HØRINGSSVAR SERVICEPLAN 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSSVAR SERVICEPLAN 2020"

Transkript

1 HØRINGSSVAR SERVICEPLAN 2020 en institution på vandring Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 1/8

2 EN INSTITUTION PÅ VANDRING PROLOG Skolebestyrelsen for Nordmorsskolen og M.C. Holms Skole fremsender hermed vores input til de af de politiske grupper i kommunalbestyrelsens udmeldte forslag til ændringer på strukturen på børne- og ungeområdet i Morsø Kommune. Dette høringssvar tager udgangspunkt i: Ændringer på tilhørsforhold for de mindste klasser på hhv. M.C. Holms Skole og Dueholm Ændringer af børnehavestrukturen i Nykøbing by og omegn, og udvidelse af M.C. Holms Skolens overordnede institutionsform (Paraply-institution) Etablering af vuggestuetilbud i forbindelse med M.C. Holms Skolens overordnede institutionsform (Paraplyorganisation) Velvidende at der arbejdes på etablering af en friskole på Nordmors, tager vi som tillæg til høringssvaret udgangspunkt i : Ændringer, men dog fastholdelse, af et kommunalt skoletilbud på Nordmors Skolebestyrelsen anerkender, at der i kommunens husholdningsbudget for årene fremover, er store demografiske udfordringer. Således er justeringer på hele serviceområdet i kommunen nødvendige, og en forandret struktur skal udvikles. Det arbejde vil vi gerne deltage proaktivt i, for vi anerkender, at også skole og daginstitutionsområdet skal underlægges en strukturel ændring. Samtidig ønsker vi at understrege, at strukturelle ændringer for vore mindste borgere skal foretages ud fra faglige visioner. At lade en økonomiserende tankegang herske, således at vi som individer betragtes som decimaler i et regneark, vil kun skabe større udgifter i årene fremover. Der vil være mange ubekendte ift. den foreslåede ændring af strukturen: Trafikale udfordringer (infrastruktur) omkring midtbyen Pædagogisk sammenhængskraft Manglende valgmuligheder for vore mindste Udearealer Hvor mange forældre vil reelt følge med over i den nye struktur Vil der etableres friskoler/private institutioner til at dække forældrenes ønsker og behov Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 2/8

3 Og således kan man ridse flere ting op. Men hvor om alting er, tager dette høringssvar udgangspunkt i, hvordan vi kan forestille os en løsning af en ændret struktur kan udformes set fra et fagligt, fysisk og visionært synspunkt. FORANDRINGSVILLIG M.C. HOLMS SKOLE Fra overbygningsskole til grundskole til? Ud fra et fagligt indholdsmæssigt perspektiv, ser vi fremover muligheder for at drive en god skole og et godt dagtilbud på M.C. Holm med sammenhængende fagligt fokus på barnet fra 0-10 år (0.-3. klasse) jf. det politiske oplæg. Vi ser samtidig også gode muligheder i at fastholde en tosporet skole fra klasse på M.C. Holms skole og flersporet klasse på Dueholm. Hertil mener vi at kunne bidrage til beslutningsprocessen med faktuelle tal omkring børnetal og faglokaler. Denne manøvre kan med politisk velvilje udmøntes ved at ændre byen til ét samlet skoledistrikt. Som eksempel kan man vælge en model, hvor f. eks. 6 klasser med 99 børn i 4. klasserne (nuværende struktur for Nordmors, M.C. Holm og Dueholm) indskrives i ét skoledistrikt Nykøbing med fordelingen 2 klasser på både M.C. Holms Skole og Dueholm. På den led skabes provenuet matchende den besparelse, som foreligger i det nuværende oplæg fra kommunalbestyrelsen. Det vil betyde en løsning uden at skulle investere i nye faglokaler og fysiske rammer desangående. Samtidig vil man sikre et styrket lærerkollegie med flere faggrupper samlet på M.C. Holms Skolen grundet de ældre klassetrins læseplaner. Og ikke mindst vil de yngste skolebørn, stadig have de lidt ældre at afkode og inspireres af. Ydermere sikrer man en valgmulighed for kommunens skolesøgende børn og deres forældre. Ved at gennemføre denne model i klasse, mener vi at kunne dokumentere en samlet besparelse på kr. 3,5 millioner. Dvs. at en ændring af elevtildelingsproceduren, kan sikre: En besparelse med et provenu på 5 klasser á = 3,5 millioner ved den fulde indfasning i overslagsårene Fastholdelse af et fagligt mangfoldigt lærerkollegie Muligheden for at tænke sammenhængende læringsperspektiver for barnet fra 0 til 14 år. Valgmulighed for forældre til børn i klasse. Besparelse af anlægsudgifter til udvidelse af faglokalerne på Dueholmskolen Fastholdelse af mellemgruppen på hhv. M.C. Holms Skole og Dueholm, vil kræve en ændret ledelsesstruktur af de to enheder. Således vil M.C. Holms Skole skulle indgå i fællesskabet med Dueholmskolen og 10 eren. I det perspektiv, skal der sikres en struktur, der tilgodeser at M.C. Holms Skolen Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 3/8

4 også skal kunne rumme afdelingen på Nordmorsskolen (hvis denne ikke etableres som friskole), børnehave(r) og vuggestue, i samklang med Skomagerhus og Nykøbing Hallen. Således kræves en dybdegående beskrivelse af visioner og indhold for de enkelte dele af den samlede institution, der sikrer, at M.C. Holms Skolens særegne styrker og sammenhængskraft sikres både ledelsesmæssigt og økonomisk. Det er vigtigt, at der forbliver to selvstændige skoler i Nykøbing. BØRNEHAVEN PÅ FLERE MATRIKLER Morsø Kommune er ikke Aarhus eller Aalborg. Dvs. vi historisk ikke i udpræget grad har brugt vuggestuer og store enheder, men vi er vant til dagplejere og mindre institutioner. Mange undersøgelser, og læserbreve i høringsfasen, viser også, at forældre er mest trygge ved mindre enheder, hvor man kan sikre samme struktur dag ud og dag ind, for de mindste. Derved kan man sikre tryghed for børnene, der netop i den periode i starten af livet er i gang med mentalt, socialt og strukturelt at opbygges og udvikles til at blive morgendagens værdiskabende morsingboere. Helt lavpraktisk ser vi store udfordringer ift. f. eks. aflevering og afhentning af børnehavebørnene i spidsbelastede tidspunkter. Ex.: 250 børn der skal hentes/afleveres mandag og fredag med skiftetøj, flyverdragter og madpakker. Det kræver en voldsom udvidelse af den kapacitet, som infrastrukturen skal kunne magte. For at sikre valgmulighed, diversitet i de kommunale udviklingstilbud, og mangfoldighed i udeområder foreslår vi med fagligheden in mente: Udvidelse af de fysiske rammer på Marollebo til en normering på 100 børn. Udeområderne vil stadig kunne rumme de ekstra børn. Herved skal der kun finansieres en udvidelse, og ikke et helt nybyggeri. Tilstandsrapport for de nuværende bygninger, underbygger at bygningerne er i fornem stand til videreførelse af institution på matriklen. Opførelse af fysiske rammer omkring M.C. Holm, til en normering på 150 børn (i stedet for de 250 i det nuværende oplæg). Dette vil skabe bedre muligheder for den fysiske indretning både ude og inde for de 150 børn, der skal opdeles i en selvstændighed enhed fra skole og vuggestue. Samtidig vil det lette trykket på de trafikale udfordringer i området. Opretholdelse af en bus i institutionen, til at servicere alle enhederne i den fælles institution, således også børnehavens børn. Udvidelsen af Marollebo finansieres via færre etableringsudgifter på M.C. Holms Skole. Med vandringspædagogikken vil muligheden for internt at råde over bus højne kvaliteten i tilbuddet. Ud over MCH-børnehaven vil der stadig tilbydes indholdsmæssigt forskellige tilbud til vores børn på hhv. Lundkjærvej og Marollebo. Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 4/8

5 Det vil nogenlunde være udgiftsneutralt at have børnehavebørnene i Nykøbing fordelt på de tre matrikler, fremfor på to. VUGGESTUEN Ved etablering af en vuggestue, vil nærmiljøet hos byens dagplejere, udskiftes med en større enhed. Her er det alfa og omega, at der fokuseres på en selvstændighed enhed i paraplyorganisationen. Både hvad angår de fysiske lokaliteter og de fysiske udeområder. Samtidig er det af stor betydning, at der skal fokuseres på at udvikle vores allermindste til læringsparate børn. I denne sammenhæng er det absolut ikke skoleparatheden der skal sættes i front. Det er et arbejde, som man i dagplejeenhederne har kunnet tilpasse det enkelte barns behov. Hvis vi ønsker at forældrene skal tilvælge denne nye vuggestue fremfor dagplejernes mindre enheder, kræves der en hel del indholdsmæssigt visionært arbejde. For at sikre et attraktivt tilbud, som forældre ønsker at gøre brug af, skal vi sikre: De fysiske rammer indrettes med et læringsperspektiv, tryghed og faste strukturer (daglige rutiner) i fokus Man kan overveje, om en sådan ny institution, skal udvikles og designes af nuværende dagplejere, der om nogen kender til betydningen af trygge rammer, med plads til læring Der skal være en fysisk adskillelse mellem denne institution og resten af institutionen. Lige netop i denne aldersgruppe, ser vi det ikke som en fordel og et udviklingsperspektiv, at barnet er en del af noget større. Her er det vigtigere med nærheden og de faste strukturer. Opretholdelse af en bus i institutionen, til at servicere alle enhederne i den fælles institution, således også vuggestuebørnene. UDEOMRÅDERNE Det bliver selvsagt en stor udfordring og en spændende arkitektonisk og faglig udviklingsopgave, der skal sikre at udeområderne kan leve op til så forskellige behov som: Udfordrende, udviklende og inspirerende lege og opholdsområder for SKOLEBØRNENE i pauser fra undervisningen. Udfordrende, udviklende og inspirerende lege og opholdsområder for SFO-BØRNENE før og efter skoletiden. Udfordrende, udviklende og inspirerende lege og opholdsområder for BØRNEHAVEBØRNENE i dagligdagen til udvikling af børnene til læringsparate individer. Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 5/8

6 Udfordrende, udviklende og inspirerende lege og opholdsområder for VUGGESTUEBØRNE i dagligdagen med sovetider, leg og læring. Vi ønsker afspejlet i institutionens profil, at naturen som vi er velsignet med i kommunen, skal være en integreret del af tænkningen og læringen. Som en gennemgående pædagogisk vision, skal der gøres brug af naturens rum og faciliteter. Derfor ser vi det som en vital del at der tilknyttes en bus til organisationen, for at sikre at alle børn oplever så meget af. Desuden vil en bus til internt brug kunne lette det pres der vil være på udeområderne omkring M.C. Holm Skole. Derved vil man sikre, at børnene mærker og oplever ude i den rigtige natur, hvilket er et stort ønske og behov fra mange forældre. Fra vores faglige perspektiv, vil det være usagligt, at skulle lære børnene om naturen ved at høre en fugl fløjte på en IPad. Det vil samtidig være en nødvendighed, med differentierede indretninger, beliggenhed og muligheder, for at tilgodese de forskellige aldersgrupper behov. Derfor ser vi det af stor betydning at man skal overveje: Fastholdelse af brugen af madpakkehuset og faciliteterne ved Standpladsen, som har været fast pædagogisk base for Marollebo børnehave på Nordmors. Fastholdelse af både Lundkjærvej og Marollebo, for at sikrer læring i forskellige udemiljøer i området for børnehavebørnene. Fastholdelse af en intern bus i institutionen, vil på mange parametre sikre mangfoldigt brug af flere forskellige udeområder, fordelt flere steder i kommunen, og således kan man målrette indretningen af udeområderne omkring M.C. Holms Skole. EPILOG Skolebestyrelsen har med nærværende skrivelse, forsøgt at indføre Kommunalbestyrelsen i vores synspunkter omkring en strukturændring. Vi står selvfølgelig til rådighed, med yderligere information og visionært arbejde. Slutteligt mener vi, det er af allerstørste betydning, at vi ikke får skabt en institution, der på mange planer, måske kun hænger sammen i et regneark, mens indholdsdelen og det faglige perspektiv kommer i anden række. Vi tror på, at man ved allerstørste fokus på daglige rutiner, pædagogiske strukturer, kulturelt læringsfokus, tryghed og veletablerede udeområder kan skabe en fremtidssikret og stærk pædagogisk velfunderet institution. Vi ønsker blot ikke at fokusere på skoleparate børn men satser derimod på at skabe læringsparate børn, der i fremtiden vil blive de betydeligt bedste samfundsborgere. Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 6/8

7 I konteksten af, at M.C. Holms Skole er nationalt kendt og beundret for vores vandringspædagogik, med allerstørste fokus på kultur og kunsten som et bærende element i at skabe læringsparate børn, ønsker vi stilfærdigt, at Kommunalbestyrelsen vil sætte sig ind i vores faglige intentioner og visioner på børnenes vegne. Ikke mindst set i lyset af, at vi pr. 1. august er udpeget til foregangsskole for Undervisningsministeriets storstilede projekt: Den Åbne Skole og samtidig har tilknyttet et forskerteam fra Aalborg Universitet. M.C. Holms Skole er således indstillet på at være en institution på vandring mod en ny og anderledes udformning. Vi er forandringsparate i vores DNA, hvilket vores historie hidtil også bevidner. Således ser vi frem til i fællesskab, at udforme en faglig institution, hvor læring, forskning, kunst og kultur vil have høj prioritet. På Skolebestyrelsens vegne Tore Müller Formand, Skolebestyrelsen Rosenvej 7, 7900 Nykøbing Mors mobil: Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 7/8

8 TILLÆG TIL HØRINGSSVAR: NORDMORSSKOLEN SOM EN FRISKOLE ELLER LIGEVÆRDIG DEL AF DEN KOMMUNALE SKOLESTRUKTUR? Der foregår for tiden et arbejde for oprettelse af en friskole på Nordmors. Det blander vi os ikke i, som bestyrelse i det kommunale skolevæsen. Men vi forholder os udelukkende til det fremsatte forslag om bibeholdelse af et indskolingstilbud i Sejerslev: Med geografien og demografien som faktor, anerkender vi den kommunale vilje til at fastholde et kommunalt skoletilbud for vores børn i Nordmorsområdet. Vi anser det for vitalt, at der sikres en synergi mellem de to fysiske enheder, ved at indholdet på de to matrikler anskues som én helhed. Dvs. et lærerkollegie, der arbejder på to matrikler. Ved at lade Nordsmorsskolen blive en indskolingsskole til M.C. Holms Skolen, vil overgangen fra 3. klasse i Nordmors, til 4. klasse i Nykøbing blive sammenhængende, ved at det er kendte ansigter og undervisere, der arbejder på begge matrikler. Som udviklingsperspektiv, ønsker vi at gøre Nordmorsskolen til et læringsmiljø som udeskole. Disse faciliteter vil indgå som en naturlig del for alle elever i både M.C. Holms Skolens bygninger og Nordsmorsskolens men ikke mindst også i forhold til børnehavebørnene og vuggestuen. På den led ser vi en udviklende dagsorden for institutionen som et samlet hele, ved at området og lokaliteterne i Sejerslev skal tænkes ind som en stor del af visionerne for undervisningen og udviklingen af alle børnene i paraplyorganisationen. På den led, kan der dagligt sendes hold, grupper og klasser afsted fra Nykøbing til Sejerslev, og derved give en samlet større volumen og udnyttelse af rammerne på Nordmors. På Nordmors vil der være attraktive muligheder for praktiske inde- og udeaktiviteter for børn, der profiterer af et anderledes, roligt og nært skolemiljø. I den kontekst vil det faglige miljø på og omkring Nordmorsskolen, kunne udvikles og fastholdes i ligeværdigt samspil med M.C. Holms, på trods af det lave elevtal. Med udgangspunkt i tanken om opretholdelse af en bus i paraplyorganisationen, tilgodeses en mere fordelagtig og rimelig transporttid for de godt 35 børn der skal fragtes fra Nordmors til skole i klasse inde i Nykøbing. Bussen kan tjene som transportmiddel for disse til og fra skole. Og i de mellemliggende timer, vil bussen hovedopgave blive, at transporterer både skolebørn børnehavebørn og vuggestuebørn rundt på forskellige destinationer, som en naturlig del af organisationens fokus på vandringspædagogik og læring i uderum. For at sikre indhold og praktikken omkring Nordmorsskolen som indskolingsskole, ønsker vi således fokus på: Skolen indrettes og udvikles til udeskole En intern bus til forkortelse af transporttiden som en del af organisationens drift Fokus på skoleskift ved at have ét samlet lærekollegie Fokus på at bruge matriklen til brugbart pædagogisk arbejde med blandt andet børn der profiterer af et anderledes, roligt og nært skolemiljø. Høringssvar SERVICEPLAN 2020, Nordmorsskolen og M.C. Holms Skoles Skolebestyrelse Side 8/8

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole.

Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole. Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole. Analyseområde Høringssvar 7. klasse Vi mener, at 7. klasse skal forblive på de små skoler. Vi indstiller

Læs mere

Udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune 2008-2014

Udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune 2008-2014 Udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune 28-214 Skolestruktur Skoleafdelingen 27 Forord Silkeborg Kommune arbejder i øjeblikket med en grundig analyse af skolestrukturen, en analyse som i 26 blev

Læs mere

Høringssvar til budget 2016

Høringssvar til budget 2016 Høringssvar til budget 2016 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Gitte Pallesen Dato: 16-09-2015 Version nr.: 2 00.30.00-S00-1-14 Indholdsfortegnelse - Høringssvar Del 1: Høringssvar frem til tirsdag den 15. september

Læs mere

Indkomne høringssvar til Forslag om ny organisering af børneområdet Bæredygtigt Børneområde. Del 2/4: Indsigelser fra borgere

Indkomne høringssvar til Forslag om ny organisering af børneområdet Bæredygtigt Børneområde. Del 2/4: Indsigelser fra borgere Indkomne høringssvar til Forslag om ny organisering af børneområdet Bæredygtigt Børneområde. Del 2/4: Indsigelser fra borgere Børne- og Ungdomsudvalget - august 2014 Indkomne høringssvar til Forslag om

Læs mere

Beslutningsgrundlag for udviklingen af. Espergærde Skole Læring med Karakter!

Beslutningsgrundlag for udviklingen af. Espergærde Skole Læring med Karakter! Beslutningsgrundlag for udviklingen af Espergærde Skole Juni 05 Folkeskolens formål. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

li li li li li li li li li li li li

li li li li li li li li li li li li DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE1939 iffvb li El li li li li li li mm li li li li li li li li li li li li Dagtilbud Aabenraa Kommune Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar Acadre 14/30337

Læs mere

Analyse af fordele og ulemper ved ny skolestruktur i Faaborg by. Udarbejdet af Oxford Research, februar 2015

Analyse af fordele og ulemper ved ny skolestruktur i Faaborg by. Udarbejdet af Oxford Research, februar 2015 Analyse af fordele og ulemper ved ny skolestruktur i Faaborg by Udarbejdet af Oxford Research, februar 2015 Analyse af fordele og ulemper ved ny skolestruktur i Faaborg By Udarbejdet af Oxford Research

Læs mere

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Til Skole- og Børneudvalget 11. maj 2013 Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Forvaltningens plan kan ved første øjekast se tilforladelig ud, men med bestyrelsens indgående kendskab til Dagplejen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud i Middelfart Kommune.

Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud i Middelfart Kommune. Idékatalog. Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud i Middelfart Kommune. Oktober 2012 Side 1 Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud fra 2013 og frem. Regeringen

Læs mere

Børne og undervisningsudvalget Ringsted Kommune. Nordrup d. 24. juli 2015. Høringssvar: To modeller for styrkelse af samarbejdet i landdistrikter.

Børne og undervisningsudvalget Ringsted Kommune. Nordrup d. 24. juli 2015. Høringssvar: To modeller for styrkelse af samarbejdet i landdistrikter. Børne og undervisningsudvalget Ringsted Kommune Nordrup d. 24. juli 2015. Høringssvar: To modeller for styrkelse af samarbejdet i landdistrikter. De to modeller er blevet drøftet på et LMU-møde i Nordbakkens

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Input fra Skolen ved Tuse Næs Debatmøde blev afholdt mandag d. 23. marts 2014 på afdeling Tuse, hvor der var omkring 60 fremmødt. Forsat god debat! Bæredygtige skoler og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Høringssvar fra SMU dagtilbud vedr. Budget 2016.

Høringssvar fra SMU dagtilbud vedr. Budget 2016. Dagtilbud Høringssvar fra SMU dagtilbud vedr. Budget 2016. SMU dagtilbud anerkender, at Favrskov Kommune fremadrettet har økonomiske udfordringer, især set i lyset af det af regeringen indførte omprioriteringsbidrag.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Delrapport 1. Masterplan Børn og Kultur

Delrapport 1. Masterplan Børn og Kultur Delrapport 1 Masterplan Børn og Kultur Indholdsfortegnelse Delrapport 1 - Masterplan Børn og Kultur 1 FORORD... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Hvorfor en Masterplan... 4 2.2 Masterplanens opdrag... 6 2.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Turnus Dagtilbud Foranalyse. Oktober 2011

Turnus Dagtilbud Foranalyse. Oktober 2011 Turnus Dagtilbud Foranalyse Oktober 2011 1 INDLEDNING... 3 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 3 1.2 INDHOLD... 4 1.3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 4 2 DAGTILBUDSOMRÅDET... 11 2.1 LOVGIVNING OG OVERORDNEDE RAMMER...

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsen

Kandidater til skolebestyrelsen Kandidater til skolebestyrelsen Adil Erdem Emil Erdem, elev i 7D Jeg er ikke i tvivl om at både lærerne og ledelsen gør deres bedste. Men hermed er det ikke sagt, at der ikke kan tænkes og udvikles videre

Læs mere

Samlet Høringssvar til Budget 2014-17

Samlet Høringssvar til Budget 2014-17 Samlet Høringssvar til Budget 2014-17 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 20.09.2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Administration/stabe... 3 Dagtilbud Børn... 6 Plan

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Skolestruktur 2012 Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Børne- og Undervisningsudvalget har igangsat en debat om, hvordan skolestrukturen i Ringsted Kommune bedst

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 27.11.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 27.11.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 27.11.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 3. Folkeskolereform - faglig udmøntning (2013-0222739) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 3. Folkeskolereform

Læs mere

Turnus Dagtilbud Foranalyse. Oktober 2011

Turnus Dagtilbud Foranalyse. Oktober 2011 Turnus Dagtilbud Foranalyse Oktober 2011 1 INDLEDNING... 3 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 3 1.2 INDHOLD... 4 1.3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 4 2 DAGTILBUDSOMRÅDET... 11 2.1 LOVGIVNING OG OVERORDNEDE RAMMER...

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger. Status på Dagtilbudsområdet 2015 1/30

Faglige kvalitetsoplysninger. Status på Dagtilbudsområdet 2015 1/30 Faglige kvalitetsoplysninger Status på Dagtilbudsområdet 2015 1/30 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. DAGTILBUDSSTRUKTUREN... 4 DAGTILBUDSTYPE... 4 BØRNETAL... 4 PERSONALERESSOURCER... 5 ÅBNINGSTID...

Læs mere