Sundheds- og ældreudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og ældreudvalg"

Transkript

1 Sundheds- og ældreudvalg

2 Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft 29 Beboerne på Støttecenter Sjællandsgade 44 Område Kildevang MED 57 Personalet Kastaniebo 61 Lokal MED område Åbakken 62 TR DSR 63 Sektor Med Psykiatrien - medarbejdersiden 66 Sektor Med Psykiatrien - ledersiden 81 Danske Fysioterapeuter 84 Område MED sundhed og Ældre - personalet 91 Område Kollektivhuset 100 Område Vorup, MED 109 Sektor MED ældre 112 Dragonparken Lindevænget 113 Beboermøde ældreboliger Søren Møllersgade 114 Beboermøde ældreboliger Dragonparken 116 Tandplejen, MED 123 Leder af De Socialpsykiatriske Aktivitetstilbud 124 Personale MED visitationsenheden 134 Handicaprådet vedr. sundhed og ældre 136 Område Borupvænget, MED 137 Område Spentrup Møllevang, MED 140 Ældrerådet vedr. Sundhed og ældreområdet 148 Ergo- og fysioterapeuterne i Sundhed og Ældre, FTR 236 Område Bakkegården, Rosenvænget, MED 251 Sundhedshuset, MED

3 Oversigt over høringssvar som vedrører sundhed og ældreudvalgets område Nr. Spareforslag Høringsnummer Sundhedsområdet 7101 Sundhedsplejen - undladelse at ansætte fysioterapeut Sundhedsplejen - reduktion af antallet af sundhedsplejersker 7103 Reduktion af sundhedspuljen 7104 Nedlæggelse af KOL rehabilitering 44, 81, 91, 100, 112, Besparelse på kræftrehabilitering 81, Lukning af tandklinikker 44, Udsætte ansættelse af klinikassistentelever i tandplejen 116, Tandplejen: Forlænge indkaldelsesintervallet fra nuværende maksimalt 15 måneder til max. 24 måneder Besparelse ved kommunalisering af dele af den vederlagsfri fysioterapi 19, 44, 84, 100, 134, 148, Tandplejen - mindske udgiften til ledelse 116 Tilbud til ældre 7201 Ændret anvendelse af Aldershvile 44, 61, 100, 124, 136, 137, 140 Omdannelse af Kastaniebo til 7 handicapboliger og salg af de resterende 7 boliger 44, 57, 61, 100, 136, 137, Ombygning af Optimus til to-rums ældreboliger 44, 61, 91, 100, 124, 136, 137, 140 Nedlæggelse af fløj på plejecentret Lindevænget (Søren Møllersgade fløjen) 44, 100, 112, 113, 136, 137, 7205 Dragonparken ændres fra døgnbemandede til ældreboliger 100, 112, 114, 124, 136, 137, Privatisering af plejecenter, f.eks. Kristrupcentret 19, 44, 100, 7207 Ændring af rengøringsinterval i udeområdet fra hver 2. uge til hver 4. uge 19, 44, 61, 84, 91, 100, 109, 112, 124, 134, 140,236 Træning i stedet for hjælp til rengøring og strammere 19, 44, 61, 81, 84, 100, 112, 124, 7208 visitationskrav 136, 137, 140, 148 Færre medarbejdere i aktivitetscentrene 19, 44, 61, 81, 100, 109, 112, 136, , 140, 148,236 Færre aftensygeplejersker 19, 44, 61; 62, 84, 91, 100, 109, , 140,236 Færre administrative medarbejdere, ledere og pedeller 19, 44, 61, 84, 91, 100, 109, 112, Centralisering af døgngenoptræningspladser på Åbakken 4, 19, 33, 44, 61, 81, 84, 91, 100, , 124, 140, 148 Reduceret åbningstid i ældreområdets caféer 44, 61, 100, 112, 124, "Tvungen" brug af sygeplejeklinikker 44, 61, 100, 112, 136, 137, 140 Alternativt forslag til forslag 7207 Ændring af rengøringsinterval i udeområdet fra hver 2. uge til hver 3. uge 19, 44, 61, 134,

4 7216 Alternativt forslag til forslag 7212 Lukning af varmtvandsbassin på Åbakken 44, Forhøjelse af billetprisen på dagcenterkørsel 19, 44, 61, 100, 124, Besparelse ved at reducere antallet af forebyggende hjemmebesøg fra 2 til 1 om året 44, 61, 124, Reduktion af antallet af tilsynsbesøg på ældreområdet 44, 61, 100, Elektronisk kommunikation mellem hjemmepleje og sygehus 44, 61 Tilbud til voksne med særlige behov 7301 Lukning af Industricentret, Mirabellevej 13, 63, 84, 100, 123, Gennemgang og revisitation af alle botilbudssager samt takstnedsættelse på Paderuphus og Åbo 63, 134 Ledelse - Nedlæggelse af lederstilling (niv. 4) og omorganisering af øvrig ledelse

5 file://h:\budget\budget \Høringssvar\Høringssvar\SÆ\(3) vedr spareforslag tandplej... Side 1 af Fra: Lars Høvenhoff (Tandplejen) Sendt: 5. september :49 Til: Budgetkontor Emne: vedr spareforslag 4302 Jeg vil hermed gerne gøre opmærksom på, at en gruppe frivillige tandplejeressourcepersoner hovedsageligt fra den kommunale tandpleje er bekymrede for forslaget om nedlæggelse af Perron 4. Bekymringen vedrører den mobile tandklinik der står for at åbne til oktober. De / vi ( jeg har selv meldt mig som frivillig ) var blevet stillet i udsigt, at der altid ville være en socialmedarbejder tilstede når klinikken var åben. En medarbejder fra Perron 4 der kender de mulige brugere. Det vil lette kommunikationen med denne målgruppe så vores fokus kunne rettes mod tilvænning, undersøgelse, smertelindring og behandling. Hvis denne bemanding fra perron 4 side bortfalder, vil det være svært at rekruttere yngre tandlæger tandplejepersonale - også fra privat praksis. Det er ligeledes perron 4 s medarbejdere der skal sørge for rengøring og autoklavering af udstyr samt klargøring og renhold af mobil klinik. Jeg vil med denne henvendelse gøre spareforslagsstillerne bekendt med, at der er givet 1.2 mill. fra satspuljen til dette projekt. Projektet er afhængig dels af en frivillig indsat fra nogle engagerede mennesker ; men også en nødvendig support fra ansatte omkring brugerne og den mobile klinik. Med venlig hilsen Lars Høvenhoff Overtandlæge

6 Høringssvar til spareforslag fra sundhed og ældre nr. 7212: Centralisering af døgngenoptræningspladser på Åbakken Vi vil gerne komme med en kommentar til forslag om nedlæggelse af døgngenoptræningspladserne på Svaleparken og centralisering på Åbakken: Tvivl om de beregnede besparelser! Vi sætter spørgsmålstegn ved, om Randers Kommune virkelig kan spare det beregnede beløb på at centralisere genoptræningspladserne på Åbakken og nedlægge genoptræningspladserne på Svaleparken. Det fremgår ikke af beregningen i forslag 7212, hvad det koster at etablere 13 døgngenoptræningspladser på Åbakken. For at kunne rumme et større genoptræningssted og gøre lokalerne tidssvarende på Åbakken, vil det medføre store omkostninger til renovering af stuer og ombygning af træningsfaciliteter. Vi tænker det vil være i samme prisniveau at udbygge Svaleparken til det ønskede antal pladser. Vi mener ikke, at det er altafgørende for et optimalt døgngenoptræningstilbud, at man kan træne i varmtvandsbassin, som der er på Åbakken. Mange af borgerne på døgngenoptræningsafdelinger, er i et kompliceret sygdomsforløb og har dermed mange forhold, som gør, at de af sundhedsmæssige årsager ikke må benytte varmtvandsbassin. På Svaleparken, der er bygget i 2003/2004, er bygningerne fra starten opført til genoptræning, hvorfor der ikke er behov for udgift til renovering. F.eks. er stuerne og badeværelserne indrettet, så de kan tilpasses de forskellige borgers behov og samtidig opfylde de gældende APV-krav ift. arbejdsmiljøloven. Vores træningssal er placeret centralt i genoptræningsafdelingen, hvilket bevirker, at borgerne selv kan varetage en del af træningen, da personalet kan holde øje med træningssalen uden at gå fra afdelingen. Dette er p.t. ikke muligt på Åbakken, hvor træningslokalerne ligger i kælderen. Derudover er der i maj 2010 blevet bygget udendørs træningsfaciliteter på Svaleparken. Disse faciliteter bruges meget i borgernes genoptræning. Frit valg og nærhedsprincip! Vi mener, det er hensigtsmæssigt at bibeholde to døgngenoptræningsafdelinger i Randers Kommune. Med to afdelinger har borgerne mulighed for frit valg mellem disse to steder i det omfang, der er pladser ledige, og dette styrker nærhedsprincippet ift. den enkelte borgers genoptræning. Ved at samle døgngenoptræningspladserne et sted, vil der grundet kommunens størrelse, blive et større behov for transport tid i forbindelse med hjemmebesøg, hvilket bevirker lavere ATA-tid mellem borger og terapeut. Reduktion af antallet af døgngenoptræningspladser. I 2006 havde den daværende Randers Kommune ingen døgngenoptræningspladser. Ved kommunesammenlægningen i 2007 fik Randers Kommune 10 pladser. Grundet stort behov og efterspørgsel blev der oprettet yderligere 5 genoptræningspladser pr. 1. januar Vi kan oplyse, at der i 2009 har været 75 borgere på døgngenoptræningsophold på Svaleparken. Borgerne har i gennemsnit været på afdelingen i 5,3 uger. I det første halvår af 2010 har der været 48 borgere på døgngenoptræningsophold på Svaleparken. Disse borgeres ophold har varet 3,5 uger. Dette bevidner, at mange borgere har haft behov for at komme på døgngenoptræningsophold på Svaleparken. Vi mener, at der fortsat er brug for døgngenoptræningspladser i Randers Kommune. 1. F. eks. udskriver sygehuset borgerne tidligere og tidligere i sygdomsforløbet, hvilket betyder at ressourcesvage borgere ikke er i stand til at komme direkte hjem til egen bolig. Såfremt borgeren ikke bliver genoptrænet efter indlæggelse på sygehus, er der stor risiko for genindlæggelse, og/eller varigt behov for massiv hjemmepleje hvilket er omkostningstungt.

7 2. Døgngenoptræningspladserne gør også Randers Kommune i stand til at varetage de komplicerede genoptræningssager, hvor der er behov for en større tværfaglig indsats samt øget træningsmængde ift. områdecentrenes tilbud. 3. Antallet af ældre i befolkningen er stigende, hvilket øger behovet for døgngenoptræningspladser. 4. Desuden vil en reduktion i døgngenoptræningspladserne medføre større ventetid på ophold, hvilket bevirker en større udgift til hjemmepleje samt forringer borgerens rehabiliteringsforløb. Målet, med at arbejde med borgerens sundhedsfremme samt gøre dem så selvhjulpne som muligt, ses vanskeligt at opnå med en reduktion af døgngenoptræningspladserne. Vores dokumentation på afdelingen viser, at størstedelen af de indlagte borgere forbedrer deres funktionsniveau væsentligt under opholdet, hvilket styrker den ældres egne muligheder for at understøtte optimal livskvalitet, jf. Randers Kommunes ældre politik, vision 2016.r for at understunderstøt Venlig hilsen På vegne af hele genoptræningsafdelingen: Randi Nielsen (Fysioterapeut) Louise Munkholt Hauton (Fysioterapeut og medarbejder-repræsentant i lokal-med) Tove W. Poulsen (Ergoterapeut) Louise Jungersen (Ergoterapeut, Tillidsrepræsentant for ergoterapeuter i enhed 3, Social tillidsmand i område Kristrup/Assentoft samt medlem af lokal-med)

8

9

10

11

12

13 Afs. Louise Juncher Støttecenter Sjællandsgade Sjællandsgade 4, 3. tv 8900 Randers C Indsigelse vedr. nedskæringer på bostederne i Randers. Vi beboere, på Støttecenter Sjællandsgade, har i fællesskab sammenfattet et brev omkring vores bekymringer vedr. nedskæring i personalestanden på bostederne i Randers. De omtalte nedskæringer vil kunne få store konsekvenser for de enkelte bosteder, og i vores tilfælde er vi nået frem til følgende konsekvens liste og risiko faktorer. Konsekvens liste: - Mindre personale kontakt og mindre relationsarbejde omkring den enkelte beboer. - Mindre mulighed for støtte til at skabe sociale relationer andre steder end bosted. - Mindre tid til støtte omkring daglige gøremål, og indkøb, til fælles miljø. - Mindre tid til støtte omkring daglige gøremål i egen lejlighed. - Mindre tid til samtale terapi. - Mindre mulighed for hjælp/støtte til læge besøg mm. - Mindre tid til støtte omkring indkøb af tøj, sko mm. - Mindre tid til støtte omkring opretholdelse af personlig hygiejne mm. Risiko faktorer: - Større risiko for indlæggelser pga. manglende personale kontakt. - Risiko for personlig isolering som dermed kan medføre indlæggelse. - Større stress faktor hos personale, som derved reflekteres over på beboere. - Risiko for fraflytning af beboere som, ved nedskæringer, risikerer at miste deres grundlag for ophold på bostedet. Også selvom de endnu ikke er parate til at opretholde en hverdag uden personale og derved skal trække ressourcer fra andre støtte foranstaltninger i kommunen. - Nedlægning af fælles måltider, som specielt hos os betyder meget for livskvaliteten for de enkelte beboere. Disse måltider bruges blandt andet til opretholdelse af social kontakt og træning i daglig gøren. (som gerne skulle være et af grundlagene for i fremtiden at kunne klare sig selv i egen lejlighed.) Håber at I vil tage disse udsagn med i Jeres overvejelser. Med venlig hilsen Louise Juncher - på vegne af beboerne på Støttecenter Sjællandsgade

14

15

16

17 Side 1 af 2 Emne: Sender: (57)%20Personalet%20Kastaniebo.htm Fra: Line Rosborg Hansen Sendt: 11. september :37 Til: Henning Jensen Nyhuus; Susanne Koch Byrådet; Leif Gade; Berner Nielsen; Ellen Petersen; Steen Bundgaard; Aage Stenz; Jørgen Bruno Andersen; Fatma Cetinkaya; Karen Lagoni; Claus Ørsted; Ole Skiffard; Malte Larsen; Tanja Lauenborg (Byrådet); Anders Buhl-Christensen; Louise Høeg Jensen; Christian Boldsen; Christian Kirk; Hans Kortbek; Jens Peter Hansen; Lars Søgaard; Marianne Høj Madsen (Pol); Helle Dahl Skøtt; Daniel Madié; Julie Bay-Hahn; Frank Nørgaard; Bjarne Overmark; Lone Donbæk Jensen; Kasper Fuhr Christensen; Mogens Nyholm; Erik Poulsen (Byrådet) Emne: Kastaniebo, kastanievej Randers nø Ang. Kastaniebo, Kastanievej 7-9 Harridslev. Vi er blevet orienteret om, at den nye spareplan kommer til at berøre Kastaniebo. Dette vil vi jo gerne gøre indsigelse imod. Kastaniebo's historie: Vi har haft mange forskellige ledere. I forbindelse hermed er der hver gang blevet lavet nye tiltag samt struktur ændringer. Endvidere har en ny leder, skulle sætte sig ind i stedets økonomi, hvilket desværre har haft nogle uheldige udfald. Kastaniebo har fra August 2007 til april 2008 været uden center leder, hvilket gjorde at personalet stod for den daglige drift, vagtplanlægning mad indkøb osv. osv. Vi som personale føler, at økonomien har været skjult for os, idet vi aldrig har vidst, hvad vi egentlig har haft og gøre med, eller haft indblik i budgetter for stedet og lign. I den sidste sparerunde fik vi en center leder, som desværre ikke havde den nødvendige kompetence. Dette blev gjort, da der skulle sparres 2 sygeplejersker i området, og der skete derfor en omrokering så disse blev ansat i leder stillinger. Kastaniebo fik den ene. Dette var en meget uøkonomisk situation for stedet, og det er nok i den forbindelse vi har fået det største minus. Pga. de mange udskiftninger af ledere har dette givet frustrationer blandt personalet og bevirket stor udskiftning af personale gruppen. Da Kastaniebo i sin tid blev opført, var det meningen, at det skulle fungere som en boenhed, dette var dog ikke muligt da klientellet der flyttede ind, var de svage ældre, som havde brug for den mere omfattende pleje, hvilket ville sige, at der også var brug for flere ansatte end først antaget. Endvidere var det også meningen, at stedet skulle kunne fungere uden fast nattevagt, som absolut heller ikke kunne lade sig gøre. Kastanibo's nutid: (Og forhåbentlige fremtid.) Den 1.februar 2010 fik vi ny leder, dette var en meget positiv omvæltning for Kastaniebo. Der blev foretaget en masse nye samt gode tiltag, og kom struktur I hverdagen. Vi er i dag medinddraget, og føler stort ansvar i dagligdagen for beboer, kolleger og funktionen af stedet.. Det har givet ro i en nu stabil personalestab med minimalt sygefravær og brug af få afløsere samt vikarer. Dette giver stor tryghed for beboerne og højner det faglige niveau, samt øger kvaliteten af praksis. Økonomien er nu vendt til et fornuftigt resultat, og vi er alle bevidste og meget fokuseret på at bibeholde den positive fremgang. Visioner for Randers kommune og derved Kastaniebo: Randers kommune har selv skrevet de visioner vi vil referer til, bl.a. kan der nævnes de overordnede fra 2010, som indeholder ord som medborgerskab, naturnære boliger for alle og

18 Side 2 af 2 kvalitet i alt hvad vi beskæftiger os med. Dertil kommer visionsområderne for ældre: vision 2016 med værdier og hovedmål, brugerfokus/værdier og holdninger. Henvisning især til B, C og G, og de andre taget i betragtning ligegodt. Med henvisning til dette, kan vi så byde vore ældre beboere at flytte dem væk? Og kan de holde til det? Det er trods alt de svageste I samfundet. En anden vision som er decideret for Kastaniebo: Boliger i lokal området, dette støtter op om de nære relationer til netværk som pårørende samt livet i området gennem hele deres liv. Vi vil spørge jer som politikere; Vil I selv være indstillet på, at når I engang selv får brug for hjælp, at skulle flytte fra lokalt netværk, samt behandles som navne og numre på et stykke papir og ikke som mennesker? Hvis vi som personale måtte komme med et ønske for Kastaniebo samt beboerne, ville dette være at I som politiker, tog Kastaniebo op til overvejelse, og i disse overvejelser tage dette brev til eftertanke, samt de ændringer der er sket, og hvordan den fremtidige udsigt ser ud. En omstilling tager selvfølgelig tid, men vi er allerede på rette kurs. Vi er overbeviste om, at hvis vi fik lov, kan vi fremvise et positivt resultat fremover. På Kastaniebo s vegne Social og sundheds assistent Rikke kidmose tlf Social og sundhedshjælper Line Rosborg Hansen tlf

19 Høringssvar i forhold til besparelser Lokal MED område Åbakken Drøftet på MED møde d.8. september Aldershvile er et samlingspunkt for både ældre og yngre i Havndal. Ved at nedlægge Aldershvile, kan det medføre, at nogle kan blive mere ensomme og derved måske få en forringet livskvalitet. Opmærksomheden skal rettes mod, at det er et udkantsområde. Det kan indebære konsekvenser for hele samfundet i Havndal, hvis Aldershvile lukkes som ældrecenter. Obs på den kollektive trafik, som også varsles nedskåret. Hvor kan man fremover styrke og vedligeholde de ældres motoriske kunnen? Det er, for største del af de fremmødte til genoptræning på Aldershvile, borgere fra byen. Forslag til alternativ anvendelse, hvis lukning skulle blive en realitet. Flytte de nuværende 2 døgngenoptræningssteder til Aldershvile Borgerne i Harridslev vil ikke have mulighed for at flytte ind i en plejebolig i nærområdet. Medarbejderne på Kastanjebo vil være meget kede af at miste deres arbejdsplads. Vi kan dog godt se, at med kun 7 boliger tilbage, vil det blive en for lille enhed at drive videre Vi kan tilslutte os forslaget Ingen kommentarer Bekymring om borgernes sundhed og medarbejdernes arbejdsmiljø. Det er for stor en omvæltning, hvis det er fra hver 2. uge til hver 4., så hellere fra hver 2. til hver 3. En negativ konsekvens kunne være, at borgerne vælger den kommunale hjemmepleje helt fra og vælger rengøring ved de private firmaer. Hvad med træning? 7208 Træning og rengøring hænger sammen. Der er muligvis borgere der kan trænes op til at kunne gøre rent. Der kunne evt. tilbydes rengøring hver 2. uge, hvor halvdelen af tiden er til genoptræning og halvdelen af tiden er til rengøring udført af hjemmeplejen Vi foreslår, at der i hvert område kun er 1-2 steder for aktivitet. En konsekvens kunne være, at de svageste borgere har brug for et sted tæt på, hvor de kan være med lidt tid ad gangen, så meget de nu kan holde til. Der kunne være selvstyrende grupper måske frivillige, som står for aktivitet på de små centre, som i vores område er 3 steder.

20 Vi skal bevare aktiviteter for de svageste borgere. Fremover skal vi satse mere på de yngre frivillige i de forskellige grupper Så vidt vi ved kører der på nuværende tidspunkt kun en sygeplejerske i hvert område. Vil det være realistisk med en besparelse på 0,75 stilling i hvert område? 7211 Forslaget er ikke gennemskueligt, når vi ikke kender den nye organisationsstruktur. Vi har nedlagt en pedelstilling og en lederstilling i område Åbakken og vores cafelederstilling bliver ikke genbesat. 7212, 7214, 7216, 7217, 7219 og 7220 Vi kan tilslutte os forslagene Alle cafeer kan ikke tages over en kam, der er cafeer der har døgnforplejning for beboerne på ældrecentrene Er ikke et realistisk forslag i vores område, i det det allerede er reduceret.

21 Høringssvar fra tillidsrepræsentanterne for sygeplejersker i Randers Kommune vedrørende direktionens spareforslag. Vi er meget bekymrede for besparelser på sygeplejerske området, set i forhold til de mere komplekse sygeplejeopgaver kommunerne skal overtage fra regionerne. Ifølge sundhedsaftalen forventes, at ca. 65% af akutte patienter udskrives efter 24 timer og kommunen skal have et akut beredskab med let og entydig adgang til en sygeplejerske både dag, aften og nat. Desuden ligger der i aftalen at en færdigbehandlet patient, er en patient der efter lægelig vurdering er færdigbehandlet, men ikke nødvendigvis sygeplejemæssigt. Det kan blive dyrt for kommunen, hvis man ikke er i stand til at overtage disse komplekse sygeplejeopgaver på grund af manglende sygeplejefaglige kompetencer. Samtidig kommer der flere koordinerende opgaver i forhold til ambulante behandlinger, hvor der også er be hov for sygeplejefaglige kompetencer. Det er problematisk i forhold til disse aftaler / opgaver, hvis man vil spare på sygeplejerske timer. Dette set i lyset af den nednormering der har været på antallet af sygeplejersker i Ran ders Kommune. Fra 2009 til 2010 er antallet af sygeplejersker faldet med 13 % og Randers Kommune ligger nu med en af de laveste normeringer i Region Midtjylland. Kun Struer og Syddjurs har en lavere normering. I forhold til hele landet ligger vi med et index på 84. I 2007 lå det på 97. På vegne af tillidsrepræsentanterne Sonja Boye Fællestillidsrepræsentant / DSR

22 Høringssvar til besparelser i Psykiatriafdelingen. Medarbejderne i Psykiatriafdelingens Sektor-Med har følgende kommentarer til besparelser i Psykiatriafdelingen samt til afledte virkninger fra eventuelle besparelser i andre forvaltninger: 1. Psykiatriafdelingens målgruppe er som borgere generelt set en udsat gruppe, som har behov for at Randers kommune stiller passende og relevante tilbud til rådighed, for derved at øge brugernes livskvalitet og at minimere risikoen forværring i sygdommen og indlæggelser i Psykiatrisk Afdeling. Ved at reducere brugernes tilgang til passende dagtilbud kan det frygtes, at brugerne bliver sat i en yderligere udsat position. 2. En eventuel nedlæggelse af Den Blå Paraply, Perron 4 (i Social og Arbejdsmarked) samt Industricentret Mirabellevej (som er et visiteret kerneydelse område i Psykiatriafdelingen) kan medføre negative afledte praktiske og økonomiske virkninger i Psykiatriafdelingen. Det kan blive dyrere økonomisk set, at man nedlægger de nævnte foranstaltninger, da brugerne ellers efter Servicelovens bestemmelser skal have tilbud på anden vis. 3. Besparelser på bo tilbuddene vil betyde en direkte serviceforringelse for beboerne. 4. Medarbejderne på Industricentret Mirabellevej kan anses for at være en særlig udsat medarbejdergruppe, da de er ansat som værkstedsassistenter. I den forbindelse bør personalepolitikkens bestemmelser komme i anvendelse f.eks. i princippet om, at: Hvis det viser sig at en eller flere faggrupper i særlig grad rammes af besparelser/omlægninger fokuserer der i særlig grad på kontakten til denne gruppe. 5. Sektor-Med er erfaringsmæssigt en bærende sammenhængskraft i Psykiatriafdelingen. Venlig hilsen Medarbejdersiden i Psykiatriafdelingens Sektor-Med

23

24 Side 1 af 1 Annemette La Cour Fra: Ulla Falkesgaard Sørensen Sendt: 13. september :30 Til: Budgetkontor Cc: Gitte Vesti Emne: høringssvar vedr. spareforslag fra ledelsesside i psykiatriafdelingens sektor-med Fra ledelsessiden i psykiatriafdelingens sektor-med er der følgende bemærkning til spareforslag: det ønskes ikke at nedlægge sektor-med, som erfaringsmæssigt er en bærende sammenhængskraft i Psykiatriafdelingen Med venlig hilsen Ulla F. Sørensen Konsulent Randers Kommune Sundhed og Ældre Sekretariatet Laksetorvet, 8900 Randers Tlf. nr.:

25 Byrådet Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Høringssvar på Randers kommunes sparekatalog Dato: 13. september 2010 Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland har med interesse læst Randers kommunes sparekatalog. Sparekataloget indeholder en række forslag, som omhandler træning og fysisk aktivitet. Hermed følger Danske Fysioterapeuters kommentarer til disse forslag. Tlf. direkte: Forslag 7208, 7209 og 7212: Aktiv træning forud for praktisk hjælp. Færre medarbejdere i aktivitetscentrene. Nedlæggelse af pladser på døgn-genoptræningsenhederne. Det er en rigtig god idé at tilbyde træning til svage borgere, som derved får mulighed for at blive mere selvhjulpne. Det ønsker langt de fleste mennesker at være. Forslaget om mere træning i forbindelse med ansøgning om praktisk hjælp er den rigtige vej frem. Danske Fysioterapeuter foreslår dog en udvidelse af træningstilbuddet, sådan at det også gælder borgere, der har brug for hjælp til personlig pleje. Erfaringerne fra Fredericia kommune viser, at plejebehovet blev reduceret og kommunen sparede 15 mio. kr. ved at tilbyde træning både til såvel borgere, der havde brug for praktisk som personlig hjælp. Borgerens funktionsniveau forbedres også gennem fysisk aktivitet i forbindelse med døgn-genoptræning og træningstilbud på aktivitetscentrene. Derfor undrer det, at to spareforslag handler om dels at nedlægge to døgngenoptræningspladser på Svaleparken, dels at skære i træning efter serviceloven på aktivitetscentrene. I kommunerne vil der formentligt blive et stigende behov for døgngenoptræning. Det skyldes blandt andet, at indlæggelser på hospitalerne bli-

26 ver kortere og kortere. Kommunerne overtager derfor patienterne tidligere i forløbet, hvor behovet for træning og pleje vil være større. Døgn-genoptræningstilbuddet gælder også for borgere, der ikke har været indlagt, men som kommer fra eget hjem. Hvis der er ventetid på døgngenoptræning øges risikoen for, at borgeren bliver dårligere og dårligere inden genoptræningen igangsættes. Derved vil både genoptrænings- og plejebehovet øges. Danske Fysioterapeuter opfordrer til, at man fastholder de nuværende trænings-tilbud til borgerne. Forslag 7104 og 7105: Nedlæggelse af KOL- og kræftrehabilitering. Det er dokumenteret, at målrettet træning har effekt på negative følger af behandling af kræftbehandling, som for eksempel træthed, manglende glæde, dårlig livskvalitet og fysisk svækkelse. Det er også dokumenteret, blandt andet gennem hollandske studier, at målrettet fysisk træning kan bryde den inaktivitets-spiral, som KOL-patienter ofte befinder sig i. Træningen øger blandt andet konditionen, gangdistancen og livskvaliteten. Hvis Randers kommune vælger at nedlægge sine velfungerende KOL- og kræftrehabiliteringstilbud, vil den enkeltes sygdomsperiode blive forlænget og livskvaliteten under sygdommen vil blive forringet. Det er derfor vigtigt, at Randers kommune fortsat tilbyder KOL- og kræftrehabilitering, så de sygdomsramte kommer i bedre form, har mindre behov for hjemmehjælp, hurtigere kan vende tilbage til sit job og har mindre brug for lægeydelser. KOL- og kræftrehabilitering er en god investering for både borger og kommune. Forslag 7101: Undersøgelse af børnenes motoriske udvikling. Sundhedsstyrelsen anbefaler i sit høringsudkast til forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, at alle børn vurderes motorisk ved indskolingen. Randers kommune har i øjeblikket en fysioterapeut ansat på halv tid til at løfte denne opgave. Det er godt, for børn med motoriske vanskeligheder skal opdages og hjælpes i tide. Ellers kan det få store konsekvenser for såvel barnet, familien og skole-gangen. 2/3

27 Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at det er et tværfagligt team, som kan afdække eventuelle problemer og efterfølgende kan handle på dem. Danske Fysioterapeuter opfordrer derfor til, at Randers Kommune fastholder at have en fagperson ansat, som kan udføre de motoriske tests. Foreningen anbefaler, at spareforslaget ikke gennemføres. Fokus på resurser frem for passiv hjælp. Afslutningsvist vil Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland opfordre byrådet i Randers til at holde fast i tre principper, når besparelsesforslagene behandles: borgerne skal kunne være mest muligt selvhjulpne behovet for passiv pleje skal mindskes problemer skal opfanges hurtigst muligt, så de ikke når at få store konsekvenser. Det kan for eksempel ske ved at prioritere træning og rehabilitering til ældre eller syge, samt at have fokus på børns trivsel og udvikling. Det koster penge her og nu. Men alternativet er en langt større regning på et senere tidspunkt, når følgerne af en manglende indsats viser sig. I øvrigt vil jeg henvise til KL s nye ældrepolitiske udspil Nye ældre, nye muligheder. Her fokuseres målrettet på de ældres resurser frem for deres behov for personlig og praktisk hjælp. Jeg håber, at Randers kommune vælger at følge op på KL s udspil, og fastholder og iværksætter de nødvendige initiativer og tilbud, som kan gøre en positiv forskel for borgerne. Jeg står gerne til rådighed for uddybende dialog. Både i forhold til de aktuelle spareforslag samt nye ideer og muligheder indenfor fysisk aktivitet. Med venlig hilsen Tina Frank Regionsformand 3/3

28 Annemette la Cour Sekretariatet Sundhed og ældre Telefon Telefax 8. september 2010 / 10/ Høringssvar fra medarbejdersiden i Område MED Sundhed og Ældre Medarbejdersiden i område MED for Sundhed og Ældre har følgende kommentarer til direktionens spareforslag for budget Man ønsker, at der kommer konkrete udmeldinger fra Byrådet om, hvor der skal spares og hvad der evt. skal lukke. Så det ikke bliver rammebesparelser. Der ønskes, at der tages ansvar fra byrådet side, således at byrådet melder ud, at besparelserne vil give serviceforringelser. Besparelserne på ældreområdet vil kræve en ny struktur på området. Der sættes spørgsmålstegn ved, om der samlet set, kan spares så mange årsværk ved at aftensygeplejerskerne skal køre ud fra færre centre. Desuden er vi bekymrede for den foreslåede reduktion af sygeplejersker, samtidig med at sundhedsaftalerne lægger op til flere komplekse sygeplejeopgaver. De opgaver som administrative medarbejdere og pedeller varetager i de enkelte områder er meget forskellige. Nogle af de opgaver de varetager i dag vil skulle overtages af andre. En analyse af områderne er nødvendig. Med rengøring hver 4. uge kan man måske forvente at flere vælger privat leverandør, hvor de kan købe tillægsydelser. Desuden vil det gå ud over bytteydelserne, da det ikke vil være muligt at undlade rengøring. Man er bekymret for børnenes tænder og føler ikke man kan tage det ansvar, hvis indkaldeintervallet i tandplejen ændres fra nu 15 måneder til 24 måneder. Det foreslås at man også kigger på omsorgstandplejen og specialtandplejen i forbindelse med besparelser. Man er bekymret for de afsmittede virkninger det vil give i psykiatrien, hvis man lukker Industricentret, perron 4 og den Blå Paraply. Vedr. Vederlagsfri fysioterapi er man bekymrede for om et tilstrækkeligt stort antal

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Baggrund Hermed præsenteres resultatet af arbejdet med omstillingen Fælles indsats på plejecentre,

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. juni 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:30-15:00 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Side 3. Tiltag 3. Vedr. reducering af plejecentrenes basispakker:

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Vi anerkender at Silkeborg Kommune er i en ekstraordinær

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 115 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 29 almene boliger, 5 boliger til yngre

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Frederiksværk Plejecenter Arresøparken

Frederiksværk Plejecenter Arresøparken Den 31. juli 2014 Udvalget for Ældre og Handicappede, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit ekstraordinære møde den 8. juli behandlet Tilsynsrapporterne for Plejecentrene

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Skema 1: Principper for overordnet organisering Høringssvar Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19.

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. Børn og Familie fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. U-407 Medarbejdersiden på det specialiserede område vil gerne starte med at ytre tilfredshed over, at byrådet

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.-

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Den 11. november 2015 Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit møde mandag den 09.11.2015 behandlet Dagsordenen til møde i Udvalget for Sundhed

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Velkommen til Rehab Syddjurs

Velkommen til Rehab Syddjurs Intensiv rehabilitering og genoptræning Velkommen til Rehab Syddjurs peuter, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter / hjælpere og sekretær. Rehab Syddjurs er beliggende i Ebeltoft, og tilbyder intensiv

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 velfaerdogsundhed@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr:00.30.10-S00-1-15 Dato: 12. maj 2015 Indkomne høringssvar

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Information om afklarende ophold

Information om afklarende ophold Information om afklarende ophold i Rehabiliteringsenheden, Demens- og Hjernecentrum Aarhus 2 AARHUS KOMMUNE Kære borger, familie og netværk Du og dine pårørende bydes hermed velkommen til Rehabiliteringsenheden.

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til organisationsændring

Høringssvar vedr. forslag til organisationsændring 14. september 2016 Høringssvar vedr. forslag til organisationsændring i Roskilde Kommune FMU er og OMU er, jf. tidsplan besluttet i HMU s møde d. 23. juni, inviteret til afgivelse af høringssvar vedr.

Læs mere

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Oplægget har afsæt i Samarbejde mellem Rehabiliteringsenheden og Myndighedsafdelingen Det

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Model III med ni områder er den mindst indgribende af de tre alternative organisationsforslag.

Model III med ni områder er den mindst indgribende af de tre alternative organisationsforslag. Udmøntning af ny organisation på ældreområdet Resumé Ved budgetforliget blev det besluttet at indføre en ny organisation på ældreområdet fra 2012. Efter en længere proces er forslaget til udmøntning nu

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Giv dig selv en tryg tilværelse. Vi har et godt øje til dig Vælg støtte fra Frederikshavn Kommune. Et godt øje

Læs mere

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Kategori 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 1.1 Rehabilitering på gæsteboliger Målgruppe Borgere i gæsteboliger, dvs.: Borgere, der på grund af sygdom

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere