RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR ISIS-PROJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR ISIS-PROJEKTER"

Transkript

1 9. maj 2003 RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR ISIS-PROJEKTER

2 Råd, regler og retningslinier for ISIS-projekter Indledning Denne vejledning giver en kort beskrivelse af procedurer, regler og retningslinier for opstart og administration af projekter, der foregår i regi af ISIS Katrinebjerg. Overvejer man at etablere et ISIS-projekt, er det vigtigt at være opmærksom på to forhold: 1. ISIS yder kun støtte til finansiering af offentlige forskeres del af budgettet for et samarbejdsprojekt. Det kan altså aldrig komme på tale at ISIS yder økonomisk støtte til deltagende private virksomheder. 2. Til trods for at kun de offentlige forskere modtager økonomisk tilskud fra ISIS, stilles der krav omkring budgettering og regnskabsaflæggelse til samtlige projektets parter - dvs. også til private virksomheder, og forskningsinstitutioner, der deltager i projektet uden finansiering fra ISIS. Dette er en konsekvens af kravet om dokumenteret samarbejde i ISIS-projekter. Når et ISIS-projekt er etableret, stiller ISIS altså krav til alle projektets parter uafhængigt af om de modtager direkte økonomisk støtte fra ISIS eller ej. Det skal understreges, at nedenstående regler og frister omkring f.eks. rapportering og regnskab er udsprunget af tilsvarende krav til ISIS omkring rapportering til blandt andet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, VTU. Det er derfor essentielt, at frister o.lign. overholdes, således at ISIS rapporteringer til VTU-ministeriet og ISIS styregruppe bliver så fuldstændige som muligt. Nærværende retningslinier kan kun fraviges ved skriftlig aftale med ISIS-ledelsen. Ansøgningsfasen Forslag til samarbejdsprojekter kan løbende sendes til ISIS-ledelsen. Send en kort beskrivelse, der skitserer temaet, deltagerne og deres interesse i idéen, ressourcer og eventuelt varighed. Vi foretrækker at forslag indsendes pr. til idet det giver en nemmere og hurtigere sagsbehandling. Forslag kan dog også sendes med almindelig post til: ISIS Katrinebjerg, c/o Alexandra Instituttet, Åbogade 34, 8200 Aarhus N. Er man i tvivl om, hvorvidt en idé eller et forslag falder inden for ISIS indsatsområder, kan man kontakte ISIS, før der laves en skriftlig henvendelse. Endvidere tilrådes det at konsultere ISIS hjemmesider (http://www.isis.alexandra.dk), idet der her findes mere detaljerede beskrivelser af blandt andet ISIS indsatsområder og organisering. Beskrivelserne her vil løbende blive revideret og uddybet. 2

3 Det er meget svært at opstille generelle retningslinier for indholdet af et ISIS-projekt. Men for at et projekt kan komme i betragtning, skal det dog blandt andet indeholde: klare og afbalancerede samarbejdsaspekter mellem offentlige forskere og erhvervsliv, en høj forskningsmæssig kvalitet, klare erhvervsmæssige potentialer samt en klar IT-forskningsprofil. Desuden ser ISIS gerne at projekter: styrker forskeruddannelse og bidrager til udvikling af stærke forsknings- og uddannelsesmiljøer. Som eksempler kan nævnes at ISIS foretrækker projekter: hvor deltagerne selv finansierer en betragtelig del af budgettet, typisk 50-75%, hvor der personalemæssigt sikres en god og kontinuert bemanding hvor seniorforskere vælger at deltage via egne/institutionens midler og ikke finansieres (frikøbes) af ISIS med deraf følgende risiko for udvanding af uddannelsesmiljøet. Da ISIS-ledelsen har omfattende kendskab til it-forskning og udvikling i Danmark kan ISIS om nødvendig være behjælpelig med at finde de rette partnere altså fungere som aktiv match-maker. Nøgleordet i denne proces er: dialog. Projektudformning På baggrund af det indsendte forslag startes en forhandling omkring etablering af et ISISprojekt. Hvis idéen er bæredygtig, udarbejder ansøgerne i samarbejde med den områdeansvarlige: en projektbeskrivelse et projektbudget en tidsplan Projektbeskrivelsen Omfanget af projektbeskrivelsen afhænger i vid udstrækning af det konkrete projekt herunder selvfølgelig i høj grad af projektets størrelse. Projektbeskrivelsen skal dog udover at beskrive selve projektet dokumentere projektets it forskningsmæssige kvalitet og samarbejdsaspekter dokumentere deltagernes forskningskompetence inden for området. Det er en klar fordel at en etableret seniorforsker har projektet som sin hovedaktivitet. beskrive deltagernes kommercielle interesse i projektet beskrive deltagernes forsknings- og videnskabelige interesse i projektet 3

4 beskrive de forventede kommercielle resultater af projektet f.eks. i form af prototyper, produkter etc. beskrive de forventede forskningsresultater af projektet herunder forskningspublikationer etc. Projektbudget Ansøgerne udarbejder et budget for projektet, der dels beskriver de enkelte parters engagement i projektet i form af arbejdskraft, udstyr, rejsemidler etc. og dels et samlet budget for projektet. Ved beregning af ISIS-tilskuddet til et projekt tages dog både økonomi og personressourcer i betragtning. Et samarbejdsprojekt kræver en rimelig/ligeværdig involvering (ikke blot økonomisk) af alle parter. Denne tommelfingerregel gælder således både når man ser på økonomi og investerede personressourcer. ISIS tilstræber, at virksomheder og forskningsinstitutioner kan benytte deres normale budgetterings- og regnskabsrutiner i ISIS-projekter. Selve udformningen af budgettet, herunder de enkelte budgetposter, kan variere fra projekt til projekt og mellem de enkelte parter i et projekt. Dette kan skyldes at projektet eller deltageren har nogle specielle udgiftsposter eller at projektets parter har forskellige måder at opgøre/dokumentere et forbrug. Når projektets parter aflægger regnskab, skal der være en klar sammenhæng mellem de enkelte poster i budget og regnskab. ISIS tilstræber, at virksomheder og forskningsinstitutioner kan benytte deres normale budgetterings- og regnskabsrutiner i ISIS-projekter. Eksempel på udformning og indhold af et overordnet projektbudget: Budgetpost ISIS Uni Virks1 Virks2 I alt Lønninger Rejser Udstyr... Diverse driftsudgifter Direkte omkostninger i alt Overhead (20%) Omkostninger i alt Denne tabel kan suppleres med opgørelse over budgetterede personressourcer (mandtid) og udgiftsfordeling på finansår. 4

5 Ved opstilling af budgettet skal man endvidere være opmærksom på følgende: Hvis én eller flere af projektets parter modtager tilskud til projektet fra andre offentlige institutioner - herunder EU - skal omfanget heraf klart fremgå af projektbeskrivelse og budget. I det omfang projektets parter overvejer at købe ydelser, udstyr og/eller software fra firmaer, hvori man selv har interesser, skal det som hovedregel ske ved, at dette firma deltager i projektet, og at firmaet så bidrager hermed som sin del af finansieringen. ISIS accepterer ikke at parters køb af hinanden figurerer i budgettet. Udstyrsanskaffelser skal afskrives. Normalt edb-udstyr forventes afskrevet over 3 år. Det betyder, at kortvarige projekter ikke skal forvente en fuldstændig dækning af udstyrsanskaffelser. Eks.: Til et projekt med en løbetid på 1 år skal forskergruppen anskaffe 3 PC ere. Som en tommelfingerregel vil ISIS kun give støtte svarende til 1 PC er, idet udstyrets levetid på forskningsinstitutionen rækker langt ud over ISIS-projektets løbetid. Tilsvarende gælder virksomheders udstyrsanskaffelser, idet kun den afskrevne del kan tælle med som medfinansiering. For virksomheder gælder, at værdien af medarbejdertimer, som indskydes i et projekt fastsættes til en gennemsnitlig timesats på max. 600 kr. pr. time, inklusiv et evt. overhead på 20% af løn og rejser. Budgettet skal være opdelt i uafhængige, identificerbare budgetposter. Det er f.eks. ikke acceptabelt med en udgiftspost, der hedder Løn og rejser. ISIS yder op til 20% af de direkte udgifter i overhead (administrationsbidrag) til de forskningsinstitutioner, der administrerer projektbevillingen. Bemærk at der også skal udarbejdes et budget for forskningsinstitutionernes medfinansiering f.eks. i form af deltagende forskere i projektet og finansiering af Ph.D.-stipendier. Tidsplan Har projektet lang løbetid skal tidsplanen indeholde identificerbare milestones, således at der findes nogle klare målepunkter for projektets fremdrift. Udformning af en samarbejdsaftale ISIS FoU-aftale Når alle parter er enige om indholdet af projektet, skal der udformes og underskrives en samarbejdsaftale (Forksnings- og Udviklings-aftale, FoU-aftale). ISIS har en standardaftale, der danner udgangspunkt for aftaleudformningen. Denne aftale tager blandt andet hånd om centrale punkter som organisering, fortrolighed samt ejendoms- og udnyttelsesret til resultater af samarbejdsprojektet. En kopi af ISIS skabelon til en FoU-aftale kan rekvireres hos ISIS eller hentes på ISIS hjemmesider. Selvom vi kalder det en standardaftale, er det ikke meningen, at alle ISIS-projekter skal have fuldstændig enslydende aftaler. Det betyder blot, at ISIS standardaftale/aftaleskabe- 5

6 lon skal være udgangspunktet for aftaleudformningen. Formålet hermed er at sikre, at arbejdet med at få udarbejdet en aftale starter på nogenlunde neutral grund. ISIS er dog indstillet på i videst muligt omfang at tage hensyn til de enkelte projekters ønsker til udformningen. ISIS aftaleskabelon og tilhørende vejledning kan ses på ISIS hjemmeside. Projekthåndbogen Når aftalen er underskrevet, udarbejder projektlederne (evt. i samarbejde med ISIS) en Projekthåndbog for projektet. Projekthåndbogen er udformet som en hjælp i det daglige projektarbejde. Da ISIS-projekter ofte består af et samarbejde mellem geografisk spredte personer og grupper, stiller det særlige krav til projektets infrastruktur. Derfor kan en projekthåndbog for et projekt f.eks. specificere: organiseringen alle involverede personers adresser - både almindelige postadresser og -adresser, telefon- og fax-numre, -alias er til brug i projektet, samt andre oplysninger som måtte være relevante for netop dette projekt. Endvidere bør projekthåndbogen indeholde den aktuelle sammensætning af styregruppen, regler for mødeindkaldelse - herunder dagsordensforslag, frister etc. En skitse til projekthåndbogen kan rekvireres hos ISIS eller hentes på ISIS hjemmeside. Projektadministration Bevillingsskrivelse Når FoU-aftalen er underskrevet, sender ISIS en bevillingsskrivelse til de forskergrupper, der modtager støtte fra ISIS. Denne bevillingsskrivelse angiver det forventede tilskud til projektet fordelt på finansår. En skitse til bevillingsskrivelse er vedlagt som et bilag til FoU-aftalen. Bevillingsskrivelsen angiver et maksimale beløb forskergruppen kan forvente at få fra ISIS også selvom der er sket budgetteringsfejl og/eller aktivitetsniveauet øges. Tilskud Tilskuddet til et projekt udbetales til forskergrupperne i kvartalsvise rater i takt med aflevering af kvartalsregnskaber og kvartalsbudgetter. Udbetaling af tilskud for første periode, sker efter indsendelse af budget dækkende projektets første kvartal sammen med en anmodning om udbetaling af tilskuddet. Budgettet kan indsendes umiddelbart efter modtagelse af bevillingsskrivelsen. Herefter vil udbetaling af tilskud være betinget af at bevillingsgiverne har godkendt kvartalsregnskaber for det forløbne kvartal samt budgetter for det kommende kvartal. Selvom 6

7 denne procedure kan lyde omfattende tilstræber ISIS-ledelsen, at det bliver en overkommeligt for de deltagende parter. Rapporteringsregler gældende for ISIS-projekter I kontrakten med VTU om ISIS Katrinebjerg er ministeriets krav til rapporteringer fastlagt. For at ISIS Katrinebjerg overordnet set kan opfylde disse krav bliver deltagerne involveret i ISIS-projekter i vid udstrækning mødt med lignende krav omend ISIS-ledelsen vil tilstræbe håndtere mest muligt fra centralt hold. De øvrige offentlige bevillingsgivere, dvs. amt og kommune, har accepteret at rapporteringen til VTU også opfylder deres krav. Bemærk: Da rapporteringerne danner grundlag for beregning og udbetalingen af de offentlige støttekroner til projektet vil en manglende eller mangelfuld rapportering have en direkte økonomisk konsekvens for det enkelte projekt. VTU opererer med følgende rapporteringstyper, der efterfølgende beskrives overordnet: kvartalsbudgetter kvartalsregnskaber halvårlige statusrapporter (korte) kort handlingsplan for det kommende år (aht. bevillingen for det følgende år) årsrapporter. Kvartalsbudgetter Udbetalinger af det statslige tilskud sker kvartalsvis forud på baggrund af et indsendt kvartalsbudget for projektet. Kvartalsbudgettet skal alene angive den samlede sum af de projektomkostninger, der forventes betalt i perioden. Budgettallet indeholder altså summen af samtlige forventede udgifter altså summen af alle parters budgetter (både forskernes og virksomhedernes). Hvornår? For at ISIS-ledelsen kan nå at generere den samlede opgørelse til VTU skal de enkelte projekters budgettal afleveres til den områdeansvarlige i ISIS sammen med kvartalsregnskabet senest 2 uger efter et kvartals udløb. Ansvarlig Projektledelsen. Kvartalsregnskaber Et projekts kvartalsregnskab er et regnskab/en opgørelse over udgifter afholdt i det forløbne kvartal fordelt på de enkelt parter i projektet. Kvartalsregnskabet opstilles på samme måde og med samme specifikationsgrad, som budgettet i projektbeskrivelsen (Bilag 1 til FoU-aftalen). Bemærk: Regnskabet/opgørelsen skal ikke revisorpåtegnes 7

8 Hvornår? For at ISIS-ledelsen kan nå at generere den samlede opgørelse til VTU skal det enkelte projekts kvartalsregnskab afleveres til den områdeansvarlige i ISIS sammen med kvartalsbudgettet for det kommende kvartal senest 2 uger efter et kvartals afslutning. Ansvarlig Projektledelsen. Halvårlige statusrapporter Hvert halve år skal der indsendes en faglig rapport til de offentlige bevillingsgivere: VTU, Århus Amt og Århus Kommune. Den halvårlige statusrapport indeholder en kort beskrivelse af fremdriften i ISIS, herunder praktiske ting (lokaler, bestyrelse, ansættelser etc.), projekter, virksomhedsdeltagelse og en kort kommentar til budgetterne, herunder den private medfinansiering. Den overordnede rapport og dermed rapporterne fra de enkelte ISIS-projekter - skal indeholde en kort beskrivelser af: det arbejde, der er udført i den forløbne halvår de resultater, der er opnået om arbejdet skønnes at følge tidsplanen, herunder de i kontrakten omtalte milepæle hvad der agtes gjort for at indhente en eventuel forsinkelse om der er ændringer i indholdet af opgaverne hvilke opgaver, der forventes udført i næste halvår hvilke resultater, der forventes opnået i næste halvår om der er ændringer i forventningerne til resultaterne af projektet. Hvis man har kendskab til andre forhold af betydning for projektets gennemførsel, skal disse ligeledes omtales i halvårsrapporten. Hvornår? De halvårlige statusrapporter for hele ISIS indsendes til VTU i juli måned - dog ikke i 2003, hvor den indsendes i april. For at ISIS-ledelsen kan nå at generere den samlede opgørelse, skal de enkelte projekters bidrag afleveres til den områdeansvarlige i ISIS senest 2 uger inde i juli. Ansvarlig Projektledelsen. Årlige statusrapporter eller afslutningsrapporten I forhold til de halvårlige statusrapporter indeholder den årlige rapportering en mere fyldig beskrivelse af centrets fremdrift og resultater herunder en beskrivelse af igangsatte projekter, en grundig beskrivelse af budget, og et kig fremad i forhold til det kommende års projekter/planer (hvilket naturligvis baseres på handlingsplanen). 8

9 Ved et projekts afslutning skal sidste statusrapport endvidere indeholde en omtale af følgende forhold: det arbejde, der er udført i projektet som helhed de resultater, der er opnået de forventninger, der er til eventuelle kommercielle resultater af projektet. Bemærk: Årsrapporten og den afsluttende rapport rummer ekstern revision. Hvad betyder dette specielt for virksomheder? I kontrakten med VTU fremgår der at: Regnskab for erhvervslivets medfinansiering plus kort beskrivelse af erhvervsmæssige projektaktiviteter skal indgå i årsrapporten. Regnskabet for erhvervslivets medfinansiering skal attesteres af de deltagende virksomheders revisorer. Da et af de tidlige ISIS-projekter foregik sammen med en virksomhed, der ikke fører timeregnskab i udviklingsafdelingen bad man VTU præcisere dette krav, for ikke at sætte et kæmpe administrativt apparat i sving uden grund.svaret fra ministeriet var: Det betyder, at virksomhedens medarbejdere i det fælles projekt skal føre regnskab over tidsforbruget (f.eks. i et excel regneark). Derefter skal revisoren modtage de månedlige timeregnskaber og det samlede timeforbrug, som godkendes af en ansvarlig person i virksomheden. Revisoren godkender herefter, at det samlede timeregnskab stemmer overens med de månedlige regnskaber. Han underskriver dette og timeregnskabet sendes til ISIS (og videre til VTU). Hvornår? De årlige statusrapporter indsendes til den områdeansvarlige i ISIS senest to måneder efter årets udløb. Et projekts afsluttende rapport skal ligeledes indsendes til den områdeansvarlige i ISIS senest to måneder efter projektets afslutning. Ansvarlig Projektledelsen. Handlingsplan for det kommende år VTU-ministeriets tilsagn til ISIS Katrinebjerg og de øvrige kompetencecentre er bindende for et år af gangen dog dækker 2002-tilsagnet 16 måneder (fra til ). For at VTU-ministeriet kan give et bindende tilsagn for det kommende år skal der i starten af sidste kvartal hvert år (i oktober) indsendes en kort handlingsplan for det kommende år. Handlingsplanen skal indeholder et kig fremad på det følgende år, herunder projekter, ansættelser, budget og øvrige planer/mål. Ansvarlig ISIS-ledelsen på baggrund af input fra de områdeansvarlige og måske fra projekterne. 9

10 Tidsplan Nedenfor følger en rapporteringstidsplan dækkende hele ISIS Katrinebjergs levetid. Bemærk: Fristerne nedenfor er fristerne for fremsendelse af materialet til VTU. ISIS-ledelsen skal have mindst 14 dage til at opsamle bidrag fra de områdeansvarlige samt producere en samlet fremstilling til VTU. Fristerne fra de områdeansvarlige (og projekter) er derfor tilsvarende før. 2003: Jan.: Apr.: Juli: Kvartalsregnskab/budget (er afleveret) Kvartalsregnskab/budget + kort halvårlig statusrapport Kvartalsregnskab/budget Okt.: Kvartalsregnskab/budget + kort handlingsplan til brug for tillægsbevilling : Jan.: M arts: Apr.: Juli: Okt. 2005: Kvartalsregnskab/budget Årsrapport for 2003 (baseret på handlingsplanen, men indeholdende uddybende regnskab/revision) Kvartalsregnskab/budget Kvartalsregnskab/budget + kort halvårlig statusrapport Kvartalsregnskab/budget + kort handlingsplan til brug for tillægsbevilling for 2005 Jan.: Kvartalsregnskab/budget M arts: Apr.: Juli: Okt. 2006: Årsrapport for 2004 (baseret på handlingsplanen, men indeholdende uddybende regnskab/revision) Kvartalsregnskab/budget Kvartalsregnskab/budget + kort halvårlig statusrapport Kvartalsregnskab/budget + kort handlingsplan til brug for tillægsbevilling for 2006 Jan.: Kvartalsregnskab/budget M arts: Apr.: Juli: Okt. 2007: M arts: Årsrapport for 2005 (baseret på handlingsplanen, men indeholdende uddybende regnskab/revision) Kvartalsregnskab/budget Kvartalsregnskab/budget + kort halvårlig statusrapport Kvartalsregnskab/budget. Afsluttende ISIS årsrapport (baseret på tidligere års handlingsplanen, rapporter mm. Indeholdende uddybende regnskab/revision) 10

11 Kun få ISIS-projekter løber hele ISIS Katrinebjergs løbetid. Senest 3 måneder efter et projekts afslutning (2,5 måneder hvis det falder sammen med et årsskifte) skal projektet indsende en afslutningsrapport (revisorpåtegnet som beskrevet ovenfor)). 11

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997

FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF. Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 RÅD, REGLER OG RETNINGSLINIER FOR FORSKNINGSPROJEKTER STØTTET AF CENTER FOR IT-FORSKNING (CIT) Dok-ID: CIT-DIR-97-002 Version: 1.1 Dato: 25. september 1997 Status: Endelig Ansvarlig: Niels Damgaard Hansen

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning vedrørende kontrakter

Vejledning vedrørende kontrakter Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Regional.udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning vedrørende kontrakter En fælles kontraktskabelon Dette

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Udarbejdet

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Politik for frikøb til forskning

Politik for frikøb til forskning Politik for frikøb til forskning Baggrund og formål Bestræbelsen på at opnå yderligere ekstern finansiering af instituttets aktiviteter er et af de vigtigste strategiske mål for Institut for Æstetik og

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Sygehus Lillebælt attraherer hvert år flere millioner kr. i ekstern støtte til forskning og udvikling. Følgende instruks er udarbejdet med formålet at

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION

VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION VILKÅR FOR BEVILLINGER, STYRELSEN FOR FORSKNING OG INNOVATION Administration af bevillinger. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i januar 2012 udgivet publikationen: Vilkår for bevillinger januar 2012.

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Vejledningsmateriale 8. december 2015 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.51.07 på finansloven for finansåret 2017, fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1.

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger 1/6 1. Retningslinjer for administration af projektbevillinger Midler til forskningsprojekter bliver administreret af Sygehus Lillebælt, Sygehusstaben.

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme September 2015 Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme 1. Generelle forhold a) Retningslinjerne er gældende for projekter

Læs mere

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 9. oktober 2015 Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Med satspuljeaftalen for 2015 afsatte satspuljepartierne en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 15. november 2011 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2013 projekt Der bedes udfyldt og indsendt en skabelon for hvert projekt.

Læs mere

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk. 1 forudsættes det, at

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk. 1 forudsættes det, at Standardvilkår af marts 2013 for modtagelse af tilskud fra ordningen for Grønne Ildsjæle Finanslov 2013, tekstanmærkning 106. 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om,

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

At der indsendes en underskrevet og politisk godkendt partnerskabsaftale.

At der indsendes en underskrevet og politisk godkendt partnerskabsaftale. Region Hovedstaden Louise Holm Psykiatrisk Center Glostrup Nordre Ringvej 67-69 2600 Glostrup Tilsagn fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds pulje Forsøg med ansættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Vejledningsmateriale 31. august 2017 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik 4

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere