Årsrapport regnskabsår (1. januar december 2009) Direktionen Lars Jensen Algade Roskilde. Tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009. 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde. Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank."

Transkript

1 Direktionen Lars Jensen Algade Roskilde Tlf: Roskilde 25. marts 2010 Årsrapport regnskabsår (1. januar december 2009) SWIFT: ROBADK22 CVR-nr: Roskilde Bank A/S ejes 100% af Finansiel Stabilitet A/S. Bankens formål er at forestå afviklingen af den tidligere Roskilde Bank.

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Bestyrelse, Direktion, Revision og Ejerforhold... 3 Indledning... 4 Udvalgte hovedtal koncern... 6 Beretning... 7 Risikostyring Ledelseshverv Årsregnskab Resultatopgørelse Balance Egenkapital Noter Note Oversigt hovedtal / nøgletal Anvendt regnskabspraksis Ledelsens regnskabspåtegning Intern revisions påtegning Den uafhængige revisors påtegning s i d e 2 ( 4 3 )

3 Bestyrelse Henning Kruse Petersen Formand Jakob Brogaard Næstformand Niels Heering Jørn Kristian Jensen Visti Nielsen Birgit W. Nørgaard *Else Strandgaard *Per Raaby Nielsen *Per Frostholm Laursen * Valgt af medarbejderne Direktion Lars Jensen Adm. direktør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Birgit Schledermann Revisionschef Ejerforhold Roskilde Bank A/S ejes af Finansiel Stabilitet A/S. s i d e 3 ( 4 3 )

4 Indledning Roskilde Bank A/S (Bankaktieselskabet af 24. august 2008) er stiftet af Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab til afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser. Den 10. august 2009 overgik ejerskabet til Finansiel Stabi l itet A/S. Formål Bankens formål er at forestå en afvikling af aktiviteterne i den tidligere Roskilde Bank Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs med det bedst mulige økonomiske udbytte. Banken skal afvikle de fordringer, som blev erhvervet fra den tidligere Roskilde Bank, da Nationalbanken i sommeren 2008 for at bevare tilliden til det finansielle system sikrede de simple kreditorer og indskyderne. Årets resultat Koncernens resultat blev et underskud på 3,8 mia. kr. Heri indgår nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier med 4,0 mia. kr. og udgiftsført hensættelse til erstatningssager vedrørende Aktiv Boliginvest med 0,3 mia. kr. Koncernens aktiver er faldet med 13,1 mia. kr. til 16,3 mia. kr. Indlån fra kunder er faldet med 0,8 mia. kr. til 1,3 mia. kr. i løbet af året. Koncernens ejendomsbesiddelser, som er overtaget fra nødlidende kundeengagementer og hovedsagelig placeret i Rosk Ejendomme A/S, er siden årets start øget med 0,6 mia. kr. Aktiviteter Bankens opgave er at nedbringe kundernes udlånsengagementer og sætte dem i stand til at skifte til et andet pengeinstitut. Banken opretholder et begrænset produktudbud, som er nødvendigt for at betjene kunderne med blandt andet betalingsformidling, indlån og fondshandler indtil de finder et andet pengeinstitut. Bankens renteniveau har historisk været væsentligt lavere end markedsniveauet og med stor spredning. Niveauet er i løbet af året tilpasset markedet. Banken solgte sit filialnet i november I perioden herefter og frem til februar 2009 modtog banken erhvervskunder og privatkunder retur fra de banker, der købte Roskilde Banks filialer. Banken havde herefter erhvervskunder og privatkunder, hvor kundeforholdet skulle afvikles. Af disse kundeforhold har banken i 2009 således afviklet erhvervskundeforhold og privatkundeforhold. Ultimo 2009 har banken erhvervskunder og privatkunder. Den individuelle gennemgang af returnerede kundeengagementer er endeligt afsluttet i Dermed er alle bankens engagementer nu gennemgået og vurderet. Bankens gennemgang har identificeret et betydeligt antal kunder med svag økonomi og høj gældssætning. Risikobillede Gennemgangen af engagementerne har også vist, at dokumentation og sikringsakter har væsentlige mangler. Især er sikkerhedsstillelsen i udenlandsk relaterede engagementer ofte behæftet med usikkerhed. Arbejdet med genopretning af sagerne har givet anledning til at nedvurdere værdien af sikkerhederne i en række engagementer, hvilket har medført yderligere nedskrivninger. L e d e l s e s b e r e t n i n g I n d l e d n i n g s i d e 4 ( 4 3 )

5 Endvidere viser gennemgangen en større eksponering i ejendomme end forventet. Mange af de finansierede ejendomsprojekter er uafsluttede, og det er banken, der må tage initiativ til færdiggørelse af projekterne. De oprindelige ejere har ikke længere økonomisk mulighed eller incitament til færdiggørelse. Disse forhold giver en væsentlig usikkerhed ved værdiansættelsen af bankens udlån. Hertil kommer den generelt svage kreditkvalitet i porteføljen, hvor der tillige har været en stigning i antallet af engagementer under insolvensbehandling, herunder behovet for at etablere rentehenstand og akkord. Ejendomsmarkedet er fortsat meget svagt, både for erhvervsejendomme og private boliger. Omsætningen er reduceret væsentligt og til markant lavere priser. Bortset fra meget velbeliggende ejendomme er det meget svært at realisere ejendomme til rimelige priser. Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet har i oktober 2009 afsagt enstemmige kendelser til fordel for klagerne i fire sager vedrørende den tidligere Roskilde Banks rådgivning i forbindelse med konceptet Aktiv Boliginvest. Banken har besluttet at følge Pengeinstitutankenævnets afgørelser, også i andre klagesager vedrørende Aktiv Boliginvest, der utvivlsomt har samme karakter. Herudover afventes afgørelser i andre typer klagesager vedrørende rådgivning i den tidligere Roskilde Bank. Der er stor usikkerhed om udfaldet og de økonomiske konsekvenser heraf. Andet Som et led i at beskytte bankens værdier blev Rosk Ejendomme A/S i marts 2009 etableret som et 100 % ejet datterselskab. Selskabets formål er at opbevare, håndtere og færdigudvikle fast ejendom med henblik på efterfølgende afhændelse. Selskabet havde ved udgangen af 2009 en ejendomsportefølje på 0,7 mia. kr. Til at understøtte afviklingsprocessen har banken udviklet et koncept til privatkunder, kaldet "Privat Gældsrådgivning" og et managementkoncept til erhvervskunder, kaldet "Virksomhedsrådgivning bankskifte." Brugen af koncepterne giver overblik over kundernes økonomi og dermed udgangspunkt for en fælles løsning omkring skifte til andet pengeinstitut. Advokatundersøgelsen af visse forhold i den tidligere Roskilde Bank i perioden 1. januar 2005 til august 2008, som bestyrelsen iværksatte, blev afsluttet i august Undersøgelsen konkluderede, at den tidligere Roskilde Banks ledelse og revision har handlet kritisabelt og ansvarspådragende. Der er derfor indledt retslige skridt mod en række personer i den tidligere Roskilde Banks ledelse og eksterne revision. For at overholde kravene til bankens solvens, jf. lov om Finansiel Virksomhed, har det været nødvendigt at øge bankens egenkapital i januar 2009 med 5 mia. kr. på baggrund af regnskabsresultatet for 2008 og igen i december 2009 med 2 mia. kr. I begge tilfælde har bankens ejer konverteret eksisterende gæld, herunder efterstillet kapital, til aktiekapital. Administrerende direktør Søren Kaare-Andersen udtrådte af direktionen ved udgangen af april 2009, og bankdirektør Lars Jensen overtog jobbet som administrerende direktør. Masterplanen for bankens afvikling er blevet revurderet efter at gennemgangen af kundeengagementerne er afsluttet i Gennem strukturerede tiltag og justeringer i organiseringen sættes der nu øget fokus på kundeafviklingsprocessen og håndteringen af det betydelige antal ejendomme, banken er eksponeret imod. L e d e l s e s b e r e t n i n g I n d l e d n i n g s i d e 5 ( 4 3 )

6 Udvalgte hovedtal koncern Hovedtal (mio. kr.) Banken Resultatopgørelse Netto renter og udbytter Netto gebyrer og provisioner Netto renter og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 30 8 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver 7 1 Andre driftsudgifter (erstatningssager vedrørende Aktiv Boliginvest) Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før og efter skat Balance Udlån Indlån fra kunder Garantier Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance Oversigt over hovedtal og nøgletal er vist i note 31. L e d e l s e s b e r e t n i n g U d v a l g t e h o v e d t a l k o n c e r n s i d e 6 ( 4 3 )

7 Beretning Hovedaktivitet Roskilde Banks hovedaktivitet er at drive bankvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af Roskilde Bank. Afviklingsbanken er stiftet 24. august Resultat 2009 Roskilde Bank koncernens resultat før nedskrivninger blev på 186 mio. kr. Resultatet er lavere end udmeldt ved aflæggelse af halvårsregnskabet for Det skyldes at banken har måttet reservere 300 mio. kr. i 4. kvartal til et sandsynligt tab på sager vedrørende ansvar i forbindelse med rådgivningskonceptet Aktiv Boliginvest som en konsekvens af Pengeinstitutankenævnets afgørelser. Som forventet ved aflæggelse af halvårsregnskabet for 2009 blev andet halvår præget af fortsatte nedskrivninger og hensættelser, der samlet for året andrager mio. kr. Roskilde Bank koncernens resultat før og efter skat blev et underskud på mio. kr. Koncernens netto rente- og gebyrindtægter blev 716 mio. kr. Kursreguleringerne blev 51 mio. kr., mens andre driftsindtægter blev på 30 mio. kr. Driftsudgifterne blev på 611 mio. kr. Lønudgifter m.v. udgjorde 191 mio. kr., mens de øvrige administrations udgifter blev på 110 mio. kr. Andre driftsudgifter, der vedrører tab på sager om investeringsrådgivning, udgjorde i alt 303 mio. kr., heraf er 300 mio. kr. reserveret som anført ovenfor. Afskrivninger og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver udgjorde 7 mio. kr. Nedskrivninger på udlån m.v. Driftsvirkningen af bankens nedskrivninger på udlån m.v. og hensættelser på garantier blev på 4,0 mia. kr. Heraf er 5,1 mia. kr. individuelle nedskrivninger og hensættelser, og 1,2 mia. kr. er tilbageførsel/individualisering af gruppevise nedskrivninger og hensættelser. Driftsvirkningen af bankens 10 største nedskrivninger m.v. i løbet af 2009 udgør 1,4 mia. kr. Af bankens 10 største engagementer før nedskrivning er 7 kommet under konkursbehandling i løbet af Tilsammen udgør de 10 engagementer 6,0 mia. kr. med en samlet nedskrivning og afskrivning på 3,5 mia. kr. Efter at banken har gennemgået de tilbageleverede kunder, er en stor del af de gruppevise nedskrivninger fra 2008 nu blevet opløst og individualiseret. Banken har fortsat et betydeligt antal kunder med risiko, hvilket afspejler de foretagne gruppevise nedskrivninger. Koncernen har i årets løb a conto afskrevet tidligere nedskrevne udlån med 3 mia. kr. Udlån og garantier Koncernens udlån er ultimo 2009 på 12,6 mia. kr. efter nedskrivninger. Afgivne garantier er på 1,8 mia. kr. efter hensættelser. Samlet er udlån og garantier faldet med 10,3 mia. kr. svarende til 42 % siden ultimo Heraf er nedskre vet/afskrevet 4,0 mia. kr. Nettoafvikling af udlån og garantier, herunder overførsler af kunder til andre pengeinstitutter, udgør 6,3 mia. kr. Koncernens udlån og garantier er fordelt med 15 % til private kunder og 85 % til erhvervsvirksomheder. 75 % af udlån og garantier vedrører engagementer over 20 mio. kr. L e d e l s e s b e r e t n i n g B e r e t n i n g s i d e 7 ( 4 3 )

8 Indlån fra kunder Indlånet er på 1,3 mia. kr. Et fald på 0,8 mia. kr. svarende til 39 % siden ultimo 2008 Likviditet Koncernens likviditetsmæssige overdækning i forhold til lovkravet i 152 i Lov om Finansiel Virksomhed er på 34 %. Bankens likviditet er sikret via Finansiel Stabilitet A/S. Kapital og solvens Aktiekapitalen blev udvidet i januar 2009 og igen i december 2009 til i alt 600 mio. kr., med en samlet tilførsel af egenkapital på 7 mia. kr. Årets resultat på -3,8 mia. kr. fragår i egenkapitalen. Herefter udgør egenkapitalen 2,1 mia. kr. og basiskapitalen efter fradrag 3,1 mia. kr. Der udbetales ikke udbytte for Koncernens solvensprocent andrager 17,0 og kernekapitalprocenten 11,6. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 16,7 %. Yderligere oplysninger herom kan findes på bankens hjemmeside under Oplysningsforpligtelser. Datterselskaber Roskilde Bank ejer 100 % datterselskaberne Rosk Ejendomme A/S (med tilhørende datterselskaber), Ejendomsselskabet Hersegade A/S og Ejendomsselskabet Lovvej ApS. Rosk Ejendomme blev etableret i marts 2009 som et vigtigt led i bankens afvikling. Selskabets formål er at opbevare, håndtere og færdigudvikle fast ejendom. Ejendomsselskabet Hersegade A/S har tidligere forestået bankens ud- og ombygning af hovedsædet i Roskilde. Selskabet beskæftiger sig nu med udlejning af lokaler. Ejendomsselskabet Lovvej ApS er erhvervet i forbindelse med overtagelse af et nødlidende engagement. Selskabet har færdiggjort 12 mindre ejendomme, som forventes afhændet i Bestyrelsen Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Heraf vælges på generalforsamlingen 6 medlemmer af bankens ejer, Finansiel Stabilitet A/S, og 3 medlemmer vælges af medarbejderne. I 2009 etablerede bestyrelsen et lovpligtigt revisionsudvalg. Bestyrelsen har besluttet, at revisionsudvalgets funktioner udøves af bestyrelsen i sin helhed. Bestyrelsens næstformand Jakob Brogaard er af be styrelsen udpeget som formand for revisionsudvalget. Jakob Brogaards kvalifikationer er blandt andet opnået gennem mange års erfaring som direktionsmedlem i Danske Bank. Medarbejdere I 2009 var der i koncernen gennemsnitlig ansat 217 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). Ultimo 2009 var der 210 medarbejdere. En række medarbejdere er ansat på vilkår, som medfører, at de har krav på fratrædelses- og/eller pensionsgodtgørelse ud over sædvanlige ansættelsesvilkår, hvis de afskediges, før de kan pensioneres. L e d e l s e s b e r e t n i n g B e r e t n i n g s i d e 8 ( 4 3 )

9 Indregning og måling Usikkerhed knyttet til målingen af tab på investeringsrådgivning Koncernen har på baggrund af den foretagne investeringsrådgivning vedrørende Aktiv Boliginvest fra medregnet et sandsynligt tab under driftsudgifter på 300 mio. kr., som er hensat som en forpligtelse pr. 31. december Der er tale om et skøn, ud fra omfanget af salget og det samlede antal rådgivne kunder, baseret ud fra de aktuelle kursværdier. Hertil kommer, at banken har en række øvrige sager anlagt mod sig i pengeinstitutankenævnet. Der er stor usikkerhed om udfaldet af afgørelserne og de økonomiske konsekvenser heraf. Usikkerhed knyttet til måling af engagementer Den finansielle krise, den økonomiske afmatning samt udviklingen på ejendomsmarkedet medfører efter ledelsens vurdering generelt en betydelig usikkerhed ved måling af engagementer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Individuelt vurderede engagementer Banken er i særlig grad eksponeret mod fast ejendom, hvor der på en lang række engagementer er konstateret objektiv indikation for værdiforringelse. Den finansielle krise, omsætningen i ejendomme, prisniveauet og ikke mindst usikkerheden omkring kundernes økonomiske fremtidsudsigter medfører væsentlig usikkerhed knyttet til værdien af sikkerheder i ejendomme og projekter. Gruppevist vurderede engagementer Banken beregner gruppevise nedskrivninger af engagementer på baggrund af bankens ratingmodel for erhvervskunder og kreditscoremodel for privatkunder. Ratingmodellen er baseret på regnskaber for bankens kunder, der kan være op til et par år gamle. På baggrund heraf, og den viden banken har indsamlet gennem gennemgang af kundeporteføljen, har ledelsen skønnet et behov for yderligere gruppevise nedskrivninger på engagementerne. Der er betydelig usikkerhed knyttet til skønnet. Sammenfatning vedrørende måling af engagementer Som anført, har det i forbindelse med måling af engagementer været nødvendigt at udøve en række regnskabsmæssige skøn. Som følge heraf, er det ledelsens vurdering, at målingen af engagementer pr. 31. december 2009 er forbundet med en vis usikkerhed. Målingen af bankens engagementer anses samlet for ledelsens bedste skøn på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen og under hensyntagen til den beskrevne usikkerhed indenfor rammerne i regnskabsbekendtgørelsen. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold som forrykker vurderingen af årsrapporten. L e d e l s e s b e r e t n i n g B e r e t n i n g s i d e 9 ( 4 3 )

10 Forventninger til 2010 Som følge af bankens målrettede indsats vil udlån og garantier fortsat falde. Samtidig ventes koncernens erhvervelse af fast ejendom fra nødlidende engagementer at stige. Koncernen forventer et beskedent men dog positivt resultat før nedskrivninger for året Forventningerne er behæftet med usikkerhed, blandt andet på grund af et stort antal penge institutankenævnssager, ligesom der forventes rentenulstillinger på et yderligere antal engagementer. Gennemgangen af porteføljen afspejler et risikobillede, som viser, at der også fortsat vil være en væsentlig usikkerhed forbundet med den fremadrettede værdiansættelse af bankens udlån, blandt andet begrundet i den store eksponering indenfor ejendomme, der er meget påvirket af den generelle økonomiske udvikling. Hertil kommer den generelt svage kreditkvalitet i porteføljen, hvor der er en stigning i antallet af engagementer under insolvensbehandling samt ønsker til etablering af rentehenstand/akkord. Disse forhold forstærker usikkerheden. På baggrund af ovenstående og det fremtidige konjunkturbillede vil der kunne fremkomme yderligere behov for nedskrivninger i de kommende år. Banken vil fortsat arbejde aktivt på at forbedre kundernes finansielle situation gennem anvendelse af rådgivningskoncepter over for såvel erhvervskunder som privatkunder. Målet med arbejdet er at bringe kunderne i en situation, hvor deres økonomi gør et bankskifte muligt. L e d e l s e s b e r e t n i n g B e r e t n i n g s i d e 1 0 ( 4 3 )

11 Risikostyring Overordnet risikostyring Banken er eksponeret i forskellige typer af risici, hvoraf de væsentligste er kreditrisici i forbindelse med bankens udlån og stillede garantier. I lyset af at banken er under afvikling, forventes kreditrisici at udgøre en stigende andel på sigt. På bankens hjemmeside findes Virksomhedens Oplysningsforpligtelser eller søjle 3 rapporteringen, der er en mere udførlig redegørelse for bankens risici. Virksomhedens Oplysningsforpligtelser skal sikre at banken opfylder de oplysningskrav, der følger af Finanstilsynets kapitaldækningsbekendtgørelse. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring, og modtager løbende rapportering om udvikling i risici og udnyttelsen af de tildelte risikorammer. Direktionen delegerer dele af beføjelserne videre til de medarbejdere, som varetager den daglige aktivitet. Den daglige styring af risici er i 2009 foretaget af Kreditafdelingen og Backoffice. Der foretages uafhængig og særskilt kontrol og rapportering vedrørende bankens risici af Økonomiafdelingen og Risikostyringsafdelingen. Risikostyringsafdelingen rapporterer direkte til direktionen og bestyrelsen. Bankens compliance enhed har ansvaret for internt at følge op på overholdelsen af MiFID regelsættet samt god-skik reglerne indenfor såvel investeringsområdet som andre kundeforretninger. Kreditrisici Kreditrisikostyring Bankens kreditpolitik omfatter privatkunder og erhvervskunder. Hver kreditbeslutning tager udgangspunkt i bankens vurdering af kunden og de økonomiske forhold. Det er bankens politik fortsat i videst muligt omfang at sikre, at engagementerne afdækkes med sikkerheder. Kreditrisici på kunder styres med udgangspunkt i bankens kreditpolitik. Risikospredningen i udlånsporteføljen både på kunder og brancher rapporteres løbende til direktionen og bestyrelsen. Engagementer med enkeltpersoner eller koncerner, der overstiger 10 % af bankens basiskapital, følges meget tæt af Kreditafdelingen. Den enkelte rådgiver og bankens kreditproces anvender fra 2009 en manuelt opdateret trafiklysklassifikation af kreditværdigheden af kundens engagement, baseret på en række objektive kriterier. Klassifikationen opdateres ved hver gennemgang af kundens engagement, som foretages minimum én gang årligt. Denne klassifikation muliggør registrering og kommunikation af en mere opdateret kreditvurdering af kundeengagementet. Banken yder ikke permanente eller større udvidelser af engagementer. I enkeltstående særlige situationer kan forhøjelse, udvidelser, overtræk eller ændringer i nuværende afviklingsaftaler bevilges for at beskytte bankens værdier. Banken yder ikke længere spekulative finansielle produkter, ligesom eksisterende positioner i form af valutalån er under afvikling. Fremadrettet ydes valutalån og afledte finansielle instrumenter alene til risikoafdækning. L e d e l s e s b e r e t n i n g R i s i k o s t y r i n g s i d e 1 1 ( 4 3 )

12 Modparter til afledte finansielle instrumenter er begrænset til kreditinstitutter med høj kreditværdighed. De pågældende institutter er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen har også godkendt retningslinier i relation til størrelsen af eksponeringen i forhold til ethvert kreditinstitut, banken gør forretninger med. Med henblik på at reducere afviklingsrisici på valutaomsætningen deltager banken i Continuous Linked Settlement samarbejdet, der er et internationalt clearings- og afviklingssystem. Kreditorganisation Bestyrelsen har fastlagt konkrete rammer for direktionens bevillingsbeføjelser på kreditområdet. Direktionen har delvist videregivet disse beføjelser til lederne af kredit, erhverv og privat og den enkelte medarbejder. Bankens kundeansvarlige medarbejdere er tildelt bevillingsbeføjelser, der afspejler, at banken er under afvikling. Større engagementer indstilles til Kreditafdelingen, der behandler engagementerne som efterfølgende bevilges af bankens kreditkomité, direktionen og/ eller bankens bestyrelse. Der udarbejdes strategi- og handlingsplaner på alle kunder med henblik på afvikling. Styringen og opfølgningen på det enkelte engagement foretages af den kundeansvarlige i samarbejde med bankens kreditorganisation. Kreditrisici på sektorer og brancher Udlåns- og garantiporteføljen fordelt på sektorer og brancher er vist i note 13. Bankens krediteksponering er særligt rettet mod ejendomsmarkedet, ligesom der er nedskrevet væsentligt på mange af disse engagementer. Banken er derfor særlig eksponeret overfor udviklingen på ejendomsmarkedet. Især projektfinansiering er det seneste år påvirket væsentligt af udviklingen på ejendomsmarkedet. Dette har betydet, at det er vanskeligere at sælge de resterende lejligheder i projekter, og at nye projekter ikke er sat i gang på allerede anskaffede jordstykker. Dertil kommer at flere projekter ikke har kunnet færdiggøres på grund af bygherrens økonomiske situation. Dette har banken taget højde for. I takt med bankens afvikling af engagementer må det forventes, at porteføljen af udlån og garantier på længere sigt primært fordeler sig på erhverv indenfor ejendomme, anlægs- og projektfinansiering. Dette skyldes, at afviklingen af disse kunder er mere konjunkturafhængige end øvrige erhverv, samt at der oftest arbejdes med længere løbetid og tilbagebetalingsperioder for disse typer engagementer. Nedskrivnings- og hensættelsespolitik Banken vurderer løbende, om der er objektiv indikation for værdiforringelser og dermed nedskrivningseller hensættelsesbehov på individuelle engagementer. Herudover vurderer banken, om der samlet set er indikation for værdiforringelse af bankens udlånsportefølje fordelt på privat og erhverv. Vurderingen af disse gruppevise værdiforringelser tager udgangspunkt i modeller, der inddrager kreditscore og risikoklassifikation. Desuden foretager ledelsen en vurdering af de gruppevise værdiforringelser. A conto afskrivninger foretages, når det konstateres, at et tab er uundgåeligt. Banken foretager løbende en vurdering heraf. Endelige afskrivninger sker i forbindelse med sagens afslutning (konkurs, gældssanering m.v.). Banken foretager jævnligt opfølgning på afskrevne fordringer. På engagementer, hvor det skønnes at rentetilskrivning blot vil medføre et yderligere tab for banken, benyttes rentenulstilling. Bankens krav på renter er dog fortsat opretholdt. Oplysninger om nedskrivninger og tilgodehavender med nedsat rente fremgår af noterne 9 og 13. L e d e l s e s b e r e t n i n g R i s i k o s t y r i n g s i d e 1 2 ( 4 3 )

13 Sikkerheder Det er bankens politik i videst mulig omfang at sikre, at kreditengagementer afdækkes ved sikkerheder. I mange engagementer har denne politik tidligere ikke været overholdt, hvilket blandt andet også afspej ler sig i behovet for nedskrivninger. Bankens politik og krav om etablering af sikkerheder er i fokus ved dialogen med kunderne. Bankens sikkerheder opgøres ud fra en vurdering af nettorealisationsværdien. Ejendomsrisici Banken ejer en række ejendomme til den nødvendige drift af banken samt tidligere filialer. Herudover ejer banken enten direkte eller gennem datterselskaber en række ejendomme, der er overtaget i forbindelse med afviklingen af nødlidende engagementer. Banken har fået en tidsbegrænset dispensation fra FiL 147, således at banken efter nærmere fastsatte beting elser kan erhverve ejendomme ud over begrænsningen på 20 % af basiskapitalen. Banken har etableret datterselskabet Rosk Ejendomme A/S til håndtering og opbevaring af ejendomme. Udover dette direkte ejerskab er banken indirekte eksponeret mod udviklingen på ejendomsmarkedet, som følge af den store del af bankens engagementer, hvor de stillede sikkerheder eller aktiver i øvrigt er ejendomme. Banken har i 2009 etableret en enhed i banken til styring af afhændelsen af nødlidende engagementers ejendomme. Markedsrisici Bestyrelsen har fastlagt konkrete rammer for direktionens beføjelser. Direktionen har videregivet disse delvist til Backoffice. Direktionen modtager ugentligt rapportering vedrørende bankens markedsrisici, og bankens bestyrelse bliver månedligt orienteret om de enkelte eksponeringer i forhold til de fastsatte risikomål. Da banken er under afvikling, har banken i 2009 reduceret sin eksponering markant og hensigten er en total afvikling af markedsrisici. Banken påtager sig ikke nye markedsrisici, og eksisterende risici afvikles løbende under hensyntagen til en økonomisk hensigtsmæssig afvikling. Bankens renterisici er opgjort under hensyntagen til Finanstilsynets retningslinier og fradragsfaktorer, som udtrykker tabsrisikoen ved en generel ændring i renten på 1 procentpoint. Banken tager ikke spekulative rentepositioner og sigter mod at have ingen eller lav renterisiko. Bankens valutarisici opgøres med baggrund i Finanstilsynets valutaindikator 1 (valutaposition) og 2 (valu tarisiko). Banken har et begrænset antal valutapositioner, som er en følge af eksisterende kunders daglige forretninger. Banken sigter mod at have ingen eller lav valutakursrisiko og tager ikke spekulative valutapositioner. Bankens aktierisici opgøres på baggrund af Finanstilsynets retningslinier. Bankens positioner afvikles løbende. Banken tager ikke nye spekulative positioner i aktier. Banken har kun en lille beholdning af aktier, som følge af den løbende handel med kunder. Derudover har banken en række sektoraktier i selskaber som DLR, PBS, VP, m.fl. Som udgangspunkt tager banken ikke selv positioner i afledte finansielle instrumenter, og i så fald alene for at afdække andre risici, som bankens kunde forretninger medfører. L e d e l s e s b e r e t n i n g R i s i k o s t y r i n g s i d e 1 3 ( 4 3 )

14 Likviditetsrisiko Bestyrelsen har fastlagt konkrete rammer for direktionens likviditetsbeføjelser. Direktionen modtager dagligt rapportering vedrørende bankens likviditet, og bankens bestyrelse orienteres minimum månedligt. Bankens umiddelbare likviditetsberedskab opgøres efter retningslinierne i Lov om Finansiel Virksomhed 152. Likviditetsprognoser udarbejdes løbende. Likviditetsprognoser samt bankens likviditetsberedskab og nødplaner herfor er udarbejdet under hensyntagen til, at bankens likviditet er sikret via Finansiel Stabilitet A/S. Operationel risiko Operationel risiko styres på tværs af banken gennem et system af politikker, forretningsgange og kontrolforanstaltninger, der er udarbejdet med henblik på at opnå et sikkert procesmiljø. Den operationelle risiko minimeres blandt andet ved at sikre, at udførelsen af aktiviteter er organisatorisk adskilt fra kontrollen af samme. De operationelle risici søges også begrænset ved, at der ikke indgås unødvendigt komplicerede transaktioner. Operationel risiko er svært kvantificerbar og bliver oftest først synlig ved større negative hændelser. Derfor afsættes der en andel i bankens individuelle solvensbehov til at dække operationel risiko. Bankens målsætning er at reducere omfanget af den operationelle risiko mest muligt ved brugen af forretningsgange og andre præventive tiltag. Banken har, på baggrund af de væsentlige organisatoriske ændringer banken har undergået siden sommeren 2008, i samarbejde med eksterne konsulenter systematisk gennemgået bankens organisering, forretningsgange og kontroller med baggrund i Lov om Finansiel Virksomhed 71 og Finanstilsynets vejledning hertil. Der har været særlig opmærksomhed på fonds- og udlandsområdet. På kreditområdet var kvalitetsniveauet for eksisterende dokumentation og sikringsakter ikke acceptabelt. Siden afviklingsbankens etablering har der været væsentlige aktiviteter i gang med fokus på at øge niveauet ligesom forretningsgangene er styrket. Der er udarbejdet skriftlige forretningsgange med henblik på at minimere afhængighed af nøgleper so ner. Der arbejdes løbende på at mindske afhængigheden af enkeltpersoner på vigtige poster i banken. Bankens situation som afviklingsbank med en begrænset tidshorisont er en udfordring med henblik på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med de nødvendige kompetencer. Banken har udarbejdet it-politik og -beredskabsplan for fysiske katastrofer og it-nedbrud med henblik på at tilsikre, at alle vitale og kritiske funktioner kan udføres. Bankens it-drift sker på Bankernes EDB Central (BEC). Banken følger nøje de anvisninger og anbefalinger, der modtages herfra, ligesom banken ikke foretager selvstændig udvikling af it-systemer. L e d e l s e s b e r e t n i n g R i s i k o s t y r i n g s i d e 1 4 ( 4 3 )

15 Forretningsrisici Med henblik på at begrænse de forretningsmæssige risici yderligere har banken lagt strategi- og handlingsplaner for den fremtidige afvikling af selskabets virksomhed og de resterende kunder. Banken har i 2009 fulgt de opstillede planer. Bankens nettorente- og gebyrindtægter er faldende, fordi banken er under afvikling og mange kunder er nødlidende. Banken kan derfor komme i en situation med løbende underskud, også fordi lønomkostninger og almindelige administrationsomkostninger ikke nødvendigvis falder i samme takt. Som følge af tidligere Roskilde Banks aktiviteter indenfor investeringsrådgivning samt ejendomsfinansiering, udsættes banken løbende for et betydeligt antal klage- og erstatningssager, ligesom banken har været nødt til at udtage stævninger og foretage politianmeldelser i nogle sager. Risici på basiskapitalen Roskilde Bank opgør sit solvensbehov og den tilstrækkelige kapital efter retningslinierne fra Finanstilsynet. En nærmere beskrivelse herfor findes på bankens hjemmeside under Oplysningsforpligtelser. Kapitalprognoser, kapitalberedskab og nødplaner herfor udarbejdes under hensyntagen til, at banken er under afvikling og 100 % ejet af Finansiel Stabilitet A/S. Finansiel Stabilitet A/S er ejet af den danske stat, og har en garanti fra den danske stat for tabet på Roskilde Bank. Banken fik 30. januar 2009 tilført 5 mia. kr. og igen den 30. december 2009 tilført 2 mia. kr. i egenkapital. L e d e l s e s b e r e t n i n g R i s i k o s t y r i n g s i d e 1 5 ( 4 3 )

16 Ledelseshverv Bankens bestyrelse har følgende ledelseshverv i danske aktieselskaber: Henning Kruse Petersen Formand for bestyrelsen i: A/S Det Østasiatiske Kompagni, Finansiel Stabilitet A/S, Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Femern Bælt A/S, C. W. Obel A/S, Erhvervsinvest Management A/S, Scandinavian Private Equity Partners A/S og Boxer TV A/S Næstformand for bestyrelsen i: Øresundsbro Konsortiet, Scandinavian Tobacco Group A/S og Skandinavisk Holding A/S Medlem af bestyrelsen i: Scandinavian Private Equity A/S og Hospitalsejendomsselskabet A/S Jakob Brogaard Næstformand for bestyrelsen i: LR Realkredit A/S og Finansiel Stabilitet A/S Medlem af bestyrelsen i: Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Forsikringsselskabet Danica skadeforsikringsaktieselskab af 1999, Danica Pension I Livs forsikringsaktieselskab, Danica Liv III Livsforsikringsaktieselskab, NewCo AEP A/S, Wrist Group A/S og DONG Energy A/S Niels Heering Formand for bestyrelsen i: Jeudan A/S, NTR Holding A/S, Ellos A/S, EQT Partners A/S, Nesdu A/S, Stæhr Holding A/S og Helgstrand Dressage Medlem af bestyrelsen i: J. Lauritzen A/S, Scandinavian Private Equity Partners A/S og Ole Mathiesen A/S Jørn Kristian Jensen Formand for bestyrelsen i: LR Realkredit A/S og Nova Bank Fyn A/S Visti Nielsen Formand for bestyrelsen i: Dansk Erhvervsprojekt A/S Medlem af bestyrelsen i: Jyske Banks Almennyttige Fond Holdingselskab A/S, Jyske Banks Medarbejderfond Holdingselskab A/S, Jyske Banks Almennyttige Fond, Jyske Banks Medarbejder Fond, Finansiel Stabilitet A/S, Ebh Bank A/S Ålborg, Ebh Ejendomme A/S Horsens, Ebh Administration A/S, Ebh Service A/S Horsens, Ebh Anparts Investering A/S Horsens (i likviditation) og DMK Holding A/S Horsens (i likviditation) Birgit Nørgaard Ingen ledelseshverv Else Strandgaard Ingen ledelseshverv Per Raaby Nielsen Ingen ledelseshverv Per Frostholm Laursen Ingen ledelseshverv Ledelse og medarbejdere har følgende ledelseshverv i bankens dattervirksomheder: Adm. direktør Lars Jensen Formand for bestyrelsen i: Ejendomsselskabet Hersegade A/S Medlem af bestyrelsen i: Rosk Ejendomme A/S Afd. direktør Jesper Flensted Nielsen Medlem af bestyrelsen i: Ejendomsselskabet Hersegade A/S Chefjurist Ole Reinholdt Medlem af bestyrelsen i: Ejendomsselskabet Hersegade A/S Kreditdirektør Flemming Kjestrup Direktør i: Ejendomsselskabet Lovvej Aps L e d e l s e s b e r e t n i n g L e d e l s e s h v e r v s i d e 1 6 ( 4 3 )

17 Resultatopgørelse Note (1.000 kr.) B a n k e n K o n c e r n Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Årets resultat før skat Skat Årets resultat Fordeling af årets resultat inklusiv foreslået udbytte Foreslået udbytte Overført til egenkapital I alt anvendt Å r s r e g n s k a b R e s u l t a t o p g ø r e l s e s i d e 1 7 ( 4 3 )

18 Balance B a n k e n K o n c e r n Note (1.000 kr.) Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld 18 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pension og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 24 Garantier m.v Andre eventualforpligtelser Supplerende noter Å r s r e g n s k a b B a l a n c e s i d e 1 8 ( 4 3 )

19 Egenkapital (1.000 kr.) Aktie kapital Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver B a n k e n Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt Samlet indkomst der kan henregnes til egenkapitalen Kapitaludvidelse Datterselskabsreserve Egenkapital pr Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt Samlet indkomst der kan henregnes til egenkapitalen Kapitaludvidelse Datterselskabsreserve Egenkapital pr Meddelelse i henhold til Aktieselskabslovens 28 a: Finansiel Stabilitet A/S ejer 100 % af kapitalen Bankens aktiekapital udgør mio. kr fordelt i aktier af 1 kr. Aktiekapitalen er opdelt i følgende klasser A-aktier kr. B-aktier kr. Å r s r e g n s k a b E g e n k a p i t a l s i d e 1 9 ( 4 3 )

20 (1.000 kr.) Aktie kapital Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver K o n c e r n Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt Samlet indkomst der kan henregnes til egenkapitalen Kapitaludvidelse Egenkapital pr Å r s r e g n s k a b E g e n k a p i t a l s i d e 2 0 ( 4 3 )

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? A k t i e s e l s k a b e t A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 1 A/S Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere