Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU"

Transkript

1 Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af 25. juni 2014 om statens uddannelsesstøtte). Denne regelgennemgang er lavet af Statens Administration, som en hjælp til at uddybe de mest relevante paragraffer i forhold til praksissen for tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU. De relevante paragraffer er indsat nedenfor, efterfulgt af en regelgennemgang. Tilbagebetaling af studielån og slutlån, samt statslån 61. En låntager, der kun har optaget studielån og/eller slutlån efter den 1. januar 1991, skal begynde at betale lånet med påløbne renter tilbage den 1. januar i kalenderåret 1 år efter udløbet af det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt. Stk. 2. En låntager, der har studielån og/eller statslån, der er optaget for en periode før den 1. januar 1991, og en låntager, der har studielån, statslån og/eller slutlån for en periode både før og efter den 1. januar 1991, skal dog tidligst begynde at betale lånene med påløbne renter tilbage den 1. august i kalenderåret 1 år efter udløbet af det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt. Stk. 3. Uddannelsesperioden er det tidsrum, hvor en uddannelsessøgende er indskrevet på og gennemgår 1) en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, herunder perioder med lønnet praktik, der indgår i uddannelsen, 2) en erhvervsuddannelse eller en hertil svarende elev-/lærlingeuddannelse, der ikke giver ret til uddannelsesstøtte, eller 3) et ph.d.-studium og ikke modtager løn til studiet. Stk. 4. Uddannelsesperioden betragtes ikke som ophørt, hvis låntager inden for de næste 15 måneder 1) begynder på en anden uddannelse, der kan medregnes i uddannelsesperioden, eller 2) genoptager den afbrudte uddannelse. Stk. 5. En låntagers uddannelsesperiode kan betragtes som ophørt, når låntager ikke længere kan anses for at være studieaktiv, selv om uddannelsen ikke er afsluttet eller afbrudt. Stk. 6. En låntager kan med frigørende virkning betale statslån, studielån og/eller slutlån med renter tilbage med frivillige ydelser, inden og efter betalingspligten er indtrådt efter stk. 1 og 2. Stk. 7. Tilbagebetaling sker til Statens Administration. Stk. 1: Hvis du har optaget dit studielån efter 1. januar 1991, skal du begynde at tilbagebetale lånet 1. januar i kalenderåret et år efter det år din uddannelsesperiode er ophørt. Eksempel: - Du har optaget lån efter 1. januar 1991 Statens Administration Landgreven 4 Postboks København K

2 Side 2 af 5 - Du afslutter din uddannelse i august 2010 Din tilbagebetalingspligt indtræder i januar 2012 Stk. 2: Hvis du har optaget lån før 1. januar 1991, skal du begynde at tilbagebetale alle dine lån 1. august i kalenderåret ét år efter det år uddannelsesperioden er ophørt. Eksempel: - Du har optaget lån både før og efter 1. januar Du afslutter uddannelse i januar 2003 Din tilbagebetalingspligt indtræder i august 2005 Stk. 3 præciserer hvilke uddannelser, der opfylder begrebet uddannelsesperiode. Det er kun disse uddannelsesperioder, der udskyder tilbagebetalingspligten jf. stk. 1 og 2. Stk. 4 præciserer, at du kan tage en pause i dit studieforløb i op til 15 måneder, førend du ikke længere vil blive betragtet som studieaktiv og din tilbagebetalingspligt indtræder. Stk. 5: Statens Administration kan betragte din uddannelsesperiode som ophørt selvom din uddannelse ikke er afbrudt eller afsluttet. Vi kan vurdere, at du har været under uddannelse i så lang tid, at du ikke længere kan betragtes som studieaktiv og vi kan som følge heraf lade din tilbagebetalingspligt indtræde, selvom du stadig er indskrevet på uddannelsen, følger undervisningen og består dine eksaminer. Dette sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte sag. Stk. 6 berettiger dig til at foretage ekstra indbetalinger på dit lån, både før og efter tilbagebetalingsperiodens start. Det betyder, at du til hver en tid kan foretage ekstra indbetalinger eller indfri dit lån på et tidligere tidspunkt end det, der er fastsat i din tilbagebetalingsplan. Stk. 7 præciserer, at tilbagebetalingen skal ske til Statens Administration. 62. Styrelsen fastsætter i lånebetingelserne, i hvilke tilfælde gælden forfalder til omgående indfrielse. I betingelserne fastsættes vilkår for tilbagebetalingen og eventuel tvangsfuldbyrdelse, herunder for hvordan indbetalte beløb fordeles på gebyrer, renter, hovedstol og eventuelle omkostninger, jf. lovens kapitel 8 og 10. Stk. 2. Lånene med påløbne renter betales tilbage med lige store ydelser hver anden måned. Den enkelte ydelse kan ikke være mindre end 200 kr. Stk. 3. Betalingen sker i en periode, hvis længde fastsættes af Statens Administration på grundlag af gældens størrelse. Perioden udgør mindst 7 år og højst 15 år. Stk. 4. Statens Administration kan efter ansøgning fra låntager forlænge den fastsatte tilbagebetalingsperiode, når særlige grunde taler herfor. Stk. 1: Reglerne vedrørende misligholdelse af dit lån (forfaldsreglerne) fremgår enten af dit lånebevis eller af lånevilkårene som du godkendte, da du godkendte lånet med NemID gennem minsu. Det er også enten af lånebeviset eller af lånevilkårene, at vilkårene for tilbagebetalingen og en evt. tvangsinddrivelse fremgår, herunder fordelingen af indbetalte ydelser på henholdsvis gebyrer, renter, hovedstol og evt. omkostninger. Stk. 2: Lånet med tilskrevne renter skal tilbagebetales med lige store ydelser hver anden måned. Ydelsen skal mindst udgøre 200 kr.

3 Side 3 af 5 Stk. 3: Afviklingsperioden afhænger af gældens samlede størrelse ved tilbagebetalingspligtens indtræden. Afviklingsperioden spænder mellem 7-15 år: Låntype Betalingsperiode Gældens samlede størrelse 1 10 år Uanset størrelse 3 15 år Uanset størrelse 4, 5 og 6 7 år kr. 4, 5 og 6 8 år kr. 4, 5 og 6 9 år kr. 4, 5 og 6 10 år kr. 4, 5 og 6 11 år kr. 4, 5 og 6 12 år kr. 4, 5 og 6 13 år kr. 4, 5 og 6 14 år kr. 4, 5 og 6 15 år kr. + Stk. 4. Efter ansøgning fra låntager, kan Statens Administration forlænge afviklingsperioden. 63. Statens Administration kan give lempelser i vilkårene for tilbagebetaling eller give udsættelse med tilbagebetaling, hvis låntager ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen, men i øvrigt kan afvikle lånet inden for den fastsatte afviklingsperiode. Stk. 2. Anmodning om ændring af tilbagebetaling af studielån, slutlån eller statslån, forespørgsel vedrørende tilbagebetaling og klage skal ske gennem Statens Administrations elektroniske selvbetjeningssystem, jf. 78. Stk. 3. Statens Administration kan bestemme i hvilke tilfælde henvendelser efter stk. 2, kan indgives i anden form, herunder i papirform. Stk. 1: Statens Administration kan give lempelse med betalingen i form af udsættelse eller nedsættelse af ydelsen i en periode. Statens Administration har en helt fast praksis baseret på ydelsens størrelse, samt periode for lempelsen. Vores praksis kan læses på Stk. 2: For at ændre i din tilbagebetaling skal du benytte selvbetjeningsløsningen Dit SU-lån som du finder på

4 Side 4 af 5 Stk. 3: I visse tilfælde vil Statens Administration bestemme, at anmodning om ændring i din tilbagebetaling kan ske på andre måder end selvbetjeningsløsningen Dit SU-lån. Vi har ikke bemyndigelse til at tage særlige hensyn til din sociale, sundhedsmæssige og økonomiske situation. Vores praksis er begrundet i reglerne om forældelse, da renter forældes efter 3 år. Ved at begrænse perioden for udsættelse til 2 år ad gangen, sikrer vi, at du erkender gælden inden 3-årsfristens udløb, eller at vi inden kan oversende gælden til SKAT pga. misligholdelse. Tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte 57. Foreløbige beløb, der ikke kan tildeles endeligt, skal efter lovens kapitel 7 betales tilbage med renter og eventuelt tillæg. Beløbene skal betales tilbage, når den endelige støttetildeling er sket. Beløb, der er udbetalt for meget, efter at de ændringer, der er nævnt i kapitel 12, har fået virkning, kan dog kræves tilbage før den endelige støttetildeling. Stk. 2. Beløbene skal betales tilbage senest den 1. i den måned, der følger 2 måneder efter, at kravet er fremsendt. Stk. 1 og 2 beskriver, at for meget udbetalt støtte skal tilbagebetales med renter og evt. tillæg senest den 1. i måneden to måneder efter, at kravet er fremsendt. Det betyder, at hele gælden som udgangspunkt forfalder til betaling med det samme. Statens Administration opretter en afdragsordning, hvis hele gælden ikke bliver indbetalt inden fristens udløb. 47 beskriver mere herom. 58. Statens Administration kan bestemme, at den uddannelsessøgende skriftligt eller elektronisk med digital signatur skal anerkende pligten til at tilbagebetale den uddannelsesstøtte, der er udbetalt for meget. Statens Administration kan bestemme, at du skal underskrive en gældserklæring, enten skriftligt, eller elektronisk, vedrørende den for meget udbetalte SU. Bestemmelsen anvendes p.t. ikke i praksis. 59. Betaler debitor ikke beløbene tilbage straks, jf. 57, stk. 2, kan Statens Administration bestemme, at for meget udbetalt uddannelsesstøtte skal betales tilbage med lige store beløb over en periode på højst 3 år. De månedlige beløb kan dog ikke være mindre end 200 kr. for det enkelte krav. Stk. 2. Statens Administration kan bestemme, hvordan indbetalte beløb fordeles på gebyrer, renter, hovedstol, tilbagebetalingstillæg efter lovens 30, stk. 5, og eventuelle omkostninger. Stk. 3. Gælden kan efter påkrav opsiges til skadesløs betaling, hvis debitor ikke overholder vilkårene for tilbagebetalingen. Stk. 1: Hvis ikke kravet tilbagebetales med det samme, igangsætter Statens Administration en afdragsordning, hvor du skal betale kravet med lige store beløb på mindst 200 kr. pr. måned, pr. krav. Det vil sige, at hvis du har to krav, skal du som minimum betale 400 kr. pr. måned. Kravet skal være tilbagebetalt inden 3 år fra oprettelsen. Stk. 2: Statens Administration bestemmer, hvordan indbetalingerne fordeles på henholdsvis gebyrer, renter, hovedstol, tilbagebetalingstillæg og evt. omkostninger. Stk. 3: Hvis du ikke betaler kravet efter 57 og 59, opsiges gælden til inddrivelse hos SKAT.

5 Side 5 af Statens Administration kan give lempelser i vilkårene eller give udsættelse med tilbagebetaling, hvis debitor ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen, men i øvrigt kan afvikle gælden indenfor den fastsatte afviklingsperiode. Stk. 2. Anmodning om ændring af tilbagebetaling af for meget modtaget uddannelsesstøtte, forespørgsel vedrørende tilbagebetaling og klage skal ske gennem Statens Administrations elektroniske selvbetjeningssystem, jf. 78. Stk. 3. Statens Administration kan bestemme i hvilke tilfælde henvendelser efter stk. 2, kan indgives i anden form, herunder i papirform. Stk. 1: Statens Administration kan give lempelse med betalingen i form af udsættelse eller nedsættelse af ydelsen i en periode. Statens Administration har en helt fast praksis baseret på perioden for enten udsættelse eller nedsættelse. Vores praksis kan læses på Stk. 2: For at ændre i din tilbagebetaling skal du benytte selvbetjeningsløsningen Dit SU-lån som du finder på Stk. 3: I visse tilfælde vil Statens Administration bestemme, at anmodning om ændring i din tilbagebetaling kan ske på andre måder end selvbetjeningsløsningen Dit SU-lån. Statens Administration kan efter ansøgning fra debitor forlænge den fastsatte tilbagebetalingsperiode, når særlige grunde taler herfor. Paragrafferne i denne regelgennemgang er kun en lille del af indholdet i SU-bekendtgørelsen. Du kan på finde hele bekendtgørelsen.

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Udkast 26. september 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelser Statistik og Analyse 28. maj 2014 Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande 1983/1984-2013/2014 I:\Tidligere V-KAS\Statistik og analyse\arob\typisk nordisk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere