Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område"

Transkript

1 Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

2 Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai Reinhold Christensen Fotografer: Anne Marie Kamilles, s. 13 Casper Lindemann, s. 9 Curt Mikkelsen, s. 19, 20, 21 og 23 Jørgen Bresson, s. 5, 6, 8, 10, 11, 18 og 22 Jørgen Hansen, s. 7, 14 og 15 Nicolai Reinhold Christensen, s. 1, 2, 12, 16 og 31 Thomas Thinghuus, s. 17

3 3 Forord Fire vestegnskommuner, Albertslund, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Ishøj Kommuner, indsendte i foråret 2010 en fælles ansøgning om at komme i betragtning til Friluftsrådets naturparkprojekt. Ansøgningen havde baggrund i en god og gennemtænkt Visions- og handleplan for Store Vejleådalen udarbejdet af Orbicon i Friluftsrådet var meget begejstret for de 4 kommuners ansøgning, som var eksemplarisk god med mange gode forslag til udviklingen af ådalen. Desværre levede Store Vejleådalen som naturområde ikke op til de foruddefinerede kriterier for naturområder, der kunne indgå i projektet. Kriterierne var, at det skulle være naturområder af national og international betydning. Områderne skulle desuden være velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. Endvidere skulle områderne repræsentere landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer. Store Vejleådalen kom ikke i betragtning til Friluftsrådets naturparkprojekt, fordi Store Vejleådalen mest af alt har karakter af at være en grøn rekreativ kile mellem Vestskoven og Køge Bugt Strandpark. Området levede derfor ikke op til Friluftsrådets høje krav til naturindhold og national betydning. Men indholdet i ansøgningen havde som nævnt en høj kvalitet. Derfor besluttede Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse (Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest) at anvende kommunernes ansøgning som udgangspunkt for en bred debat om udvikling af friluftslivet i Store Vejleådalen. Kredsbestyrelsen i Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest inviterede derfor til debatmøde om mulighederne i Store Vejleådalen. Mødet fandt sted den 22. september 2010, og blandt deltagerne var organisationer og kommunale embedsmænd. På debatmødet den 22. september 2010 blev Store Vejleådalens nuværende friluftsområder placeret på et kort, ligesom der kom input til nye friluftsmuligheder (se kortbilag 2-5). Med udgangspunkt i de mange forslag og ideer, der blev indtegnet på kortet, har Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest udarbejdet dette friluftsoplæg. Vi vil gerne takke alle, der har bidraget til udarbejdelsen af dette friluftsoplæg. En særlig tak til de 4 kommuner og de mange organisationer, der deltog på debatmødet og sidenhen bidrog med ideer og materialer. Der skal også lyde en stor tak til Friluftsrådets sekretariat, der har bidraget med faglig bistand og korrekturlæsning. Sidst, men ikke mindst vil vi takke alle fotografer for flotte og inspirerende fotos fra Store Vejleådalen. God læselyst! Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest

4 4 Indhold Indledning 5 Beskrivelse af Store Vejleådalen 6 Vision for friluftsliv i Store Vejleådalen 8 Forslag til området nord for Motorring 4 9 Forslag til området mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen 11 Forslag til området mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen 14 Forslag til området syd for Køge Bugt Motorvejen 17 Generelle forslag til fremme af friluftslivet i Store Vejleådalen 18 Yderligere litteratur 24 Kortbilag Oversigtskort over hele Store Vejleådalen 26 Kort 1: Området nord for Motorring 4 27 Kort 2: Området mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen 28 Kort 3: Området mellem Holbækmotorvejen Køge Bugt Motorvejen 29 Kort 4: Området syd for Køge Bugt Motorvejen 30

5 5 Indledning Målet med dette friluftsoplæg er at give de 4 kommuner (Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk) omkring Store Vejleådalen et katalog med forslag og ønsker til udvikling af friluftslivet i Store Vejleådalen. Vi har taget udgangspunkt i såvel Visions- og handleplan for Store Vejleådalen fra 2007 som øvrige publikationer og endvidere indarbejdet og brugt mange af de forslag, som vi har fået fra organisationer og brugere af Store Vejleådalen. Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest har i udarbejdelsen af dette friluftsoplæg ikke beskrevet områdets natur- og kulturværdier i detaljer, men har lagt vægt på ønsker til og muligheder for forbedring af de friluftsmuligheder, som ådalen giver brugerne. Afslutningsvis indeholder friluftsoplægget et samlet afsnit om formidling af natur, kultur og friluftsliv i hele Store Vejleådalen. Denne formidling indeholder både trykte og elektroniske formidlingsmedier til brug for kommunernes borgere, turister og foreninger, som har interesse i Store Vejleådalen. Friluftsoplægget indeholder en lang række af forslag til nye aktiviteter og faciliteter. For at gøre friluftsoplægget overskueligt og brugervenligt har vi valgt at inddele Store Vejleådalen i 4 delområder, som beskrives hver for sig. De 4 delområder er: 1. Området nord for Motorring 4 2. Området mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen 3. Området mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen 4. Området syd for Køge Bugt Motorvejen. De enkelte forslag i friluftsoplægget er uddybet og suppleret med henvisninger og links til steder, hvor der kan læses mere om de enkelte forslag. Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest håber, at de 4 kommuner vil tage godt imod dette katalog, bruge de mange forslag og ønsker i deres arbejde og indarbejde det i de kommende kommuneplanstrategier og kommuneplaner, og at de vil bruge oplægget som inspirationskatalog, når kommunerne i årene fremover skal udvikle området til et endnu bedre friluftsområde til gavn for borgerne. En nærmere oversigt over de 4 delområder kan ses på kortet i bilag 1-5. For hvert af de 4 delområder har vi prøvet at skitsere såvel nye friluftsmuligheder som forbedring af de mange eksisterende friluftsmuligheder, som findes i områderne. En del af forslagene i friluftsoplægget kan gennemføres ved etablering af lokale grønne partnerskaber. Desuden kan en del af projekterne med stor sandsynlighed opnå støtte via Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. Midlerne administreres af Friluftsrådet, og hvert år uddeles cirka 50 millioner kroner til en række forskellige projekter.

6 6 Beskrivelse af Store Vejleådalen Store Vejleå har sit udspring ved Porsemosen i Vestskoven i Høje-Taastrup Kommune. Ådalen har et 11,3 kilometer langt forløb og gennemskærer 4 kommuner fra sit udspring ved Porsemosen til sit udløb i Køge Bugt. De 4 kommuner er Høje-Taastrup, Albertslund, Vallensbæk og Ishøj. Landskabet Store Vejleådalen rummer både skov, parker, græssede arealer, mose og mere vilde områder. I den lange, flade ådal finder man både søer, åer og enkelte kunstige bakker. Store Vejleådalen er dannet som en tunneldal under isens tilbagesmeltning efter den sidste istid (cirka f.kr.). Isen trak sig konstant og jævnt tilbage og aflejrede morænemateriale som et fladt landskab, heden mellem København og Roskilde. I det relativt flade landskab er Store Vejleådalen med sit kuperede landskab, vide udsyn og mange forskellige naturtyper et af de mest attraktive friluftsområder på Vestegnen. Formidlingsmæssigt rummer området et stort potentiale for historiefortælling om landskabets opståen, udnyttelse og udvikling. Kulturhistorie i Store Vejleådalen Store Vejleådalen rummer mange synlige spor, der viser tidligere tiders bosætning, erhverv, levevilkår og deres sammenhæng med naturgrundlaget, men også områder med kendte jorddækkede spor, hvor der er stor sandsynlighed for at gøre nye fund. Det kan for eksempel være fund af bopladser, gravhøje, landsbyer, gamle driftsformer, vejstrækninger, gårde og kirker.

7 7 I Regionplanen fra 2005 er der udpeget 2 områder med kulturinteresser i Store Vejleådalen. Det er området nord for Motorring 4 samt hele Vallensbæk Mose. Udpegningerne ses på kortet herunder. Formidlingen af kulturhistorien i Store Vejleådalen sker i dag fra blandt andet Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen ved Risby. Friluftsliv i Store Vejleådalen Store Vejleådalen tilbyder varierede naturoplevelser og muligheder for friluftsliv for hele familien. Her er både gode muligheder for at vandre, løbe og cykle på de mange stiforløb og at se græssende køer, får og heste. grille på de permanente grillpladser. Mange steder i periferien af ådalen er der også ridecentre og sportspladser, blandt andet Albertslund Stadion og Vallensbæk Ridecenter. I Store Vejleådalen danner de vigtige naturtyper som enge, søer, moser og krat et hjem for mange dyr og planter. Der er beskyttede arter af fugle, krybdyr og planter, som lever i forskellige dele af området. Dette kan give spændende naturoplevelser for både store og små. Med kikkert, fiskenet og lup kan man opleve dyre- og plantelivet på nært hold. Cykelrute 69, der løber fra Klampenborg til Køge Bugt Strandpark, løber gennem Store Vejleådalen. Stien har stor rekreativ værdi. Den er velholdt og skaber gode muligheder for at færdes på cykel eller til fods gennem ådalen. Man kan også fiske, stå på vandski, ride, padle i kano og spille golf. Kan man lide at overnatte i det fri, kan man benytte sig af et af shelterne i området. Desuden er der mulighed for at Cykeltur i Store Vejleådalen. (Foto: Jørgen Hansen)

8 8 Store Vejleådalen er et velfungerende friluftsområde, som dog samtidig rummer et stort potentiale for videreudvikling af friluftslivet og formidling af naturen. Dette foto illustrerer på bedste vis, at der er natur at formidle og friluftsmuligheder at forbedre. (Foto: Jørgen Bresson) Vision for friluftsliv i Store Vejleådalen Med baggrund i Visions- og handleplan for Store Vejleådalen, som blev udarbejdet af Orbicon i 2007, har Friluftsrådet Storkøbenhavn Vest udarbejdet følgende vision for udvikling af friluftslivet i Store Vejleådalen: > Store Vejleådalens potentiale for friluftsliv skal udnyttes bedre, og de eksisterende friluftstilbud skal formidles til flere brugergrupper. > Store Vejleå genslynges i sit oprindelige slyngede forløb for på den måde at forbedre vandkvaliteten og vilkårene for fauna og flora. I tilknytning til denne vision har vi på de følgende sider udarbejdet en række konkrete forslag til opfyldelse af visionen, og det er samtidig et ønske, at forslagene kan supplere de kommende planstrategier samt indgå som input til den generelle natur-, miljø- og fritidsforvaltning i de 4 kommuner. I forbindelse med de store anlægsarbejder i forbindelse med henholdsvis udvidelse af Motorring 4, jernbanen mellem København og Ringsted samt letbanen langs Ring 3 opfordres kommunerne til at medtage friluftslivet i planlægningen.

9 9 Forslag til området nord for Motorring 4 I dette afsnit findes en række forslag til at fremme friluftslivet i den del af Store Vejleådalen, der er beliggende nord for Motorring 4 (se kortbilag 2). Områdebeskrivelse Denne del af ådalen er beliggende i Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner, og åen udgør kommunegrænsen. Området består dels af agerland, dels af naturarealer i form af skov, enge og sletter. Hovedparten af området er ejet af Naturstyrelsen. Det gælder for eksempel engene og skovarealerne mellem Kroppedal og Risby. Området er præget af storslåede udsigter og en stor landskabelig variation med å, dalbund og skovklædte skråninger. Området byder på gode muligheder for friluftsliv i form af en varieret natur, gode stisystemer, en shelterplads, Kroppedal Museum med Ole Rømers observatorium, Porsemosen, Vikingelandsbyen ved Risby og ikke mindst Appevad, som var vadestedet, hvor den gamle landevej passerede Store Vejleå. Vadestedet betragtes af kulturhistorikere som et af danmarkshistoriens vigtigste. Området er således et velfungerende friluftsområde, som dog samtidig rummer et stort potentiale for videreudvikling af friluftslivet og formidling af natur og kulturhistorie. Herunder giver vi 7 konkrete forslag til videreudvikling af friluftslivet i området: Forslag 1 Trailcenter på Kroppedal Områdets terræn og det gode stisystem indbyder til aktive friluftsaktiviteter som for eksempel stavgang, løb, cykelture, trekking, mountainbike og langrend. Derfor foreslår vi, at der etableres et såkaldt trailcenter i området. Trailcenteret kan for eksempel etableres ved Kroppedal. Et trailcenter er et sted, som danner et fælles udgangspunkt for forskellige afmærkede ruter. På selve trailcenteret kan der etableres et læskur, hvor folk kan mødes eller vente på hinanden. Desuden bør der være information om ruterne i området. Yderligere kan der etableres en strækbom, parkeringsforhold og toiletforhold. I området omkring trailcenteret afmærkes og opmåles ruter i forskellige længder til forskellige aktiviteter, for eksempel løb, stavgang, cykling, langrend og mountainbike. De opmålte og afmærkede ruter skal starte og slutte ved trailcenteret, således at trailcenteret bliver et fælles udgangspunkt for alle brugergrupper. Der kan også etableres faste orienteringsposter til dem, der både vil have motion og udfordringer. Læs mere om faste poster på Eksempel på et simpelt trailcenter med læskur, strækbom og formidling af afmærkede ruter. (Foto: Casper Lindemann)

10 10 Forslag 2 Formidling og renovering af Appevad Vi foreslår, at der sker en formidling og en reetablering af Appevad Vadested og Stenkisten. Historien om Appevad Vadested kan læses og ses på Kroppedal Museum, men der er ingen formidling af historien ved selve vadestedet, og Stenkisten er ikke synlig og bør muligvis graves frem, da den er dækket af brændenælder eller tilgroet, ligesom dele er dækket af asfaltvejen og indgår som en del af Snubbekorsvej. Formidlingen af Appevad Vadested kan for eksempel være en infotavle på stedet kombineret med en 2D stregkode, som giver de besøgende mulighed for at hente historien om Appevad ned på deres smartphones. Forslag 5 Trampesti langs åen Kulturøkologisk Forening i Albertslund har udarbejdet et forslag til en trampesti langs Store Vejleå fra åens udspring i Porsemosen til Roskildevej. Dette forslag er godt gennemarbejdet med forslag om placering suppleret med billeder fra området. Friluftsrådet støtter op om en trampesti langs Store Vejleå og vil gerne opfordre kommunerne til at etablere trampestien. Stien kan eventuelt etableres med støtte fra Spor i Landskabet og Tips- og Lottomidlerne. Find mere inspiration på media/110905/stihaandbog_web.pdf. Forslag 3 Kulturformidling Friluftsrådet ønsker, at der sker en kulturformidling via Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen, således at de kulturhistoriske værdier også bliver synliggjort for området. Vi foreslår udvidelse af den levende vikingelandsby i sommermånederne. Der kunne for eksempel hentes inspiration fra Sagnlandet Lejre (Lejre Forsøgscenter), hvor jernalderhusene udlejes som sommerferiebolig til interesserede. Find mere inspiration på og Forslag 6 Ridesti Fra Porsemosen til Snubbekorsvej eksisterer der i dag ridestier, som giver mulighed for rideture i og omkring Porsemosen og videre til Vestskoven. På strækningen fra Snubbekorsvej til tunnellen under Motorring 4 har Albertslund Kommune tidligere haft et ridespor langs cykelstien, men det er ikke vedligeholdt, og det er derfor groet til. Ridesporet vil om muligt kunne genetableres af kommunen. Find mere inspiration på media/110905/stihaandbog_web.pdf. Forslag 4 Kulturplejegruppe Vi foreslår, at der etableres en kulturplejegruppe, som har til opgave at vedligeholde og formidle de mange kulturhistoriske elementer i området. Kulturplejegruppen kunne have til formål at sikre, at de kulturhistoriske elementer, som findes i Store Vejleådalen, ikke forgår, og sikre udbredelsen af kendskabet til områdets historie fra tilblivelse til nutid. På nuværende tidspunkt arbejdes der blandt andet med reetablering af Appevad. Dette arbejde styres af Vikingelandsbyen. En kulturplejegruppe kunne eventuelt dække hele Store Vejleådalen, da mange af plejeelementerne findes flere steder i ådalen. Forslag 7 Stier i skovrejsningsområdet Høje-Taastrup Kommune har udpeget 2 skovrejsningsområder i området. Det drejer sig om et skovrejsningsområde mellem Motorring 4 og Snubbekorsvej samt et skovrejsningsområde mellem Snubbekorsvej og Kroppedal. Vi finder, at skovrejsning i disse 2 områder vil bidrage positivt til friluftslivet i Store Vejleådalen, og vi vil opfordre til, at skovrejsningen gennemføres i nær fremtid. I forbindelse med skovrejsningen vil vi foreslå, at der etableres sammenhængende stier, som knyttes til det øvrige stisystem i ådalen, således at man på turen i ådalen kan lave afstikkere i skovområderne. Der kan med fordel etableres en mindre trampesti langs åen. (Foto: Jørgen Bresson)

11 11 Forslag til området mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen Dette afsnit rummer en række forslag til at fremme friluftslivet i den del af Store Vejleådalen, der er beliggende mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen (se kortbilag 3). Områdebeskrivelse Hovedparten af området er beliggende i Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner. Tueholmsøen er dog beliggende i Vallensbæk Kommune. På strækningen mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen er ådalen smal og nærmest klemt mellem boligområder i henholdsvis Taastrup i vest og Albertslund i øst. Den bynære beliggenhed giver et højt besøgstryk i området, hvilket også afspejler sig i mange forskellige aktiviteter som blandt andet hundeluftning, løbetræning, boldspil, motorsport, lystfiskeri, kanosejlads og picnic. Området består af en række parker (Egelundsparken, Hyldagerparken, Kongsholmparken) beliggende som perler på en snor. Parkerne er meget forskellige og unikke på hver deres måde. Indretningen af parkerne betyder, at nogle aktiviteter bedre kan foregå i nogle parker end andre: Egelundsparken er præget af naturarealer i form af våde enge, overdrev samt spredte skovarealer. Der er et fint stisystem af grus- og græsstier, og området er meget benyttet til hundeluftning og -træning. Hyldagerparken er kendetegnet ved Albertslund Motorsports Center, Albertslund Dyregård (Toftegården), boldbaner nord for jernbanen og store slette/græsarealer syd for jernbanen. Kongsholmparken er karakteriseret ved få vilde naturarealer og mange plejede arealer. Det er blandt andet store arealer med boldbaner, Høegsbjerget med friluftsscene og Tueholmsøen, hvor der kan fiskes og padles i kano. Området mellem Motorring 4 og Holbækmotorvejen er således et særdeles velfungerende friluftsområde, hvor nogle af parkerne rummer stort potentiale for videreudvikling af friluftslivet og formidling af natur. Herunder giver vi 6 konkrete forslag til videreudvikling af friluftslivet i området:

12 12 Ved Tueholmsøen er der ridespor/hovslag langs med cykelstien. Det burde der også være i Egelundsparken og Hyldagerparken. (Foto: Nicolai Reinhold Christensen) Forslag 8 Grejbank ved Tueholmsøen Vi foreslår, at der etableres en grejbanklignende ordning ved Tueholmsøen. En grejbank er et sted, hvorfra lokale foreninger, skoler og institutioner kan låne friluftsudstyr, for eksempel mountainbikes, trangiasæt, fiskeudstyr, kanoer og joller. Grejbanken kan for eksempel etableres ved Spisestedet Mosen og indrettes, så borgere og besøgende kan leje udstyr til friluftsaktiviteter i området. Det kan for eksempel være udstyr til vandaktiviteter på søerne eller GPS-udstyr til geocaching i Store Vejleådalen. Et samarbejde med vandskiklubben, der holder til ved den nærliggende Vallensbæk Sø, bør også overvejes. Find mere inspiration på Forslag 9 En grejbank, hvorfra lokale foreninger, skoler og institutioner kan låne friluftsudstyr, vil skabe mange nye og bedre frilufts- og naturoplevelser. Ridesti langs Vejleåstien Albertslund Kommune har forbudt ridning i Egelundsparken, men vi mener, at der sagtens kan etableres et ridespor eller et hovslag gennem Egelundsparken og Hyldagerparken. Det kan for eksempel være et hovslag langs med Vejleåstien. Et hovslag eller en selvstændig ridesti giver rytterne mulighed for at ride i området uden at genere andre brugere. Ved at tillade ridning i Egelundsparken får rytterne mulighed for at ride mellem Vestskoven og Vallensbæk Mose, som er 2 meget populære rideområder, og måske videre helt til Køge Bugt Strandpark. passere jernbanen. Men ved at etablere et ridespor ved siden af Hyldagerstien, videre i tunnellen under Holbækmotorvejen, langs øststien til tunnellen under jernbanen og videre til broen retur over Holbækmotorvejen (Albertslundstien) kunne rytterne bevæge sig videre i området helt til Kongsholmparken og Tueholmsøen og videre ned i Vallensbæk Mose og Tranegilde Mose. Find mere inspiration på: pdf Foruden rideforbuddet i Egelundsparken er det et problem, at det fra Hyldagerparken og videre sydpå ikke er muligt at

13 13 Forslag 10 Borde, bænke og grillpladser Vi foreslår, at alle borde, bænke og grillpladser gennemgås og forbedres, således at der etableres borde, bænke og grill på alle de steder, hvor der i dag kun er borde. I den forbindelse bør der informeres om, at grillen kan bruges frit, men at man selv skal have kul med hjemmefra. Forslag 12 Discgolf i Kongsholmparken Vi foreslår, at der etableres en discgolf-bane i Kongsholmparken. Discgolf er en sjov aktivitet for både børn og voksne, og alle kan være med. En discgolf-bane er meget diskret og skæmmer ikke i landskabet. Derfor kan banen anlægges uden at være til gene for andre brugere i parken. Banen kan for eksempel starte og slutte ved Bakkehuset. Find inspiration på Forslag 13 Find vej i Forslag 11 Kløverstier Vi foreslår, at der etableres Kløverstier med udgangspunkt fra henholdsvis Roskilde Gamle Kro (også kaldet Spejdergården i Albertslund) og Spisestedet Mosen i Vallensbæk. Der er gode adgangsmuligheder og parkering ved disse 2 lokaliteter, og de er derfor velegnede som udgangspunkt for Kløverstier. Vi er opmærksomme på, at der i øjeblikket er ved at blive etableret find vej i -projekter i Albertslund Kommune, hvoraf en del af projekterne er beliggende i Store Vejleådalen, blandt andet i Egelundsparken, Hyldagerparken og Kongsholmparken. Vi synes, at det er et rigtig godt projekt. Orienteringsløb er en sjov aktivitet for både børn og voksne. Desuden ser vi mange muligheder for at bruge find vej i -projektet til mere end blot sport og sundhed. Posterne og audioguiden kan for eksempel bruges til undervisning og formidling. Desuden kan posterne bruges til at arrangere temature i Store Vejleådalen, for eksempel den historiske rute, den naturskønne rute og snapseruten. På den måde giver find vej i -posterne mulighed for en guidet og anderledes tur i Store Vejleådalen. Kløverstier er et nyt koncept udviklet af Friluftsrådet i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund. Konceptet går ud på at afmærke 4 stiruter med udgangspunkt for samme lokalitet. De 4 ruter skal have forskellige længder, og de skal forene befolkningens muligheder for kultur-, friluftsog naturoplevelser med motion og bevægelse. Læs mere på Vi vil foreslå, at kommunerne udnytter find vej i -projekterne aktivt i formidlingen af Store Vejleådalen. For eksempel kan folderen og audioguiden fortælle om de særlige steder i ådalen. Hvis en post for eksempel er placeret ved Tueholmsøen, så kan audioguiden fortælle om søens dyreliv eller om søens betydning som regnvandsbassin. På posterne kan der opsættes QR-koder, 2-d-stregkoder eller sendere til Bluetooth, således at brugerne kan modtage små videofilm om den lokalitet, de befinder sig på. Find inspiration på: Orienteringsløb er en sjov aktivitet for både børn og voksne. Desuden ser vi mange muligheder for at bruge find vej i -projekterne til naturformidling. (Foto: Anne Marie Kamilles)

14 14 I sommeren 2007 var store dele af Vallensbæk Mose og Tranegilde Mose oversvømmet som følge af de usædvanlig store mængder nedbør. (Foto: Jørgen Hansen) Forslag til området mellem Holbæk-motorvejen og Køge Bugt Motorvejen Dette afsnit rummer en række forslag til at fremme friluftslivet i den del af Store Vejleådalen, der er beliggende mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen (se kortbilag 4). Områdebeskrivelse Området er beliggende i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Området består af Vallensbæk Sø, Tranegilde Mose og Vallensbæk Mose samt jordbrugslandskabet omkring Tranegilde landsby. Vallensbæk Sø er kendt for vandski, men den fungerer også som regnvandsbassin. Vallensbæk Mose har et rigt dyreliv og er blandt andet en vigtig biotop for mange fuglearter. Men området er også et populært friluftsområde med et veludviklet stisystem af både vandre-, cykel- og ridestier. I området findes også hundetræningsareal, ridecenter og naturskole. Området er et velfungerende friluftsområde, hvor det skal tages i betragtning, at området samtidig er et potentielt oversvømmelsesområde, hvilket også giver en variation i naturen, som man ikke ser mange andre steder. Oversvømmelserne giver ikke udelukkende begrænsninger i friluftslivet, men skal nærmere opfattes som en udfordring for at få friluftslivet til at fungere i harmoni med naturen. Herunder giver vi 6 konkrete forslag til videreudvikling af friluftslivet i området: Forslag 14 Våde egne i Vallensbæk og Tranegilde Moser I sommeren 2007 var store dele af Vallensbæk Mose og Tranegilde Mose oversvømmet som følge af de usædvanlig store mængder nedbør. Store Vejleå løb over sin bredder, og lavbundsarealerne blev oversvømmet. Stier på såvel øst- som vestsiden af mosen lå under vand i længere perioder, og de omfattende oversvømmelser gjorde, at kun enkelte arealer mod sydøst kunne afgræsses. På baggrund af oversvømmelsen i 2007 har Orbicon udarbejdet et forslag til et vandmiljøprojekt i området med henblik på at reducere risikoen for større oversvømmelser, der breder

15 15 Der skal gøres en indsats, for at stierne i området og tunnellerne under motorvejen ikke oversvømmes. (Foto: Jørgen Hansen) sig til boligområderne i oplandet. Projektet går ud på at oversvømme lavbundsarealerne i ådalen frem for at udvide regnvandsbassinerne. Vi foreslår, at vandmiljøprojektet gennemføres. De eksisterende trampestier kan bevares ved at etablere træstier (boardwalks). Find inspiration til etablering af træstier på: Forslag 15 Reetablering af Store Vejleås oprindelige forløb På baggrund af den oversvømmelse, som skete i 2007, har Orbicon desuden udarbejdet et forslag om at lægge Store Vejleå uden om Tueholmsøen og Vallensbæk Sø for at reducere risikoen for oversvømmelser af boligområder i oplandet. Samtidig forbedres vandkvaliteten i både søerne og åen. Vi synes, vandmiljøprojektet er fornuftigt, og vi foreslår derfor, at det gennemføres. Den forbedrede vandkvalitet vil ligeledes medføre, at flere fisk vil komme længere op i Store Vejleå for at gyde, til gavn for lystfiskerne. I forbindelse med etablering af jernbanen København- Ringsted vil dæmningen inddrage en del af Vallensbæk Sø og krydse Store Vejleå. Det er vigtigt, at der ved anlæg af jernbanedæmning indtænkes mulighed for tilbagelægning af Store Vejleå til dens oprindelige forløb. Forslag 16 Forbedring af eksisterende stier I forbindelse med smeltning af sne i vinterperioderne kan stierne øst for Vallensbæk Sø stå under vand. Det er uhensigtsmæssigt for friluftslivet i området. Desuden medfører det store driftsomkostninger til pleje og vedligeholdelse af stierne. Vi foreslår derfor, at stierne hæves. Ligeledes står der vand i tunnellerne under motorvejene, og vi mener derfor, at der bør etableres bedre faskiner/afløb i tunnellerne, således at specielt cykelpendlere har mulighed for at benytte tunnellerne, også efter kraftig regn. Forslag 17 Cykelsti ved langs åen Vi foreslår, at cykelstien ved Vallensbæk Mose hæves til digekanten, som nævnt i Orbicons forslag til vandmiljøprojekt. Derved bliver det muligt at opleve selve Store Vejleå, der trods sit kanallagte forløb på strækningen fremstår som et markant og imponerende vandløb. Samtidig opnås et godt udsyn ud over vådområdet.

16 16 Forslag 18 Faciliteter til friluftsliv Vi foreslår, at der etableres flere bænke, borde, grillpladser og shelterpladser langs stien ved Vallensbæk Mose. Formålet er at forbedre mulighederne for at gøre rast i kortere eller længere tid for at nyde naturen på nærmeste vis. Informationstavler kan fortælle om reglerne for brugen af grill med videre. I forbindelse med etablering af faciliteter i Vallensbæk Mose bør der indgås et samarbejde med I/S Vallensbæk Mose med henblik på etablering af fugletårne, grejbank, trædesten med videre i Vallensbæk Mose. Forslag 19 Pausefolde ved Ishøj Dyrepark I området nord for Ishøj Dyrepark er der i dag etableret aktivitetscamp og andre friluftsmuligheder. Det vil være en god ide at supplere med bindebomme og pausefolde til heste. En pausefold består af 4 pæle, hvor rytteren sætter en medbragt line om, således at hesten får en fold, mens rytteren kan nyde den medbragte mad ved de opstillede borde/bænke. Det bør desuden overvejes at etablere Kløverstier med udgangspunkt fra Ishøj Dyrepark. Her er der gode adgangsmuligheder, og stedet er derfor velegnet til start af Kløverstier. I forbindelse med omlægning af Store Vejleå (til det gamle løb) vil der være gode muligheder for at opsætte et fugletårn i den sydlige ende af Tranegilde Mose. I forbindelse med oversvømmelserne vil der forhåbentlig komme flere fuglearter til området, som kunne iagttages fra et fugletårn. Læs mere på Vallensbæk Mose og Tranegilde Mose er populære rideområder. Her ses et typisk motiv fra Vallensbæk Mose. (Foto: Nicolai Reinhold Christensen)

17 17 Det er en ganske særlig naturoplevelse at færdes på træstier midt i en rørskov. (Foto: Thomas Thinghuus) Forslag til området syd for Køge Bugt Motorvejen Dette afsnit rummer en række forslag til at fremme friluftslivet i den del af Store Vejleådalen, der er beliggende syd for Køge Bugt Motorvejen (se kortbilag 5). Områdebeskrivelse Området er beliggende i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. På strækningen mellem Køge Bugt Motorvejen og Ishøj Strandvej er området domineret af naturarealer i form af eng og skov. Syd for Ishøj Strandvej består området af store vådområder omkring selve Store Vejleå med rørskov, mindre søer og afgræssede strandenge. Vest for rørskoven er området domineret af store arealer med boldbaner. Store Vejleå er på strækningen fra Ishøj Strandvej til Køge Bugt Strandpark kendt som en god fiskelokalitet for aborrefiskeri. Området er således et oplagt friluftsområde med spændende kratlusker-muligheder. Herunder giver vi 3 konkrete forslag til videreudvikling af friluftslivet i området: Forslag 20 Trampesti og spang syd for Ishøj Strandvej På strækningen mellem Vejlebrovej og Ishøj Strandvej er det muligt at færdes langs åen på en fin trampesti. Trampestien ophører imidlertid ved Ishøj Strandvej, og det er derfor ikke muligt at vandre langs åen helt til Køge Bugt. Det synes vi er ærgerligt, og derfor foreslår vi, at der etableres en trampesti langs åen syd for Ishøj Strandvej. I tilknytning til trampestien kan der desuden etableres et stisystem af træstier (boardwalks) i vådområdet syd for Ishøj Strandvej. Inspiration til dette kan fås fra for eksempel Gundsømagle Sø. Trampestien kan også suppleres med bænke. Find mere inspiration på Forslag 21 Fugletårn syd for Ishøj Strandvej Der eksisterer i dag et fugletårn tæt ved Store Vejleås udløb. Der er mange fuglearter året rundt i det store vådområde. Vi foreslår, at der etableres endnu et fugletårn i vådområdet syd for Ishøj Strandvej i nærheden af trampestien. Forslag 22 Kløversti i Ishøj Vi foreslår, at der med udgangspunkt fra kunstmuseet Arken etableres Kløverstier, som kunne gå gennem vådområdet syd for Ishøj Strandvej samt i forskellige retninger i strandparken. Området besøges af mange gæster på Arken samt turister på campingpladsen og vandrehjemmet. Der er desuden gode parkeringsforhold ved Arken og campingpladsen.

18 18 Afgræsning af ådalens enge er en væsentlig del af natur- og kulturhistorien i Store Vejleådalen. (Foto: Jørgen Bresson) Forslag vedrørende hele Store Vejleådalen Dette afsnit rummer en række forslag til at fremme naturoplevelser og aktiviteter generelt i hele Store Vejleådalen. Forslag 23 Forbedring af oplevelsen af Store Vejleådalen som grønt område Med henblik på at opfylde visionen for friluftsliv i Store Vejleådalen mener vi, at der bør arbejdes på at forbedre oplevelserne af naturen og landskabet i ådalen. Som en del af denne indsats bør følgende tiltag overvejes: Forslag 24 Forbedret vandkvalitet i Store Vejleå Vandet er det essentielle i Store Vejleå. I dag fungerer åen som afledning for overskudsvand (i forbindelse med store regnmængder). Dog er vandkvaliteten så fin, at der i forsommeren 2011 blev fanget blandt andet hav- og regnbueørreder. Der skal være fokus på at fjerne elementer, der medvirker til indtrykket af landskabelig fragmentering, primært infrastruktur, højspændingsmaster og overflødige hegn. Mulighederne for at inddrage naboarealer til for eksempel fælles afgræsning og dermed forbedre områdets værdi som spredningskorridor skal undersøges. Set med Friluftsrådets øjne vil det være en klar fordel for naturoplevelser og naturformidling, at vandet i åen forbedres, således at der kunne komme større mangfoldighed i både fiskebestanden og den øvrige vandløbsfauna.

19 19 For at opnå bedre vandkvalitet, hvilket medfører flere arter, som igen medfører flere rekreative muligheder, foreslås følgende punkter: I forbindelse med etablering af regnvandsbassiner og kommende vandindvinding i Vestskoven etableres udløb til Store Vejleå, således at åen bliver vandførende hele året. I forbindelse med udvidelse af Motorring 4 kan regnvandsbassinet renoveres, så rensning af overfladevandet bliver bedre, og vejsalt fjernes (om vinteren), og bassinet kan udformes, så der bliver mulighed for dyre- og planteliv og dermed også mulighed for rekreative aktiviteter. Langs åen i Egelundsparken kan der plantes skyggegivende træer på åens sydside, således at vandtemperaturen holdes nede om sommeren. Dette vil give mulighed for at etablere gydesteder for laksefisk. Etablering af fiske- og faunapassage under Roskildevej og under jernbanen ved Albertslund. Åen føres uden om det nuværende bassin P, hvorved åen vil få nogle af sine oprindelige slyng/sving tilbage. Bassin P er en tidligere olieudskiller. I forbindelse med Tueholmsøen og Vallensbæk Sø genetableres åens oprindelige løb, således at åen løber uden om de 2 søer. Dette medfører, at smolten (yngel fra laksefisk) kan undgå at gå gennem søerne, hvor der er mange rovfisk. For at forbedre vandkvaliteten i Tueholm og Vallensbæk Sø kan afværgeboringerne fra Vallensbæk ledes i Tueholm Sø og herfra videre til Vallensbæk Sø. På lang sigt vil det måske være muligt at etablere søbadning i Tueholm Sø. Etablering af fiskepassage nedstrøms i Vallensbæk Sø (hvis ikke åens løb ændres til at gå uden om søerne). At reetablere åens løb gennem Vallensbæk og Tranegilde Mose vil åbne for muligheden for våde enge i lighed med engene i Egelundsparken eller et temporært vådområde, som under normale forhold vil være sjappet (oversvømmet) og i tørre sommerperioder udtørre. Et temporært vådområde vil være ideelt som fugle- og florafacilitet. Langs åens løb kunne der etableres en trampesti. Der vil ligeledes være mulighed for at etablere nogle af de oprindelige sving/slyng på åen. For at nedbringe udledningen af kvælstof fra kvægbrugene kunne det overvejes at foretage flytning af kreaturerne som erstatning for fodring, og der kunne eventuelt etableres samarbejde mellem de mange græsningslav langs åen.

20 20 Forslag 25 Formidling af natur- og kulturhistorie Med henblik på at opfylde visionen for friluftsliv i Store Vejleådalen mener vi, at der bør gøres en indsats for at fremme formidling af kultur, natur, landskab og friluftsliv i hele ådalen. Som en del af denne indsats bør følgende tiltag overvejes: De enkelte kommuner bør prioritere etableringen af handicapvenlige stier. Der bør etableres en kørestolstrappe fra stien til toppen af Høegsbjerget, således at handicappede kan nyde udsigten fra toppen. I samarbejde med handicaporganisationerne kan der udarbejdes en folder, som viser de stier, som giver adgangsmulighed for handicappede. Udarbejdelse af en oplevelsesfolder, som beskriver ådalens dannelse, historie, natur og friluftsliv. Folderen kan med fordel suppleres med en afmærket cykelsti, fra hvilken man kan følge åen og erkende ådalens struktur hele vejen fra udspring til udløb. Det vil medvirke til at øge oplevelsen af landskabelig sammenhæng. Formidling af historien om Store Vejleådalens oprindelse og kulturhistorie kan også præsenteres på Formidling og demonstration af levevis (afholdes i Vikingelandsbyen) kan med fordel præsenteres i ovennævnte foldere. Formidling bør også ske via mobiltelefon eller andre elektroniske medier. Forslag 26 Handicapvenlige faciliteter Bedre vilkår for folk med handicap bør indarbejdes som et led i indsatsen for at forbedre borgernes friluftsliv og naturoplevelser i Store Vejleådalen. Vi har følgende forlag til arbejdet med at forbedre mulighederne for folk med handicap: Forslag 27 Naturvejleder Friluftsrådet ser gerne, at der tilknyttes en naturvejleder til Store Vejleådalen. Om denne naturvejleder skal være fra en af kommunerne eller ansat særskilt, bør være en beslutning i de enkelte kommuner. Den pågældende naturvejleder kan få udvidede beføjelser, så han/hun også bliver ansvarlig for drift og udvikling af området og endvidere kan komme med input til kommuneplanerne for de 4 kommuner samt sikre høring af kommuneplanerne. Forslag 28 Elektronisk formidling i ådalen Der findes i dag mange muligheder for elektronisk formidling af budskaber, og det vil være oplagt at have ensartet elektronisk formidling i hele ådalen, for eksempel via GPS, Bluetooth, apps, 2-d-stregkoder og/eller audioguides. 2-d-stregkoder kan for eksempel placeres på hegnspælene i ådalen. Der bør afsættes budget til etablering af handicapvenlige faciliteter i tilknytning til attraktioner i Store Vejleådalen, så handicappede kan få adgang til naturen. Find blandt andet inspiration fra projekterne Put Danmark i Lommen og Spor i Landskabet. Find også inspiration fra Hjørring Kommune, hvor historieformidlingen kan downloades til telefonen inden turen.

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

riluftsliv i kolding kommune

riluftsliv i kolding kommune riluftsliv i kolding kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...4 Vision for Kolding Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Kolding Kommune...7 Friluftsliv i Region

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

VESTEGNEN RUNDT PÅ CYKEL ALBERTSLUND, BRØNDBY, GLOSTRUP, HVIDOVRE, HØJE-TAASTRUP, ISHØJ, VALLENSBÆK

VESTEGNEN RUNDT PÅ CYKEL ALBERTSLUND, BRØNDBY, GLOSTRUP, HVIDOVRE, HØJE-TAASTRUP, ISHØJ, VALLENSBÆK VESTEGNEN RUNDT PÅ CYKEL ALBERTSLUND, BRØNDBY, GLOSTRUP, HVIDOVRE, HØJE-TAASTRUP, ISHØJ, VALLENSBÆK Meld dig ind i Brøndby Kids Indhold og forord Billetter til Brøndbys kampe Som medlem får du 4 x 2 billetter

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir.

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. Partnerskabet Tippen Syder har i 2009-2013 gennemført projektet Tippen Syder. Vi ser det som en første projektperiode i

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for 2011-2012

Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for 2011-2012 Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg Kredsbestyrelsens Beretning for 2011-2012 Marts 2012 Indledning. Friluftsåret 2010-2011 har været præget af et stort arbejde omkring Natura 2000 planerne og kredsbestyrelsens

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

riluftsliv i frederiksberg kommune

riluftsliv i frederiksberg kommune riluftsliv i frederiksberg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds København...3 Vision for friluftsliv i Frederiksberg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Frederiksberg Kommune...6

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Skov- og Naturstyrelsen Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Mødedeltagere: TN Tina Jensen, Høje-Taastrup Kommune VS Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune JJ Jørgen Johansen,

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

riluftsliv i faxe kommune

riluftsliv i faxe kommune riluftsliv i faxe kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Østsjælland...3 Vision for friluftsliv i Faxe Kommune...5 Forslag til fremme af friluftsliv i Faxe Kommune...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011.

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 7. april 2011 Referat fra møde i

Læs mere

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE 25-05-2011 Deltagere: Se bilag nedenfor. Referat i henhold til dagsorden: 1. Velkomst Frederik

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej.

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej. Elmelund Skovdag Kom til indvielse af Odenses største skov, Elmelund Skov, søndag den 25. maj, kl. 10-16. Dagen byder på et hav af aktiviteter for store og små. Se det fulde program i folderen. Otterupvej

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere

nyhedsbrev Naturportalen nr. 2 - september 2014 1. Er der ulv I Favrskov Kommune?

nyhedsbrev Naturportalen nr. 2 - september 2014 1. Er der ulv I Favrskov Kommune? 1. Er der ulv I Favrskov Kommune? Efter 200 års fravær er ulven tilbage i Danmark. Den første bekræftede ulv blev fundet død i Thy Nationalpark i november 2012. Siden er der observeret ulve flere steder

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere