>3 -r x 17; Partiel byplan nr (Pårup nr. 1) TARUPGÅRDSVEJ-NORDFYNSKE JERNBANE-RUGÅRDSVEJ-TARUPVEJ I ODENSE KOMMUNE FOR ET OMRADE MELLEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ">3 -r x 17; Partiel byplan nr. 105. (Pårup nr. 1) TARUPGÅRDSVEJ-NORDFYNSKE JERNBANE-RUGÅRDSVEJ-TARUPVEJ I ODENSE KOMMUNE FOR ET OMRADE MELLEM"

Transkript

1 Partiel byplan nr 105 (Pårup nr 1) ODENSE KOMMUNE >3 -r x 17; -r-~ -r~ DA ~ VLA v FOR ET OMRADE MELLEM TARUPGÅRDSVEJ-NORDFYNSKE JERNBANE-RUGÅRDSVEJ-TARUPVEJ I ODENSE KOMMUNE

2 Til sikring af villaområdet som boligområde fastsættes i medfør af byplanloven (løvbekendtgørelse nr 160 af 9 maj l %2) følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Pårup kommune 1 Omrade Stk 1, Området begrænses, mod nord af Tarup iiy skole, et: Fredskovsareal og Tarupgårdsve:j, mod øst af Nordfynske jernbane, mod syd af Rugårds-vej øg reod vest af Tarupvej Stk 2, Området omfatter følgende rnatr nr alle af Tarupgård, Paarup sogn : 10, lej), l eq, Ilt, l f v, 1gø, I ha, 1ev, 1 f x, 1 f u, 1 u p, I gq, lur, I gs, I he, I hf, Ihu, 1gt, 1gu, 1ia, 1gv, 1hb, lir, 1iy, 1kb, 1lq, 1kc, 1ku, lkd, Ike, lik, 1ne, 1rd lak, 1ki, Ids, Idt, lay, lax, 1gz, 1 gy, 1gx, 1eu, 1 fø, 1 fæ Igi, 1gk, I fy-, 1ib, lic, lid, Ile, lpq, 1pv, Ipp, 1ii, Ilo, llu, lpa, loo, 1ln, lig, 11g, I Ih, 1kæ, 1 il, 1hh, 1 gø, 1gn, 1gm, 1gl, 1ma, Inal, 1mi, 1mh, Ind, 1po, 1pn, 1næ, 1nz, llx, 1kr, 1nv, Inp, 1no, 1lv, 1ky, Ile, llr, 1lp, 1kz, Ill, Inq, Iran, 1mb lux, 1uy, 1112, 1uæ, lus 1ks, 1ny, 1kø, 1nx, Iran,, Ilf, 1ls, 111, 1kt, lla, lit, 1hk, 1mq, 1na, Iqp,1im, Imc, lly, 1ka, lio, 1iæ, 1hi, 1gæ, lug, 1 fa, tao, ler, lal, 1av, 1 qo, 1mø, lho, lqc, Ibb, laet, 1ch, lå, Icq, Icr, les, let, 1cy, lcu, Ide, 1qu, Iqy, lrb, Ira, 1 qr, 1qq, 1dp, Ida,,, lec, 1ee, led,lms, 1mr, 1re, lba, lao, 1cf, lig,, 1cz, 1cæ, lco, 1do, Ida, Idb, leb, lea, Ido, 1dn, 1dx, 1dv, Idu, Idr, 1 dm, 1dh, Idu, Isi, Idd, Ide, ler,, lex, 1cl, 2, VeY, Stk 1, De eksisterende veje i og Langs området er offentlige med følgende navne o, anlægsbredder : ; jernbanevej ( fra Rugårdsvej til Tarupgårdsvej) 12 ni Bakkevej (fra jernbanevej til Tarupgårdsvej 12 m, Kildetoften (fra Jernbanevej til Bakkevej) 12 m, Østrupvej (fra Rugårdsvej til Tarupvej) , 5 m, Tarupve j (fra Rugardsvej til Trup skole) 10 m Tarupgårdsvej (fra Jernbanevej til Tarup skole) 14 m Ru, årdsvej (fra Nordfynske jernbane til Tarupvej) ca 13 m Sidstnævnte vej er amtsvej

3 er fskærin jørnea k og Byggelinier Stk 2 Gangsti mellem Bakkevej og Rugårdsvej er privat med en bredde l ca 4 m Stk 3 Eventuelle nye veje skal udlægges efter reglerne i den til enhver tid gældende, bygnings- øg vejlovgivning Stk 1 Ved alle veje undtagen Rugårdsvej fastsættes byggelinien til 10 n1 fra vejenes midterlinier, dog skal garager rykkes mindst 5 ni tilbage fra vejskel, ligesoul ejendomme, hvor særlig tinglysning kræver yderlig tilbagerykning, skal respektere denne Eksisterende lovligt opførte bygninger foran byggelinien karl tillades bibeholdt Stk 2 Rugårdsvejs byggelinie er af Odense amtsråd fastsat til 12,5 n1 fra vejens midtlinie i henhold til løv nr 2%5 af 28 november 1928 Hvor offentlige veje udmunder i Rugårdsvej, besternrnes byggeafstanden af en skrålinie, som forbinder punkterne, der langs amtsvejen ligger i 35 ni afstand øg langs sognevejen i 25 n1 afstand fra skæringspunktet før disse vejes midtlinier Stk 3 Anvendelse af de anført mindste afstande for bebyggelse førudsætter, at bygningen (anlægget) udføres med sine jordlinier i fremtidige vejes højde efter vejbestyrelsens nærmere anvisning Er dette ikke tilfældet, skal bygningen rykkes så meget tilbage, søm svarer- til 1,5 X højdeforskellen foruden den fornødne bredde til passage foran bygningen, mindst 1 m Stk I Hjørnegrundene skal have brudt hjørne af mindst 5 m bredde og med lige stor(,, vinkler med vejlinien Hvor oversigtsforholdene gør det påkrævet, kan sognerådet med hjemmel i vejlovgivningen forlange større hjørneafskæring og fastsætte besternnlelse øm bevoksningsheljde Stk 5 Sled den i 2, stk `_>, nævnte sti forholdes søm mod nabogrund 3 4 Stk 1 Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 700 m' excl vejareal eller med en mindre fac adelængde end 1 % m Stk 2 Udføres bebyggelsen efter en af kommunalbestyrelsen godkendt for flere,,urrede fælles plan for bebyggelsens placering kan grundstørrelsen, dog, hvor forholdene taler derfor, tillades nedsat til f>(000 m2 for et enkelt hus og 500 m`' fol, hver del af et dobbelt hers Endvidere kan facadelængden i disse tilfælde tillades nedsat til under 1 % m

4 f ans r Grundenes T 5 Stk 1 Inden før byplanområdet er alle arealer udlagt til åben øg lav boligbebyggelse, bortset fra de i stk 6 øg % omtalte arealer benyttelse Stk 2 På hver ejendom må kun opfourer en beboelsesbygning med sædvanlig tilhørende udhus øg garage Beboelsesbygningen må højst indeholde 2 lejligheder Stk 3 På ejendommen må ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller indrettes oplagsplads Der rirå endvidere ikke drives nøgen art af virksomhed, som ved skov, røg, lugt, sol, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter sognerådets skan er til gene for de omboende Stk 4 Det skal være tilladt at drive sådan virksomhed, søm almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det efter søgnerådets skøn i hvert enkelt tilfælde kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes St 5 Udnyttelsesgraden før den samlede bebyggelse på lyver ejendom beregnet i henhold til bygningslovgivningen må højst være 0,2 Stk 6 Matr nr 1 us udlægges til offentlige formål (børnehave o I ) Udnyttelsesgraden må være 0,3, og bebyggelsen rnå kun opføres i en etage med udnyttet tagetage Stk 7 Den gamle alle til Tarupgård udlægges som grønt område og- danner adgang til de grønne områder rast cg vest for nærværende byplanområde 6 formerstationer Stk l T ransformerstationer på indtil 20 m2 øg indtil 3 m i højden kan opstilles uryder iagttages af de i denne vedtægt øg gældende bygningslovgivning fastsatte regler øm afstand til naboskel og vej øg bebyggelsens udformning i overensstemmelse med den (-)-, -rige bebyggelse i kvarteret Stk I Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads, parkeringsplads e 1, skal anlægges øg vedligeholdes som have % bestemmeher Almindelige Stk 2 Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets overensstemmelse med byggeplanen forelægges sognerådet tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningens beliggenhed på grunden øg dens stør-

5 1966 februar den Paarup, relse, førm og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne øg grunden skal oplyses Stk 3 Bestemmelserne i denne byplanvedtægt gælder forud før bestemmelserne i den til enhver tid for kommunen gældende bygningsvedtægt Stk I Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder før bibeholdelse af den eksisterende lovlige benyttelse øg bebyggelse 8 bebyggelse Eksisterende Stk 2 Udvidelse ved om- eller tilbygning, eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted 9 Påtaleret Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Pårup søgneråd 10 Lempelser ogændringer i byplanvedtægten Stk I Mindre betydende lempelser i bestemmelserne i denne vedtægt kan indrømmes af sognerådet Stk 2 1 øvrigt kan boligministeriet indramme lempelser af byplanvedtægtens bestemmelser Stk 3 Dog kan dispensationer fra de i 3 omhandlede byggelinier ved offentlige veje kun meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, 'fr lov nr 95 af 29 marts 1957, 45 Stk 4 Ændringer af byplanvedtægten kan ske efter sognerådets vedtagelse og godkendelse af boligministeriet efter reglerne før vedtagelse øg godkendelse af nye byplaner, jfr byplanlovens 5 Således vedtaget af Paarup søgneråd 9 P S V II Lennart Larsen sognerådsformand G Larsen

6 fm I medfør af 1 i lov øm byplaner (lovbekendtgørelse nr 160 af 9 maj 1962) godkendes foranstående af Paarup sogneråd vedtagne forlag til partiel byplanvedtægt nr I før en del af 'Farup i Paarup kommune Boligministeriet, den 16 maj 1966 Erik Dencker P 'M F- B

7

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 6

Partiel byplanvedtægt nr. 6 Partiel byplanvedtægt nr. 6 for et område af Hundige og Kildebrønde byer, Kildebrønde sogn i Greve kommune Genoptrykt oktober 1977 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Store industriområde

Byplanvedtægt 3. Store industriområde Byplanvedtægt 3 Store industriområde Ishøj Kommune 2003 Partiel byplanvedtægt nr. 3 Torslunde-Ishøj kommune I. Området. Byplanvedtægt for industrikvarter ved vestmotorvejene gennem Torslunde-Ishøj kommune.

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT Partiel byplan nr. 9 NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF JOHS. HØIRUPSVEJ JERNBANEN OG CHRISTIANSLUNDSVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE BOGENSE KOMMUNE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE Ib Andersen og E.Juul Møller AIS Den 5.april 1974 ByplankonSulenter. Ax~kitektex~M.A.A 11 Sag nr.bgs 22.o

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 23

Partiel byplanvedtægt nr. 23 Partiel byplanvedtægt nr. 23 for et område af Mosede by, Karlslunde by og Kongens Enge alle Karlslunde sogn i Greve kommune (Karlslunde Strand) Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Byplanvedkgt nr. lo. Strandmarks sogne, beliggende langs Hvidovrevej.

Byplanvedkgt nr. lo. Strandmarks sogne, beliggende langs Hvidovrevej. HVtDOVRE KOMMUNE StadsingeniØren HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedkgt nr. lo for et område af Hvidovre by, Hvidovre, Risbjerg og Strandmarks sogne, beliggende langs Hvidovrevej. Bilag: Plan H-78 af lo. februar

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Sundby-Hvorup Kommune BYPLANVEDTÆGT NR. 5. For områder omkring Sundby-Hvorup Gymnasium

Sundby-Hvorup Kommune BYPLANVEDTÆGT NR. 5. For områder omkring Sundby-Hvorup Gymnasium Sundby-Hvorup Kommune BYPLANVEDTÆGT NR. 5 For områder omkring Sundby-Hvorup Gymnasium Sundby-Hvorup kommune Byplanvedtægt nr. 5 for området omkring Sundby-Hvorup gymnasium I medfør af byplanloven (lovbekendtgøre!se

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter området mellem Kratvej, Måløv Parkvej og kommunegrænsen mod Værløse, som det fremgår af bilag A.

Lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter området mellem Kratvej, Måløv Parkvej og kommunegrænsen mod Værløse, som det fremgår af bilag A. BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 009 for et område ved Møllemosen (vedtaget juni 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Forslag til lokalplan for området ved møllemosen blev vedtaget af Ballerup kommunalbestyrelse

Læs mere

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag Partiel byptan nr. 4 NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER med tilhørende kortbitag I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2. februar 197) fastsættes følgende

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere