- det mangfoldiges harmoni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- det mangfoldiges harmoni"

Transkript

1 - det mangfoldiges harmoni

2 »Vi har udviklet vort sprog, så det passer til den døde natur. Sproget beror på navneord, der henviser til ting, mens biologisk kommunikation angår mønstre og forhold (patterns and relations). Der er ingen ting i den levende natur, kun billeder og grupper af abstrakte forhold.(...) Hvis vi vil være i stand til at tale om den levende verden (og os selv), bliver vi nødt til at mestre beskrivelsens og henvisningens dicipliner på dette mærkelige sprog der ikke rummer ting, men kun mønstre og forhold. Kun hvis vi gør det, bliver vi i stand til at tænke fornuftigt om det modersskød, vi lever i, og kun da erkender vi vort slægtskab med resten af verden og behandler den etisk og ansvarligt«. Gregory Bateson, 1990.

3 Bodil Havskov Jensen Verden i børnehøjde det mangfoldiges harmoni Frydenlund

4 Verden i børnehøjde det mangfoldiges harmoni 1. udgave, 1. oplag, 2011 Forfatteren og Frydenlund ISBN Forlagsredaktion: Rebekka Hjelholt Svendsen Grafisk tilrettelæggelse: Claus Nielsen Grafisk produktion: Pozkal, Polen Illustration til forsiden: Poul Klee,»Magisk eksperiment«, 1924 Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Frydenlund Alhambravej 6 DK-1826 Frederiksberg C tlf

5 Indhold Indledning 7 Hvad er»det mangfoldiges harmoni«? del: Naturen og kulturen 11 Kapitel 1: Den menneskelige natur og centralnervesystemet 13 Centralnervesystemet og den menneskelige hjerne 14 Spørgsmål vedrørende udviklingslæren 16 Kapitel 2: Fra sansning til symboldannelse 18 Om barnetegningen 21 Integration af det natur- og det kunstskønne 22 Iagttagelse af barnetegningen 24 Kombination af grundformer 24 Repræsentation af et menneske 28 Repræsentation af huse 29 Repræsentation af bevægelse 31 Livstemaer 34 Kapitel 3: To teorier om barnetegningens udvikling 38 Visuel realisme 38 Intellektuel realisme 40 Grafiske fortællinger 46 Den topologiske rumopfattelse 49 Den centralperspektiviske rumopfattelse 50 Central- eller frontalperspektivet del: Udvikling og indlæring 55 Kapitel 4: To teorier om begrebsdannelsen 57 Jean Piaget 57 Lev Vygotsky 59 Piagets og Vygotskys uenighed om sprogets udvikling 63 Kapitel 5: Symboler, tegn og sprog 65 Om symboler 65 Om tegn 67 5

6 Forskellen mellem symboler og tegn 67 Om sproget og sprogtegnene 69 Grammatikken 70 Om læseindlæringen 71 Indlæring og skabende aktivitet del: De selvorganiserende processer 75 Kapitel 6: Kybernetik og autopoiesis 77 Om autopoiesis 78 Tre vidensfags forhold til de selvorganiserende processer 78 Antropologisk kybernetik 78 Sociologisk kybernetik 81 Psykoanalytisk kybernetik 83 Re-aktualisering af John Dewey 84 Kapitel 7: Spædbarnsforskning 89 Om primærprocesser 89 Daniel Stern og spædbarnets interpersonelle verden 90 Det emergente selv 92 Kerneselvet 93 Det sociale selv 93 Det verbale selv 94 Kapitel 8: Det mangfoldiges harmoni 97 Integrering af børns førsproglige kapaciteter 97 En international undersøgelse 102 Nogle betragtninger 103 Appendiks 1. Darwins evolutionsteori Det limbiske system ifølge Bergstrøm Positivisme Fænomenologi Antikkens Grækenland Middelalderen Renæssancen Kirken og naturvidenskaben Gregory Bateson Om de åndelige processer Referat af Bamford-rapporten 114 Litteratur Verden i børnehøjde

7 Indledning Hvad er»det mangfoldiges harmoni«? Udtrykket»det mangfoldiges harmoni«stammer fra en af de tidlige filosoffer i det antikke Grækenland Heraklit, der levede mellem år 540 og 480 før vor tidsregning. For Heraklit bestod livet af bevægelse en bestandig tilblivelse, hvor alle livets modsætninger tilsammen danner en enhed i en»mangfoldighedens harmoni«. Denne ældgamle filosofi kan direkte overføres på den tidligste form for bevidsthed i hvert nyt menneske, der bliver født: som en bestandig tilblivelse af betydninger, der i al deres forskellighed forenes i barnets bevidsthed som en mangfoldighedens harmoni, der i de tidlige barneår udvikles som den såkaldte komplekstænkning (Mere herom i kap. 4). Heraklit indførte begrebet»aesthetic«(anelse) om denne bestandige bevægelse, og ordet æstetik bruges den dag i dag, skønt der lægges helt andre betydninger i det 1, og skønt der inden for forskellige kulturer lægges forskellig vægt på, hvad der har betydning. På Heraklits tid omfattede»aesthetic«skuespil og retorik, hvorimod visuel fremstilling blot opfattedes som ren efterligning (mimesis 2 ). Billedkunstens placering uden for æstetikken ændredes senere af den tyske filosof A.G. Baumgarten ( ), der med sit værk Aesthetic fra 1750 påtog sig at indføre æstetikken i den moderne videnskab som»en særlig filosofisk disciplin, der anerkender et nyt erfaringsområde, der ikke munder ud i kontrollerbar viden, men angår vor sensibilitet over for tingenes umiddelbare fremtræden, og herunder indgår også det skønne i kunst og natur.«i denne beskrivelse fornemmes ordets oprindelige betydning af anelse. I forlængelse af Baumgartens teori skelner dr.phil. Dorthe Jørgensen (2006) mellem»det naturskønne«, der omfatter naturens harmoni og symmetri, og»det kunstskønne«, der består af alle menneskeskabte symbolske 1 For eksempel sansemæssigt behag, men også»god smag«, som hviler på en konvention. 2 Af samme grund ansås de klassiske skulpturer ikke som andet end håndværk. Indledning 7

8 udtryksformer, fra magi og ritualer til kunst og videnskab. Efter Dorthe Jørgensens mening bunder Baumgartens erkendelsesfilosofi om æstetisk erfaring i det naturskønne,»men«, skriver hun,»da en anden tysk filosof, Fr. Hegel, blot et halvt århundrede senere holdt sine forelæsninger om æstetik, var æstetikken forstået som det kunstskønne.«hegels definition af æstetik omfattede udelukkende Kunsten med stort K. Men tager vi»det kunstskønne«i ordets bredeste betydning, er der en flydende grænse mellem det naturskønne (menneskets medfødte potentiale) og det kunstskønne, der for så vidt kan omfatte alle vore indlærte udtryksformer. Små børns spontane udtryksformer befinder sig i et grænseområde mellem det natur- og det kunstskønne. Som bekendt er børns første skoleår i overvejende grad centreret om at indføre dem i de kommunikations- og forståelsesformer, der er bærere af den moderne civilisation, nemlig skriftsprogets og matematikkens arbitrære (vedtagne) tegn, som de først i 6-7-årsalderen er i stand til at tilegne sig. Men længe før børn tager de første skridt ind i skolesystemet, har de allerede fået en vis indføring i kulturen via talesproget og gennem omgangen med forældre eller andre omsorgspersoner. Denne indføring sker takket være børnenes medfødte potentialer, herunder deres anlæg for leg og imitation, og deres frit skabende evne, der fører dem mere eller mindre legende ind i»det kunstskønne«. At integrere de medfødte og de menneskeskabte forståelsesformer og dermed skabe en mangfoldighedens harmoni, burde være opdragelsens/undervisningens primære mål. En sådan integration er på ingen måde gennemført. Gennem hele det 20. århundrede har man været opmærksom på det lille barns spontane kreativitet, men den stadig gældende positivitiske* indstilling, at de tidlige udviklingsstadier kun er foreløbige og dør ud, når nye udviklingsstadier modnes, har forhindret den integration, der burde være indskolingsmål. I stedet satser begynderundervisningen ensidigt på den mere formelle form for det kunstskønne, nemlig skriftsproget og den sprogligt-analytiske tænkning. Børns medfødte fritskabende aktiviteter skilles ud og henlægges til små rekreative pauser i den egentlige undervisning. Dermed har man skilt det naturskønne fra det kunstskønne, eller om man vil, skilt kroppen fra hovedet. Denne bog sætter fokus på de teorier, der fremmer integrationen af det naturskabte, og beskæftiger sig derfor hovedsageligt med førskolealderen og grundskolen, for det er der, de medfødte potentialer skal integreres med det indlærte (se appendiks 3). 8 Verden i børnehøjde

9 Kapitel 1 handler om menneskets natur og medfødte dispositioner, som kan aflæses i centralnervesystemet, og hvoraf vi har det meste til fælles med andre højere pattedyr. I kapitel 2 og 3 fortæller jeg om mine egne undersøgelser af småbørns begyndende symboldannelser, belyst gennem barnetegninger, samt forskellige teorier herom. Kapitel 4 og 5 er en kritisk gennemgang af teorierne om begrebsdannelsen og de sproglige udtryk. Kapitel 6 beskæftiger sig med de nye og revolutionerende opdagelser af de selvorganiserende processer, som har manifesteret sig på forskellige måder, bl.a. inden for antropologi, socialvidenskab og psykoanalyse. Kapitel 7 handler om den nye disciplin spædbarnsforskning, der også er afledt af teorierne om de selvorganiserende processer, og som gør op med den positivistiske doktrin om udvikling som en stige fra det ufuldkomne til det fuldkomne. Kapitel 8 beskriver de nødvendige konsekvenser af spædbarnsforskningen og giver en kritisk beskrivelse af de aktuelle forhold i folkeskolen og dens overbygninger, bl.a. dokumenteret af en international undersøgelse af tilstanden inden for folkeskolens undervisning i kunst. Bogen er baseret på et helhedssyn på folkeskolens undervisning, der forudsætter, at lærere og pædagoger, uanset på hvilket trin de underviser, er opmærksomme på, hvad der foregår på alle udviklingstrin, til gavn for»det mangfoldiges harmoni«. En praktisk oplysning: For at gøre teksten så overskuelig som mulig har jeg valgt at lægge alle supplerende oplysninger og udredninger, som jeg anser for nødvendige i sammenhængen, men som er for omfattende til en fodnote, bagest i bogen som et appendiks. Når man i teksten støder på en henvisning til et nr. i appendiks, er det, fordi jeg antager, at der er brug for en nærmere redegørelse, som ikke bør tynge selve teksten. Til sidst vil jeg rette en tak til mine sparringspartnere, uden hvem jeg aldrig var gået i gang med denne bog. Det var som udgangspunkt Heine Sand Kristensen, Odense Lærerseminarium, og Lene Vilslev, Pædagog- Indledning 9

10 seminariet i Esbjerg. Sammen med dem igangsatte jeg en konference på internettet med den ambitiøse titel:»opdragelse til visdom«, inspireret af en artikel af Dorthe Jørgensen, Aarhus Universitet. Senere sluttede Turi Malmø, Esbjerg Pædagogseminarium, Bo Alslev, Ribe Lærerseminarium, og Jens Peter Madsen, Pædagogseminariet i Odense, sig til gruppen. Vore møder på nettet og privat var en skabende proces. Også en tak til Jesper Buskov, hvis professionelle bistand hjalp mig over særligt vanskelige problemer med computeren. Til sidst en stor tak til det danske kunstråd, fordi det fik sat internationalt fokus på folkeskolens problemer vedrørende kunstundervisningen.

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER. KoMmuNI. kations. HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV

JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER. KoMmuNI. kations. HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER KoMmuNI kations HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV Kommunikationshandicap LOUISE BØTTCHER OG JESPER DAMMEYER Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet.

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Forord Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Jeg har taget den musikpædagogiske overbygning med speciale i klassisk korledelse fra Aalborg

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Mette Bjørn. Lynspeciale. sådan gør du! Frydenlund

Mette Bjørn. Lynspeciale. sådan gør du! Frydenlund Mette Bjørn Lynspeciale sådan gør du! Frydenlund Lynspeciale sådan gør du! 1. udgave, 1. oplag, 2012 Forfatteren og Bogforlaget Frydenlund ISBN 978-87-7118-066-4 Forlagsredaktion: Vibe Skytte Korrektur:

Læs mere

Eksamensangst. Hvad kan jeg gøre?

Eksamensangst. Hvad kan jeg gøre? Eksamensangst Hvad kan jeg gøre? Lene Iversen & Bjarne Lühr Hansen Eksamensangst Hvad kan jeg gøre? Tegninger: Morten Voigt Frydenlund Eksamensangst hvad kan jeg gøre 2. udgave, 1. oplag, 2007 Forfatterne

Læs mere

Anerkendelse i ledelse

Anerkendelse i ledelse Inge Schützsack Holm Anerkendelse i ledelse Hans Reitzels Forlag Anerkendelse i ledelse 1. udgave, 1. oplag forfatteren og Hans Reitzels Forlag, København 2010 Fagredaktion: Ulla Charlotte Beck Forlagsredaktion:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren Af Gert Wahlgren Abstract I artiklen beskrives den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, og at den udvikling har ført til en undervisning i naturfag,

Læs mere

3. METODEREDEGØRELSE...23

3. METODEREDEGØRELSE...23 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 1.1 PROBLEMFORMULERING...8 1.2 FOKUS...9 1.2.1 De tre bølger og elementer...9 1.2.2 IT og didaktik...11 1.3 FORSTÅELSESRAMME...11 1.4 BEGREBSAFKLARING...11

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Klummetitler kommer senere. Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker

Klummetitler kommer senere. Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker Klummetitler kommer senere 1 Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker Klummetitler kommer senere 3 Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

I min kritik af opgaven nævnte jeg at under simple former savnede jeg sæbebobleblæseri, flade- og gitterkonstruktioner samt stabilitet.

I min kritik af opgaven nævnte jeg at under simple former savnede jeg sæbebobleblæseri, flade- og gitterkonstruktioner samt stabilitet. Dette specialeemne er lavet af tre 1. årgangsstuderende med henblik på deres eksamen i grunduddannelsesfaget matematik i foråret 1996 på Frederiksberg Seminarium. I denne udgave er opsætningen ændret og

Læs mere

C Gennem tværfaglighed får eleverne lejlighed til at opleve matematikkens rolle i bredere sammenhænge.

C Gennem tværfaglighed får eleverne lejlighed til at opleve matematikkens rolle i bredere sammenhænge. Efter i flere år at have tumlet med idéen om at lade nogle 1. årgangstuderende arbejde med musik og matematik fik jeg i 1996/97 mulighed for at realisere projektet. Jeg fik timer til et udviklingsarbejde

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

LÆRING GENNEM LEG Projekt i kursus små børn

LÆRING GENNEM LEG Projekt i kursus små børn Projekt i kursus små børn Aalborg Seminarium INDLEDNING... 3 FREMGANGSMETODE:... 3 LEG SOM ARBEJDSPROCES TIL AT UDVIKLE SIG.... 4 KONKLUSION:... 6 BILAG A... 7 Regneludo... 8 Elevopgaver... 9 Købmandsbutik...

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS Af: Studienummer: dip11245 Professionshøjskolen UCC Afdeling for udvikling, forskning og efter- og videreuddannelse Fleksibel diplomuddannelse

Læs mere