HØRINGSSVAR SERVICEPLAN 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSSVAR SERVICEPLAN 2020"

Transkript

1 HØRINGSSVAR SERVICEPLAN 2020 en institution på vandring Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 1/8

2 EN INSTITUTION PÅ VANDRING PROLOG Skolebestyrelsen for Nordmorsskolen og M.C. Holms Skole fremsender hermed vores input til de af de politiske grupper i kommunalbestyrelsens udmeldte forslag til ændringer på strukturen på børne- og ungeområdet i Morsø Kommune. Dette høringssvar tager udgangspunkt i: Ændringer på tilhørsforhold for de mindste klasser på hhv. M.C. Holms Skole og Dueholm Ændringer af børnehavestrukturen i Nykøbing by og omegn, og udvidelse af M.C. Holms Skolens overordnede institutionsform (Paraply-institution) Etablering af vuggestuetilbud i forbindelse med M.C. Holms Skolens overordnede institutionsform (Paraplyorganisation) Velvidende at der arbejdes på etablering af en friskole på Nordmors, tager vi som tillæg til høringssvaret udgangspunkt i : Ændringer, men dog fastholdelse, af et kommunalt skoletilbud på Nordmors Skolebestyrelsen anerkender, at der i kommunens husholdningsbudget for årene fremover, er store demografiske udfordringer. Således er justeringer på hele serviceområdet i kommunen nødvendige, og en forandret struktur skal udvikles. Det arbejde vil vi gerne deltage proaktivt i, for vi anerkender, at også skole og daginstitutionsområdet skal underlægges en strukturel ændring. Samtidig ønsker vi at understrege, at strukturelle ændringer for vore mindste borgere skal foretages ud fra faglige visioner. At lade en økonomiserende tankegang herske, således at vi som individer betragtes som decimaler i et regneark, vil kun skabe større udgifter i årene fremover. Der vil være mange ubekendte ift. den foreslåede ændring af strukturen: Trafikale udfordringer (infrastruktur) omkring midtbyen Pædagogisk sammenhængskraft Manglende valgmuligheder for vore mindste Udearealer Hvor mange forældre vil reelt følge med over i den nye struktur Vil der etableres friskoler/private institutioner til at dække forældrenes ønsker og behov Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 2/8

3 Og således kan man ridse flere ting op. Men hvor om alting er, tager dette høringssvar udgangspunkt i, hvordan vi kan forestille os en løsning af en ændret struktur kan udformes set fra et fagligt, fysisk og visionært synspunkt. FORANDRINGSVILLIG M.C. HOLMS SKOLE Fra overbygningsskole til grundskole til? Ud fra et fagligt indholdsmæssigt perspektiv, ser vi fremover muligheder for at drive en god skole og et godt dagtilbud på M.C. Holm med sammenhængende fagligt fokus på barnet fra 0-10 år (0.-3. klasse) jf. det politiske oplæg. Vi ser samtidig også gode muligheder i at fastholde en tosporet skole fra klasse på M.C. Holms skole og flersporet klasse på Dueholm. Hertil mener vi at kunne bidrage til beslutningsprocessen med faktuelle tal omkring børnetal og faglokaler. Denne manøvre kan med politisk velvilje udmøntes ved at ændre byen til ét samlet skoledistrikt. Som eksempel kan man vælge en model, hvor f. eks. 6 klasser med 99 børn i 4. klasserne (nuværende struktur for Nordmors, M.C. Holm og Dueholm) indskrives i ét skoledistrikt Nykøbing med fordelingen 2 klasser på både M.C. Holms Skole og Dueholm. På den led skabes provenuet matchende den besparelse, som foreligger i det nuværende oplæg fra kommunalbestyrelsen. Det vil betyde en løsning uden at skulle investere i nye faglokaler og fysiske rammer desangående. Samtidig vil man sikre et styrket lærerkollegie med flere faggrupper samlet på M.C. Holms Skolen grundet de ældre klassetrins læseplaner. Og ikke mindst vil de yngste skolebørn, stadig have de lidt ældre at afkode og inspireres af. Ydermere sikrer man en valgmulighed for kommunens skolesøgende børn og deres forældre. Ved at gennemføre denne model i klasse, mener vi at kunne dokumentere en samlet besparelse på kr. 3,5 millioner. Dvs. at en ændring af elevtildelingsproceduren, kan sikre: En besparelse med et provenu på 5 klasser á = 3,5 millioner ved den fulde indfasning i overslagsårene Fastholdelse af et fagligt mangfoldigt lærerkollegie Muligheden for at tænke sammenhængende læringsperspektiver for barnet fra 0 til 14 år. Valgmulighed for forældre til børn i klasse. Besparelse af anlægsudgifter til udvidelse af faglokalerne på Dueholmskolen Fastholdelse af mellemgruppen på hhv. M.C. Holms Skole og Dueholm, vil kræve en ændret ledelsesstruktur af de to enheder. Således vil M.C. Holms Skole skulle indgå i fællesskabet med Dueholmskolen og 10 eren. I det perspektiv, skal der sikres en struktur, der tilgodeser at M.C. Holms Skolen Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 3/8

4 også skal kunne rumme afdelingen på Nordmorsskolen (hvis denne ikke etableres som friskole), børnehave(r) og vuggestue, i samklang med Skomagerhus og Nykøbing Hallen. Således kræves en dybdegående beskrivelse af visioner og indhold for de enkelte dele af den samlede institution, der sikrer, at M.C. Holms Skolens særegne styrker og sammenhængskraft sikres både ledelsesmæssigt og økonomisk. Det er vigtigt, at der forbliver to selvstændige skoler i Nykøbing. BØRNEHAVEN PÅ FLERE MATRIKLER Morsø Kommune er ikke Aarhus eller Aalborg. Dvs. vi historisk ikke i udpræget grad har brugt vuggestuer og store enheder, men vi er vant til dagplejere og mindre institutioner. Mange undersøgelser, og læserbreve i høringsfasen, viser også, at forældre er mest trygge ved mindre enheder, hvor man kan sikre samme struktur dag ud og dag ind, for de mindste. Derved kan man sikre tryghed for børnene, der netop i den periode i starten af livet er i gang med mentalt, socialt og strukturelt at opbygges og udvikles til at blive morgendagens værdiskabende morsingboere. Helt lavpraktisk ser vi store udfordringer ift. f. eks. aflevering og afhentning af børnehavebørnene i spidsbelastede tidspunkter. Ex.: 250 børn der skal hentes/afleveres mandag og fredag med skiftetøj, flyverdragter og madpakker. Det kræver en voldsom udvidelse af den kapacitet, som infrastrukturen skal kunne magte. For at sikre valgmulighed, diversitet i de kommunale udviklingstilbud, og mangfoldighed i udeområder foreslår vi med fagligheden in mente: Udvidelse af de fysiske rammer på Marollebo til en normering på 100 børn. Udeområderne vil stadig kunne rumme de ekstra børn. Herved skal der kun finansieres en udvidelse, og ikke et helt nybyggeri. Tilstandsrapport for de nuværende bygninger, underbygger at bygningerne er i fornem stand til videreførelse af institution på matriklen. Opførelse af fysiske rammer omkring M.C. Holm, til en normering på 150 børn (i stedet for de 250 i det nuværende oplæg). Dette vil skabe bedre muligheder for den fysiske indretning både ude og inde for de 150 børn, der skal opdeles i en selvstændighed enhed fra skole og vuggestue. Samtidig vil det lette trykket på de trafikale udfordringer i området. Opretholdelse af en bus i institutionen, til at servicere alle enhederne i den fælles institution, således også børnehavens børn. Udvidelsen af Marollebo finansieres via færre etableringsudgifter på M.C. Holms Skole. Med vandringspædagogikken vil muligheden for internt at råde over bus højne kvaliteten i tilbuddet. Ud over MCH-børnehaven vil der stadig tilbydes indholdsmæssigt forskellige tilbud til vores børn på hhv. Lundkjærvej og Marollebo. Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 4/8

5 Det vil nogenlunde være udgiftsneutralt at have børnehavebørnene i Nykøbing fordelt på de tre matrikler, fremfor på to. VUGGESTUEN Ved etablering af en vuggestue, vil nærmiljøet hos byens dagplejere, udskiftes med en større enhed. Her er det alfa og omega, at der fokuseres på en selvstændighed enhed i paraplyorganisationen. Både hvad angår de fysiske lokaliteter og de fysiske udeområder. Samtidig er det af stor betydning, at der skal fokuseres på at udvikle vores allermindste til læringsparate børn. I denne sammenhæng er det absolut ikke skoleparatheden der skal sættes i front. Det er et arbejde, som man i dagplejeenhederne har kunnet tilpasse det enkelte barns behov. Hvis vi ønsker at forældrene skal tilvælge denne nye vuggestue fremfor dagplejernes mindre enheder, kræves der en hel del indholdsmæssigt visionært arbejde. For at sikre et attraktivt tilbud, som forældre ønsker at gøre brug af, skal vi sikre: De fysiske rammer indrettes med et læringsperspektiv, tryghed og faste strukturer (daglige rutiner) i fokus Man kan overveje, om en sådan ny institution, skal udvikles og designes af nuværende dagplejere, der om nogen kender til betydningen af trygge rammer, med plads til læring Der skal være en fysisk adskillelse mellem denne institution og resten af institutionen. Lige netop i denne aldersgruppe, ser vi det ikke som en fordel og et udviklingsperspektiv, at barnet er en del af noget større. Her er det vigtigere med nærheden og de faste strukturer. Opretholdelse af en bus i institutionen, til at servicere alle enhederne i den fælles institution, således også vuggestuebørnene. UDEOMRÅDERNE Det bliver selvsagt en stor udfordring og en spændende arkitektonisk og faglig udviklingsopgave, der skal sikre at udeområderne kan leve op til så forskellige behov som: Udfordrende, udviklende og inspirerende lege og opholdsområder for SKOLEBØRNENE i pauser fra undervisningen. Udfordrende, udviklende og inspirerende lege og opholdsområder for SFO-BØRNENE før og efter skoletiden. Udfordrende, udviklende og inspirerende lege og opholdsområder for BØRNEHAVEBØRNENE i dagligdagen til udvikling af børnene til læringsparate individer. Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 5/8

6 Udfordrende, udviklende og inspirerende lege og opholdsområder for VUGGESTUEBØRNE i dagligdagen med sovetider, leg og læring. Vi ønsker afspejlet i institutionens profil, at naturen som vi er velsignet med i kommunen, skal være en integreret del af tænkningen og læringen. Som en gennemgående pædagogisk vision, skal der gøres brug af naturens rum og faciliteter. Derfor ser vi det som en vital del at der tilknyttes en bus til organisationen, for at sikre at alle børn oplever så meget af. Desuden vil en bus til internt brug kunne lette det pres der vil være på udeområderne omkring M.C. Holm Skole. Derved vil man sikre, at børnene mærker og oplever ude i den rigtige natur, hvilket er et stort ønske og behov fra mange forældre. Fra vores faglige perspektiv, vil det være usagligt, at skulle lære børnene om naturen ved at høre en fugl fløjte på en IPad. Det vil samtidig være en nødvendighed, med differentierede indretninger, beliggenhed og muligheder, for at tilgodese de forskellige aldersgrupper behov. Derfor ser vi det af stor betydning at man skal overveje: Fastholdelse af brugen af madpakkehuset og faciliteterne ved Standpladsen, som har været fast pædagogisk base for Marollebo børnehave på Nordmors. Fastholdelse af både Lundkjærvej og Marollebo, for at sikrer læring i forskellige udemiljøer i området for børnehavebørnene. Fastholdelse af en intern bus i institutionen, vil på mange parametre sikre mangfoldigt brug af flere forskellige udeområder, fordelt flere steder i kommunen, og således kan man målrette indretningen af udeområderne omkring M.C. Holms Skole. EPILOG Skolebestyrelsen har med nærværende skrivelse, forsøgt at indføre Kommunalbestyrelsen i vores synspunkter omkring en strukturændring. Vi står selvfølgelig til rådighed, med yderligere information og visionært arbejde. Slutteligt mener vi, det er af allerstørste betydning, at vi ikke får skabt en institution, der på mange planer, måske kun hænger sammen i et regneark, mens indholdsdelen og det faglige perspektiv kommer i anden række. Vi tror på, at man ved allerstørste fokus på daglige rutiner, pædagogiske strukturer, kulturelt læringsfokus, tryghed og veletablerede udeområder kan skabe en fremtidssikret og stærk pædagogisk velfunderet institution. Vi ønsker blot ikke at fokusere på skoleparate børn men satser derimod på at skabe læringsparate børn, der i fremtiden vil blive de betydeligt bedste samfundsborgere. Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 6/8

7 I konteksten af, at M.C. Holms Skole er nationalt kendt og beundret for vores vandringspædagogik, med allerstørste fokus på kultur og kunsten som et bærende element i at skabe læringsparate børn, ønsker vi stilfærdigt, at Kommunalbestyrelsen vil sætte sig ind i vores faglige intentioner og visioner på børnenes vegne. Ikke mindst set i lyset af, at vi pr. 1. august er udpeget til foregangsskole for Undervisningsministeriets storstilede projekt: Den Åbne Skole og samtidig har tilknyttet et forskerteam fra Aalborg Universitet. M.C. Holms Skole er således indstillet på at være en institution på vandring mod en ny og anderledes udformning. Vi er forandringsparate i vores DNA, hvilket vores historie hidtil også bevidner. Således ser vi frem til i fællesskab, at udforme en faglig institution, hvor læring, forskning, kunst og kultur vil have høj prioritet. På Skolebestyrelsens vegne Tore Müller Formand, Skolebestyrelsen Rosenvej 7, 7900 Nykøbing Mors mobil: Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 7/8

8 TILLÆG TIL HØRINGSSVAR: NORDMORSSKOLEN SOM EN FRISKOLE ELLER LIGEVÆRDIG DEL AF DEN KOMMUNALE SKOLESTRUKTUR? Der foregår for tiden et arbejde for oprettelse af en friskole på Nordmors. Det blander vi os ikke i, som bestyrelse i det kommunale skolevæsen. Men vi forholder os udelukkende til det fremsatte forslag om bibeholdelse af et indskolingstilbud i Sejerslev: Med geografien og demografien som faktor, anerkender vi den kommunale vilje til at fastholde et kommunalt skoletilbud for vores børn i Nordmorsområdet. Vi anser det for vitalt, at der sikres en synergi mellem de to fysiske enheder, ved at indholdet på de to matrikler anskues som én helhed. Dvs. et lærerkollegie, der arbejder på to matrikler. Ved at lade Nordsmorsskolen blive en indskolingsskole til M.C. Holms Skolen, vil overgangen fra 3. klasse i Nordmors, til 4. klasse i Nykøbing blive sammenhængende, ved at det er kendte ansigter og undervisere, der arbejder på begge matrikler. Som udviklingsperspektiv, ønsker vi at gøre Nordmorsskolen til et læringsmiljø som udeskole. Disse faciliteter vil indgå som en naturlig del for alle elever i både M.C. Holms Skolens bygninger og Nordsmorsskolens men ikke mindst også i forhold til børnehavebørnene og vuggestuen. På den led ser vi en udviklende dagsorden for institutionen som et samlet hele, ved at området og lokaliteterne i Sejerslev skal tænkes ind som en stor del af visionerne for undervisningen og udviklingen af alle børnene i paraplyorganisationen. På den led, kan der dagligt sendes hold, grupper og klasser afsted fra Nykøbing til Sejerslev, og derved give en samlet større volumen og udnyttelse af rammerne på Nordmors. På Nordmors vil der være attraktive muligheder for praktiske inde- og udeaktiviteter for børn, der profiterer af et anderledes, roligt og nært skolemiljø. I den kontekst vil det faglige miljø på og omkring Nordmorsskolen, kunne udvikles og fastholdes i ligeværdigt samspil med M.C. Holms, på trods af det lave elevtal. Med udgangspunkt i tanken om opretholdelse af en bus i paraplyorganisationen, tilgodeses en mere fordelagtig og rimelig transporttid for de godt 35 børn der skal fragtes fra Nordmors til skole i klasse inde i Nykøbing. Bussen kan tjene som transportmiddel for disse til og fra skole. Og i de mellemliggende timer, vil bussen hovedopgave blive, at transporterer både skolebørn børnehavebørn og vuggestuebørn rundt på forskellige destinationer, som en naturlig del af organisationens fokus på vandringspædagogik og læring i uderum. For at sikre indhold og praktikken omkring Nordmorsskolen som indskolingsskole, ønsker vi således fokus på: Skolen indrettes og udvikles til udeskole En intern bus til forkortelse af transporttiden som en del af organisationens drift Fokus på skoleskift ved at have ét samlet lærekollegie Fokus på at bruge matriklen til brugbart pædagogisk arbejde med blandt andet børn der profiterer af et anderledes, roligt og nært skolemiljø. Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 8/8

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Efterspørgsel Thisted kommune sælger sig selv som en Grøn kommune, og dette fremstød understøtter Vilsund Børnehus i fuld udstrækning.

Efterspørgsel Thisted kommune sælger sig selv som en Grøn kommune, og dette fremstød understøtter Vilsund Børnehus i fuld udstrækning. Høringssvar vedr. udviklingsplanen fra Vilsund Børnehus - Her bliver sanserne stimuleret på en naturlig måde i en veletableret børnehave og vuggestue beliggende som Limfjordens perle i Vilsund. Faglig

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelser Brugerbestyrelser Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelser Brugerbestyrelser Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47526-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelser Brugerbestyrelser Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gennem tre forskellige processer drøftet

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014 Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Den store institution bør opdeles i satellitter, for at skabe tryghed for det enkelte barn. Inddrage 10 klasse elever i institutionen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Den 3. februar

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Randers Kommune Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Forord: Den politiske styregruppe for fremtidens skolevæsen har udvalgt og godkendt de bærende principper eller grundlaget

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

27/1 2015 Høringssvar om ny dagtilbudsstruktur i FMK 2015-2018 Personalet i Årslev Børnehave og Vuggestue er glade for at se, at I har udvalgt nogle principper i den nye dagtilbudsstruktur, som er med

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET MAN SKAL INDRETTE RUM TIL AT KUNNE INKLUDERE ALLE BØRN

AARHUS UNIVERSITET MAN SKAL INDRETTE RUM TIL AT KUNNE INKLUDERE ALLE BØRN MAN SKAL INDRETTE RUM TIL AT KUNNE INKLUDERE ALLE BØRN LÆRINGSMILJØER DER ER GODE FOR ALLE BØRN FREMMER INKLUSIONEN. VI VED, at børns adgang til højkvalitetsinstitutioner generelt øger deres intelligens,

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Ny institutionsstruktur

Ny institutionsstruktur Ny institutionsstruktur KL-konference om de nye fritidstilbud 26. februar 2015 Gitte Lohse Områdechef BUF Nørrebro-Bispebjerg 1 Børne- og Ungdomsforvaltningens organisering Den nuværende fritidsstruktur

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole.

Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole. Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole. Analyseområde Høringssvar 7. klasse Vi mener, at 7. klasse skal forblive på de små skoler. Vi indstiller

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.04-K04-1-14 Dato:25.1.2015 Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. I det følgende

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

TEMAER FRA MØDET DEN

TEMAER FRA MØDET DEN TEMAER FRA MØDET DEN 3.3.2016 Andet Dagtilbud Partnerskaber Børneog Unge Politik Skolegang Sundhed Forældresamarbejde Ungdomsuddannelse Fællesskab FORÆLDRESAMARBEJDE Fokus på indsats og støtte til barn

Læs mere

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud November 2016 PROGRAM 18.30-18.35: Velkomst og præsentation af aftenens program v. Borgmester Erik Buhl 18.35-18.50: Den brændende platform og formålet

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet

Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet Udarbejdet af Arbejdsgruppen omkring Starup-Tofterup. Vi er blevet opfordret til at komme med løsningsforslag, og det

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Strategi for fællesskaber for børn og unge FÆLLESSKABER MED FORSKELLIGHED

Strategi for fællesskaber for børn og unge FÆLLESSKABER MED FORSKELLIGHED 1 Fællesskaber for børn og unge Udvikling af fællesskaber er i fokus i Gentofte Kommune. Fællesskaber, hvor børn og unge oplever glæden ved at deltage. Fællesskaber med forskellighed, og fællesskaber der

Læs mere

Erfaringer og evidens udefra. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk

Erfaringer og evidens udefra. Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Erfaringer og evidens udefra Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Opsummering: Hvorfor grundskoler og overbygningsskoler Skoler for elever fra 7. til 9. klassetrin: Flere unge skal

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Skolebestyrelsen ved Staby skole Staby den 1. september 2011

Skolebestyrelsen ved Staby skole Staby den 1. september 2011 Høringssvar Skolebestyrelsen ved Staby skole Staby den 1. september 2011 Udvalget for børn og unges peger i sit forslag til en ny skolestruktur, på en lukning af Staby skole, med det beskedne provenu på

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Input fra Skolen ved Tuse Næs Debatmøde blev afholdt mandag d. 23. marts 2014 på afdeling Tuse, hvor der var omkring 60 fremmødt. Forsat god debat! Bæredygtige skoler og

Læs mere

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2016-2020 1 Indhold Resume... 3 Introduktion til Helhedsplan 2016 2020... 3 Udfordringer... 3 Struktur... 4 Ressourcer... 4 Helhedsplan struktur og

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter Vuggestuen At føle at egne personlige grænser respekteres At styrke sit selvværd. At udvikle /videreudvikle kompetencer At lære at bede om hjælp. At lege alene. Vi er anerkendende i vores relationer til

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Konkrete input fra dagen:

Konkrete input fra dagen: Og en appel til forældrene: Kære forældre. Vær jeres rolle voksen. Tag ansvar for dit barn, dets opdragelse, dannelse og værdier. Stå fast, vær konsekvent og fralæg dig ikke ansvaret ved at lægge det over

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Fælles udgangspunkt for scenarierne

Fælles udgangspunkt for scenarierne Fælles udgangspunkt for scenarierne Der skal være sammenhæng mellem bosætningspolitik og skolepolitik. Én skole, én matrikel, én bestyrelse, én ledelse. 10. klassecenteret skal bestå. Undervisningstilbud

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole.

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Modtaget d. 27/08 kl. 11:56 Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Det er rystende, man vil lukke vores skole fundamentet for hele vores landsby og dens sammenhold. Især efter der blevet lovet,

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Blaabjergegnens Dagtilbud 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Strategi. Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Dokumentnr.: 727-2013-151940 side 1

Strategi. Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Dokumentnr.: 727-2013-151940 side 1 Strategi Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Dokumentnr.: 727-2013-151940 side 1 Strategi Sammen udvikler vi vores børn med fokus på den enkelte som en del af fremtidens samfund. Med stadigt stigende velstand

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 10. maj Tid Tilstede: Afbud: 1 Valg af mødeleder. 2 Elever

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 10. maj Tid Tilstede: Afbud: 1 Valg af mødeleder. 2 Elever Dagsorden Dato 10. maj 2011 Tid 18-21 TL Tilstede: Afbud: 1 Valg af mødeleder 2 Elever 3 Skolestruktur Orientering og drøftelse. Bydelsmøder. Bilag 4 Kontrakter for 2011 2012 Orientering og drøftelse Bilag

Læs mere

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole!

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole! En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed Velkommen til Ugelbølle Friskole! Ugelbølle Friskole vil være det foretrukne skolevalg i lokalområdet, kendetegnet ved højt fagligt niveau

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers, den 23. oktober 2014. Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers Lærerforening har nedenstående kommentarer i forbindelse med forslaget om Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Opsamling fra Gensidig inspiration og refleksion.

Opsamling fra Gensidig inspiration og refleksion. Opsamling fra Gensidig inspiration og refleksion. Fremtidens elev Elevernes engagement i fremtidens elev En 5. klasses elev giver udtryk for faglige ambitioner og globalisering det de lærer skal give mening

Læs mere

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Formandens beretning 15/4 2015

Formandens beretning 15/4 2015 Formandens beretning 15/4 2015 Vi var pr. 5/9 2014 110 elever fordelt på 81 familier. Dette er 2 elever mindre end 5/9 2013, men nu er vi 119. Der går næsten ikke en uge, uden der er nye forespørgsler.

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere