STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN"

Transkript

1 STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden i forbindelse med låneansøgningen. 1.2 Vækstfonden er ikke forpligtet til at påse, at Lånet anvendes i overensstemmelse med forretningsplanen. 2 Betingelser for Lånets udbetaling 2.1 Det er en betingelse for udbetaling af Lånet eller den første tranche af Lånet, at sikkerhederne jfr. pkt. 4.1 er stillet og sikringsakter er behørigt iagttaget. 3 Låntagers erklæringer 3.1 Ved Låntagers underskrift af Låneaftalen, erklærer Låntager at alle oplysninger som Låntager har fremlagt for Vækstfonden er korrekte, at Låntager har fremlagt alle oplysninger af relevans for Vækstfondens vurdering af Låntagers virksomhed og finansielle forhold samt at Låntager ikke har tilbageholdt sådanne relevante oplysninger overfor Vækstfonden. 4 Sikkerhed 4.1 Til sikkerhed for Låntagers rettidige og fuldstændige betaling af ethvert skyldigt beløb i henhold til denne aftale stiller Låntager forinden Lånets udbetaling de mellem parterne aftalte sikkerheder. 4.2 Låntager skal i Lånets løbetid underskrive sådanne yderligere dokumenter og foretage sådanne yderligere handlinger, som efter Vækstfondens opfattelse er nødvendige eller hensigtsmæssige for at sikre, at Sikkerhederne er behørigt etableret og at alle sikringsakter er iagttaget. 5 Rentevilkår 5.1 Lånet forrentes fra udbetalingsdagen med en variabel rente som består af en fixeringsrente jfr. pkt. 5.2 og et tillæg jfr. pkt Fixeringsrenten er CIBOR 3 mdr. (Copenhagen InterBank Offered Rate) som opgives på Reuters side CIBOR= for udlån i danske kroner omkring kl. 11:00 dansk tid, 2 bankdage før den pågældende tilskrivningsperiode begynder. Såfremt Reuters side CIBOR= erstattes eller servicen ikke længere er tilgængelig, er Vækstfonden berettiget til som fixeringsrente at benytte en alternativ repræsentativ rente efter Vækstfondens valg. 5.3 Tillægget til fixeringsrenten fastsættes til enhver tid af Vækstfonden. 5.4 Regulering af renten sker løbende uden varsel. 5.5 Renten tilskrives på den sidste dag i hvert kalenderkvartal for den forgangne 3 måneders periode ( Tilskrivningsperioden ). Hvert år har fire Tilskrivningsperioder, som går (i) fra og med 1. januar til og med 31. marts, (ii) fra og med 1. april til og med 30. juni, (iii) fra og med 1. juli til og med 30. 1

2 september og (iv) fra og med 1. oktober til og med 31. december. Første Tilskrivningsperiode løber dog fra tidspunktet for udbetalingen af Lånet eller tranchen til og med den sidste dag i det pågældende kalenderkvartal. Rentetilskrivning sker på baggrund af det faktiske antal dage i den pågældende Tilskrivningsperiode. 6 Tilbagebetaling 6.1 Låntager skal tilbagebetale Lånet i overensstemmelse med Tilbagebetalingsplanen angivet i Gældbrevet og pkt Låneaftalen er uopsigelig fra Vækstfondens side bortset fra: a) tilfælde af Låntagers misligholdelse af Låneaftalen jfr. pkt. 12, og b) tilfælde hvor Vækstfonden kan kræve Lånet førtidigt indfriet efter pkt Låntagers frivillige førtidige indfrielse 7.1 Låntager kan til enhver tid indfri Lånet helt eller delvist med et varsel på 30 dage til udløbet af et kalenderkvartal ( Indfrielsesdagen ). Meddelelse om indfrielse skal ske skriftligt og være Vækstfonden i hænde senest 30 dage før Indfrielsesdagen. Det skal fremgå af meddelelsen, hvor stor en andel af Lånet, der indfries. Meddelelsen er uigenkaldelig. 7.2 Såfremt Låntager helt eller delvist indfrier Lånet indenfor to år fra Lånets udbetalingstidspunkt er Låntager forpligtet til at betale fuld rente af det beløb der tilbagebetales fra Indfrielsesdagen og frem til to år fra udbetalingstidspunktet. Er Lånet udbetalt i trancher, regnes de to år fra udbetalingstidspunktet for hver enkelt tranche. 7.3 Ved delvis førtidig indfrielse tilpasses Tilbagebetalingsplanen, således, at afdragene på Lånet fra Indfrielsesdagen og frem til Tilbagebetalingstidspunktet justeres som følge af det ekstraordinære afdrag. 7.4 Beløb i henhold til pkt. 7.2 forfalder til betaling på Indfrielsesdagen. 7.5 Låntager har ikke ret til at genlåne beløb, der er førtidigt indfriet. 8 Vækstfondens ret til at kræve Lånet førtidigt indfriet 8.1 Vækstfonden har ret til at kræve Lånet indfriet før Tilbagebetalingstidspunktet i følgende tilfælde: a) såfremt Vækstfonden har ret til at kræve Lånet førtidigt indfriet efter pkt. 3, Særlige forhold, i selve Gældsbrevet, b) der sker væsentlige ændringer af ejerforholdene til Låntager eller Låntagers aktiver (som defineret nedenfor) som ikke på forhånd er aftalt med Vækstfonden, eller c) det bliver ulovligt for Vækstfonden at yde Lånet af grunde, der ikke skyldes misligholdelse fra Låntagers side. 8.2 Ved væsentlige ændringer af ejerforholdene til Låntager eller Låntagers aktiver jf. 8.1 b) forstås: a) En direkte eller indirekte overdragelse af eller anden overgang af ejendomsretten til - (i) mindst 25 % af kapitalandelene i Låntager, (ii) mindst 25 % af de økonomiske rettigheder knyttet til kapitalandele i Låntager eller (iii) den bestemmende indflydelse i Låntager i øvrigt. 2

3 Overdragelsesformen er uden betydning, og det er uden betydning, om det er eksisterende eller nye ejere, der erhverver kapitalandelene. Det er ligeledes uden betydning om overgangen sker som én samlet transaktion eller i form af flere successive overdragelser i låneperioden. Det er også uden betydning, om overdragelse sker ved tilbagesalg af kapitalandele til Låntager. For at undgå tvivl præciseres det dog, at Låntagers udstedelse af nye kapitalandele til nye eller eksisterende ejere ikke i sig selv repræsenterer en væsentlig ændring af ejerforholdene til Låntager eller Låntagers aktiver. b) Låntagers overdragelse af aktiver (herunder ejerandele i datterselskaber og associerede selskaber) der ikke sker som et sædvanligt led i Låntagers drift, og hvor værdien af de afståede aktiver (på gældfri basis) udgør mere end Lånet. Det er uden betydning, om overdragelsen sker helt (f.eks. ved salg eller likvidation) eller delvist (f.eks. ved licens). Det er ligeledes uden betydning om overgangen sker som én samlet transaktion eller i form af flere successive overdragelser i låneperioden. 8.3 Såfremt Vækstfonden kræver Lånet indfriet i overensstemmelse med pkt. 8.1, skal Vækstfonden fremsætte skriftlig begæring herom med en betalingsfrist på 30 dage. 9 Provisioner og omkostninger 9.1 Låntager betaler stiftelsesprovision til Vækstfonden. Stiftelsesprovision består af (a) et fast beløb på kr med tillæg af (b) 0,5 % af Lånet. Stiftelsesprovision forfalder til betaling på Lånets udbetalingstidspunkt og modregnes i Lånet ved udbetalingen fra Vækstfonden til Låntager. Hvis Lånet udbetales i trancher fratrækkes stiftelsesprovision ved udbetalingen af første tranche. 9.2 Låntager betaler omkostninger til tinglysning og registrering af Sikkerhederne. 9.3 Låntager betaler gebyr til Vækstfonden ved delvis førtidig indfrielse jf. pkt. 7 og ved ændringer i lånevilkårene som sker på foranledning af Låntager. Vækstfondens til enhver tid gældende gebyrer fremgår af Vækstfondens hjemmeside. 10 Låntagers informations- og rapporteringsforpligtelser 10.1 Låntager forpligter sig til at give Vækstfonden følgende informationer og rapporteringer så længe der skyldes beløb under Låneaftalen: (a) information om og fuld indsigt i al dokumentation, der vedrører forhold, der kan give Vækstfonden ret til at kræve Lånet førtidigt indfriet, jf. pkt. 8, (b) information om enhver aktuel eller forventet misligholdelse, (c) oplysning om enhver ændring i Låntagers direktion og bestyrelse, (d) løbende rapportering i form af årsbudgetter, kvartalsopfølgning og årsregnskaber mv., og (e) andre oplysninger om Låntagers økonomiske, forretningsmæssige og ledelsesmæssige situation som Vækstfonden anmoder om. 3

4 10.2 Låntager skal på eget initiativ og uden opfordring informere Vækstfonden i overensstemmelse med forpligtelserne i pkt (a) (d) inden rimelig tid set i forhold til omfanget af den efterspurgte information og vigtigheden af den konkrete sag. Ligeledes skal Vækstfondens anmodning om information, jfr. pkt (e) efterkommes inden rimelig tid set i forhold til omfanget af den efterspurgte information og vigtigheden af den konkrete sag. 11 Betalingsforpligtelser og -procedurer 11.1 Alle betalinger, som Låntager skal foretage i henhold til Låneaftalen skal ske med valør senest på sidste rettidige betalingsdag til den konto, som fremgår af punkt 1.6 i selve Gældsbrevet Den sidste rettidige betalingsdato for betaling af rente og afdrag er den sidste bankdag i måneden i midten af Tilskrivningsperioderne jf. pkt De årlige betalinger af afdrag og rente skal derfor ske den sidste bankdag i februar, maj, august og november Alle betalinger skal ske i danske kroner (DKK) Låntager skal være tilmeldt betalingsservice Alle betalinger fra Låntager i henhold til Låneaftalen skal foretages uden nogen form for modregning og uden at der sker fradrag for skatter, afgifter eller lignende udgifter og/eller omkostninger Såfremt Låntagers betalinger på en given dag ikke fuldt ud dækker beløb, der skulle være betalt den pågældende dag, fordeles modtagne beløb til indfrielse af Låntagers udestående betalingsforpligtelser i følgende rækkefølge: (a) omkostninger i anledning af Låntagers misligholdelse, (b) påløbne morarenter efter pkt. 12, (c) rente, (d) Lånet, og (e) ethvert andet beløb, der udestår under Låneaftalen. 12 Misligholdelse og morarenter 12.1 Låneaftalen anses for misligholdt af Låntager i tilfælde af at: (a) Låntager ikke rettidigt betaler beløb, som skal betales i henhold til Låneaftalen, (b) Låntager standser sine betalinger, eller bliver insolvent, der indgives begæring om rekonstruktion, kommer under konkurs, indleder forhandlinger om frivillig akkord, eller begærer gældssanering, (c) Låntagers aktiver gøres til genstand for udlæg, udpantning, arrest, tilbageholdsret eller i øvrigt udsættes for individualforfølgning, (d) Låntager væsentligt undlader at opfylde sine rapporteringsforpligtelser, (e) Låntager udfører ulovlige aktiviteter, (f) Låntager overdrager sine rettigheder i henhold til Låneaftalen i strid med pkt. 13.1, (g) Låntager i væsentligt omfang ikke anvender Lånet i overensstemmelse med forretningsplanen, 4

5 (h) De oplysninger som Låntagers har fremlagt for Vækstfonden jfr. pkt. 3.1 viser sig at være misvisende i væsentligt omfang på grund af uagtsomhed eller svig udvist af erklæringsafgiverne, eller (i) Låntager indgår aftale med nærstående til Låntager på vilkår, der ikke er udtryk for armlængdevilkår mellem uafhængige parter, og hvis økonomiske værdi ikke er uvæsentlig i forhold til Låntagers virksomhed Foreligger misligholdelse, kan Vækstfonden kræve omgående betaling af Lånet. Låntager kan dog undgå misligholdelsesvirkning, hvis Låntager inden for en frist på 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om misligholdelse bringer misligholdelsen til ophør og kompenserer Vækstfonden i fuldt omfang for misligholdelsen, herunder ved at indbetale eventuelle forfaldne beløb samt morarenter jfr Såfremt Låntager ikke ved forfaldstid betaler skyldige beløb i henhold til Låneaftalen rettidigt, påløber der morarenter af det skyldige beløb fra forfaldstidspunktet og frem til betaling sker, med en morarentesats, der er fastsat som summen af: (a) rente samt (b) et tillæg på 10 % p.a. 13 Overdragelse 13.1 Låntager er ikke berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Låneaftalen til tredjemand. Overdragelsesforbuddet gælder tillige overdragelse til koncernforbundne selskaber, samt i forhold til transaktioner som indebærer universalsuccession såsom fusion, spaltning og rekonstruktion Vækstfonden er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Låneaftalen til tredjemand. 14 CSR-politik 14.1 Låntager er forpligtet til at overholde den som bilag 1 vedhæftede CSR-politik. 15 Meddelelser 15.1 Alle meddelelser eller påkrav i henhold til Låneaftalen skal være skriftlige og skal sendes pr. brev, e- mail eller fax. Afsender har bevisbyrden for, at meddelelse er kommet rettidigt frem Meddelelser til Låntager sendes til den adresse der er påført Låneaftalen. 16 Lovvalg, værneting og tvangsfuldbyrdelse 16.1 Låneaftalen er undergivet dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Enhver tvist som måtte udspringe af Låneaftalen skal afgøres af Byretten i København Låneaftalen kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i henhold til retsplejelovens 478, stk.1, nr. 5. Bilagsfortegnelse Bilag 1 CSR politik 5

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Tilbud på finansiel leasing af Tankvogn 21. februar 2011 Som ønsket

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A21645 vedrørende Frigørelsesværktøj Vi har

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Dette er en del

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere