AFUK`s Produktionsskole 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFUK`s Produktionsskole 2012"

Transkript

1 Virksomhedsplan for AFUK`s Produktionsskole 2012 Side 2 Indledning 2 Visioner og Indsatsområder 3 Arbejdsgrundlaget 3 Værdigrundlag 4 Skolens kapacitet og beliggenhed 4 Mål 5 Målgruppen 5 Undervisningen 6 Underviserne 7 Værkstederne 7 Kulturpiloterne 7 Artistværksted 7 Projekt atelieret 8 Madværkstedet 8 Ide & Design 8 Butik og Handel 8 Fælles aktiviteter 9 Almen undervisning 9 Vejledningen 10 Referencer 10 Miljøet 10 Socialklausul 1

2 Indledning AFUK`s Produktionsskole er et uddannelsesmiljø der under produktionsskoleloven arbejder med ikke boglige og utraditionelle undervisningsforløb for unge i hovedstadsregionen, undervisningsforløb som sigter på at forbedre elevernes mulighed for at kunne klare sig selv og en ungdomsuddannelse. I virksomhedsplanen har vi fokus på udviklingen af værkstederne efter udflytningen til nye lokaler med nye og større muligheder. Vi prøver, som altid, at lave en virksomhedsplan, som vi selv kan bruge, som en slags parameter og huskeliste i sikringen af at bevare alt det gode, vi har bygget op, samtidig med at vi sikre nytænkning og udvikling på alle fronter. Visioner og indsatsområder i 2012 Vi vil fokusere på udviklingen af vores madværksted der har fået professionelle arbejdsbetingelser og derfor i højere grad skal være et produktionskøkken der ikke kun levere mad internt i huset, men også til miljø vi er blevet en del af her i Bauvnehøjsområdet på Enghavevej. Det handler om at opbygge traditioner, kundenetværk og evaluere den daglige drift, indholdet, undervisningen, produktionen og økonomien, samtidig med at eleverne bevarer lysten og modet til at gå nye veje med deres råvarer. Vi skal udvikle på vores produktion af begivenheder (kurser/event/workshops) i vores nye hal, og sikre arbejdsprocesser, så eleverne er med i alle faser af både udviklingen og afviklingen af disse ting, så eleverne udvikler ro og overblik og gidelighed. Vi vil sikre os, at personale og ledelse hele tiden er i udvikling ved at de har mulighed for at deltage i relevante kurser/videreuddannelse og igennem diskussioner og evalueringer omkring dagligdagen og de større fælles begivenheder. Vi vil fortsat søge for systematisk dokumentationen fra undervisningen og produktioner, sikre en jævnlig erfaringsopsamling, så vores arbejde og erfaringer kan formidles til andre og bruges af medarbejderne til at sikre en løbende kompetenceudvikling. Vi vil fortsat udbygge netværket af foredragsholdere og udvikle mulighedsrummet for skolens filosofiske forum. Vi arbejder fortsat aktivt på at fastholde alle ansattes nysgerrighed på det nye, på det gamle. På det ukendte, på eleverne, på kollegaerne og hinandens arbejde. Holde sig vågne, engagerede, modige, fjollede, spontane, og endelig ikke fejlfri. Arbejde med forstyrrelsen som en del af den kreative proces. Bevare ømheden, respekten, interessen for hinanden, som personer og gode kollegaer og endelige arbejde med og i de nye rum, så de bliver brugt og fyldt ud. 2

3 Arbejdsgrundlaget Lov om produktionsskoler, og bekendtgørelser der vedrører denne lov. Minimumsprogrammet, som er de ca. 100 danske produktionsskolers fælles idé- og værdigrundlag. AFUK S Produktionsskole tilbyder, indenfor lov af produktionsskoler, undervisningsforløb som i videst muligt omfang integrerer praktisk opgaveløsning, produktion, undervisning og udvikling af almene livsfærdigheder. Skolen baserer sig på materiel kulturformidling, inspireret af håndværkernes læringskultur og båret af værdier fra folkelig oplysning, hvor tid til samtale, fordybelse og plads til medansvar og medindflydelse vægtes højt. Herigennem får eleverne erfaring i og kendskab til demokratiets formelle og uformelle spilleregler, bliver i stand til at agere konstruktivt i konfliktløsninger og til at tænke i helheder. Lære- og udviklingsprocesserne tager udgangspunkt i den praktiske opgaveløsning på værkstederne og i det arbejdsmæssige fællesskab sammen med andre. Læringen sker i sammenhænge, hvor eleverne får mulighed for at handle, gøre erfaringer, bygge videre på dem og gradvist udbygge deres aktionsradius både menneskeligt og fagligt (eksemplarisk princip). Skolen ser det således som sin opgave at skabe læringsrum, der kan formidle viden og værktøjer, som sætter deltagerne i stand til at overskue og turde tage de forskellige valg, som de aktuelt og i fremtiden stilles overfor en læring, der også udvikler deltagernes evne og lyst til at lære. Værdigrundlag Vi anstrenger os for at skabe tid der gir menig, et arbejdsmiljø hvor man glemmer tiden, hvor man er et med det man er i gang med. Hvor det hele går op i en højere enhed, hvor man mentalt og fysik er i flow, føler at det kører. Ånden på skolen er præget af varme og nærhed, forståelse for læring og liv, energi, professionalisme og kærlighed til livets mangfoldighed. Vi vil, Vi kan, eller Vi vil lære det. Arbejdet på skolen kendetegnes af engagement, ukuelighed, mod og opfindsomhed. Miljøet bygger på fordomsfrihed og nysgerrighed på de enkelte menneskers (måske endnu uopdagede) potentiale. Der er plads til alle, der kan og vil udvikle sig. Vi har respekt for individet og det individuelle særpræg. Vi samarbejder, lytter til hinanden, er åbne og siger ja til hinandens ideer. Vi tror på at evnen til at kunne improvisere og betragte forandringer og uforudsete hændelser som udfordringer, i stedet for at lade sig handlingslamme af dem, er en nødvendig kompetence for samfundsborgere i både nutid og fremtid. Vi er risikovillige - der er plads til at fejle. Vi forsøger på ikke at lade os begrænse af færdige teknikker og problemløsningsmodeller. Vi arbejder med at udvikle kvaliteter som: Handlekraft og initiativrigdom. Selvindsigt og bevidsthed om egne evner, grænser og ressourcer. At kunne udtrykke sig på flere forskellige måder, og ikke kun verbalt. At kunne vende tingene på hovedet og finde nye vinkler, og dermed skabe alternative løsningsmodeller på opgaver og problemer. At kunne udvikle idéer og turde tage chancer. At kunne arbejde uden facitlister og lade nysgerrigheden og lysten til at udforske og eksperimentere, være drivkraften i arbejdet. Se PÅ LIVET LØS rapport af Søren Langager og Spæt Henriksen om AFUK s læringsmiljø. 3

4 Skolens kapacitet og Beliggenhed: Elevgrundlag: fuld kapacitet: 160 årselever. Undervisningsuger: 46 Undervisningstid: Dagligt 9.00 til Der skal dog regnes med noget aften og weekendarbejde i forbindelse med produktioner. Skolen har til huse Enghavevej 82 B 2450 Kbh. SV og er en del af et nyt miljø Københavns Kommune har skabt i de gamle sporvejsremiser ved Bavnehøj. Mål: Vi skal udvikle en blandet gruppe unges ressourcer til brugbare kompetencer. Bane en slags erkendelsesvej ind i fremtiden, bygge bro til samfundet og lege detektiver. Vi skal arbejde med at finde motivationen, ukueligheden, drivkraften og engagementet frem. Vi skal finde ind til de personlige talenter, synliggøre, udvikle, omsætte og konsolidere dem. Vi skal udvikle disse personlige, sociale og faglige kompetencer og talenter, så de unges muligheder for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse styrkes. Målet er at et forløb på AFUK s Produktionsskole skal fungere som en slags modningsstation. At vores elever via læreprocesser og skolemiljøet som helhed udvikler eller genvinder en lyst til at lære, virkelyst og motivation til at gå videre i uddannelse eller erhverv. Læreprocesserne skal hjælpe eleverne med at blive opfindsomme og medskabende, kunne finde deres egen vej, og gøre dem i stand til at træffe beslutninger så der er en overensstemmelse mellem videre udannelses eller arbejdsvalg, personlig livsstil og det de selv opfatter som det egentlige formål med deres liv. Eleverne skal arbejde målrettet med at identificere sine ønsker, ressourcer og udviklingsmuligheder, så de forlader skolen med et mere klart billede af sig selv og hvad de vil bruge deres liv til. At de udvikler en livsstrategi hvor drømme, ambitioner og ressourcer passer sammen i en god balance. Vi skal sikre at alle elever har taget stilling til egen fremtid og at de så vidt muligt, først forlader skolen, når de er tilmeldt en uddannelse, har et job eller på anden måde har fundet en vej ind i den nærmeste fremtid. Skolen forpligtiger sig til, at i den tid vi har eleven, at gøre alt for at få øje på, støtte, udvikle og udfordre hver enkelt elevs særlige talent for at opnå det højest mulige personlige og faglige kompetenceniveau. Vi ønsker at eleverne forpligtiger sig til at ikke kun gøre det nødvendige men hele tiden søger udfordringer i opgaverne og at prøve på at give arbejdet det allerbedste og lidt ekstra hele tiden Vi skulle gerne kunne smitte med en holdning til at gøre det bedste man kan i alt hvad man rører ved. Det handler om at gide yde en ekstra indsats for at opnå det man vil, ønsker, drømmer om eller længes mod, både i forhold til eget liv, arbejdsliv og det store sociale verdensliv, og om at kunne møde sig selv hvor man har sit højeste potentiale. Målet er også at udvikle elevernes interesse for og vilje til at indgå i et demokratisk samfund. Eleverne skal udvikle færdigheder og kompetencer, der handler om at kunne deltage i sociale fællesskaber og tage ansvar for demokratiske processer. De skal få mod på og trænes i at kunne kommunikere klart med andre, være gode lyttere og kunne indgå i forpligtende samarbejdsrelationer. De skal finde vej til at være aktive, kritiske og oplyste. 4

5 De skal kunne træffe bevidste valg og kunne blive gode konflikt og problemløsere både personligt og fagligt. De skal støttes i at blive tolerante og kulturbevidste samfundsborgere og de skal blive motiveret for at kunne arbejde på at overvinde sine egne fordomme. Målgruppen Er unge mennesker med håb, længsler og drømme, og dem der trænger til at finde sine drømme og som længes efter at få håb igen. Det er de hurtige og de langsomme, de erfarne og de uerfarne, de bange og de modige m.fl. Dem der har modet til at gå ind af porten 1:e gang. Målgruppen er defineret i loven om produktionsskoler: De har gået 9 år i skole, de er under 25 år, de har ikke gennemført en ungdomsuddannelse og de kan ikke umiddelbart starte på en ungdomsuddannelse og endelig skal de visiteres til produktionsskole af ungdommens uddannelses vejledning. Det vil sige det er unge, der har brug for tid, støtte og vejledning for at komme i gang og finde ud af hvad de har lyst og evner til og hvilken vej de så skal gå. Undervisningen. Vores udgangspunkt i undervisningen er en uforstyrret nysgerrighed på hver enkelt elevs ressourcer og udviklingsmulighed. Fordomsfrihed og en ukuelig tro på at man altid kan finde en vej, når man først har etableret en motivation. Det handler om at udvikle liv, lyst og livsvisdom, gåpåmod, handlevilje og kraft og evnen til at fordybe sig i det der interesserer og arbejde positivt med det livet gør nødvendigt. Vi tilbyder individuelle undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Undervisning tager udgangspunkt i værkstederne, de aktuelle elever og de praktiske opgaver og produktioner man beskæftiger sig med. Værkstederne er det daglige undervisnings og arbejdssted. Ideen i værkstedsundervisningen er, at eleverne aktivt medvirker til at udvikle og skabe en bred vifte af reelle produktioner, som skal have et professionelt tilsnit og som kan afsættes eksternt eller bruges af de øvrige værksteder på skolen. Undervisningen bygger på elevernes aktive medvirken i udførelsen af værdiskabende arbejde. Undervisningen er ikke bundet op på et fast pensum, men skal tage sit udgangspunkt i den enkelte deltagers samlede livssituation, med henblik på at udvikle deltagernes generelle kundskaber og dermed deres livskompetence som netop forener uformelle kompetencer: livslæring (personlig udvikling via tilegnelse og bearbejdning af samfundsmæssige normer og værdier og af de erfaringer, man gør sig) og de formelle kompetencer: kvalificering (viden, kunnen og færdigheder). Begge dele peger frem mod evnen til at klare sig selv og mod at klare en uddannelse og måske lægge kim til en fremtidig iværksætter. Der skal være balance mellem opgaverne og elevernes evner og færdigheder, og plads til udfordringer der er lidt sværere end eleverne selv tror de kan klare. Vi prøver at sørge for at opgaverne skaber forudsætninger for fornyelse og/eller kommer af elevens egne initiativer og opfindelser. Skaber gåpåmod og plads, fysisk og mentalt, til at afprøve, fejle og prøve igen. Giver mulighed for læring og succesoplevelser hos alle der er med. Udvikler samarbejdsrelationer, faglige og personlige netværk. Giver synlighed og skaber en historie der er værd at fortælle videre. Så vidt muligt skal vi befinde os midt i virkeligheden. Have rigtige kunder og samarbejdspartnere, så der så vidt muligt altid er nogen udenfor skolen, der kan få direkte gavn af vore elevers arbejde. Skolen prøver at sikre et bredt kontaktnet til forskellige grene i erhvervslivet og samfundet i øvrigt indenfor de aktuelle værksteders fagområder. Vi vil være i en løbende dialog og evaluering med disse kontakter i forbindelse med praktik, opgaveløsning og produktion. 5

6 Skolens undervisningstilbud som helhed skal således virke som motiverende brobygning til videre uddannelse indenfor linjernes områder på f.eks. tekniske skoler, erhvervsuddannelser, social- og sundhedsuddannelsen, pædagogiske uddannelser på flere niveauer, samt andre uddannelser og som et springbræt til videre faglig kvalificering på AVU, HF, VUC mv. Underviserne: Skal kunne Lytte og se den enkelte elev og tage ham/hende alvorligt. Inspirere, skabe gåpåmod og lære fra sig. Læreren skal rumme det hele menneske, igennem forløbssamtaler og arbejdet med logbøger både i undervisning og i produktion. Være rollemodel, være mesteren på værkstedet, sjakbajs. Være link til det omgivende samfund. Lærerne skal kunne holde sit engagement ved lige, kunne brænde og få ideer. Smitte med energi og gejst. De skal udforske og udfordre både egne og elevernes kæpheste. Inspirere med sin kærlighed til værkstedsarbejdet igen og igen... Underviserne skal udvikle et godt arbejdsmiljø på værkstedet og skolen som helhed, så eleverne får et stort "mulighedsrum" og udviklingsforum, et arbejdsmiljø og læringsrum der opererer med personlige udfordringer og omsorg, med fagligt engagement og en høj "nysgerrighedsprocent". Underviserne skal også udvikle undervisningsopgaver både til gruppen og til den enkelte, med et relevant fagligt niveau, og opgaver der udfordrer elevernes blokeringer af forskellig slags. Kunne undervise ved både hold og ved eneundervisning. Tage enesamtaler med eleverne minimum 1 gang pr kvartal og samarbejde med vejleder om forløbsplaner. Underviserne skal naturligvis også tage hensyn til evt. risici ved arbejdet på værkstedet og sikre at både det fysiske- og det psykiske arbejdsmiljø er en del af det daglige arbejde. Føre kontrol med elevernes fremmøde, og reagere hurtigt på ubegrundet fravær. Drage konsekvenser. Indgå i tæt samarbejde med de andre undervisere, deltage i fælles planlægning og i udviklingsarbejde. Indimellem skal lærerne være risikovillige, grænsende til det overmodige, for Den opdager intet nyt land som ikke tør at tabe kysten af syne som Gidé sagde. Det handler om at bevare sin egen nysgerrighed, at kunne gå på opdagelse i verden sammen med eleverne, år efter år, mærke den aktuelle tids puls, historiefortælling og identitet, være på forkant af tiden. Nysgerrighed er en del af drivet bag et dynamisk skolemiljø. Vi skal kunne sparke til og leve med de unges længsler drømme og ambitioner Sidst men ikke mindst skal underviserne trygt kunne række hånden ud efter hjælp, inspiration, ny viden og støtte. Og i det hele taget være med til at forme deres egen arbejdssituation så optimalt som muligt. 6

7 Værkstederne Alle værksteder fungerer som indgang og inspiration til arbejde og uddannelse indenfor de forskellige erhvervsgrunduddannelserne som værkstedets faglige fokus retter sig imod. Værkstedsundervisningen i forskellige tekniker og teorier, skal styrke elevernes faglige mulighed for at kunne gennemføre en uddannelse eller søge arbejde indenfor det pågældende område. Der er både individuel og klasseundervisning, og der tages højde for forskellige niveauer i undervisningen og produktionsopgaver. Værkstederne tager jævnligt på fagrelevante udflugter, virksomheds og udstillingsbesøg, og de får besøg af gæstelærere og foredragsholdere i forbindelse med forskellige former for fagundervisning, tematisk arbejde og som forberedelse til produktionsarbejde. Værkstederne opbygger hele tiden et praktisk netværk og formidler kontakt til relevante praktiksteder, f.eks. på forskellige former for institutioner og skoler, hos værkstedets samarbejdspartnere og kunder, og øvrige fagrelevante arbejdssteder. Kultur Piloterne Formålet med linjen er at give inspiration, motivation og indgang til uddannelse eller arbejde indenfor det pædagogiske felt, turisme, og i kulturelle områder, samt indenfor underholdningsbranchen, herunder event og arrangements branchen. Værkstedet arbejder med at producere undervisningsforløb, events, kulturoplevelser, forestillinger, underholdningsidéer og indslag ved diverse arrangementer. Både meget store arrangementer og meget små. Der er et element af at være live i alt hvad Kulturpiloterne laver. Eleverne skal være nærværende, oplevende og skabende, både når de fungerer som optrædende, teknikere, undervisere eller igangsættere. Artist værksted Linjen skal fungere som en indgang og motivation til arbejde og uddannelse indenfor idræt, sundhed, kultur og pædagogik. Undervisningen skal afklare eleverne i forhold til uddannelses og erhvervsvalg. Eleverne får en grundlæggende indføring i artist/cirkusfag, pædagogik og formidling. Der vil være praktisk træning i formidling og undervisning. Der arbejdes med at eleverne opnår en bevidsthed om kroppen og om, hvordan man plejer den. Via undervisningen udvikles desuden elevernes koordination og deres koncentrations- og samarbejdsevne. Værkstedets produktion henvender sig primært til skoler, gymnasier, børne- og ungdomsinstitutioner, specialinstitutioner mv. i form af spændende idrætstimer, tema / feature - uger, cirkusuger, og cirkusforestillinger. Derudover produceres der også underholdningsindslag til diverse arrangementer i både kulturelle og kommercielle sammenhæng. Projekt atelieret Linjen skal fungere som indgang til arbejde og uddannelse i bredt visuelt / grafisk område. Undervisningen og det praktiske arbejde skal afklare eleverne i forhold til uddannelses- og erhvervsvalg. Der bliver arbejdet med billeder og dekoration, grafik, layout og digital billedbehandling, tryk, foto og video både på et praktisk og et teoretisk plan. Der vil være grundlæggende indføring i arbejdet med en lang række materialer og tekniker og teoretisk undervisning i forbindelse med det praktiske værkstedsarbejde. Eleverne vil desuden arbejde med kundekontakt, herunder præsentation af idéer, omkostningsberegninger, skitse og modelfremstilling m.v. Værkstedets basisproduktion er: dekorationer til forestillinger, event og arrangementer som, kulisser og rekvisitter samt, udsmykningsopgaver, grafiske produktioner som plakater, pladecovers og flyers, foto og video dokumentation, T-shirt tryk, møbeldekoration, billeder, installationer og tryk til udstilling og salg. Bestillingsopgaver fra kunder udenfor skolen, opgaver for skolen, samt elevernes egne idéer omsat til produktioner. 7

8 Madværkstedet. Formålet med linjen er at eleverne får indsigt i arbejdet med ernæringsrigtig og sundhedsbevidst køkkendrift. Viden og erfaringer de opnå ved at stå for den daglige drift af skolens kantine, samt varetagelse af forskellige cateringsopgaver. Udover grundlæggende viden og færdigheder indenfor køkkendrift og tilberedning af fødevarer vil linjen arbejde tematisk med forskellige former for etnisk madlavning, samt tematik i forholdt til events og arrangementer. Alle elever får et introforløb til Hotel og Restaurationsskolen samt deltager i køkkenhygiejne kursus. Produktionen er madlavning til skolens elever og ansatte og til andre i Bavnehøjsområdet, to til tre gange ugentligt. Madlavning til møder, foredrag og skolens egne arrangementer og events. Levering af mad til receptioner, fester, teambuilding kurser og i forbindelse med arrangementer og events for de andre værksteders kunder. Derudover skal der være plads til udvikling og arbejde med madkomposition. Idé & Design Formålet med linjen er at give inspiration og kvalifikationer til at gennemføre en egentlig erhvervsuddannelse, indenfor tekstil og design. Eleverne får erfaring og færdigheder med syning, tilskæring og design i en kreativ og faglig arbejdsproces. Elevernes faglighed styrkes ved at give dem grundkundskab og færdigheder indenfor forskellige former for tekstilt arbejde, syteknik, og materialelære. Arbejdet med design skal styrke elevernes kreativitet og idéapparat, og der arbejdes med at opfinde og nyskabe ting som f.eks. design den ultimative fototaske, eller find en ny måde at lave kokketøj. Derudover vil værkstedet lægge vægt på arbejdet med kostymer/tøj som giver kroppen fuld bevægelsesfrihed. Værkstedets Produktion bygger på samarbejde med forskellige former for virksomheder. F.eks. reparation og ændringer af tøj til plejehjemsbeboere, kostymer og arbejdstøj til kokke, artister, dansere og gymnaster, tekstile indretningsobjekter, til skoler, institutioner og firmaer. Kostymer og rekvisitter til forskellige kulturelle arrangementer og forestillinger, samt Produktion af egne idéer til butikker, udstillinger med salg, tryk af T-shirt m.v. Butik og Handel Linjen er en overbygning til de værksteder der producere ting. Vi lejer butikslokaler på Skydebanegade hvorfra værkstedet sælger genbrugsting der er istandsat eller redesignet og nyt design fra værkstederne. Formålet med linjen er at give en bevidsthed omkring kundepleje og almindelig indsigt i hvad det vil sige at drive en forretning, samtidig med at det giver de producerende unge en øjeblikkelig respons på deres produkter sælger de eller sælger de ikke! Fælles aktiviteter Vi samarbejder, på tværs af værksteder og andre skoler, med erhvervslivet og forskellige former for institutioner. Når vi møder de andres faglighed, oplever vi vores egen faglighed og opdager skoleformens særlige faglighed. Vi forholder os på ny til vores egen virkelighed i mødet med andres. Vi får ny energi og motivation, sammen med andre, får nye frugtbare idéer, drenge møder piger og omvendt... Skolen vil lægge vægt på fælles aktiviteter for alle linjer for at styrke et aktivt fællesskab der inspirerer til samarbejde, indflydelse og projekttænkning. Eleverne vil i videst mulige omfang blive inddraget i skolens liv og virke, herunder aktivt deltagen og styring af linjerne/værkstederne og deres produktioner og via store fælles produktionsmøder da der vil være produktioner og projekter, der kræver medvirken af flere eller alle linjer/værksteder, hvor eleverne vil indgå i et naturligt samarbejde i teams på tværs. 8

9 Almen undervisning Undervisningen i IT er integreret i alle værksteders undervisning. Alle værksteder har adgang til computere og Internet. Alle elever der har behov for det og udtrykker ønske om det bliver tilbudt undervisning i dansk og matematik. Der arbejdes i små hold og undervisningen er individuelt tilrettelagt. Der lægges en plan for den enkelte elev med udgangspunkt i det de kan nu og det mål de har for uddannelse eller job. Der er mulighed for at gå til 9. klasses prøve, hvis det ønskes. Alle elever skal ligeledes have kendskab til samtlige ungdomsuddannelser, herunder ansøgningsdeadlines m.v. Vi får besøg fra disse uddannelser og vi tager selv ud og besøger. Af andre fælles aktiviteter kan nævnes: et ugentlig fælles filosofi og debatmøde, fysisk opvarmning, projektarbejde, intensive kursusdage og studieture, fælles udflugter, ekskursioner, m.m. Der vil være foredrag der er relevante i forhold til elever og ansattes udvikling. Eleverne følger hinandens arbejde ved præsentationer af de forskellige værksteders produktioner, herunder fremvisninger, forestillinger og udstillinger. Derudover arrangerer eleverne løbende forskellige former for fællesaktiviteter, f.eks. tematiske debatforummer, forskønnelsesdage, overraskelser, filosofisk hyggeforum og åbenscene-aftener. Vejledning Skal være 100% uafhængig af andres interesser, den skal være objektiv og solidarisk med elevens valg, målet er at højne den enkelte elevs evne til at træffe valg. Vejledningen vil være centralt placeret og højt prioriteret igennem hele forløbet på skolen og i et udslusning - og opfølgningsforløb. Vejledningen vil være proces- og dialogorienteret, og den skal stimulere og udfordre den enkelte til at reflektere og handle ud fra egne ressourcer, muligheder og interesser. Vejledningen skal sikre at eleven ser sig selv som en del af en proces, både på et personligt og fagligt plan. Vejledningen vil derudover være uddannelses og erhvervsrelateret og tilgodese den enkelte elevs formelle og uformelle kompetencer. Vejledningen vil foregå på tre planer: Med udgangspunkt i den enkelte elevs behov og ressourcer vil eleven sammen med vejleder og linjelærere udarbejde en individuel forløbsplan, som stiller udfordringer og mål for forløbet på produktionsskolen. Forløbsplanen skal fungere som elevens røde tråd igennem det videre forløb. Der vil være løbende vejledning og evaluering med værkstedslærer og vejleder, hvor man med udgangspunkt i forløbsplanen afdækker eventuelle problemer og tager afsæt til nye udfordringer og mål. Udslusningsprocessen, som vil rette sig mod videre uddannelse og/eller erhverv, får en central placering i vejledningsforløbet. Vejledningen vil også omfatte opfølgning af gamle elever for at sikre en fastholdelse i et aktivt uddannelses- eller arbejdsforløb. Alle elever, såvel kommende, nuværende og tidligere elever vil kunne trække på skolens vejledere ved små og store bekymringer og spørgsmål, samt det store socialpædagogiske netværk, som skolen er i kontakt med. Vejledningen er også en slags videnscentral, hvor man sammen med vejlederen kan dykke ned i forskellige emner og skaffe indsigt og viden om forskellige uddannelsesmuligheder, hjælpe og rådgivningsmuligheder ved forskellige problematikker m.v. 9

10 Referencer Skolens underviserer har et stort netværk og samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner i såvel ind- som udland, som kan være med til at kvalificere og opdatere vores uddannelsesforløb. Derudover kan skolen trække på vores mange årrige samarbejde med en række institutioner indenfor rådgivning(psykologisk og socialt) og vejledning(personligt og økonomisk). Miljøet Skolen er en del af et trygt vækstlagsmiljø, der er aktivt døgnet rundt. Det er et varmt og åbent miljø hvor selvtilliden styrkes. Og et miljø der er i en stadig udvikling i og med tiden. Med 17 års tradition for alternative ungdomsuddannelser på adressen har miljøet udviklet en frodighed, der fungerer som netværksbase for mange typer af unge. Når skolen slutter, tager foreningslivet over. Her møder nuværende elever gamle elever og andre unge som er selvforsørgende og professionelle indenfor mange forskellige faglige regier. Inspirationen og mødet med de andre i miljøet er ofte medvirkende til, at give en stærk motivationen. Skolen er således mere end en skole. Det er et miljø der formår at bygge bro mellem uddannelse, folkeoplysning, kultur og erhverv. Socialklausul Skolens personalepolitik på dette område: 1) At medvirker til at fastholde medarbejdere på skolen, hvis de af helbredsmæssige årsager får nedsat arbejdsevne, evt. ved en omlægning af arbejdsopgaver. 2) Gennem samarbejde og møde i relevante udvalg at sikre en stabil kommunikation omkring arbejdsmiljøet, stadig revurdering af arbejdspladsvurdering med henblik på en optimering af arbejdsmiljøet, for at sikre at alt bliver gjort for at undgå arbejdsskader af både fysisk og psykisk art. 3) Skolens ledelse i samarbejde med relevante udvalg skal skabe sikkerhed for at arbejdsformidlingen, samt andre relevante kommunale myndigheder, ved at skolen er indstillet på at tilbyde stillinger til personer med nedsat arbejdsevne, personer i jobtræning, personer i aktivering og lign. 4) Ved ny ansættelser at give ansøgere med nedsat arbejdsevne, ansøgere i jobtræning, ansøgere i aktivering og lignende positiv særbehandling, medmindre skolen i forvejen har opfyldt hensigten om at ansættelse af 3,5 % af medarbejderne på særlige vilkår. 5) Ved ny ansættelser er åbne for ansættelse af flygtninge og indvandrere. 10

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere