hele deres liv. Vi vil spørge jer som politikere; Vil I selv være indstillet på, at når I engang selv får brug for hjælp, at skulle flytte fra lokalt netværk, samt behandles som navne og numre på et stykke papir og ikke som mennesker? Hvis vi som personale måtte komme med et ønske for Kastaniebo samt beboerne, ville dette være at I som politiker, tog Kastaniebo op til overvejelse, og i disse overvejelser tage dette brev til eftertanke, samt de ændringer der er sket, og hvordan den fremtidige udsigt ser ud. En omstilling tager selvfølgelig tid, men vi er allerede på rette kurs. Vi er overbeviste om, at hvis vi fik lov, kan vi fremvise et positivt resultat fremover. På Kastaniebo s vegne Social og sundheds assistent Rikke kidmose tlf Social og sundhedshjælper Line Rosborg Hansen tlf

19 Høringssvar i forhold til besparelser Lokal MED område Åbakken Drøftet på MED møde d.8. september Aldershvile er et samlingspunkt for både ældre og yngre i Havndal. Ved at nedlægge Aldershvile, kan det medføre, at nogle kan blive mere ensomme og derved måske få en forringet livskvalitet. Opmærksomheden skal rettes mod, at det er et udkantsområde. Det kan indebære konsekvenser for hele samfundet i Havndal, hvis Aldershvile lukkes som ældrecenter. Obs på den kollektive trafik, som også varsles nedskåret. Hvor kan man fremover styrke og vedligeholde de ældres motoriske kunnen? Det er, for største del af de fremmødte til genoptræning på Aldershvile, borgere fra byen. Forslag til alternativ anvendelse, hvis lukning skulle blive en realitet. Flytte de nuværende 2 døgngenoptræningssteder til Aldershvile Borgerne i Harridslev vil ikke have mulighed for at flytte ind i en plejebolig i nærområdet. Medarbejderne på Kastanjebo vil være meget kede af at miste deres arbejdsplads. Vi kan dog godt se, at med kun 7 boliger tilbage, vil det blive en for lille enhed at drive videre Vi kan tilslutte os forslaget Ingen kommentarer Bekymring om borgernes sundhed og medarbejdernes arbejdsmiljø. Det er for stor en omvæltning, hvis det er fra hver 2. uge til hver 4., så hellere fra hver 2. til hver 3. En negativ konsekvens kunne være, at borgerne vælger den kommunale hjemmepleje helt fra og vælger rengøring ved de private firmaer. Hvad med træning? 7208 Træning og rengøring hænger sammen. Der er muligvis borgere der kan trænes op til at kunne gøre rent. Der kunne evt. tilbydes rengøring hver 2. uge, hvor halvdelen af tiden er til genoptræning og halvdelen af tiden er til rengøring udført af hjemmeplejen Vi foreslår, at der i hvert område kun er 1-2 steder for aktivitet. En konsekvens kunne være, at de svageste borgere har brug for et sted tæt på, hvor de kan være med lidt tid ad gangen, så meget de nu kan holde til. Der kunne være selvstyrende grupper måske frivillige, som står for aktivitet på de små centre, som i vores område er 3 steder.

20 Vi skal bevare aktiviteter for de svageste borgere. Fremover skal vi satse mere på de yngre frivillige i de forskellige grupper Så vidt vi ved kører der på nuværende tidspunkt kun en sygeplejerske i hvert område. Vil det være realistisk med en besparelse på 0,75 stilling i hvert område? 7211 Forslaget er ikke gennemskueligt, når vi ikke kender den nye organisationsstruktur. Vi har nedlagt en pedelstilling og en lederstilling i område Åbakken og vores cafelederstilling bliver ikke genbesat. 7212, 7214, 7216, 7217, 7219 og 7220 Vi kan tilslutte os forslagene Alle cafeer kan ikke tages over en kam, der er cafeer der har døgnforplejning for beboerne på ældrecentrene Er ikke et realistisk forslag i vores område, i det det allerede er reduceret.

21 Høringssvar fra tillidsrepræsentanterne for sygeplejersker i Randers Kommune vedrørende direktionens spareforslag. Vi er meget bekymrede for besparelser på sygeplejerske området, set i forhold til de mere komplekse sygeplejeopgaver kommunerne skal overtage fra regionerne. Ifølge sundhedsaftalen forventes, at ca. 65% af akutte patienter udskrives efter 24 timer og kommunen skal have et akut beredskab med let og entydig adgang til en sygeplejerske både dag, aften og nat. Desuden ligger der i aftalen at en færdigbehandlet patient, er en patient der efter lægelig vurdering er færdigbehandlet, men ikke nødvendigvis sygeplejemæssigt. Det kan blive dyrt for kommunen, hvis man ikke er i stand til at overtage disse komplekse sygeplejeopgaver på grund af manglende sygeplejefaglige kompetencer. Samtidig kommer der flere koordinerende opgaver i forhold til ambulante behandlinger, hvor der også er be hov for sygeplejefaglige kompetencer. Det er problematisk i forhold til disse aftaler / opgaver, hvis man vil spare på sygeplejerske timer. Dette set i lyset af den nednormering der har været på antallet af sygeplejersker i Ran ders Kommune. Fra 2009 til 2010 er antallet af sygeplejersker faldet med 13 % og Randers Kommune ligger nu med en af de laveste normeringer i Region Midtjylland. Kun Struer og Syddjurs har en lavere normering. I forhold til hele landet ligger vi med et index på 84. I 2007 lå det på 97. På vegne af tillidsrepræsentanterne Sonja Boye Fællestillidsrepræsentant / DSR

22 Høringssvar til besparelser i Psykiatriafdelingen. Medarbejderne i Psykiatriafdelingens Sektor-Med har følgende kommentarer til besparelser i Psykiatriafdelingen samt til afledte virkninger fra eventuelle besparelser i andre forvaltninger: 1. Psykiatriafdelingens målgruppe er som borgere generelt set en udsat gruppe, som har behov for at Randers kommune stiller passende og relevante tilbud til rådighed, for derved at øge brugernes livskvalitet og at minimere risikoen forværring i sygdommen og indlæggelser i Psykiatrisk Afdeling. Ved at reducere brugernes tilgang til passende dagtilbud kan det frygtes, at brugerne bliver sat i en yderligere udsat position. 2. En eventuel nedlæggelse af Den Blå Paraply, Perron 4 (i Social og Arbejdsmarked) samt Industricentret Mirabellevej (som er et visiteret kerneydelse område i Psykiatriafdelingen) kan medføre negative afledte praktiske og økonomiske virkninger i Psykiatriafdelingen. Det kan blive dyrere økonomisk set, at man nedlægger de nævnte foranstaltninger, da brugerne ellers efter Servicelovens bestemmelser skal have tilbud på anden vis. 3. Besparelser på bo tilbuddene vil betyde en direkte serviceforringelse for beboerne. 4. Medarbejderne på Industricentret Mirabellevej kan anses for at være en særlig udsat medarbejdergruppe, da de er ansat som værkstedsassistenter. I den forbindelse bør personalepolitikkens bestemmelser komme i anvendelse f.eks. i princippet om, at: Hvis det viser sig at en eller flere faggrupper i særlig grad rammes af besparelser/omlægninger fokuserer der i særlig grad på kontakten til denne gruppe. 5. Sektor-Med er erfaringsmæssigt en bærende sammenhængskraft i Psykiatriafdelingen. Venlig hilsen Medarbejdersiden i Psykiatriafdelingens Sektor-Med

23

24 Side 1 af 1 Annemette La Cour Fra: Ulla Falkesgaard Sørensen Sendt: 13. september :30 Til: Budgetkontor Cc: Gitte Vesti Emne: høringssvar vedr. spareforslag fra ledelsesside i psykiatriafdelingens sektor-med Fra ledelsessiden i psykiatriafdelingens sektor-med er der følgende bemærkning til spareforslag: det ønskes ikke at nedlægge sektor-med, som erfaringsmæssigt er en bærende sammenhængskraft i Psykiatriafdelingen Med venlig hilsen Ulla F. Sørensen Konsulent Randers Kommune Sundhed og Ældre Sekretariatet Laksetorvet, 8900 Randers Tlf. nr.:

25 Byrådet Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Høringssvar på Randers kommunes sparekatalog Dato: 13. september 2010 Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland har med interesse læst Randers kommunes sparekatalog. Sparekataloget indeholder en række forslag, som omhandler træning og fysisk aktivitet. Hermed følger Danske Fysioterapeuters kommentarer til disse forslag. Tlf. direkte: Forslag 7208, 7209 og 7212: Aktiv træning forud for praktisk hjælp. Færre medarbejdere i aktivitetscentrene. Nedlæggelse af pladser på døgn-genoptræningsenhederne. Det er en rigtig god idé at tilbyde træning til svage borgere, som derved får mulighed for at blive mere selvhjulpne. Det ønsker langt de fleste mennesker at være. Forslaget om mere træning i forbindelse med ansøgning om praktisk hjælp er den rigtige vej frem. Danske Fysioterapeuter foreslår dog en udvidelse af træningstilbuddet, sådan at det også gælder borgere, der har brug for hjælp til personlig pleje. Erfaringerne fra Fredericia kommune viser, at plejebehovet blev reduceret og kommunen sparede 15 mio. kr. ved at tilbyde træning både til såvel borgere, der havde brug for praktisk som personlig hjælp. Borgerens funktionsniveau forbedres også gennem fysisk aktivitet i forbindelse med døgn-genoptræning og træningstilbud på aktivitetscentrene. Derfor undrer det, at to spareforslag handler om dels at nedlægge to døgngenoptræningspladser på Svaleparken, dels at skære i træning efter serviceloven på aktivitetscentrene. I kommunerne vil der formentligt blive et stigende behov for døgngenoptræning. Det skyldes blandt andet, at indlæggelser på hospitalerne bli-

26 ver kortere og kortere. Kommunerne overtager derfor patienterne tidligere i forløbet, hvor behovet for træning og pleje vil være større. Døgn-genoptræningstilbuddet gælder også for borgere, der ikke har været indlagt, men som kommer fra eget hjem. Hvis der er ventetid på døgngenoptræning øges risikoen for, at borgeren bliver dårligere og dårligere inden genoptræningen igangsættes. Derved vil både genoptrænings- og plejebehovet øges. Danske Fysioterapeuter opfordrer til, at man fastholder de nuværende trænings-tilbud til borgerne. Forslag 7104 og 7105: Nedlæggelse af KOL- og kræftrehabilitering. Det er dokumenteret, at målrettet træning har effekt på negative følger af behandling af kræftbehandling, som for eksempel træthed, manglende glæde, dårlig livskvalitet og fysisk svækkelse. Det er også dokumenteret, blandt andet gennem hollandske studier, at målrettet fysisk træning kan bryde den inaktivitets-spiral, som KOL-patienter ofte befinder sig i. Træningen øger blandt andet konditionen, gangdistancen og livskvaliteten. Hvis Randers kommune vælger at nedlægge sine velfungerende KOL- og kræftrehabiliteringstilbud, vil den enkeltes sygdomsperiode blive forlænget og livskvaliteten under sygdommen vil blive forringet. Det er derfor vigtigt, at Randers kommune fortsat tilbyder KOL- og kræftrehabilitering, så de sygdomsramte kommer i bedre form, har mindre behov for hjemmehjælp, hurtigere kan vende tilbage til sit job og har mindre brug for lægeydelser. KOL- og kræftrehabilitering er en god investering for både borger og kommune. Forslag 7101: Undersøgelse af børnenes motoriske udvikling. Sundhedsstyrelsen anbefaler i sit høringsudkast til forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, at alle børn vurderes motorisk ved indskolingen. Randers kommune har i øjeblikket en fysioterapeut ansat på halv tid til at løfte denne opgave. Det er godt, for børn med motoriske vanskeligheder skal opdages og hjælpes i tide. Ellers kan det få store konsekvenser for såvel barnet, familien og skole-gangen. 2/3

27 Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at det er et tværfagligt team, som kan afdække eventuelle problemer og efterfølgende kan handle på dem. Danske Fysioterapeuter opfordrer derfor til, at Randers Kommune fastholder at have en fagperson ansat, som kan udføre de motoriske tests. Foreningen anbefaler, at spareforslaget ikke gennemføres. Fokus på resurser frem for passiv hjælp. Afslutningsvist vil Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland opfordre byrådet i Randers til at holde fast i tre principper, når besparelsesforslagene behandles: borgerne skal kunne være mest muligt selvhjulpne behovet for passiv pleje skal mindskes problemer skal opfanges hurtigst muligt, så de ikke når at få store konsekvenser. Det kan for eksempel ske ved at prioritere træning og rehabilitering til ældre eller syge, samt at have fokus på børns trivsel og udvikling. Det koster penge her og nu. Men alternativet er en langt større regning på et senere tidspunkt, når følgerne af en manglende indsats viser sig. I øvrigt vil jeg henvise til KL s nye ældrepolitiske udspil Nye ældre, nye muligheder. Her fokuseres målrettet på de ældres resurser frem for deres behov for personlig og praktisk hjælp. Jeg håber, at Randers kommune vælger at følge op på KL s udspil, og fastholder og iværksætter de nødvendige initiativer og tilbud, som kan gøre en positiv forskel for borgerne. Jeg står gerne til rådighed for uddybende dialog. Både i forhold til de aktuelle spareforslag samt nye ideer og muligheder indenfor fysisk aktivitet. Med venlig hilsen Tina Frank Regionsformand 3/3

28 Annemette la Cour Sekretariatet Sundhed og ældre Telefon Telefax 8. september 2010 / 10/ Høringssvar fra medarbejdersiden i Område MED Sundhed og Ældre Medarbejdersiden i område MED for Sundhed og Ældre har følgende kommentarer til direktionens spareforslag for budget Man ønsker, at der kommer konkrete udmeldinger fra Byrådet om, hvor der skal spares og hvad der evt. skal lukke. Så det ikke bliver rammebesparelser. Der ønskes, at der tages ansvar fra byrådet side, således at byrådet melder ud, at besparelserne vil give serviceforringelser. Besparelserne på ældreområdet vil kræve en ny struktur på området. Der sættes spørgsmålstegn ved, om der samlet set, kan spares så mange årsværk ved at aftensygeplejerskerne skal køre ud fra færre centre. Desuden er vi bekymrede for den foreslåede reduktion af sygeplejersker, samtidig med at sundhedsaftalerne lægger op til flere komplekse sygeplejeopgaver. De opgaver som administrative medarbejdere og pedeller varetager i de enkelte områder er meget forskellige. Nogle af de opgaver de varetager i dag vil skulle overtages af andre. En analyse af områderne er nødvendig. Med rengøring hver 4. uge kan man måske forvente at flere vælger privat leverandør, hvor de kan købe tillægsydelser. Desuden vil det gå ud over bytteydelserne, da det ikke vil være muligt at undlade rengøring. Man er bekymret for børnenes tænder og føler ikke man kan tage det ansvar, hvis indkaldeintervallet i tandplejen ændres fra nu 15 måneder til 24 måneder. Det foreslås at man også kigger på omsorgstandplejen og specialtandplejen i forbindelse med besparelser. Man er bekymret for de afsmittede virkninger det vil give i psykiatrien, hvis man lukker Industricentret, perron 4 og den Blå Paraply. Vedr. Vederlagsfri fysioterapi er man bekymrede for om et tilstrækkeligt stort antal

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Vi anerkender at Silkeborg Kommune er i en ekstraordinær

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne.

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Lokalt MED Område Øst, Ældreområdet Dato 22.05..2012 Høringssvar vedr. MANTEC s analyse af ældreområdet Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Generelt har det været

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Træningsafdelingen er presset lokalemæssigt i forhold til at kunne tilbyde genoptræning og vedligeholdende træning på flere af kommunens nuværende

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Ældrepuljen. Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg

Ældrepuljen. Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen Hvad går pengene til? Nyhedsbrev september 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen fortsætter i 2015 Dette nyhedsbrev har til formål at informere om, hvad Lejre Kommune bruger ældrepuljen

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1906419 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 15. maj 2014 Som en del af budgetforliget

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje 1. Genoptræning Et af de områder, der optog publikum ved debatmødet var genoptræning og behovet for at investere

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere