Working Paper Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Working Paper Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark"

Transkript

1 econstor Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Jacobsen, Johan Gustav Kaas Working Paper Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Working Papers, No. 79 Provided in Cooperation with: Danmarks Nationalbank, Copenhagen Suggested Citation: Jacobsen, Johan Gustav Kaas (2012) : Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark, Danmarks Nationalbank Working Papers, No. 79 This Version is available at: Nutzungsbedingungen: Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche, räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen der unter nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die erste Nutzung einverstanden erklärt. Terms of use: The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use the selected work free of charge, territorially unrestricted and within the time limit of the term of the property rights according to the terms specified at By the first use of the selected work the user agrees and declares to comply with these terms of use. zbw Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics

2 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS Johan Gustav Kaas Jacobsen Betalingsformidlingskontoret Danmarks Nationalbank Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark 14. juni 2012

3 The Working Papers of Danmarks Nationalbank describe research and development, often still ongoing, as a contribution to the professional debate. The viewpoints and conclusions stated are the responsibility of the individual contributors, and do not necessarily reflect the views of Danmarks Nationalbank. As a general rule, Working Papers are not translated, but are available in the original language used by the contributor. Danmarks Nationalbank's Working Papers are published in PDF format at A free electronic subscription is also available at this Web site. The subscriber receives an notification whenever a new Working Paper is published. Please direct any enquiries to Danmarks Nationalbank, Communication Desk, Havnegade 5, DK-1093 Copenhagen K Denmark Tel.: (direct) or Fax : Nationalbankens Working Papers beskriver forsknings- og udviklingsarbejde, ofte af foreløbig karakter, med henblik på at bidrage til en faglig debat. Synspunkter og konklusioner står for forfatternes regning og er derfor ikke nødvendigvis udtryk for Nationalbankens holdninger. Working Papers vil som regel ikke blive oversat, men vil kun foreligge på det sprog, forfatterne har brugt. Danmarks Nationalbanks Working Papers er tilgængelige på Internettet i pdf-format. På webstedet er det muligt at oprette et gratis elektronisk abonnement, der leverer en notifikation ved enhver udgivelse af et Working Paper. Henvendelser kan rettes til : Danmarks Nationalbank, Kommunikation, Havnegade 5, 1093 København K. Telefon: (direkte) eller Det er tilladt at kopiere fra Nationalbankens Working Papers - såvel elektronisk som i papirform - forudsat, at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. ISSN (trykt/print) ISSN (online)

4 1 RESUME Kontanter er den billigste betalingsform for samfundet for betalinger under 29 kr., mens betalinger med dankort er billigst for alle øvrige betalinger foretaget i forretninger. Det viser beregninger, der opdeler de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i faste, variabel-transaktionsafhængige og variabel-beløbsafhængige omkostninger. Opdelingen åbner mulighed for at beregne omkostningerne ved den marginale betaling, dvs. hvor meget det koster samfundet, når der udføres en ekstra betaling med forskellige betalingsformer, og hvordan denne omkostning afhænger af beløbsstørrelsen på betalingen. Samtidig giver den mulighed for at beregne, hvor meget samfundet kan spare ved at flytte betalinger fra en "dyr" til en "billig" betalingsform. Fx kan der årligt spares 145 mio. kr., hvis en fjerdedel af alle større kontantbetalinger (over 200 kr.) blev betalt med dankort i stedet for kontanter. ABSTRACT Cash are socially less costly than payment cards for all payments below DKK 29, while Dankort, the national Danish debit card, are cheaper for all other point-of-sale payments. These results are derived from calculations that divide costs of payments into fixed, variable-transaction-dependent, and variable-amount-dependent costs. Such a division makes it possible to calculate marginal costs, i.e. the social costs of one additional payment with cash and different types of payment cards, and how the marginal costs depend on the size of the payment. Furthermore, the calculations can be used to show the potential savings in terms of social cost from transferring payments from "expensive" to "cheap" types of payments. For instance, if one fourth of all larger cash payments (above DKK 200) were to be paid by Dankort instead of cash, DKK 145 million in social costs could be saved.

5 2 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Nationalbanken har i forbindelse med en fælleseuropæisk undersøgelse koordineret af ECB opgjort de samfundsmæssige omkostninger ved de typiske betalingsformer, som borgere benytter sig af i forretninger, jf. Danmarks Nationalbank (2011). Opgørelsen viser, at der er store omkostninger forbundet med disse betalinger. De samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i forretninger udgjorde således tilsammen 7 mia. kr. i 2009, hvis husholdningernes tidsforbrug ved betalinger ikke medregnes. Medregnes husholdningerne var omkostningerne 9,1 mia. kr., hvilket svarer til 0,55 pct. af BNP. En sammenligning af forskellige betalingsformer kan baseres på en beregning af omkostningerne pr. betaling. Som følge af faste omkostninger afhænger dette mål dog af antallet af betalinger. Betalingsformer, der er karakteriseret ved et stort antal betalinger, vil alt andet lige have lavere omkostninger pr. betaling. Det indebærer, at omkostningerne pr. betaling er mindre velegnet til at sammenligne omkostningerne for betalingsformer med et meget forskelligt transaktionsomfang. Et alternativt sammenligningsgrundlag kan opnås ved at opdele omkostningerne på faste og variable omkostninger. Det åbner mulighed for at beregne omkostningerne ved den marginale betaling, dvs. hvor meget det koster samfundet, når der udføres en ekstra betaling med forskellige betalingsformer. Samtidig giver en sådan opdeling mulighed for at beregne, hvor meget samfundet kan spare ved at flytte et givet antal betalinger fra en "dyr" til en "billig" betalingsform, ligesom den kan bruges til at undersøge, hvordan omkostningerne varierer med betalingens værdi. En opdeling på faste og variable omkostninger er foretaget i undersøgelser i bl.a. Holland, Sverige og Ungarn, jf. Brits og Winder (2005), Bergman mfl. (2007) og Turján mfl. (2011). I sidstnævnte undersøgelse korrigeres der endvidere for, at visse omkostninger ikke stiger proportionalt med antallet eller værdien af betalinger. Fx er variable omkostninger ved kundeservice og behandling af misbrug og indsigelser typisk stigende i aftagende grad med antallet af betalinger. I dette arbejdspapir beregnes der med udgangspunkt i de opgjorte omkostninger i Danmarks Nationalbank (2011) et skøn på de faste og variable omkostninger ved betalinger i forretninger i Danmark. Som i den ungarske undersøgelse tages der højde for, at en række omkostninger ikke stiger lineært med antallet eller værdien af betalinger. I modsætning til i Danmarks Natio-

6 3 nalbank (2011) ses der bort fra husholdningernes omkostninger, som heller ikke er medregnet i den hollandske undersøgelse. Beregningerne viser, at kontanter er den billigste betalingsform for samfundet for betalinger under 29 kr. Det skyldes, at de variable transaktionsafhængige omkostninger er lavere pr. transaktion for kontantbetalinger end for alle andre betalingsformer, inkl. dankort. Da omkostningerne ved kontantbetalinger stiger med beløbets størrelse, er disse betalinger dog ikke billigere for samfundet end andre betalingsformer over et vist beløb. For betalinger over 29 kr. er dankortbetalinger den billigste betalingsform. Resultaterne er i tråd med undersøgelserne i Sverige og Holland, der ligeledes når frem til, at det ved små betalinger er billigst for samfundet, hvis der betales med kontanter. I Sverige gjaldt det i 2002 for betalinger under 71 svenske kroner, og i Holland var det samme år tilfældet for betalinger op til knap 12 euro; et beløb, der i en opdateret analyse med data fra 2007, er justeret ned til knap 5 euro, jf. Bolt mfl. (2008). Over disse beløb har betalinger med debetkort, ligesom i Danmark, de laveste samfundsmæssige omkostninger. Resultaterne kan som nævnt bruges til at beregne, hvordan de samlede omkostninger påvirkes af skift mellem forskellige betalingsformer. Fx står det klart, at der for større betalinger kan opnås en samfundsmæssig besparelse, hvis borgerne bruger dankort frem for kontanter. Beregninger i denne analyse viser, at hvis 25 pct. af alle kontantbetalinger over 200 kr. i stedet blev betalt med dankort, ville de samfundsmæssige omkostninger falde med ca. 145 mio. kr. om året. Tilsvarende kan resultaterne bruges til at beregne et skøn på de umiddelbare konsekvenser for de samfundsmæssige omkostninger af den nylige ændring af de danske gebyrregler for betalingskort. Siden 1. oktober 2011 har det været tilladt for de danske forretninger at overvælte indløsningsgebyret, dvs. gebyret, de betaler til Nets/pengeinstitutterne eller en anden kortindløser, direkte på forbrugerne, når der betales med danskudstedte kreditkort, fx MasterCard. Afhængig af forbrugernes reaktion der ifølge andre beregninger fortrinsvis vil være at anvende dankort, hvis de substituerer bort fra kreditkort kan det føre til en mindre samfundsmæssig besparelse. Arbejdspapiret er opdelt som følger: I næste afsnit beskrives metoden bag opdelingen af omkostningerne på faste og variable omkostninger. I de tre følgende afsnit redegøres nærmere for denne opdeling for hhv. pengeinstitut-

7 4 terne, forretningerne og andre aktører. Efterfølgende opgøres de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger, og disse sammenholdes med forbrugernes omkostninger, der påvirker deres valg af betalingsform. Til sidst præsenteres resultaterne af en række beregninger af samfundsøkonomiske effekter ved substitution mellem forskellige betalingsformer. 2. METODE I dette afsnit redegøres for fremgangsmåden i forbindelse med opdelingen af omkostningerne ved betalinger på faste, variabel-transaktionsafhængige og variabel-beløbsafhængige omkostninger. Desuden vises det, hvordan opdelingen kan bruges til at beregne, hvad det koster samfundet at foretage en ekstra betaling, dvs. de marginale omkostninger. Metoden i arbejdspapiret, herunder principperne bag opdelingen i faste og variable omkostninger, er inspireret af Brits og Winder (2005). Faste og variable omkostninger I dette arbejdspapir betegnes omkostninger som faste, hvis de ikke påvirkes af, at der udføres en ekstra betaling, mens variable omkostninger afhænger af, at der foretages en betaling. Sidstnævnte kan yderligere opdeles i transaktionsafhængige omkostninger, der stiger med antallet af betalinger, og beløbsafhængige omkostninger, der varierer med beløbets størrelse. Faste omkostninger er fx investeringsomkostninger, der allerede er afholdt, og som ikke kan omgøres, dvs. såkaldte sunk costs. Når der udføres en ekstra betaling med en given betalingsform, vil den afledte effekt af betalingen på disse omkostninger være lig med nul. Også omkostninger ved rutinemæssige opgaver, der udføres et fast antal gange om dagen/ugen /måneden, vil typisk være faste, da de som regel udføres uafhængigt af, hvor mange betalinger der er foretaget. De faste omkostninger vil isoleret set udgøre en større andel af de samlede omkostninger for betalingsformer, der anvendes relativt lidt, fx betalinger med internationale kort som Visa og MasterCard. Det skyldes, at disse omkostninger ikke er markant forskellige for de enkelte betalingsformer. Fx afhænger nogle omkostninger af antallet af udstedte kort, og forskellen mellem antallet af dankort og internationale kort er relativt mindre end forskellen på anvendelsen af kortene, dvs. antallet af betalinger.

8 5 Hvis forbrugernes betalingsvaner i betydelig grad ændres, vil det på længere sigt have en effekt på de faste omkostninger. Større skift i brugen af de forskellige betalingsformer kan påvirke de rutinemæssige arbejdsopgaver og medføre omkostninger i forbindelse med kapacitetsudvidelser. Disse omkostninger kan bedre karakteriseres som springvis variable, dvs. de er faste, indtil antallet af betalinger når et bestemt niveau, hvorefter de stiger. I dette arbejdspapir ses der bort fra konsekvenserne af større skift i forbrugernes betalingsvaner. Variabel-transaktionsafhængige omkostninger er fx tiden, forretningerne bruger i selve betalingssituationen. På samme måde er pengeinstitutternes og kortselskabernes omkostninger ved gennemførelse af kortbetalinger afhængig af antallet af udførte betalinger, og det samme gælder omfanget af kundehenvendelser, der også medfører omkostninger for andre kortudstedere end pengeinstitutterne. Variabel-beløbsafhængige omkostninger er fx det gebyr, forretningerne betaler til selskaberne, der står for indløsningen af betalinger med internationale betalingskort. Gebyret er således typisk en fast procentdel af beløbet på betalingerne. Et andet eksempel er forretningernes omkostninger til optælling af kontanter, idet der skal bruges mere tid på at opgøre kassen ved dagens afslutning, hvis der er betalt store beløb med kontanter. Ikke alle variable transaktionsafhængige omkostninger vil stige lineært med antallet af betalinger. Fx kan effektivisering af arbejdsgange i forbindelse med kundeservice og behandling af indsigelser medføre, at omkostningerne ved disse processer er lavere pr. betaling for betalingsformer, der benyttes oftere. I dette arbejdspapir tages der højde for, at der ikke nødvendigvis er en lineær sammenhæng mellem de transaktionsafhængige omkostninger og antallet af betalinger. De variable beløbsafhængige omkostninger antages derimod at afhænge lineært af beløbsstørrelsen på de udførte betalinger. Det gælder i sagens natur for gebyrer, der udgør en fast procentdel af beløbet, fx indløsningsgebyrer. Omkostninger ved fx optælling af kontanter vil også i nogen grad afhænge proportionalt af beløbsstørrelsen, idet større betalinger medfører et ligeligt større optællingsarbejde, hvis der ses bort fra, at der kan blive betalt med større sedler.

9 6 Marginale omkostninger For hver aktør opdeles omkostningerne i forbindelse med betalinger for betalingsform j på faste, F j, transaktionsafhængige, V j T, og beløbsafhængige, V j B. Den enkelte aktørs samlede omkostninger for betalingsform j er derfor lig med C j = F j + V j T + V j B Hvis N j er antallet af betalinger med betalingsform j, og s j i er værdien af betaling i for betalingsform j, kan den samlede værdi ved denne betalingsform skrives som: S j i j N 1 s j i Gennemsnittet af omkostninger, der varierer med antallet af betalinger, kan beregnes som: a j = V /N j T j Tilsvarende kan gennemsnittet af omkostninger, der varierer med værdien af betalinger, pr. betalt krone beregnes som: b j = V /S j B j Omkostningerne ved en ekstra betaling i af værdien s i kr. med betalingsform j kan herefter opdeles i en komponent, der skyldes, at der udføres en ekstra betaling, og en komponent, der afhænger af værdien af betalingen, dvs.: j j c (s ) = a i j + b s i I et diagram med værdien af betalingen på førsteaksen og omkostningerne på andenaksen, vil omkostningen ved en ekstra betaling være en ret linje, der skærer andenaksen i a j og har hældningen b j. Private og samfundsmæssige omkostninger En vigtig sondring er mellem de samfundsmæssige omkostninger og aktørernes private omkostninger ved betalinger. De samfundsmæssige omkostninger er aktørernes samlede resurseomkostninger ved betalinger. De omfatter ikke gebyrer og andre overførsler, der er indtægter for de øvrige aktører og dermed en omfordeling og ikke en resurseomkostning. Sidstnævnte kaldes også ofte en aktørs eksterne omkostnin-

10 7 ger, mens vedkommendes resurseomkostninger, dvs. bidrag til de samfundsmæssige omkostninger, kaldes interne omkostninger. En aktørs private omkostninger er vedkommendes samlede omkostninger, dvs. summen af de interne og eksterne omkostninger. Hvis der herfra trækkes aktørens modtagne overførsler, fås de private nettoomkostninger. Disse omkostninger er relevante at opgøre separat, da de er medbestemmende for forbrugerens valg af betalingsform - sammen med andre fordele og ulemper ved de enkelte betalingsformer. Anvendt data Data, der anvendes i denne analyse, stammer fra Nationalbankens undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark, der blev offentliggjort sidste år, jf. Danmarks Nationalbank (2011). Referenceåret for undersøgelsen var Til brug for undersøgelsen blev der indsamlet data fra pengeinstitutter, forretninger, kortselskaber, kontanthåndteringsselskaber og Nationalbanken. Desuden blev der fra private borgere indsamlet oplysninger, som blev brugt til at beregne forbrugernes omkostninger ved de forskellige betalingsformer. I denne analyse ses der som nævnt bort fra forbrugernes omkostninger ved beregningen af de samfundsmæssige omkostninger, men førstnævnte omkostninger er relevante ved vurderingen af forbrugernes adfærd. De anvendte data er de beregnede omkostninger for betalinger med kontanter, dankort og internationale debet- og kreditkort. Disse betalingsformer tegner sig for stort set alle betalinger foretaget i forretninger i Danmark. I Danmarks Nationalbank (2011) blev der også beregnet omkostninger for fjernbetalinger som fx internethandel og betalinger af regninger via netbank eller betalingsservice, men i dette arbejdspapir ses der alene på betalinger i forretninger.

11 8 3. PENGEINSTITUTTERNES OMKOSTNINGER Pengeinstitutternes samlede omkostninger ved at udføre betalingstjenester i forbindelse med betalinger i forretninger udgjorde i ,2 mia. kr., jf. Danmarks Nationalbank (2011). Af disse kan knap to tredjedele henføres til kontantbetalinger, mens dankortbetalinger stod for 20 pct. og betalinger med internationale kort 14 pct. af omkostningerne. Kontanter Pengeinstitutterne udfører i forbindelse med borgernes kontantbetalinger en række aktiviteter, som er forbundet med omkostninger, jf. figur 3.1. Det drejer sig bl.a. om behandling af kontanthævninger, indskud ved kassen i filialer, optælling, sortering og pakning af kontanter samt opfyldning af hæveautomater. Derudover foretager institutterne indsamling og transport af kontanter, kundeservice og administrative og sikkerhedsmæssige opgaver. Pengeinstitutterne lider desuden et rentetab som følge af, at de opbevarer kontanter. En række af pengeinstitutternes omkostninger ved hævninger og indskud er entydigt faste, dvs. de varierer ikke med omfanget af kontantbetalinger i samfundet. Det er fx afskrivninger på kasseudstyr, hæveautomater og døgnbokse i filialer, omkostninger til systemudvikling samt generelle omkostninger som husleje og løn til ledelse og administrative funktioner. Andre omkostninger kan derimod siges at variere med omfanget af borgernes kontantbetalinger. Det gælder fx løn til personale, der behandler hævninger og indskud, tæller kontanter og varetager opfyldning af pengeautomater. De variable omkostninger kan som nævnt opdeles på transaktionsafhængige og beløbsafhængige omkostninger. For så vidt angår institutternes omkostninger ved kontanthævninger, er det i denne analyse valgt at fordele dem ligeligt på de to typer af variable omkostninger. Det afspejler, at en hævning af et givet beløb kan ses at skulle dække såvel et vilkårligt antal betalinger af et fast beløb som et fast antal betalinger af et vilkårligt beløb.

12 9 PENGEINSTITUTTERNES FASTE OG VARIABLE OMKOSTNINGER VED KONTANTER, 2009 Figur 3.1 Mio. kr Rentetab på kontantbeholdning Kundeservice mv. Indsamling og trans port Behandling af hævninger Behandling af inds kud Øvrige aktiviteter Fast Variabel-trans aktions afhængig Variabel-beløbsafhængig Kilde: Danmarks Nationalbank (2011) og egne beregninger. De variable omkostninger ved kontantindskud betragtes udelukkende som beløbsafhængige. Det skyldes, at disse omkostninger hovedsageligt kan henføres til personaleomkostninger ved optælling af kontanter, og at større kontantbetalinger medfører et større optællingsarbejde, hvis der ses bort fra betalinger med større sedler. Samtidig vil forretningerne, der typisk står for de fleste kontantindskud, som oftest opsamle deres kontantbetalinger over en periode, fx en dag, før de indsættes i banken. Derfor afhænger omkostningerne ved kontantindskud af værdien og ikke af antallet af betalinger. Pengeinstitutternes rentetab ved at opbevare kontanter frem for at have dem stående på rentebærende konti i Nationalbanken er en beløbsafhængig omkostning. I figur 3.1 indgår den under øvrige aktiviteter. Institutternes øvrige omkostninger under denne post er alle faste og kan henføres til indsamling, transport og opbevaring af kontanter, kundeservice, administration og ledelse samt foranstaltninger, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

13 10 PENGEINSTITUTTERNES FASTE OG VARIABLE OMKOSTNINGER VED DANKORT, 2009 Figur 3.2 Mio. kr Kundeservice mv. Kortudstedelse Misbrug og inds igels er Godkende og gennemføre betalinger Øvrige aktiviteter Fast Variabel-trans aktions afhængig Kilde: Danmarks Nationalbank (2011) og egne beregninger. Dankort Også for dankortbetalinger har pengeinstitutterne omkostninger, der skyldes aktiviteter, som er en forudsætning for eller er afledt af disse betalinger. Det drejer sig bl.a. om omkostninger ved udstedelse af kort, godkendelse og gennemførelse af betalinger, kundeservice og behandling af henvendelser om misbrug og indsigelser, jf. figur 3.2. Endvidere betaler pengeinstitutterne et gebyr til Nets for at deltage i clearingen, kaldet et infrastrukturabonnement, og har omkostninger ved administrative opgaver, der i figuren er henført til øvrige aktiviteter. En del af omkostningerne ved kundeservice og håndtering af misbrug og indsigelser kategoriseres som faste omkostninger. Det drejer sig bl.a. om omkostninger ved udsendelse af pinkoder og henvendelser om mistede kort. Derudover bruger institutterne tid på kundehenvendelser, der relaterer sig til borgernes betalinger, fx forespørgsler fra borgere og forretninger om konkrete betalinger. Omkostningerne herved kan opfattes som transaktionsafhængige, da der opstår flere henvendelser, desto oftere korttyperne anvendes. Pengeinstitutternes omkostninger til godkendelse og gennemførelse af betalinger afhænger af antallet af betalinger og er derfor ligeledes transaktionsafhængige. En del af disse omkostninger består af det transaktionsgebyr, som institutternes betaler for udstederservice, der udføres af Nets. Omkostninger-

14 PENGEINSTITUTTERNES FASTE OG VARIABLE OMKOSTNINGER VED INTERNATIONALE BETALINGSKORT, 2009 Figur 3.3 Mio. kr Rentetab på udestående kredit Kundeservice mv. Kortudstedelse Misbrug og inds igels er Godkende og gennemføre betalinger Licensaftaler mv. Øvrige aktiviteter Fast Variabel-trans aktions afhængig Variabel-beløbsafhængig Kilde: Danmarks Nationalbank (2011) og egne beregninger. ne ved kortudstedelse og administrative opgaver samt infrastrukturabonnementet kan derimod alle betragtes som faste omkostninger. Modsat kontanter medfører aktiviteterne i forbindelse med behandling af dankortbetalinger ingen beløbsafhængige omkostninger. En dankortbetaling på et større beløb er således ikke dyrere at håndtere for pengeinstitutterne i forhold til en betaling af et mindre beløb. Internationale betalingskort Ved betalinger med internationale kort foretager pengeinstitutterne i vid udstrækning samme aktiviteter som ved dankortbetalinger, jf. figur 3.3. Fordelingen af omkostningerne adskiller sig dog ved, at de variable omkostninger vurderes at udgøre en mindre andel af de samlede omkostninger, end tilfældet er for dankort. Det skyldes, at der udføres langt færre betalinger med internationale kort end med dankort, hvilket giver færre transaktionsafhængige omkostninger, fx i forbindelse med kundeservice og behandling af indsigelser og misbrug. I løbet af 2009 var der en stor vækst i især antallet af nyudstedte internationale debetkort. Det var delvist et udslag af, at mange pengeinstitutter ombyttede korttypen Visa Electron med MasterCard Debet og var en væsentlig årsag til pengeinstitutternes store omkostninger i forbindelse med kortudste-

15 12 delse og kundeservice. Disse omkostninger er faste, da de ikke afhænger af antallet af betalinger. Som for dankortet afhænger omkostningerne til godkendelse og gennemførelse af betalinger med internationale kort af antallet af betalinger og er derfor en variabel-transaktionsafhængig omkostning. En del af disse omkostninger er transaktionsgebyret, som pengeinstitutterne betaler til Nets for udstederservice. Dette gebyr er højere for de internationale kort end for dankortet. Udgifterne til licensaftaler med internationale kortselskaber er en fast omkostning for pengeinstitutterne, da disse ikke afhænger af antallet af betalinger, men af de udstedte kort. Det gælder også omkostningerne i forbindelse med kreditvurdering af borgere, der ønsker et internationalt kreditkort. Rentetabet på den ydede kredit er derimod en beløbsafhængig omkostning, da det afhænger af størrelsen på betalingerne foretaget med de udstedte kreditkort. Variable omkostninger pr. betaling I tabel 3.1 er pengeinstitutternes omkostninger vist for de fire betalingsformer, der indgår i analysen. Omkostningerne er fordelt på henholdsvis faste, variabel-transaktionsafhængige og variabel-beløbsafhængige omkostninger. Desuden er de variabel-transaktionsafhængige omkostninger pr. betaling og variabel-beløbsafhængige omkostninger pr. betalt krone beregnet for hver betalingsform. De variabel-transaktionsafhængige omkostninger pr. betaling er lavest for kontantbetalinger, idet en ekstra betaling med kontanter, uafhængigt af beløbsstørrelse, medfører en forøgelse af omkostningerne på 28 øre. Tilsvarende vil en ekstra dankortbetaling forøge pengeinstitutternes omkostninger med 37 øre, mens betalinger med internationale kort medfører omkostninger på henholdsvis 0,88 kr. for debetkort og 1,86 kr. for kreditkort. Når pengeinstitutternes transaktionsafhængige omkostninger er højere for de internationale kort sammenlignet med dankortet, skyldes det bl.a., at de som nævnt betaler et større transaktionsgebyr for udstederservice til Nets.

16 13 PENGEINSTITUTTERNES OMKOSTNINGER, 2009 Tabel 3.1 Mio. kr. Kontanter Dankort Int. kreditkort Int. debetkort Omkostninger i alt (C j ) ,4 595,0 196,3 240,2 Faste omkostninger (F j ) ,2 306,0 153,3 205,6 Variable omkostninger (V j ) ,2 289,0 43,0 34,6 Transaktionsafhængige (V j T) ,7 289,0 32,2 34,6 Beløbsafhængige (V j B) ,5-10,8 - Antal betalinger (N j ), (mio. stk.) ,3 790,5 39,3 17,4 Værdi af betalinger (S j ), (mia.kr.) ,5 253,1 6,8 9,3 a j = V j T / N j, (kr.)... 0,28 0,37 1,86 0,88 b j = V j B / S j, (kr.)... 0,0045-0, Kilde: Danmarks Nationalbank (2011) og egne beregninger. Udover de højere transaktionsgebyrer har pengeinstitutterne også større variable omkostninger pr. betaling ved kundeservice i forbindelse med betalinger med internationale kort. Det kan skyldes, at henvendelserne vedrørende disse kort er mere tidskrævende, end når kunderne henvender sig om betalinger med dankort, der er et meget anvendt og velkendt produkt. I forbindelse med håndtering af kontanter har pengeinstitutterne som nævnt beløbsafhængige omkostninger som følge af arbejdet med optælling af kontanter. Pengeinstitutternes samlede omkostninger forøges således med 0,45 øre pr. krone betalt med kontanter. Ved betalinger med internationale kreditkort stiger omkostningerne med 0,12 øre pr. betalt krone, hvilket kan henføres til pengeinstitutternes rentetab på udestående kredit. For betalinger foretaget med dankort og internationale debetkort har pengeinstitutterne ingen beløbsafhængige omkostninger. På baggrund af ovennævnte beregninger kan pengeinstitutternes meromkostninger ved en ekstra betaling af værdien s kr. med betalingsform j skitseres som i figur 3.4 og 3.5. I de to figurer der kun afviger med hensyn til skalering angiver skæringen med andenaksen de transaktionsafhængige omkostninger pr. betaling, mens hældningen udtrykker, hvor meget omkostningerne stiger med værdien af betalingen.

17 14 PENGEINSTITUTTERNES OMKOSTNINGER VED EN EKSTRA BETALING MED KONTANTER OG DANKORT Figur 3.4 Kr. 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, Værdi af betaling Kontanter Dankort Anm.: Kilde: For hver betalingsform svarer skæringen med andenaksen til de transaktionsafhængige omkostninger pr. betaling, mens hældningen er lig med de beløbsafhængige omkostninger pr. betalt krone, jf. tabel 3.1. Danmarks Nationalbank (2011) og egne beregninger. PENGEINSTITUTTERNES OMKOSTNINGER VED EN EKSTRA BETALING MED KONTANTER OG ALLE TYPER BETALINGSKORT Figur 3.5 Kr. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0, Værdi af betaling Kontanter Dankort Int. kreditkort Int. debetkort Anm.: Se figur 3.1. Kilde: Danmarks Nationalbank (2011) og egne beregninger.

18 15 Figur 3.4 viser, at det er mindre omkostningsfyldt for pengeinstitutterne, hvis borgerne vælger at betale med dankort i stedet for kontanter for alle betalinger over 19 kr. Tilsvarende er betalinger med internationale debet- og kreditkort forbundet med lavere omkostninger for pengeinstitutterne end kontantbetalinger over henholdsvis 134 kr. og 475 kr., jf. figur FORRETNINGERNES OMKOSTNINGER Forretningernes samlede omkostninger ved at modtage betalinger udgjorde i ,0 mia. kr., jf. Danmarks Nationalbank (2011). Af disse kunne knap 60 pct. henføres til kontantbetalinger, mens dankortbetalinger stod for lidt over en tredjedel og betalinger med internationale kort ca. 5 pct. af omkostningerne. Kontanter Omkring halvdelen af forretningernes omkostninger ved at modtage kontantbetalinger kan henføres til tiden, der bruges på interne arbejdsgange, jf. figur 4.1. Tidsforbruget på at klargøre kasser og afhente byttepenge er faste omkostninger, der ikke afhænger af antallet af betalinger. Udskiftning af kasseboner kan siges at afhænge af både antallet og værdien af betalinger, idet flere betalinger og større beløb (flere registrerede varer) medfører hyppigere udskiftning af bonruller. Tidsforbruget på at optælle og pakke kontanter regnes for en variabelbeløbsafhængig omkostning for forretningerne. Det skyldes, at betalinger af større værdi medfører et større optællingsarbejde. Aflevering af kontanter, fx i døgnboks, udføres som regel rutinemæssigt og er derfor en fast omkostning, der ikke afhænger af antallet kontantbetalinger. Forretningerne har også omkostninger ved betalingstiden for kontantbetalinger, dvs. tidsrummet fra kunden bliver oplyst om det samlede beløb, der skal betales, til ekspeditionen er afsluttet. For forretningerne består den i lønudgifter til kassepersonalet, der tager imod betalingerne. Denne omkostning er en variabel-transaktionsafhængig omkostning, da den primært afhænger af antallet af kontantbetalinger. Bag beregningen af omkostningerne ved betalingstiden ligger et tidsstudie foretaget af Nationalbanken, der viser,

19 16 FORRETNINGERNES FASTE OG VARIABLE OMKOSTNINGER VED KONTANTBETALINGER, 2009 Figur 4.1 Mio kr Internt tids forbrug Betalingstid Bankgebyrer Tab på kontanter, herunder valørtab og s eigniorage Afskrivninger på kasseudstyr Øvrige Fast Variabel-trans aktions afhængig Variabel-beløbsafhængig Kilde: Danmarks Nationalbank (2011) og egne beregninger. FORRETNINGERNES TIDSFORBRUG VED KONTANTBETALINGER, 2009 Figur 4.2 Mio kr Klargøring af kasse, afhentning af byttepenge mv. Afstemning af kasse og pakning af kontanter Aflevering af kontanter i døgnboks mv. Betalings tid Internt tidsforbrug Fast Variabel-trans aktions afhængig Variabel-beløbsafhængig Anm.: Figuren opdeler de to første søjler i figur 4.1, dvs. forretningernes tidsforbrug ved kontantbetalinger, på aktiviteter. Kilde: Danmarks Nationalbank (2011) og egne beregninger.

20 17 at en kontantbetaling tager ca. 15 sekunder at gennemføre. Tidsstudiet viser endvidere, at der ikke er stor forskel på betalingstiden ved kort- og kontantbetalinger, jf. Danmarks Nationalbank (2011) Derudover lider forretningerne forskellige former for tab på kontanter. En type er rentetabet ved at opbevare kontanter i forretningerne natten over i stedet for at have pengene stående på en forrentet konto i et pengeinstitut. Et andet tab er valørtabet ved, at pengeinstitutterne typisk først tilskriver rente en eller to dage efter, at kontanterne er indsat, fx via døgnboks. Endelig har forretningerne et tab på kontanter som følge af kassedifferencer. Disse tab regnes alle for beløbsafhængige omkostninger, da de antages at sige proportionalt med værdien af kontantbetalinger. Forretningernes øvrige omkostninger ved kontantbetalinger er bl.a. afskrivninger på kasse- og sikkerhedsudstyr, bankgebyrer, omkostninger ved faciliteter til opbevaring af kontanter og udgifter til ekstern kontanthåndtering. Disse omkostninger er rubriceret som faste omkostninger, jf. figur 4.1. Betalingskort Forretningerne bruger væsentlig mindre tid på kortbetalinger, end det er tilfældet for kontantbetalinger. Langt den største del af forretningernes tidsforbrug ved kortbetalinger opstår som følge af ekspedition af kunder i betalingssituationen, jf. figur 4.3 og 4.4. Det øvrige tidsforbrug går med at sikre, at kasser og kortterminaler fungerer samt med at udskifte bonruller og afstemme konti. Tiden, forretningerne bruger på at modtage kortbetalinger fra kunderne, er, som ved kontantbetalinger, en transaktionsafhængig omkostning. Udskiftning af bonruller afhænger både af antallet og værdien af kortbetalinger, idet der fx ved større indkøb er flere varer registreret på bonen. Tidsforbruget knyttet til afstemning af konti og til vedligeholdelse af kasser og kortterminaler sker rutinemæssigt og afhænger ikke af antallet eller værdien af betalinger.

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2012 79 Johan Betalingsformidlingskontoret Danmarks Nationalbank Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark 14. juni 2012 The Working Papers of Danmarks

Læs mere

Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark

Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark 107 Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark Johan Gustav Kaas Jacobsen og Anders Mølgaard Pedersen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Når forbrugerne køber varer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 21 64 Carlos Carvalho Federal Reserve Bank of New York and Niels Arne Dam Danmarks Nationalbank Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from

Læs mere

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Jacobsen, Johan Gustav Kaas Working Paper Faste og variable omkostninger ved betalinger i

Læs mere

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Andersen, Allan Bødskov; Wagener, Tom Working Paper Extracting risk neutral probability densities

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Betalingsvaner i Danmark

Betalingsvaner i Danmark 121 Betalingsvaner i Danmark Johan Gustav Kaas Jacobsen og Søren Truels Nielsen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Danskerne anvender lige så ofte dankort som kontanter i forretninger.

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Prepaid. Standard præsentation

Prepaid. Standard præsentation Prepaid Standard præsentation 1 Nets is a merger between PBS, BBS, and Teller, as a major payments and cards processor in Europe Subsidiaries x 2 Agenda Prepaid karakteristika Fordelene ved prepaid elektroniske

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 7.

DANMARKS NATIONALBANK 7. DANMARKS NATIONALBANK 7. SEPTEMBER 2017 Den danske kontantforsyning En af Nationalbankens kerneopgaver er at udstede sedler og mønter i Danmark. Opgaven løftes i tæt samarbejde med bankerne. Selv om bankerne

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 8.

DANMARKS NATIONALBANK 8. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 8. DECEMBER 2017 NR. 24 Danske husholdninger fravælger kontantbetalinger Mange danskere lever i stort omfang kontantfrit, og det må forventes, at endnu flere vil gøre det

Læs mere

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010 FDIH notat Gebyrer ved betaling med dankort over nettet Historien bag Dankortet på nettet Første betaling med Dankort på nettet skete den 9. april 1999, og den blev foretaget af PBS direktør Peter Max,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 30.

DANMARKS NATIONALBANK 30. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 30. MARTS 2017 NR. 6 Danskerne er mestre i at betale elektronisk Velfungerende og moderne betalingsmarked Straksoverførsler flytter pengene hurtigt 24 mia. kr. flytter danskerne

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS.

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode, dog undtages

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

S Offentligt. Til Folketingets Lovsekretariat

S Offentligt. Til Folketingets Lovsekretariat S 5052 - Offentligt J.nr. 2007-418-043636 Dato: 28. juni 2007 Til Folketingets Lovsekretariat Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål S 5052 af 21. juni 2007 indleveret af Morten Homann (SF). Kristian

Læs mere

Betaling med kredit/debet kort

Betaling med kredit/debet kort Betaling med kredit/debet kort Konsekvenser af implementering af betaling med MasterCard mm. online og i automat i Borgerservice Randers Kommune Baggrund Mulighed for betaling med Dankort/VisaDankort for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt Betalingskortmarkedet 2012 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Behov for en ny aftale om Dankortet

Behov for en ny aftale om Dankortet Behov for en ny aftale om Dankortet Baggrund for aftalen Dankortet er danskernes foretrukne betalingsmiddel og den billigste betalingsløsning for både forretninger og forbrugere. Finansrådet har siden

Læs mere

Management Consulting. Nets Denmark A/S' dankortomkostningsundersøgelse. for 2012. Nets Denmark A/S

Management Consulting. Nets Denmark A/S' dankortomkostningsundersøgelse. for 2012. Nets Denmark A/S Management Consulting Nets Denmark A/S Indhold 1 Indledning 2 2 Undersøgelsesmetode 4 2.1 Undersøgelse af bankernes omkostninger 4 2.2 Opgørelse af Nets' omkostninger 5 2.3 Vurdering af undersøgelsesmetode

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

Instruks om bankkonto, web-erhverv og kort Sektion 4.1

Instruks om bankkonto, web-erhverv og kort Sektion 4.1 Enhederne har mulighed for at have egen bankkonto. Der skelnes mellem to slags bankkonti: Almindelig bankkonto, der kan bruges til overførsler, Web-erhverv, checks m.v. Anden bankkonto til Akiliut-kort

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år.

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år. HERTZ: LEJEBETINGELSER Enhver udlejning, du foretager på grundlag af denne booking, sker på grundlag af de lejebetingelser, der gælder på det Hertz-kontor, hvor bilen afhentes. KØREKORT Alle førere (også

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

Betalingskortmarkedet

Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet 2014 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-569-7 Analysen er

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 203 Offentligt -H m Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 2. kvartal Del 1 1 I I _ ^ - ^ -^n^^gr _, D A,'" N. N A T B A N, : A. R 1 O N K 2 0 M K S A ; L %,'

Læs mere

Serviceydelser, prisliste pr

Serviceydelser, prisliste pr Indbetalingskort Omgående betaling - via Sparekassen Betaling min. 3 dage senere end indlevering - via Sparekassen Betaling - via netbank uden kvittering gratis Betaling - via netbank med kvittering eller

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 22-05 2013 12/17816 /SEM VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til en forordning om regulering af interbankgebyrer ved kortbetalinger. 1 Forordningen fastlægger et loft for

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet Betalingskortloven Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2000 2 Forord Konkurrencestyrelsen offentliggør hermed en redegørelse om konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet. Redegørelsen er

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Velkommen til Coop Bank

Velkommen til Coop Bank Coop Bank Velkommen til Coop Bank Kære medlemsvalgte, Som du sikkert ved, har Coop åbnet en bank Coop Bank. Det har vi gjort, fordi bank står rigtig højt på ønskelisten, når vi spørger Coops medlemmer,

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS. Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere.

7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS. Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere. 7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere. Nationalbanken lægger vægt på, at prisstrukturen ikke er diskriminerende,

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrencestyrelsen Januar 2008 2 1. SAMMENFATNING...4 1.1 Udviklingen i brugen af betalingskort i Danmark...4 1.2 Gebyrer på betalingskort i Danmark...5

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 75 Offentligt. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 75 Offentligt. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 75 Offentligt Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrencestyrelsen Januar 2008 2 1. SAMMENFATNING...4 1.1 Udviklingen i brugen af

Læs mere

KASSEAFSLUTNING INDHOLDSFORTEGNELSE KASSEAFSLUTNING

KASSEAFSLUTNING INDHOLDSFORTEGNELSE KASSEAFSLUTNING KASSEAFSLUTNING INDHOLDSFORTEGNELSE Kasseafslutning... 2 [1] Omsætning... 2 [2] Optælling... 3 [3] Afslut... 4 Bogføring... 5 Kasserapporten og dennes opbygning... 5 97 1 NaviPartner Kasseafslutning En

Læs mere

Online bookings - Hjemmesiden:

Online bookings - Hjemmesiden: Online bookings - Hjemmesiden: Ved online bookings, har kunden nu mulighed for, at betale med kredit kort eller de kan også vælge "den gamle metode" som hedder "Betal i butik" Dette kræver at afdelingen

Læs mere

Erfa-Seminar. Horsens 22/

Erfa-Seminar. Horsens 22/ Erfa-Seminar Horsens 22/10-2014 AUTOMATISK KORTBETALING VIA BETALINGSSERVICE Indsæt navn her l Hvad er Automatisk kortbetaling via Betalingsservice? Kombinerer automatisk kortbetaling og Betalingsservice

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Den nye kasseafstemning

Den nye kasseafstemning Den nye kasseafstemning I den nye version (2.7.8.1) du lige har fået, har vi lavet nogle forbedringer til kasseafstemningen. Det gør at den ser anderledes ud end du er vant til. Der er lidt flere skærmbilleder

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 259 Offentligt Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Fysisk handel De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af trans aktioner med betalingskort, og heldigvis går langt de fleste godt. Men selv

Læs mere

Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation

Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation Betydning for indsamlingsvirksomheder 8. februar 2017 Agenda 1 Liberalisering af betalingsmarkedet "hvor nemt kan det blive?" 2 Nye regler

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige (cvr-nr 38722557) Arne Jacobsens Allé 13, 3. L2, DK-2300 København S Tlf.nr.:

Læs mere

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland.

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland. 1 af 5 3.00 af posteringsmodul 1.25 af betalingsmodul 1.86 2.52 185,00 SEK 185,00 SEK Girobetalinger Konto til konto - via Giro eller banken Konto til konto - via FOB Webbank over 500.00/ 55.00 20 Girobetalinger

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK

STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK Morten Fremmich Andresen, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Egeberg Jensen, Betalingsformidlingsafdelingen. INDLEDNING I november 2014 bliver det muligt for borgere

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere