Årsrapport regnskabsår (1. januar december 2009) Direktionen Lars Jensen Algade Roskilde. Tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009. 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde. Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank."

Transkript

1 Direktionen Lars Jensen Algade Roskilde Tlf: Roskilde 25. marts 2010 Årsrapport regnskabsår (1. januar december 2009) SWIFT: ROBADK22 CVR-nr: Roskilde Bank A/S ejes 100% af Finansiel Stabilitet A/S. Bankens formål er at forestå afviklingen af den tidligere Roskilde Bank.

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Bestyrelse, Direktion, Revision og Ejerforhold... 3 Indledning... 4 Udvalgte hovedtal koncern... 6 Beretning... 7 Risikostyring Ledelseshverv Årsregnskab Resultatopgørelse Balance Egenkapital Noter Note Oversigt hovedtal / nøgletal Anvendt regnskabspraksis Ledelsens regnskabspåtegning Intern revisions påtegning Den uafhængige revisors påtegning s i d e 2 ( 4 3 )

3 Bestyrelse Henning Kruse Petersen Formand Jakob Brogaard Næstformand Niels Heering Jørn Kristian Jensen Visti Nielsen Birgit W. Nørgaard *Else Strandgaard *Per Raaby Nielsen *Per Frostholm Laursen * Valgt af medarbejderne Direktion Lars Jensen Adm. direktør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Birgit Schledermann Revisionschef Ejerforhold Roskilde Bank A/S ejes af Finansiel Stabilitet A/S. s i d e 3 ( 4 3 )

4 Indledning Roskilde Bank A/S (Bankaktieselskabet af 24. august 2008) er stiftet af Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab til afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser. Den 10. august 2009 overgik ejerskabet til Finansiel Stabi l itet A/S. Formål Bankens formål er at forestå en afvikling af aktiviteterne i den tidligere Roskilde Bank Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs med det bedst mulige økonomiske udbytte. Banken skal afvikle de fordringer, som blev erhvervet fra den tidligere Roskilde Bank, da Nationalbanken i sommeren 2008 for at bevare tilliden til det finansielle system sikrede de simple kreditorer og indskyderne. Årets resultat Koncernens resultat blev et underskud på 3,8 mia. kr. Heri indgår nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier med 4,0 mia. kr. og udgiftsført hensættelse til erstatningssager vedrørende Aktiv Boliginvest med 0,3 mia. kr. Koncernens aktiver er faldet med 13,1 mia. kr. til 16,3 mia. kr. Indlån fra kunder er faldet med 0,8 mia. kr. til 1,3 mia. kr. i løbet af året. Koncernens ejendomsbesiddelser, som er overtaget fra nødlidende kundeengagementer og hovedsagelig placeret i Rosk Ejendomme A/S, er siden årets start øget med 0,6 mia. kr. Aktiviteter Bankens opgave er at nedbringe kundernes udlånsengagementer og sætte dem i stand til at skifte til et andet pengeinstitut. Banken opretholder et begrænset produktudbud, som er nødvendigt for at betjene kunderne med blandt andet betalingsformidling, indlån og fondshandler indtil de finder et andet pengeinstitut. Bankens renteniveau har historisk været væsentligt lavere end markedsniveauet og med stor spredning. Niveauet er i løbet af året tilpasset markedet. Banken solgte sit filialnet i november I perioden herefter og frem til februar 2009 modtog banken erhvervskunder og privatkunder retur fra de banker, der købte Roskilde Banks filialer. Banken havde herefter erhvervskunder og privatkunder, hvor kundeforholdet skulle afvikles. Af disse kundeforhold har banken i 2009 således afviklet erhvervskundeforhold og privatkundeforhold. Ultimo 2009 har banken erhvervskunder og privatkunder. Den individuelle gennemgang af returnerede kundeengagementer er endeligt afsluttet i Dermed er alle bankens engagementer nu gennemgået og vurderet. Bankens gennemgang har identificeret et betydeligt antal kunder med svag økonomi og høj gældssætning. Risikobillede Gennemgangen af engagementerne har også vist, at dokumentation og sikringsakter har væsentlige mangler. Især er sikkerhedsstillelsen i udenlandsk relaterede engagementer ofte behæftet med usikkerhed. Arbejdet med genopretning af sagerne har givet anledning til at nedvurdere værdien af sikkerhederne i en række engagementer, hvilket har medført yderligere nedskrivninger. L e d e l s e s b e r e t n i n g I n d l e d n i n g s i d e 4 ( 4 3 )

5 Endvidere viser gennemgangen en større eksponering i ejendomme end forventet. Mange af de finansierede ejendomsprojekter er uafsluttede, og det er banken, der må tage initiativ til færdiggørelse af projekterne. De oprindelige ejere har ikke længere økonomisk mulighed eller incitament til færdiggørelse. Disse forhold giver en væsentlig usikkerhed ved værdiansættelsen af bankens udlån. Hertil kommer den generelt svage kreditkvalitet i porteføljen, hvor der tillige har været en stigning i antallet af engagementer under insolvensbehandling, herunder behovet for at etablere rentehenstand og akkord. Ejendomsmarkedet er fortsat meget svagt, både for erhvervsejendomme og private boliger. Omsætningen er reduceret væsentligt og til markant lavere priser. Bortset fra meget velbeliggende ejendomme er det meget svært at realisere ejendomme til rimelige priser. Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet har i oktober 2009 afsagt enstemmige kendelser til fordel for klagerne i fire sager vedrørende den tidligere Roskilde Banks rådgivning i forbindelse med konceptet Aktiv Boliginvest. Banken har besluttet at følge Pengeinstitutankenævnets afgørelser, også i andre klagesager vedrørende Aktiv Boliginvest, der utvivlsomt har samme karakter. Herudover afventes afgørelser i andre typer klagesager vedrørende rådgivning i den tidligere Roskilde Bank. Der er stor usikkerhed om udfaldet og de økonomiske konsekvenser heraf. Andet Som et led i at beskytte bankens værdier blev Rosk Ejendomme A/S i marts 2009 etableret som et 100 % ejet datterselskab. Selskabets formål er at opbevare, håndtere og færdigudvikle fast ejendom med henblik på efterfølgende afhændelse. Selskabet havde ved udgangen af 2009 en ejendomsportefølje på 0,7 mia. kr. Til at understøtte afviklingsprocessen har banken udviklet et koncept til privatkunder, kaldet "Privat Gældsrådgivning" og et managementkoncept til erhvervskunder, kaldet "Virksomhedsrådgivning bankskifte." Brugen af koncepterne giver overblik over kundernes økonomi og dermed udgangspunkt for en fælles løsning omkring skifte til andet pengeinstitut. Advokatundersøgelsen af visse forhold i den tidligere Roskilde Bank i perioden 1. januar 2005 til august 2008, som bestyrelsen iværksatte, blev afsluttet i august Undersøgelsen konkluderede, at den tidligere Roskilde Banks ledelse og revision har handlet kritisabelt og ansvarspådragende. Der er derfor indledt retslige skridt mod en række personer i den tidligere Roskilde Banks ledelse og eksterne revision. For at overholde kravene til bankens solvens, jf. lov om Finansiel Virksomhed, har det været nødvendigt at øge bankens egenkapital i januar 2009 med 5 mia. kr. på baggrund af regnskabsresultatet for 2008 og igen i december 2009 med 2 mia. kr. I begge tilfælde har bankens ejer konverteret eksisterende gæld, herunder efterstillet kapital, til aktiekapital. Administrerende direktør Søren Kaare-Andersen udtrådte af direktionen ved udgangen af april 2009, og bankdirektør Lars Jensen overtog jobbet som administrerende direktør. Masterplanen for bankens afvikling er blevet revurderet efter at gennemgangen af kundeengagementerne er afsluttet i Gennem strukturerede tiltag og justeringer i organiseringen sættes der nu øget fokus på kundeafviklingsprocessen og håndteringen af det betydelige antal ejendomme, banken er eksponeret imod. L e d e l s e s b e r e t n i n g I n d l e d n i n g s i d e 5 ( 4 3 )

6 Udvalgte hovedtal koncern Hovedtal (mio. kr.) Banken Resultatopgørelse Netto renter og udbytter Netto gebyrer og provisioner Netto renter og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 30 8 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver 7 1 Andre driftsudgifter (erstatningssager vedrørende Aktiv Boliginvest) Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før og efter skat Balance Udlån Indlån fra kunder Garantier Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance Oversigt over hovedtal og nøgletal er vist i note 31. L e d e l s e s b e r e t n i n g U d v a l g t e h o v e d t a l k o n c e r n s i d e 6 ( 4 3 )

7 Beretning Hovedaktivitet Roskilde Banks hovedaktivitet er at drive bankvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af Roskilde Bank. Afviklingsbanken er stiftet 24. august Resultat 2009 Roskilde Bank koncernens resultat før nedskrivninger blev på 186 mio. kr. Resultatet er lavere end udmeldt ved aflæggelse af halvårsregnskabet for Det skyldes at banken har måttet reservere 300 mio. kr. i 4. kvartal til et sandsynligt tab på sager vedrørende ansvar i forbindelse med rådgivningskonceptet Aktiv Boliginvest som en konsekvens af Pengeinstitutankenævnets afgørelser. Som forventet ved aflæggelse af halvårsregnskabet for 2009 blev andet halvår præget af fortsatte nedskrivninger og hensættelser, der samlet for året andrager mio. kr. Roskilde Bank koncernens resultat før og efter skat blev et underskud på mio. kr. Koncernens netto rente- og gebyrindtægter blev 716 mio. kr. Kursreguleringerne blev 51 mio. kr., mens andre driftsindtægter blev på 30 mio. kr. Driftsudgifterne blev på 611 mio. kr. Lønudgifter m.v. udgjorde 191 mio. kr., mens de øvrige administrations udgifter blev på 110 mio. kr. Andre driftsudgifter, der vedrører tab på sager om investeringsrådgivning, udgjorde i alt 303 mio. kr., heraf er 300 mio. kr. reserveret som anført ovenfor. Afskrivninger og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver udgjorde 7 mio. kr. Nedskrivninger på udlån m.v. Driftsvirkningen af bankens nedskrivninger på udlån m.v. og hensættelser på garantier blev på 4,0 mia. kr. Heraf er 5,1 mia. kr. individuelle nedskrivninger og hensættelser, og 1,2 mia. kr. er tilbageførsel/individualisering af gruppevise nedskrivninger og hensættelser. Driftsvirkningen af bankens 10 største nedskrivninger m.v. i løbet af 2009 udgør 1,4 mia. kr. Af bankens 10 største engagementer før nedskrivning er 7 kommet under konkursbehandling i løbet af Tilsammen udgør de 10 engagementer 6,0 mia. kr. med en samlet nedskrivning og afskrivning på 3,5 mia. kr. Efter at banken har gennemgået de tilbageleverede kunder, er en stor del af de gruppevise nedskrivninger fra 2008 nu blevet opløst og individualiseret. Banken har fortsat et betydeligt antal kunder med risiko, hvilket afspejler de foretagne gruppevise nedskrivninger. Koncernen har i årets løb a conto afskrevet tidligere nedskrevne udlån med 3 mia. kr. Udlån og garantier Koncernens udlån er ultimo 2009 på 12,6 mia. kr. efter nedskrivninger. Afgivne garantier er på 1,8 mia. kr. efter hensættelser. Samlet er udlån og garantier faldet med 10,3 mia. kr. svarende til 42 % siden ultimo Heraf er nedskre vet/afskrevet 4,0 mia. kr. Nettoafvikling af udlån og garantier, herunder overførsler af kunder til andre pengeinstitutter, udgør 6,3 mia. kr. Koncernens udlån og garantier er fordelt med 15 % til private kunder og 85 % til erhvervsvirksomheder. 75 % af udlån og garantier vedrører engagementer over 20 mio. kr. L e d e l s e s b e r e t n i n g B e r e t n i n g s i d e 7 ( 4 3 )

8 Indlån fra kunder Indlånet er på 1,3 mia. kr. Et fald på 0,8 mia. kr. svarende til 39 % siden ultimo 2008 Likviditet Koncernens likviditetsmæssige overdækning i forhold til lovkravet i 152 i Lov om Finansiel Virksomhed er på 34 %. Bankens likviditet er sikret via Finansiel Stabilitet A/S. Kapital og solvens Aktiekapitalen blev udvidet i januar 2009 og igen i december 2009 til i alt 600 mio. kr., med en samlet tilførsel af egenkapital på 7 mia. kr. Årets resultat på -3,8 mia. kr. fragår i egenkapitalen. Herefter udgør egenkapitalen 2,1 mia. kr. og basiskapitalen efter fradrag 3,1 mia. kr. Der udbetales ikke udbytte for Koncernens solvensprocent andrager 17,0 og kernekapitalprocenten 11,6. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 16,7 %. Yderligere oplysninger herom kan findes på bankens hjemmeside under Oplysningsforpligtelser. Datterselskaber Roskilde Bank ejer 100 % datterselskaberne Rosk Ejendomme A/S (med tilhørende datterselskaber), Ejendomsselskabet Hersegade A/S og Ejendomsselskabet Lovvej ApS. Rosk Ejendomme blev etableret i marts 2009 som et vigtigt led i bankens afvikling. Selskabets formål er at opbevare, håndtere og færdigudvikle fast ejendom. Ejendomsselskabet Hersegade A/S har tidligere forestået bankens ud- og ombygning af hovedsædet i Roskilde. Selskabet beskæftiger sig nu med udlejning af lokaler. Ejendomsselskabet Lovvej ApS er erhvervet i forbindelse med overtagelse af et nødlidende engagement. Selskabet har færdiggjort 12 mindre ejendomme, som forventes afhændet i Bestyrelsen Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Heraf vælges på generalforsamlingen 6 medlemmer af bankens ejer, Finansiel Stabilitet A/S, og 3 medlemmer vælges af medarbejderne. I 2009 etablerede bestyrelsen et lovpligtigt revisionsudvalg. Bestyrelsen har besluttet, at revisionsudvalgets funktioner udøves af bestyrelsen i sin helhed. Bestyrelsens næstformand Jakob Brogaard er af be styrelsen udpeget som formand for revisionsudvalget. Jakob Brogaards kvalifikationer er blandt andet opnået gennem mange års erfaring som direktionsmedlem i Danske Bank. Medarbejdere I 2009 var der i koncernen gennemsnitlig ansat 217 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). Ultimo 2009 var der 210 medarbejdere. En række medarbejdere er ansat på vilkår, som medfører, at de har krav på fratrædelses- og/eller pensionsgodtgørelse ud over sædvanlige ansættelsesvilkår, hvis de afskediges, før de kan pensioneres. L e d e l s e s b e r e t n i n g B e r e t n i n g s i d e 8 ( 4 3 )

9 Indregning og måling Usikkerhed knyttet til målingen af tab på investeringsrådgivning Koncernen har på baggrund af den foretagne investeringsrådgivning vedrørende Aktiv Boliginvest fra medregnet et sandsynligt tab under driftsudgifter på 300 mio. kr., som er hensat som en forpligtelse pr. 31. december Der er tale om et skøn, ud fra omfanget af salget og det samlede antal rådgivne kunder, baseret ud fra de aktuelle kursværdier. Hertil kommer, at banken har en række øvrige sager anlagt mod sig i pengeinstitutankenævnet. Der er stor usikkerhed om udfaldet af afgørelserne og de økonomiske konsekvenser heraf. Usikkerhed knyttet til måling af engagementer Den finansielle krise, den økonomiske afmatning samt udviklingen på ejendomsmarkedet medfører efter ledelsens vurdering generelt en betydelig usikkerhed ved måling af engagementer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Individuelt vurderede engagementer Banken er i særlig grad eksponeret mod fast ejendom, hvor der på en lang række engagementer er konstateret objektiv indikation for værdiforringelse. Den finansielle krise, omsætningen i ejendomme, prisniveauet og ikke mindst usikkerheden omkring kundernes økonomiske fremtidsudsigter medfører væsentlig usikkerhed knyttet til værdien af sikkerheder i ejendomme og projekter. Gruppevist vurderede engagementer Banken beregner gruppevise nedskrivninger af engagementer på baggrund af bankens ratingmodel for erhvervskunder og kreditscoremodel for privatkunder. Ratingmodellen er baseret på regnskaber for bankens kunder, der kan være op til et par år gamle. På baggrund heraf, og den viden banken har indsamlet gennem gennemgang af kundeporteføljen, har ledelsen skønnet et behov for yderligere gruppevise nedskrivninger på engagementerne. Der er betydelig usikkerhed knyttet til skønnet. Sammenfatning vedrørende måling af engagementer Som anført, har det i forbindelse med måling af engagementer været nødvendigt at udøve en række regnskabsmæssige skøn. Som følge heraf, er det ledelsens vurdering, at målingen af engagementer pr. 31. december 2009 er forbundet med en vis usikkerhed. Målingen af bankens engagementer anses samlet for ledelsens bedste skøn på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen og under hensyntagen til den beskrevne usikkerhed indenfor rammerne i regnskabsbekendtgørelsen. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold som forrykker vurderingen af årsrapporten. L e d e l s e s b e r e t n i n g B e r e t n i n g s i d e 9 ( 4 3 )

10 Forventninger til 2010 Som følge af bankens målrettede indsats vil udlån og garantier fortsat falde. Samtidig ventes koncernens erhvervelse af fast ejendom fra nødlidende engagementer at stige. Koncernen forventer et beskedent men dog positivt resultat før nedskrivninger for året Forventningerne er behæftet med usikkerhed, blandt andet på grund af et stort antal penge institutankenævnssager, ligesom der forventes rentenulstillinger på et yderligere antal engagementer. Gennemgangen af porteføljen afspejler et risikobillede, som viser, at der også fortsat vil være en væsentlig usikkerhed forbundet med den fremadrettede værdiansættelse af bankens udlån, blandt andet begrundet i den store eksponering indenfor ejendomme, der er meget påvirket af den generelle økonomiske udvikling. Hertil kommer den generelt svage kreditkvalitet i porteføljen, hvor der er en stigning i antallet af engagementer under insolvensbehandling samt ønsker til etablering af rentehenstand/akkord. Disse forhold forstærker usikkerheden. På baggrund af ovenstående og det fremtidige konjunkturbillede vil der kunne fremkomme yderligere behov for nedskrivninger i de kommende år. Banken vil fortsat arbejde aktivt på at forbedre kundernes finansielle situation gennem anvendelse af rådgivningskoncepter over for såvel erhvervskunder som privatkunder. Målet med arbejdet er at bringe kunderne i en situation, hvor deres økonomi gør et bankskifte muligt. L e d e l s e s b e r e t n i n g B e r e t n i n g s i d e 1 0 ( 4 3 )

11 Risikostyring Overordnet risikostyring Banken er eksponeret i forskellige typer af risici, hvoraf de væsentligste er kreditrisici i forbindelse med bankens udlån og stillede garantier. I lyset af at banken er under afvikling, forventes kreditrisici at udgøre en stigende andel på sigt. På bankens hjemmeside findes Virksomhedens Oplysningsforpligtelser eller søjle 3 rapporteringen, der er en mere udførlig redegørelse for bankens risici. Virksomhedens Oplysningsforpligtelser skal sikre at banken opfylder de oplysningskrav, der følger af Finanstilsynets kapitaldækningsbekendtgørelse. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring, og modtager løbende rapportering om udvikling i risici og udnyttelsen af de tildelte risikorammer. Direktionen delegerer dele af beføjelserne videre til de medarbejdere, som varetager den daglige aktivitet. Den daglige styring af risici er i 2009 foretaget af Kreditafdelingen og Backoffice. Der foretages uafhængig og særskilt kontrol og rapportering vedrørende bankens risici af Økonomiafdelingen og Risikostyringsafdelingen. Risikostyringsafdelingen rapporterer direkte til direktionen og bestyrelsen. Bankens compliance enhed har ansvaret for internt at følge op på overholdelsen af MiFID regelsættet samt god-skik reglerne indenfor såvel investeringsområdet som andre kundeforretninger. Kreditrisici Kreditrisikostyring Bankens kreditpolitik omfatter privatkunder og erhvervskunder. Hver kreditbeslutning tager udgangspunkt i bankens vurdering af kunden og de økonomiske forhold. Det er bankens politik fortsat i videst muligt omfang at sikre, at engagementerne afdækkes med sikkerheder. Kreditrisici på kunder styres med udgangspunkt i bankens kreditpolitik. Risikospredningen i udlånsporteføljen både på kunder og brancher rapporteres løbende til direktionen og bestyrelsen. Engagementer med enkeltpersoner eller koncerner, der overstiger 10 % af bankens basiskapital, følges meget tæt af Kreditafdelingen. Den enkelte rådgiver og bankens kreditproces anvender fra 2009 en manuelt opdateret trafiklysklassifikation af kreditværdigheden af kundens engagement, baseret på en række objektive kriterier. Klassifikationen opdateres ved hver gennemgang af kundens engagement, som foretages minimum én gang årligt. Denne klassifikation muliggør registrering og kommunikation af en mere opdateret kreditvurdering af kundeengagementet. Banken yder ikke permanente eller større udvidelser af engagementer. I enkeltstående særlige situationer kan forhøjelse, udvidelser, overtræk eller ændringer i nuværende afviklingsaftaler bevilges for at beskytte bankens værdier. Banken yder ikke længere spekulative finansielle produkter, ligesom eksisterende positioner i form af valutalån er under afvikling. Fremadrettet ydes valutalån og afledte finansielle instrumenter alene til risikoafdækning. L e d e l s e s b e r e t n i n g R i s i k o s t y r i n g s i d e 1 1 ( 4 3 )

12 Modparter til afledte finansielle instrumenter er begrænset til kreditinstitutter med høj kreditværdighed. De pågældende institutter er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen har også godkendt retningslinier i relation til størrelsen af eksponeringen i forhold til ethvert kreditinstitut, banken gør forretninger med. Med henblik på at reducere afviklingsrisici på valutaomsætningen deltager banken i Continuous Linked Settlement samarbejdet, der er et internationalt clearings- og afviklingssystem. Kreditorganisation Bestyrelsen har fastlagt konkrete rammer for direktionens bevillingsbeføjelser på kreditområdet. Direktionen har delvist videregivet disse beføjelser til lederne af kredit, erhverv og privat og den enkelte medarbejder. Bankens kundeansvarlige medarbejdere er tildelt bevillingsbeføjelser, der afspejler, at banken er under afvikling. Større engagementer indstilles til Kreditafdelingen, der behandler engagementerne som efterfølgende bevilges af bankens kreditkomité, direktionen og/ eller bankens bestyrelse. Der udarbejdes strategi- og handlingsplaner på alle kunder med henblik på afvikling. Styringen og opfølgningen på det enkelte engagement foretages af den kundeansvarlige i samarbejde med bankens kreditorganisation. Kreditrisici på sektorer og brancher Udlåns- og garantiporteføljen fordelt på sektorer og brancher er vist i note 13. Bankens krediteksponering er særligt rettet mod ejendomsmarkedet, ligesom der er nedskrevet væsentligt på mange af disse engagementer. Banken er derfor særlig eksponeret overfor udviklingen på ejendomsmarkedet. Især projektfinansiering er det seneste år påvirket væsentligt af udviklingen på ejendomsmarkedet. Dette har betydet, at det er vanskeligere at sælge de resterende lejligheder i projekter, og at nye projekter ikke er sat i gang på allerede anskaffede jordstykker. Dertil kommer at flere projekter ikke har kunnet færdiggøres på grund af bygherrens økonomiske situation. Dette har banken taget højde for. I takt med bankens afvikling af engagementer må det forventes, at porteføljen af udlån og garantier på længere sigt primært fordeler sig på erhverv indenfor ejendomme, anlægs- og projektfinansiering. Dette skyldes, at afviklingen af disse kunder er mere konjunkturafhængige end øvrige erhverv, samt at der oftest arbejdes med længere løbetid og tilbagebetalingsperioder for disse typer engagementer. Nedskrivnings- og hensættelsespolitik Banken vurderer løbende, om der er objektiv indikation for værdiforringelser og dermed nedskrivningseller hensættelsesbehov på individuelle engagementer. Herudover vurderer banken, om der samlet set er indikation for værdiforringelse af bankens udlånsportefølje fordelt på privat og erhverv. Vurderingen af disse gruppevise værdiforringelser tager udgangspunkt i modeller, der inddrager kreditscore og risikoklassifikation. Desuden foretager ledelsen en vurdering af de gruppevise værdiforringelser. A conto afskrivninger foretages, når det konstateres, at et tab er uundgåeligt. Banken foretager løbende en vurdering heraf. Endelige afskrivninger sker i forbindelse med sagens afslutning (konkurs, gældssanering m.v.). Banken foretager jævnligt opfølgning på afskrevne fordringer. På engagementer, hvor det skønnes at rentetilskrivning blot vil medføre et yderligere tab for banken, benyttes rentenulstilling. Bankens krav på renter er dog fortsat opretholdt. Oplysninger om nedskrivninger og tilgodehavender med nedsat rente fremgår af noterne 9 og 13. L e d e l s e s b e r e t n i n g R i s i k o s t y r i n g s i d e 1 2 ( 4 3 )

13 Sikkerheder Det er bankens politik i videst mulig omfang at sikre, at kreditengagementer afdækkes ved sikkerheder. I mange engagementer har denne politik tidligere ikke været overholdt, hvilket blandt andet også afspej ler sig i behovet for nedskrivninger. Bankens politik og krav om etablering af sikkerheder er i fokus ved dialogen med kunderne. Bankens sikkerheder opgøres ud fra en vurdering af nettorealisationsværdien. Ejendomsrisici Banken ejer en række ejendomme til den nødvendige drift af banken samt tidligere filialer. Herudover ejer banken enten direkte eller gennem datterselskaber en række ejendomme, der er overtaget i forbindelse med afviklingen af nødlidende engagementer. Banken har fået en tidsbegrænset dispensation fra FiL 147, således at banken efter nærmere fastsatte beting elser kan erhverve ejendomme ud over begrænsningen på 20 % af basiskapitalen. Banken har etableret datterselskabet Rosk Ejendomme A/S til håndtering og opbevaring af ejendomme. Udover dette direkte ejerskab er banken indirekte eksponeret mod udviklingen på ejendomsmarkedet, som følge af den store del af bankens engagementer, hvor de stillede sikkerheder eller aktiver i øvrigt er ejendomme. Banken har i 2009 etableret en enhed i banken til styring af afhændelsen af nødlidende engagementers ejendomme. Markedsrisici Bestyrelsen har fastlagt konkrete rammer for direktionens beføjelser. Direktionen har videregivet disse delvist til Backoffice. Direktionen modtager ugentligt rapportering vedrørende bankens markedsrisici, og bankens bestyrelse bliver månedligt orienteret om de enkelte eksponeringer i forhold til de fastsatte risikomål. Da banken er under afvikling, har banken i 2009 reduceret sin eksponering markant og hensigten er en total afvikling af markedsrisici. Banken påtager sig ikke nye markedsrisici, og eksisterende risici afvikles løbende under hensyntagen til en økonomisk hensigtsmæssig afvikling. Bankens renterisici er opgjort under hensyntagen til Finanstilsynets retningslinier og fradragsfaktorer, som udtrykker tabsrisikoen ved en generel ændring i renten på 1 procentpoint. Banken tager ikke spekulative rentepositioner og sigter mod at have ingen eller lav renterisiko. Bankens valutarisici opgøres med baggrund i Finanstilsynets valutaindikator 1 (valutaposition) og 2 (valu tarisiko). Banken har et begrænset antal valutapositioner, som er en følge af eksisterende kunders daglige forretninger. Banken sigter mod at have ingen eller lav valutakursrisiko og tager ikke spekulative valutapositioner. Bankens aktierisici opgøres på baggrund af Finanstilsynets retningslinier. Bankens positioner afvikles løbende. Banken tager ikke nye spekulative positioner i aktier. Banken har kun en lille beholdning af aktier, som følge af den løbende handel med kunder. Derudover har banken en række sektoraktier i selskaber som DLR, PBS, VP, m.fl. Som udgangspunkt tager banken ikke selv positioner i afledte finansielle instrumenter, og i så fald alene for at afdække andre risici, som bankens kunde forretninger medfører. L e d e l s e s b e r e t n i n g R i s i k o s t y r i n g s i d e 1 3 ( 4 3 )

14 Likviditetsrisiko Bestyrelsen har fastlagt konkrete rammer for direktionens likviditetsbeføjelser. Direktionen modtager dagligt rapportering vedrørende bankens likviditet, og bankens bestyrelse orienteres minimum månedligt. Bankens umiddelbare likviditetsberedskab opgøres efter retningslinierne i Lov om Finansiel Virksomhed 152. Likviditetsprognoser udarbejdes løbende. Likviditetsprognoser samt bankens likviditetsberedskab og nødplaner herfor er udarbejdet under hensyntagen til, at bankens likviditet er sikret via Finansiel Stabilitet A/S. Operationel risiko Operationel risiko styres på tværs af banken gennem et system af politikker, forretningsgange og kontrolforanstaltninger, der er udarbejdet med henblik på at opnå et sikkert procesmiljø. Den operationelle risiko minimeres blandt andet ved at sikre, at udførelsen af aktiviteter er organisatorisk adskilt fra kontrollen af samme. De operationelle risici søges også begrænset ved, at der ikke indgås unødvendigt komplicerede transaktioner. Operationel risiko er svært kvantificerbar og bliver oftest først synlig ved større negative hændelser. Derfor afsættes der en andel i bankens individuelle solvensbehov til at dække operationel risiko. Bankens målsætning er at reducere omfanget af den operationelle risiko mest muligt ved brugen af forretningsgange og andre præventive tiltag. Banken har, på baggrund af de væsentlige organisatoriske ændringer banken har undergået siden sommeren 2008, i samarbejde med eksterne konsulenter systematisk gennemgået bankens organisering, forretningsgange og kontroller med baggrund i Lov om Finansiel Virksomhed 71 og Finanstilsynets vejledning hertil. Der har været særlig opmærksomhed på fonds- og udlandsområdet. På kreditområdet var kvalitetsniveauet for eksisterende dokumentation og sikringsakter ikke acceptabelt. Siden afviklingsbankens etablering har der været væsentlige aktiviteter i gang med fokus på at øge niveauet ligesom forretningsgangene er styrket. Der er udarbejdet skriftlige forretningsgange med henblik på at minimere afhængighed af nøgleper so ner. Der arbejdes løbende på at mindske afhængigheden af enkeltpersoner på vigtige poster i banken. Bankens situation som afviklingsbank med en begrænset tidshorisont er en udfordring med henblik på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med de nødvendige kompetencer. Banken har udarbejdet it-politik og -beredskabsplan for fysiske katastrofer og it-nedbrud med henblik på at tilsikre, at alle vitale og kritiske funktioner kan udføres. Bankens it-drift sker på Bankernes EDB Central (BEC). Banken følger nøje de anvisninger og anbefalinger, der modtages herfra, ligesom banken ikke foretager selvstændig udvikling af it-systemer. L e d e l s e s b e r e t n i n g R i s i k o s t y r i n g s i d e 1 4 ( 4 3 )

15 Forretningsrisici Med henblik på at begrænse de forretningsmæssige risici yderligere har banken lagt strategi- og handlingsplaner for den fremtidige afvikling af selskabets virksomhed og de resterende kunder. Banken har i 2009 fulgt de opstillede planer. Bankens nettorente- og gebyrindtægter er faldende, fordi banken er under afvikling og mange kunder er nødlidende. Banken kan derfor komme i en situation med løbende underskud, også fordi lønomkostninger og almindelige administrationsomkostninger ikke nødvendigvis falder i samme takt. Som følge af tidligere Roskilde Banks aktiviteter indenfor investeringsrådgivning samt ejendomsfinansiering, udsættes banken løbende for et betydeligt antal klage- og erstatningssager, ligesom banken har været nødt til at udtage stævninger og foretage politianmeldelser i nogle sager. Risici på basiskapitalen Roskilde Bank opgør sit solvensbehov og den tilstrækkelige kapital efter retningslinierne fra Finanstilsynet. En nærmere beskrivelse herfor findes på bankens hjemmeside under Oplysningsforpligtelser. Kapitalprognoser, kapitalberedskab og nødplaner herfor udarbejdes under hensyntagen til, at banken er under afvikling og 100 % ejet af Finansiel Stabilitet A/S. Finansiel Stabilitet A/S er ejet af den danske stat, og har en garanti fra den danske stat for tabet på Roskilde Bank. Banken fik 30. januar 2009 tilført 5 mia. kr. og igen den 30. december 2009 tilført 2 mia. kr. i egenkapital. L e d e l s e s b e r e t n i n g R i s i k o s t y r i n g s i d e 1 5 ( 4 3 )

16 Ledelseshverv Bankens bestyrelse har følgende ledelseshverv i danske aktieselskaber: Henning Kruse Petersen Formand for bestyrelsen i: A/S Det Østasiatiske Kompagni, Finansiel Stabilitet A/S, Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Femern Bælt A/S, C. W. Obel A/S, Erhvervsinvest Management A/S, Scandinavian Private Equity Partners A/S og Boxer TV A/S Næstformand for bestyrelsen i: Øresundsbro Konsortiet, Scandinavian Tobacco Group A/S og Skandinavisk Holding A/S Medlem af bestyrelsen i: Scandinavian Private Equity A/S og Hospitalsejendomsselskabet A/S Jakob Brogaard Næstformand for bestyrelsen i: LR Realkredit A/S og Finansiel Stabilitet A/S Medlem af bestyrelsen i: Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Forsikringsselskabet Danica skadeforsikringsaktieselskab af 1999, Danica Pension I Livs forsikringsaktieselskab, Danica Liv III Livsforsikringsaktieselskab, NewCo AEP A/S, Wrist Group A/S og DONG Energy A/S Niels Heering Formand for bestyrelsen i: Jeudan A/S, NTR Holding A/S, Ellos A/S, EQT Partners A/S, Nesdu A/S, Stæhr Holding A/S og Helgstrand Dressage Medlem af bestyrelsen i: J. Lauritzen A/S, Scandinavian Private Equity Partners A/S og Ole Mathiesen A/S Jørn Kristian Jensen Formand for bestyrelsen i: LR Realkredit A/S og Nova Bank Fyn A/S Visti Nielsen Formand for bestyrelsen i: Dansk Erhvervsprojekt A/S Medlem af bestyrelsen i: Jyske Banks Almennyttige Fond Holdingselskab A/S, Jyske Banks Medarbejderfond Holdingselskab A/S, Jyske Banks Almennyttige Fond, Jyske Banks Medarbejder Fond, Finansiel Stabilitet A/S, Ebh Bank A/S Ålborg, Ebh Ejendomme A/S Horsens, Ebh Administration A/S, Ebh Service A/S Horsens, Ebh Anparts Investering A/S Horsens (i likviditation) og DMK Holding A/S Horsens (i likviditation) Birgit Nørgaard Ingen ledelseshverv Else Strandgaard Ingen ledelseshverv Per Raaby Nielsen Ingen ledelseshverv Per Frostholm Laursen Ingen ledelseshverv Ledelse og medarbejdere har følgende ledelseshverv i bankens dattervirksomheder: Adm. direktør Lars Jensen Formand for bestyrelsen i: Ejendomsselskabet Hersegade A/S Medlem af bestyrelsen i: Rosk Ejendomme A/S Afd. direktør Jesper Flensted Nielsen Medlem af bestyrelsen i: Ejendomsselskabet Hersegade A/S Chefjurist Ole Reinholdt Medlem af bestyrelsen i: Ejendomsselskabet Hersegade A/S Kreditdirektør Flemming Kjestrup Direktør i: Ejendomsselskabet Lovvej Aps L e d e l s e s b e r e t n i n g L e d e l s e s h v e r v s i d e 1 6 ( 4 3 )

17 Resultatopgørelse Note (1.000 kr.) B a n k e n K o n c e r n Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Årets resultat før skat Skat Årets resultat Fordeling af årets resultat inklusiv foreslået udbytte Foreslået udbytte Overført til egenkapital I alt anvendt Å r s r e g n s k a b R e s u l t a t o p g ø r e l s e s i d e 1 7 ( 4 3 )

18 Balance B a n k e n K o n c e r n Note (1.000 kr.) Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld 18 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pension og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 24 Garantier m.v Andre eventualforpligtelser Supplerende noter Å r s r e g n s k a b B a l a n c e s i d e 1 8 ( 4 3 )

19 Egenkapital (1.000 kr.) Aktie kapital Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver B a n k e n Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt Samlet indkomst der kan henregnes til egenkapitalen Kapitaludvidelse Datterselskabsreserve Egenkapital pr Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt Samlet indkomst der kan henregnes til egenkapitalen Kapitaludvidelse Datterselskabsreserve Egenkapital pr Meddelelse i henhold til Aktieselskabslovens 28 a: Finansiel Stabilitet A/S ejer 100 % af kapitalen Bankens aktiekapital udgør mio. kr fordelt i aktier af 1 kr. Aktiekapitalen er opdelt i følgende klasser A-aktier kr. B-aktier kr. Å r s r e g n s k a b E g e n k a p i t a l s i d e 1 9 ( 4 3 )

20 (1.000 kr.) Aktie kapital Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver K o n c e r n Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt Samlet indkomst der kan henregnes til egenkapitalen Kapitaludvidelse Egenkapital pr Å r s r e g n s k a b E g e n k a p i t a l s i d e 2 0 ( 4 3 )

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2010. 3. regnskabsår (1. januar 2010-31. december 2010) Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde. Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank.

Årsrapport 2010. 3. regnskabsår (1. januar 2010-31. december 2010) Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde. Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank. Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank.dk Roskilde 28. marts 2011 Årsrapport 2010 3. regnskabsår (1. januar 2010-31. december 2010) SWIFT: ROBADK22 CVR-nr: 31633052

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere