Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område"

Transkript

1 Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

2 Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai Reinhold Christensen Fotografer: Anne Marie Kamilles, s. 13 Casper Lindemann, s. 9 Curt Mikkelsen, s. 19, 20, 21 og 23 Jørgen Bresson, s. 5, 6, 8, 10, 11, 18 og 22 Jørgen Hansen, s. 7, 14 og 15 Nicolai Reinhold Christensen, s. 1, 2, 12, 16 og 31 Thomas Thinghuus, s. 17

3 3 Forord Fire vestegnskommuner, Albertslund, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner, indsendte i foråret 2010 en fælles ansøgning om at komme i betragtning til Friluftsrådets naturparkprojekt. Ansøgningen havde baggrund i en god og gennemtænkt Visions- og handleplan for Store Vejleådalen udarbejdet af Orbicon i Friluftsrådet var meget begejstret for de 4 kommuners ansøgning, som var eksemplarisk god med mange gode forslag til udviklingen af ådalen. Desværre levede Store Vejleådalen som naturområde ikke op til de foruddefinerede kriterier for naturområder, der kunne indgå i projektet. Kriterierne var, at det skulle være naturområder af national og international betydning. Områderne skulle desuden være velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. Endvidere skulle områderne repræsentere landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer. Store Vejleådalen kom ikke i betragtning til Friluftsrådets naturparkprojekt, fordi Store Vejleådalen mest af alt har karakter af at være en grøn rekreativ kile mellem Vestskoven og Køge Bugt Strandpark. Området levede derfor ikke op til Friluftsrådets høje krav til naturindhold og national betydning. Men indholdet i ansøgningen havde som nævnt en høj kvalitet. Derfor besluttede Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse (Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest) at anvende kommunernes ansøgning som udgangspunkt for en bred debat om udvikling af friluftslivet i Store Vejleådalen. Kredsbestyrelsen i Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest inviterede derfor til debatmøde om mulighederne i Store Vejleådalen. Mødet fandt sted den 22. september 2010, og blandt deltagerne var organisationer og kommunale embedsmænd. På debatmødet den 22. september 2010 blev Store Vejleådalens nuværende friluftsområder placeret på et kort, ligesom der kom input til nye friluftsmuligheder (se kortbilag 2-5). Med udgangspunkt i de mange forslag og ideer, der blev indtegnet på kortet, har Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest udarbejdet dette friluftsoplæg. Vi vil gerne takke alle, der har bidraget til udarbejdelsen af dette friluftsoplæg. En særlig tak til de 4 kommuner og de mange organisationer, der deltog på debatmødet og sidenhen bidrog med ideer og materialer. Der skal også lyde en stor tak til Friluftsrådets sekretariat, der har bidraget med faglig bistand og korrekturlæsning. Sidst, men ikke mindst vil vi takke alle fotografer for flotte og inspirerende fotos fra Store Vejleådalen. God læselyst! Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest

4 4 Indhold Indledning 5 Beskrivelse af Store Vejleådalen 6 Vision for friluftsliv i Store Vejleådalen 8 Forslag til området nord for Motorring 4 9 Forslag til området mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen 11 Forslag til området mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen 14 Forslag til området syd for Køge Bugt Motorvejen 17 Generelle forslag til fremme af friluftslivet i Store Vejleådalen 18 Yderligere litteratur 24 Kortbilag Oversigtskort over hele Store Vejleådalen 26 Kort 1: Området nord for Motorring 4 27 Kort 2: Området mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen 28 Kort 3: Området mellem Holbækmotorvejen Køge Bugt Motorvejen 29 Kort 4: Området syd for Køge Bugt Motorvejen 30

5 5 Indledning Målet med dette friluftsoplæg er at give de 4 kommuner (Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk) omkring Store Vejleådalen et katalog med forslag og ønsker til udvikling af friluftslivet i Store Vejleådalen. Vi har taget udgangspunkt i såvel Visions- og handleplan for Store Vejleådalen fra 2007 som øvrige publikationer og endvidere indarbejdet og brugt mange af de forslag, som vi har fået fra organisationer og brugere af Store Vejleådalen. Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest har i udarbejdelsen af dette friluftsoplæg ikke beskrevet områdets natur- og kulturværdier i detaljer, men har lagt vægt på ønsker til og muligheder for forbedring af de friluftsmuligheder, som ådalen giver brugerne. Afslutningsvis indeholder friluftsoplægget et samlet afsnit om formidling af natur, kultur og friluftsliv i hele Store Vejleådalen. Denne formidling indeholder både trykte og elektroniske formidlingsmedier til brug for kommunernes borgere, turister og foreninger, som har interesse i Store Vejleådalen. Friluftsoplægget indeholder en lang række af forslag til nye aktiviteter og faciliteter. For at gøre friluftsoplægget overskueligt og brugervenligt har vi valgt at inddele Store Vejleådalen i 4 delområder, som beskrives hver for sig. De 4 delområder er: 1. Området nord for Motorring 4 2. Området mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen 3. Området mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen 4. Området syd for Køge Bugt Motorvejen. De enkelte forslag i friluftsoplægget er uddybet og suppleret med henvisninger og links til steder, hvor der kan læses mere om de enkelte forslag. Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest håber, at de 4 kommuner vil tage godt imod dette katalog, bruge de mange forslag og ønsker i deres arbejde og indarbejde det i de kommende kommuneplanstrategier og kommuneplaner, og at de vil bruge oplægget som inspirationskatalog, når kommunerne i årene fremover skal udvikle området til et endnu bedre friluftsområde til gavn for borgerne. En nærmere oversigt over de 4 delområder kan ses på kortet i bilag 1-5. For hvert af de 4 delområder har vi prøvet at skitsere såvel nye friluftsmuligheder som forbedring af de mange eksisterende friluftsmuligheder, som findes i områderne. En del af forslagene i friluftsoplægget kan gennemføres ved etablering af lokale grønne partnerskaber. Desuden kan en del af projekterne med stor sandsynlighed opnå støtte via Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. Midlerne administreres af Friluftsrådet, og hvert år uddeles cirka 50 millioner kroner til en række forskellige projekter.

6 6 Beskrivelse af Store Vejleådalen Store Vejleå har sit udspring ved Porsemosen i Vestskoven i Høje-Taastrup Kommune. Ådalen har et 11,3 kilometer langt forløb og gennemskærer 4 kommuner fra sit udspring ved Porsemosen til sit udløb i Køge Bugt. De 4 kommuner er Høje-Taastrup, Albertslund, Vallensbæk og Ishøj. Landskabet Store Vejleådalen rummer både skov, parker, græssede arealer, mose og mere vilde områder. I den lange, flade ådal finder man både søer, åer og enkelte kunstige bakker. Store Vejleådalen er dannet som en tunneldal under isens tilbagesmeltning efter den sidste istid (cirka f.kr.). Isen trak sig konstant og jævnt tilbage og aflejrede morænemateriale som et fladt landskab, heden mellem København og Roskilde. I det relativt flade landskab er Store Vejleådalen med sit kuperede landskab, vide udsyn og mange forskellige naturtyper et af de mest attraktive friluftsområder på Vestegnen. Formidlingsmæssigt rummer området et stort potentiale for historiefortælling om landskabets opståen, udnyttelse og udvikling. Kulturhistorie i Store Vejleådalen Store Vejleådalen rummer mange synlige spor, der viser tidligere tiders bosætning, erhverv, levevilkår og deres sammenhæng med naturgrundlaget, men også områder med kendte jorddækkede spor, hvor der er stor sandsynlighed for at gøre nye fund. Det kan for eksempel være fund af bopladser, gravhøje, landsbyer, gamle driftsformer, vejstrækninger, gårde og kirker.

7 7 I Regionplanen fra 2005 er der udpeget 2 områder med kulturinteresser i Store Vejleådalen. Det er området nord for Motorring 4 samt hele Vallensbæk Mose. Udpegningerne ses på kortet herunder. Formidlingen af kulturhistorien i Store Vejleådalen sker i dag fra blandt andet Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen ved Risby. Friluftsliv i Store Vejleådalen Store Vejleådalen tilbyder varierede naturoplevelser og muligheder for friluftsliv for hele familien. Her er både gode muligheder for at vandre, løbe og cykle på de mange stiforløb og at se græssende køer, får og heste. grille på de permanente grillpladser. Mange steder i periferien af ådalen er der også ridecentre og sportspladser, blandt andet Albertslund Stadion og Vallensbæk Ridecenter. I Store Vejleådalen danner de vigtige naturtyper som enge, søer, moser og krat et hjem for mange dyr og planter. Der er beskyttede arter af fugle, krybdyr og planter, som lever i forskellige dele af området. Dette kan give spændende naturoplevelser for både store og små. Med kikkert, fiskenet og lup kan man opleve dyre- og plantelivet på nært hold. Cykelrute 69, der løber fra Klampenborg til Køge Bugt Strandpark, løber gennem Store Vejleådalen. Stien har stor rekreativ værdi. Den er velholdt og skaber gode muligheder for at færdes på cykel eller til fods gennem ådalen. Man kan også fiske, stå på vandski, ride, padle i kano og spille golf. Kan man lide at overnatte i det fri, kan man benytte sig af et af shelterne i området. Desuden er der mulighed for at Cykeltur i Store Vejleådalen. (Foto: Jørgen Hansen)

8 8 Store Vejleådalen er et velfungerende friluftsområde, som dog samtidig rummer et stort potentiale for videreudvikling af friluftslivet og formidling af naturen. Dette foto illustrerer på bedste vis, at der er natur at formidle og friluftsmuligheder at forbedre. (Foto: Jørgen Bresson) Vision for friluftsliv i Store Vejleådalen Med baggrund i Visions- og handleplan for Store Vejleådalen, som blev udarbejdet af Orbicon i 2007, har Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest udarbejdet følgende vision for udvikling af friluftslivet i Store Vejleådalen: > Store Vejleådalens potentiale for friluftsliv skal udnyttes bedre, og de eksisterende friluftstilbud skal formidles til flere brugergrupper. > Store Vejleå genslynges i sit oprindelige slyngede forløb for på den måde at forbedre vandkvaliteten og vilkårene for fauna og flora. I tilknytning til denne vision har vi på de følgende sider udarbejdet en række konkrete forslag til opfyldelse af visionen, og det er samtidig et ønske, at forslagene kan supplere de kommende planstrategier samt indgå som input til den generelle natur-, miljø- og fritidsforvaltning i de 4 kommuner. I forbindelse med de store anlægsarbejder i forbindelse med henholdsvis udvidelse af Motorring 4, jernbanen mellem København og Ringsted samt letbanen langs Ring 3 opfordres kommunerne til at medtage friluftslivet i planlægningen.

9 9 Forslag til området nord for Motorring 4 I dette afsnit findes en række forslag til at fremme friluftslivet i den del af Store Vejleådalen, der er beliggende nord for Motorring 4 (se kortbilag 2). Områdebeskrivelse Denne del af ådalen er beliggende i Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner, og åen udgør kommunegrænsen. Området består dels af agerland, dels af naturarealer i form af skov, enge og sletter. Hovedparten af området er ejet af Naturstyrelsen. Det gælder for eksempel engene og skovarealerne mellem Kroppedal og Risby. Området er præget af storslåede udsigter og en stor landskabelig variation med å, dalbund og skovklædte skråninger. Området byder på gode muligheder for friluftsliv i form af en varieret natur, gode stisystemer, en shelterplads, Kroppedal Museum med Ole Rømers observatorium, Porsemosen, Vikingelandsbyen ved Risby og ikke mindst Appevad, som var vadestedet, hvor den gamle landevej passerede Store Vejleå. Vadestedet betragtes af kulturhistorikere som et af danmarkshistoriens vigtigste. Området er således et velfungerende friluftsområde, som dog samtidig rummer et stort potentiale for videreudvikling af friluftslivet og formidling af natur og kulturhistorie. Herunder giver vi 7 konkrete forslag til videreudvikling af friluftslivet i området: Forslag 1 Trailcenter på Kroppedal Områdets terræn og det gode stisystem indbyder til aktive friluftsaktiviteter som for eksempel stavgang, løb, cykelture, trekking, mountainbike og langrend. Derfor foreslår vi, at der etableres et såkaldt trailcenter i området. Trailcenteret kan for eksempel etableres ved Kroppedal. Et trailcenter er et sted, som danner et fælles udgangspunkt for forskellige afmærkede ruter. På selve trailcenteret kan der etableres et læskur, hvor folk kan mødes eller vente på hinanden. Desuden bør der være information om ruterne i området. Yderligere kan der etableres en strækbom, parkeringsforhold og toiletforhold. I området omkring trailcenteret afmærkes og opmåles ruter i forskellige længder til forskellige aktiviteter, for eksempel løb, stavgang, cykling, langrend og mountainbike. De opmålte og afmærkede ruter skal starte og slutte ved trailcenteret, således at trailcenteret bliver et fælles udgangspunkt for alle brugergrupper. Der kan også etableres faste orienteringsposter til dem, der både vil have motion og udfordringer. Læs mere om faste poster på Eksempel på et simpelt trailcenter med læskur, strækbom og formidling af afmærkede ruter. (Foto: Casper Lindemann)

10 10 Forslag 2 Formidling og renovering af Appevad Vi foreslår, at der sker en formidling og en reetablering af Appevad Vadested og Stenkisten. Historien om Appevad Vadested kan læses og ses på Kroppedal Museum, men der er ingen formidling af historien ved selve vadestedet, og Stenkisten er ikke synlig og bør muligvis graves frem, da den er dækket af brændenælder eller tilgroet, ligesom dele er dækket af asfaltvejen og indgår som en del af Snubbekorsvej. Formidlingen af Appevad Vadested kan for eksempel være en infotavle på stedet kombineret med en 2D stregkode, som giver de besøgende mulighed for at hente historien om Appevad ned på deres smartphones. Forslag 5 Trampesti langs åen Kulturøkologisk Forening i Albertslund har udarbejdet et forslag til en trampesti langs Store Vejleå fra åens udspring i Porsemosen til Roskildevej. Dette forslag er godt gennemarbejdet med forslag om placering suppleret med billeder fra området. Friluftsrådet støtter op om en trampesti langs Store Vejleå og vil gerne opfordre kommunerne til at etablere trampestien. Stien kan eventuelt etableres med støtte fra Spor i Landskabet og Tips- og Lottomidlerne. Find mere inspiration på media/110905/stihaandbog_web.pdf. Forslag 3 Kulturformidling Friluftsrådet ønsker, at der sker en kulturformidling via Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen, således at de kulturhistoriske værdier også bliver synliggjort for området. Vi foreslår udvidelse af den levende vikingelandsby i sommermånederne. Der kunne for eksempel hentes inspiration fra Sagnlandet Lejre (Lejre Forsøgscenter), hvor jernalderhusene udlejes som sommerferiebolig til interesserede. Find mere inspiration på og Forslag 6 Ridesti Fra Porsemosen til Snubbekorsvej eksisterer der i dag ridestier, som giver mulighed for rideture i og omkring Porsemosen og videre til Vestskoven. På strækningen fra Snubbekorsvej til tunnellen under Motorring 4 har Albertslund Kommune tidligere haft et ridespor langs cykelstien, men det er ikke vedligeholdt, og det er derfor groet til. Ridesporet vil om muligt kunne genetableres af kommunen. Find mere inspiration på media/110905/stihaandbog_web.pdf. Forslag 4 Kulturplejegruppe Vi foreslår, at der etableres en kulturplejegruppe, som har til opgave at vedligeholde og formidle de mange kulturhistoriske elementer i området. Kulturplejegruppen kunne have til formål at sikre, at de kulturhistoriske elementer, som findes i Store Vejleådalen, ikke forgår, og sikre udbredelsen af kendskabet til områdets historie fra tilblivelse til nutid. På nuværende tidspunkt arbejdes der blandt andet med reetablering af Appevad. Dette arbejde styres af Vikingelandsbyen. En kulturplejegruppe kunne eventuelt dække hele Store Vejleådalen, da mange af plejeelementerne findes flere steder i ådalen. Forslag 7 Stier i skovrejsningsområdet Høje-Taastrup Kommune har udpeget 2 skovrejsningsområder i området. Det drejer sig om et skovrejsningsområde mellem Motorring 4 og Snubbekorsvej samt et skovrejsningsområde mellem Snubbekorsvej og Kroppedal. Vi finder, at skovrejsning i disse 2 områder vil bidrage positivt til friluftslivet i Store Vejleådalen, og vi vil opfordre til, at skovrejsningen gennemføres i nær fremtid. I forbindelse med skovrejsningen vil vi foreslå, at der etableres sammenhængende stier, som knyttes til det øvrige stisystem i ådalen, således at man på turen i ådalen kan lave afstikkere i skovområderne. Der kan med fordel etableres en mindre trampesti langs åen. (Foto: Jørgen Bresson)

11 11 Forslag til området mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen Dette afsnit rummer en række forslag til at fremme friluftslivet i den del af Store Vejleådalen, der er beliggende mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen (se kortbilag 3). Områdebeskrivelse Hovedparten af området er beliggende i Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner. Tueholmsøen er dog beliggende i Vallensbæk Kommune. På strækningen mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen er ådalen smal og nærmest klemt mellem boligområder i henholdsvis Taastrup i vest og Albertslund i øst. Den bynære beliggenhed giver et højt besøgstryk i området, hvilket også afspejler sig i mange forskellige aktiviteter som blandt andet hundeluftning, løbetræning, boldspil, motorsport, lystfiskeri, kanosejlads og picnic. Området består af en række parker (Egelundsparken, Hyldagerparken, Kongsholmparken) beliggende som perler på en snor. Parkerne er meget forskellige og unikke på hver deres måde. Indretningen af parkerne betyder, at nogle aktiviteter bedre kan foregå i nogle parker end andre: Egelundsparken er præget af naturarealer i form af våde enge, overdrev samt spredte skovarealer. Der er et fint stisystem af grus- og græsstier, og området er meget benyttet til hundeluftning og -træning. Hyldagerparken er kendetegnet ved Albertslund Motorsports Center, Albertslund Dyregård (Toftegården), boldbaner nord for jernbanen og store slette/græsarealer syd for jernbanen. Kongsholmparken er karakteriseret ved få vilde naturarealer og mange plejede arealer. Det er blandt andet store arealer med boldbaner, Høegsbjerget med friluftsscene og Tueholmsøen, hvor der kan fiskes og padles i kano. Området mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen er således et særdeles velfungerende friluftsområde, hvor nogle af parkerne rummer stort potentiale for videreudvikling af friluftslivet og formidling af natur. Herunder giver vi 6 konkrete forslag til videreudvikling af friluftslivet i området:

12 12 Ved Tueholmsøen er der ridespor/hovslag langs med cykelstien. Det burde der også være i Egelundsparken og Hyldagerparken. (Foto: Nicolai Reinhold Christensen) Forslag 8 Grejbank ved Tueholmsøen Vi foreslår, at der etableres en grejbanklignende ordning ved Tueholmsøen. En grejbank er et sted, hvorfra lokale foreninger, skoler og institutioner kan låne friluftsudstyr, for eksempel mountainbikes, trangiasæt, fiskeudstyr, kanoer og joller. Grejbanken kan for eksempel etableres ved Spisestedet Mosen og indrettes, så borgere og besøgende kan leje udstyr til friluftsaktiviteter i området. Det kan for eksempel være udstyr til vandaktiviteter på søerne eller GPS-udstyr til geocaching i Store Vejleådalen. Et samarbejde med vandskiklubben, der holder til ved den nærliggende Vallensbæk Sø, bør også overvejes. Find mere inspiration på Forslag 9 En grejbank, hvorfra lokale foreninger, skoler og institutioner kan låne friluftsudstyr, vil skabe mange nye og bedre frilufts- og naturoplevelser. Ridesti langs Vejleåstien Albertslund Kommune har forbudt ridning i Egelundsparken, men vi mener, at der sagtens kan etableres et ridespor eller et hovslag gennem Egelundsparken og Hyldagerparken. Det kan for eksempel være et hovslag langs med Vejleåstien. Et hovslag eller en selvstændig ridesti giver rytterne mulighed for at ride i området uden at genere andre brugere. Ved at tillade ridning i Egelundsparken får rytterne mulighed for at ride mellem Vestskoven og Vallensbæk Mose, som er 2 meget populære rideområder, og måske videre helt til Køge Bugt Strandpark. passere jernbanen. Men ved at etablere et ridespor ved siden af Hyldagerstien, videre i tunnellen under Holbækmotorvejen, langs øststien til tunnellen under jernbanen og videre til broen retur over Holbækmotorvejen (Albertslundstien) kunne rytterne bevæge sig videre i området helt til Kongsholmparken og Tueholmsøen og videre ned i Vallensbæk Mose og Tranegilde Mose. Find mere inspiration på: pdf Foruden rideforbuddet i Egelundsparken er det et problem, at det fra Hyldagerparken og videre sydpå ikke er muligt at

13 13 Forslag 10 Borde, bænke og grillpladser Vi foreslår, at alle borde, bænke og grillpladser gennemgås og forbedres, således at der etableres borde, bænke og grill på alle de steder, hvor der i dag kun er borde. I den forbindelse bør der informeres om, at grillen kan bruges frit, men at man selv skal have kul med hjemmefra. Forslag 12 Discgolf i Kongsholmparken Vi foreslår, at der etableres en discgolf-bane i Kongsholmparken. Discgolf er en sjov aktivitet for både børn og voksne, og alle kan være med. En discgolf-bane er meget diskret og skæmmer ikke i landskabet. Derfor kan banen anlægges uden at være til gene for andre brugere i parken. Banen kan for eksempel starte og slutte ved Bakkehuset. Find inspiration på Forslag 13 Find vej i Forslag 11 Kløverstier Vi foreslår, at der etableres Kløverstier med udgangspunkt fra henholdsvis Roskilde Gamle Kro (også kaldet Spejdergården i Albertslund) og Spisestedet Mosen i Vallensbæk. Der er gode adgangsmuligheder og parkering ved disse 2 lokaliteter, og de er derfor velegnede som udgangspunkt for Kløverstier. Vi er opmærksomme på, at der i øjeblikket er ved at blive etableret find vej i -projekter i Albertslund Kommune, hvoraf en del af projekterne er beliggende i Store Vejleådalen, blandt andet i Egelundsparken, Hyldagerparken og Kongsholmparken. Vi synes, at det er et rigtig godt projekt. Orienteringsløb er en sjov aktivitet for både børn og voksne. Desuden ser vi mange muligheder for at bruge find vej i -projektet til mere end blot sport og sundhed. Posterne og audioguiden kan for eksempel bruges til undervisning og formidling. Desuden kan posterne bruges til at arrangere temature i Store Vejleådalen, for eksempel den historiske rute, den naturskønne rute og snapseruten. På den måde giver find vej i -posterne mulighed for en guidet og anderledes tur i Store Vejleådalen. Kløverstier er et nyt koncept udviklet af Friluftsrådet i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund. Konceptet går ud på at afmærke 4 stiruter med udgangspunkt for samme lokalitet. De 4 ruter skal have forskellige længder, og de skal forene befolkningens muligheder for kultur-, friluftsog naturoplevelser med motion og bevægelse. Læs mere på Vi vil foreslå, at kommunerne udnytter find vej i -projekterne aktivt i formidlingen af Store Vejleådalen. For eksempel kan folderen og audioguiden fortælle om de særlige steder i ådalen. Hvis en post for eksempel er placeret ved Tueholmsøen, så kan audioguiden fortælle om søens dyreliv eller om søens betydning som regnvandsbassin. På posterne kan der opsættes QR-koder, 2-d-stregkoder eller sendere til Bluetooth, således at brugerne kan modtage små videofilm om den lokalitet, de befinder sig på. Find inspiration på: Orienteringsløb er en sjov aktivitet for både børn og voksne. Desuden ser vi mange muligheder for at bruge find vej i -projekterne til naturformidling. (Foto: Anne Marie Kamilles)

14 14 I sommeren 2007 var store dele af Vallensbæk Mose og Tranegilde Mose oversvømmet som følge af de usædvanlig store mængder nedbør. (Foto: Jørgen Hansen) Forslag til området mellem Holbæk-motorvejen og Køge Bugt Motorvejen Dette afsnit rummer en række forslag til at fremme friluftslivet i den del af Store Vejleådalen, der er beliggende mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen (se kortbilag 4). Områdebeskrivelse Området er beliggende i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Området består af Vallensbæk Sø, Tranegilde Mose og Vallensbæk Mose samt jordbrugslandskabet omkring Tranegilde landsby. Vallensbæk Sø er kendt for vandski, men den fungerer også som regnvandsbassin. Vallensbæk Mose har et rigt dyreliv og er blandt andet en vigtig biotop for mange fuglearter. Men området er også et populært friluftsområde med et veludviklet stisystem af både vandre-, cykel- og ridestier. I området findes også hundetræningsareal, ridecenter og naturskole. Området er et velfungerende friluftsområde, hvor det skal tages i betragtning, at området samtidig er et potentielt oversvømmelsesområde, hvilket også giver en variation i naturen, som man ikke ser mange andre steder. Oversvømmelserne giver ikke udelukkende begrænsninger i friluftslivet, men skal nærmere opfattes som en udfordring for at få friluftslivet til at fungere i harmoni med naturen. Herunder giver vi 6 konkrete forslag til videreudvikling af friluftslivet i området: Forslag 14 Våde egne i Vallensbæk og Tranegilde Moser I sommeren 2007 var store dele af Vallensbæk Mose og Tranegilde Mose oversvømmet som følge af de usædvanlig store mængder nedbør. Store Vejleå løb over sin bredder, og lavbundsarealerne blev oversvømmet. Stier på såvel øst- som vestsiden af mosen lå under vand i længere perioder, og de omfattende oversvømmelser gjorde, at kun enkelte arealer mod sydøst kunne afgræsses. På baggrund af oversvømmelsen i 2007 har Orbicon udarbejdet et forslag til et vandmiljøprojekt i området med henblik på at reducere risikoen for større oversvømmelser, der breder

15 15 Der skal gøres en indsats, for at stierne i området og tunnellerne under motorvejen ikke oversvømmes. (Foto: Jørgen Hansen) sig til boligområderne i oplandet. Projektet går ud på at oversvømme lavbundsarealerne i ådalen frem for at udvide regnvandsbassinerne. Vi foreslår, at vandmiljøprojektet gennemføres. De eksisterende trampestier kan bevares ved at etablere træstier (boardwalks). Find inspiration til etablering af træstier på: Forslag 15 Reetablering af Store Vejleås oprindelige forløb På baggrund af den oversvømmelse, som skete i 2007, har Orbicon desuden udarbejdet et forslag om at lægge Store Vejleå uden om Tueholmsøen og Vallensbæk Sø for at reducere risikoen for oversvømmelser af boligområder i oplandet. Samtidig forbedres vandkvaliteten i både søerne og åen. Vi synes, vandmiljøprojektet er fornuftigt, og vi foreslår derfor, at det gennemføres. Den forbedrede vandkvalitet vil ligeledes medføre, at flere fisk vil komme længere op i Store Vejleå for at gyde, til gavn for lystfiskerne. I forbindelse med etablering af jernbanen København- Ringsted vil dæmningen inddrage en del af Vallensbæk Sø og krydse Store Vejleå. Det er vigtigt, at der ved anlæg af jernbanedæmning indtænkes mulighed for tilbagelægning af Store Vejleå til dens oprindelige forløb. Forslag 16 Forbedring af eksisterende stier I forbindelse med smeltning af sne i vinterperioderne kan stierne øst for Vallensbæk Sø stå under vand. Det er uhensigtsmæssigt for friluftslivet i området. Desuden medfører det store driftsomkostninger til pleje og vedligeholdelse af stierne. Vi foreslår derfor, at stierne hæves. Ligeledes står der vand i tunnellerne under motorvejene, og vi mener derfor, at der bør etableres bedre faskiner/afløb i tunnellerne, således at specielt cykelpendlere har mulighed for at benytte tunnellerne, også efter kraftig regn. Forslag 17 Cykelsti ved langs åen Vi foreslår, at cykelstien ved Vallensbæk Mose hæves til digekanten, som nævnt i Orbicons forslag til vandmiljøprojekt. Derved bliver det muligt at opleve selve Store Vejleå, der trods sit kanallagte forløb på strækningen fremstår som et markant og imponerende vandløb. Samtidig opnås et godt udsyn ud over vådområdet.

16 16 Forslag 18 Faciliteter til friluftsliv Vi foreslår, at der etableres flere bænke, borde, grillpladser og shelterpladser langs stien ved Vallensbæk Mose. Formålet er at forbedre mulighederne for at gøre rast i kortere eller længere tid for at nyde naturen på nærmeste vis. Informationstavler kan fortælle om reglerne for brugen af grill med videre. I forbindelse med etablering af faciliteter i Vallensbæk Mose bør der indgås et samarbejde med I/S Vallensbæk Mose med henblik på etablering af fugletårne, grejbank, trædesten med videre i Vallensbæk Mose. Forslag 19 Pausefolde ved Ishøj Dyrepark I området nord for Ishøj Dyrepark er der i dag etableret aktivitetscamp og andre friluftsmuligheder. Det vil være en god ide at supplere med bindebomme og pausefolde til heste. En pausefold består af 4 pæle, hvor rytteren sætter en medbragt line om, således at hesten får en fold, mens rytteren kan nyde den medbragte mad ved de opstillede borde/bænke. Det bør desuden overvejes at etablere Kløverstier med udgangspunkt fra Ishøj Dyrepark. Her er der gode adgangsmuligheder, og stedet er derfor velegnet til start af Kløverstier. I forbindelse med omlægning af Store Vejleå (til det gamle løb) vil der være gode muligheder for at opsætte et fugletårn i den sydlige ende af Tranegilde Mose. I forbindelse med oversvømmelserne vil der forhåbentlig komme flere fuglearter til området, som kunne iagttages fra et fugletårn. Læs mere på Vallensbæk Mose og Tranegilde Mose er populære rideområder. Her ses et typisk motiv fra Vallensbæk Mose. (Foto: Nicolai Reinhold Christensen)

17 17 Det er en ganske særlig naturoplevelse at færdes på træstier midt i en rørskov. (Foto: Thomas Thinghuus) Forslag til området syd for Køge Bugt Motorvejen Dette afsnit rummer en række forslag til at fremme friluftslivet i den del af Store Vejleådalen, der er beliggende syd for Køge Bugt Motorvejen (se kortbilag 5). Områdebeskrivelse Området er beliggende i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. På strækningen mellem Køge Bugt Motorvejen og Ishøj Strandvej er området domineret af naturarealer i form af eng og skov. Syd for Ishøj Strandvej består området af store vådområder omkring selve Store Vejleå med rørskov, mindre søer og afgræssede strandenge. Vest for rørskoven er området domineret af store arealer med boldbaner. Store Vejleå er på strækningen fra Ishøj Strandvej til Køge Bugt Strandpark kendt som en god fiskelokalitet for aborrefiskeri. Området er således et oplagt friluftsområde med spændende kratlusker-muligheder. Herunder giver vi 3 konkrete forslag til videreudvikling af friluftslivet i området: Forslag 20 Trampesti og spang syd for Ishøj Strandvej På strækningen mellem Vejlebrovej og Ishøj Strandvej er det muligt at færdes langs åen på en fin trampesti. Trampestien ophører imidlertid ved Ishøj Strandvej, og det er derfor ikke muligt at vandre langs åen helt til Køge Bugt. Det synes vi er ærgerligt, og derfor foreslår vi, at der etableres en trampesti langs åen syd for Ishøj Strandvej. I tilknytning til trampestien kan der desuden etableres et stisystem af træstier (boardwalks) i vådområdet syd for Ishøj Strandvej. Inspiration til dette kan fås fra for eksempel Gundsømagle Sø. Trampestien kan også suppleres med bænke. Find mere inspiration på Forslag 21 Fugletårn syd for Ishøj Strandvej Der eksisterer i dag et fugletårn tæt ved Store Vejleås udløb. Der er mange fuglearter året rundt i det store vådområde. Vi foreslår, at der etableres endnu et fugletårn i vådområdet syd for Ishøj Strandvej i nærheden af trampestien. Forslag 22 Kløversti i Ishøj Vi foreslår, at der med udgangspunkt fra kunstmuseet Arken etableres Kløverstier, som kunne gå gennem vådområdet syd for Ishøj Strandvej samt i forskellige retninger i strandparken. Området besøges af mange gæster på Arken samt turister på campingpladsen og vandrehjemmet. Der er desuden gode parkeringsforhold ved Arken og campingpladsen.

18 18 Afgræsning af ådalens enge er en væsentlig del af natur- og kulturhistorien i Store Vejleådalen. (Foto: Jørgen Bresson) Forslag vedrørende hele Store Vejleådalen Dette afsnit rummer en række forslag til at fremme naturoplevelser og aktiviteter generelt i hele Store Vejleådalen. Forslag 23 Forbedring af oplevelsen af Store Vejleådalen som grønt område Med henblik på at opfylde visionen for friluftsliv i Store Vejleådalen mener vi, at der bør arbejdes på at forbedre oplevelserne af naturen og landskabet i ådalen. Som en del af denne indsats bør følgende tiltag overvejes: Forslag 24 Forbedret vandkvalitet i Store Vejleå Vandet er det essentielle i Store Vejleå. I dag fungerer åen som afledning for overskudsvand (i forbindelse med store regnmængder). Dog er vandkvaliteten så fin, at der i forsommeren 2011 blev fanget blandt andet hav- og regnbueørreder. Der skal være fokus på at fjerne elementer, der medvirker til indtrykket af landskabelig fragmentering, primært infrastruktur, højspændingsmaster og overflødige hegn. Mulighederne for at inddrage naboarealer til for eksempel fælles afgræsning og dermed forbedre områdets værdi som spredningskorridor skal undersøges. Set med Friluftsrådets øjne vil det være en klar fordel for naturoplevelser og naturformidling, at vandet i åen forbedres, således at der kunne komme større mangfoldighed i både fiskebestanden og den øvrige vandløbsfauna.

19 19 For at opnå bedre vandkvalitet, hvilket medfører flere arter, som igen medfører flere rekreative muligheder, foreslås følgende punkter: I forbindelse med etablering af regnvandsbassiner og kommende vandindvinding i Vestskoven etableres udløb til Store Vejleå, således at åen bliver vandførende hele året. I forbindelse med udvidelse af Motorring 4 kan regnvandsbassinet renoveres, så rensning af overfladevandet bliver bedre, og vejsalt fjernes (om vinteren), og bassinet kan udformes, så der bliver mulighed for dyre- og planteliv og dermed også mulighed for rekreative aktiviteter. Langs åen i Egelundsparken kan der plantes skyggegivende træer på åens sydside, således at vandtemperaturen holdes nede om sommeren. Dette vil give mulighed for at etablere gydesteder for laksefisk. Etablering af fiske- og faunapassage under Roskildevej og under jernbanen ved Albertslund. Åen føres uden om det nuværende bassin P, hvorved åen vil få nogle af sine oprindelige slyng/sving tilbage. Bassin P er en tidligere olieudskiller. I forbindelse med Tueholmsøen og Vallensbæk Sø genetableres åens oprindelige løb, således at åen løber uden om de 2 søer. Dette medfører, at smolten (yngel fra laksefisk) kan undgå at gå gennem søerne, hvor der er mange rovfisk. For at forbedre vandkvaliteten i Tueholm og Vallensbæk Sø kan afværgeboringerne fra Vallensbæk ledes i Tueholm Sø og herfra videre til Vallensbæk Sø. På lang sigt vil det måske være muligt at etablere søbadning i Tueholm Sø. Etablering af fiskepassage nedstrøms i Vallensbæk Sø (hvis ikke åens løb ændres til at gå uden om søerne). At reetablere åens løb gennem Vallensbæk og Tranegilde Mose vil åbne for muligheden for våde enge i lighed med engene i Egelundsparken eller et temporært vådområde, som under normale forhold vil være sjappet (oversvømmet) og i tørre sommerperioder udtørre. Et temporært vådområde vil være ideelt som fugle- og florafacilitet. Langs åens løb kunne der etableres en trampesti. Der vil ligeledes være mulighed for at etablere nogle af de oprindelige sving/slyng på åen. For at nedbringe udledningen af kvælstof fra kvægbrugene kunne det overvejes at foretage flytning af kreaturerne som erstatning for fodring, og der kunne eventuelt etableres samarbejde mellem de mange græsningslav langs åen.

20 20 Forslag 25 Formidling af natur- og kulturhistorie Med henblik på at opfylde visionen for friluftsliv i Store Vejleådalen mener vi, at der bør gøres en indsats for at fremme formidling af kultur, natur, landskab og friluftsliv i hele ådalen. Som en del af denne indsats bør følgende tiltag overvejes: De enkelte kommuner bør prioritere etableringen af handicapvenlige stier. Der bør etableres en kørestolstrappe fra stien til toppen af Høegsbjerget, således at handicappede kan nyde udsigten fra toppen. I samarbejde med handicaporganisationerne kan der udarbejdes en folder, som viser de stier, som giver adgangsmulighed for handicappede. Udarbejdelse af en oplevelsesfolder, som beskriver ådalens dannelse, historie, natur og friluftsliv. Folderen kan med fordel suppleres med en afmærket cykelsti, fra hvilken man kan følge åen og erkende ådalens struktur hele vejen fra udspring til udløb. Det vil medvirke til at øge oplevelsen af landskabelig sammenhæng. Formidling af historien om Store Vejleådalens oprindelse og kulturhistorie kan også præsenteres på Formidling og demonstration af levevis (afholdes i Vikingelandsbyen) kan med fordel præsenteres i ovennævnte foldere. Formidling bør også ske via mobiltelefon eller andre elektroniske medier. Forslag 26 Handicapvenlige faciliteter Bedre vilkår for folk med handicap bør indarbejdes som et led i indsatsen for at forbedre borgernes friluftsliv og naturoplevelser i Store Vejleådalen. Vi har følgende forlag til arbejdet med at forbedre mulighederne for folk med handicap: Forslag 27 Naturvejleder Friluftsrådet ser gerne, at der tilknyttes en naturvejleder til Store Vejleådalen. Om denne naturvejleder skal være fra en af kommunerne eller ansat særskilt, bør være en beslutning i de enkelte kommuner. Den pågældende naturvejleder kan få udvidede beføjelser, så han/hun også bliver ansvarlig for drift og udvikling af området og endvidere kan komme med input til kommuneplanerne for de 4 kommuner samt sikre høring af kommuneplanerne. Forslag 28 Elektronisk formidling i ådalen Der findes i dag mange muligheder for elektronisk formidling af budskaber, og det vil være oplagt at have ensartet elektronisk formidling i hele ådalen, for eksempel via GPS, Bluetooth, apps, 2-d-stregkoder og/eller audioguides. 2-d-stregkoder kan for eksempel placeres på hegnspælene i ådalen. Der bør afsættes budget til etablering af handicapvenlige faciliteter i tilknytning til attraktioner i Store Vejleådalen, så handicappede kan få adgang til naturen. Find blandt andet inspiration fra projekterne Put Danmark i Lommen og Spor i Landskabet. Find også inspiration fra Hjørring Kommune, hvor historieformidlingen kan downloades til telefonen inden turen.

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: XXXXXXXX

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

riluftsliv i vejle kommune

riluftsliv i vejle kommune riluftsliv i vejle kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Vejle Kommune..6 Friluftsliv

Læs mere

Gode råd og inspiration til stiprojekter. V/ Casper Lindemann, DIF

Gode råd og inspiration til stiprojekter. V/ Casper Lindemann, DIF Gode råd og inspiration til stiprojekter V/ Casper Lindemann, DIF Der er behov for flere stier og ruter Andelen af stier og markvejsstrækninger i jordbrugslandskabet er blevet reduceret med 40% siden 1950

Læs mere

Referat. Forum: Naturgruppen Tid: Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 17:30 19:30 Sted: A-Huset, lokale A16

Referat. Forum: Naturgruppen Tid: Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 17:30 19:30 Sted: A-Huset, lokale A16 Forum: Naturgruppen Tid: Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 17:30 19:30 Sted: A-Huset, lokale A16 Deltagere: Poul Evald Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) Lisa Bisset (Danmarks Naturfredningsforening)

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Helhedsorienteret friluftsplanlægning Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Friluftsplanlægning: - Hvorfor og hvordan? - Aktiviteter, faciliteter og formidling - Synergieffekter

Læs mere

Målet er gennem omtanke at skabe en bæredygtig udvikling af naturen og landskabet. Kommunens målsætninger er derfor, at:

Målet er gennem omtanke at skabe en bæredygtig udvikling af naturen og landskabet. Kommunens målsætninger er derfor, at: Landskab og natur Redegørelse - Landskab og natur Store Vejleådalen og Strandparken er de væsentlige landskabstræk i Vallensbæk. Det er landskaber og naturområder, der både skal beskyttes og benyttes,

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Karen Hauge Den 28. marts 2008 Ref.: CLI Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Friluftsrådet har med stor interesse læst forslaget til

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter.

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter. sjældne og fredede snylteplante stor gyvelkvæler, helt uden klorofyl og fotosyntese, ses nu og da. Især på arealerne nord for Tueholm Sø ses en smuk og afvekslende flora. En rig natur... Området omkring

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag To nye grønne kiler i hovedstaden Indkaldelse af ideer og forslag 9. marts - 4. maj 2015 To nye grønne kiler i hovedstaden - Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning og den videre planlægning af

Læs mere

riluftsliv i glostrup kommune

riluftsliv i glostrup kommune riluftsliv i glostrup kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Storkøbenhavn Vest...3 Vision for friluftsliv i Glostrup Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv

Læs mere

Store Vejleå Trampesti * Fra Roskildevej til Snubbekorsvej *

Store Vejleå Trampesti * Fra Roskildevej til Snubbekorsvej * Notat om Store Vejleå Trampesti * Fra Roskildevej til Snubbekorsvej * Uarbejdet af Kulturøkologisk Forening i Albertslund i samarbejde med DN-Albertslund Efter Friluftsrådets møde på Roskilde Kro den 22.9.2010

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

De Danske Politimesterskaber i den 12. juni 2014 MTB. Arrangør: PI-Vestegnen. Dansk Politiidrætsforbund

De Danske Politimesterskaber i den 12. juni 2014 MTB. Arrangør: PI-Vestegnen. Dansk Politiidrætsforbund De Danske Politimesterskaber i den 12. juni 2014 MTB Arrangør: PI-Vestegnen Dansk Politiidrætsforbund Velkomst af formand Henrik Bandsholm Hej alle MTB entusiaster. Så er det endnu en gang blevet tid til

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Rensebassiner ved Rødhøjgårdsvej og Røglegrøften. Erstatningsanlæg for olieudskilleranlæg i Vallensbæk Sø

Rensebassiner ved Rødhøjgårdsvej og Røglegrøften. Erstatningsanlæg for olieudskilleranlæg i Vallensbæk Sø Rensebassiner ved Rødhøjgårdsvej og Røglegrøften Erstatningsanlæg for olieudskilleranlæg i Vallensbæk Sø Baggrund: Vandets vej i Store Vejleå til Køge bugt Vallensbæk Sø er et knudepunkt i denne sammenhæng

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Indsendt af Foreningen Oplevelsesstiens Venner. CVR nr. 35 32 41 78 Den 6. november 2015 Til Ringsted Kommune, Teknik og Miljø og til orientering

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet Velkommen til Miniseminar om Kløverstier Tirsdag den 20.09.11 Friluftsrådet 1 Kløverstierne skal skabe gode muligheder for at lokale borgere og turister let kan forene motion, frisk luft og oplevelser.

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

riluftsliv i fredericia kommune

riluftsliv i fredericia kommune riluftsliv i fredericia kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Fredericia Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Fredericia Kommune...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

riluftsliv i viborg kommune

riluftsliv i viborg kommune riluftsliv i viborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Viborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Viborg...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

St. Vejle Å. Nødpumpestation Informationsmøde 27. april 2016

St. Vejle Å. Nødpumpestation Informationsmøde 27. april 2016 St. Vejle Å. Nødpumpestation Informationsmøde 27. april 2016 Vandstande, miljø samt myndigheds- og offentlighedsproces Torben S. Bojsen. Orbicon A/S. Reguleringstiltag til sikring mod oversvømmelse 29.

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

riluftsliv i kolding kommune

riluftsliv i kolding kommune riluftsliv i kolding kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...4 Vision for Kolding Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Kolding Kommune...7 Friluftsliv i Region

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER. Ishøj Kommune 2003

LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER. Ishøj Kommune 2003 LOKALPLAN 1.41 LOKALPLAN 1.41 Ishøj Kommune 2003 LOKALPLAN 1.41 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål side 3 Lokalplanens område side 4 Lokalplanens indhold side 4 Forhold til

Læs mere

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske

Læs mere

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Grenåvej 12 8410 Rønde. Fremsendt pr. mail til mols@danmarksnationalparker.dk 6. juni 2017 Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan 2018-2024 for Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

riluftsliv i nordfyns kommune

riluftsliv i nordfyns kommune riluftsliv i nordfyns kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i kommunen...5 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...6 Friluftsliv i Region Syddanmark...10

Læs mere

Oplevelseskortlægning og udvikling af multifunktionelle golfbaner - Udvikling af en mere flersidig anvendelse af golfbaner

Oplevelseskortlægning og udvikling af multifunktionelle golfbaner - Udvikling af en mere flersidig anvendelse af golfbaner Oplevelseskortlægning og udvikling af multifunktionelle golfbaner - Udvikling af en mere flersidig anvendelse af golfbaner Ole Hjorth Caspersen, Anne Mette Dahl Jensen, Frank Søndergaard Jensen Københavns

Læs mere

FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE. Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le

FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE. Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le Udviklingen i befolkningens motionsvaner går i retning af mere motion i det fri, og det stiller stadig større krav til

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

I dette oplæg redegør kredsbestyrelsen for de lokale ønsker og behov for fremtidens friluftsliv i kommunen.

I dette oplæg redegør kredsbestyrelsen for de lokale ønsker og behov for fremtidens friluftsliv i kommunen. Indhold Indledning... 3 Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest... 4 Vision for friluftsliv i Høje-Taastrup Kommune. 6 Forslag til fremme af friluftsliv i Høje-Taastrup Kommune... 7 Friluftsliv i Region Hovedstaden...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

NOTITS. Vestsjælland J.nr. NST Ref. HEJ Den 4. maj 2015 UDKAST. Overdragelses- og samarbejdsaftale om Svogerslev Grusgrav

NOTITS. Vestsjælland J.nr. NST Ref. HEJ Den 4. maj 2015 UDKAST. Overdragelses- og samarbejdsaftale om Svogerslev Grusgrav NOTITS UDKAST Vestsjælland J.nr. NST-511-00031 Ref. HEJ Den 4. maj 2015 Overdragelses- og samarbejdsaftale om Svogerslev Grusgrav 1. Formålet med aftalen Formålet med Roskilde kommunes overdragelse af

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Karlstrup, Karlslunde og Engstrup Moser Orienteringsmøde 14. april 2015 Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Henrik Lynghus, lyn@niras.dk - NIRAS Karlstrup Mose vand- og naturprojekt

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Oddesund - oplevelser

Oddesund - oplevelser Oddesund - oplevelser Udgangspunkt for natur, kultur og fritid Hvad er særligt ved Oddesund? Uudnyttede potentialer - Et sted fuld af fortællinger og oplevelser - Natur-, kultur- og fritidsoplevelser i

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor!

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor! Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor En økologisk korridor! Små 8 km Økologisk korridor Beskyttede jord og stendiger Skovbyggelinie Mulighed for skovrejsning på strækningen i

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark.

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark. Forslag til naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017-2021 Høringssvar med forvaltningens bemærkninger Forslag til naturparkplanen har været i høring i otte uger i perioden 16. juni 12. august 2016. Kommunen

Læs mere

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE - til gode ridespor NATURUDVALGET Guide til gode ridespor Dansk Islandshesteforening (DI) er opmærksom på, at mange kommuner arbejder med friluftsstrategier, der blandt

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere