Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 35

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Overmarksgården Dyrehavevej Kolding Tlf.: Hjemmeside: 110 (forsorgshjem/herberg) 18 til 85 år (hjemløshed) Pladser i alt: 48 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Mitra Vatandoust (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Side 2 af 35

3 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgningsskema om re-godkendelse Oplysninger vedr. naboklager Skema og registreringer til chikane, vold Sikkerhedsprocedurer Handlingsrapporten Visitationsprocedure Rusmiddelpolitik Opholdsplan Målgruppebeskrivelse Medicininstruks Husorden Beskrivelse af Herberg, modtagelse og Døgnafdeling Alkohol, stoffer og/eller redskaber til misbrug CV- institutionschef Fraværsliste Opgørelse over timelønnede Side 3 af 35

4 Observation Interview Interviewkilder Udsatte politik Selvværdsfolder Overordnede mission og mål Kontrolrapport Organisationsplan Resultatdokumentation på brugerniveau Projektansøgning inkl. tal i efterforsorgen CTI- Metodeskabelon, Implementeringsskabelon, Metodebeskrivelse Tilsynsrapport 2013 Interview af 4 ledere (Forstander, Souschef, afdelingsleder for døgndelen, efterforsorgen samt beskæftigelsesleder). Interview af 4 medarbejdere (socialarbejder i døgn, socialarbejder i efterforsorgen, medarbejder i beskæftigelsesafdeling samt medarbejder i køkkennet) Interview af 3 beboere (en fra udslusningsafdeling, 2 fra døgndelen) Whistleblowerskort er uddelt til alle 3 interviewgrupper. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 35

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Dyrehavevej 175, 6000 Kolding Lene Sørup Nellemann Mitra Vatandoust Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Der er tale om en driftsorienteret tilsyn og der har været fokus på 2 følgende temaer med tilhørende kriterier og indikatorer i kvalitetsmodellen: Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Side 5 af 35

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 35

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,6 Det er socialtilsynets vurdering, at der er et klart formål med indsatsen, hvor valget af faglige tilgange og metoder bruges til egen læring og en løbende forbedring af indsatsen. Det vurderes, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klart defineret målgruppebeskrivelse så som forskellige indsatser og tilbud i forhold til målgruppen. Medarbejderne bliver uddannet i metoder og der opstilles mål for den enkelte borger i opholdsplanen. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at der på tilbuddet er en høj grad af skriftlige materialer, der tydeliggør systematisk arbejdsform og der er fokus på de positive resultater der opnås med borgerne. Det vurderes samtidig, at der er udfordringer i forhold til borgernes indflydelse på hverdagens beslutninger. Dette på bagrund af at borgerne føler sig udenfor omkring mange forskellige regler på tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at der er brug for igangsættelse Side 7 af 35

8 af et dialogbaseret samarbejde med borgerne. Dette med henblik på at borgerne oplever at blive hørt, respekteret og anerkendt. Det vurderes, at der er fokus på at skabe et konfliktfrit miljø, og der lægges vægt på den forebyggende indsats og at undgå magtanvendelse og overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Overmarksgården er et tilbud efter lov om social service 110, med plads til 48 borgere fordelt på en Modtagelsesafdeling med 4 pladser, Herberg med 4 pladser og Døgnafdeling med 40 pladser. Det vurderes generelt, at målgruppen er beskrevet tydeligt og beboerne tilhører målgruppen. Det vurderes ligeledes, at tilbuddet arbejder ud fra evidensbasserede tilgange og metoder, der er relevant for målgruppen, samtidig at man tager hensyn til individuelt behov og benytter den faglige metode der retter sig mod den enkelte borges udfordring. De tilsendte dokumenter vedrørende metodebeskrivelse og implementering af metoden vidner om, at Overmarksgården har en stor opmærksomhed på eget fagområde og herunder er opmærksomt på ny viden. Socialtilsynet vurderer hensigtsmæssigt, at tilbuddet benytter en systematisk udredningsarbejde i form af opholdsplaner, som kan konkretisere støtteforanstaltninger for borgerne. Overmarksgården tilstræber at arbejde med resultatdokumentationer og bruger metoder til at sandsynliggøre at tilbuddet opnår en forventet og positiv effekt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) Overmarksgården er et botilbud efter Servicelovens 110, med plads til 48 beboere år fordelt på en Modtageafdeling med 4 pladser, Herberg med 4 pladser og 40 pladser i Døgnafdelingen. Der er tilsendt visitationsprocedure for ind- og udvisitering samt beskrivelse af Herberg, Modtagelse og Døgnafdeling. Side 8 af 35

9 Overmarksgården skriver at målgruppen spænder fra borgere, der står helt uden tag over hovedet (boligløse) til borgere, der har en bolig, de ikke kan fungere i, og som evt. er i risiko for at miste boligen, hvis der ikke sættes ind i tide med relevant hjælp. Hjemløshed er et flertydigt begreb, fordi det ofte relaterer sig til og falder sammen med en lang række af andre problemer end blot manglen på en bolig. Alkohol- og stofmisbrug, blandingsmisbrug, psykisk sygdom, vold, kriminalitet, ringe arbejdsmarkedstilknytning, manglende sociale netværk, et omflakkende liv og rodløshed er blot nogle af de problemer, der hænger sammen med hjemløshed. tilsendt værdigrundlag, udsatte politik, selvværdsfolder, mission og mål samt metodebeskrivelse CTI fra Rambøll (SFI). CTI er en international bostøttemetode, som under Hjemløsestrategien er blevet afprøvet i 13 danske kommuner. Interview af ledelsen: Ledelsen har siden 2010 sat fokus på, hvilken opgave de sætter i verden for. Hvad kræver det af kompetencer, hvad er det for uddannelser personalet skal have for at de kan leve op til formålet. Gestaltterapien er blevet afløst af det kognitive. De sidste 4 år er blevet ændret på metoderne. Afdelingsleder har det sidste 1½ år holdt på, at der skal uddannes indenfor det systemiske, idet det er måden de møder borgeren på. De har også haft en del udskiftning i personalet bl. a. i forbindelse med de nye metoder. Der blev tidligere handlet på konsekvenser og på kontroller. Ledelsen ændrede synet. Deres opgave er hjælpe borgerne til noget andet og ikke bortvisning. Det er en ny holdning på tilbuddet, at der skal være uddannede personale og en ny tilgang til borgerne. Til Herbergs pladser kender man ikke borgerne. De kan ikke sige nej til at indskrive borgere i herberget, det kan være borgere, der er smidt ud andre steder. Det er overtid muligt at sige nej til en borger, hvis vedkommende gentagne gange har vist en adfærd, der ikke accepteres. Har de en borger gennem længere periode, så forsøger de at få borgeren videre i et system, hvor vedkommende kan Side 9 af 35

10 hjælpes. Herbergspladserne tiltrækker borgere, der ikke kan være andre steder. Medarbejdere Pædagogiske metode benyttes individuelt, alt efter borgeren. Det er lederen der tildeles kontaktperson for borgerne. Hver kontaktpædagog har 4 borgere, de samarbejder med hinanden og sparrer med hinanden også på tværs af teamene. Kontaktpædagogen tager en samtale med borgeren, 1. del af opholdsplanen, hvor meget klarer de selv og hvor meget har de brug for hjælp til. De har stor indflydelse på egen situation, alt det borgeren selv kan, skal de selv udføre. Det er borgeren, der skal have styrket selvværdet. Samtalen indeholder en intro og en kort afklaring af rollefordeling. Socialrådgiveren indkalder til opholdsplansmøde. Her tages der en snak omkring konkrete støtteforanstaltninger for borgeren, bl. a. daglige gøremål, økonomisk overblik og hvilke opgaver eksterne samarbejdspartnere skal tage sig af. Eksempelvis kan det være misbrugsbehandling og/eller psykiatrisk udredning. Målgruppen har været den brede vifte af alkoholikere, misbrugere, psykiatriske problematikker og dobbeltdiagnoser, men der er kommet mere fokus på dobbeltdiagnoserne. Det er typisk en tungere vej. Kommer de ud inden for 3 måneder, så er det vanskeligt at nå begge problematikker. Medarbejderen fortæller, at han ikke er decideret uddannet til psykiatrien, men har gode muligheder for sparring. Han føler at stedet er godt dækket ind. "Min rolle kan efterfølgende blive at deltage og følge ved læge og psykiater". Efterforsorgsmedarbejder, som kan støtte fraflyttede beboere i op til 1 år efter udflytningen fortæller, at borgerne efterfølgende har, på nær boligsituationen er løst, nogle af de samme problematikker i efterforsorgen. Der bliver pt. arbejdet med, at opholdsplanen skal følge med videre, det gør den ikke i dag. De laver en ny plan, når der er et udskrivningsmøde. Alt omkring flytningen Side 10 af 35

11 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) skal være på plads inden borgeren flytter ud. Det er klaret i forsorgshjemmet. Ude i boligen laves der en ny handleplan, samarbejdsaftale. De medarbejder får hver torsdag en mail fra leder, hvem står aktuelt til udflytning. De fordeler efterfølgende i teamet, de prøver at fordele ud fra de forskellige kompetencer i deres team. Ansøgningsskema Det er tilsendt en opholdsplan, som tilbuddet er forpligtet til at udarbejde for hver enkelt borger pr tages screening- og målingsværktøjet ASI-forsorg i brug, ligesom Overmarksgården i samarbejde med socialforvaltningen er ved at implementere et ledelsesinformationssystem, som er knyttet til journalsystemet EKJ. Opholdsplanen udfyldes af socialrådgiver i samarbejde med borgeren efter indskrivning. ASI: ASI: Addiction Severity Index er et valideret, struktureret interviewinstrument fra misbrugsbehandling. Center for Social Udvikling i Århus har udviklet det til et instrument der er tilpasset behovet på 110 området, ASI-Forsorg, hvor centrale spørgsmål i interviewet går på bolig, økonomiske og sociale forhold. Individuel resultatdokumentation og resultatdokumentation på tilbudsniveau: Med ASI-forsorg skemaerne som lægges ind i vores klientregistreringssystem, EKJ, Bosted, CSC social osv., får vi adgang til at lave individuelle progressionsrapporter baseret på borgerens eget udsagn fra ASI interviewene, ved indflytning, under opholdet, og ved udflytning. Ledelsen På Overmarksgården er man selvvisiterende, hvilket betyder, at de indskriver på hjemkommunens vegne, hvis de vurderer at borgeren tilhører målgruppen. Hjemmekommunerne har ofte gjort hvad de kunne for at hjælpe den borger men når den borger ikke vil bo i hjemmekommune, mener kommunen ikke at det er deres ansvar. Kommunerne kan nogen gange ånde lettet op, når en borger er indskrevet på forsorgshjem. Ofte er Side 11 af 35

12 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad opfyldt) det meget besværlige borgere, der har været arbejdet rigtig meget for. Kommunerne får på den måde en pause. Beboere Der går som regel 1-1½ måned før der bliver lavet en opholdsplan. Der snakkes om, hvor vedkommende er, hvad han/hun skal hjælpes til, hvad han/hun har af ønsker. En af borgerne fortæller, at hans mål er at få en lejlighed. Det der med kontaktpersoner, det skal de glide stille og roligt hen over, de har ingen tid. Det er frustrerende at de er så underbemandede. Personalet er hamrende dygtigt men kan ikke nå det. Klientellet, er psykisk syge og misbrugere, der tager tiden. Der bliver så ikke tid til de oprindelige forsorgscenterbrugere. Partshøring Ledelsen anfører, at beboere er citeret for deres oplevelse, som kan være korrekt i de interviewede borgeres situation, men det er ikke nødvendigt udtryk for den praksis, som er det generelle. Ledelsen Der er meget fokus på målgruppen på de psykiatriske borgere. Ifølge ledelsen er de psykiatriske borgere indenfor målgruppen. Det oplyses, at der tager personalets tid, og der er ikke nok ressourcer, der er sparet indenfor psykiatrien. Samarbejdet med regionen ang. psykiatrien er et dilemma, der er en stor diskussion ang. hvem der har ansvaret for de psykiatriske borgere. Men samarbejdet er på nuværende tidspunkt uafklaret. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i Det vurderes, at borgerne på Overmarksgården har stor indflydelse gennem deres opholdsplaner. De borgere socialtilsynet taler med kender deres mål og giver udtryk for et godt samarbejde med personalet for at opnå deres målsætninger. Dog har socialtilsynet gør opmærksom på at borgerne ikke er helt tilfreds med reglerne og retningslinjer på Side 12 af 35

13 tilbuddet Overmarksgården. Borgerne socialtilsynet taler med føler sig ikke at blive hørt, de har ikke altid oplevet at mødes med respekt. Samtidig giver de udtryk for at personalet er venligt og gør hvad de kan, men de føler at personalet er under presset og kan ikke nå det hele på grund af en bred målgruppe. Det vurderes meget relevant, at der er startet en beboerråd/brugerråd. Denne kan medvirke til at borgerne på sigt oplever at blive hørt, respekteret og anerkendt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 3 (i middel grad opfyldt) Der er tilsendt husorden, en folder der udeleveres til borgerne i starten. Der står noget om samarbejde, bortvisning, medicin, beskæftigelse, betaling, kost, vold og trussel. Borgere Beboerne mener, at det er deres hjem, personalet kommer og arbejder i. Det er som om, de ikke må have det så godt her, for så bliver de måske hængende. Der er nogle personale, der har låst sig ind på værelset, selv om man er derinde og har sagt nej. Det er mangel på respekt for privatlivet. En fortæller, at han ikke kan forstå hvordan man skal opbygge socialt netværk og samtidig beholde et socialt sikkerhedsnet, hvis man ikke kan have lov til at være ude mere end 3 dage før man bliver udskrevet. Både med hensyn til børn og kost, så er man urokkelige. Han har spurgt personalet men svaret var at sådan er det. Det er ikke et svar han accepterer, der bliver ikke argumenteret for afgørelserne, det er det der mangler. Han kan heller ikke forstå at der på et socialt sted, ikke er plads til børn, der burde støttes op om samvær med børn. En fortæller, at det skal forestille sig, at det ligner samfundet udenfor. Men de kan ikke få lov til at agere som selvstændige mennesker, de kan ikke engang få lov til at gå ud af handle ind til banko, uden at have en voksen med. Begrundelsen er, at der engang er blevet stjålet fra kassen. Omgangstonen er god beboerne imellem, der er stor forskel på personalet, de fleste har fuld respekt for og de har en respektfuldt forhold til hinanden. De har en praktikant i øjeblikket som de ikke har været så heldige med. Side 13 af 35

14 Indikator 04.b: Borgerne har 2 (i lav grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Beboere Der er beboerråd på Overmarksgården. Der er 3 beboere på beboerrådet. Det startede op for en måneds tid siden. Formålet med beboerrådet er at beboerne får deres rettigheder. Emner som eksempelvis hvorfor der ikke ansættes køkkenpersonale, der kan varetage muslimernes interesser. Køkkenpersonale gør hvad de kan, men ofte er der ikke mad nok (udvalget) til dem. Det er et eksempel på hvad beboerrådet arbejdes med. Beboeren mener, at beboerrådet ingen har reelt indflydelse. Den eneste indflydelse er hvornår man går på toilettet! Beboerne synes, at de får mange ting trukket ned over hovedet, eksempelvis mælkemaskinen er væk fordi mælk blev stjålet. Nu beboerne måtte selv købe mælk til kaffe og bevare den i værelset. Et andet eksempel er at de har lukket alle de køkkener, det er synd, der er et hav af mennesker, der aldrig får lært at lave mad. En af beboerne mener, at de ikke har fået nogen forklaringer på hvorfor køkkener bliver nedlagt/lukket. Ledelse Beboerråd har haft 2 møder. Det er rigtigt, at der ikke er givet grønt lys for ret meget fra ledelsens side, der har været punkter, som ikke har været muligt. Men der er nogle punkter imødekommet eksempelvis banko og julegaver har der været lidt snak om, hvor mange skal der til osv. Der bliver arrangeret mange ture, den gamle by i Århus, fisketure, sport mm. Disse sker i samarbejde med beboerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det vurderes, at ledelsen og medarbejderne har fokus på borgernes trivsel. Dette med en anderkendende tilgang til borgernes særlige behov og ligeledes med igangsættelse af dialog med dem. Borgerne socialtilsynet taler med er meget åbne, kender deres rettigheder og stiller krav. Dette vurderes som meget positivt, hvilket betyder at borgerne mødes med anerkendende tilgang. Dog gør socialtilsynet opmærksom på, at der er brug for et bedre samarbejde samt bedre dialog med borgerne. Disse medvirker til at skabe en god stemning og atmosfære i tilbuddet samtidig giver borgerne en følelse af at der er er rummelighed og imødekommenhed i tilbuddet. Side 14 af 35

15 Socialtilsynet vil i re-godkendelse tager ekstra fokus på dette kriterium. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 3 (i middel grad opfyldt) Beboere En af beboerne er færdig med HF, han vil fortsætte med en socialfaglig uddannelse. Han pointerer at han får den hjælp han har brug for, men han har ressourcerne, det er der mange der ikke har. Han siger at Svendborg forsorgshjem er verdens bedste forsorgshjem. Medarbejderne gør et stort stykke arbejde, de kan desværre kun nå halvdelen, pga manglende ressourcer. Der er et opholdsplansmøde hver 3. måned. De har en kontaktperson, der kan være en uge imellem de ser dem. Klientellet bliver dårligere og dårligere, medarbejderne er dygtige, og de er frustrerede over at de ikke kan nå alt det, de gerne vil. En af beboerne mener også, at problemet er, at der intet er krav til dem, man skal ikke stå op om morgenen. Men så fortæller, at alle bliver vækket hver morgen. Det gør de ved alle, også selv om man selv er stået op. Beboerne giver udtryk for at folk ikke har råd til at bo på forsorgshjem. Man skal betale 110 kr. for en overnatning i herberget. Det er gratis andre steder. Det virker som om det er en forretning. Borgerne betaler, 137, - kr. i døgnet i kostpenge. Er man væk i mere en 48 timer, så kan man få refunderet, men er man væk i 3 dage eller mere, så ryger man ud og er at betragte som udskrevet. Man skal betale for kost hver dag, det er ikke muligt at melde fra og ikke betale, medmindre det er for 48 timer og hvis man er væk i 3 døgn så bliver man smidt ud. Der er 4-7 værelser, der er rigtige pæne værelser, der har håndvask, 25 m2, de har antennestik, mm og der er nogle, der er 9 m2, der er ikke engang internetadgang, men prisen er den samme. Man vælger at komme her i Kolding på trods af utilfredsheden, da det er her de har deres netværk og deres børn. Side 15 af 35

16 En af beboerne siger, hendes kontaktperson har kun aftenarbejde, så hun ikke kan kontakte ham om dagen. Der er to team efter de 2 socialrådgivere. Vedkommende siger at hun så må gå til socialrådgiveren, han har været meget inde over for at hjælpe hende i kontakten til kommunen. Hun er så autoritetstro, det har været godt at have socialrådgiveren med, han har været en stor hjælp. Vedkommende venter på fleksjob og bolig. Har tidligere arbejdet i grillbar, i spillebar mm. Hun arbejder 30 ugentlige timer med rengøring her i huset. Hun gør rent i Herberg og værelser når folk flytter. Hun siger, at hun skal ud og have en lejlighed, hvor hun har råd til at blive boende. Hun skal have en toværelses lejlighed helst ved jorden, da hun nogle gange går med krykker. Vedrørende social siger de, at de ikke engang kan samle et beboerråd. Det er svært at finde nogen, der vil være med. En af beboerne har været i tilbuddet tidligere. Han mener, at i forhold til det sociale og i forhold til at komme ud i lejlighed er det blevet bedre. Men der er ingen krav til at man skal lave noget. Beboerne er rigtigt utilfreds med at børn under 18 år ingen har adgang. Det er ikke muligt at have mindreårige børn på besøg. Man må sørge for at der er et sted, hvor man kan have sine børn på besøg. En af beboerne argumenterer for, at der er større forholdsregler her end i fængslet og lukkede institutioner. "Man afskærer borgerne fra at se sine børn, da det så bliver gjort så besværligt at det er nærmest umuligt for et menneske med så få ressourcer". En af beboer socialtilsynet taler med har en søn på 5, han må ikke komme inden for døre på forsorgshjemmet. Men når han sidder i fængsel, så har hanjævnligt haft sit barn på besøg. Overmarksgården har fortalt dem at de kan komme ned i Børnehuset for at have samvær med deres børn. Men de vil ikke have deres børn med derned. På Børnehuset kommer folk der ikke kan finde ud af at passe deres børn, forældre der skændtes om rettigheder. Beboerne mener, at det ikke er noget Side 16 af 35

17 deres børn skal opleve. Her kunne man skrive under på, at have ansvaret for deres eget barn. De er ikke diskvalificerede som forældre fordi de bor på forsorgshjem. En fortæller, at han har været 26 gange i løbet af 6 år på Varmemarksgården, men nu han får endelig den hjælp, han mener der er nødvendig. Han skal gennem en psykiatrisk udredning. Han ønsker at afslutte udredningen i psykiatrien, og derefter flytte på ryttervej, som er psyke. boliger med socialfaglige medarbejdere. Ledelse Vedrørende samvær med børn fortæller ledelsen, at hvem der skal være ansvarlig for børnenes sikkerhed på et sted, hvor der er psykiske borgere. Borgeren har ansvaret, men de som ledelse lægger rammer til et kaotisk hus. Unge mennesker tog ud i huset og havde unge med tilbage her i huset. De har måttet lave 18 års aldersreglen, hvilket så også gælder børn på samvær. Ledelsen har forståelse for at det er et problem. De har tidligere haft hjulpet en borger, en mor for at køre hende til et sted, hvor der var mulighed for samvær. For ledelsen er spørgsmålet, om børn nødvendigvis skal se sine forældre her på sådan et sted? De har prøvet at give beboerne forståelse for det, det er et stort konfliktfelt. Borgerne har været at sige det, så de har dialogen. Ledelsen har et stort ønske om, evt. at overtage et tidligere plejehjem. For at få nogle bedre fysiske rammer. Dette kan løse mange problemer på Overmarksgården. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til 4 (i høj grad opfyldt) Partshøring Ledelsen anfører, at de ikke nødvendigvis har et stort ønske om at overtage et tidligere plejehjem, og at de ikke mener at Dette kan løse mange problemer på Overmarksgården. Men bedre bygningsmæssige rammer vil kunne give deres beboere bedre forhold. Fødevarestyrelsen kontrolrapport Ingen bemærkninger. Ledelse Side 17 af 35

18 relevante sundhedsydelser Ledelsen har valgt at ansætte sundhedsfagligt personale, dels pga. al den medicin, der er blandt borgerne. I den gamle kultur, alle havde tilgang til medicinen, det kræver nu en sundhedsfaglig uddannelse. Det pædagogiske personale har ikke længere medicinhåndtering som opgave, hvilket føltes for nogen som en udfordring. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 3 (i middel grad opfyldt) Borgere Man må ryge cigarette på værelset og udendørs. Ifølge regler må man ikke indtage eller være i besiddelse af euforiserende stoffer. Hvis personalet opdager det, så kan man blive "smidt ud". Beboerne angiver ikke hinanden, hvis der er nogen der har en viden om andre. Man kan godt passe på hinanden. I det store hele så passer man hver sin ting. Der er tilsendt rusmiddelpolitik samt medicininstruks. En velbeskrevet retningslinje i forbindelse med opdagelse af alkohol, stoffer og/eller redskaber til misbrug i beboernes værelse. Tilsendt naboklag vedrørende problemer med stofhandel og borgernes ophold i busskuret i området, samt referater af to møder i forbindelse med naboklagen. Borgere Man kan ikke få lov til selv at lave noget mad. Kosten er stor utilfredshed med at man skal betale for mad man ikke spiser. Et stift system mener de. Beboerne fortæller, at køkkenet i udslusningsafdelingen er i dag blevet lukket. 2 beboere socialtilsyn taler med bor der. De er meget utilfredse med det. Det var et fuldt funktionsbrugeligt køkken og de brugte det rigtig meget. Køkkenet skal bruges til opbevaring på sigt. Alle køkkener er blevet lukket. Beboerne har fået den indtryk at når det drejer sig om et midlertidigt ophold, så må man ikke have det godt. Ledelsen Vedr. lukning af et tekøkken fortæller ledelsen, at det kræver ressourcer at have tekøkkener i Side 18 af 35

19 afdelingerne. Hvis ikke kosten er lagt ind i opholdsprisen, så ser man folk sulte sidst på måneden. Her er der rigtig mange misbrugere, der har brug for ordentlig kost, som er skadesreducerende for mange. Ledelsen vil være bange for at der kan være en form for hamstring, hvis der var til, og afmelding til maden, I andre steder bliver ofte køkkener lukket, og der kommer langtidsholdbart mad ind til dem, der ønsker at spise der. Men på Overmarksgården ville ledelsen ønske at de havde faciliteter og personaleressourcer, der gjorde det muligt med et evt. træningskøkken, hvor borgerne kan lave mad. Rigtig mange undersøgelser omkring rehabilitering viser, at det ikke virker med rehabilitering i institutionen, ifølge ledelsen. Medarbejderne Vedrørende kost er der altid et andet tilbud til dem, der ikke spiser svinekød. De har også nogen gange borgere, der ikke spiser kød, så er der evt. fisk. Hvis der er givet besked til køkkenet, så kan der laves særkost, hvis det ønskes. Borgerne hjælper til i køkkenet, de vil gerne, men det er ikke altid de dukker op. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Magtanvendelse forekommer ikke her. Socialtilsynet får oplyst at medarbejderne er bekendte med gældende regler for området. Det er socialtilsynets vurdering, at der arbejdes bevidst med at undgå magtanvendelser ved at trække sig tilbage. Side 19 af 35

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejdere Efterforsorgsmedarbejder arbejder altid alene ude hos borgerne. Han vil trække sig ved den første reaktion, og han oplever ingen magtanvendelser. Her undgås magtanvendelsen. Er der en vred borger, så afsluttes mødet, og der aftales et nyt. Han har fået opbygget en relation til borgerne, så det har ikke været svært at sige det til borgerne. Der er en stor forskel på, at være i huset med 40 beboere, imod at være ude hos borgeren i hans hjem. Efterforsorgen går ud 2 sammen, hvis der er utryghed. Eller de aftaler at blive ringet op. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Borger Er der nogle, der går amok, så kommer politiet evt. og henter dem. De kommer på psyke eller i fængsel, så bliver de udskrevet og kommer de ofte igen. Magtanvendelser forekommer ikke. Indikatoren er derfor ikke bedømt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det vurderes, at Overmarksgården har stor fokus på forebyggelse af overgreb. Medarbejderne har generelt en basisviden, om hvordan de kan undgå overgreb og hvordan de kan forebygge overgreb. Det vurderes meget relevant, at alle samtlige døgnafdelings medarbejdere er i gang med konfliktforebyggelses kursus. Det vurderes ligeledes hensigtsmæssigt at Overmarksgården er i gang med udarbejdelse af et risikovurderingsredskab og at have besluttet at tale med borgerne omkring konkret adfærd i visitationsfasen. Dette kan medvirker til at give et klart billede af borgerens adfærd med hensyn til medarbejdernes handlinger for at forebygge overgreb. Side 20 af 35

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere