FRITIDSHUSFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRITIDSHUSFORSIKRING"

Transkript

1 FRITIDSHUSFORSIKRING

2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom. 1.2 Såfremt forsikringen omfatter husejeransvar er den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp tillige sikret. 1.3 Vedrørende panthavers rettigheder, se afsnit FORSIKRINGSFORM Medmindre andet fremgår af policen, er de forsikrede bygninger dækket for deres fulde værdi som nye (NYVÆRDIFORSIKRING). 3.0 FORSIKREDE BYGNINGER OG GENSTANDE FORSIKRINGEN OMFATTER: 3.1 Den forsikrede ejendoms bygninger, inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv Faste el-installationer, herunder: - stikledninger og hovedtavler, - kraftinstallationer frem til styretavle, respektive motorværn, - lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: - gas- og vandinstallationer. - rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, - sanitets- og kloakanlæg. - hårde hvidevarer Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv Murede hegn Træbygninger, plankeværk og stakitter. For så vidt angår andre skader end brand, er det en forudsætning, at disse er opført og fastgjort på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten Nedgravede svømmebassiner, men kun såfremt policen bærer særlig påtegning herom. Det er endvidere en forudsætning at svømmebassinet er nedstøbt eller specielt konstrueret til nedgravning. Tildækning til svømmebassin dækkes ikke Antenner, flagstænger og haveskulpturer, for så vidt de tilhører forsikrede Kunstnerisk udsmykning og haveskulpturer, men kun til deres håndværksmæssige værdi og max kr ,- (indeksreguleres basis 1. april 2014) a) Haveanlæg mod skade som følge af en af forsikringen omfattet bygningsbeskadigelse, samt skade forårsaget af forurening som følge af udstrømning fra olietank, såfremt skaden ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter. b) Forsikringen dækker endvidere indirekte skader på haveanlæg (dog ikke de tilfælde hvor skadeårsagen er brand), når skaden sker i forbindelse med en dækningsberettiget skade på naboejendommen (f.eks. storm). Omkostninger i forbindelse med fjernelse af rester fra naboejendommen, herunder bygningsrester er ikke dækket Erstatning ydes med indtil kr ,- (indeksreguleret basis 1. april 2014) For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster. Udføres retablering ikke, ydes ingen erstatning Udover ovenfor anførte, dækkes desuden skade på haveanlæg i forbindelse med skader på skjulte rør, såfremt policen er udvidet med denne dækning. 1

3 De på byggepladsen værende materialer, der er bestemt til indføjelse i bygningen, såfremt denne er under opførelse. Se pkt Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit deraf, samt civilforsvarsmateriel. 3.2 FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE: Fast bygningstilbehør til erhvervsmæssig anvendelse, med mindre policen bærer særlig påtegning herom Anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, som f.eks. sol- og jordvarmeanlæg, samt vindmøller, med mindre policen bærer særlig påtegning herom Drivhuse til privat brug, for så vidt angår andre skader end brand, medmindre drivhuset er opført og fastgjort på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. 4.0 BYGNINGSBRAND 4.1 Forsikringen dækker direkte skade som påføres de forsikrede genstande ved: Brand (ildsvåde) Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror Eksplosion Kortslutning Sprængning af dampkedler og autoklaver Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden. Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, er ikke sprængning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. 4.2 Under brand henføres også tørkogning af kedler til rumopvarmning Endvidere dækkes skade forvoldt ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele heraf, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer Svidning, forkulning, overophedning og smeltning, der ikke er en følge af brand, f.eks. tobaksgløder eller gløder fra pejs, betragtes ikke som brandskade og erstattes derfor ikke Kortslutningsskade på el-drevne genstande Kortslutningsskade på genstande der højst er 1 år gamle, erstattes fuldt ud I de følgende år nedsættes erstatningen med 10% pr. år, af nyværdien på skadestidspunktet. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler Kortslutningsskader på el-drevne genstande, der er mere end 10 år gamle, erstattes ikke. 4.4 Reparation/erstatning kan aldrig overstige genstandens dagsværdi (tilsvarende brugt). 4.5 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Kortslutningsskader på elektriske maskiner og fast elektrisk installation, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, mekanisk ødelæggelse eller tæring Skade der skyldes, at installationerne eller deres anvendelse er i strid med stærkstrømsreglementet Skade som følge af fejlkonstruktion eller fejlmontering Skade på genstande der er omfattet af garanti Driftstab eller andet indirekte tab Erstatning for skader af kosmetiske årsager. 5.0 STORMSKADE OG SKYPUMPE 2

4 5.1 Forsikringen dækker skade der forvoldes ved storm og skypumper Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. sekund. 5.2 Bygninger under opførelse/ombygning er dækket, under forudsætning af, at der er sket anmeldelse til selskabet (se også pkt. 39.3) For denne dækning gælder følgende regler: Det er en betingelse for dækning, at byggeprojektet opfylder Bygningslovens regler og er godkendt af kompetente myndigheder, og at arbejdet udføres i overensstemmelse med projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. 5.3 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skade på flagstænger, såfremt skaden skyldes råd og ælde Skade på antenner, såfremt skaden skyldes rust, for svag konstruktion og lign Skade på drivhuse, såfremt disse ikke er forsvarligt forankrede i fundament, samt skade på glas. 6.0 VANDSKADE OLIE OG KØLEVÆSKE 6.1 Skade som forvoldes ved tilfældig/pludselig udstrømning af vand, olie og kølevæske fra sædvanlige rør og installationer, akvarier, olietanke og fyr samt de til privat brug hørende køle- eller fryseanlæg. 6.2 Skade forvoldt af vand, der under voldsomt tøbrud eller voldsomt skybrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer forsikringsstedet. 6.3 Nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade eller skypumpe. 6.4 Erstatning for vandskade, som følge af frostsprængning af rør til vand, olie eller kølevæske, er betinget af, at disse er isoleret efter gældende regler og god håndværksskik. 6.5 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skade forårsaget af vand fra skjulte rørinstallationer, med mindre policen er udvidet med forsikringsdækning for skader på skjulte rør (jf. afsnit 15). 7.0 SPRÆNGNING RØRINSTALLATIONER 7.1 Sprængningsskade (herunder frostsprængning) på rørinstallationer, centralvarme og varmtvandsanlæg. (I frostperioder skal vandtilførslen til uopvarmede rum afbrydes, og rør og varmeanlæg til disse tømmes for vand). 7.2 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skade som følge af frost i uopvarmede bygninger og rum, med mindre skaden skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning Frostskader på bygninger, udendørs springvand, svømmebassiner og dertil hørende installationer, trapper, flisebelægninger og lign Udgifter til optøning Skade som følge af rustdannelser eller tæring. 8.0 SNETRYK 8.1 Pludselig skade i forbindelse med voldsomt snefald, for så vidt tag- og andre konstruktioner ikke er underdimensioneret Det er en forudsætning, at der ikke har været mulighed for at fjerne sneen. 9.0 TYVERISKADE 9.1 Skade ved indbrudstyveri eller forsøg herpå, samt hærværk i forbindelse hermed. 9.2 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Tyveri- og hærværksskade for bygninger under opførelse, herunder byggematerialer, installationer og andre genstande. 3

5 10.0 ANDRE SKADER 10.1 Forsikringen dækker anden pludselig udefra kommende skade, der ikke er påregnelig, og hvor man i overvejende grad kunne forvente erstatning, ifølge dansk forsikringspraksis, og denne ikke er nævnt i undtagelserne. Ved pludselig opstået skade forstås, skade som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag. Skader, som er sket over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, regnes derfor ikke for pludselige skader HUSLEJETAB M.V I det omfang forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en af forsikringen omfattet skade, dækkes: Mistet lejeindtægt i henhold til gældende, lovlige lejekontrakter Nødvendige og rimelige, dokumenterede merudgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af forsikringstagerens private indbo, såfremt dette ikke dækkes af indboforsikringen Nødvendige og rimelige, dokumenterede merudgifter i anledning af fraflytning med indtil kr ,- om dagen (indeksreguleres basis 1. april 2014) Hvis selskabet kan anvise rimelige boligforhold, forbeholdes ret til dette Erstatning ydes i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog højst i 12 måneder efter skadens indtræden Hvis sikrede opnår besparelser, fradrages disse i erstatningen Udbedres skaden ikke, eller genopføres bygningen i anden skikkelse, erstattes kun beviselige merudgifter for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Forsinkes udbedringen af skaden på grund af forhold, som forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for derved forårsagede udgifter eller huslejetab Såfremt huslejetab ikke er dækket af bygningsbrandforsikring eller af indboforsikring, erstattes huslejetab under denne forsikring Forsikringen dækker ikke driftstab eller andet indirekte tab HUSEJERANSVAR 12.1 Forsikringssum: Ved personskade: kr ,- Ved tingskade: kr , Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold pådrager sig ved beskadigelse af personer eller ting, når det til erstatning forpligtende forhold finder sted i forsikringstiden og vedrører ejendommen eller dens pasning Udover forsikringssummen dækkes omkostninger, som med selskabets billigelse pådrages ved erstatningsspørgsmålets afgørelse samt renter af erstatningsbeløb, henhørende under forsikringen FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Ansvar der ifaldes ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed Ansvar for skade på ting, som sikrede, dennes husstand eller medhjælp ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund Ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på ting dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, der ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj, bortset fra motorredskaber under 15 HK, når lovpligtig ansvarsforsikring for disse ikke er eller skulle være tegnet. 4

6 Ansvar for skade forvoldt af hunde Ansvar for skade, der tilføjes forsikringstager, dennes ægtefælle og øvrige husstand Ansvar der udelukkende støttes af aftaler RETSHJÆLP 13.1 Forsikringen dækker omkostninger med indtil kr ,- i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer af den forsikrede ejendom Selvrisiko 10% (dog mindst kr ,- af de erstatningsberettigede omkostninger) Informationsmateriale vedrørende denne dækning kan rekvireres hos selskabet SVAMP OG INSEKTER 14.1 Forsikringen dækker bygningsbeskadigelser forårsaget af træ- og murødelæggende angreb af svamp og insekter, når angrebet er konstateret og anmeldt i forsikringstiden Ved angreb af træødelæggende insekter foretages udskiftning eller afstivning af træværk såfremt dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse Ved angreb af murødelæggende insekter repareres kun beskadiget mørtel, og kun såfremt dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skade forårsaget af råd (se dog afsnit 23, hvis forsikringen omfatter rådskadedækning) Svampeskader på verandaer, terrasser, altaner, plankeværk og stakitter af træ, samt på bygninger, der ikke er opført på betonblokke, muret eller støbt sokkel samt på gulve og paneler i kældre Svampeskader forårsaget af isolerings- og brandhæmmende foranstaltninger, hvor normale forskrifter ikke er overholdt. Har De eller agter De at foretage isolering eller brandsikring, bør De i egen interesse rette henvendelse til selskabet, som har bygningskonsulenter til disposition med råd og vejledning Skader der kan henføres til fejl og mangler ved bygningernes konstruktion og vedligeholdelse Udgifter vedr. foranstaltninger til forebyggelse af svamp- og insektangreb Angreb af insekter og svamp, som kun har indvirkning på det angrebnes udseende, såsom borehuller og misfarvning, det samme gælder ændret fugefarve, hvor der er foretaget reparation efter et angreb af murødelæggende insekter Skade, der skyldes tilstopning af ventilationsåbninger SKJULTE RØR STIKLEDNINGSFORSIKRING 15.1 Forsikringen omfatter de skjulte vand-, varme-, afløbsledninger samt el-varmekabler, som findes i ejendommens grundmurede bygninger Ved skjulte rør forstås, at de skal være indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lign. permanent lukkede rum Stikledninger til vand-, varme og afløbsinstallationer fra hovedledning i vej og ind til nærmeste bygning, såfremt husejeren har ansvaret for ledningen. Såfremt det af policen fremgår, at der alene er tegnet stikledningsforsikring, er det kun under nærværende punkt nævnte rørsystemer, der er omfattet af forsikringsdækningen Haveanlæg dækkes som anført i afsnit Forsikringen dækker alle direkte reparationer som følge af utæthed i de ovennævnte installationer. Endvidere dækkes de bygningsbeskadigelser, der er en følge af disse reparationer FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: 5

7 Skade som er konstateret inden forsikringens tegning Udskiftning af rørsystemer, bortset fra den reparation der er nødvendig for at udbedre den skete skade, idet en sådan udskiftning må henføres til vedligeholdelse Skade på jordvarmeanlæg, med mindre policen bærer særlig påtegning herom Skade som følge af frost i uopvarmede bygninger og rum, med mindre skaden skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning ERSTATNINGSBEREGNING For skader på skjulte rør i bygning (pkt ) ydes erstatningen uden fradrag for værdiforringelse (pkt. 19.3) For skader på skjulte rør i terræn, som er af andet materiale end beton eller jern ydes erstatning uden fradrag for værdiforringelse (19.3.1) For skader på rør i terræn af beton eller jern gælder følgende erstatning: Alder indtil Erstatning 25 år 100% 30 år 65% 35 år 55% 40 år 45% 45 år 35% Derefter 25% Forsikringstagers egenbetaling kan aldrig overstige kr ,- (indeksreguleres basis 1. april 2014) GLAS OG KUMMER 16.1 Forsikringen dækker brud på ejendommens glas og sanitet, når dette er anbragt på blivende plads som fast bygningsbestanddel, såfremt de derved er blevet uanvendelige FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Utætte ruder (punktering), skade ved ridsning, afskalning eller anden beskadigelse, der ikke er brud Skade sket ved reparation eller ombygning Brud på glas eller erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse Skade som følge af brand, lynnedslag eller eksplosion samt skader på sanitet som følge af frostsprængning Ruder med særlig kostbar forarbejdning. (Tillægsforsikring herfor kan tegnes) Udgifter der ikke normalt forekommer ved udskiftning af glas og sanitet Udskiftning af blandingsbatteri, vandhaner, toiletsæder og lign., rørinstallationer, mekanisk udstyr og lign GENERELLE UNDTAGELSER FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: 17.1 Skade som følge af fejlkonstruktioner eller fejl ved fremstilling eller opførelse og ombygninger af de forsikrede bygninger, installationer og genstande Skade på bygninger, installationer og genstande, som følge af manglende vedligeholdelse, revnedannelser, sætningsskader samt skader forårsaget af rystelser fra trafik Skade forårsaget af sikrede og dennes husstand, ejendommens medhjælp, logerende, lejere og dermed ligestillede Slitage, afskalning, ridser, skrammer, tilsmudsning, pletter forårsaget af spildte væsker samt skader forårsaget af dyr Skade på bygninger, installationer og genstande i forbindelse med ombygning, reparationsarbejde og udgravning Skade ved dryp eller langsom udsivning af vand eller væske samt vand fra nedløbsrør og tagrender. 6

8 17.7 Skade forvoldt ved påfyldning og tab af vand, olie og kølevæske Skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt skade ved opstigning af grundvand eller kloakvand Skade som følge af smeltevand og nedbør, herunder fygesne, som trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af anden pludselig skade på bygningen Rustdannelser og tæring FØLGEUDGIFTER 18.1 Forsikringen dækker følgeudgifter i forbindelse med en af forsikringen dækket skade, herunder omkostninger til fjernelse af byggerester, der ikke er vurderet til genanvendelse RESTVÆRDI Overstiger reparationsomkostningerne 50% af bygningens nyværdi, kan forsikringstageren vælge i stedet for reparation at få nedrevet resterne og få opført en tilsvarende bygning. Der må højest rives ned til eventuel brugbar kælder Evt. fradrag for værdiforringelse, sker i henhold til afsnit FORØGEDE BYGGEOMKOSTNINGER der skyldes myndighedernes krav erstattes med indtil 10% af bygningens nyværdi, dog max. kr ,- (indeksreguleres basis 1. april 2014), såfremt bygningen genopføres nøjagtig samme sted, i samme størrelser og til samme anvendelse og at der ikke har kunnet opnås dispensation fra bestemmelserne Erstatning ydes ikke, såfremt værdiforringelsen pga. slid, ælde og andre lignende individuelle omstændigheder overstiger 30% af nyværdien Udover ovenstående, er det en betingelse, at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning Selv om den beskadigede bygning ved opførelsen opfylder alle krav, iht. byggelove og reglementer, kan nyere bestemmelser medføre, at bygningerne ved større beskadigelse skal repareres eller genopbygges i overensstemmelse med disse nye bestemmelser. Det kan f.eks. dreje sig om kraftigere tagkonstruktion, bedre isolering, dobbelte ruder og lign. Merudgifter hertil omfattes af den under forøgede byggeomkostninger givne dækning FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Udgifter der skyldes manglende vedligeholdelse Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden ERSTATNINGENS FASTSÆTTELSE 19.1 Såfremt en beskadiget bygning eller bygningsdel har været tilbørligt vedligeholdt, ydes erstatningen efter nyværdi, dvs. uden fradrag for værdiforringelse ved alder og brug Erstatningen for nyværdi fastsættes til det beløb, det uden unødig forsinkelse vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede, med samme byggemåde og på samme sted Erstatningen kan i intet tilfælde baseres på dyrere byggematerialer end de beskadigede eller på byggematerialer og byggemetoder, der ikke er gængse på skadestidspunktet Der foretages fradrag for værdiforringelse, såfremt det beskadigede pga. slid, ælde, nedsat anvendelighed og andre individuelle omstændigheder på skadestidspunktet er forringet med mere end 30% af nyværdien Pkt er ikke gældende for skjulte rør i bygning. For rør i terræn af beton eller jern gælder dog særlige regler - se afsnit Erstatning for bygninger der forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres til materialeværdien og udgifter til oprydning, 7

9 dog med fradrag for sparede nedrivningsomkostninger Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter pkt Hvis en skade hovedsagelig skyldes grov forsømmelse, kan selskabet afslå at erstatte en sådan skade Ved skade på bygninger, installationer og genstande, hvor de pga. ændrede former, farver m.v. ikke er muligt at fremskaffe samme materialer, erstattes kun udbedring af den direkte skade Ved skade på tage af strå, rør og lign. materialer ydes følgende erstatning: Alder indtil Erstatning 20 år 100% 25 år 70% 30 år 60% 35 år 50% 40 år 40% 45 år 30% Derefter 20% 19.8 FORLADTE BYGNINGER For bygninger, der henligger forladt fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde, som for nedsat anvendelighed ANVENDELIGE RESTER Såfremt offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadestidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester, under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er mindst 50%. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skader for hvilke der kan opnås erstatning gennem garantitilsagn Skade, hvor ansvarspådragende skyld kan placeres ERSTATNINGENS UDBETALING 20.1 Erstatning udbetales, når retablering har fundet sted ERSTATNING TIL FRI RÅDIGHED Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse pga. slid og ælde, også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi umiddelbart før skaden Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 21 BETINGELSERNES UFRAVIGELIGHED 21.1 Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige de af Finanstilsynet godkendte minimumsbetingelser for forsikringsselskabets tegning af bygningsbrandforsikring, til ugunst for forsikringstageren og/eller de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er på ejendommen KOSMETISK SKADE 22.1 Under forudsætning af, at der er sket en dækningsberettiget skade på ejendomsforsikringen i øvrigt, dækker forsikringen 50% af udgifterne (dog maksimalt kr ,- pr. skadebegivenhed indeksreguleres basis 1. april 2014), til udbedring af kosmetiske forskelle mellem de skadede og de ubeskadigede: a) Fliser/klinker b) Glas c) Sanitet (kummer) 22.2 Vedrørende skade på fliser/klinker gælder følgende: 8

10 Dækningen gælder i et afgrænset areal svarende til gulv eller vægge, afhængig af, hvor skaden er i følgende rum: -Toilet/baderum -Bryggers -Køkken Forsikringen dækker kun, hvis det ikke har været muligt at anskaffe fliser/klinker, der er identiske med de beskadigede Såfremt man ikke vælger denne løsning, vil kun de beskadigede fliser/klinker i et afgrænset areal, f.eks. gulv eller væg, blive udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe tilsvarende fliser/klinker Vedrørende skade på glas/sanitet. Dækningen for glas gælder for det vindueseller dørparti, hvor skaden er sket. Dækningen for sanitet (kummer) gælder i det toilet- eller baderum, hvor skaden er sket. FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: - Ubeskadiget indmuret badekar eller fodbadekar. - Udskiftning af blandingsbatterier, vandhaner, toiletsæder, rørinstallationer, mekanisk udstyr og lign RÅDDÆKNING 23.1 Forsikringen dækker skader efter råd, der beskrives som skader på træ, der skyldes svampe og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet. Rådskaden skal have betydning for træets funktions- eller bæreevne. Reparation af vinduer og døre dækkes uden dette krav. Angrebet skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden (se dog de almindelige betingelsers afsnit vedrørende ejerskifte) FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skade, der skyldes tilstopning af ventilationsåbninger Skade, der kun indvirker på det forsikredes udseende (skade af kosmetisk art), f.eks. misfarvning på grund af blåsplint, mug og skimmel Skader der skyldes overfladeråd. (Overfladeråd opstår i træ, som er udsat for høj fugtighed og er en langsom forløbende proces, der er begrænset til træets yderzoner) Skade i sternbeklædninger, vindskeder og tilhørende dæk- og udhængslister, uafdækkede rem-, spær- og bjælkeender. Med uafdækket menes, at der ikke er foretaget en afdækning på de nævnte bygningsdele Skade på udvendige trapper, verandaer, terrasser, drivhuse, flagstænger, altaner, balkoner, svalegange, solafskærmninger, pergolaer, plankeværker og stakitter Skade i træfundamenter og træpilotering Skade i kælder beklædning, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædning og fodpaneler i kældre og under terræn Skade i bindingsværkskonstruktioner, herunder skjulte bindingsværkskonstruktioner Skade på bygninger der ikke er opført på støbt eller muret fundament, samt garager, carporte og andre udhuse, f.eks. udestuer, der ikke er/kan godkendes af de offentlige myndigheder som beboelse Skade på tagkonstruktioner af træ i bygninger med indendørs svømmebassin SELVRISIKO Der gælder en selvrisiko på kr ,- (indeksreguleres - basis 1. april 2014) for hvert skadet område af bygningen. Som eksempel kan nævnes: - skade på et vinduesparti og et dørparti, der betragtes som 2 skader. - skade på 2 spær, uden sammenhængende skade efter råd, der ligeledes vil blive betragtet som 2 skader Hvis der er valgt frivillig selvrisiko på ejendomsforsikringen i øvrigt, skal den tillægges. 9

11 24.0 VANDSPILDSFORSIKRING 24.1 Forsikringen dækker økonomisk tab, i form af vandafgift og vandafledningsafgift, som forsikringstager lider i forbindelse med brud på en vandforsyningsledning FORSIKRINGEN DÆKKER: Vandafgift. Den del af merudgiften til leverandør (offentligt eller alment vandværk) som ikke kan refunderes efter gældende regler herfor Vandafledningsafgift. Den del af merudgiften til offentlig myndighed som ikke kan refunderes efter gældende regler herfor FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skader der kan henføres til manglende lukning af ventiler Skader som følge af frostsprængning Skader, hvor beskadigede ledninger ikke er tilsluttet et offentligt eller alment vandværk Skader, hvor beskadigede ledninger ikke er anlagt i overensstemmelse med gældende lovgivning eller god byggeskik Skader, hvor forsikrede har handlet forsætligt eller med grov uagtsomhed Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade som følge af manglende vedligeholdelse Skade der kan henføres til de generelle undtagelsers pkt Driftstab eller andet indirekte tab ERSTATNINGSOPGØRELSE Erstatningen opgøres som forskellen mellem de seneste 3 års gennemsnitsbrug og den del af regningen som ikke kan refunderes efter gældende regler for refusion af vandspild over 300 m Maksimal dækning pr. forsikringsbegivenhed udgør kr ,- (indeksreguleres basis 1. april 2014) SELVRISIKO Der gælder en selvrisiko af enhver skade på kr ,- (indeksreguleres basis 1. april 2014). INDBO I FRITIDSHUS 25.0 HVILKE PERSONER DÆKKER FORSIKRINGEN? 25.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren samt personer, der under ægteskabslignende forhold lever sammen med forsikringstageren eller dennes hjemmeboende børn. Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregistret på forsikringstagerens bopælsadresse, og samlever er anført med navn på policen Forsikringen dækker ikke logerende HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? 26.1 Forsikringen dækker det på policen anførte forsikringssted Forsikringen dækker ikke under opmagasinering HVILKE GENSTANDE ER DÆKKET? 27.1 Indboforsikringen dækker, indbo, haveredskaber, herunder motoriserede haveredskaber under 10 HK, og øvrigt løsøre til privat brug, der hører til og er fast beroende i fritidshuset Søfartøjer, påhængsmotorer og andet tilbehør samt fiskeredskaber, er alene dækket mod brand og indbrudstyveri på forsikringsstedet, medmindre andet fremgår af policen Knallerter er kun dækket mod brand FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Genstande medtaget fra helårsboligen (dækkes af den private indboforsikring på hjemadressen). 10

12 Penge, værdipapirer, mønt- og frimærkesamlinger, andre særlige samlinger, kamera- og fotoudstyr, våben, guld- og sølvgenstande samt smykker i øvrigt og pelsværk Musikplader, herunder CD- og DVD-plader, film, computerspil og lign. er maximalt meddækket indtil 10% af forsikringssummen HVILKE SKADER DÆKKER FORSIKRINGEN? 28.1 Forsikringen dækker direkte skade som påføres de forsikrede genstande ved: Brand (ildsvåde) Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror Eksplosion Kortslutning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Svidning, forkulning, overophedning og smeltning, der ikke er en følge af brand, f.eks. tobaksgløder eller gløder fra pejs, betragtes ikke som brandskade og erstattes derfor ikke Skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varme (f.eks. ved kogning eller strygning) og derved kommer i brand eller beskadiges Indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed Indbrud foreligger, når uvedkommende skaffer sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, og der findes synlige tegn på indbrud Ran og røveri Ved ran forstås tyveri sket åbenlyst, og uden anvendelse af vold og bemærket af sikrede eller andre tilstedeværende i gerningsøjeblikket. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at der øjeblikkelig gøres anskrig Røveri foreligger, når de forsikrede genstande eller værdier fratages eller aftvinges ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold Simpelt tyveri Simpelt tyveri er alle andre former for tyveri end de under afsnit 39.3 og 39.4 nævnte Forsikringen dækker kun den tid huset er beboet og max. indtil 10% af forsikringssummen FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Tyveri i forbindelse med udlejning og udlån Tyveri af uaflåsede cykler samt cykler der ikke er monteret med godkendt lås. Erstatningspligten er i øvrigt betinget af at bevis for godkendt lås indsendes til selskabet i forbindelse med tyveri Tyveri begået af personer omfattet af pkt Glemte, tabte og forlagte genstande Genstande der er forladt eller henstillet på steder, hvor der er forøget risiko for tyveri Genstande under pkt , medmindre policen bærer særlig påtegning herom Vand, olie eller kølevæske og lign der pludselig strømmer ud (altså ikke langsom udsivning eller dryp) fra installationer, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skade ved opstigning af grund- og kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt sky- eller tøbrud Skade ved vand fra nedløbsrør og tagrender. 11

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2011-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING PRIVAT HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING Beregnet ud fra det beboede areal 01 1 Privat HVORDAN UNDGÅR MAN AT BETALE FOR ET AREAL, MAN IKKE HAR? Hos Codan er fordelene klare. Vi beregner f.eks. prisen på Hus-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen?

Fritidshusforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus DF20021-3 December 2013 vilkår for fritidshus Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 FORSIKRINGEN OMFATTER... ERSTATNINGSOPGØRELSE... 4.0 GENERELLE

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Kære Formænd, Kolonihaveforbundet sendte jer i august 2014 et tilbud fra Alm Brand om en fællesforsikringsaftale

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Gl. 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Betingelsesnummer: Fritidshus 1.1

Betingelsesnummer: Fritidshus 1.1 FRITIDSHUSFORSIKRING Betingelsesnummer: Fritidshus 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger

Læs mere

Betingelsesnummer: Hus 1.1

Betingelsesnummer: Hus 1.1 HUSFORSIKRING Betingelsesnummer: Hus 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGT LANDBRUG FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGT LANDBRUG FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGT LANDBRUG FORSIKRING Almindelige forsikringsbestemmelser Nedlagt Landbrug forsikring. 1. Hvem dækkes af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Risikoforandring 4. Ejerskifte

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere